Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby"

Transkript

1 1 (25) Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby Administrativa uppgifter Sökandes namn Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB Postadress: Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Organisationsnummer: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare Lilla Nyby avfallsanläggning Vilsta 3:31 Eskilstuna Energi och Miljö AB Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland EEM2000, v4.0, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Postadress: Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon:

2 2 (25) Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Verksamhetskoder Tillståndsansökan gäller följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen Nuvarande verksamhetskoder på Lilla Nyby avfallsanläggning Tillstånd annan lagstiftning Bestämmelser enligt Lagen om brandfarlig vara Bestämmelser enligt Animaliska biproduktsförordningen Lokalisering 8 5 Planförhållanden 9 6 Verksamhetens omfattning och utformning Sortering av annat avfall än farligt avfall Optisk sortering Sortering ÅVC Sortering av avfall på sorteringsplatta Finsortering Eventuella nya sorteringsmetoder Mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall Bearbetning av animaliska biprodukter Mellanlagring av farligt avfall Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall Förutsedd miljöpåverkan Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Buller Nedskräpning Lukt Skadedjur Kemikalier Avfall Transporter Energi Miljökvalitetsnormer Översiktlig riskinventering 23 9 Samråd Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 25

3 3 (25) 1 Bakgrund Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ( ESEM ) ägs gemensamt av Eskilstuna Energi och Miljö AB ( EEM ) och SEVAB Strängnäs Energi AB ( SEVAB ). Eskilstuna kommun äger EEM till 100 % och Strängnäs kommun äger SEVAB till 100 %. Organisation ESEM ESEM har ansvaret för drift samt resurser och kompetens för förvaltning och utveckling av respektive ägarbolags anläggningar och egendom i övrigt. ESEM ska bedriva återvinnings- och restprodukthantering på avfallsanläggningarna i Eskilstuna och Strängnäs. ESEM erbjuder även transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner till Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. ESEM driver, på uppdrag av EEM, sedan återvinningsanläggningen inom fastigheten Vilsta 3:31. Verksamheten omfattar sortering, bearbetning, behandling och lagring av avfall. Syftet med denna ansökan är dels att överföra tillstånd för sortering, bearbetning, behandling och mellanlagring av avfall till driftbolaget ESEM dels erhålla ett relevant tillstånd för återvinningsverksamheten. Mot bakgrund av att det är ESEM som på uppdrag av EEM och SEVAB handhar och ansvarar för den operativa verksamheten och driften, bör aktuella tillstånd, som inte av särskild anledning skall eller endast kan innehas av EEM respektive SEVAB, sökas och innehas av ESEM. Figur 1 Bolagets verksamhet är i alla delar certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO

4 4 (25) 2 Verksamhetskoder 2.1 Tillståndsansökan gäller följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen Tillstånd för verksamhetskod 90.70, för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Optisk sortering (OPS) Sortering ÅVC (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Sortering platta (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Finsortering (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Krossning/flisning brännbart avfall Förbehandling av matavfall Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att på annat sätt än genom förbränning bearbeta mer än ton animaliska biprodukter per kalenderår. Förbehandling av matavfall Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enstaka tillfälle utgörs av mer än ton avfall. Anmälan av verksamhetskod för C-anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. Kompostering trädgårdsavfall (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd). 2.2 Nuvarande verksamhetskoder på Lilla Nyby avfallsanläggning Övergripande ursprungligt tillstånd (A-anläggning) Koncessionsnämnden för miljöskydd meddelade tillstånd enligt miljöskyddslagen att inom det område vid Lilla Nyby i Eskilstuna kommun, som i generalplanekartan över området är utmärkt med beteckningen Aa, årligen ta emot och behandla högst ton avfall, varav högst ton avfall får deponeras enligt beslut daterat (Nr 127/93, Dnr , Aktbil 32).

5 5 (25) Från Miljö- och räddningstjänstnämnden meddelades ett delegationsbeslut att tilldela verksamheten klassningskod , enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än ton per kalenderår. Anläggningen är en industriutsläppsverksamhet enligt Industriutsläpps-förordningen SFS 2013:250. Deponin på ovan nämnda område är nedlagd sedan och kommer, jämte efterbehandling kvarstå som EEM s ansvar då driftbolaget ESEM inte kan ansvara för avslutning, efterbehandling och uppföljning av Eskilstuna kommuns nedlagda deponi. Deponin med dess sluttäckning och lakvattenbehandling kommer därmed även i fortsättningen att omfattas av nuvarande gällande tillstånd. Biologisk behandling (B-anläggning) Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Södermanlands län meddelade tillstånd enligt miljöbalken till biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Vilsta 3:31, Eskilstuna kommun, enligt beslut dat (Dnr , Dossier nr ). Prövningsgrund: enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalanderår (men mindre än ton). Tillståndet gäller komposteringen av det torra rejektet från biomassa-anläggningen. Tillstånd att biologiskt behandla maximalt ton torrt rejekt (torrsubstans) från behandlingsanläggning av matavfall per kalenderår. Detta tillstånd behöver inte överföras till ESEM då komposteringen av rejektet kommer att minska och på sikt upphöra (pga ny bearbetningsmetod). Mellanlagring farligt avfall (B-anläggning) Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Södermanlands län meddelade tillstånd enligt miljöbalken till anläggningen för mellanlagring av farligt avfall vid Lilla Nyby avfallsanläggning enligt beslut daterat (Dnr , Dossier nr ).

6 6 (25) Prövningsgrund: enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än 5 ton oljeavall 30 ton blybatterier 50 ton elavfall 30 ton impregnerat trä eller 1 ton annat farligt avfall Tillstånd enligt nedanstående indelning och med nedanstående mängdbegränsningar: o Brandfarlig vara, klass kg o Övrig brandfarlig vara, klass2 och kg o Färg, lack och lim kg o Giftiga varor 400 kg o Baser 200 kg o Syror 150 kg o Frätande varor 150 kg o Riskavfall 200 kg o Batterier kg o Elavfall kg o Impregnerat trä kg o Förorenade massor kg o Övrigt farligt avfall kg Planeras tas ur bruk och ersättas av Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för mellanlagring av farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall för ESEM. Biomassa-anläggningen (C-anläggning) Miljö- och byggförvaltningen Eskilstuna kommun bedömer (MMM 1184/2006) att förbehandlingen av matavfall är en mindre ändring av verksamheten som kan handläggas som ett anmälningsärende. Verksamheten har inte tilldelats en klassningskod men borde kunna jämföras med verksamhetskod som gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall upp till ton per kalenderår. Planeras uppgå i Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att på annat sätt än förbränning per kalenderår bearbeta mer än ton animaliska biprodukter och Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår för ESEM.

7 7 (25) Optisk sortering (C-anläggning) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, miljöavdelningen bedömer (MMM- MRN ) att den optiska sorteringsanläggningen enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har följande kod Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än ton per år (men mindre än ton). Planeras uppgå i Tillstånd för verksamhetskod 90.70, för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om de hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår för ESEM. Krossning avfall (C-anläggning) Miljö- och byggförvaltningen kom (MMM 664/2004) med synpunkter på anmälan om anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är högst ton per år. Verksamheten har inte tilldelats en ny klassningskod men borde kunna jämföras med verksamhetskod som gäller för anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall upp till ton per kalenderår. Planeras uppgå i Tillstånd för verksamhetskod för B-anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår för ESEM. 3 Tillstånd annan lagstiftning 3.1 Bestämmelser enligt Lagen om brandfarlig vara Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt beslut , Räddningstjänsten och Bygg: B 1317/14. Utfärdat för ESEM, tillståndet gäller tom Miljö- och byggförvaltningen Eskilstuna kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara (utvinning och distribution av biogas) enligt beslut , BYGG 2274/2004. Kommer ligga kvar på EEM då det ingår i efterbehandling av deponin, tillståndet gäller tom

8 8 (25) Räddningstjänstnämnden Eskilstuna kommun meddelade tillstånd för hantering av brandfarlig vara (produktion av biogas ur deponi)enligt beslut , Dnr Kommer ligga kvar på EEM då det ingår i efterbehandling av deponin, tillståndet gäller tom Bestämmelser enligt Animaliska biproduktsförordningen Jordbruksverket godkände, anläggningen för hantering av animaliska biprodukter av kategori 3. Ändrade förhållanden som påverkar godkännande av biomassaanläggningen kommer anmälas till Jordbruksverket. 4 Lokalisering Lilla Nyby avfallsanläggning är belägen inom fastighet Vilsta 3:31, som ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB, cirka 4 km sydost om Eskilstuna centrum, mellan riksväg 53 och järnvägen Eskilstuna Stockholm. Figur 2 Geografiskt läge Lilla Nyby avfallsanläggning Inom Lilla Nyby avfallsanläggning pågår redan verksamheterna för vilka tillstånd ansöks och där finns de fasta behandlingsanläggningarna biomassa-anläggningen, anläggningen för optisk sortering eller balpressen så av bl. a. miljö- och logistiksynpunkt bör därför även fortsättningsvis återvinningsverksamhet ske inom området.

9 9 (25) 5 Planförhållanden Fastigheten Vilsta 3:31 har en landareal på m 2 varav den sökta återvinningsverksamheten på Lilla Nyby uppgår till cirka 30 ha. Skogsmark omgärdar avfallsanläggningen. Figur 3 Situationsplan Vilsta 3:31 Närmaste avstånd till närboende från verksamhet är cirka 200 m från sorteringsrampen på återvinningscentralen till fastighet på Vilsta 3:45. I gällande översiktsplan för Eskilstuna kommun är området där Lilla Nyby avfallsanläggning är lokaliserad utmärkt inom ett området avsatt som Prioriterat skyddsområde kring miljöstörande verksamhet. Området är i övrigt inte detaljplanelagt och berör inga riksintressen.

10 10 (25) Figur 4 Karta över närliggande naturreservat och strandskydd Området väster om riksväg 53, Vilsta naturreservat, är avsatt som Natura 2000-område. Natura 2000-området och skogsområde söder om anläggningen, Balstaskogen, är, i ÖP 2030, angett som viktigt strövområde inom stadsbygden. Figur 5 Karta över närliggande fornminnen Inga riksintressen för kulturmiljövård finns i närheten av anläggningen. Runt anläggningen finns fornminnespunkter, gränsmärken, torp och boplatser.

11 11 (25) 6 Verksamhetens omfattning och utformning Transporter av avfall till och från Lilla Nyby avfallsanläggning passerar genom vågstationen där typ och mängd av avfall registreras och sparas. Vägning och registrering sker även av avfallsbränslen och återvinningsmaterial. Hushållsavfall till ÅVC n samt farligt avfall vägs inte vid införsel utan vid tömning av containrar respektive vid borttransport. Under 2014 togs cirka ton avfall emot varav 0 ton deponerades. Tabell 1 Avfall invägt under 2014 Avfallsgrupp Mängd i ton Insamling av hushållsavfall, totalt Inlämnat grovavfall, totalt Verksamhetsavfall Behandlat avfall från andra entreprenörer Farligt avfall Insamlat producentansvarsavfall Optisk sortering Även cirka ton sluttäckningsmaterial har tagits emot under året. Kompostering trädgårdsavfall Finsortering Lager OPS och Biomassaanläggningen Sorteringsplatta ÅVC med FA-byggnad Figur 6 Flygfoto ESEM s återvinningsverksamhet på Lilla Nyby

12 12 (25) 6.1 Sortering av annat avfall än farligt avfall Tillstånd för verksamhetskod 90.70, för B-anläggningar för sortering av annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Optisk sortering (OPS) Sortering ÅVC (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Sortering platta (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Finsortering (har omfattats av övergripande ursprungligt tillstånd) Vissa avfallsfraktioner sorteras vid mer än ett tillfälle så angivna sökta mängder har i dessa fall tagits upp under flera sorteringsmetoder Optisk sortering Från villahushållen samt enstaka flerbostadshus och verksamheter sorteras delar av hushållsavfallet i olikfärgade påsar, grön påse för matavfall, orange påse för hård- och mjukplastförpackningar, blå påse för tidningar, gul påse för pappersförpackningar, grå påse för metallförpackningar och övriga färger för brännbart hushållsavfall. Avfallet tippas ned i en tippficka där transportörer sprider ut påsarna i anläggningen. Efter tippfickan transporteras påsarna på transportband som löper parallellt. Utmed varje transportband finns sorteringssystemet som identifierar de olika färgerna på påsarna. Beroende på vilken färgkod identifieringssystem är inställt på slår en paddel till påsen med rätt färg så att den åker av bandet och hamnar i uppsamlingsbehållare (container) för vidaretransport till olika behandlingar. Påsar som inte är godkända eller löst material passerar rakt fram i sorteringen och behandlas som brännbart hushållsavfall. Figur 7 Principskiss optisk sortering

13 13 (25) Matavfall går in i anläggning för matavfallsbehandling och vidare till rötning och tillverkning av biogas på Ekebyverket. Brännbart hushållsavfall transporteras till förbränningsanläggning och förpackningar samt tidningar går till materialåtervinning. Mängden hushållsavfall till optisk sortering från Eskilstuna kommun under 2014 var cirka ton. Under hösten 2015 planeras villahushåll i Strängnäs kommun anslutas till sorteringen och då beräknas mängden bli totalt ton per år. Om och när hushållsavfall från andra kommuner också beaktas bedöms den årliga totala mängden hushållsavfall till den optiska sorteringen uppgå till cirka ton. Anläggningen är dimensionerad för att klara ton hushållsavfall per kalenderår och skift. Anläggningen klarar upp till tre skift per dag. Den sökta mängden avser sortering i OPS av ton per kalenderår Sortering ÅVC Här kan hushåll och företag lämna in trädgårdsavfall, trä, metallskrot, wellpapp, olika sorters förpackningar, returpapper, elavfall, kyl- och frysar, farligt avfall, möbler, brännbart avfall, papper/plastavfall, hårdplast, däck, konstruktionsmaterial, gips och isolering. Figur 8 Principskiss över ÅVC med ramp, sorterings- och lagringsyta och FA-byggnad När containrarna är fulla vägs de och körs till sorteringsplattan för eventuell eftersortering, mekanisk bearbetning och/eller mellanlagring innan vidaretransport till behandling. En del containrar körs direkt till extern återvinningsanläggning utan ytterligare sortering. På sortering- och lagringsytan hanteras däck (i container) trädgårdsavfall, ris, jord, tegel, betong samt vitvaror från hushåll. Dagvatten som rinner av från den hårdgjorda ytan hanteras separat, från lakvattnet, innan det släpps till recipient. Dagvattnet rinner via ett öppet dike till ett utjämningsmagasin som också fungerar som sedimenteringsdamm

14 14 (25) Figur 9 Principskiss damm dagvattenbehandling Dammen består av en djupare del som alltid är vattenfylld och en översvämningsyta som normalt är torr. Utloppet från dammen sker under lägsta vattenyta, så att flytande föroreningar stannar i dammen, via en brunn med flödesreglering, max 5,7 l/s. De avsatta sedimenten i dike och i sedimenteringsdamm kommer med tiden att transporteras till dammens lägsta del, den våta delen, där sedimenten kan omhändertas. Efter dammen finns en oljeavskiljare. Det renade vattnet går vidare till Linvävarbäcken som mynnar ut i en damm invid Malmköpingsvägen där ytterligare en bäck från Viptorp mynnar. Från dammen rinner bäcken vidare till längst Malmköpingsvägen några hundra meter till ytterligare en damm innan den kulverteras och leds in i kommunens dagvattennät. Vattnet transporteras 1,5 km innan det rinner ur i Eskilstunaån intill Kyrkbrons fäste. Vid större regn än det dimensionerande, och därmed ger en för hög nivå i dammen, leds överskottet förbi anläggningen genom en bypass direkt till recipient. För att förbättra trafiksäkerheten har en ny infartsväg från Hällbergavägen anlagts men den handläggs för närvarande av Lantmäteriet. Öppettiderna till ÅVC Lilla Nyby är idag, för hushållskunder, måndag och torsdag 07:00-19:00, tisdag, onsdag och fredag 07:00-16:00, lördag och söndag 09:00-14:00. Då en ny ÅVC vid Ekeby 2:30 tas i drift 24 augusti 2015 kommer troligen trycket att minska och öppettiderna kommer sannolikt att ändras. Företagskunder får lämna avfall under den tid då vågen är bemannad måndag fredag

15 15 (25) Under 2014 lämnades cirka ton avfall in på ÅVC Lilla Nyby. Öppnandet av en ny ÅVC vid Ekeby 2:30 gör att antalet fraktioner som kan sorteras kan komma att öka t.ex. kommer det att finnas möjlighet för kunder att lämna in avfall/produkter till återanvändning. Den sökta mängden för sortering på ÅVC avser ton per kalenderår Sortering av avfall på sorteringsplatta Inom anläggningen finns en sorteringsplatta för verksamhetsavfall och avfall från ÅVCn. På sorteringsplattan okulärbesiktigas avfallet innan det maskinellt sorteras i olika fraktioner som förpackningsmaterial, brännbart avfall, trä, gips, metallskrot, deponiavfall och avjämningsmaterial. På sorteringsplattan utförs även sortering av byggoch rivningsavfall samt omlastning av brännbart industriavfall och förpackningsmaterial åt extern entreprenör. Under 2014 var mängden avfall som hanterades på sorteringsplattan av storleksordningen ton. Mängden avser även fraktioner, t.ex. brännbart avfall från ÅVC som redan är sorterat men som delas upp i ytterligare fler fraktioner. Om park- och trädgårdsavfall samt det avfall som passerar balpressen också beaktas uppgår den totala mängden till storleksordningen ton. Vid öppnandet av en ny ÅVC förväntas den totala mängden grovavfall öka och därmed även behovet av sortering. Den sökta mängden för sortering på platta avser ton per kalenderår Finsortering Visst avfall, främst förpackningar av papper och plast från OPS, fastighetsnära insamling och ÅVC n men även direkt från företag (främst wellpapp, kontorspapper och sträck/krymp plast) finsorteras för att ta bort felaktigt material. Materialet läggs i en tippficka och transporteras på transportband till en påsöppnare och vidare till en manuell finsortering. Oönskat material sorteras bort och därefter pressas materialet ihop till balar i en kanalpress. Balarna lagras i väntan på n borttransport. Under 2014 sorterades cirka ton. Den sökta mängden för sortering i finsorteringen avser ton per kalanderår Eventuella nya sorteringsmetoder I framtiden kan även andra automatiserade sorteringsmetoder komma att användas men dessa kommer troligen inte påverka mängden avfall som sorteras.

16 16 (25) 6.2 Mekanisk bearbetning av annat avfall än farligt avfall Vissa brännbara fraktioner, t ex returträ och grönflis, krossas/flisas som förbehandling inför transport till olika förbränningsanläggningar. Krossen placeras vid en av flisfickorna och krossning sker kampanjvis inför borttransport. Krossning sker under normal arbetstid Under 2014 krossades cirka ton. Den sökta verksamheten för krossning och flisning av avfall avser ton per kalenderår. 6.3 Bearbetning av animaliska biprodukter. I biomassa-anlägningen förbehandlas matavfall inför rötning på Ekeby reningsverk. Den befintliga anläggningen kommer (troligen under hösten 2015) att uppgraderas för att rejektmängderna ska minska och den rötbara mängden ska öka. Efter byte av utrustning kommer påsöppnare, sikt, metallavskiljare och skruvpressar ersättas av en hammarkvarn som inrymmer dessa funktioner. Då går matavfallet från tippficka och färgsortering till en buffertbehållare som matar ner matavfallet i ett jämt flöde till en hammarkvarn. I kvarnen finns en roterande sikt som avskiljer förpackningar och större material från matavfallet. Därefter sönderdelas matavfallet av slagor till slurry. Efter kvarnen tillsätts vatten, dels för att tvätta rejekt men också för att göra slurryn pumpbar. Slurryn kommer eventuellt hygieniseras innan den skickas för rötning och blir fordonsgas. I processen uppstår ett rejektet som kommer skickas på förbränning. Bearbetningen av matavfall sker inomhus och med minskade mängder matrejekt vilket gör att risken med tanke på lukter minskar. Övervakning av driften görs i operatörsrum där flödet genom anläggning syns. Det finns automatiskt larm vid driftstörningar och tillsyn görs efter driftsinstruktioner Anläggningen är sedan godkänd av Jordbruksverket som en anläggning för hantering av animaliska biprodukter av kategori 3. Under 2014 behandlades ton matavfall och förpackat livsmedelsavfall. Cirka ton slurry transporterades till Ekeby reningsverk för rötning. När ESEM tecknar kontrakt med avfallslämnare från angränsande kommuner och från restauranger/storkök kan den totala mängden matavfall komma att uppgå till cirka ton per kalenderår. Den sökta verksamheten för matavfallsbehandlingen avser ton per kalenderår.

17 17 (25) 6.4 Mellanlagring av farligt avfall ÅVC Lilla Nyby är mottagningsstation för farligt avfall från hushållen i Eskilstuna. Även farligt avfall från företag tas emot. Figur 10 Principskiss FA-byggnad Inlämning och mellanlagring sker i samma byggnad. Byggnaden är anpassad för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt brandfarlig vara och uppfyller kraven för verksamhetsklass 1 enligt BBR samt A-byggnad enligt LBE. Ytan för mottagning och mellanlagring av farligt avfall är cirka 375 m 2. Det farliga avfallet klassas, sorteras och packas, i sina ursprungliga förpackningar med undantag av spillolja, i för avfallet godkända emballage/behållare (t.ex. tank, recytainer, lockfat, sprundfat eller kemkartonger) inför mellanlagring och borttransport. Spillolja hälls över i invallad spilloljetank. Viss elektronik och impregnerat trä lämnas i nederbördsskyddat och vitvaror lämnas på asfalterad yta på ÅVC-området. FA-byggnaden är belägen mer än 8 meter från annan byggnad och avståndet till närmaste boende är cirka 300 meter.

18 18 (25) Tabell 2 Mellanlagrade mängder farligt avfall under 2014 Avfallsslag EWC Kod kg/år Bortskaffning Återvinning Mottagare Bekämpningsmedel R1 Stena Recycling AB Aerosoler R1 Stena Recycling AB Färg lösningsmedelsbaserad R1 Stena Recycling AB Alkaliskt avfall, fast D9 Stena Recycling AB Alkaliskt avfall D9 Stena Recycling AB Aminhaltigt avfall R1 Stena Recycling AB Syror D9 Stena Recycling AB Spillolja R9 Stena Recycling AB Lösningsmedel R1 Stena Recycling AB Oljeskräp/absorbenter R1 Stena Recycling AB Olje- och bränslefilter R1 Stena Recycling AB Glykolrester R1 Stena Recycling AB Emulsioner D8 Stena Recycling AB Härdare, ej isocyanat/amin R1 Stena Recycling AB Isocyanater R1 Stena Recycling AB Småkemikalier sorterade R1 Stena Recycling AB Småkemikalier, osorterade R1 Stena Recycling AB Blybatterier R13 Kuusakoski Impregnerat trä R1 EON Värme AB Skärande, stickande D10 Stena Recycling AB Fotovätskor D10 Stena Recycling AB Aerosoler bekämpningsmedel D10 Stena Recycling AB Kvicksilverhaltiga instrument D15 Stena Recycling AB Rengöringsmedel R1 Stena Recycling AB Totalt cirka 396 ton Under 2014 mellanlagrades totalt cirka ton farligt avfall varav ton elavfall. För att minska antalet borttransporter ansöks om en utökning av nuvarande tillståndsgivna lagringsmängder.

19 19 (25) Tabell 3 Tillståndsmängder Avfallsgrupp Ansökt maxmängd Befintlig maxmängd Brandfarlig vara, klass 1 (bensin, spillolja) kg kg Brandfarlig vara, klass 1, lösningsmedel kg kg Färg, lack, lim (inkl vattenbaserad) kg kg Övrig brandfarlig vara, klass 2 och kg kg Giftiga varor kg 400 kg Baser kg 200 kg Syror kg 150 kg Frätande vara (rengöringsmedel) kg 150 kg Riskavfall (stickande/skärande) 500 kg 200 kg Batterier (blybatterier, småbatterier) kg kg Elavfall kg kg Impregnerat trä kg kg Förorenade massor kg kg Övrigt (fotovätskor, härdare, småkem) kg kg Eventuellt kommer även i ansökan ingå en mindre mängd explosiva varor som fyrverkeripjäser och airbags. De kommer i så fall lagras i en separat container/byggnad för att inte lagras i samma utrymme som brännbart material. Den sökta mängden avser mellanlagring av farligt avfall som vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton. 6.5 Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Efter sortering och i vissa fall krossning eller flisning av inkommande avfall lagras avfall i avvaktan på borttransport till förbrännings- och återvinningsanläggningar. Avfall som lagras är t.ex. grönflis, returflis och andra brännbara fraktioner, metallskrot, förpackningar och annat producentansvarsavfall samt deponiavfall. Avfallet lagras på hårdgjord yta med uppsamlingssystem för yt- och dagvatten. Mängden lagrat avfall under 2014 var som mest cirka ton per tillfälle. Den sökta verksamheten för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall som vid något enstaka tillfälle utgörs av mer än ton avfall. 6.6 Biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall Park och trädgårdsavfallet samlas in via ÅVC n, trädgårdstunna och företag som samlar in parkavfall. Materialet läggs i ett upplag och ca 2ggr/år grovkrossas materialet och läggs sedan i öppna strängar som komposteras i minst 6 månader innan trumsiktning. Råkomposten ligger därefter och kallnar (mognar) i ca en månad innan den sorteras

20 20 (25) genom ett 10 mm såll och blir kompostmull. I planteringsjorden tillsätts sand och torv. Materialet över 10 mm används i sluttäckningen. Under 2014 komposterades ton trädgårdsavfall och 1 405m³ planteringsjord samt 236m³ kompostmull såldes. 7 Förutsedd miljöpåverkan 7.1 Utsläpp till luft Transporter till och från anläggningen samt interna transporter ger upphov till luftföroreningar. Även allmänhetens transporter av avfalltill ÅVC ger upphov till avgasutsläpp. Emissionerna utgörs främst av kväveoxider, koldioxid och koloxider som alstras av fordonen. Utsläppen bidrar till växthuseffekten samt ökade problem med luftföroreningar i främst tätorterna. Arbete pågår med att minska utsläppen genom övergång till icke fossila drivmedel som biogas och biodiesel. Hanteringen av farligt avfall kan ge upphov till utsläpp till luft. Risken för utsläpp till luft föreligger vid hantering av lösningsmedel, spilloljor, glykol, etc. som innehåller flyktiga organiska ämnen. För att minimera risken informeras avfallsavlämnarna om att farligt avfall ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta behållare (helst originalförpackning). För att minska risken för skador som medför utsläpp av freoner hanteras kylar och frysar varsamt. 7.2 Utsläpp till vatten Dagvatten som rinner av från återvinningscentralens hårdgjorda sorterings- och lagerytor hanteras separat, från lakvattnet, innan det släpps till recipient. Alla kärl och behållare hanteras inne i FA-byggnaden och allt flytande farligt avfall hålls invallat. Risk för utsläpp till mark och vatten vid hantering och mellanlagring av farligt avfall bedöms därmed endast kunna uppkomma om inlämnade behållare och emballage inte är förslutna, är förorenade utvändigt eller går sönder så att innehållet läcks ut. Processvatten från övriga ytor för sortering, bearbetning, behandling och lagring av avfall samlas upp i uppsamlingssystemet för dagvatten som uppkommer från samtliga hårdgjorda ytor inom Lilla Nyby. Uppsamlingssystemet leder vattnet via brunnar till lakvattensystemet som leder vattnet till lakvattendammen varefter det, för närvarande, leds till vidare behandling i Ekeby avloppsreningsverk. 7.3 Utsläpp till mark Vid maskinhaveri som t.ex. läckage av hydraulolja och flyttning av kärl vid borttransportering av farligt avfall kan utsläpp av förorenande ämnen ske.

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen Marks kommun Ny återvinningscentral Skene skog Tillståndsansökan enligt Miljöbalken Underlag för samråd REVIDERAT 2012-11-02 GÖTEBORG 2012-09-26 SWECO ENVIRONMENT AB 1 (14) S w e co Gullbergs Strandgata

Läs mer

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun.

Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. Renhållnings- och avfallstaxa för Vännäs kommun. att gälla fr.o.m. 2014 04-01 Beslutad 2014-02-24 Kf 11-12 INNEHÅLL sida Taxa för renhållnings- och avfallsverksamhet 1 Renhållnings- och avfallstaxa 1.1

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Verksamhet vid Setra Trävaror AB i Skutskär Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende befintlig anläggning för tillverkning av träprodukter, Älvkarleby kommun

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer