SÄKERHETSDATABLAD Gassvetstråd H-44 Mo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Gassvetstråd H-44 Mo"

Transkript

1 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Gassvetstråd H-44 Mo AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn Gassvetstråd H-44 Mo Artikelnr , , Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Produktgrupp Gassvetstråd Användningsområde Gassvetsning av olegerade och låglegerade stål 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör Företagets namn GasIQ AB Postadress Snickarevägen 1 Postnr Postort Stenkullen Land Sverige Telefon +46 (0) Webbadress Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Ring 112:begär Giftinformation AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering anteckningar Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ej klassificerad. Ytterligare information om klassificering 2.2. Märkningsuppgifter S-fraser Legeringar som innehåller nickel ska klassificeras avseende hudsensibilisering (R43) om den mängd som frisätts överstiger 0,5 µg Ni/cm²/vecka, enligt den referensmetod som anges i den europeiska standarden EN Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran Andra faror PBT / vpvb Hälsoeffekt Miljöeffekt Innehåller nickel. Kan ge upphov till allergisk reaktion. PBT/vPvB-bedömning ej utförd. Inandning av svetsrök kan ge huvudvärk, trötthet, irriterade luftvägar, astmaliknande symptom och metallrökfeber. Kroniska och smygande skador på lungorna och centrala nervsystemet kan uppstå efter långvarigt och upprepat svetsarbete. Optisk strålning kan skada ögon och hud. Risk för brännskador vid optisk strålning eller kontakt med varm produkt. Produkten innehåller koppar som i finfördelad form är mycket giftigt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

2 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 2 av 8 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Järn CAS-nr.: EG-nr.: Mangan CAS-nr.: EG-nr.: Molybden CAS-nr.: EG-nr.: Nickel CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Synonymer: Nickel, metall, totaldamm Krom CAS-nr.: EG-nr.: Kisel CAS-nr.: EG-nr.: Koppar CAS-nr.: EG-nr.: Kol CAS-nr.: EG-nr.: Vanadin CAS-nr.: EG-nr.: Fosfor, röd CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: ~ 98,0 % Xn, F; R10, R15, R20 0,90-1,20 % Cancer 3; R40 T; R48/23, R48/23 R43 Carc. 2; H351 STOT RE 1; H372 Skin Sens. 1; H317 : S, S F; R11 R16 R52, R53 Flam. Sol. 1; H228 Aquatic Chronic 3; H412 0,45-0,60 % 0,30 % 0,30 % 0,10-0,20 % 0,15 % 0,09-0,15 % 0,10 % 0,020 % Svavel CAS-nr.: ,015 % EG-nr.: , komponent Klassificeringen för mangan ovan gäller bara för finfördelat pulver. Ämneskommentarer Se avsnitt 16 för förklaring av H-angivelser och R-fraser. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Kontakta läkare i osäkra fall. Inandning Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Brännskada: Skölj genast med vatten. Avlägsna under sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten till sjukhuset. Svetsrök i ögonen: Skölj genast med vatten i minst 10 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Tag ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om symptom uppträder. Brännskada: Skölj genast med mycket vatten i flera minuter. Till sjukhus för läkarvård. Fortsätt skölja under transporten till sjukhuset. Mindre sannolikt. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Akuta symptom och effekter Inandning: Svetsrök kan ge irriterade luftvägar, astmaliknande symptom, huvudvärk, trötthet, yrsel, metallsmak i munnen och influensaliknade symptom inkl. feber som kan vara i timmar.

3 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 3 av 8 Hudkontakt: ev. allergiskt eksem med klåda, blåsor. Ögonkontakt: Svetsrök kan ge irritation. Förtäring: Osannolik exponeringsväg. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Väljes med avseende på material i omgivningen. Använd om möjligt släckare anpassad för metallbränder (pulver för brandklass D). Använd inte samlad vattenstråle. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Farliga förbränningsprodukter Metalloxider. Nitrösa gaser (NOx) Råd till brandbekämpningspersonal Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet. Släckvatten omhändertas enligt gällande föreskrifter. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder Sörj för tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8) Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark Metoder och material för inneslutning och sanering Metoder för rengöring 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Skyddsåtgärder Råd om allmän arbetshygien Spill samlas upp i lämpliga behållare och avfallet lämnas för destruktion enligt avsnitt 13. Undvik inandning av svetsrök. Undvik strålning, sprut, elektriska stötar och dammbildning. Sörj för tillräcklig ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug är nödvändigt. Endast personer med relevant utbildning får hantera produkten. Läs och följ tillverkarens anvisningar! Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:09. Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Tag av arbetskläder och skyddsutrustning innan måltid. Rök, drick eller ät ej vid arbetsplatsen. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Förvaras i originalemballaget. Förvaras svalt, torrt och väl tillsluten. Råd angående samlagring Förvaras åtskilt från: Syror. 7.3 Specifik slutanvändning

4 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 4 av 8 Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Övrig information om gränsvärden Nitrösa gaser (kväveoxid och kvävedioxid) utvecklas vid höga temperaturer. Därför bör gränsvärden för dessa gaser beaktas. Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år Mangan och oorg. föreningar (som Mn) CAS-nr.: NGV: 0,2 mg/m³, totaldamm NGV: 0,1 mg/m³, resp damm 2009 Molybden*, metall och svårlösliga föreningar (som Mo) NGV: 10 mg/m³ - totaldamm NGV: 5 mg/m³ - respirabelt 2011 Nickel CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Synonymer: Nickel, metall, totaldamm Nickelföreningar (som Ni) utom nickelkarbonyl och trinickeldisulfid - totaldamm Krom och dess oorg. (II,III)-föreningar (som Cr) - totaldamm Koppar* och oorg. föreningar (som Cu) totaldamm CAS-nr.: EG-nr.: NGV: 0,5 mg/m NGV: 0,1 mg/m³ C,S 2009 NGV: 0,5 mg/m³ 2009 NGV: 1 mg/m³ 2011 Koppar - Respirabelt damm CAS-nr.: NGV: 0,2 mg/m³ 2011 Damm, kol inkl. kimrök totaldamm CAS-nr.: EG-nr.: Svaveldioxid CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Synonymer: Svaveldioxid Kvävedioxid CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Synonymer: Kvävedioxid Kväveoxid CAS-nr.: EG-nr.: NGV: 3 mg/m³ NGV: 2 ppm NGV: 5 mg/m3 KTV: 5 KTV: 13 mg/m3 NGV: 2 ppm NGV: 4 mg/m3 KTV: 5 KTV: 10 mg/m3 NGV: 25 ppm NGV: 30 mg/m³ KTV: 50 ppm, 15 min KTV: 60 mg/m³, 15 min Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Andningsskydd Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug eller s.k. rökätare, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Använd ventilförsett andningsskydd med P3-filter eller allra helst en friskluftsmask. Använd friskluftsmask i slutna utrymmen.

5 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 5 av 8 Handskydd Handskydd Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna) Använd handskar som är lämpliga för arbetet. Använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Läder. Vid arbete med varm produkt använd värmebeständiga handskar. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Skydd mot optisk strålning krävs. Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Använd heltäckande skyddskläder och skyddsskor. Tillämpliga miljö exponeringskontroll Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda till andra krav. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Fast ämne. Färg Metallisk. Stålgrå. Lukt Ingen. Kommentarer, Luktgräns Ej fastställt. Kommentarer, ph (leverans) Ej relevant. Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: > 1000 C Kommentarer, Kokpunkt / Ej fastställt. kokpunktsintervall Kommentarer, Flampunkt Ej relevant. Kommentarer, Avdunstningshastighet Ej fastställt. Brandfarlighet (fast form, gas) Ej relevant. Kommentarer, Explosionsgräns Ej fastställt. Kommentarer, Ångtryck Ej fastställt. Kommentarer, Ångdensitet Ej fastställt. Kommentarer, Relativ densitet Ej fastställt. Beskrivning av lösningsförmåga Olösligt i vatten. Kommentarer, Fördelningskoefficient: Ej relevant. n-oktanol / vatten Kommentarer, Termisk Ej fastställt. tändtemperatur Kommentarer, Sönderfallstemperatur Ej fastställt. Kommentarer, Viskositet Ej relevant. Fysikaliska faror Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper Ej explosiv. Ej oxiderande. 9.2 Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper Kommentarer Inga ytterligare uppgifter tillgängliga. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Inga testdata finns tillgängliga.

6 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 6 av Kemisk stabilitet Stabilitet Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden och vid normal användning Risken för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner Uppstår genom kontakt med oförenliga material (avsnitt 10.5) Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Ingen information Oförenliga material Material som skall undvikas Syror Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Potentiella akuta effekter Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Fördröjda effekter / upprepad exponering Sensibilisering Kroniska effekter Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk Cancerframkallande egenskaper Ärftlighetsskador Egenskaper skadliga för fostret Reproduktionsstörningar Inga vid normala förhållanden. Vid svetsning bildas hälsoskadlig rök, gaser och metalloxider av de ingående metallerna. Vid kontakt med syror kan vätgas bildas. Se även avsnitt 5.2. Produkten i sig uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som hälsoskadlig eller irriterande, men vid svetsning bildas hälsoskadlig rök, gaser och metalloxider av de ingående metallerna. Optisk strålning kan skada ögon och hud. Svetsrök kan ge irriterade luftvägar, astmaliknande symptom, huvudvärk, trötthet, yrsel och influensaliknade symptom. Normalt inga symptom. Produkten innehåller dock en liten mängd nickel, som hos känsliga personer kan förorsaka allergiska reaktioner vid återkommande kontakt. Svetsrök kan orsaka övergående ögonirritation. Osannolik exponeringsväg. Metalloxider kan ge magsmärtor och illamående. Upprepad och långvarig inandning av svetsrök som innehåller partiklar/gas från de ingående metallerna kan leda till följande effekter: Nickel - olika former av dermatit, inflammation och/eller sårbildning i övre luftvägar samt möjlig risk för cancer i luftvägar/lungor. Koppar - försämrad lungfunktion. Järn (järnoxid) - försämrad lungfunktion, skleros Mangan - bronkit, lunginflammation, försämrad koordinationsförmåga. Molybden - värk i leder, händer, knän och fötter. Morfologiska förändringar i lever, njurar och mjälte: anemi, diarré, koma, deformitet och tillväxthämning. Krom - samma som för nickel Fosfor - nekros i underkäken Svavel - lungödem (som svaveldioxid)

7 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 7 av 8 AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Produkten innehåller en liten mängd koppar (en tungmetall), som i finfördelad form är mycket giftigt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Produkten innehåller metaller som inte är bionedbrytbara Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga Data om bioackumulering är inte kända Rörligheten i jord Rörlighet Produkten är inte mobil Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT-bedömning resultat PBT-bedömning ej utförd. Resultat av vpvb-bedömningen vpvb-bedömning ej utförd Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Produkten är klassificerad som farligt avfall EWC-kod Svetsprocessen kan påverka miljön om rökgaserna släpps ut direkt till atmosfären. Återanvänd eller återvinn om möjligt. Nej EWC: Blandade metaller Koden för avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker. AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer Kommentar Inte farligt gods Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Särskilda försiktighetsåtgärder Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Förorening kategori AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

8 Gassvetstråd H-44 Mo Sida 8 av 8 Referenser (lagar/förordningar) 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, med ändringar. Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.1 och 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning. Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18. Avfallsförordning, SFS 2011:927. ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:09. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 1996:1, med ändringar. Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren. Nej AVSNITT 16: Annan information Leverantörens anmärkningar Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3), Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Använda förkortningar och akronymer Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Kvalitetssäkring av informationen Ansvarig för säkerhetsdatablad Utarbetat av Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten. R10 Brandfarligt. R11 Mycket brandfarligt. R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. R16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen. R20 Farligt vid inandning. R40 Misstänks kunna ge cancer. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponeringgenom inandning. R52 Skadligt för vattenlevande organismer. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. H228 Brandfarligt fast ämne. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande). Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: Nytt säkerhetsdatablad. Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt ISO 9001:2008. GasIQ AB Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar

SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar VitaGro näringspinnar Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 10.01.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt Luftvärmepump Tvätt Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Luftvärmepump

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple Good Apple Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Apple AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Apple 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool

SÄKERHETSDATABLAD. Clear Pool SÄKERHETSDATABLAD Clear Pool AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/26/2015 9:36:50 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Clear Pool Artikelnr. 36477 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon Good Lemon Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Lemon 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus Storm Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer