Leica TPS1100 Professional Series

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leica TPS1100 Professional Series"

Transkript

1 Leica TPS1100 Professional Series Bruksanvisning Version. Svenska

2 Elektronisk Totalstation Vi gratulerar Er till Ert köp av TPS - System Denna handbok innehåller instruktioner för användande av instrumentet samt viktiga säkerhetsföreskrifter (se kapitel "Säkerhetsföreskrifter"). Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du startar instrumentet.

3 Produktidentifiering Er produkts typbeteckning och serienummer finns på typskylten i batterifacket. Notera dessa uppgifter i Er bruksanvisning och använd alltid dessa uppgifter när Ni vänder Er till vår importör eller serviceverkstad. Typ: Serienr.: Version: Språk: 3 Produktidentifiering

4 Använda symboler Symbolerna använda i denna handbok har följande innebörd: FARA: Indikerar en farlig situation vilken omedelbart resulterar i svåra skador för användaren eller användarens död. VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död. FÖRSIKTIGT: Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig påverkan. Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de möjliggör att produkten används på ett tekniskt korrekt och effektivt sätt. Använda symboler 4

5 Kapitelöversikt Innehåll Inledning Systembeskrivning Mätningsförberedelser, uppställning Kontroll och justering Systemfunktioner Systemparametrar Dataformat Underhåll, transport och lagring Säkerhetsföreskrifter Tekniska data Sakregister (Index) Kapitelöversikt

6 Innehåll Inledning Användningsområde...11 Dokumentation...11 Instrumentbeskrivning... 1 Systembeskrivning... 1 Avståndsmätning Utökad räckvidd Automatisk prismalås ATR/LOCK Snabb prismasökning med PowerSearch Ledljus EGL... 1 Fjärrstyrning RCS Systemkoncept PC - Programpaket Leica Survey Office... 0 Batteri och laddningsaggregat... 1 Mätningsförberedelser, uppställning... Uppackning... Ladda batterier... 3 Byta batter... 4 Lägg i minneskortet... Uppställning av instrument med optisk lod resp. laserlod... 7 Horisontera med elektronisk libell... 8 Innehåll Kontroll och justering... 9 Elektronisk... 9 Tvåaxlig kompensator (elektronisk libell)... 3 V-indexavvikelse Horisontal-kollimation... 3 Kikaraxelavvikelse Kombinerad avvikelsebestämning Slå av funktion instrumentkorrektioner ATR-nollpunktavvikelser Mekanik Stativ Instrumentets doslibell Trefotens doslibell Optiskt lod Laserlod... 4 Reflektorlös distansmätare Systemfunktioner Datakonfiguration Datajobb [D JOB] och Mätjobb [M JOB] Skapa ny fil (NY) Kodlistfil Skapa ny kodlista (NY) Kopiera en kodlista (KOPIA) Datahantering Importera punktdata (IMPOR) Visa och importera punktdata (VISA)... 54

7 Innehåll, forts Visa och editera GSI-Data (SÖK) 'Vilt' tecken Mata in koordinater manuellt (INMTN)... 5 Datakonvertering... 5 Kontrollera av PC-kort (KONTR)... 0 Aktivera REC-mall (RMALL)... 0 Definiera display-mall Dsp-mall (DMALL)... 1 Mätfunktioner... Uppstartsdisplay... Ställa in/mata in Hz-riktning (Hz0)... 7 Längdmätning... 7 EDM MÄTPROGRAM, välj Mätpkttyp och reflektor... 8 Omkoppling IR/RL... 9 Omkoppling Standard/Tracking Omkoppling snabbmätning/snabb Tracking Ställa in och definiera prismor EDM Test (TEST) Distanskorrigering ppm Reducerade avståndskorrigeringar ppm Mätning och registrering (REC) Separat längd- och vinkelmätning Samtidig längd- och vinkelmätning (ALL) Spara stationsdata (REC S) Växla läge (I< > II) Senaste punktnummer (SENST)... 7 Radera GSI-block (RadB/RadC)... 7 Manuell längdinmatning Positionering till senast sparade punkt (POS.L) V-vinkellägen Mätpunktsoffset Displaybyte (>DISP) Individuella punktnummer (INDIV / RUN) Kod-information Quick-kodning (QKod+ / Qkod-) Kontrollera orientering... 8 Kommunikation GSI-kommunikations-parametrar GeoCOM kommunikations-parametrar RCS kommunikationsparametrar On-line läge Automatisk prismalås Funktionssätt ATR-läge (ATR+ / ATR-)... 8 LÅS-läge (LOCK+ / LOCK-)... 8 LINT läge (LINT+ / LINT-) SIST-läge (POS.L) Hz / V Automatisk reflektorsökning RCS sökfönster Definiera arbetsområde (A_OMR) Aktivera/deaktivera arbetsområde (AOMR+/AOMR-)... 9 Allmänna funktioner... 9 Instrumentbeteckning och mjukvaruversion (INFO)... 9 Elektronisk libell (LIBELL)... 9 Innehåll

8 Innehåll, forts Innehåll Belysning Tillbehör Laddning av konfigurationsfil (LKonf) Ladda en systemparameterfil... 9 Systemparametrar Allmänna parametrar Ladda applikation Ladda systemspråk Datum DatumForm Tid Välj tidformat Alfaläge TangBeep Konfigurationsparametrar Autoexec Språk Längdenheter Decimaler för längd Vinkelenheter Vinkeldec TempEnhet Luftr.enh KoordOrdn Hz-System Cirkell. I Kompensat Hz.Korr SektBeep SektVinkel Frisläppande av V-vinkeln V-display Power Läge Power Tid LängdFördr PPM Inmatn Info / Atrib Auto Längd Mätparametrar Punktnr Offs.Läge Uppräkning Arbetsinställningar Mätjobb Datajobb Kodlista Quick-kod Dataformat Inledning GSI-Format 8/1 tecken Blockkoncept Ett blocks struktur Mätblock

9 Innehåll, forts Kodblock Sluttecken i ett datablock Ett dataords struktur Kodord (Position 1-) Tilläggsinformation till data (Pos. 3 - )...11 Data (Position 7-15/3) Mellanslag (Pos. 1/4) Blocknummer Måttenheter Exempel på dataformat Format för ett teodolit-mätblock (Polar)...11 Ett kodblocks format Underhåll, transport och lagring Transport Underhåll av motoriserade delar Lagring Rengöring och torkning Säkerhetsföreskrifter Avsedd instrumentanvändning Avsedd användning Icke avsedd användning Begränsningar i användande... 1 Ansvarsförhållanden Risker vid användande Huvudsakliga risker vid användande Laserklassificering Inbyggda distansmätare (infraröd laser) Inbyggda distansmätare (synlig laser ) Automatisk målsökning (ATR) Ledljus EGL Laserlod Elektromagnetisk acceptans (EMV) FCC-anvisningar (gäller i U.S.A.) Tekniska data Ledljus EGL Automatisk målsökning ATR PowerSearch Applikationsprogram Skalkorrektur (ppm) Atmosfärisk korrektur D Reduktion på h.ö.h. D Projektionsförvrängning D Atmosfärska korrektioner Reduktionsformler Sakregister (Index) Innehåll

10 Inledning TPS 1100 står för Totalstation- Positionerings- System. TPS 1100 instrumenten finns i olika modeller och precisionsklasser. Genom modern teknologi möjliggörs en omfattande automatisering av mätarbetet. Kortare mättider, enkelt handhavande och ett effektivt arbete ger många fördelar. Till grundutrustningen finns ytterligare tillbehör. R-modellerna är utrustade med en synlig laser. Distansmätaren kan växla mellan normal infraröd mätning eller mätning med synlig laserstråle. Med laser kan avstånd mätas utan hjälp av reflektorer. Infraröd mätning möjliggör mätning på avstånd upp till 7 km. Alla TPS 1100 instrument är standardutrustade med ett laserlod i instrumentets vertikala axel. En röd laserpunkt underlättar uppställningen av instrumentet på markpunkt. A-varianterna betecknar de instrument, som är utrustade med automatisk målsökning. ATR möjliggör ett snabbt och avspänt mätande. ATR söker automatiskt och noggrant upp sitt mål. LÅSfunktionen låser mot ett redan mätt mål och följer automatiskt. För TPS1100 plus -instrumenten finns som option funktionen PowerSearch, vilken möjliggör en automatisk sökning av ett prisma på valfritt avstånd på kort tid. Inriktningshjälpmedlet EGL finns som tillbehör. EGL är ett blinkljus, inbyggt i kikaren. Med hjälp av detta kan prismaföraren själv rikta in sig i mätriktningen. Fjärrkontrollen RCS 1100 är ett ytterligare tillbehör. Det medger fjärrmanövrering av alla modeller. Manövreringen kan ske antingen vid instrumentet eller vid RCS1100. I sammanhang med A- varianter kan därmed mätningsarbeten utföras av en person., d.v.s. kan även utlösas, kontrolleras och styras från mätpunkten. Leica Geosystems erbjuder applikationsprogram för de olika mätarbeten. Välj den mjukvara som passar Er bäst. Med det specialiserade GeoBasic kan egna program för TPS 1100 instrument skapas. Inledning 10

11 Användningsområde Dokumentation Det i datorindustrin använda PCMCIA-kortet används även i TPS 1100 som datamedium. Datastrukturen är kompatibel med äldre modeller. Leica SurveyOffice är ett programpaket som stöder TPS1100 och RCS1100 instrument och möjliggör datautbyte mellan mjukvara och hårdvarukomponenter. Föreliggande bruksanvisning gäller för alla TPS1100 Professional Series instrument. Skillnader mellan modellerna markeras tydligt och redigeras på motsvarande sätt. Allmän text gäller alla modeller. Allmänna bildillustrationer visar TPS1100 TCA-modell med tillbehör EGL och gäller för alla modeller. Förutom denna bruksanvisning finns kortbeskrivningar för system och applikationer i tryckt form. CD-ROMskivan innehåller komplett dokumentation. Bruksanvisning: Innehåller alla instruktioner för att kunna använda instrumentets grundläggande funktioner. Här finns en överblick på systemet och viktiga anvisningar och säkerhetsföreskrifter. Kort beskrivning System: Beskrivning av systemfunktioner i standardanvändning. Kort beskrivning Applikationer 1+: Beskrivning av programfunktioner i standardanvändning. Referenshandbok Applikationer: Alla program beskrivs i detalj. 11 Inledning

12 0 Systembeskrivning Instrumentbeskrivning Systembeskrivning Z01 1 Bärhandtag Grovsikte 3 Kikare med integrerad EDM, ATR, EGL och PowerSearch 4 EGL: blinkande Diod (gul) 5 EGL: blinkande Diod (röd) Kikare med koaxial vinkel och längdmätning 7 PowerSearch sensor 8 Höjdjusteringsskruv 9 Fokuseringsring 10 Fack för minneskort 11 Sidojusteringsskruv 1 Fotskruv (trefot) 13 Display 14 Vred för trefotslåsning 15 Tangentpanel 1 Batterihållare 17 Batteri 18 Doslibell 19 Optisk strålvarning, endast XRinstrument (gul) 0 Utbytbart okular 1

13 Avståndsmätning Vid alla versioner kan längd mätas med en osynlig, infraröd stråle, utgår koaxialt från kikarobjektivet. Vid mycket korta avstånd kan det förekomma att man kan mäta reflektorlöst utan prisma i infraröd-läge (t.ex. mot mycket tydligt reflekterande mål som trafiksignaler). I detta fall korrigeras längden med för den aktiva reflektorn definierade additionskonstanten. TCR/TCRA-modellerna använder dessutom en synlig röd laserstråle vid reflektorlösa arbeten. Även denna stråle riktas koaxialt ur kikarobjektivet. Genom avståndsmätarens och strålarna utformning uppnås hög räckvidd, upp till 5 km. Dessutom finns möjlighet att mäta mot miniprisma, 30 reflektor, reflexfolier och reflektorlöst. Aktiveras en avståndsmätning, mäts mot det objekt som befinner sig i strålens riktning. Objekt, t.ex. människor, bilar, djur, eller rörliga grenar reflekterar en del av laserstrålen och kan åstadkomma felmätningar. Det är inte tillåtet att bryta laserstrålen under reflektorlösa mätningar eller under mätningar mot reflexfolie. Vid mätningar mot prismareflektorer kan det vara kritiskt om någon /något rör sig genom strålen på 0 till 30 m och mätavståndet är större an 300m. Eftersom mättiden är mycket kort, kan användaren alltid i praktiken undvika kritiska situationer. Inkorrekt resultat Korrekt resultat 1100Z4 1100Z Systembeskrivning

14 Utökad räckvidd 0 Laser med extra räckvidd (XR) är en synlig, röd laser med utökad räckvidd. Den koaxiala XR-lasern möjliggör reflektorlös mätning på avstånd över 170 m och mätning mot ett prisma över 10 km. Se kapitel "Tekniska data". Handhavandet av ett XR - instrument är densamma som en vanlig TPS med röd laser. Ett par punkter bör dock speciellt beaktas vid mätning med XR - laser (Reflektorlöst och Standard lång). Objektivet ska alltid vara rengjort. Smuts på linsen, damm, fingeravtryck etc. kan påverka noggrannheten. Reflektorlös Se till att laserstrålen inte reflekteras mot objekt nära siktlinjen, t.ex. starkt reflekterande objekt. En mätning, görs mot det objekt som befinner sig i laserstrålens väg. Finns ett tillfälligt hinder, t.ex. en passerande bil, regn, dimma eller snö, kan mätningen ske mot det hindret. Avvikelse mellan mätstrålen och trådkorset kan medföra minskad mätnoggrannhet. Detta beror på att mätningen då inte sker där trådkorset pekar, speciellt vid långa mätlängder. Regelbunden justering av XR- lasern är därför nödvändig. Se kapitel "Kontroll och justering". Man bör inte mäta med två instrument samtidigt mot samma mål. Standard lång mot prisma VARNING: På grund av lasersäkerheten och mätprecision får mätprogrammet Standard lång endast användas när mätning sker mot prismor på avstånd större än 1000 m (3300 ft). Exakta mätningar med prismor skall om möjligt alltid göras med standardprogrammet (IR). Standard lång mot reflexfolie Programmet Standard lång, kan även användas vid mätning med reflexfolie. För att öka mätprecisionen måste mätstrålen träffa reflexfolien vinkelrätt och XR lasern vara ordentligt justerad. Se kapitel "Kontroll och justering". Systembeskrivning 14

15 Automatisk prismalås ATR/LOCK Snabb prismasökning med PowerSearch TCA/TCRA-instrument är motoriserade och utrustade med en automatisk prismalås (ATR), som är koaxialt monterad i kikaren. Denna modell kan om så önskas förses med ett inriktnings- hjälpmedel (EGL). Ett fastställande av den automatiska prismalåsets (ATR) nollpunktavvikelse måste, som alla andra instrumentavvikelser, genomföras med jämna mellanrum. (Se kapitlet "Kontroll och justera") PowerSearch Sensor består av en sändare (1) och en mottagare () i teleskopets undre del. 10 ATR-läge Detta läge möjliggör automatisk mätning mot vanliga prismor och befriar användaren från det ansträngande arbetet att noggrant rikta in mot prismat. Grovsiktet riktas in mot prismat, så att det kommer att befinna sig i kikarens siktfält. Med efterföljande avståndsmätning rör motorerna instrumentet så att hårkorset står i reflektorns centrum. Efter genomförd avståndsmätning mäts Hz-vinkel och V-vinkel för prismats mitt. LÅS-läge I detta läge möjliggörs ett följande av rörliga prismor. Avståndsmätning kan ske när prismat för ett ögonblick stannas ("Stop-and-go-läge"). Vid snabb förflyttning av prismat kan målet förloras. Se till att målets rörelsehastighet inte överskrider den högst tillåtna angivelsen i "Tekniska data". Aktiveras PowerSearch, roterar instrumentet om sin egen axel Z55 15 Systembeskrivning

16 Ledljus EGL 0 Sändaren skickar ut ett vertikal signalplan. Hittar avsökningen ett prisma, reflekteras signalen tillbaka till mottagaren och sökningen stannar. I anslutning utförs en finsökning i verktikalplan med hjälp av ATR. PowerSearch kan aktiveras när som helst med funktionstangenten PS i menyn PROG. Med aktiverad RCS-läge kan man dessutom växla till PowerSearch under en ATR-sökning Arbetsområde: 5-00m Divergens, plan i Hz: 0.05 gon Divergens, plan i V: ±0 gon Ledljuset EGL, som kan tilläggsbeställas, består av två färgade blinkljus i totalstationen. 1 strålutgångsöppning för blinkande, röd diod strålutgångsöppning för blinkande, gul diod Z0 1100Z m (330 ft) Alla TPS1000 instrument kan utrustas med detta hjälpmedel EGL1. Reflektorbäraren riktas in på siktlinjen med hjälp av blinkljusen. Utsättning av punkter underlättas betydligt m (0 ft) m (0 ft) Systembeskrivning 1

17 Fjärrstyrning RCS Vid ett mätavstånd av 100 m (330 ft) uppstår på båda sidor en m (0 ft) bred röd resp. gul blinkande ljuskäglor. Den underlättar och snabbar upp grovinriktningen. Mellan ljuskäglorna uppstår en c:a 30 mm bred sektor i vilken båda färgerna lyser. I så fall befinner sig prismat ganska precist på siktlinjen. Arbetsområde: m ( ft) Spridning: 1 m (40 ft) vid 100 m (330 ft) Optionen RCS (Remote Controlled Surveying) tillåter fjärrstyrning av alla modeller utifrån mätpunkten. Vidare finns möjligheten att kombinerat styra förloppet vid TPS1100 och vid prismat. Mätarbeten kan även utföras av en person. Möjligheten finns också att vid RCS1000 övervaka TPS1100 och/eller mata in kodningen på RCS1100. Alla TPS1100 funktioner, inklusive applikationsprogrammen, står till förfogande vid RCS1000. Visning och tangentanvändning är samma som vid TPS1100. För ytterligare information - se separat bruksanvisning. 10 RCS Systembeskrivning

18 Systemkoncept 0 Alla modeller TPS1100 baseras på en enhetlig mjukvarustruktur samt ett enhetligt koncept för datalagring och dataflöde. Mjukvarustruktur TPS1100:s mjukvara indelas först och främst i två delar: systemmjukvaran omfattar de grundläggande funktionerna applikationerna stöder mättekniska användningar och förfaranden. Medan systemmjukvaran utgör en sammanhängande del kan applikationerna sammanställas enligt kundens behov. Systemmjukvara och applikationer installeras över det seriella interfacet, med hjälp av programpaketet Leica Survey Office På så sätt är det möjligt att själv installera förbättrade mjukvaruversioner. 1100Z04 Systemmjukvara, applikationer Data Survey Office Mjukvaran gör att man kan ha upp till tre språk lagrade samtidigt och välja ut ett av dessa språk. Listan på tillgängliga språk utökas ständigt. Om ni skulle behöva en speciell språkversion, så fråga er återförsäljare om den är tillgänglig. Systembeskrivning 18

19 Systemkoncept, fortsättning Lagringskoncept och dataflöde 1100Z05 I stället för att lagras på minneskortet, kan data sändas till den seriella porten i GSI-format. Vid lagring via det seriella interfacet till en extern PC överförs inga data från applikationerna till protokollfilerna. Fixpunktkoordinter kan endast läsas från PC-kortet. GeoBasic GeoBasic-utvecklingsmiljön möjliggör professionell utveckling av fler applikationer för TPS Lagringen av mätdata sker i regel på ett SRAM eller ATA-Flash minneskort som motsvarar PCMCIA-standard, i text härefter kallat "PC-kort". Data lagras i MS-DOS format. Datautbytet med en PC sker antingen via en PCMCIA-enhet på PCn, via en OMNI Drive eller via det seriella interfacet (Kabelförbindelse instrument - PC). Programmet Leica SurveyOffice innehåller mjukvara för att överföra data via det seriella interfacet. 19 Systembeskrivning

20 PC - Programpaket Leica Survey Office 0 Programpaketet Leica Survey Office omfattar en rad hjälpprogram som stöder användaren i arbetet med TPS1100 Totalstation. Installationsprogrammet för Leica Survey Office hittar du på bifogade TPS1100 CD ROM i denna handbok. Notera dock att Survey Office endast går att installera i : MS Windows 95/ 98/Me och MS Windows NT.v4.0/ 000/Xp. Vid installationen används "setup.exe" i katalogen SurveyOffice\"Språk"\disk1\. Följ installationsprogrammets anvisningar. Efter installationen finns följande funktioner: Data Exchange Manager: Datautbyte mellan instrument och PC. Codelist Manager: Skapa kodlistor. Software Upload: Ladda och radera systemmjukvara och applikationsprogram och därmed sammanhängande texter. Coordinate Editor: Visuell editering av koordinater Även andra program kan installeras. För ytterligare information om Leica Survey Office, se On- Line-hjälpen. Systembeskrivning 0

21 Batteri och laddningsaggregat Fordonskabel Laddningsaggregat GKL1 Laddningsaggregat GKL3 10 GEB111 Nätkabel GEB Z0 Laddningskabel Adapterplatta GDI Z07 Adapterplatta GDI Z08 Instrumenten arbetar med laddbara batterier. Leica Geosystems rekommenderar " Pro Batteri" (GEB11)för TPS1100 Professional Series instrumenten. Alternativt kan Basic Batteri (GEB111) användas. Använd alltid av tillverkaren rekommenderade batterier, laddningsaggregat och tillbehör. Laddningsaggregatets (GKL1) tillåter laddning av fyra batterier. Laddningen sker antingen via väggkontakt (30V eller 115V) eller via cigarettändaruttag (1V eller 4V) i fordon. Antingen laddas två Pro/Basic batterier eller med adapterplatta (GDI11) fyra Pro/Basic batterier. Adapterplattan GDI 11 kan anslutas till laddningsaggregat Pro (GKL1) och till laddningsaggregat GKL3. Detta möjliggör laddning av två Pro / Basic Batterier. 1 Systembeskrivning

22 Mätningsförberedelser, uppställning 0 Uppackning Ta ut instrumentet ur transportbehållaren och kontrollera att alla komponenter är med: 1100Z09B Mätningsförberedelser, uppställning Vertikalsiktokular (tillbehör) Vertikalsiktokular/ Zenitokular (tillbehör) 3 Motvikt för brutet okular (tillbehör) 4 Laddningsaggregat (tillbehör) 5 PC-kort (tillbehör) Taschenmesser (tillbehör) 7 Försättslins (tillbehör) 8 Extrabatteri (tillbehör) 9 Kontakt fför GKL111 (tillbehör) 10 Avståndshållare (tillbehör) 11 Instrumenthöjdmätare (tillbehör) 1 Miniprismastav (tillbehör) 13 Verktygsset (innehållande justerstift, 1 insexnyckel vardera till doslibellen resp. EDMjustering. 14 Instrument 15 Miniprisma + hållare (tillbehör) 1 Kortbeskrivningar/ måltavla (endast för reflektorlöst mätande instrument) 17 Regnskydd, solskydd 18 Prismastav-spets (tillbehör)

23 Ladda batterier Laddningsaggregat GKL 1 För att uppnås batteriernas maximala kapacitet, bör nya GEB111/GEB11-batterier laddas och urladdas 3-5 gånger för användning Laddningsaggregat GKL Z10 Adapterplatta GDI Z07 För att ladda batterier används laddningsaggregatet GKL111 eller GKL 1. Används resp. aggregats bruksanvisning. VARNING: Laddningsaggregaten är avsedda för och får endast användas inomhus och i torra lokaler. Batterierna laddas vid omgivningstemperatur mellan +10 C och +30 C (50 F till 8 F). För lagring av batterier rekommenderar vi ett temperaturområde på 0 C till +0 C (3 F till 8 F). 3 Mätningsförberedelser, uppställning

24 Byta batter 0 Kontrollera att polariteten stämmer. Se markeringar på batterihållarens insida. 1. Lossa batterihållaren 3. Sätt i nytt batteri 1100Z Z1 1100Z Z50. Ta ur batteriet 4. Sätt tillbaka batterihållaren Mätningsförberedelser, uppställning 4

25 Takymeterns externa strömförsörjning För att kunna uppfylla kraven när det gäller elektromagnetisk tolerans (EMT) är det nödvändigt att kabel, som används vid extern strömförsörjning av instrumenten TPS1100, är försedd med en s.k. ferritkärna. Alla Leica Geosystems levererade kablar är som standard försedda med ferritkärna. Om gamla kablar används, måste dessa förses med ferritkärna. Ferritkärnor kan beställas hos Leicas representanter (Art.nr ) Lemo-kontakten med ferritkärna skall alltid anslutas till instrumentet. 1100Z Z57 För montering öppnar man ferritkärnan och kränger den över kabeln i närheten av Lemo-kontakten (c:a cm från kontakten) innan kabeln för första gången ansluts till instrumenten TPS Mätningsförberedelser, uppställning

26 Lägg i minneskortet Z Z5 1100Z53 1. Öppna minneskortfacket.. Lägg i minneskortet med TPSpilsymbolen uppåt. 3. Stäng minneskortfacket. När minneskortfacket stängs måste minneskortets stickkontakt peka uppåt!! Mätningsförberedelser, uppställning

27 Uppställning av instrument med optisk lod resp. laserlod /8"-gänga Trefot GDF11 eller GDF1 Stativ GST Z Z Z Sikta på markpunkt resp. aktivera laserlod. Ställ upp GST0 så centriskt som möjligt. Laserlodet är inbyggd i instrumentets vertikala axel. Genom projektion av röd punkt på marken underlättas centrering avsevärt. 3. Centrera lodet mot markpunkten med GDF :s fotskruvar. 4. Ställ in doslibellen med stativbenen. Vid användning av en trefot med optiskt lod kan laserlodet inte användas. 5. Horisontera exakt med elektronisk libell (se kapitlet "Horisontera med elektronisk libell").. Centrera exakt på stativtallriken genom att flytta GDF. Upprepa steg 5 och, tills erforderlig exakthet uppnåtts. 7 Mätningsförberedelser, uppställning

28 Horisontera med elektronisk libell 0 Grafisk och numerisk display av längs- och tvärlutningen av instrumentets vertikala axel. Laserlodets inställningar visas numeriskt i %. Tilt L Tilt T ELEKTRONISK LIBELL :-0 03'40" :-0 18'30" MC Instrumentet kan utan vridning horisonteras 90 (100 gon) eller 180 (00 gon) med hjälp av fotskruvarna. I den display, som är närmast doslibellen, rör sig den lilla cirkeln i grafiken parallellt med blåsans rörelse i doslibellen alhidaden. I den mittemot liggande displayen sker rörelserna i motsatt riktning. TPS 1100 är exakt horisonterat när libellen befinner sig i centrum. Tilt L Tilt T ELEKTRONISK LIBELL Laserlod : 50% FORTS :-0 00'10" :-0 00'0" X LLOD+ MC AVBRT Laserlod : 50% X FORTS LLOD+ AVBRT Av/På laserlod Ställa om laserlodets intensitet Mätningsförberedelser, uppställning 8

29 Kontroll och justering Elektronisk Allmänt har alla instrument mekaniska fel som kan påverka vinkelmätning. Det elektroniska vinkelmätningsystemet i TPS1100 korrigerar följande instrumentfel: l, t den tvåaxlade kompensatorns indexavvikelse i vertikalcirkelns indexavvikelse c horisontalkollimation a kikaraxelavvikelse ATR nollpunktsavvikelse för automatiskt prismalås endast TCA/TCRAmodeller. Instrumentavvikelserna kan ändra sig med tiden och även vid temperaturförändringar. Därför rekommenderas att bestämma de olika avvikelserna vid följande tillfällen och i nämnda ordningsföljd. innan instrumentet används första gången före precisionsmätningar efter längre transporter efter längre arbetspass vid temperaturskillnader på mer än 0 C. Innan avvikelsen bestäms, skall instrumentet horisonteras ordentligt med den elektroniska libellen. Instrumentet skall stå på fast mark och skyddas mot direkt solsken, så att inte en ojämn värmeinverkan uppstår. Det bör observeras att arbetsgångarna vid bestämning av de olika avvikelserna skall göras med största noggrannhet och precision. Vid bestämning av instrumentavvikelsen kan man börja i valfritt kikarläge. Motoriserade instrument växlar automatiskt till andra kikarläge efter mätning. Användaren behöver endast finjustera Kontroll och justering

30 Elektronik, fortsättning 0 1 Aktivera funktion "Instrumentkalibrering" Huvud\Instrumentkalibrering aktuell l Kompens. läng: 0 00'37" t Kompens. tvär: -0 00'34" i V indexavv : 0 00'8" c Hz koll. avv : 0 00'0" a kikaraxelavv : 0 00'" l,t i c/a i/c/a ATR AVSLT MC Gemensam bestämning av V-index, horisontalkollimation och/eller kikaraxelavvikelse. Bestämning av nollpunksavvikelse hos ATR (bara för TCA/TCRAinstrument). Fastställda avvikelser visas i form av fel. Vid korrigering av mätningar återförs avvikelserna med omvända förtecken. LOGF+ Bestämning av kompensatorns indexavvikelse. Samtidigt justeras den elektroniska libellen. AVBRT Aktiverar kalibreringsprotokoll (se nästa sida). Bestämning av vertikalcirkelns indexavvikelse (V- Indexavvikelse) Bestämning av horisontalkollimation och/eller kikaraxelavvikelse. Kontroll och justering 30

31 Elektronik, fortsättning Kalibreringsprotokoll Är funktionen "Kalibreringsprotokoll" aktiverat [LOGF+], lagras instrumentkalibreringens mätningar och resultat i en ASCII-fil. Filen skapas i katalogen LOG och får namnet "Calib.log". Filen kan skrivas ut om det behövs. Data sparas alltid i angiven protokollfil. TPS Instrumentkalibrering Instrument : TCA110 Serial Kompensatorindex, l, t Datum/tid : 03/04/000 15:43 Gamla värden : l= g t= g Mätningar L= -0.01g T= 0.098g L= 0.038g T= 0.014g Nya värden : l= g t= 0.003g Vertikalindex, i Datum/tid : 03/04/000 15:45 Gammalt värde : i= g Mätningar Hz= g V= g Hz= g V= g Nytt värde : i= g Exempel på en protokollfil för instrumentkalibreringen (här kompensator-och vertikal indexfel) 31 Kontroll och justering

32 Tvåaxlig kompensator (elektronisk libell) 0 1 Vertikalaxel Fastställandet av den tvåaxlade kompensatorns längd- och tväraxelavvikelse (l, t) motsvarar libellblåsans orientering. Instrumentet bör ha anpassats sig till omgivningens temperatur och skyddas från ensidig värmepåverkan. Längd- och tvärlutningsavvikelsen justeras till noll före leverans från fabrik. l t 1100Z01 Aktiverar avvikelsebestämningen (se display sid.30) Därefter visas längd- och tvärlutning (l, t) i följande meny. Huvud\ Komp.indexavvikelse 1:a tiltmätningen i valfritt cirkelläge L : 0 00'5" T : 0 00'04" MÄTN Mätning av längs- och tvärlutning (l, t) utlöses. MC AVBRT Kan ingen lutning fastställas, exempelvis vid ostadigt instrument visas felmeddelandet FEL:557. Följande tangenter aktiveras: Upprepa mätning Avbryt mätning Vid den andra mätningen måste alhidaden,vid icke motoriserade instrument,vridas 180 (00 gon), med en precision av ± 4 30' (±5 gon). Efter att första mätningen aktiverats med, vidtar automatiskt, hos motoriserade instrument, bestämningen av L och T med tillhörande instrumentvridningar. Kontroll och justering 3

33 Tvåaxlig kompensator, fortsättning Så här ser menyn ut efter första lutningsmätningen vid icke motoriserade instrument. KIKARPOSITION Hz- och V-positionering: Sätt riktning(ar) till noll. Hz : '00" V : IMC Ligger differensen mellan horisontaloch vertikalriktning inom ± 4 30' (±5 gon) kan displayen lämnas med. Användaren uppmärks ammas genom en akustik signal och tangenten aktiveras med "OK". Huvud\ Komp.indexavvikelse ny l Komp. : 0 03'0" t Komp. : -0 0'0" MC Acceptera nya värde(n)? JA IGEN NEJ II AVBRT ABBR Vrid instrumentet 180 ( 00 gon ), så att D Hz = 0 00' 00". Då står "OK" i. KIKARPOSITION Hz- och V-positionering: Sätt riktning(ar) till noll. Hz : 0 00'00" V : ABBR OK MC II Aktivera den andra lutningsmätningen. Avbryta kompensatorns indexbestämning. Efter den andra lutningsmätningen visas de båda nya fastställda indexavvikelserna för kompensatorns längdoch tväraxel. Acceptera de nya värdena. Upprepa hela kalibreringsprocessen. Behålla de gamla värdena. Överskrids värdet 5' 4" (0.1 gon) för indexavvikelsen (l, t), skall mätningen upprepas. Kontrollera därvid att instrumentet är horisonterat och vibrationsfritt. Överskrids detta värde återkommande, bör serviceverkstaden kontaktas. 33 Kontroll och justering

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer