FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/03 Daniel Johansson och Daniel Hammarin Magisterprogrammet i datateknik 160 p Örebro höstterminen 2003 Examinator: Lars Karlsson Handledare: Thomas Padron McCarthy FINGERID APPLICATION FOR USER IDENTIFICATION FROM FINGERPRINTS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott och önskar avlägsna pappershantering från tillverkningsprocessen. Detta är anledningen till att detta projekt initierats. Tillverkningsprocessen sker maskinellt men varje tillverkningsomgång genererar ett antal dokument som granskas av kvalitetsavdelningen innan paketering och skeppning. Idag identifieras och verifieras operatörer med en handskriven signatur med bläckpenna på processdokumentationen. Operatören måste även anteckna datum och eventuellt klockslag vid signeringen. Eftersom produktionen sker under mycket stränga krav på sanitet är förekomsten av dokument och pennor i produktionen en ovälkommen riskkälla. Istället önskas ett system som kan identifiera användaren på ett säkert sätt via biometrisk information. Denna rapport presenterar resultatet av en utredning av möjligheterna att använda fingeravtryck för identifiering av operatören och konstruktionen av en applikation för detta. ABSTRACT Legosan AB manufactures natural remedies and nutritional supplements and wishes to remove any handling of papers from their manufacturing process. That is why this project was initiated. The manufacturing process is mechanical but each manufactured batch generates a number of documents that is reviewed by the department for quality assurance before packaging and shipping. Today the machine operators is identified and verified through a hand written signature with an ink pen on the process documentation. Since the production is under very strict sanitary regulations the presence of documents and pens are unwelcome sanitary hazards. A system that can identify an operator through his or hers biometric information is therefore preferable. This report presents the result of an inquiry of the possibilities to use fingerprints to identify the operator, and the construction of an application for this.

3 FÖRORD Denna rapport är en del av vårt avslutande examensarbete för en 160 poängs Magisterexamen i Datateknik vid Örebro Universitet. Examensarbetet omfattade 20 poäng och har utförts vid Legosan AB i Kumla under höstterminen För vår personliga del har projektet gett oss utökade kunskaper inom programmering och projekthantering. Vi har också fått möjlighet att arbeta med Visual Studio, Windows Server 2003, Active Directory Services Interface, Visual Basic for Applications och spännande teknologi i form av fingeravtryckläsare från Fingerprint Cards AB. Vi vill passa på att tacka följande personer: Fredrik Wiklund, vår handledare och uppdragsgivare på Legosan AB för hans entusiasm och goda idéer. Jonas Salomonsson, applikations- och mjukvaruingenjör på Fingerprint Cards AB för hans utmärkta support under programmeringsarbetet. Thomas Padron-McCarthy, vår handledare på Örebro Universitet. Vi vill också passa på att önska Rickard Israelsson lycka till med sitt examensarbete då han nu fortsätter att vidareutveckla och förbättra systemet.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Legosan AB Mål Terminologi UTREDNING Fingeravtryck och Biometri i allmänhet Allmänt om biometri Om fingeravtryck Terminologi - Biometri Lämpliga fingeravtryckläsare Krav på fingeravtryckläsaren och utvecklingspaket Företag och produkter Identix Inc Precise Biometrics AB Fingerprint Cards AB Slutsats Datainspektionen Riskanalys VERKTYG OCH METODER FPC 6410 Development Kit Fingeravtryckläsaren Algoritmer BioAPI Biometric Information Record BIR FPCore API Windows Server 2003 med Active Directory Visual C iscala Dokumentation Aktivitetsbeskrivning IMPLEMENTERING Applikationsdesign FingerID Funktion Design CReader CADUser FingerIDAdmin Funktion Design CReader CADUser CStats Koppling till iscala RESULTAT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR REFERENSER Litteratur och skrifter Webbplatser...43

5 1 INLEDNING Detta avsnitt ska ge en bakgrund till varför projektet startades, vilka mål som satts upp samt ge en enkel förklaring till den terminologi som används i rapporten. 1.1 Legosan AB Legosan AB finns i Kumla och har cirka 20 anställda. Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott, företaget har funnits sedan mitten av 1980-talet blev Legosan AB certifierade för läkemedelsproduktion av Svenska Läkemedelsverket. De produkter som tillverkas består i huvudsak av tabletter som paketeras i burkar eller blisterförpackningar. Kunderna finns främst i Skandinavien. I lager hålls över 300 råvaror. En produkt består av allt från 3-4 råvaror till upp mot 40 stycken. Tillverkningsprocessen består av 4-7 delmoment. Tillverkningsprocessen sker med hjälp av moderna maskiner främst från Tyskland. Metoderna som används är pappersbundna vilket Legosan AB håller på att avlägsna. Alla dokument som produceras i fabriken är knutna till en tillverkningsomgång och granskas av kvalitetsavdelningen innan paketering och skeppning. Processen och rutinerna är utformade för att passa gällande regler, GMP (Good Manufactoring Practice). 1.2 Mål Att pappersdokument hanteras i tillverkningsprocessen är en sanitetsrisk. Därför önskar Legosan AB avlägsna detta. Legosan AB önskar en lösning på verifierings- och identifieringsproblemet. En tänkbar lösning kan vara att använda biometrisk information för identifiering och verifiering. De existerande verifieringssystem baserade på fingeravtryck som Legosan AB undersökt har fungerat så att man efter inloggning med användarnamn använder fingeravtrycket endast för verifiering. Tanken är att det nya systemet ska identifiera användaren så att en inloggning med användarnamn ej är nödvändig. Uppdraget består av följande punkter. Utred de existerande tekniker som finns för identifiering med hjälp av fingeravtryck och vilka tillverkare som tillhandahåller utvecklingspaket (SDK) till sina produkter. Utveckla en applikation efter Legosan AB:s behov med hjälp av den produkt och den SDK som visar sig vara mest lämpad. Utred om det är möjligt att identifiera ett fingeravtryck i arbetsmiljön i vilken individen arbetar, med avseende på pulver och diverse små partiklar som kan fastna på fingrarna. Koppla samman identifieringsapplikationen med företagets affärssystem. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 5 av 43

6 Önskad dokumentation. Arbetet ska dokumenteras noggrant på det sätt som Legosan AB önskar utifrån Läkemedelsverkets riktlinjer. Dokumentation av systemets säkerhet och utred möjligheten till intrång. Utred Läkemedelsverket och fackets synpunkter på att lagra anställdas fingeravtryck. 1.3 Terminologi Verifiering (1:1-matchning) Jämförelse mot ett enskilt lagrat fingeravtryck. Kräver någon form av användarnamn eller inloggning. Identifiering (1:N-matchning) Jämförelse mot flera lagrade fingeravtryck. Kräver inte någon form av användarnamn eller inloggning. Identifiering (1:FEW-matchning) Jämförelse mot ett fåtal lagrade fingeravtryck. Genomför upprepad verifiering mot alla användare. Kräver inte någon form av användarnamn eller inloggning. SDK Software Development Kit, utvecklingspaket för mjukvara. API Application Programming Interface, En samling funktioner som används för att programmera mot en komponent, applikation eller operativsystem. ESD Electro Static Discharge, Statisk urladdning. ASIC Application Specific Integrated Circuit, en integrerad krets som har skapats för ett visst ändamål. USB Universal Serial Bus är ett gränssnitt för att ansluta yttre enheter till en dator. Både data och ström skickas i en USB-kabel. GUI Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 6 av 43

7 2 UTREDNING Detta avsnitt presenterar de utredningar som gjorts i projektets inledningsfas. Avsnittet är också tänkt att ge en kort introduktion till ämnet Biometri och då främst fingeravtryck. 2.1 Fingeravtryck och Biometri i allmänhet Allmänt om biometri Informationen om biometri och fingeravtryck här är bland annat hämtad från Bioidentification FAQ [19]. För den som vill fördjupa sig finns det mycket litteratur i ämnet, t.ex. "Biometrics" [9] och Automatic Fingerprint Recognition Systems [10]. Med biometrisk identifiering menas att en person identifierar sig genom sin kropp. Det kan till exempel vara via fingeravtryck eller avläsning av näthinnan. Kravet är att det ska vara en del av kroppen som är unik för varje individ. Det finns mer än 10 olika tekniker som är baserade på biometriska system vilka kan användas vid identifiering. Fysiska metoder: Irisigenkänning Hornhinneigenkänning Venmönster Ansiktsigenkänning Handgeometri eller fingergeometri Fingeravtrycksigenkänning Ytterligare metoder för att igenkänning kan vara olika typer av uppförande som rytmer i tangentbordstryckningar, röstigenkänning eller via en skriven signatur. För att kunna identifiera en person med någon av dessa metoder måste det givetvis finnas något att jämföra med. När man sparar en profil, eller schablon som det också kallas, innehållande biometrisk information så kallas det "enrollment". Detta görs ofta flera gånger för att kunna identifiera en person med en viss felmarginal. Då identifieringen genomförs jämförs den information som är sparad i profilen (schablonen) med den information som skickas in i systemet. En viss felmarginal mellan profilen och det som skickas in godtas. Om felmarginalen är för stor blir inte personen accepterad. Sannolikheten att en person blir felaktigt avvisad kallas för "False Reject Rate"(FRR) och sannolikheten för att en person blir felaktigt accepterad "False Accept Rate" (FAR). Det gäller att få dessa två värden så små som möjligt för att systemet ska bli bra Om fingeravtryck Skinnet på undersidan av ett finger är täckt med ett mönster av toppar och dalar. Dessa toppar och dalar anses som unika för varje individ. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 7 av 43

8 En del fingeravtryckläsare jämför med hela fingeravtrycket som en bild och en del jämför olika specifika drag i mönstret av toppar och dalar. Dessa specifika detaljer består av linjer som slutar och linjer som delar sig. Dessa olika detaljer kallas minutiae-punkter. Ett fingeravtryck består av cirka 100 minutiae-punkter men den yta som vanligtvis läses in innehåller cirka punkter. Figur 1 Minutiae-punkter Det finns i huvudsak 5 stycken olika typer av läsare för fingeravtryck. Dessa är: Optisk sensor med CCD eller CMOS kamera Ultraljudssensor Elektrisk ytsensor Kapacitiv sensor Temperatursensor Terminologi - Biometri Schablon (eng. template) Unik matematiskt beskrivning av en persons biometriska egenskaper. Enroll Inregistrering av en persons biometriska egenskaper och skapar en schablon. False Acceptance Rate (FAR) Den frekvens med vilken icke godkända personer blir accepterade som godkända. Eftersom feltoleransen ofta kan leda till fel så kan man säga att FAR är ett mått på hur säker inläsningen är. False Rejection Rate (FRR) Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 8 av 43

9 Den frekvens med vilken en godkänd person blir avvisad. FRR kan ses som ett mått på bekvämlighet. Failure To Enroll rate (FTE, även FER (Failure Enroll Rate)) Den frekvens med vilken personer misslyckas att bli inregistrerade. False Identification Rate (FIR) Den frekvens med vilken en person identifieras som en annan. False Match Rate (FMR) Andelen ej godkända personer som blir felaktigt identifierade. Det som skiljer FMR från FAR är att FAR inte tar hänsyn till dålig inläsning vilket FMR gör. False Non-Match Rate (FNMR) Andelen godkända personer som blir felaktigt identifierade eller inte blir identifierade alls. Det som skiljer FNMR från FRR är att FRR inte tar hänsyn till dålig inläsning vilket FNMR gör. 2.2 Lämpliga fingeravtryckläsare Krav på fingeravtryckläsaren och utvecklingspaket 1:N identifiering Det var ett krav från Legosan AB att användaren ej ska behöva ange användarnamn och sedan genomföra 1:1-verifiering. Därför önskades en läsare och algoritm som kan genomföra 1:Nidentifiering. 1:N-identifiering är dock inte lika säker och snabb som 1:1-verifiering. Säkerheten i 1:N-matchning beräknades dock vara tillräcklig för Legosan AB:s behov. Läsaren ska gå att göra rent på ett smidigt sätt Produktionsmiljön innehåller partiklar av fint pulver som lätt kan fastna på fingrar och på läsaren. Det var därför önskvärt att personalen ska kunna göra rent läsaren på ett smidigt sätt. USB-interface PC-terminalerna har tillgång till USB och det skulle därför vara smidigt att använda sig av dessa då de även förser fingeravläsaren med ström. Snabb inläsning och identifieringsprocess Önskad tid för inläsning och identifiering ligger runt 1 sekund. Om det tar längre tid finns det risk för att systemet känns segt. Eftersom identifiering ska ske relativt ofta är det viktigt att system inte känns segt. Kapacitiv läsare Det finns kapacitiva och optiska läsare. Den kapacitiva läsaren försvårar falska inloggningar eftersom den till skillnad från en optisk läsare reagerar på elektriska signaler istället för en bild. Kompatibla med BioAPI Läsarna och tillhörande algoritmer ska vara kompatibla med BioAPI, den API som är standard för applikationer inom biometri. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 9 av 43

10 Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 10 av 43

11 2.2.2 Företag och produkter En undersökning av marknaden för fingeravtryckläsare visade på följande lämpliga företag: Identix Inc. Precise Biometrics AB Fingerprint Cards AB Identix Inc. Identix Inc. [15] erbjuder ett BioEngine Developer s Kit till användare som vill skriva egna applikationer. Utvecklingspaketet ger tillgång till algoritmer för så väl 1:1-verifiering som 1:N-identifiering samt exempelkod för flertalet programmeringsspråk. DFR 2080 DFR 2080 använder en optisk sensor. DFR är stor och robust och passar bra för industriellt bruk. Läsaren har USB-interface. Figur 2 DFR 2080 BioTouch USB 200 BioTouch USB 200 använder även den en optisk sensor. Läsaren är liten och behändig och anpassad för bruk med PC, Laptop eller terminaler. Läsaren har USB-interface. Figur 3 BioTouch USB 200 Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 11 av 43

12 Precise Biometrics AB Precise Biometrics AB [16] kan leverera två stycken utvecklingspaket. Precise BioMatch Standard Toolkit och Precise BioMatch Pro Toolkit. Dessa toolkit ger tillgång till BioMatch -algoritmen, testverktyg och exempel på hur man kan använda sig av algoritmen i form av C-kod. Dessa kit innehåller dock inte några fingeravtryckläsare. Algoritmen som Precise Biometrics AB tillhandahåller lämpar sig inte för 1:N-identifiering, högst 1:FEW-identifiering. Precise 100 A Precise 100 A är en kapacitiv areasensor som fungerar genom att användaren applicerar sitt finger på sensorn. Enligt Precise Biometrics AB sker inläsningen i realtid. Läsaren är liten, behändig och lämplig att använda tillsammans med PC, laptop eller en terminal. Läsaren har USB-interface. Figur 4 Precise 100 A Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 12 av 43

13 Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB [14] kan levererar tre olika algoritmer för matchning av fingeravtryck. Fingerprint Cards AB erbjuder två utvecklingspaket, FPC6410 (för area sensor) och FPC6430 (för swipe sensor). Dessa innehåller sensor, manual, algoritmer samt olika exempel på C-kod. Dessa paket är speciellt framtagna till kunder som vill skriva egna applikationer och som vill göra prototyper. Fingerprint Cards AB:s båda läsare är kapacitiva, små, och lämpliga för användning tillsammans med en PC, laptop eller terminal. Läsarna har ett tjockare skydd över sensorn än andra tillverkares sensorer som gör den mindre känslig för statiska urladdningar och lätt att göra ren. FPC1010 area sensor Till den FPC1010 area sensor finns det en algoritm för 1:1-verifiering och en algoritm för 1:N-identifiering. Inläsningen sker genom att användaren placerar fingret på sensorn. Läsaren har USB-interface. Figur 5 FPC1010 Area Sensor FPC1030 Swipe Sensor Till FPC1030 Swipe Sensor finns det endast en algoritm för 1:1-verifiering. Inläsningen sker genom att drar fingret över sensorn. Läsaren har USB-interface. Figur 6 FPC1030 Swipe Sensor Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 13 av 43

14 2.2.3 Slutsats Efter behandling av den insamlade informationen har följande slutsats nåtts. Identix Inc. erbjuder ett bra utvecklingspaket samt en robust läsare. Det som talar mot Identix Inc. är det höga priset på utvecklingspaketet och det faktum att läsaren har en optisk sensor. Det anses lättare att lura en optisk sensor med ett falskt fingeravtryck. Den optiska sensorn har dock en fördel i och med att den är mindre känslig för statisk elektricitet. Ytterligare en nackdel är att företaget finns i USA och den svenska återförsäljaren inte är inriktad mot fingeravtryck. Det innebär svårigheter att få bra support under utvecklingen. Detta gör att Identix Inc:s lösning inte ansågs lämplig för projektet. Precise Biometrics AB erbjuder en mycket smidig läsare som är bland de minsta på marknaden. Utvecklingspaketet erbjuder dock ingen algoritm för 1:N-identifiering utan i vissa fall bara 1:FEW-identifiering. Supporten från Precise Biometrics AB är god. Vid samtal med Precise Biometrics AB visade det sig att 1:N-identifiering kunde bli svår att genomföra med deras algoritm och de rekommenderade inte den lösningen. Osäkerhet beträffande 1:N-identifiering gör att Precise Biometrics AB:s lösning inte ansågs lämplig för projektet. Fingerprint Cards AB erbjuder 2 stycken läsare som är smidiga och robusta. De erbjuder även ett bra utvecklingspaket och har en algoritm för 1:N-identifiering. Supporten från Fingerprint Cards AB är mycket god. Vid samtal med Fingerprint Cards AB visade det sig att swipe sensorn inte rekommenderades för 1:N-identifiering. Area sensorn är den produkt som kan hantera 1:N-identifiering. För projektet ansågs Fingerprint Cards AB:s FPC 6410 utvecklingspaket vara mest lämpligt. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 14 av 43

15 2.3 Datainspektionen Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för personuppgifter, vilket fingeravtryck räknas till. Datainspektionen tillhandahåller ett flertal informationsskrifter som berör ämnet. Dessa är: Datainspektionens informationsmaterial: Information till registrerade enligt personuppgiftslagen [6] Datainspektionens informationsmaterial: Säkerhet för personuppgifter [6] Datainspektionen informerar: Personuppgifter i arbetslivet [5] Datainspektionen informerar: Samtycke enligt personuppgiftslagen [5] Datainspektionen informerar: Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen [5] Eftersom Legosan AB är ett företag som behöver en relativt hög säkerhetsnivå i produktionen så behövs ej de anställdas samtycke, men de bör informeras. Systemet ska användas av anställda som redan har identifierats vid ingången med passerkort eller dylikt. Detta medför att ett begränsat antal individer kommer ha tillgång till systemet. Fingeravtryck är personuppgifter som ska lagras på ett säkert ställe. De schablonfiler som lagrar fingeravtrycket består inte av en bild och kan därför inte återskapa ett fingeravtryck. Datainspektionen tillhandahöll så pass bra information angående dessa frågor, vilket medförde att Läkemedelsverket och facket inte var nödvändiga att kontakta. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 15 av 43

16 2.4 Riskanalys För nuvarande arbetar flera operatörer med att fylla i kontrolluppgifter i affärssystemet vid samma klient vid olika hållpunkter i produktionen. Ingen in- och utloggning sker utan alla operatörer arbetar med samma användarkonto. När kontrolluppgifterna sparas i databasen skrivs processdokumentationen ut och signeras av operatören med en bläckpenna. Denna signatur är således det enda som bevisar vilken operatör som tillverkat en viss sats av produkten. Med det färdiga systemet FingerID kommer operatörerna fortfarande jobba med ett gemensamt användarkonto vid samma klient men de utskrivna dokumenten kommer att ersättas av ett fält i affärssystemet som endast kan fyllas i av FingerID efter en godkänd identifiering när kontrolluppgifterna ska sparas i databasen. Denna identifiering kommer då att vara bevis för vilken operatör som tillverkat satsen. Det finns en viss risk att fingeravtryckläsaren felaktigt identifierar en operatör, d.v.s. operatören identifieras som en annan person. I tester har risken uppmäts till 1 på försök (0.01%). Vidare information om identifieringens säkerhet presenteras i avsnitt Ett tänkbart riskscenario är då att det inte är möjligt att till 100 % säkerställa att det är den identifierade operatören som verkligen sparat kontrolluppgifterna i databasen. Detta skulle kunna orsaka problem om ansvar ska utkrävas av en operatör för felaktigheter i en produkt eller dylikt. Den identifierade operatören kan då peka på osäkerheten i identifieringen och på så sätt hävda sin oskuld. Ovanstående scenario kräver att FingerID felaktigt identifierar operatören samt att denne är oärlig nog att spara kontrolluppgifterna i databasen under felaktigt namn. Ett system med identifiering med hjälp av fingeravtryck får därför anses betydligt säkrare än det nuvarande systemet med en handskriven signatur då en signatur med relativ lätthet kan förfalskas. Det är även möjligt att tillverka ett syntetiskt finger och på så sätt lura fingeravtryckläsaren. En kapacitiv fingeravtryckläsare anses dock vara svår att lura då den utnyttjar det mänskliga fingrets förmåga att leda svaga strömmar. Att lura en kapacitiv fingeravtryckläsare kräver således tillgång till en avgjutning av en operatörs finger och ett mycket avancerat syntetiskt finger. FingerID kan även misslyckas helt med att identifiera en operatör. I tester har risken för detta uppmäts till 5 på 100 försök (5 %) samt 1 på 100 försök (1 %) om operatören får försöka två gånger. Därmed finns det en risk att en operatör inte lyckas att identifiera sig och då av lathet ber någon annan att utföra identifiering istället. Detta kan leda till att fel operatör står som ansvarig för produkten. Att en helt utomstående person skulle kunna ta sig in i produktionen och spara information i databasen anses vara mycket liten då en passerkontroll sker vid tillträde till produktionsmiljön. De risker som framkommit under arbetet med FingerID anses av Legosan AB vara godtagbara och införandet av FingerID i produktionen anses ge en högre säkerhetsnivå än nuläget. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 16 av 43

17 3 VERKTYG OCH METODER Detta avsnitt ger en beskrivning av de verktyg och metoder som använts i projektet. FPC 6410 Development Kit Utvecklingspaket från Fingerprint Cards AB som innehåller hårdvara och algoritmer för inläsning och identifiering av fingeravtryck. Windows Server 2003 Den serverprogramvara som Legosan AB använder. Visual C Det utvecklingsverktyg som använts för projektet. iscala 2.2 Det affärssystem som Legosan AB använder. PPFD-metoden Den metod för programvaruutveckling som använts i projektet. 3.1 FPC 6410 Development Kit Det utvecklingspaket som beställdes från Fingerprint Cards AB innehåller följande komponenter: 1 st. fingeravtryckläsare bestående av: FPC1010 Area Sensor, ASIC FPC2000 processor, ARM7 mikrocontroller för USB eller seriell kommunikationskabel. 1 st. CD innehållande FPC4010 Area Verification Algorithm, FPC4020 Area Identification Algorithm, mjukvara, dokumentation och exempelkod Fingeravtryckläsaren FCP1010 Area Sensor är en kapacitiv sensor och ser ut enligt bilden nedan. Figur 7 FPC1010 Area Sensor I utvecklingspaketet är sensorn monterad i ett plastskal kallad puck innehållande processorn och USB-mikrocontrollern. I slutprodukten är sensorn tänkt att vara integrerad på ett lämpligt sätt vid PC-terminalen. Under utvecklingsfasen har dock arbetet skett mot en sensor monterad i puck. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 17 av 43

18 Figur 8 FPC1010 Area Sensor monterad i puck med USB-kabel En kapacitiv fingeravtryckssensor arbetar genom att mäta variationen i kapacitans över den yta som har kontakt med sensorn. En kapacitiv sensor kan skapa en korrekt 3-dimensionell bild av fingeravtryckets struktur baserad på fingertoppens elektriska egenskaper. Kapacitansen mäts genom reflektiv mätning. Reflektiv mätning är baserad på en extern stimulation av fingertoppen. Den största fördelen med reflektiv mätning är att det ger en starkare signal mellan fingertoppen och sensorn vilket tillåter att en tjockare skyddsfilm används på sensorn. Denna skyddsfilm gör att sensorn kan motstå ESD-urladdningar på 15kV och klarar att användas över gånger Algoritmer Fingerprint Cards AB:s två algoritmer för verifiering och identifiering, FPC4010 Area Verification Algorithm och FPC4020 Area Identification Algorithm bygger på Distinct Area Detection Method, DAD. DAD identifierar olika minutiae-punkter. Dessa punkter tas fram från den 3-dimensionella information som den kapacitiva sensorn ger. Vissa algoritmer reducerar den 3-dimensionella informationen till 2 dimensioner innan minutiae-punkter tas fram men algoritmen från Fingerprint Cards AB jobbar direkt på den 3- dimensionella informationen. Minutiae-punkterna bildar tillsammans med sina inbördes geometriska förhållanden en unik matematisk beskrivning av fingeravtrycket. Fingerprint Cards algoritmer för verifiering och identifiering innehåller båda en del för inregistrering av fingeravtryck. Vid inregistrering skapas en schablon av den unika matematiska beskrivning som DAD-algoritmen tar fram. Denna schablon sparas på BIR-format (se kapitel 3.1.4). Vid verifiering används denna schablon som en operator på det inlästa fingeravtrycket. Om resultatet av operationen är lyckat så anses verifieringen vara lyckad. Vid verifiering är det vanligt att det inlästa fingeravtrycket omvandlas till en schablon som jämförs med den schablon som är lagrad för användaren. Detta innebär en viss säkerhetsrisk Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 18 av 43

19 då det är möjligt att lura systemet genom att låta verifieringen ske mot en fabricerad schablon istället för den som skapats från sensorns inlästa data. Fingerprint Cards AB:s verifieringsalgoritm eliminerar denna säkerhetsrisk genom att verifieringsalgoritmen arbetar direkt på den inlästa fingeravtrycksdatan, d.v.s. algoritmen letar direkt på fingeravtrycket efter de minutiae-punkter som den lagrade schablonen beskriver. Vid identifiering gås alla lagrade schabloner igenom och en lista på tio stycken tänkbara kandidater tas fram. Dessa rankas från 1 till 10 varefter en verifiering körs efter rankningsordningen. När en lyckad verifiering mot en schablon i listan sker anses identifieringen vara lyckad. Tabellen nedan visar Fingerprint Cards AB:s uppgifter gällande algoritmernas säkerhet och bekvämlighet [7],[8]. FPC4010 Area Verification Algorithm FPC4020 Area Identification Algorithm FMR < % FMR < 0.01 % FNMR1 < 3 % FNMR1 < 5 % FNMR2 < 0.5 % FNMR2 < 1 % Figur 9 Risker för felaktig verifiering och identifiering FMR False Match Rate FNMR1 False Non-Match Rate med ett försök FNMR2 False Non-Match Rate med två försök Risken att bli felaktigt verifierad är alltså 1 på försök och risken för att blir felaktigt identifierad är 1 på försök. Däremot är risken för att en användare inte blir verifierad 3 på 100 försök respektive 5 på 100 försök för identifiering. Risken minskar dock till 0.5 på 100 respektive 1 på 100 om användaren tillåts försöka två gånger. Denna risk har uppmätts i Fingerprint Card AB:s testlabb där ett robotfinger har utfört upprepade verifierings- och identifieringsförsök. Testerna har skett i storleksordningen miljontals försök, Jonas Salomonsson vid Fingerprint Cards AB, Muntlig kommunikation Fingerprint Cards AB:s fingeravtryckläsare har kapacitet att utföra hela identifieringen internt i en ASIC processor men i detta projekt utförs identifieringen lokalt på den datorn till vilken fingeravtryckläsaren är kopplad. Detta ger en snabbare identifiering och bättre möjligt till att få ut mer information om identifieringen. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 19 av 43

20 3.1.3 BioAPI BioAPI är ett ramverk som möjliggör åtkomst till olika biometriska enheter och funktioner genom så kallade Biometric Service Providers, BSP:er. BioAPI är en bred API som kan hantera många olika sorters BSP:er, inte bara fingeravtryckläsare. BioAPI tillhandahålls gratis av The BioAPI Consortium [13]. BioAPI finns tillgängligt för plattformarna Windows Win32, UNIX, Linux och Sun Solaris. Win32-versionen av BioAPI består av två DLL-filer. BSP:er implementeras som DLL:er som laddas av BioAPI-ramverket när olika applikationer begär dessa. BioAPI måste vara installerat på alla datorer som ska använda någon eller flera BSP:er Biometric Information Record BIR Biometrisk information som förmedlas mellan applikation och BSP sparas i en BIR Biometric Information Record. Filhuvud (standard) Biometrisk information (genomskinlig) Nyttolast (valfri) Signatur (valfri) Figur 10 Uppbyggnad, BIR En BIR består av ett filhuvud och den biometriska informationen. Nyttolasten och Signaturen är valfria. Den biometriska informationen är transparent för applikationen så att den inte förstår informationen. Informationens format specificeras i filhuvudet. I filhuvudet specificeras också för vilket ändamål som BIR:en har skapats. Möjliga ändamål är VERIFY, IDENTIFY, ENROL, ENROL_FOR_VERIFICATION_ONLY, ENROL_FOR_IDENTIFICATION_ONLY, AUDIT FPCore API FPCore API är en samling C++-klasser designade för att förenkla kommunikationen mellan BioAPI och de BSP:er som Fingerprint Cards AB tillhandahåller. BioAPI-ramverket kan förmedla biometrisk information mellan applikation och BSP men det finns ingen standard för att skicka och hämta parametrar från en BSP. Därför implementerar FPCore API en sådan kommunikation som sker via Windows-registret. FPCore API finns endast tillgängligt för Windows Win32-plattformar och har inte implementerat Nyttolast eller Signatur för BIRs. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 20 av 43

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004

Läs mer

KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN

KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Examensarbete 10 poäng C-nivå KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D107/04 Jan Korpela Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz QUALITY TOOL IN THE

Läs mer

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Examensarbete 20 poäng D-nivå vid Örebro universitet Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D102/06 Peter Bergqvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro höstterminen

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER

TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Examensarbete 20 poäng D-nivå TEMPERATURÖVERVAKNING AV KYLTRANSPORTER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D100/04 Johan Björk och Jonas Johansson Magisterprogrammet inom datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Träning och Kost En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Kandidatarbete inom Informationsteknik Emma Gustafsson Johanna Hartman

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Beteckning: Akademin för teknik och miljö Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Matts Jöhncke 2010-06-03 Examensarbete, 15högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinatorer: Per Aspenberg

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

Optimering av databasinformation

Optimering av databasinformation Optimering av databasinformation Optimization of Database Information John Blomberg Sebastian Östlund Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Avkodning av streckkoder i mobila enheter av Jonatan Stolt LIU-IDA/LITH-EX-G--09/014 SE 2009-12-09 Linköpings

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer