Tekniker i framtidens datorer. Mathias Alexandersson Peter Wilhelmsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniker i framtidens datorer. Mathias Alexandersson man00007@student.mdh.se Peter Wilhelmsson pvn01001@student.mdh.se 04-10-08"

Transkript

1 Tekniker i framtidens datorer Mathias Alexandersson Peter Wilhelmsson

2 SAMMANFATTNING Dagens kiselbaserade teknik börjar närma sig den punkten då den inte längre kan utvecklas enligt Moores lag 1. Den här artikeln tittar närmare på några av de nya teknologierna som är på gång, och som på sikt kan komma att ersätta dagens datorer. DNA-datorn, som presenterades i början av 90-talet, använder DNA-strängar för att utföra många beräkningar parallellt. Detta gör att de kan lösa vissa matematiska problem som med dagens datorer skulle ta väldigt lång tid. Ännu har man inte lyckats bygga någon egentlig DNA-dator, endast ett par enkla prototyper som visar hur de skulle kunna fungera. Kvantdatorn utnyttjar kvantmekaniken för att utföra beräkningar. Idén bygger på att kvantpartiklar kan befinna sig i olika tillstånd samtidigt och därmed på samma gång representera både ett och noll med olika sannolikheter. Register av sådana kvantbitar kan då innehålla alla möjliga kombinationer och möjliggöra snabba uträkningar. I dagsläget finns än så länge bara några enkla prototyper med ganska låg kapacitet. Holografisk lagring har det forskats länge om och man har även lyckats att bygga några enklare modeller. Idén med holografisk lagring är att man skall utnyttja hela lagringsmaterialet istället för att enbart lagra på ytan. Det innebär att det skulle vara möjligt att lagra mycket större mängder än vad dagens lagringsteknik tillåter. Utskrivbara datorer innebär att man skall kunna skriva ut en dator på nästan samma vis som man skriver ut en bild med en bläckstråleskrivare. För att få detta att fungera behöver man ha flexibla kretsar så att de inte går sönder. Den största fördelen med dessa datorer skulle vara att de är lätta att dölja och man kan använda dem till nya ändamål som i till exempel smarta kläder och förpackningar. Genom att använda små rör av kol vid tillverkningen av kretsar istället för koppar kan det vara möjligt att förlänga den tiden som vi kan använda kiselbaserade kretsar i datorer. Kolrören kan göras mindre än kopparledare utan att försämra kretsens pålitlighet och därmed öka hastigheten. 1 Moores Lag, Enligt Moore kommer utvecklingen leda till att kapaciteten hos datorer fördubblas var 18:e månad. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INLEDNING... 4 Framtida Tekniker... 4 DNA-datorn... 4 DNA-datorns historia... 4 Adlemans experiment... 4 Användningsområden... 5 Kvantdatorn... 5 Vad är en kvantdator... 5 Kvantdatorns historia... 5 Kvantdatorn idag... 6 Användningsområden... 6 Holografiskt minne... 6 Från 2D till 3D... 6 En gammal idé... 6 Hur fungerar det... 7 Utskrivbara Datorer... 7 Billigare tillverkning... 7 Flexibla kretsar... 7 Vad finns idag... 8 Låg hastighet... 8 Kol i kretsar... 8 SLUTSATSER... 9 REFERENSER

4 INLEDNING I denna rapport så har vi valt att titta närmare på några av de framtida tekniker som kan komma att användas för att öka datorns kapacitet eller göra det möjligt att använda datorn på nya vis. Det är tekniker som forskarna redan har kommit en bra bit på vägen i och som kan komma att användas inom en inte allt för avlägsen framtid. Det fattas en del utveckling innan de kan komma till nytta i det vardagliga livet. De tekniker som tas upp är DNA-datorer, kvantdatorer, datorer med flexibla kretsar, holografiskt minne och möjligheterna att använda mycket små rör av kol som ledare. Framtida Tekniker DNA-datorn DNA-datorns historia DNA-datorn introducerades 1994 av Leonard Adleman, som i sin artikel visade hur ett problem med en riktad hamiltongraf (också känd som Den resande handelsmannen ) kan lösas med hjälp av DNA (se Adlemans experiment ). Även om just det problemet hade kunnats lösas snabbare med en vanlig dator eller med penna och papper, visade det att DNA kunde användas för beräkningar. [Adleman] Det nästa stora steget kom tre år senare, då några forskare vid University of Rochester lyckades framställa logiska grindar av DNA. Logiska grindar är byggstenarna i dagens datorer, och att kunna bygga sådana grindar är ett stort steg mot att kunna konstruera DNAdatorer med en arkitektur liknande den vi har idag kom en annan milstolpe då forskare vid Weissman institutet i Israel lyckades konstruera en enkel DNA-dator baserad på Turning-maskinen. Det var en finit automat med två tillstånd som kan säga om en sträng av ettor och nollor har ett jämt eller udda antal ettor. Detta visade att det var möjligt att utföra mer avancerade operationer med DNA-datorer. [BPKLS] Adlemans experiment Problemet går ut på att i en graf med noder som är ihopkopplade med enkelriktade kanter hitta en väg från start-nod till en slut-nod, som passerar de övriga noderna en och endast en gång. I Adlemans experiment fanns det sju sådana noder, benämnda O 0 till O 6. Dessa noder representerades med DNA-kedjor som var 20 baser långa. Sekvenserna i kedjorna var slumpmässigt utvalda. Sedan skapades kedjor som representerade vägarna emellan städerna. Dessa bestod av de tio sista baserna från staden som vägen gick ifrån, och de tio första baserna i staden som vägen gick till. 1. DNA-kedjor kopierades upp i stora mängder (ca 3x10^13 ex av varje) med hjälp av ligation 1, och blandades i ett provrör. På bara ett par sekunder kopplade kedjorna ihop sig i alla tänkbara kombinationer. 2. Kombinationer med rätt start- och slutstad kopierades upp genom PCR-teknik 2 3. Ur resultatet från steg 3 kördes genom en agarosgel 3 och sedan behöll man endast de kombinationer som innehöll exakt sju noder. 1 ligation, en teknik för att koppla ihop och kopiera DNA-strängar 2 PCR, Polymerase Chain Reaction, en teknik som genom kedjereaktioner kopierar DNA-strängar 3 agarosgel, en speciell gel som används för att bl.a. mäta längden på DNA-strängar 4

5 4. Kombinationer som passerade genom nod O 1 plockades ut genom biotin-avidin system, där små magnetiska kulor binds till en specifik DNA-sekvens och gör att man kan plocka ut kedjor som innehåller just den sekvensen. Detta upprepades sedan för noderna O 2 till och med O 5. Efter detta fanns bara den korrekta lösningen kvar, och problemet var därmed löst. Hela experimentet tog ca en vecka att utföra. [Adleman] Användningsområden DNA-datorer kommer förmodligen till en början mest att användas för att lösa matematiska problem som dagens datorer inte klarar av, till exempel för att knäcka krypteringar eller planera effektiva färdrutter för flygtrafik och dylikt. På längre sikt kan DNA användas för att lagra stora mängder data, då en kubikcentimeter DNA kan rymma ca 10 terabyte data, vilket gör kapaciteten många gånger större än dagens lagringsmetoder. DNA-datorernas storlek kan också spela en viktig roll för utvecklingen. DNA-datorerna kan även komma att få en stor betydelse inom medicinen. De skulle rent teoretiskt kunna injiceras i patienter för att bevaka deras tillstånd och snabbt kunna reagera på förändringar och vidta åtgärder. Kvantdatorn Vad är en kvantdator Den största skillnaden mellan kvantdatorer och dagens datorer är hur data representeras. I dagens datorer används bitar för att representera ettor och nollor. Dessa bitar befinner sig alltid i ett tillstånd. Data representeras av listor av ettor och nollor. En kvantdator använder sig av kvantbitar eller qubitar. Dessa kvantbitar representeras av enskilda atomer. Till skillnad från vanliga bitar har dessa kvantbitar egenskapen att de kan befinna sig i ett supertillstånd, där de befinner sig i båda tillstånden samtidigt, både ett och noll [MH] med lika sannolikhet. Dessa kvantbitar representeras av kvantpartiklar vars värde bestäms av dess rörelser. Kvantbitarna samlas i register som kan innehålla alla möjliga kombinationer samtidigt. Kvandatorn arbetar genom att påverka dessa kvantbitar. Tack vare att kvantbitarna kan vara både ett och noll kan en kvantdator utföra flera uträkningar parallellt [MH]. Kvantdatorns historia Idén till kvantdatorn föddes i slutet av 1970-talet. Forskarna började inse att kiselteknologin slutligen skulle komma till en punkt när de skulle behöva göras väldigt små, endast bestående av ett par atomer, och man började fråga sig om man inte skulle kunna utnyttja kvantmekaniken för att bygga datorer. Richard Feynman var en av de första som försökte visa att detta var möjligt. Med en abstrakt modell visade han 1982 att kvantmekaniken kunde användas i datorer. Dessutom skulle en sådan dator kunna simulera kvantmekaniken. 5

6 1985 skrev David Deutsch en avhandling där han visade att alla fysiska processer skulle kunna beräknas med en kvantdator. Efter det började men leta efter intressanta problem som kunde lösas med en sådan maskin visade Shor hur man med hjälp av ett par specifikt utformade metoder kunde använda kvantdatorer för att faktorisera stora tal mycket snabbare än med traditionella datorer. Detta genombrott ökade intresset för kvantdatorn, och utvecklingen av prototyper började. [SH] Kvantdatorn idag Man har ännu inte byggt någon riktig kvantdator, men flera fungerande prototyper har konstruerats. Än så länge har man bara byggt datorer med en kapacitet av 7 kvantbitar, och man har bara kunnat utföra enklare beräkningar, som enkla faktoriseringar. Användningsområden Kvantdatorernas huvudsakliga användningsområde är matematiska problem. De är i dagens läge inte användbara till t ex ordbehandling. Ett stort område är kryptoteknik. Dagens krypteringsalgoritmer bygger på svårigheten att faktorisera stora tal, till exempel RSA som används för säker överföring av data på Internet. Med en kvantdator skulle man snabbt kunna faktorisera tal och knäcka dessa krypteringar. Likväl skulle man med hjälp av kvantdatorer kunna skapa nya krypteringsalgoritmer som skulle vara mycket säkrare än de som vi har idag. Kvantdatorer skulle även kunna användas för att snabbt söka i stora databaser [MH2][GR]. Holografiskt minne Från 2D till 3D Man har under de senaste 15 åren använt optik vid lagring av data. Några exempel på detta är CD- och DVD-skivor men med dessa lagringsmetoder lagrar man fortfarande data på en tvådimensionell yta. Något som forskarna jobbat flitigt med under en ganska lång tid är att lagra data tredimensionell. Med denna teknik skulle det vara möjligt att avsevärt öka lagringskapaciteten eftersom man kan utnyttja en mycket större del av materialet som man lagrar i. Detta skulle dock inte vara den enda fördelen, även hastigheten skulle få en kraftig ökning eftersom man kan läsa av stora block av data på en och samma gång. [Bonsor1] En gammal idé Idén att lagra tredimensionellt är knappast ny utan kan dateras till 1963 då Pieter J. van Heerden föreslog att man skulle lagra på detta vis. De första lyckade försöken att lagra holografiska minnen skedde i början på 70-talet då några forskare på RCA Laboratorium lyckades lagra 500 hologram i en kristall. Trots denna framgång blev detta inget genombrott eftersom andra enklare lagringsmetoder också utvecklades betydligt. Det var först i början på 90-talet som man återigen började göra seriösa försök att lagra holografiskt och 1993 lyckades man lagra hologram som totalt var ca 100 MB. 6

7 Hur fungerar det Cirka 1 terabyte räknar man med att kunna lagra i en sockerbitsstor kristall [Bonsor1]. I ett holografiskt minne så lagras data som ett mönster i ett ljuskänsligt material. Detta mönster skapas först i en form av LCD (liquid crystal display) sedan genomlyses denna av en blå-grön laser och bildar en så kallad signal. Där signalen och en annan laser kallad för referenslaser korsas bildas mönstret. Dessa laserstrålar kommer ursprungligen från en och samma laser som delas upp och ta olika vägar till lagringsmediet. När man vill läsa från det holografiska minnet så lyser man genom kuben endast med referenslasern i samma vinkel som den hade då man skrev in datat och återskapar på detta vis en hel sida data på en och samma gång. Figur 1: Övergripande bild av hur lagring av data sker Hur mycket det kommer att vara möjligt att lagra i framtiden med hjälp av holografiskt minne beror framförallt på två saker: hur stor volym som kuben har och hur precis avläsningen kan göras. Om vinkeln som man läser av sida i ett hologram skulle skilja sig för mycket från den vinkeln man hade då datat skrevs in kan det bli helt oläsligt på grund av att andra holografier också läses av och därmed stör detektorns bild av hologrammet. Hur mycket inskrivningsvinkeln och avläsningsvinkeln får skilja beror till en stor del på hur tätt de olika sidorna i kuben ligger [PM]. Eftersom man kommer att utnyttja mycket större del av materialen och inte enbart ytorna så kommer lagringskapaciteten öka mångfalt jämfört med dagens lagringsmedia. Utskrivbara Datorer Billigare tillverkning En anledning till att datorer nu för tiden är så dyra är att det är dyrt och tidskrävande att tillverka datorns komponenter. En lösning som forskarna jobbar på är att tillverka datorer som man helt enkelt kan skriva ut med hjälp av en form av skrivare inte helt olik en vanlig bläckstråleskrivare vilket naturligtvis skulle sänka kostnaderna avsevärt. Flexibla kretsar Det finns flera fördelar med att kunna "skriva" datorkomponenter, dels genom att det antagligen kommer att sänka kostnaderna och dels så blir det med flexibelt "bläck" möjligt att bygga in datorer i kläder och andra tyger eller material där det krävs att kretsarna är flexibla för att inte gå sönder. Det kommer också att vara enkelt att dölja dem då de blir mycket tunna. 7

8 Forskare vid MIT lyckades för några år sedan att tillverka ett antal delar som vore nödvändiga för att konstruera en komplett dator, bland annat transistorer [Bonsor2]. För detta använde de ett nanopartikelbaserat bläck. Det var dock inte enbart på MIT som arbetet med att få fram billiga och flexibla kretsar pågick. Plastic Logic, ett företag som har sitt ursprung i Cambridge universitet har lyckats tillverka flexibla transistorer av plast. De tillsätter kolbaserade kemikalier i plasten som de sedan kan applicera på diverse ytor. [Bonsor2] Nanopartikelbaserat bläck är uppbyggt av ett mycket stor antal mycket små kapslar fyllda med en oljesubstans. I dessa kapslar finns det även mycket små kulor eller flagor som är negativt laddat. Vad finns idag Ett Svensk företag, Cypak, har lyckats tillverka en dator som till stor del består av utskrivbara kretsar. Den kan samla, kryptera, processa och lagra upp till 32 Kbyte data. Det är möjligt att läsa av data till en pc genom en radio-frequency identification (RFID) krets. Cypak har använt sin dator till att tillverka medicinalförpackningar som håller reda på hur mycket medicin personen har tagit och de har även använt den för att tillverka säkra paket. Det blir möjligt för mottagaren att kontrollera att ingen har öppnat paketet. [LDP] Låg hastighet Även om det finns många fördelar med användandet av plast i kretsar så kommer fortfarande kisel vara med en ganska så lång tid framöver då tekniken vi har för tillfället fortfarande är betydligt bättre när det gäller att tillverka mycket små detaljer med kisel än med plast. Därmed blir kiselkretsarna betydligt snabbare då avstånden är mindre än i de kretsar som är tillverkade av plast. [Bonsor2] Kol i kretsar NASA lyckades 2003 att ta fram en ny tillverkningsmetod som mycket väl kan förlänga tiden som vi kommer att använda kiselchip. De använder sig av mycket små rör tillverkade av kol, de är så små att de mäts i nanometer. Dessa rör i kol använde istället för kopparledare för att koppla ihop delarna i integrerade kretsar. "Our process allows us to use the tiny carbon nanotubes to replace copper to interconnect network layers on silicon chips" säger Meyya Meyyappan, på Centret för Nanoteknologi vid NASA. [NASA] Anledningen till att det blir mycket snabbare med kol är att de komponenterna som man kan tillverka av kol blir mycket mindre än de som används för tillfället och med kortare avstånd ökar hastigheten. Anledningen till att man kan bygga mindre komponenter i kol än i koppar beror på att de i koppar får en för hög resistans när de blir väldigt små. Rören av kol har en lägre resistans även när de blir betydligt mindre vilket gör att de klarar av mycket hög ström utan att det blir några försämringar. [NASA] 8

9 SLUTSATSER Det ser ut som att kiseltekniken börjar närma sig punkten då den inte längre kan utvecklas mer, och man måste vända sig till nya tekniker för att bygga mindre och snabbare datorer. Det finns idag flera olika nya tekniker under utveckling som kan komma att ersätta kislet. Dock så kan den nya koltekniken förlänga livet på kiseltekniken något. Både DNA- och kvantdatorerna kan komma att ta över. Det är mycket möjligt att man kommer att ha olika typer av tekniker för olika användningsområden. Det känns som att den teknologi som ligger närmast när det gäller lagring är holografin då den faktiskt inte skiljer sig väldigt mycket från dagens teknik men ändå ökar kapaciteten avsevärt. Det är svårt att avgöra vilken eller vilka tekniker som kommer att dominera i framtiden då alla fortfarande är på väldigt experimentella stadier. Men de som vi tagit upp är några av de intressantare och väletablerade. 9

10 REFERENSER [Adleman] L. Adleman, Molecular computation of solutions to combinatorial problems, Science Nov 11;266(5187): [Bonsor1] K. Bonsor, How Holographic Memory Will Work, HowStuffsWorks, [cited ] <http://computer.howstuffworks.com/holographic-memory.htm> [Bonsor2] K. Bonsor, How Printable Computers Will Work, HowStuffsWorks, [cited ] <http://computer.howstuffworks.com/printable-computer.htm/printable> [BPKLS] K., Benenson, T., Paz-Elitzur, R., Adar, E., Keinan, Z., Livneh and E. Shapiro. (2001) Programmable computing machine made of biomolecules,. Nature 414, s [GR] L. K.Grover,J Radhakrishnan, Quantum search for multiple items using parallel queries,2004 [LDP] L. Dailey Paulson, Company Develops Disposable Paper Computer, Computer, vol. 37, No. 6, page 19, 2004 [MH1] M. Hayward, "Quantum Computing and Shor's Algorithm",1999, <http://alumni.imsa.edu/~matth/quant/299/paper/paper.html> [MH2] M. Hayward, Quantum Computing and Grover's Algorithm.,2001, <http://www.imsa.edu/~matth/quant/473/473proj/index.html> [NASA] M. Braukus, J. Bluck, NASA Improves Computers With Tiny Carbon Tubes On Silicon Chips, NASA homepage, [cited ] <http://www.nasa.gov/home/hqnews/2003/apr/hp_news_03136.html> [PM] D. Psaltis, F. Mok, Holographic memories, Scientific America, vol. 273, pages 70-77, 1995 [SH] P. W. Shor, Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring, Foundations of Computer Science, 1994 Proceedings., 35th Annual Symposium on,

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

Minnessystem. Minneshierarki. Flyktigt eller icke flyktigt huvudsakliga egenskaper. Minneshierarki

Minnessystem. Minneshierarki. Flyktigt eller icke flyktigt huvudsakliga egenskaper. Minneshierarki Minneshierarki, minnestyper och teknologier Minneshierarki Ideally one would desire an indefinitely large memory capacity such that any particular word would be immediately available. We are forced to

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 3 Installation av ny hårddisk, RAID och logisk volymhantering Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 17 december 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Grundläggande krypto och kryptering

Grundläggande krypto och kryptering Krypto, kryptometoder och hur det hänger ihop Stockholm Crypto Party 2013 Released under Creative Commons BY-NC-SA 3.0 $\ CC BY: C Innehåll Presentation av mig 1 Presentation av mig 2 3 4 5 6 7 Vem är

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker. Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se

Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker. Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se Nanoteknik vad är det? Trender, exempel, möjligheter, risker Bengt Kasemo Teknisk Fysik Chalmers kasemo@chalmers.se Nanoteknik att medvetet och kontrollerat skapa funktionella strukturer och system med

Läs mer

CSI - Katte DNA-fingerprinting Välkänt från polisarbete. Metoden föddes 1985 i England. Från början krävdes stora mängder DNA, men nu funkar även mycket små mängder. DNA-sekvens Användning Metoden

Läs mer

Global Positioning System GPS

Global Positioning System GPS Global Positioning System GPS (Navstar 2) Mahtab Nasiri mni03001@student.mdh.se CIDEV 2 Handledare: Gordana Dodig Grnkovic Västerås 2004-10-18 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en grundläggande

Läs mer

Tentamen i Digitalteknik, EIT020

Tentamen i Digitalteknik, EIT020 Elektro- och informationsteknik Tentamen i Digitalteknik, EIT020 4 april 2013, kl 14-19 Skriv namn och årskurs på alla papper. Börja en ny lösning på ett nytt papper. Använd bara en sida av pappret. Lösningarna

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

RadioFrekvensIdentifiering (RFID)

RadioFrekvensIdentifiering (RFID) SIS/TK446 Automatisk Identifiering och Datafångst En teknik för automatisk identifiering och datafångst Resumé Detta dokument ger en kort överblick av, vad det är, systemet, frekvenser, en jämförelse med

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19

Ibas forensics Mobila enheter 2013-02-19 Ibas forensics Mobila enheter Torbjörn Lofterud, Computer forensics analyst @ Ibas Kroll Ontrack Torbjorn.Lofterud@ibas.se 2013-02-19 Om Ibas Grundat 1978 Ägare: Kroll Ontrack Affärsområden - Data Recovery

Läs mer

Uppstart av OS med resp. utan krypering

Uppstart av OS med resp. utan krypering Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Uppstart av OS med resp. utan krypering Andreas Aspernäs, August Winberg 12 januari 2014 Sammanfattning Kryptering av hårddiskar blir

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

På en dataskärm går det inte att rita

På en dataskärm går det inte att rita gunilla borgefors Räta linjer på dataskärmen En illustration av rekursivitet På en dataskärm är alla linjer prickade eftersom bilden byggs upp av små lysande punkter. Artikeln beskriver problematiken med

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se.

Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 en bok om matematikens användningsområden skriven av Marcus Näslund. Mer info: www.kvadratrot.se. Utdrag från Verklighetens Kvadratrötter: Sida 1 KRYPTOLOGI Hur matematiken skyddar dina hemligheter Talteori, primtal, moduloräkning Bakgrund Den hemliga kod som under andra världskriget användes av Nazityskland

Läs mer

5:3 Datorn och datorns delar

5:3 Datorn och datorns delar 5:3 Datorn och datorns delar Nu har vi gått igenom ett antal saker som gör det möjligt att få ihop en dator, och förstå hur den är uppbyggd. Här kommer en kort repetition: 1. Du förstår det binära talsystemet,

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Fira Pi-dagen med Liber!

Fira Pi-dagen med Liber! Fira Pi-dagen med Liber! Specialuppdrag från Uppdrag: Matte o Kul-diagram o Geometri med färg UPPDRAG: MATTE Mattedetektiverna Mattespanarna Hej! Den 14 mars är det Pi-dagen (3.14). Det är värt att uppmärksammas

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare

Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare Linnéuniversitetet Projektrapport (4 HP) Grundläggande Operativsystem 1DV415 Test av lösenordsknäckningsattacker mot Windowsanvändare David Lundqvist, Fred Uggla 8 januari 2014 Sammanfattning Med hjälp

Läs mer

Studienämnden Data 2012 13

Studienämnden Data 2012 13 Studienämnden Data 2012 13 Verksamhetsberättelse 3 2013-02-28 Christoffer Öjeling Emil Bryngelsson Daniel Toom Ordförande Vice Ordförande Arr-chef Öjeling, Bryngelsson, Toom SND Verksamhetsrapport 3 1

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 1 DESIGNFLÖDE FÖR DIGITALA

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

1. Hur stor är magnetkristallin anisotropi i järn uttryckt i ev per atom?

1. Hur stor är magnetkristallin anisotropi i järn uttryckt i ev per atom? Problem 1. Hur stor är magnetkristallin anisotropi i järn uttryckt i ev per atom? 1 Problem 2. Standardmetoden för att mäta fonondispersionskurvor har varit inelastisk neutronspridning. Men genom utveckling

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER. - omikt i skolan. ';j, :d- r..'11*{s"n"-' :Jr. i ri:sslr:,iriitlr

FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER. - omikt i skolan. ';j, :d- r..'11*{sn-' :Jr. i ri:sslr:,iriitlr FRÅttwtKrsTlLL MATTEFILMER - omikt i skolan :Jr r..'11*{s"n"-' :d- ';j, i ri:sslr:,iriitlr ffiffihxxnffi ffi*# ffiasfrfrgä Smxsrfrillem Konkret, Lekfullt. Roligt. Det är några omdömen om Rutiga familjen,

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

Alcro Spray. Allt du behöver. Och behöver veta. Om sprutmålning.

Alcro Spray. Allt du behöver. Och behöver veta. Om sprutmålning. Alcro Spray. Allt du behöver. Och behöver veta. Om sprutmålning. Alcro Färg 120 86 Stockholm telefon 08-775 62 00 info@alcro.se www.alcro.se Art nr 139 475 Oktober 2011 Vi gjorde en film. Ett möte mellan

Läs mer

Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation

Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation Sammanfattande bedömning Halvledartekniken har haft en explosionsartad utveckling sedan upptäckten av den första transistorn för ungefär 60 år sedan. Moores

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Positiva marknadsutsikter för Obducat

Positiva marknadsutsikter för Obducat Positiva marknadsutsikter för Obducat För investerare är det av intresse att gissa vad som händer i framtiden. Man kan naturligtvis gissa både det ena och det andra, men tittar man på tekniken, kunderna

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK?

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Visst minns du att allting består av atomer? En sten, en penna, ett videospel, en tv, en hund och även du består av atomer. Atomer bildar molekyler eller

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition.

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition. Eulercykel Definition En Eulercykel är en cykel som använder varje båge exakt en gång. Definition En nods valens är antalet bågar som ansluter till noden. Kinesiska brevbärarproblemet En brevbärartur är

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Dags för ett nytt grepp på skrivbordet.

Dags för ett nytt grepp på skrivbordet. Dags för ett nytt grepp på skrivbordet. Styr din dator > De flesta av oss styr våra datorer med en mus. Det blir många fingerklickningar och armrörelser varje dag. Därför presenterar vi en helt ny sorts

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in. Dugga i Elektromagnetisk fältteori F. för F2. EEF031 2005-11-19 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2014 Student sida 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 2014 Student sida 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala poängantal.

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer