Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby"

Transkript

1 1 (25) Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby Administrativa uppgifter Sökandes namn Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB Postadress: Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Organisationsnummer: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare Lilla Nyby avfallsanläggning Vilsta 3:31 Eskilstuna Energi och Miljö AB Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland EEM2000, v4.0, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Postadress: Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon:

2 2 (25) Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Verksamhetskoder Tillståndsansökan gäller följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen Nuvarande verksamhetskoder på Lilla Nyby avfallsanläggning Tillstånd annan lagstiftning Bestämmelser enligt Lagen om brandfarlig vara Bestämmelser enligt Animaliska biproduktsförordningen Lokalisering 8 5 Planförhållanden 9 6 Verksamhetens omfattning och utformning Sortering av annat avfall än farligt avfall Optisk sortering Sortering ÅVC Sortering av avfall på sorteringsplatta Finsortering Eventuella nya sorteringsmetoder Mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall Bearbetning av animaliska biprodukter Mellanlagring av farligt avfall Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall Förutsedd miljöpåverkan Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Buller Nedskräpning Lukt Skadedjur Kemikalier Avfall Transporter Energi Miljökvalitetsnormer Översiktlig riskinventering 23 9 Samråd Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 25

3 3 (25) 1 Bakgrund Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ( ESEM ) ägs gemensamt av Eskilstuna Energi och Miljö AB ( EEM ) och SEVAB Strängnäs Energi AB ( SEVAB ). Eskilstuna kommun äger EEM till 100 % och Strängnäs kommun äger SEVAB till 100 %. Organisation ESEM ESEM har ansvaret för drift samt resurser och kompetens för förvaltning och utveckling av respektive ägarbolags anläggningar och egendom i övrigt. ESEM ska bedriva återvinnings- och restprodukthantering på avfallsanläggningarna i Eskilstuna och Strängnäs. ESEM erbjuder även transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner till Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. ESEM driver, på uppdrag av EEM, sedan återvinningsanläggningen inom fastigheten Vilsta 3:31. Verksamheten omfattar sortering, bearbetning, behandling och lagring av avfall. Syftet med denna ansökan är dels att överföra tillstånd för sortering, bearbetning, behandling och mellanlagring av avfall till driftbolaget ESEM dels erhålla ett relevant tillstånd för återvinningsverksamheten. Mot bakgrund av att det är ESEM som på uppdrag av EEM och SEVAB handhar och ansvarar för den operativa verksamheten och driften, bör aktuella tillstånd, som inte av särskild anledning skall eller endast kan innehas av EEM respektive SEVAB, sökas och innehas av ESEM. Figur 1 Bolagets verksamhet är i alla delar certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO

4 4 (25) 2 Verksamhetskoder 2.1 Tillståndsansökan gäller följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen Tillstånd för verksamhetskod 90.70, för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Optisk sortering (OPS) Sortering ÅVC (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Sortering platta (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Finsortering (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Krossning/flisning brännbart avfall Förbehandling av matavfall Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att på annat sätt än genom förbränning bearbeta mer än ton animaliska biprodukter per kalenderår. Förbehandling av matavfall Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enstaka tillfälle utgörs av mer än ton avfall. Anmälan av verksamhetskod för C-anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. Kompostering trädgårdsavfall (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd). 2.2 Nuvarande verksamhetskoder på Lilla Nyby avfallsanläggning Övergripande ursprungligt tillstånd (A-anläggning) Koncessionsnämnden för miljöskydd meddelade tillstånd enligt miljöskyddslagen att inom det område vid Lilla Nyby i Eskilstuna kommun, som i generalplanekartan över området är utmärkt med beteckningen Aa, årligen ta emot och behandla högst ton avfall, varav högst ton avfall får deponeras enligt beslut daterat (Nr 127/93, Dnr , Aktbil 32).

5 5 (25) Från Miljö- och räddningstjänstnämnden meddelades ett delegationsbeslut att tilldela verksamheten klassningskod , enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än ton per kalenderår. Anläggningen är en industriutsläppsverksamhet enligt Industriutsläpps-förordningen SFS 2013:250. Deponin på ovan nämnda område är nedlagd sedan och kommer, jämte efterbehandling kvarstå som EEM s ansvar då driftbolaget ESEM inte kan ansvara för avslutning, efterbehandling och uppföljning av Eskilstuna kommuns nedlagda deponi. Deponin med dess sluttäckning och lakvattenbehandling kommer därmed även i fortsättningen att omfattas av nuvarande gällande tillstånd. Biologisk behandling (B-anläggning) Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Södermanlands län meddelade tillstånd enligt miljöbalken till biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Vilsta 3:31, Eskilstuna kommun, enligt beslut dat (Dnr , Dossier nr ). Prövningsgrund: enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalanderår (men mindre än ton). Tillståndet gäller komposteringen av det torra rejektet från biomassa-anläggningen. Tillstånd att biologiskt behandla maximalt ton torrt rejekt (torrsubstans) från behandlingsanläggning av matavfall per kalenderår. Detta tillstånd behöver inte överföras till ESEM då komposteringen av rejektet kommer att minska och på sikt upphöra (pga ny bearbetningsmetod). Mellanlagring farligt avfall (B-anläggning) Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Södermanlands län meddelade tillstånd enligt miljöbalken till anläggningen för mellanlagring av farligt avfall vid Lilla Nyby avfallsanläggning enligt beslut daterat (Dnr , Dossier nr ).

6 6 (25) Prövningsgrund: enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 5 ton oljeavall 30 ton blybatterier 50 ton elavfall 30 ton impregnerat trä eller 1 ton annat farligt avfall Tillstånd enligt nedanstående indelning och med nedanstående mängdbegränsningar: o Brandfarlig vara, klass kg o Övrig brandfarlig vara, klass2 och kg o Färg, lack och lim kg o Giftiga varor 400 kg o Baser 200 kg o Syror 150 kg o Frätande varor 150 kg o Riskavfall 200 kg o Batterier kg o Elavfall kg o Impregnerat trä kg o Förorenade massor kg o Övrigt farligt avfall kg Planeras tas ur bruk och ersättas av Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall för ESEM. Biomassa-anläggningen (C-anläggning) Miljö- och byggförvaltningen Eskilstuna kommun bedömer (MMM 1184/2006) att förbehandlingen av matavfall är en mindre ändring av verksamheten som kan handläggas som ett anmälningsärende. Verksamheten har inte tilldelats en klassningskod men borde kunna jämföras med verksamhetskod som gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall upp till ton per kalenderår. Planeras uppgå i Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att på annat sätt än förbränning per kalenderår bearbeta mer än ton animaliska biprodukter och Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår för ESEM.

7 7 (25) Optisk sortering (C-anläggning) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, miljöavdelningen bedömer (MMM- MRN ) att den optiska sorteringsanläggningen enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har följande kod Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än ton per år (men mindre än ton). Planeras uppgå i Tillstånd för verksamhetskod 90.70, för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om de hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår för ESEM. Krossning avfall (C-anläggning) Miljö- och byggförvaltningen kom (MMM 664/2004) med synpunkter på anmälan om anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är högst ton per år. Verksamheten har inte tilldelats en ny klassningskod men borde kunna jämföras med verksamhetskod som gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall upp till ton per kalenderår. Planeras uppgå i Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår för ESEM. 3 Tillstånd annan lagstiftning 3.1 Bestämmelser enligt Lagen om brandfarlig vara Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt beslut , Räddningstjänsten och Bygg: B 1317/14. Utfärdat för ESEM, tillståndet gäller tom Miljö- och byggförvaltningen Eskilstuna kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara (utvinning och distribution av biogas) enligt beslut , BYGG 2274/2004. Kommer ligga kvar på EEM då det ingår i efterbehandling av deponin, tillståndet gäller tom

8 8 (25) Räddningstjänstnämnden Eskilstuna kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara (produktion av biogas ur deponi)enligt beslut , Dnr Kommer ligga kvar på EEM då det ingår i efterbehandling av deponin, tillståndet gäller tom Bestämmelser enligt Animaliska biproduktsförordningen Jordbruksverket godkände, anläggningen för hantering av animaliska biprodukter av kategori 3. Ändrade förhållanden som påverkar godkännande av biomassaanläggningen kommer anmälas till Jordbruksverket. 4 Lokalisering Lilla Nyby avfallsanläggning är belägen inom fastighet Vilsta 3:31, som ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB, cirka 4 km sydost om Eskilstuna centrum, mellan riksväg 53 och järnvägen Eskilstuna Stockholm. Figur 2 Geografiskt läge Lilla Nyby avfallsanläggning Inom Lilla Nyby avfallsanläggning pågår redan verksamheterna för vilka tillstånd ansöks och där finns de fasta behandlingsanläggningarna biomassa-anläggningen, anläggningen för optisk sortering eller balpressen så av bl. a. miljö- och logistiksynpunkt bör därför även fortsättningsvis återvinningsverksamhet ske inom området.

9 9 (25) 5 Planförhållanden Fastigheten Vilsta 3:31 har en landareal på m 2 varav den sökta återvinningsverksamheten på Lilla Nyby uppgår till cirka 30 ha. Skogsmark omgärdar avfallsanläggningen. Figur 3 Situationsplan Vilsta 3:31 Närmaste avstånd till närboende från verksamhet är cirka 200 m från sorteringsrampen på återvinningscentralen till fastighet på Vilsta 3:45. I gällande översiktsplan för Eskilstuna kommun är området där Lilla Nyby avfallsanläggning är lokaliserad utmärkt inom ett området avsatt som Prioriterat skyddsområde kring miljöstörande verksamhet. Området är i övrigt inte detaljplanelagt och berör inga riksintressen.

10 10 (25) Figur 4 Karta över närliggande naturreservat och strandskydd Området väster om riksväg 53, Vilsta naturreservat, är avsatt som Natura 2000-område. Natura 2000-området och skogsområde söder om anläggningen, Balstaskogen, är, i ÖP 2030, angett som viktigt strövområde inom stadsbygden. Figur 5 Karta över närliggande fornminnen Inga riksintressen för kulturmiljövård finns i närheten av anläggningen. Runt anläggningen finns fornminnespunkter, gränsmärken, torp och boplatser.

11 11 (25) 6 Verksamhetens omfattning och utformning Transporter av avfall till och från Lilla Nyby avfallsanläggning passerar genom vågstationen där typ och mängd av avfall registreras och sparas. Vägning och registrering sker även av avfallsbränslen och återvinningsmaterial. Hushållsavfall till ÅVC n samt farligt avfall vägs inte vid införsel utan vid tömning av containrar respektive vid borttransport. Under 2014 togs cirka ton avfall emot varav 0 ton deponerades. Tabell 1 Avfall invägt under 2014 Avfallsgrupp Mängd i ton Insamling av hushållsavfall, totalt Inlämnat grovavfall, totalt Verksamhetsavfall Behandlat avfall från andra entreprenörer Farligt avfall Insamlat producentansvarsavfall Optisk sortering Även cirka ton sluttäckningsmaterial har tagits emot under året. Kompostering trädgårdsavfall Finsortering Lager OPS och Biomassaanläggningen Sorteringsplatta ÅVC med FA-byggnad Figur 6 Flygfoto ESEM s återvinningsverksamhet på Lilla Nyby

12 12 (25) 6.1 Sortering av annat avfall än farligt avfall Tillstånd för verksamhetskod 90.70, för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Optisk sortering (OPS) Sortering ÅVC (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Sortering platta (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Finsortering (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Vissa avfallsfraktioner sorteras vid mer än ett tillfälle så angivna sökta mängder har i dessa fall tagits upp under flera sorteringsmetoder Optisk sortering Från villahushållen samt enstaka flerbostadshus och verksamheter sorteras delar av hushållsavfallet i olikfärgade påsar, grön påse för matavfall, orange påse för hård- och mjukplastförpackningar, blå påse för tidningar, gul påse för pappersförpackningar, grå påse för metallförpackningar och övriga färger för brännbart hushållsavfall. Avfallet tippas ned i en tippficka där transportörer sprider ut påsarna i anläggningen. Efter tippfickan transporteras påsarna på transportband som löper parallellt. Utmed varje transportband finns sorteringssystemet som identifierar de olika färgerna på påsarna. Beroende på vilken färgkod identifieringssystem är inställt på slår en paddel till påsen med rätt färg så att den åker av bandet och hamnar i uppsamlingsbehållare (container) för vidaretransport till olika behandlingar. Påsar som inte är godkända eller löst material passerar rakt fram i sorteringen och behandlas som brännbart hushållsavfall. Figur 7 Principskiss optisk sortering

13 13 (25) Matavfall går in i anläggning för matavfallsbehandling och vidare till rötning och tillverkning av biogas på Ekebyverket. Brännbart hushållsavfall transporteras till förbränningsanläggning och förpackningar samt tidningar går till materialåtervinning. Mängden hushållsavfall till optisk sortering från Eskilstuna kommun under 2014 var cirka ton. Under hösten 2015 planeras villahushåll i Strängnäs kommun anslutas till sorteringen och då beräknas mängden bli totalt ton per år. Om och när hushållsavfall från andra kommuner också beaktas bedöms den årliga totala mängden hushållsavfall till den optiska sorteringen uppgå till cirka ton. Anläggningen är dimensionerad för att klara ton hushållsavfall per kalenderår och skift. Anläggningen klarar upp till tre skift per dag. Den sökta mängden avser sortering i OPS av ton per kalenderår Sortering ÅVC Här kan hushåll och företag lämna in trädgårdsavfall, trä, metallskrot, wellpapp, olika sorters förpackningar, returpapper, elavfall, kyl- och frysar, farligt avfall, möbler, brännbart avfall, papper/plastavfall, hårdplast, däck, konstruktionsmaterial, gips och isolering. Figur 8 Principskiss över ÅVC med ramp, sorterings- och lagringsyta och FA-byggnad När containrarna är fulla vägs de och körs till sorteringsplattan för eventuell eftersortering, mekanisk bearbetning och/eller mellanlagring innan vidaretransport till behandling. En del containrar körs direkt till extern återvinningsanläggning utan ytterligare sortering. På sortering- och lagringsytan hanteras däck (i container) trädgårdsavfall, ris, jord, tegel, betong samt vitvaror från hushåll. Dagvatten som rinner av från den hårdgjorda ytan hanteras separat, från lakvattnet, innan det släpps till recipient. Dagvattnet rinner via ett öppet dike till ett utjämningsmagasin som också fungerar som sedimenteringsdamm

14 14 (25) Figur 9 Principskiss damm dagvattenbehandling Dammen består av en djupare del som alltid är vattenfylld och en översvämningsyta som normalt är torr. Utloppet från dammen sker under lägsta vattenyta, så att flytande föroreningar stannar i dammen, via en brunn med flödesreglering, max 5,7 l/s. De avsatta sedimenten i dike och i sedimenteringsdamm kommer med tiden att transporteras till dammens lägsta del, den våta delen, där sedimenten kan omhändertas. Efter dammen finns en oljeavskiljare. Det renade vattnet går vidare till Linvävarbäcken som mynnar ut i en damm invid Malmköpingsvägen där ytterligare en bäck från Viptorp mynnar. Från dammen rinner bäcken vidare till längst Malmköpingsvägen några hundra meter till ytterligare en damm innan den kulverteras och leds in i kommunens dagvattennät. Vattnet transporteras 1,5 km innan det rinner ur i Eskilstunaån intill Kyrkbrons fäste. Vid större regn än det dimensionerande, och därmed ger en för hög nivå i dammen, leds överskottet förbi anläggningen genom en bypass direkt till recipient. För att förbättra trafiksäkerheten har en ny infartsväg från Hällbergavägen anlagts men den handläggs för närvarande av Lantmäteriet. Öppettiderna till ÅVC Lilla Nyby är idag, för hushållskunder, måndag och torsdag 07:00-19:00, tisdag, onsdag och fredag 07:00-16:00, lördag och söndag 09:00-14:00. Då en ny ÅVC vid Ekeby 2:30 tas i drift 24 augusti 2015 kommer troligen trycket att minska och öppettiderna kommer sannolikt att ändras. Företagskunder får lämna avfall under den tid då vågen är bemannad måndag fredag

15 15 (25) Under 2014 lämnades cirka ton avfall in på ÅVC Lilla Nyby. Öppnandet av en ny ÅVC vid Ekeby 2:30 gör att antalet fraktioner som kan sorteras kan komma att öka t.ex. kommer det att finnas möjlighet för kunder att lämna in avfall/produkter till återanvändning. Den sökta mängden för sortering på ÅVC avser ton per kalenderår Sortering av avfall på sorteringsplatta Inom anläggningen finns en sorteringsplatta för verksamhetsavfall och avfall från ÅVCn. På sorteringsplattan okulärbesiktigas avfallet innan det maskinellt sorteras i olika fraktioner som förpackningsmaterial, brännbart avfall, trä, gips, metallskrot, deponiavfall och avjämningsmaterial. På sorteringsplattan utförs även sortering av byggoch rivningsavfall samt omlastning av brännbart industriavfall och förpackningsmaterial åt extern entreprenör. Under 2014 var mängden avfall som hanterades på sorteringsplattan av storleksordningen ton. Mängden avser även fraktioner, t.ex. brännbart avfall från ÅVC som redan är sorterat men som delas upp i ytterligare fler fraktioner. Om park- och trädgårdsavfall samt det avfall som passerar balpressen också beaktas uppgår den totala mängden till storleksordningen ton. Vid öppnandet av en ny ÅVC förväntas den totala mängden grovavfall öka och därmed även behovet av sortering. Den sökta mängden för sortering på platta avser ton per kalenderår Finsortering Visst avfall, främst förpackningar av papper och plast från OPS, fastighetsnära insamling och ÅVC n men även direkt från företag (främst wellpapp, kontorspapper och sträck/krymp plast) finsorteras för att ta bort felaktigt material. Materialet läggs i en tippficka och transporteras på transportband till en påsöppnare och vidare till en manuell finsortering. Oönskat material sorteras bort och därefter pressas materialet ihop till balar i en kanalpress. Balarna lagras i väntan på n borttransport. Under 2014 sorterades cirka ton. Den sökta mängden för sortering i finsorteringen avser ton per kalanderår Eventuella nya sorteringsmetoder I framtiden kan även andra automatiserade sorteringsmetoder komma att användas men dessa kommer troligen inte påverka mängden avfall som sorteras.

16 16 (25) 6.2 Mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall Vissa brännbara fraktioner, t ex returträ och grönflis, krossas/flisas som förbehandling inför transport till olika förbränningsanläggningar. Krossen placeras vid en av flisfickorna och krossning sker kampanjvis inför borttransport. Krossning sker under normal arbetstid Under 2014 krossades cirka ton. Den sökta verksamheten för krossning och flisning av avfall avser ton per kalenderår. 6.3 Bearbetning av animaliska biprodukter. I biomassa-anlägningen förbehandlas matavfall inför rötning på Ekeby reningsverk. Den befintliga anläggningen kommer (troligen under hösten 2015) att uppgraderas för att rejektmängderna ska minska och den rötbara mängden ska öka. Efter byte av utrustning kommer påsöppnare, sikt, metallavskiljare och skruvpressar ersättas av en hammarkvarn som inrymmer dessa funktioner. Då går matavfallet från tippficka och färgsortering till en buffertbehållare som matar ner matavfallet i ett jämt flöde till en hammarkvarn. I kvarnen finns en roterande sikt som avskiljer förpackningar och större material från matavfallet. Därefter sönderdelas matavfallet av slagor till slurry. Efter kvarnen tillsätts vatten, dels för att tvätta rejekt men också för att göra slurryn pumpbar. Slurryn kommer eventuellt hygieniseras innan den skickas för rötning och blir fordonsgas. I processen uppstår ett rejektet som kommer skickas på förbränning. Bearbetningen av matavfall sker inomhus och med minskade mängder matrejekt vilket gör att risken med tanke på lukter minskar. Övervakning av driften görs i operatörsrum där flödet genom anläggning syns. Det finns automatiskt larm vid driftstörningar och tillsyn görs efter driftsinstruktioner Anläggningen är sedan godkänd av Jordbruksverket som en anläggning för hantering av animaliska biprodukter av kategori 3. Under 2014 behandlades ton matavfall och förpackat livsmedelsavfall. Cirka ton slurry transporterades till Ekeby reningsverk för rötning. När ESEM tecknar kontrakt med avfallslämnare från angränsande kommuner och från restauranger/storkök kan den totala mängden matavfall komma att uppgå till cirka ton per kalenderår. Den sökta verksamheten för matavfallsbehandlingen avser ton per kalenderår.

17 17 (25) 6.4 Mellanlagring av farligt avfall ÅVC Lilla Nyby är mottagningsstation för farligt avfall från hushållen i Eskilstuna. Även farligt avfall från företag tas emot. Figur 10 Principskiss FA-byggnad Inlämning och mellanlagring sker i samma byggnad. Byggnaden är anpassad för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt brandfarlig vara och uppfyller kraven för verksamhetsklass 1 enligt BBR samt A-byggnad enligt LBE. Ytan för mottagning och mellanlagring av farligt avfall är cirka 375 m 2. Det farliga avfallet klassas, sorteras och packas, i sina ursprungliga förpackningar med undantag av spillolja, i för avfallet godkända emballage/behållare (t.ex. tank, recytainer, lockfat, sprundfat eller kemkartonger) inför mellanlagring och borttransport. Spillolja hälls över i invallad spilloljetank. Viss elektronik och impregnerat trä lämnas i nederbördsskyddat och vitvaror lämnas på asfalterad yta på ÅVC-området. FA-byggnaden är belägen mer än 8 meter från annan byggnad och avståndet till närmaste boende är cirka 300 meter.

18 18 (25) Tabell 2 Mellanlagrade mängder farligt avfall under 2014 Avfallsslag EWC Kod kg/år Bortskaffning Återvinning Mottagare Bekämpningsmedel R1 Stena Recycling AB Aerosoler R1 Stena Recycling AB Färg lösningsmedelsbaserad R1 Stena Recycling AB Alkaliskt avfall, fast D9 Stena Recycling AB Alkaliskt avfall D9 Stena Recycling AB Aminhaltigt avfall R1 Stena Recycling AB Syror D9 Stena Recycling AB Spillolja R9 Stena Recycling AB Lösningsmedel R1 Stena Recycling AB Oljeskräp/absorbenter R1 Stena Recycling AB Olje- och bränslefilter R1 Stena Recycling AB Glykolrester R1 Stena Recycling AB Emulsioner D8 Stena Recycling AB Härdare, ej isocyanat/amin R1 Stena Recycling AB Isocyanater R1 Stena Recycling AB Småkemikalier sorterade R1 Stena Recycling AB Småkemikalier, osorterade R1 Stena Recycling AB Blybatterier R13 Kuusakoski Impregnerat trä R1 EON Värme AB Skärande, stickande D10 Stena Recycling AB Fotovätskor D10 Stena Recycling AB Aerosoler bekämpningsmedel D10 Stena Recycling AB Kvicksilverhaltiga instrument D15 Stena Recycling AB Rengöringsmedel R1 Stena Recycling AB Totalt cirka 396 ton Under 2014 mellanlagrades totalt cirka ton farligt avfall varav ton elavfall. För att minska antalet borttransporter ansöks om en utökning av nuvarande tillståndsgivna lagringsmängder.

19 19 (25) Tabell 3 Tillståndsmängder Avfallsgrupp Ansökt maxmängd Befintlig maxmängd Brandfarlig vara, klass 1 (bensin, spillolja) kg kg Brandfarlig vara, klass 1, lösningsmedel kg kg Färg, lack, lim (inkl vattenbaserad) kg kg Övrig brandfarlig vara, klass 2 och kg kg Giftiga varor kg 400 kg Baser kg 200 kg Syror kg 150 kg Frätande vara (rengöringsmedel) kg 150 kg Riskavfall (stickande/skärande) 500 kg 200 kg Batterier (blybatterier, småbatterier) kg kg Elavfall kg kg Impregnerat trä kg kg Förorenade massor kg kg Övrigt (fotovätskor, härdare, småkem) kg kg Eventuellt kommer även i ansökan ingå en mindre mängd explosiva varor som fyrverkeripjäser och airbags. De kommer i så fall lagras i en separat container/byggnad för att inte lagras i samma utrymme som brännbart material. Den sökta mängden avser mellanlagring av farligt avfall som vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton. 6.5 Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Efter sortering och i vissa fall krossning eller flisning av inkommande avfall lagras avfall i avvaktan på borttransport till förbrännings- och återvinningsanläggningar. Avfall som lagras är t.ex. grönflis, returflis och andra brännbara fraktioner, metallskrot, förpackningar och annat producentansvarsavfall samt deponiavfall. Avfallet lagras på hårdgjord yta med uppsamlingssystem för yt- och dagvatten. Mängden lagrat avfall under 2014 var som mest cirka ton per tillfälle. Den sökta verksamheten för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall som vid något enstaka tillfälle utgörs av mer än ton avfall. 6.6 Biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall Park och trädgårdsavfallet samlas in via ÅVC n, trädgårdstunna och företag som samlar in parkavfall. Materialet läggs i ett upplag och ca 2ggr/år grovkrossas materialet och läggs sedan i öppna strängar som komposteras i minst 6 månader innan trumsiktning. Råkomposten ligger därefter och kallnar (mognar) i ca en månad innan den sorteras

20 20 (25) genom ett 10 mm såll och blir kompostmull. I planteringsjorden tillsätts sand och torv. Materialet över 10 mm används i sluttäckningen. Under 2014 komposterades ton trädgårdsavfall och 1 405m³ planteringsjord samt 236m³ kompostmull såldes. 7 Förutsedd miljöpåverkan 7.1 Utsläpp till luft Transporter till och från anläggningen samt interna transporter ger upphov till luftföroreningar. Även allmänhetens transporter av avfalltill ÅVC ger upphov till avgasutsläpp. Emissionerna utgörs främst av kväveoxider, koldioxid och koloxider som alstras av fordonen. Utsläppen bidrar till växthuseffekten samt ökade problem med luftföroreningar i främst tätorterna. Arbete pågår med att minska utsläppen genom övergång till icke fossila drivmedel som biogas och biodiesel. Hanteringen av farligt avfall kan ge upphov till utsläpp till luft. Risken för utsläpp till luft föreligger vid hantering av lösningsmedel, spilloljor, glykol, etc. som innehåller flyktiga organiska ämnen. För att minimera risken informeras avfallsavlämnarna om att farligt avfall ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta behållare (helst originalförpackning). För att minska risken för skador som medför utsläpp av freoner hanteras kylar och frysar varsamt. 7.2 Utsläpp till vatten Dagvatten som rinner av från återvinningscentralens hårdgjorda sorterings- och lagerytor hanteras separat, från lakvattnet, innan det släpps till recipient. Alla kärl och behållare hanteras inne i FA-byggnaden och allt flytande farligt avfall hålls invallat. Risk för utsläpp till mark och vatten vid hantering och mellanlagring av farligt avfall bedöms därmed endast kunna uppkomma om inlämnade behållare och emballage inte är förslutna, är förorenade utvändigt eller går sönder så att innehållet läcks ut. Processvatten från övriga ytor för sortering, bearbetning, behandling och lagring av avfall samlas upp i uppsamlingssystemet för dagvatten som uppkommer från samtliga hårdgjorda ytor inom Lilla Nyby. Uppsamlingssystemet leder vattnet via brunnar till lakvattensystemet som leder vattnet till lakvattendammen varefter det, för närvarande, leds till vidare behandling i Ekeby avloppsreningsverk. 7.3 Utsläpp till mark Vid maskinhaveri som t.ex. läckage av hydraulolja och flyttning av kärl vid borttransportering av farligt avfall kan utsläpp av förorenande ämnen ske.

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tommy Vallmark UPPRÄTTAD AV SAMRÅDSUNDERLAG

UPPDRAGSLEDARE. Tommy Vallmark UPPRÄTTAD AV SAMRÅDSUNDERLAG -14 UPPDRAG Tillståndsfrågor Adriansson UPPDRAGSNUMMER 1673681000 UPPDRAGSLEDARE Tommy Vallmark UPPRÄTTAD AV Tommy Vallmark/Ann Söderholm DATUM SAMRÅDSUNDERLAG föregående tillståndsansökan enligt miljöbalken

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. På

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall BILAGA 2 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Paragrafen gäller anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Mellanskåne, som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING

INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING Lerums kommun fick ett nytt miljötillstånd för Hultets avfallsanläggning 26 juni 2014. I tillståndet finns begränsningar

Läs mer

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in.

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in. INVENTERINGSBLANKETT Innan vi kommer och besöker Er är det bra om Ni går igenom det avfall som verksamheten producerar. Fyll i tabellen som börjar på nästa sida efter bästa förmåga och gör en kopia till

Läs mer

Bilaga 2. Avfallsanläggningar. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 2. Avfallsanläggningar. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 2. Avfallsanläggningar Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i En avfallsplan ska innehålla uppgifter om anläggningar för återvinning och

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. Vi

Läs mer

SAMRÅD SAMRÅDSUNDERLAG. Havskuren tillståndsansökan UDDEVALLA KRAFT AB GÖTEBORG MILJÖTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 1340060000 KONCEPT 1 2015-09-14

SAMRÅD SAMRÅDSUNDERLAG. Havskuren tillståndsansökan UDDEVALLA KRAFT AB GÖTEBORG MILJÖTEKNIK UPPDRAGSNUMMER 1340060000 KONCEPT 1 2015-09-14 SAMRÅD UDDEVALLA KRAFT AB Havskuren tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1340060000 SAMRÅDSUNDERLAG KONCEPT 1 2015-09-14 GÖTEBORG MILJÖTEKNIK EMMA HAMILTON repo001.docx 2012-03-2914 repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras.

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras. 213-6-24 Underlag inför samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Heljestorp:s avfallsanläggning, Vänersborgs kommun Saken Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Tillståndsprövning av Verksamheten vid Skarphäll

Tillståndsprövning av Verksamheten vid Skarphäll Tillståndsprövning av Verksamheten vid Skarphäll Underlag för samråd Visby 2005-xx-xx Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Administrativa uppgifter...3 Bakgrund...3 Verksamheten...4 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. Remisshandling 2012-08-24

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. Remisshandling 2012-08-24 Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 1 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Bilaga 2 Anläggningar

Bilaga 2 Anläggningar Bilaga 2 Anläggningar 1 1 INLEDNING I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från Sigtuna kommun. Omlastning och av hushållsavfall sker vid Brista deponi.

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Samrådsunderlag. Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08. Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion

Samrådsunderlag. Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08. Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion Samrådsunderlag Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08 Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion Samrådsunderlag Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB Beställare

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6 Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postadress Telefon E-post Byggherre (om annan än ovan) Namn Adress Postadress

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor.

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Bara vanligt vatten är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Utan vatten, inget bubbel. Man ska vara rädd om vatten. Vatten hör kanske inte till det du tänker oftast på. Det finns där i din vardag,

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

5:e upplagan, januari 2012

5:e upplagan, januari 2012 5:e upplagan, januari 2012 Illustration: Erik Ciardi Avfallshantering vid företag Syftet med projektet är främst att genom tillsyn öka återvinningen av verksamhetsavfall och minska mängden avfall som hamnar

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier UTKAST

Avfallsanläggningar och avslutade deponier UTKAST Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 201X-XX-XX SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 90.300

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm Containrar Vi erbjuder många olika storlekar och typer av flak, containrar och kärl som underlättar er avfallshantering. Här har vi samlat de vanligaste typerna som används. Öppen container 10 kbm Lämpliga

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer