Kameraövervakningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kameraövervakningssystem"

Transkript

1 Rekommendationer vid användande av Kameraövervakningssystem SKL Rapport 2005 : 01

2

3 Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system SKL Rapport 2005 : 01

4 Författare och kontaktperson Peter Bergström Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Linköping Tfn E-post Utgivare Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Linköping Tfn vx E-post ISBN Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Upplaga April 2005, 300 ex Tryck Roland Offset, Linköping 2005

5 Rekommendationer vid användande av kameraövervakningssystem Peter Bergström Inledning Detta dokument ger en rad rekommendationer och riktlinjer för användandet av slutna kameraövervakningssystem i kommersiella institutioner så som banker, butiker och andra allmänna lokaler. Förhoppningen är att dessa rekommendationer och riktlinjer ska öka förståelsen för möjligheterna och svårigheterna med kameraövervakningssystem. Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om brott ändå sker ska det ge möjlighet att fastställa händelseförloppet och att identifiera personer och objekt. För att fastställa händelseförloppet ställs det framförallt krav på kamerornas gemensamma täckningsområde och bildtakten. Den mest avgörande faktorn för att lyckas med identifiering är detaljåtergivningen i bildmaterialet. För att uppnå nödvändiga krav på täckningsområde, bildtakt och detaljåtergivning finns det en rad faktorer att tänka på, t.ex. kameraplacering, ljussättning och lagringsform. Flera av dessa faktorer kommer att diskuteras och rekommendationer ges för att på bästa sätt bemästra dem. Dessa rekommendationer ersätter inte utan kompletterar andra rekommendationer. Förord Det här dokumentet baseras på de diskussioner som förts inom SWGIT (Scientific Working Group on Image Technology) [1], ENFSI-DIWG (European Network on Forensic Science Institutes - Digital Image Working Group) och Forum för videoövervakning. SWGIT är en organisation inom FBI, ENFSI-DIWG är en samarbetsorganisation mellan europeiska kriminaltekniska laboratorier medan Forum för videoövervakning består av personer från polisen, SKL, Svensk handel, Svensk bankförening och andra aktörer på den svenska marknaden. Under dokumentets framtagning har dess innehåll diskuterats i en arbetsgrupp på SKL bestående av Peter Bergström, Fredrik Eklöf, Eric Achrén, Håkan Bergstedt och Mikael Andersson. Remissbehandling En preliminär version av dokumentet har granskats av polisens CCTV-grupp och deltagarna vid Forum för videoövervakning Inkomna synpunkter har beaktats vid utfärdandet av den nu föreliggande versionen. Distribution Rapporten distribueras till bl.a. Bankföreningen, Svensk Handel, Svenska stöldskyddsföreningen, Swelarm, Länsstyrelserna och via SKL:s hemsidor på Intrapolis och Internet. i

6 Innehållsförteckning Rekommendationer vid användande av... i Kameraövervaknings- system... i SKL Rapport 2005 : i Rekommendationer vid användande av... i Kameraövervaknings system...i 1 Introduktion EN : Lagen om allmän kameraövervakning Förslag till lagförändring Systemkrav5 3.1 Täckningsområde Bevakningsområde Översikts- resp. närbildskamera Kameraplacering Bildtakt / bildfrekvens Detaljåtergivning SKL:s provtavla Klassificering av kameraövervakningssystem Relationen mellan tre olika prestandamått Systemkomponenter Kameror Svart-vit eller färgkamera Kameraupplösning Kamerans infraröda karakteristik Optik, filter Exponering Kamerahus Stillbildskamera Intelligenta kameror Inspelningsutrustning Analog utrustning Digital utrustning Switch och multiplexer Kablar Monitor Mikrofoner Systemdesign Ljussättning Strömförsörjning Inspelningssäkerhet Inspelning av textinformation Inspelning vid larm Kopiering av bildmaterial från digital lagringsutrustning Bandbredd Signalbrusförhållande Videoöverföring Lagringskapacitet Kompression Filformat Rörelsedetektering Ljudinspelning Administration Inköp Dokumentation Loggbok / Driftjournal Utbildning Underhåll Bevarande av inspelat material ii

7 6.6 Behörighet Massmedia Hantering vid misstanke om brott Sammanfattning Appendix A. TV-teknik A.1 Bildupplösning A.2 Färg A.3 Bandbredd A.4 Analog/Digital bild Appendix B. SKL:s Provtavla B.1 Riktlinjer Appendix C. Exempel på digital lagringskapacitet C.1 Okomprimerat C.2 Komprimerat C.3 Exempel på nödvändig storlek på hårddisken Appendix D. Tekniska riktlinjer för ljussättning Appendix E. Filformat och Codec E.1 Råformat för bilder E.2 Format för felfri komprimering av bilder E.3 Format för förstörande komprimering av bilder E.4 Videoformat E.5 Ljudformat E.6 Codec E.7 Mediaspelare Appendix F. Exempel på systemförteckning Appendix G. Lathund vid incident Appendix H. Vanliga problem idag Appendix I. Framtiden Referenser iii

8

9 1 Introduktion Användandet av kameraövervakningssystem med inspelning av övervakningsbilder är något som blir allt vanligare i kommersiella och andra allmänna lokaler. I och med att det finns många aktörer på marknaden och många tekniska lösningar varierar standarden mycket på de system som finns uppsatta idag. En sammanställning av vanliga brister presenteras i appendix H. Syftet med detta dokument är att öka förståelsen för möjligheterna och svårigheterna med kameraövervakningssystem. I första hand diskuteras system med stationära, obevakade kameror vars inspelningsutrustning finns på plats. De grundläggande principerna kan dock, i de flesta fall, appliceras på andra kameraövervakningssystem. Både analoga och digitala system kommer att diskuteras. Detta dokument kommer att ta upp sex aspekter på ett kameraövervakningssystem. De viktigaste rekommendationerna sammanfattas sedan i det avslutande avsnittet. Tillstånd för kameraövervakning Avsnitt 2 Systemkrav Avsnitt 3 Systemkomponenter Avsnitt 4 Systemdesign Avsnitt 5 Administration Avsnitt 6 Hantering vid misstanke om brott Avsnitt 7 Sammanfattning Avsnitt 8 Kameraövervakning regleras i lagen om allmän kameraövervakning. Lagen avväger möjligheterna att förhindra och utreda brott mot intrånget i den personliga integriteten. Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, avslöja brott och dokumentera brott. Om misstanke om brott föreligger vill man fastställa vilket/vilka brott som skett, när det skedde och vem/vilka som utförde brottet. Detta kräver både god täckning av övervakningsområdet och hög detaljåtergivning i det inspelade bildmaterialet. Att kombinera dessa krav i en och samma kamera är oftast svårt. I detta dokument rekommenderas det därför att övervakningskamerorna delas upp i två grupper, översiktskameror vars uppgift är att klargöra händelseförlopp och närbildskameror för identifikation av personer och objekt. I systemkraven ges riktlinjer för vad som krävs av bildmaterialet för att öka utsikterna för framgång i en brottsutredning. Det är således hjärtat i dokumentet. Dessa riktlinjer rör kamerornas täckningsområde, bildtakt och detaljåtergivning. Kamerornas täckningsområde och bildtakt avgör om systemet kommer att kunna fånga en eventuell brottsling på bild. För att sedan kunna identifiera en person eller ett objekt måste det gå att urskilja specifika kännetecken. Möjligheten till det ökar med ökad detaljåtergivning i bildmaterialet. Ett kameraövervakningssystem består av ett flertal komponenter. Det kan omfatta en eller flera kameror. Kamerornas täckningsområde kan inkludera området framför en bankautomat, allmänna områden inom en bank, affär eller annan allmän lokal, entré dörrar, korridorer, större hallar, parkeringshus, m.m. Olika täckningsområden, olika ljusförhållanden m.m. ställer olika krav på kamerorna. 1

10 Förutom kameror kan systemet inkludera monitorer, inspelningsutrustning, multiplexer eller mjukvara för att styra lagringen av bilder från flera kameror. Inspelningsutrustningen kan vara en analog videokassettbandspelare, en digital videospelare eller digital lagring på en hårddisk. För att kameraövervakningssystemet ska fungera tillfredställande krävs det dokumentation som reglerar systemunderhåll, behörigheter, hantering vid händelse av en incident, m.m. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste rekommendationerna i punktform. Vill du ha en snabb inblick i vad man bör tänka på, läs då sammanfattningen i avsnitt 8. Fördjupa dig sedan i de delar som känns angelägna. Det allra viktigaste är att användaren noggrant kartlägger sitt säkerhetsbehov, att systemet testas utifrån dessa krav och att användaren därmed får en förståelse för vad ett aktuellt system ger för säkerhet. De tekniska rekommendationerna är endast en vägledning för att uppnå önskad säkerhetsnivå. De flesta kameraövervakningssystem bygger på analog TV-teknik. Även om det blir allt vanligare med digital lagring är kamerorna oftast analoga. Som bakgrund ges därför en kortfattad beskrivning av TV-teknik i appendix A. 1.1 EN :1996 Med en standard skulle det bli enklare för installatörer, slutanvändare och myndigheter att på ett opartiskt sätt kunna kommunicera om ett systems utförande och prestanda. Det skulle också bli lättare för polisen, försäkringsbolag och andra aktörer att ställa krav på prestanda. Det gjorde därför ett försök att ta fram en europeisk och tillika svensk standard för CCTVsystem. Ramen för standarden och vissa avsnitt skrevs och slogs fast 1996 [2]. Därefter har inget nytt tillkommit och inga uppdateringar har skett. Standarden är därför ofullständig och något omodern. Dessutom riktar sig standarden i första hand till system som övervakas av en operatör. Standarden ger ändå många bra synpunkter att ta fasta på. Standarden är uppdelad i följande avsnitt: Antagen europeisk och svensk standard SS EN Svartvita kameror SS EN Svartvita monitorer SS EN Videoöverföring SS EN Tillämpningsanvisningar Förslag på europeisk standard EN Systemkrav EN Färgkameror EN Objektiv EN Underordnad utrustning EN Lokal- och centralutrustning EN Färgmonitorer EN Inspelningsutrustning EN Kopieringsutrustning EN Video- och rörelsedetektionsutrustning I standarden delas CCTV-system in i fyra kvalitetsområden. Dessa beskrivs och diskuteras i avsnitt

11 2 Lagen om allmän kameraövervakning Kameraövervakning regleras i Lag om allmän kameraövervakning (1998:150) samt Förordningen (1998:314) om allmän kameraövervakning [3]. Tillståndsgivande och tillsyn görs av Länsstyrelsen. Kameraövervakning är bara tillåtet om syftet är att avskräcka från brott, avslöja brott och om brott skett ge möjlighet att fastställa händelseförlopp och personers identitet. Tillstånd behövs vid övervakning av allmän plats. Strikt privata områden, såsom bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen på en arbetsplats utan allmänt tillträde, kräver inte tillstånd. Kameraövervakning i banklokaler, postkontor, i området omedelbart utanför och vid betalningsautomat undantas från kravet på tillstånd. Dessutom undantas kassaområdet och entréer i butiker. Tillståndsfri övervakning får ske under förutsättning att syftet är att förebygga brott och att kamerorna som används är fast monterade och försedda med fast optik. Vidare krävs att en anmälan om övervakning görs till Länsstyrelsen. När det gäller övervakning i butik krävs det en överenskommelse med en organisation som företräder de anställda. I övriga delar av en butik dit kunder har tillträde måste anmälan göras om kameran är ansluten till en monitor och tillstånd krävs för anslutning till inspelningsutrustning. Oavsett var kameraövervakning sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. I en lokal bör skyltar finnas vid varje kundingång. Figur 1 illustrerar med två exempel var olika regler för kameraövervakning gäller. Affär Bank Figur 1. Exempel på en affärslokal (vänster) och en banklokal (höger). De olika färgerna markerar olika områden där olika regler för kameraövervakning gäller. Grön Personalyta. Tydlig skyltning. Gul Kundyta. Anmälan till Länsstyrelsen (L). Blå Kundyta. Anmälan till L om kameran är ansluten till monitor. Tillstånd från L om kameran är ansluten till inspelning. Grå Ute Tillstånd från Länsstyrelsen. Röd Toalett/Provhytt Ej tillåtet. 3

12 Lagen om kameraövervakning omfattar också ljudupptagning som sker i samband med övervakningen. Avlyssning eller upptagning av ljud kräver tillstånd och får inte ske utan upplysning om det. Undantaget från tillstånd är i bank och postlokaler då systemet aktiverats på grund av misstanke om brott, så kallat larmläge. Vissa myndigheter, t.ex. polisen, har i vissa fall rätt att bedriva övervakning utan tillstånd. Bild- och ljudmaterial får bevaras högst en månad om inte särskilt tillstånd har getts. Polis och domstol har rätt att bevara materialet längre om det ingår i en utredning om brott. Endast behöriga ska ha tillträde till inspelningsutrustning och inspelat material. Det är viktigt att äktheten av inspelat bildmaterial kan garanteras. Behörig är den som behöver tillträde för att hålla systemet i drift. Uppspelning av inspelat material får endast ske om misstanke om brott föreligger och ska då göras av säkerhetsansvarig eller polis. Den som har befattning med bild- eller ljudmaterial har tystnadsplikt i enlighet med bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). 2.1 Förslag till lagförändring Ett förslag till ändring av lagen är under utarbetande. I det nya lagförslaget utökas det övervakningsområde i butiker där det räcker med anmälan till Länsstyrelsen. Dessutom införs en skyldighet för leverantörer av kameraövervakningssystem att ge information till kunden om lagen. 4

13 3 Systemkrav Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om brott skett ska det ge möjlighet att fastställa händelseförlopp och att identifiera personer och objekt. Utifrån detta kan kamerorna delas in i två grupper, översiktskameror för att klargöra händelseförlopp och närbildskameror för identifikation. För dessa två grupper av kameror ställs det till viss del olika krav. Översiktskamerorna ska täcka alla utrymmen av intresse medan närbildskamerorna ska fånga detaljrika bilder. För att optimera användandet av kameraövervakningssystem bör följande kriterier vara uppfyllda: Det bör finnas två typer av kameror, översiktskameror och närbildskameror. Översiktskamerornas antal och placering ska vara tillräcklig för att täcka alla utrymmen av intresse i de övervakade lokalerna med adekvat bildkvalité. Det bör finnas närbildskameror vars placering och typ ska vara sådan att de resulterar i detaljrika bilder med rätta proportioner. Helst bilder i både helfigur och bröstbildsstorlek. Lämpliga platser är vid varje in- och utgång och vid varje transaktionsplats. Det ska finnas tillräckligt och balanserat ljus i de övervakade lokalerna. Det ska finnas ett schema och rutiner för regelbunden översyn av systemet. Det ska finnas en dokumenterad handlingsplan för vad som ska göras vid misstanke om kriminell aktivitet. Berörda personer ska utbildas och ges möjlighet att hålla kunskapen aktuell. Inspelningar som skildrar misstänkt kriminell aktivitet måste hanteras på ett sådant sätt att rättsväsendet kan erhålla originalbilder. I detta avsnitt diskuteras några av de grundläggande riktlinjerna rörande bildkvalitén. 3.1 Täckningsområde Antalet kameror som behövs varierar beroende på det specifika säkerhetsbehovet och övervakningsområdets utformning. För att fastställa antal och placering av kamerorna är det viktigt att man tar provbilder och utvärderar dessa Bevakningsområde Mer eller mindre tvingande bevakningsområden är normala in- och utgångar (för kunder). Dessa kameror ska vara av typen närbildskameror. Som minimum ska det finnas en kamera, men helst två, vid varje entré. Den ena ska vara riktad in i lokalen och vara placerad så att den fångar en frontbild av huvud och axlar av alla som lämnar lokalen. Optiken på dessa kameror ska vara konfigurerad så att skärpedjupet åtminstone täcker området mellan 1m och 3m från dörren. Den andra kameran ska vara riktad mot dörren så att den fångar en frontbild av alla som kommer in i lokalen. Denna kamera bör fånga personerna i helfigur. I denna bild bör det finnas en färgad längdmarkering vid dörren som kan ge en viss uppfattning om en persons längd. Dessutom bör golvet vara mönstrad, helst rutigt, så att det går att bestämma var en misstänkt person har haft sina fötter. 5

14 Figur 2. Exempel på längdmarkering vid dörr. Starkt rekommenderade bevakningsområden är manuella transaktionsplatser. Även dessa kameror ska vara av typen närbildskameror. Deras täckningsområde ska fånga en frontbild i bröstbildsstorlek av kunden. Dessa kameror ska vara inställda så att de ger en skarp bild av kunden då denna står inom förväntat område. Om där finns ett skyddsfönster mellan kund och kassör måste man försäkra sig om att det inte ger problem i form av reflektioner, blänk eller annat som kan hindra en klar bild. Rekommenderade bevakningsområden är vid automatiska transaktionsplatser, inpassering till områden med värdehandlingar (t.ex. bankvalv), översiktskameror, omedelbart utanför normala utgångar, lastområden, in och utfarter, m.m. Vid lastområden, personalentréer m.m. kan syftet i första hand vara att kontrollera att ingen eller rätt person står utanför dörren innan den öppnas Översikts- resp. närbildskamera Översiktskamerornas främsta uppgift är att fånga händelseförloppet. Ett övervakningssystem anses kunna skildra ett händelseförlopp om det från bildmaterialet går att bekräfta eller avfärda ett vittnes beskrivning av händelseförloppet. Detta kan göras på olika nivåer. I en bank eller en affär bör det i bildmaterialet från en översiktskamera vara möjligt att avgöra vilken typ av föremål en person har i handen, t.ex. påse eller vapen. För översiktskamerorna bör placering, riktning och optik anpassas så att så stor yta som möjligt täcks. Anledningen är att det då blir enklare att rekonstruera händelseförloppet än om samma område täcks av flera kameror. Det finns dock några begränsningar, vidvinkelobjektiv bör inte användas eftersom de förvränger bilderna stora delar av bilden ska inte tas upp av tak, väggar, disk eller annat oväsentligt personer i bilden bör täcka minst 1/3 av bildhöjden Om detta inte kan uppfyllas är det bättre att använda flera översiktskameror. Dessutom kan det vara bra med två kameror som täcker samma område men från två olika håll. 6

15 Närbildskamerors huvudsakliga uppgift är att täcka in- och utgångar, transaktionsplatser och andra närområden. De ska ge bilder som kan användas för identifiering. Med identifiering menas att man vid jämförelse mellan det från CCTV-systemet inspelade bildmaterialet och ett fotografi av hög kvalité med stor sannolikhet ska kunna uttala sig om ifall det är samma person eller inte. Deras placering, riktning och optik ska vara sådana, att bredden på ett ansikte täcks av minst 80 bildpunkter 1 att en siffra eller bokstav täcks av minst 15 bildpunkter på höjden för att den ska kunna läsas att kamerans höjd är i höjd med objektet av intresse, dvs. ca 170 cm från golvet om personers ansikten är av intresse att en persons längd bör täckas av minst 350 bildpunkter Ett medelstort ansikte har en bredd på ca 15 cm och medellängden för en person är ca 175 cm. Det innebär att om en kamera ska uppfylla kravet om minst 80 bildpunkter för bredden på ett ansikte krävs det över 900 bildpunkter för en persons längd. Kameror som ska uppfylla kravet om minst 80 bildpunkter för bredden på ett ansikte rekommenderas därför ha ett täckningsområde med bröstbildsstorlek. En kamera med upplösningen 720x576 bildpunkter har då ett täckningsområde med en bredd på 135 cm. De två översta bilderna i figur 3 visas exempel på en närbildskamera (t.v.) och en översiktskamera (t.h.). Med denna översiktskamera kan man troligen få en god uppfattning om ett inträffat händelseförlopp i täckningsområdet. Däremot visar bildförstoringen under att den inte kan användas för identifiering av personen. Med närbildskameran kan det vara svårt att fånga detaljerna i händelseförloppet, men sannolikheten att identifiera personen har ökat markant. 1 I detta dokument rekommenderas det att ett ansiktes bredd bör täckas av minst 80 bildpunkter. Som jämförelse kan nämnas att ICAO (International Civil Aviation Organization) rekommenderar att ansiktets bredd bör täckas av 180 bildpunkter och har ett minimum på 120 i passbilder för att möjliggöra identifiering [4]. 7

16 Figur 3. De övre bilderna är exempel på bilder från en närbildskamera (t.v.) och en översiktskamera (t.h.). De nedre bilderna visar en bildförbättrad delförstoring av personen i bilderna ovan Kameraplacering Kamerorna ska placeras så att risken för att de utsätts för manipulation eller olyckshändelser minimeras. Risken för att en kamera manipuleras kan minskas genom att kameran och dess kablar kamoufleras och genom att välja utrustning så att den tål väder och visst fysiskt våld. Kameran ska monteras stabilt så att inte vind, dörrar som stängs eller annat får kamerabilden att skaka. Placeringen av kamerorna ska vara sådan att deras täckningsområde inte riskerar att blockeras. Vidare, för att inte slösa med resurserna, bör täckningsområdet inte omfatta tak, väggar eller andra oväsentligheter. Figur 4 ger ett exempel. 8

17 Figur 4. Exempel på för stort täckningsområde och för brant och sned vinkel. Kamerornas riktning får inte vara mot starka ljuskällor så som solljus 2, spotlights, m.m. Om ett ljust område inte kan undvikas i en scen ska kameran förses med motljuseliminering eller annan kompensation för att optimera bildmaterialets kvalité. Bilderna från närbildskameror är i första hand tänkta att användas vid identifiering. Därför är det viktigt att proportionerna i bilden är riktiga. Detta bör man tänka på vid valet av optik och kamerornas placering. En närbildskamera bör vara riktad rakt framifrån och placerad ca 170 cm från golvet (ansiktshöjd). Figur 4 ger ett exempel på för brant och sned vinkel. Använd gärna dold kamera för att inte distrahera kunden och för att dölja placeringen för en eventuell brottsling. För att övervaka kassapersonal är det ofta lämpligt med en kamera vars vy är uppifrån medan en misstänkt kund ska övervakas rakt framifrån. Ofta används en kamera med vy snett uppifrån för att lösa båda dessa uppgifter. Figur 5 ger ett exempel. Det ger för det mesta bilder som varken duger till identifiering av den misstänkta kunden eller information om kassapersonalens handhavande. Undvik att försöka lösa flera uppgifter med en kamera. 2 Tänk på att solljuset varierar i styrka och vinkel beroende på tiden på dygnet men också beroende på årstiden. Lågt stående vintersol ger ett helt annat ljus än högt stående sommarsol. En utomhuskamera bör om möjligt vara riktad åt norr för att minska riskan för motljus. 9

18 Figur 5. Ett exempel på när en kamera är tänkt att lösa två uppgifter. Kameror som är tänkta att övervaka bilar bör vara placerade så att nummerplåten och dess registreringsnummer syns tydligt i de inspelade bilderna. Här är det nödvändigt med extra uppmärksamhet på ljussättningen så att det oberoende av väder, tid på dygnet och bländande ljus från bilen blir tydliga bilder. 3.2 Bildtakt / bildfrekvens Som bakgrund kan nämnas att vårt synsinne uppfattar en bildsekvens som rörliga bilder vid en bildfrekvens på ca 15 bilder per sekund (stumfilm 16 bilder/s) och att flimmer försvinner vid ca 40 bilder per sekund (TV 50 halvbilder/s). I ett kameraövervakningssystem bör det vara möjligt att ställa in individuell bildtakt för varje kamera. Bildtakten bör också kunna varieras under dygnet, för olika veckodagar samt mellan normalläge, rörelsedetektering och larmläge. En kamera kan vara aktiv eller inaktiv. T.ex. efter stängningsdags kan vissa kameror inaktiveras och endast spela in vid händelse av larmläge. Larmläge diskuteras i avsnitt 5.5. De aktiva kamerorna måste ha en bildtakt på minst 1 helbild per sekund. Men, under en sekund hinner en person röra sig en hel del och händelser kan undgå att spelas in. Därför bör systemet öka bildtakten vid rörelsedetektering och vid larm. Tabell 1 ger förslag på bildfrekvenser för olika kameror vid olika tillfällen. Bildfrekvens, Tid Kamera helbilder/s Minimum 1 Alla aktiva Rörelsedetektering 5 5 s 30 s Entré Transaktionsplats Larmläge 25 (5+30+5) min Alla Tabell 1. Bildfrekvens 10

19 I kolumnen Tid anges den tid under vilket systemet minst bör spela in i den förhöjda bildtakten. Vid larmläge måste systemet kunna spela in minst 30 minuter från det att larmet går. Dessutom bör systemet spela in minst 5 minuter före larmet och 5 minuter efter att incidenten upphört med högsta kvalité. Förändrad bildtakt får inte påverka bildkvalitén. Varje enskild stillbild ska vara stabil utan störningar eller förvrängningar. 3.3 Detaljåtergivning För att identifiera en person måste det gå att urskilja individuella kännetecken t.ex. form och detaljer hos ögon, öron, näsa, mun och haka. Identifieringen underlättas om det går att urskilja mindre kännetecken, såsom födelsemärken, hudförändringar, ärr, tatueringar och fräknar. Identifiering sker genom jämförande undersökning mellan bilder från t.ex. ett övervakningssystem och ett känt jämförelsematerial, t.ex. daktningsfoton på misstänkt person. För att sannolikheten ska vara hög att man vid en jämförande undersökning ska kunna ge ett starkt utlåtande bör den misstänktas ansiktes bredd täckas av minst 80 bildpunkter. Identifieringen underlättas ytterligare om det är möjlighet att göra mätningar på dessa kännetecken. Då bör ansiktes bredd täckas av minst 120 bildpunkter [4]. Även för att identifiera objekt behöver man kunna urskilja särskiljande detaljer. För att t.ex. identifiera en bil bör nummerplåten kunna läsas eller så ska det gå att urskilja andra identifierande särdrag. För att en siffra eller bokstav ska kunna läsas bör den täcka minst 15 bildpunkter på höjden. Sedlar kan särskiljas antingen genom att det i bildmaterialet går att läsa texten eller genom att särskilja färgtonerna. Om texten ska kunna läsas på en sedel, vilket krävs om den delvis är täckt, krävs det bilder med hög upplösning. Om större delen av en sedel syns behöver bilderna inte ha lika hög upplösning, istället krävs det bilder med bra färgåtergivning. En bilds möjlighet att återge detaljer begränsas av bildens (spatiala) upplösning och dess färgdjup (färgupplösning). Men även om dessa värden är tillräckligt stora är det ingen garanti för att systemet kan fånga tillräckligt fina detaljer. Anledningen är att många andra faktorer också påverkar resultatet. Riktlinjerna för detaljåtergivning i detta dokument utgår därför från möjligheten att urskilja detaljer på en av SKL framtagen provtavla SKL:s provtavla Provtavlan består av en syntavla med bokstavsrader, där bokstävernas storlek minskar för varje rad. Denna del av tavlan följer ISO-standarden (ISO 8596:1994) [5] för syntavlor, men med ett eget urval av bokstavsrader. På tavlan finns dessutom en gråskala för kontroll av gråskaleupplösningen. Figur 6 visar provtavlan, som även finns i större format i appendix B. 11

20 Figur 6. SKL:s provtavla (i förminskad skala) Här följer en beskrivning för hur man ska utnyttja SKL:s provtavla för att kontrollera detaljåtergivningen hos ett CCTV-system. 1. Skriv ut provtavlan i appendix B. 2. Ta provbilder. För en översiktskamera bör provtavlan placeras på olika platser i kamerans täckningsområde. För en närbildskamera är oftast täckningsområdet så litet att en placering räcker, t.ex. vid kassan där kunden förväntas stå. Provbilderna bör förutom provtavlan även innehålla en person. 3. Om ljusförhållandena varierar, gör om steg 2 vid de normalt förekommande ljusförhållandena (t.ex. dagtid och kvällstid). 4. Detaljåtergivningen ska bedömas på provbilder framtagna från det lagrade bildmaterialet. 5. I bilder från en övervakningskamera ska det gå att läsa rad 1 på provtavlan. Vilken rad som ska kunna läsas i provbilderna från en närbildskamera beror på vilken detaljåtergivning man vill uppnå. Är gränsen för vad som kan läsas rad 2, 3 eller 4, kan det vid en jämförande undersökning vara möjlig att ge ett utlåtande om en persons ansiktsform och allmänna drag. Om endast rad 2 kan läsas kommer bevisvärdet troligen att bli lågt. Möjligheten till ett högre bevisvärde ökar med ökande radnummer för den rad som kan läsas. Är gränsen för vad som kan läsas rad 5, 6 eller 7, kan det vid en jämförande undersökning vara möjlig att identifiera en person. Även här gäller det att möjligheten till ett högre bevisvärde ökar med ökande radnummer för den rad som kan läsas. För identifiering bör det också gå att urskilja gränserna mellan de flesta gråskalenivåerna på provtavlan. 6. Kontrollera att färgåtergivningen är rimlig. Framförallt bör ansiktsfärgen vara godtagbar. Se till att den som granskar testbilderna har normal synförmåga. En rad anses kunna läsas om mer än 60 % av bokstäverna läses rätt, t.ex. minst 5 bokstäver av 7. Tänk på att om samma granskare betraktar samma provtavla flera gånger lär sig granskaren snart bokstavskombinationen. Att gissa eller minnas rätt bokstav duger inte. 12

21 3.3.2 Klassificering av kameraövervakningssystem Det finns tre grundläggande nivåer på kameraövervakningssystem. Avskräckande Händelseförlopp / Igenkänning Identifiering För att skydda sig mot vissa typer av brott, t ex impuls rån eller första gångs brott, är det många gånger tillräckligt med den avskräckande effekt som skyltning om kameraövervakning ger. Vid andra typer av brott, t ex där bilderna endast behövs för att styrka ett vittnes berättelse, kan det räcka att det från videon går att uttala sig om händelseförloppet. Vid denna nivå kan det även vara möjligt att känna igen en bekant person. Det kan vara till stor hjälp i ett spaningsarbete men har i sig litet bevisvärde. En domstol vill helst ha bevis som t ex DNA, fingeravtryck och objektiva identifieringar. Det sistnämnda kräver bilder med hög detaljåtergivning och med rätta proportioner. Utifrån SKL:s provtavla kan kameraövervakningssystem klassificeras efter systemets förväntade förmåga. Två olika typer av klassificeringar kommer att definieras i detta avsnitt, Kvalitetsklassificering och Systemklassificering. Kvalitetsklassificeringen avser varje kamera för sig 3. Klassificeringen består av 5 klasser definierade utifrån vilken rad på SKL:s provtavla som kan läsas i den aktuella kamerans täckningsområde. Dessutom krävs det att bildtakten är tillräckligt hög för att den misstänkta personen ska fångas på bild. Kraven på bildtakt gäller vid rörelsedetektering. Tabellen nedan anger vilka krav som gäller för de olika klasserna. Vid klassificeringstest ska provtavlan vara i samma höjd (ca 170 cm) och vinkel som en misstänkt persons ansikte kan antas ha. Klassificeringen skall utföras med utgångspunkt från provbilder framtagna ur det lagrade bildmaterialet. K-klass Namn Läsbar rad på provtavlan Bildttakt [helbilder/s] 0 Avskräckande Händelseförlopp Liknande drag Svag identifiering Stark identifiering Tabell 2. Kvalitetsklassificering av övervakningskameror. 3 Önskas en mer detaljerad klassificering kan olika områden i en kameras täckningsområde klassas till olika kvalitetsnivåer. Den minsta K-klassen i kamerans huvudsakliga täckningsområde avgör kamerans K-klass. 13

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det!

Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det! Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det! Riktlinjer framtagna av SKL, Polisen, Bankföreningen och Svensk Handel Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det! Riktlinjer

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

Anvisningar för passfoto

Anvisningar för passfoto sidan 1(7) Anvisningar för passfoto Polisens anvisningar för passfoton bygger i enlighet med EU-förordningen på internationella standarder. De allmänna egenskaperna hos pass och övriga resedokument fastställs

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar Kameraövervakning Datainspektionen informerar Kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Kameraövervakning Stefan Aimer

Kameraövervakning Stefan Aimer Kameraövervakning Stefan Aimer Svensk Säkerhetsvideo AB Bolaget. Grundades 1993 av Stefan Aimer och Juha Järvinen och är idag Sveriges ledande distributör av CCTV system. Personal. Vi har 21 personer anställda

Läs mer

Kameratillsyn restauranger

Kameratillsyn restauranger Kameratillsyn restauranger December 2011 Kameratillsyn restauranger Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med Länsstyrelsens

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Kameraövervakning i Helsingborgs stads verksamheter

Kameraövervakning i Helsingborgs stads verksamheter Kameraövervakning i Helsingborgs stads verksamheter Inbrott, skadegörelse och klotter orsakar Helsingborgs stad stora kostnader, trots larm och bevakningstjänster. Ett komplement där andra insatser visat

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Att bevara historiska bilder Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Fokus Att bevara bildinformation i oftast lånade bilder genom att överföra informationen i digital form. i digital form. Bättre

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Bengt Johansson Mikael Skattberg Öppen. Beslutad av Giltig från Ersätter. Instruktion för anskaffande av. Kameraövervakning

Bengt Johansson Mikael Skattberg Öppen. Beslutad av Giltig från Ersätter. Instruktion för anskaffande av. Kameraövervakning Dokument titel Övergripande dokument Antal sidor Utgåva Instruktion Regional instruktion för anskaffande av kameraövervakning Säkerhetspolicy 27 Nr 1 Nr Dokumentansvarig Sekretessklass Bengt Johansson

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch 2 I Bosch köper Extreme Integritet, nyskapande och prestanda Tack vare Boschs förvärv nyligen av Extreme CCTVgruppen,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Del A Del B Del C Skolfastigheter Övriga fastigheter Gemensamma frågor Dokumenttyp Policy Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn

Läs mer

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan Malmö Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Kristina Hellén-Halme Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola 1 Skillnad mellan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

Användarmanual 31215

Användarmanual 31215 Innehållsförteckning: 1. Lokalinformation...1 2. Startsidan - Val av föreläsningstyp...2 3. Flikmeny - Defaultbild...3 4. Flik Video och Data > Lärarkamera...4 5. Flik Video och Data > Elevkamera...5 6.

Läs mer

Sabotage eller misstag? En presentation byggd på fakta

Sabotage eller misstag? En presentation byggd på fakta Sabotage eller misstag? En presentation byggd på fakta Två system som fungerar oberoende av varandra Två system som fungerar oberoende av varandra OVO Två system som fungerar oberoende av varandra OVO

Läs mer

Taktisk manual för brandundersökningar i Norden

Taktisk manual för brandundersökningar i Norden Taktisk manual för brandundersökningar i Norden SKL Rapport 2013:01 Författare Conny Ohlsson Statens Kriminaltekniska Laboratorium - SKL 581 94 Linköping Kontaktperson Conny Ohlsson Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF UTRYMNINGSLARM 2015 Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF REK UTRYMNINGSLARM 2015 - bakgrund Statens Brandnämnds meddelande 1983 (RUS 110:5 /SBF 110:6) SBF REK 2003 svensk lagscdning

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart.

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. THE FLIR THERMAL FENCE Fullt integrerat varningssystem för omedelbar detektering och verifiering av objekt. FLIR Thermal Fence

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik Lämna in dina filmer och bilder till oss Nya priser och information för 2015 på Åsele Videoteknik information Sida 2 Information om Videoteknik & bildarkivet Sida 3 Film Sida 4 Smalfilmer Sida 6 Filmning

Läs mer

Digital dokumenthantering

Digital dokumenthantering Digital dokumenthantering Skanning av inkommande dokument Lösning: En bordskanner med god arkmatning (80 ark/min). En skanner per registrator Mjukvara som hanterar flera moment i samma skanning (inläsning,

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer