FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/03 Daniel Johansson och Daniel Hammarin Magisterprogrammet i datateknik 160 p Örebro höstterminen 2003 Examinator: Lars Karlsson Handledare: Thomas Padron McCarthy FINGERID APPLICATION FOR USER IDENTIFICATION FROM FINGERPRINTS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott och önskar avlägsna pappershantering från tillverkningsprocessen. Detta är anledningen till att detta projekt initierats. Tillverkningsprocessen sker maskinellt men varje tillverkningsomgång genererar ett antal dokument som granskas av kvalitetsavdelningen innan paketering och skeppning. Idag identifieras och verifieras operatörer med en handskriven signatur med bläckpenna på processdokumentationen. Operatören måste även anteckna datum och eventuellt klockslag vid signeringen. Eftersom produktionen sker under mycket stränga krav på sanitet är förekomsten av dokument och pennor i produktionen en ovälkommen riskkälla. Istället önskas ett system som kan identifiera användaren på ett säkert sätt via biometrisk information. Denna rapport presenterar resultatet av en utredning av möjligheterna att använda fingeravtryck för identifiering av operatören och konstruktionen av en applikation för detta. ABSTRACT Legosan AB manufactures natural remedies and nutritional supplements and wishes to remove any handling of papers from their manufacturing process. That is why this project was initiated. The manufacturing process is mechanical but each manufactured batch generates a number of documents that is reviewed by the department for quality assurance before packaging and shipping. Today the machine operators is identified and verified through a hand written signature with an ink pen on the process documentation. Since the production is under very strict sanitary regulations the presence of documents and pens are unwelcome sanitary hazards. A system that can identify an operator through his or hers biometric information is therefore preferable. This report presents the result of an inquiry of the possibilities to use fingerprints to identify the operator, and the construction of an application for this.

3 FÖRORD Denna rapport är en del av vårt avslutande examensarbete för en 160 poängs Magisterexamen i Datateknik vid Örebro Universitet. Examensarbetet omfattade 20 poäng och har utförts vid Legosan AB i Kumla under höstterminen För vår personliga del har projektet gett oss utökade kunskaper inom programmering och projekthantering. Vi har också fått möjlighet att arbeta med Visual Studio, Windows Server 2003, Active Directory Services Interface, Visual Basic for Applications och spännande teknologi i form av fingeravtryckläsare från Fingerprint Cards AB. Vi vill passa på att tacka följande personer: Fredrik Wiklund, vår handledare och uppdragsgivare på Legosan AB för hans entusiasm och goda idéer. Jonas Salomonsson, applikations- och mjukvaruingenjör på Fingerprint Cards AB för hans utmärkta support under programmeringsarbetet. Thomas Padron-McCarthy, vår handledare på Örebro Universitet. Vi vill också passa på att önska Rickard Israelsson lycka till med sitt examensarbete då han nu fortsätter att vidareutveckla och förbättra systemet.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Legosan AB Mål Terminologi UTREDNING Fingeravtryck och Biometri i allmänhet Allmänt om biometri Om fingeravtryck Terminologi - Biometri Lämpliga fingeravtryckläsare Krav på fingeravtryckläsaren och utvecklingspaket Företag och produkter Identix Inc Precise Biometrics AB Fingerprint Cards AB Slutsats Datainspektionen Riskanalys VERKTYG OCH METODER FPC 6410 Development Kit Fingeravtryckläsaren Algoritmer BioAPI Biometric Information Record BIR FPCore API Windows Server 2003 med Active Directory Visual C iscala Dokumentation Aktivitetsbeskrivning IMPLEMENTERING Applikationsdesign FingerID Funktion Design CReader CADUser FingerIDAdmin Funktion Design CReader CADUser CStats Koppling till iscala RESULTAT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR REFERENSER Litteratur och skrifter Webbplatser...43

5 1 INLEDNING Detta avsnitt ska ge en bakgrund till varför projektet startades, vilka mål som satts upp samt ge en enkel förklaring till den terminologi som används i rapporten. 1.1 Legosan AB Legosan AB finns i Kumla och har cirka 20 anställda. Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott, företaget har funnits sedan mitten av 1980-talet blev Legosan AB certifierade för läkemedelsproduktion av Svenska Läkemedelsverket. De produkter som tillverkas består i huvudsak av tabletter som paketeras i burkar eller blisterförpackningar. Kunderna finns främst i Skandinavien. I lager hålls över 300 råvaror. En produkt består av allt från 3-4 råvaror till upp mot 40 stycken. Tillverkningsprocessen består av 4-7 delmoment. Tillverkningsprocessen sker med hjälp av moderna maskiner främst från Tyskland. Metoderna som används är pappersbundna vilket Legosan AB håller på att avlägsna. Alla dokument som produceras i fabriken är knutna till en tillverkningsomgång och granskas av kvalitetsavdelningen innan paketering och skeppning. Processen och rutinerna är utformade för att passa gällande regler, GMP (Good Manufactoring Practice). 1.2 Mål Att pappersdokument hanteras i tillverkningsprocessen är en sanitetsrisk. Därför önskar Legosan AB avlägsna detta. Legosan AB önskar en lösning på verifierings- och identifieringsproblemet. En tänkbar lösning kan vara att använda biometrisk information för identifiering och verifiering. De existerande verifieringssystem baserade på fingeravtryck som Legosan AB undersökt har fungerat så att man efter inloggning med användarnamn använder fingeravtrycket endast för verifiering. Tanken är att det nya systemet ska identifiera användaren så att en inloggning med användarnamn ej är nödvändig. Uppdraget består av följande punkter. Utred de existerande tekniker som finns för identifiering med hjälp av fingeravtryck och vilka tillverkare som tillhandahåller utvecklingspaket (SDK) till sina produkter. Utveckla en applikation efter Legosan AB:s behov med hjälp av den produkt och den SDK som visar sig vara mest lämpad. Utred om det är möjligt att identifiera ett fingeravtryck i arbetsmiljön i vilken individen arbetar, med avseende på pulver och diverse små partiklar som kan fastna på fingrarna. Koppla samman identifieringsapplikationen med företagets affärssystem. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 5 av 43

6 Önskad dokumentation. Arbetet ska dokumenteras noggrant på det sätt som Legosan AB önskar utifrån Läkemedelsverkets riktlinjer. Dokumentation av systemets säkerhet och utred möjligheten till intrång. Utred Läkemedelsverket och fackets synpunkter på att lagra anställdas fingeravtryck. 1.3 Terminologi Verifiering (1:1-matchning) Jämförelse mot ett enskilt lagrat fingeravtryck. Kräver någon form av användarnamn eller inloggning. Identifiering (1:N-matchning) Jämförelse mot flera lagrade fingeravtryck. Kräver inte någon form av användarnamn eller inloggning. Identifiering (1:FEW-matchning) Jämförelse mot ett fåtal lagrade fingeravtryck. Genomför upprepad verifiering mot alla användare. Kräver inte någon form av användarnamn eller inloggning. SDK Software Development Kit, utvecklingspaket för mjukvara. API Application Programming Interface, En samling funktioner som används för att programmera mot en komponent, applikation eller operativsystem. ESD Electro Static Discharge, Statisk urladdning. ASIC Application Specific Integrated Circuit, en integrerad krets som har skapats för ett visst ändamål. USB Universal Serial Bus är ett gränssnitt för att ansluta yttre enheter till en dator. Både data och ström skickas i en USB-kabel. GUI Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 6 av 43

7 2 UTREDNING Detta avsnitt presenterar de utredningar som gjorts i projektets inledningsfas. Avsnittet är också tänkt att ge en kort introduktion till ämnet Biometri och då främst fingeravtryck. 2.1 Fingeravtryck och Biometri i allmänhet Allmänt om biometri Informationen om biometri och fingeravtryck här är bland annat hämtad från Bioidentification FAQ [19]. För den som vill fördjupa sig finns det mycket litteratur i ämnet, t.ex. "Biometrics" [9] och Automatic Fingerprint Recognition Systems [10]. Med biometrisk identifiering menas att en person identifierar sig genom sin kropp. Det kan till exempel vara via fingeravtryck eller avläsning av näthinnan. Kravet är att det ska vara en del av kroppen som är unik för varje individ. Det finns mer än 10 olika tekniker som är baserade på biometriska system vilka kan användas vid identifiering. Fysiska metoder: Irisigenkänning Hornhinneigenkänning Venmönster Ansiktsigenkänning Handgeometri eller fingergeometri Fingeravtrycksigenkänning Ytterligare metoder för att igenkänning kan vara olika typer av uppförande som rytmer i tangentbordstryckningar, röstigenkänning eller via en skriven signatur. För att kunna identifiera en person med någon av dessa metoder måste det givetvis finnas något att jämföra med. När man sparar en profil, eller schablon som det också kallas, innehållande biometrisk information så kallas det "enrollment". Detta görs ofta flera gånger för att kunna identifiera en person med en viss felmarginal. Då identifieringen genomförs jämförs den information som är sparad i profilen (schablonen) med den information som skickas in i systemet. En viss felmarginal mellan profilen och det som skickas in godtas. Om felmarginalen är för stor blir inte personen accepterad. Sannolikheten att en person blir felaktigt avvisad kallas för "False Reject Rate"(FRR) och sannolikheten för att en person blir felaktigt accepterad "False Accept Rate" (FAR). Det gäller att få dessa två värden så små som möjligt för att systemet ska bli bra Om fingeravtryck Skinnet på undersidan av ett finger är täckt med ett mönster av toppar och dalar. Dessa toppar och dalar anses som unika för varje individ. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 7 av 43

8 En del fingeravtryckläsare jämför med hela fingeravtrycket som en bild och en del jämför olika specifika drag i mönstret av toppar och dalar. Dessa specifika detaljer består av linjer som slutar och linjer som delar sig. Dessa olika detaljer kallas minutiae-punkter. Ett fingeravtryck består av cirka 100 minutiae-punkter men den yta som vanligtvis läses in innehåller cirka punkter. Figur 1 Minutiae-punkter Det finns i huvudsak 5 stycken olika typer av läsare för fingeravtryck. Dessa är: Optisk sensor med CCD eller CMOS kamera Ultraljudssensor Elektrisk ytsensor Kapacitiv sensor Temperatursensor Terminologi - Biometri Schablon (eng. template) Unik matematiskt beskrivning av en persons biometriska egenskaper. Enroll Inregistrering av en persons biometriska egenskaper och skapar en schablon. False Acceptance Rate (FAR) Den frekvens med vilken icke godkända personer blir accepterade som godkända. Eftersom feltoleransen ofta kan leda till fel så kan man säga att FAR är ett mått på hur säker inläsningen är. False Rejection Rate (FRR) Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 8 av 43

9 Den frekvens med vilken en godkänd person blir avvisad. FRR kan ses som ett mått på bekvämlighet. Failure To Enroll rate (FTE, även FER (Failure Enroll Rate)) Den frekvens med vilken personer misslyckas att bli inregistrerade. False Identification Rate (FIR) Den frekvens med vilken en person identifieras som en annan. False Match Rate (FMR) Andelen ej godkända personer som blir felaktigt identifierade. Det som skiljer FMR från FAR är att FAR inte tar hänsyn till dålig inläsning vilket FMR gör. False Non-Match Rate (FNMR) Andelen godkända personer som blir felaktigt identifierade eller inte blir identifierade alls. Det som skiljer FNMR från FRR är att FRR inte tar hänsyn till dålig inläsning vilket FNMR gör. 2.2 Lämpliga fingeravtryckläsare Krav på fingeravtryckläsaren och utvecklingspaket 1:N identifiering Det var ett krav från Legosan AB att användaren ej ska behöva ange användarnamn och sedan genomföra 1:1-verifiering. Därför önskades en läsare och algoritm som kan genomföra 1:Nidentifiering. 1:N-identifiering är dock inte lika säker och snabb som 1:1-verifiering. Säkerheten i 1:N-matchning beräknades dock vara tillräcklig för Legosan AB:s behov. Läsaren ska gå att göra rent på ett smidigt sätt Produktionsmiljön innehåller partiklar av fint pulver som lätt kan fastna på fingrar och på läsaren. Det var därför önskvärt att personalen ska kunna göra rent läsaren på ett smidigt sätt. USB-interface PC-terminalerna har tillgång till USB och det skulle därför vara smidigt att använda sig av dessa då de även förser fingeravläsaren med ström. Snabb inläsning och identifieringsprocess Önskad tid för inläsning och identifiering ligger runt 1 sekund. Om det tar längre tid finns det risk för att systemet känns segt. Eftersom identifiering ska ske relativt ofta är det viktigt att system inte känns segt. Kapacitiv läsare Det finns kapacitiva och optiska läsare. Den kapacitiva läsaren försvårar falska inloggningar eftersom den till skillnad från en optisk läsare reagerar på elektriska signaler istället för en bild. Kompatibla med BioAPI Läsarna och tillhörande algoritmer ska vara kompatibla med BioAPI, den API som är standard för applikationer inom biometri. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 9 av 43

10 Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 10 av 43

11 2.2.2 Företag och produkter En undersökning av marknaden för fingeravtryckläsare visade på följande lämpliga företag: Identix Inc. Precise Biometrics AB Fingerprint Cards AB Identix Inc. Identix Inc. [15] erbjuder ett BioEngine Developer s Kit till användare som vill skriva egna applikationer. Utvecklingspaketet ger tillgång till algoritmer för så väl 1:1-verifiering som 1:N-identifiering samt exempelkod för flertalet programmeringsspråk. DFR 2080 DFR 2080 använder en optisk sensor. DFR är stor och robust och passar bra för industriellt bruk. Läsaren har USB-interface. Figur 2 DFR 2080 BioTouch USB 200 BioTouch USB 200 använder även den en optisk sensor. Läsaren är liten och behändig och anpassad för bruk med PC, Laptop eller terminaler. Läsaren har USB-interface. Figur 3 BioTouch USB 200 Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 11 av 43

12 Precise Biometrics AB Precise Biometrics AB [16] kan leverera två stycken utvecklingspaket. Precise BioMatch Standard Toolkit och Precise BioMatch Pro Toolkit. Dessa toolkit ger tillgång till BioMatch -algoritmen, testverktyg och exempel på hur man kan använda sig av algoritmen i form av C-kod. Dessa kit innehåller dock inte några fingeravtryckläsare. Algoritmen som Precise Biometrics AB tillhandahåller lämpar sig inte för 1:N-identifiering, högst 1:FEW-identifiering. Precise 100 A Precise 100 A är en kapacitiv areasensor som fungerar genom att användaren applicerar sitt finger på sensorn. Enligt Precise Biometrics AB sker inläsningen i realtid. Läsaren är liten, behändig och lämplig att använda tillsammans med PC, laptop eller en terminal. Läsaren har USB-interface. Figur 4 Precise 100 A Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 12 av 43

13 Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB [14] kan levererar tre olika algoritmer för matchning av fingeravtryck. Fingerprint Cards AB erbjuder två utvecklingspaket, FPC6410 (för area sensor) och FPC6430 (för swipe sensor). Dessa innehåller sensor, manual, algoritmer samt olika exempel på C-kod. Dessa paket är speciellt framtagna till kunder som vill skriva egna applikationer och som vill göra prototyper. Fingerprint Cards AB:s båda läsare är kapacitiva, små, och lämpliga för användning tillsammans med en PC, laptop eller terminal. Läsarna har ett tjockare skydd över sensorn än andra tillverkares sensorer som gör den mindre känslig för statiska urladdningar och lätt att göra ren. FPC1010 area sensor Till den FPC1010 area sensor finns det en algoritm för 1:1-verifiering och en algoritm för 1:N-identifiering. Inläsningen sker genom att användaren placerar fingret på sensorn. Läsaren har USB-interface. Figur 5 FPC1010 Area Sensor FPC1030 Swipe Sensor Till FPC1030 Swipe Sensor finns det endast en algoritm för 1:1-verifiering. Inläsningen sker genom att drar fingret över sensorn. Läsaren har USB-interface. Figur 6 FPC1030 Swipe Sensor Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 13 av 43

14 2.2.3 Slutsats Efter behandling av den insamlade informationen har följande slutsats nåtts. Identix Inc. erbjuder ett bra utvecklingspaket samt en robust läsare. Det som talar mot Identix Inc. är det höga priset på utvecklingspaketet och det faktum att läsaren har en optisk sensor. Det anses lättare att lura en optisk sensor med ett falskt fingeravtryck. Den optiska sensorn har dock en fördel i och med att den är mindre känslig för statisk elektricitet. Ytterligare en nackdel är att företaget finns i USA och den svenska återförsäljaren inte är inriktad mot fingeravtryck. Det innebär svårigheter att få bra support under utvecklingen. Detta gör att Identix Inc:s lösning inte ansågs lämplig för projektet. Precise Biometrics AB erbjuder en mycket smidig läsare som är bland de minsta på marknaden. Utvecklingspaketet erbjuder dock ingen algoritm för 1:N-identifiering utan i vissa fall bara 1:FEW-identifiering. Supporten från Precise Biometrics AB är god. Vid samtal med Precise Biometrics AB visade det sig att 1:N-identifiering kunde bli svår att genomföra med deras algoritm och de rekommenderade inte den lösningen. Osäkerhet beträffande 1:N-identifiering gör att Precise Biometrics AB:s lösning inte ansågs lämplig för projektet. Fingerprint Cards AB erbjuder 2 stycken läsare som är smidiga och robusta. De erbjuder även ett bra utvecklingspaket och har en algoritm för 1:N-identifiering. Supporten från Fingerprint Cards AB är mycket god. Vid samtal med Fingerprint Cards AB visade det sig att swipe sensorn inte rekommenderades för 1:N-identifiering. Area sensorn är den produkt som kan hantera 1:N-identifiering. För projektet ansågs Fingerprint Cards AB:s FPC 6410 utvecklingspaket vara mest lämpligt. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 14 av 43

15 2.3 Datainspektionen Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för personuppgifter, vilket fingeravtryck räknas till. Datainspektionen tillhandahåller ett flertal informationsskrifter som berör ämnet. Dessa är: Datainspektionens informationsmaterial: Information till registrerade enligt personuppgiftslagen [6] Datainspektionens informationsmaterial: Säkerhet för personuppgifter [6] Datainspektionen informerar: Personuppgifter i arbetslivet [5] Datainspektionen informerar: Samtycke enligt personuppgiftslagen [5] Datainspektionen informerar: Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen [5] Eftersom Legosan AB är ett företag som behöver en relativt hög säkerhetsnivå i produktionen så behövs ej de anställdas samtycke, men de bör informeras. Systemet ska användas av anställda som redan har identifierats vid ingången med passerkort eller dylikt. Detta medför att ett begränsat antal individer kommer ha tillgång till systemet. Fingeravtryck är personuppgifter som ska lagras på ett säkert ställe. De schablonfiler som lagrar fingeravtrycket består inte av en bild och kan därför inte återskapa ett fingeravtryck. Datainspektionen tillhandahöll så pass bra information angående dessa frågor, vilket medförde att Läkemedelsverket och facket inte var nödvändiga att kontakta. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 15 av 43

16 2.4 Riskanalys För nuvarande arbetar flera operatörer med att fylla i kontrolluppgifter i affärssystemet vid samma klient vid olika hållpunkter i produktionen. Ingen in- och utloggning sker utan alla operatörer arbetar med samma användarkonto. När kontrolluppgifterna sparas i databasen skrivs processdokumentationen ut och signeras av operatören med en bläckpenna. Denna signatur är således det enda som bevisar vilken operatör som tillverkat en viss sats av produkten. Med det färdiga systemet FingerID kommer operatörerna fortfarande jobba med ett gemensamt användarkonto vid samma klient men de utskrivna dokumenten kommer att ersättas av ett fält i affärssystemet som endast kan fyllas i av FingerID efter en godkänd identifiering när kontrolluppgifterna ska sparas i databasen. Denna identifiering kommer då att vara bevis för vilken operatör som tillverkat satsen. Det finns en viss risk att fingeravtryckläsaren felaktigt identifierar en operatör, d.v.s. operatören identifieras som en annan person. I tester har risken uppmäts till 1 på försök (0.01%). Vidare information om identifieringens säkerhet presenteras i avsnitt Ett tänkbart riskscenario är då att det inte är möjligt att till 100 % säkerställa att det är den identifierade operatören som verkligen sparat kontrolluppgifterna i databasen. Detta skulle kunna orsaka problem om ansvar ska utkrävas av en operatör för felaktigheter i en produkt eller dylikt. Den identifierade operatören kan då peka på osäkerheten i identifieringen och på så sätt hävda sin oskuld. Ovanstående scenario kräver att FingerID felaktigt identifierar operatören samt att denne är oärlig nog att spara kontrolluppgifterna i databasen under felaktigt namn. Ett system med identifiering med hjälp av fingeravtryck får därför anses betydligt säkrare än det nuvarande systemet med en handskriven signatur då en signatur med relativ lätthet kan förfalskas. Det är även möjligt att tillverka ett syntetiskt finger och på så sätt lura fingeravtryckläsaren. En kapacitiv fingeravtryckläsare anses dock vara svår att lura då den utnyttjar det mänskliga fingrets förmåga att leda svaga strömmar. Att lura en kapacitiv fingeravtryckläsare kräver således tillgång till en avgjutning av en operatörs finger och ett mycket avancerat syntetiskt finger. FingerID kan även misslyckas helt med att identifiera en operatör. I tester har risken för detta uppmäts till 5 på 100 försök (5 %) samt 1 på 100 försök (1 %) om operatören får försöka två gånger. Därmed finns det en risk att en operatör inte lyckas att identifiera sig och då av lathet ber någon annan att utföra identifiering istället. Detta kan leda till att fel operatör står som ansvarig för produkten. Att en helt utomstående person skulle kunna ta sig in i produktionen och spara information i databasen anses vara mycket liten då en passerkontroll sker vid tillträde till produktionsmiljön. De risker som framkommit under arbetet med FingerID anses av Legosan AB vara godtagbara och införandet av FingerID i produktionen anses ge en högre säkerhetsnivå än nuläget. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 16 av 43

17 3 VERKTYG OCH METODER Detta avsnitt ger en beskrivning av de verktyg och metoder som använts i projektet. FPC 6410 Development Kit Utvecklingspaket från Fingerprint Cards AB som innehåller hårdvara och algoritmer för inläsning och identifiering av fingeravtryck. Windows Server 2003 Den serverprogramvara som Legosan AB använder. Visual C Det utvecklingsverktyg som använts för projektet. iscala 2.2 Det affärssystem som Legosan AB använder. PPFD-metoden Den metod för programvaruutveckling som använts i projektet. 3.1 FPC 6410 Development Kit Det utvecklingspaket som beställdes från Fingerprint Cards AB innehåller följande komponenter: 1 st. fingeravtryckläsare bestående av: FPC1010 Area Sensor, ASIC FPC2000 processor, ARM7 mikrocontroller för USB eller seriell kommunikationskabel. 1 st. CD innehållande FPC4010 Area Verification Algorithm, FPC4020 Area Identification Algorithm, mjukvara, dokumentation och exempelkod Fingeravtryckläsaren FCP1010 Area Sensor är en kapacitiv sensor och ser ut enligt bilden nedan. Figur 7 FPC1010 Area Sensor I utvecklingspaketet är sensorn monterad i ett plastskal kallad puck innehållande processorn och USB-mikrocontrollern. I slutprodukten är sensorn tänkt att vara integrerad på ett lämpligt sätt vid PC-terminalen. Under utvecklingsfasen har dock arbetet skett mot en sensor monterad i puck. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 17 av 43

18 Figur 8 FPC1010 Area Sensor monterad i puck med USB-kabel En kapacitiv fingeravtryckssensor arbetar genom att mäta variationen i kapacitans över den yta som har kontakt med sensorn. En kapacitiv sensor kan skapa en korrekt 3-dimensionell bild av fingeravtryckets struktur baserad på fingertoppens elektriska egenskaper. Kapacitansen mäts genom reflektiv mätning. Reflektiv mätning är baserad på en extern stimulation av fingertoppen. Den största fördelen med reflektiv mätning är att det ger en starkare signal mellan fingertoppen och sensorn vilket tillåter att en tjockare skyddsfilm används på sensorn. Denna skyddsfilm gör att sensorn kan motstå ESD-urladdningar på 15kV och klarar att användas över gånger Algoritmer Fingerprint Cards AB:s två algoritmer för verifiering och identifiering, FPC4010 Area Verification Algorithm och FPC4020 Area Identification Algorithm bygger på Distinct Area Detection Method, DAD. DAD identifierar olika minutiae-punkter. Dessa punkter tas fram från den 3-dimensionella information som den kapacitiva sensorn ger. Vissa algoritmer reducerar den 3-dimensionella informationen till 2 dimensioner innan minutiae-punkter tas fram men algoritmen från Fingerprint Cards AB jobbar direkt på den 3- dimensionella informationen. Minutiae-punkterna bildar tillsammans med sina inbördes geometriska förhållanden en unik matematisk beskrivning av fingeravtrycket. Fingerprint Cards algoritmer för verifiering och identifiering innehåller båda en del för inregistrering av fingeravtryck. Vid inregistrering skapas en schablon av den unika matematiska beskrivning som DAD-algoritmen tar fram. Denna schablon sparas på BIR-format (se kapitel 3.1.4). Vid verifiering används denna schablon som en operator på det inlästa fingeravtrycket. Om resultatet av operationen är lyckat så anses verifieringen vara lyckad. Vid verifiering är det vanligt att det inlästa fingeravtrycket omvandlas till en schablon som jämförs med den schablon som är lagrad för användaren. Detta innebär en viss säkerhetsrisk Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 18 av 43

19 då det är möjligt att lura systemet genom att låta verifieringen ske mot en fabricerad schablon istället för den som skapats från sensorns inlästa data. Fingerprint Cards AB:s verifieringsalgoritm eliminerar denna säkerhetsrisk genom att verifieringsalgoritmen arbetar direkt på den inlästa fingeravtrycksdatan, d.v.s. algoritmen letar direkt på fingeravtrycket efter de minutiae-punkter som den lagrade schablonen beskriver. Vid identifiering gås alla lagrade schabloner igenom och en lista på tio stycken tänkbara kandidater tas fram. Dessa rankas från 1 till 10 varefter en verifiering körs efter rankningsordningen. När en lyckad verifiering mot en schablon i listan sker anses identifieringen vara lyckad. Tabellen nedan visar Fingerprint Cards AB:s uppgifter gällande algoritmernas säkerhet och bekvämlighet [7],[8]. FPC4010 Area Verification Algorithm FPC4020 Area Identification Algorithm FMR < % FMR < 0.01 % FNMR1 < 3 % FNMR1 < 5 % FNMR2 < 0.5 % FNMR2 < 1 % Figur 9 Risker för felaktig verifiering och identifiering FMR False Match Rate FNMR1 False Non-Match Rate med ett försök FNMR2 False Non-Match Rate med två försök Risken att bli felaktigt verifierad är alltså 1 på försök och risken för att blir felaktigt identifierad är 1 på försök. Däremot är risken för att en användare inte blir verifierad 3 på 100 försök respektive 5 på 100 försök för identifiering. Risken minskar dock till 0.5 på 100 respektive 1 på 100 om användaren tillåts försöka två gånger. Denna risk har uppmätts i Fingerprint Card AB:s testlabb där ett robotfinger har utfört upprepade verifierings- och identifieringsförsök. Testerna har skett i storleksordningen miljontals försök, Jonas Salomonsson vid Fingerprint Cards AB, Muntlig kommunikation Fingerprint Cards AB:s fingeravtryckläsare har kapacitet att utföra hela identifieringen internt i en ASIC processor men i detta projekt utförs identifieringen lokalt på den datorn till vilken fingeravtryckläsaren är kopplad. Detta ger en snabbare identifiering och bättre möjligt till att få ut mer information om identifieringen. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 19 av 43

20 3.1.3 BioAPI BioAPI är ett ramverk som möjliggör åtkomst till olika biometriska enheter och funktioner genom så kallade Biometric Service Providers, BSP:er. BioAPI är en bred API som kan hantera många olika sorters BSP:er, inte bara fingeravtryckläsare. BioAPI tillhandahålls gratis av The BioAPI Consortium [13]. BioAPI finns tillgängligt för plattformarna Windows Win32, UNIX, Linux och Sun Solaris. Win32-versionen av BioAPI består av två DLL-filer. BSP:er implementeras som DLL:er som laddas av BioAPI-ramverket när olika applikationer begär dessa. BioAPI måste vara installerat på alla datorer som ska använda någon eller flera BSP:er Biometric Information Record BIR Biometrisk information som förmedlas mellan applikation och BSP sparas i en BIR Biometric Information Record. Filhuvud (standard) Biometrisk information (genomskinlig) Nyttolast (valfri) Signatur (valfri) Figur 10 Uppbyggnad, BIR En BIR består av ett filhuvud och den biometriska informationen. Nyttolasten och Signaturen är valfria. Den biometriska informationen är transparent för applikationen så att den inte förstår informationen. Informationens format specificeras i filhuvudet. I filhuvudet specificeras också för vilket ändamål som BIR:en har skapats. Möjliga ändamål är VERIFY, IDENTIFY, ENROL, ENROL_FOR_VERIFICATION_ONLY, ENROL_FOR_IDENTIFICATION_ONLY, AUDIT FPCore API FPCore API är en samling C++-klasser designade för att förenkla kommunikationen mellan BioAPI och de BSP:er som Fingerprint Cards AB tillhandahåller. BioAPI-ramverket kan förmedla biometrisk information mellan applikation och BSP men det finns ingen standard för att skicka och hämta parametrar från en BSP. Därför implementerar FPCore API en sådan kommunikation som sker via Windows-registret. FPCore API finns endast tillgängligt för Windows Win32-plattformar och har inte implementerat Nyttolast eller Signatur för BIRs. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 20 av 43

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av biometri inom arbetslivet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av biometri inom arbetslivet Datum Diarienr 2010-11-12 1765-2009 The Phone House AB 131 04 NACKA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av biometri inom arbetslivet Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet

Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Metoder och verktyg för funktionssäkerhet Projektstart 1. Hantera kraven En bra process är grunden för att hantera kraven i ett säkerhetsprojekt. Det krävs att du har en tydlig spårbarhet mellan krav och

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till programmering Undervisning Föreläsning 1 Kursinformation Inloggning, filsystem, kommandotolk några inledande exempel Föreläsningar Fem föreläsningar, vardera 45 minuter. Allmänna

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1 Cactus Informationssystem - CIS Revision 1.1 1 Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Objekt...2 1.2 Kategorier...2 2 Webbgränssnittet...3 2.1 Start av webbgränssnittet...3 2.2 Operatörsingång...4 2.2.1 Startsida...4

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Användarhandledning Total Office Fakturasystem

Användarhandledning Total Office Fakturasystem Användarhandledning Total Office Fakturasystem Systemadministratör Version 1.0 2004-05-10 http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities

Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities ISSN 0280-5316 ISRN LUTFD2/TFRT--7623--SE Användargränssnitt för proaktiv störningshantering för utilities Martin Carlson Lund University Department of Automatic Control August 2012 Lund University Department

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Användning av handdatorer och trådlösa nät på föreläsningar och i labsalar. Preliminär specifikation

Användning av handdatorer och trådlösa nät på föreläsningar och i labsalar. Preliminär specifikation 2D1954 Programutvecklingsprojekt Användning av handdatorer och trådlösa nät på föreläsningar och i labsalar Preliminär specifikation Malin Abrahamsson, I-99 Anders Back, I-99 Robert Bongart, I-99 Paula

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer