Leica TPS1100 Professional Series

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leica TPS1100 Professional Series"

Transkript

1 Leica TPS1100 Professional Series Bruksanvisning Version. Svenska

2 Elektronisk Totalstation Vi gratulerar Er till Ert köp av TPS - System Denna handbok innehåller instruktioner för användande av instrumentet samt viktiga säkerhetsföreskrifter (se kapitel "Säkerhetsföreskrifter"). Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du startar instrumentet.

3 Produktidentifiering Er produkts typbeteckning och serienummer finns på typskylten i batterifacket. Notera dessa uppgifter i Er bruksanvisning och använd alltid dessa uppgifter när Ni vänder Er till vår importör eller serviceverkstad. Typ: Serienr.: Version: Språk: 3 Produktidentifiering

4 Använda symboler Symbolerna använda i denna handbok har följande innebörd: FARA: Indikerar en farlig situation vilken omedelbart resulterar i svåra skador för användaren eller användarens död. VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död. FÖRSIKTIGT: Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig påverkan. Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de möjliggör att produkten används på ett tekniskt korrekt och effektivt sätt. Använda symboler 4

5 Kapitelöversikt Innehåll Inledning Systembeskrivning Mätningsförberedelser, uppställning Kontroll och justering Systemfunktioner Systemparametrar Dataformat Underhåll, transport och lagring Säkerhetsföreskrifter Tekniska data Sakregister (Index) Kapitelöversikt

6 Innehåll Inledning Användningsområde...11 Dokumentation...11 Instrumentbeskrivning... 1 Systembeskrivning... 1 Avståndsmätning Utökad räckvidd Automatisk prismalås ATR/LOCK Snabb prismasökning med PowerSearch Ledljus EGL... 1 Fjärrstyrning RCS Systemkoncept PC - Programpaket Leica Survey Office... 0 Batteri och laddningsaggregat... 1 Mätningsförberedelser, uppställning... Uppackning... Ladda batterier... 3 Byta batter... 4 Lägg i minneskortet... Uppställning av instrument med optisk lod resp. laserlod... 7 Horisontera med elektronisk libell... 8 Innehåll Kontroll och justering... 9 Elektronisk... 9 Tvåaxlig kompensator (elektronisk libell)... 3 V-indexavvikelse Horisontal-kollimation... 3 Kikaraxelavvikelse Kombinerad avvikelsebestämning Slå av funktion instrumentkorrektioner ATR-nollpunktavvikelser Mekanik Stativ Instrumentets doslibell Trefotens doslibell Optiskt lod Laserlod... 4 Reflektorlös distansmätare Systemfunktioner Datakonfiguration Datajobb [D JOB] och Mätjobb [M JOB] Skapa ny fil (NY) Kodlistfil Skapa ny kodlista (NY) Kopiera en kodlista (KOPIA) Datahantering Importera punktdata (IMPOR) Visa och importera punktdata (VISA)... 54

7 Innehåll, forts Visa och editera GSI-Data (SÖK) 'Vilt' tecken Mata in koordinater manuellt (INMTN)... 5 Datakonvertering... 5 Kontrollera av PC-kort (KONTR)... 0 Aktivera REC-mall (RMALL)... 0 Definiera display-mall Dsp-mall (DMALL)... 1 Mätfunktioner... Uppstartsdisplay... Ställa in/mata in Hz-riktning (Hz0)... 7 Längdmätning... 7 EDM MÄTPROGRAM, välj Mätpkttyp och reflektor... 8 Omkoppling IR/RL... 9 Omkoppling Standard/Tracking Omkoppling snabbmätning/snabb Tracking Ställa in och definiera prismor EDM Test (TEST) Distanskorrigering ppm Reducerade avståndskorrigeringar ppm Mätning och registrering (REC) Separat längd- och vinkelmätning Samtidig längd- och vinkelmätning (ALL) Spara stationsdata (REC S) Växla läge (I< > II) Senaste punktnummer (SENST)... 7 Radera GSI-block (RadB/RadC)... 7 Manuell längdinmatning Positionering till senast sparade punkt (POS.L) V-vinkellägen Mätpunktsoffset Displaybyte (>DISP) Individuella punktnummer (INDIV / RUN) Kod-information Quick-kodning (QKod+ / Qkod-) Kontrollera orientering... 8 Kommunikation GSI-kommunikations-parametrar GeoCOM kommunikations-parametrar RCS kommunikationsparametrar On-line läge Automatisk prismalås Funktionssätt ATR-läge (ATR+ / ATR-)... 8 LÅS-läge (LOCK+ / LOCK-)... 8 LINT läge (LINT+ / LINT-) SIST-läge (POS.L) Hz / V Automatisk reflektorsökning RCS sökfönster Definiera arbetsområde (A_OMR) Aktivera/deaktivera arbetsområde (AOMR+/AOMR-)... 9 Allmänna funktioner... 9 Instrumentbeteckning och mjukvaruversion (INFO)... 9 Elektronisk libell (LIBELL)... 9 Innehåll

8 Innehåll, forts Innehåll Belysning Tillbehör Laddning av konfigurationsfil (LKonf) Ladda en systemparameterfil... 9 Systemparametrar Allmänna parametrar Ladda applikation Ladda systemspråk Datum DatumForm Tid Välj tidformat Alfaläge TangBeep Konfigurationsparametrar Autoexec Språk Längdenheter Decimaler för längd Vinkelenheter Vinkeldec TempEnhet Luftr.enh KoordOrdn Hz-System Cirkell. I Kompensat Hz.Korr SektBeep SektVinkel Frisläppande av V-vinkeln V-display Power Läge Power Tid LängdFördr PPM Inmatn Info / Atrib Auto Längd Mätparametrar Punktnr Offs.Läge Uppräkning Arbetsinställningar Mätjobb Datajobb Kodlista Quick-kod Dataformat Inledning GSI-Format 8/1 tecken Blockkoncept Ett blocks struktur Mätblock

9 Innehåll, forts Kodblock Sluttecken i ett datablock Ett dataords struktur Kodord (Position 1-) Tilläggsinformation till data (Pos. 3 - )...11 Data (Position 7-15/3) Mellanslag (Pos. 1/4) Blocknummer Måttenheter Exempel på dataformat Format för ett teodolit-mätblock (Polar)...11 Ett kodblocks format Underhåll, transport och lagring Transport Underhåll av motoriserade delar Lagring Rengöring och torkning Säkerhetsföreskrifter Avsedd instrumentanvändning Avsedd användning Icke avsedd användning Begränsningar i användande... 1 Ansvarsförhållanden Risker vid användande Huvudsakliga risker vid användande Laserklassificering Inbyggda distansmätare (infraröd laser) Inbyggda distansmätare (synlig laser ) Automatisk målsökning (ATR) Ledljus EGL Laserlod Elektromagnetisk acceptans (EMV) FCC-anvisningar (gäller i U.S.A.) Tekniska data Ledljus EGL Automatisk målsökning ATR PowerSearch Applikationsprogram Skalkorrektur (ppm) Atmosfärisk korrektur D Reduktion på h.ö.h. D Projektionsförvrängning D Atmosfärska korrektioner Reduktionsformler Sakregister (Index) Innehåll

10 Inledning TPS 1100 står för Totalstation- Positionerings- System. TPS 1100 instrumenten finns i olika modeller och precisionsklasser. Genom modern teknologi möjliggörs en omfattande automatisering av mätarbetet. Kortare mättider, enkelt handhavande och ett effektivt arbete ger många fördelar. Till grundutrustningen finns ytterligare tillbehör. R-modellerna är utrustade med en synlig laser. Distansmätaren kan växla mellan normal infraröd mätning eller mätning med synlig laserstråle. Med laser kan avstånd mätas utan hjälp av reflektorer. Infraröd mätning möjliggör mätning på avstånd upp till 7 km. Alla TPS 1100 instrument är standardutrustade med ett laserlod i instrumentets vertikala axel. En röd laserpunkt underlättar uppställningen av instrumentet på markpunkt. A-varianterna betecknar de instrument, som är utrustade med automatisk målsökning. ATR möjliggör ett snabbt och avspänt mätande. ATR söker automatiskt och noggrant upp sitt mål. LÅSfunktionen låser mot ett redan mätt mål och följer automatiskt. För TPS1100 plus -instrumenten finns som option funktionen PowerSearch, vilken möjliggör en automatisk sökning av ett prisma på valfritt avstånd på kort tid. Inriktningshjälpmedlet EGL finns som tillbehör. EGL är ett blinkljus, inbyggt i kikaren. Med hjälp av detta kan prismaföraren själv rikta in sig i mätriktningen. Fjärrkontrollen RCS 1100 är ett ytterligare tillbehör. Det medger fjärrmanövrering av alla modeller. Manövreringen kan ske antingen vid instrumentet eller vid RCS1100. I sammanhang med A- varianter kan därmed mätningsarbeten utföras av en person., d.v.s. kan även utlösas, kontrolleras och styras från mätpunkten. Leica Geosystems erbjuder applikationsprogram för de olika mätarbeten. Välj den mjukvara som passar Er bäst. Med det specialiserade GeoBasic kan egna program för TPS 1100 instrument skapas. Inledning 10

11 Användningsområde Dokumentation Det i datorindustrin använda PCMCIA-kortet används även i TPS 1100 som datamedium. Datastrukturen är kompatibel med äldre modeller. Leica SurveyOffice är ett programpaket som stöder TPS1100 och RCS1100 instrument och möjliggör datautbyte mellan mjukvara och hårdvarukomponenter. Föreliggande bruksanvisning gäller för alla TPS1100 Professional Series instrument. Skillnader mellan modellerna markeras tydligt och redigeras på motsvarande sätt. Allmän text gäller alla modeller. Allmänna bildillustrationer visar TPS1100 TCA-modell med tillbehör EGL och gäller för alla modeller. Förutom denna bruksanvisning finns kortbeskrivningar för system och applikationer i tryckt form. CD-ROMskivan innehåller komplett dokumentation. Bruksanvisning: Innehåller alla instruktioner för att kunna använda instrumentets grundläggande funktioner. Här finns en överblick på systemet och viktiga anvisningar och säkerhetsföreskrifter. Kort beskrivning System: Beskrivning av systemfunktioner i standardanvändning. Kort beskrivning Applikationer 1+: Beskrivning av programfunktioner i standardanvändning. Referenshandbok Applikationer: Alla program beskrivs i detalj. 11 Inledning

12 0 Systembeskrivning Instrumentbeskrivning Systembeskrivning Z01 1 Bärhandtag Grovsikte 3 Kikare med integrerad EDM, ATR, EGL och PowerSearch 4 EGL: blinkande Diod (gul) 5 EGL: blinkande Diod (röd) Kikare med koaxial vinkel och längdmätning 7 PowerSearch sensor 8 Höjdjusteringsskruv 9 Fokuseringsring 10 Fack för minneskort 11 Sidojusteringsskruv 1 Fotskruv (trefot) 13 Display 14 Vred för trefotslåsning 15 Tangentpanel 1 Batterihållare 17 Batteri 18 Doslibell 19 Optisk strålvarning, endast XRinstrument (gul) 0 Utbytbart okular 1

13 Avståndsmätning Vid alla versioner kan längd mätas med en osynlig, infraröd stråle, utgår koaxialt från kikarobjektivet. Vid mycket korta avstånd kan det förekomma att man kan mäta reflektorlöst utan prisma i infraröd-läge (t.ex. mot mycket tydligt reflekterande mål som trafiksignaler). I detta fall korrigeras längden med för den aktiva reflektorn definierade additionskonstanten. TCR/TCRA-modellerna använder dessutom en synlig röd laserstråle vid reflektorlösa arbeten. Även denna stråle riktas koaxialt ur kikarobjektivet. Genom avståndsmätarens och strålarna utformning uppnås hög räckvidd, upp till 5 km. Dessutom finns möjlighet att mäta mot miniprisma, 30 reflektor, reflexfolier och reflektorlöst. Aktiveras en avståndsmätning, mäts mot det objekt som befinner sig i strålens riktning. Objekt, t.ex. människor, bilar, djur, eller rörliga grenar reflekterar en del av laserstrålen och kan åstadkomma felmätningar. Det är inte tillåtet att bryta laserstrålen under reflektorlösa mätningar eller under mätningar mot reflexfolie. Vid mätningar mot prismareflektorer kan det vara kritiskt om någon /något rör sig genom strålen på 0 till 30 m och mätavståndet är större an 300m. Eftersom mättiden är mycket kort, kan användaren alltid i praktiken undvika kritiska situationer. Inkorrekt resultat Korrekt resultat 1100Z4 1100Z Systembeskrivning

14 Utökad räckvidd 0 Laser med extra räckvidd (XR) är en synlig, röd laser med utökad räckvidd. Den koaxiala XR-lasern möjliggör reflektorlös mätning på avstånd över 170 m och mätning mot ett prisma över 10 km. Se kapitel "Tekniska data". Handhavandet av ett XR - instrument är densamma som en vanlig TPS med röd laser. Ett par punkter bör dock speciellt beaktas vid mätning med XR - laser (Reflektorlöst och Standard lång). Objektivet ska alltid vara rengjort. Smuts på linsen, damm, fingeravtryck etc. kan påverka noggrannheten. Reflektorlös Se till att laserstrålen inte reflekteras mot objekt nära siktlinjen, t.ex. starkt reflekterande objekt. En mätning, görs mot det objekt som befinner sig i laserstrålens väg. Finns ett tillfälligt hinder, t.ex. en passerande bil, regn, dimma eller snö, kan mätningen ske mot det hindret. Avvikelse mellan mätstrålen och trådkorset kan medföra minskad mätnoggrannhet. Detta beror på att mätningen då inte sker där trådkorset pekar, speciellt vid långa mätlängder. Regelbunden justering av XR- lasern är därför nödvändig. Se kapitel "Kontroll och justering". Man bör inte mäta med två instrument samtidigt mot samma mål. Standard lång mot prisma VARNING: På grund av lasersäkerheten och mätprecision får mätprogrammet Standard lång endast användas när mätning sker mot prismor på avstånd större än 1000 m (3300 ft). Exakta mätningar med prismor skall om möjligt alltid göras med standardprogrammet (IR). Standard lång mot reflexfolie Programmet Standard lång, kan även användas vid mätning med reflexfolie. För att öka mätprecisionen måste mätstrålen träffa reflexfolien vinkelrätt och XR lasern vara ordentligt justerad. Se kapitel "Kontroll och justering". Systembeskrivning 14

15 Automatisk prismalås ATR/LOCK Snabb prismasökning med PowerSearch TCA/TCRA-instrument är motoriserade och utrustade med en automatisk prismalås (ATR), som är koaxialt monterad i kikaren. Denna modell kan om så önskas förses med ett inriktnings- hjälpmedel (EGL). Ett fastställande av den automatiska prismalåsets (ATR) nollpunktavvikelse måste, som alla andra instrumentavvikelser, genomföras med jämna mellanrum. (Se kapitlet "Kontroll och justera") PowerSearch Sensor består av en sändare (1) och en mottagare () i teleskopets undre del. 10 ATR-läge Detta läge möjliggör automatisk mätning mot vanliga prismor och befriar användaren från det ansträngande arbetet att noggrant rikta in mot prismat. Grovsiktet riktas in mot prismat, så att det kommer att befinna sig i kikarens siktfält. Med efterföljande avståndsmätning rör motorerna instrumentet så att hårkorset står i reflektorns centrum. Efter genomförd avståndsmätning mäts Hz-vinkel och V-vinkel för prismats mitt. LÅS-läge I detta läge möjliggörs ett följande av rörliga prismor. Avståndsmätning kan ske när prismat för ett ögonblick stannas ("Stop-and-go-läge"). Vid snabb förflyttning av prismat kan målet förloras. Se till att målets rörelsehastighet inte överskrider den högst tillåtna angivelsen i "Tekniska data". Aktiveras PowerSearch, roterar instrumentet om sin egen axel Z55 15 Systembeskrivning

16 Ledljus EGL 0 Sändaren skickar ut ett vertikal signalplan. Hittar avsökningen ett prisma, reflekteras signalen tillbaka till mottagaren och sökningen stannar. I anslutning utförs en finsökning i verktikalplan med hjälp av ATR. PowerSearch kan aktiveras när som helst med funktionstangenten PS i menyn PROG. Med aktiverad RCS-läge kan man dessutom växla till PowerSearch under en ATR-sökning Arbetsområde: 5-00m Divergens, plan i Hz: 0.05 gon Divergens, plan i V: ±0 gon Ledljuset EGL, som kan tilläggsbeställas, består av två färgade blinkljus i totalstationen. 1 strålutgångsöppning för blinkande, röd diod strålutgångsöppning för blinkande, gul diod Z0 1100Z m (330 ft) Alla TPS1000 instrument kan utrustas med detta hjälpmedel EGL1. Reflektorbäraren riktas in på siktlinjen med hjälp av blinkljusen. Utsättning av punkter underlättas betydligt m (0 ft) m (0 ft) Systembeskrivning 1

17 Fjärrstyrning RCS Vid ett mätavstånd av 100 m (330 ft) uppstår på båda sidor en m (0 ft) bred röd resp. gul blinkande ljuskäglor. Den underlättar och snabbar upp grovinriktningen. Mellan ljuskäglorna uppstår en c:a 30 mm bred sektor i vilken båda färgerna lyser. I så fall befinner sig prismat ganska precist på siktlinjen. Arbetsområde: m ( ft) Spridning: 1 m (40 ft) vid 100 m (330 ft) Optionen RCS (Remote Controlled Surveying) tillåter fjärrstyrning av alla modeller utifrån mätpunkten. Vidare finns möjligheten att kombinerat styra förloppet vid TPS1100 och vid prismat. Mätarbeten kan även utföras av en person. Möjligheten finns också att vid RCS1000 övervaka TPS1100 och/eller mata in kodningen på RCS1100. Alla TPS1100 funktioner, inklusive applikationsprogrammen, står till förfogande vid RCS1000. Visning och tangentanvändning är samma som vid TPS1100. För ytterligare information - se separat bruksanvisning. 10 RCS Systembeskrivning

18 Systemkoncept 0 Alla modeller TPS1100 baseras på en enhetlig mjukvarustruktur samt ett enhetligt koncept för datalagring och dataflöde. Mjukvarustruktur TPS1100:s mjukvara indelas först och främst i två delar: systemmjukvaran omfattar de grundläggande funktionerna applikationerna stöder mättekniska användningar och förfaranden. Medan systemmjukvaran utgör en sammanhängande del kan applikationerna sammanställas enligt kundens behov. Systemmjukvara och applikationer installeras över det seriella interfacet, med hjälp av programpaketet Leica Survey Office På så sätt är det möjligt att själv installera förbättrade mjukvaruversioner. 1100Z04 Systemmjukvara, applikationer Data Survey Office Mjukvaran gör att man kan ha upp till tre språk lagrade samtidigt och välja ut ett av dessa språk. Listan på tillgängliga språk utökas ständigt. Om ni skulle behöva en speciell språkversion, så fråga er återförsäljare om den är tillgänglig. Systembeskrivning 18

19 Systemkoncept, fortsättning Lagringskoncept och dataflöde 1100Z05 I stället för att lagras på minneskortet, kan data sändas till den seriella porten i GSI-format. Vid lagring via det seriella interfacet till en extern PC överförs inga data från applikationerna till protokollfilerna. Fixpunktkoordinter kan endast läsas från PC-kortet. GeoBasic GeoBasic-utvecklingsmiljön möjliggör professionell utveckling av fler applikationer för TPS Lagringen av mätdata sker i regel på ett SRAM eller ATA-Flash minneskort som motsvarar PCMCIA-standard, i text härefter kallat "PC-kort". Data lagras i MS-DOS format. Datautbytet med en PC sker antingen via en PCMCIA-enhet på PCn, via en OMNI Drive eller via det seriella interfacet (Kabelförbindelse instrument - PC). Programmet Leica SurveyOffice innehåller mjukvara för att överföra data via det seriella interfacet. 19 Systembeskrivning

20 PC - Programpaket Leica Survey Office 0 Programpaketet Leica Survey Office omfattar en rad hjälpprogram som stöder användaren i arbetet med TPS1100 Totalstation. Installationsprogrammet för Leica Survey Office hittar du på bifogade TPS1100 CD ROM i denna handbok. Notera dock att Survey Office endast går att installera i : MS Windows 95/ 98/Me och MS Windows NT.v4.0/ 000/Xp. Vid installationen används "setup.exe" i katalogen SurveyOffice\"Språk"\disk1\. Följ installationsprogrammets anvisningar. Efter installationen finns följande funktioner: Data Exchange Manager: Datautbyte mellan instrument och PC. Codelist Manager: Skapa kodlistor. Software Upload: Ladda och radera systemmjukvara och applikationsprogram och därmed sammanhängande texter. Coordinate Editor: Visuell editering av koordinater Även andra program kan installeras. För ytterligare information om Leica Survey Office, se On- Line-hjälpen. Systembeskrivning 0

21 Batteri och laddningsaggregat Fordonskabel Laddningsaggregat GKL1 Laddningsaggregat GKL3 10 GEB111 Nätkabel GEB Z0 Laddningskabel Adapterplatta GDI Z07 Adapterplatta GDI Z08 Instrumenten arbetar med laddbara batterier. Leica Geosystems rekommenderar " Pro Batteri" (GEB11)för TPS1100 Professional Series instrumenten. Alternativt kan Basic Batteri (GEB111) användas. Använd alltid av tillverkaren rekommenderade batterier, laddningsaggregat och tillbehör. Laddningsaggregatets (GKL1) tillåter laddning av fyra batterier. Laddningen sker antingen via väggkontakt (30V eller 115V) eller via cigarettändaruttag (1V eller 4V) i fordon. Antingen laddas två Pro/Basic batterier eller med adapterplatta (GDI11) fyra Pro/Basic batterier. Adapterplattan GDI 11 kan anslutas till laddningsaggregat Pro (GKL1) och till laddningsaggregat GKL3. Detta möjliggör laddning av två Pro / Basic Batterier. 1 Systembeskrivning

22 Mätningsförberedelser, uppställning 0 Uppackning Ta ut instrumentet ur transportbehållaren och kontrollera att alla komponenter är med: 1100Z09B Mätningsförberedelser, uppställning Vertikalsiktokular (tillbehör) Vertikalsiktokular/ Zenitokular (tillbehör) 3 Motvikt för brutet okular (tillbehör) 4 Laddningsaggregat (tillbehör) 5 PC-kort (tillbehör) Taschenmesser (tillbehör) 7 Försättslins (tillbehör) 8 Extrabatteri (tillbehör) 9 Kontakt fför GKL111 (tillbehör) 10 Avståndshållare (tillbehör) 11 Instrumenthöjdmätare (tillbehör) 1 Miniprismastav (tillbehör) 13 Verktygsset (innehållande justerstift, 1 insexnyckel vardera till doslibellen resp. EDMjustering. 14 Instrument 15 Miniprisma + hållare (tillbehör) 1 Kortbeskrivningar/ måltavla (endast för reflektorlöst mätande instrument) 17 Regnskydd, solskydd 18 Prismastav-spets (tillbehör)

23 Ladda batterier Laddningsaggregat GKL 1 För att uppnås batteriernas maximala kapacitet, bör nya GEB111/GEB11-batterier laddas och urladdas 3-5 gånger för användning Laddningsaggregat GKL Z10 Adapterplatta GDI Z07 För att ladda batterier används laddningsaggregatet GKL111 eller GKL 1. Används resp. aggregats bruksanvisning. VARNING: Laddningsaggregaten är avsedda för och får endast användas inomhus och i torra lokaler. Batterierna laddas vid omgivningstemperatur mellan +10 C och +30 C (50 F till 8 F). För lagring av batterier rekommenderar vi ett temperaturområde på 0 C till +0 C (3 F till 8 F). 3 Mätningsförberedelser, uppställning

24 Byta batter 0 Kontrollera att polariteten stämmer. Se markeringar på batterihållarens insida. 1. Lossa batterihållaren 3. Sätt i nytt batteri 1100Z Z1 1100Z Z50. Ta ur batteriet 4. Sätt tillbaka batterihållaren Mätningsförberedelser, uppställning 4

25 Takymeterns externa strömförsörjning För att kunna uppfylla kraven när det gäller elektromagnetisk tolerans (EMT) är det nödvändigt att kabel, som används vid extern strömförsörjning av instrumenten TPS1100, är försedd med en s.k. ferritkärna. Alla Leica Geosystems levererade kablar är som standard försedda med ferritkärna. Om gamla kablar används, måste dessa förses med ferritkärna. Ferritkärnor kan beställas hos Leicas representanter (Art.nr ) Lemo-kontakten med ferritkärna skall alltid anslutas till instrumentet. 1100Z Z57 För montering öppnar man ferritkärnan och kränger den över kabeln i närheten av Lemo-kontakten (c:a cm från kontakten) innan kabeln för första gången ansluts till instrumenten TPS Mätningsförberedelser, uppställning

26 Lägg i minneskortet Z Z5 1100Z53 1. Öppna minneskortfacket.. Lägg i minneskortet med TPSpilsymbolen uppåt. 3. Stäng minneskortfacket. När minneskortfacket stängs måste minneskortets stickkontakt peka uppåt!! Mätningsförberedelser, uppställning

27 Uppställning av instrument med optisk lod resp. laserlod /8"-gänga Trefot GDF11 eller GDF1 Stativ GST Z Z Z Sikta på markpunkt resp. aktivera laserlod. Ställ upp GST0 så centriskt som möjligt. Laserlodet är inbyggd i instrumentets vertikala axel. Genom projektion av röd punkt på marken underlättas centrering avsevärt. 3. Centrera lodet mot markpunkten med GDF :s fotskruvar. 4. Ställ in doslibellen med stativbenen. Vid användning av en trefot med optiskt lod kan laserlodet inte användas. 5. Horisontera exakt med elektronisk libell (se kapitlet "Horisontera med elektronisk libell").. Centrera exakt på stativtallriken genom att flytta GDF. Upprepa steg 5 och, tills erforderlig exakthet uppnåtts. 7 Mätningsförberedelser, uppställning

28 Horisontera med elektronisk libell 0 Grafisk och numerisk display av längs- och tvärlutningen av instrumentets vertikala axel. Laserlodets inställningar visas numeriskt i %. Tilt L Tilt T ELEKTRONISK LIBELL :-0 03'40" :-0 18'30" MC Instrumentet kan utan vridning horisonteras 90 (100 gon) eller 180 (00 gon) med hjälp av fotskruvarna. I den display, som är närmast doslibellen, rör sig den lilla cirkeln i grafiken parallellt med blåsans rörelse i doslibellen alhidaden. I den mittemot liggande displayen sker rörelserna i motsatt riktning. TPS 1100 är exakt horisonterat när libellen befinner sig i centrum. Tilt L Tilt T ELEKTRONISK LIBELL Laserlod : 50% FORTS :-0 00'10" :-0 00'0" X LLOD+ MC AVBRT Laserlod : 50% X FORTS LLOD+ AVBRT Av/På laserlod Ställa om laserlodets intensitet Mätningsförberedelser, uppställning 8

29 Kontroll och justering Elektronisk Allmänt har alla instrument mekaniska fel som kan påverka vinkelmätning. Det elektroniska vinkelmätningsystemet i TPS1100 korrigerar följande instrumentfel: l, t den tvåaxlade kompensatorns indexavvikelse i vertikalcirkelns indexavvikelse c horisontalkollimation a kikaraxelavvikelse ATR nollpunktsavvikelse för automatiskt prismalås endast TCA/TCRAmodeller. Instrumentavvikelserna kan ändra sig med tiden och även vid temperaturförändringar. Därför rekommenderas att bestämma de olika avvikelserna vid följande tillfällen och i nämnda ordningsföljd. innan instrumentet används första gången före precisionsmätningar efter längre transporter efter längre arbetspass vid temperaturskillnader på mer än 0 C. Innan avvikelsen bestäms, skall instrumentet horisonteras ordentligt med den elektroniska libellen. Instrumentet skall stå på fast mark och skyddas mot direkt solsken, så att inte en ojämn värmeinverkan uppstår. Det bör observeras att arbetsgångarna vid bestämning av de olika avvikelserna skall göras med största noggrannhet och precision. Vid bestämning av instrumentavvikelsen kan man börja i valfritt kikarläge. Motoriserade instrument växlar automatiskt till andra kikarläge efter mätning. Användaren behöver endast finjustera Kontroll och justering

30 Elektronik, fortsättning 0 1 Aktivera funktion "Instrumentkalibrering" Huvud\Instrumentkalibrering aktuell l Kompens. läng: 0 00'37" t Kompens. tvär: -0 00'34" i V indexavv : 0 00'8" c Hz koll. avv : 0 00'0" a kikaraxelavv : 0 00'" l,t i c/a i/c/a ATR AVSLT MC Gemensam bestämning av V-index, horisontalkollimation och/eller kikaraxelavvikelse. Bestämning av nollpunksavvikelse hos ATR (bara för TCA/TCRAinstrument). Fastställda avvikelser visas i form av fel. Vid korrigering av mätningar återförs avvikelserna med omvända förtecken. LOGF+ Bestämning av kompensatorns indexavvikelse. Samtidigt justeras den elektroniska libellen. AVBRT Aktiverar kalibreringsprotokoll (se nästa sida). Bestämning av vertikalcirkelns indexavvikelse (V- Indexavvikelse) Bestämning av horisontalkollimation och/eller kikaraxelavvikelse. Kontroll och justering 30

31 Elektronik, fortsättning Kalibreringsprotokoll Är funktionen "Kalibreringsprotokoll" aktiverat [LOGF+], lagras instrumentkalibreringens mätningar och resultat i en ASCII-fil. Filen skapas i katalogen LOG och får namnet "Calib.log". Filen kan skrivas ut om det behövs. Data sparas alltid i angiven protokollfil. TPS Instrumentkalibrering Instrument : TCA110 Serial Kompensatorindex, l, t Datum/tid : 03/04/000 15:43 Gamla värden : l= g t= g Mätningar L= -0.01g T= 0.098g L= 0.038g T= 0.014g Nya värden : l= g t= 0.003g Vertikalindex, i Datum/tid : 03/04/000 15:45 Gammalt värde : i= g Mätningar Hz= g V= g Hz= g V= g Nytt värde : i= g Exempel på en protokollfil för instrumentkalibreringen (här kompensator-och vertikal indexfel) 31 Kontroll och justering

32 Tvåaxlig kompensator (elektronisk libell) 0 1 Vertikalaxel Fastställandet av den tvåaxlade kompensatorns längd- och tväraxelavvikelse (l, t) motsvarar libellblåsans orientering. Instrumentet bör ha anpassats sig till omgivningens temperatur och skyddas från ensidig värmepåverkan. Längd- och tvärlutningsavvikelsen justeras till noll före leverans från fabrik. l t 1100Z01 Aktiverar avvikelsebestämningen (se display sid.30) Därefter visas längd- och tvärlutning (l, t) i följande meny. Huvud\ Komp.indexavvikelse 1:a tiltmätningen i valfritt cirkelläge L : 0 00'5" T : 0 00'04" MÄTN Mätning av längs- och tvärlutning (l, t) utlöses. MC AVBRT Kan ingen lutning fastställas, exempelvis vid ostadigt instrument visas felmeddelandet FEL:557. Följande tangenter aktiveras: Upprepa mätning Avbryt mätning Vid den andra mätningen måste alhidaden,vid icke motoriserade instrument,vridas 180 (00 gon), med en precision av ± 4 30' (±5 gon). Efter att första mätningen aktiverats med, vidtar automatiskt, hos motoriserade instrument, bestämningen av L och T med tillhörande instrumentvridningar. Kontroll och justering 3

33 Tvåaxlig kompensator, fortsättning Så här ser menyn ut efter första lutningsmätningen vid icke motoriserade instrument. KIKARPOSITION Hz- och V-positionering: Sätt riktning(ar) till noll. Hz : '00" V : IMC Ligger differensen mellan horisontaloch vertikalriktning inom ± 4 30' (±5 gon) kan displayen lämnas med. Användaren uppmärks ammas genom en akustik signal och tangenten aktiveras med "OK". Huvud\ Komp.indexavvikelse ny l Komp. : 0 03'0" t Komp. : -0 0'0" MC Acceptera nya värde(n)? JA IGEN NEJ II AVBRT ABBR Vrid instrumentet 180 ( 00 gon ), så att D Hz = 0 00' 00". Då står "OK" i. KIKARPOSITION Hz- och V-positionering: Sätt riktning(ar) till noll. Hz : 0 00'00" V : ABBR OK MC II Aktivera den andra lutningsmätningen. Avbryta kompensatorns indexbestämning. Efter den andra lutningsmätningen visas de båda nya fastställda indexavvikelserna för kompensatorns längdoch tväraxel. Acceptera de nya värdena. Upprepa hela kalibreringsprocessen. Behålla de gamla värdena. Överskrids värdet 5' 4" (0.1 gon) för indexavvikelsen (l, t), skall mätningen upprepas. Kontrollera därvid att instrumentet är horisonterat och vibrationsfritt. Överskrids detta värde återkommande, bör serviceverkstaden kontaktas. 33 Kontroll och justering

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 20 30 40 50 LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 Bruksanvisning Svenska Version 1.0 Automatisk avvägning Vi gratulerar Er till Ert köp av Leica Geosystems automatiska avvägningsinstrument Denna handbok innehåller

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

LEICA DNA digitalavvägare Flyttar fram dina positioner. LEICA DNA digitalavvägare

LEICA DNA digitalavvägare Flyttar fram dina positioner. LEICA DNA digitalavvägare Flyttar fram dina positioner LEICA DNA digitalavvägare Framsteg genom erfarenhet Nur är den här: andra generationens digitalavvägare från Leica, uppfinnaren av världens första digitalavvägare. Dess moderna

Läs mer

LEICA SPRINTER elektronisk avvägare

LEICA SPRINTER elektronisk avvägare LEICA SPRINTER elektronisk avvägare Felfri, lätt och snabb Ny standard för avvägning till lågt pris LEICA SPRINTER gör dig till en av världens snabbare mätare Tillförlitlig Läser alltid av korrekt LEICA

Läs mer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Bruksanvisning Svenska Vi gratulerar till Ert köp av Leica DISTO s. Säkerhetsanvisningar finns i bifogat häfte. Läs igenom säkerhetsanvisningarna och

Läs mer

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Med en förbättrad scanhastighet på upp till 10 gånger snabbare och friheten som totalstationsegenskaperna ger, lyfter

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Prexiso P50 - Innehåll

Prexiso P50 - Innehåll Prexiso P50 - Innehåll SV Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - -

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8

A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8 O 3a 3b 10 A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8 B C D E F G H max 1/8 3/16 26ft 39ft I s ~ 17ft K L M S Bruksanvisning STABILA-rotationslasern LAPR-150 är en enkel användbar rotationslaser för vågrät

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Leica SmartStation Total station med integrerad GPS

Leica SmartStation Total station med integrerad GPS Leica SmartStation Total station med integrerad GPS Leica SmartStation Totalstation med integrerad GPS Nytt revolutionerande mätsystem. Världens första perfekt kombinerade TPS och GPS. Totalstation med

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Din första kontakt med Downloadkey II

Din första kontakt med Downloadkey II Din första kontakt med Downloadkey II Tips: Downloadkey II levereras i två versioner: om basversion och som TI-Compact II med ytterligare programfunktioner för arkivering och visning av nedladdade data.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor:

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor: 1(16) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Förberedelser - komma igång 4 1.2 Översikt Display Knappfunktioner Funktionsknappar Viktiga meddelande 4 2 I nledning 5 2.1 Starta/stänga av instrumentet 5 2.2

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet Beskrivning 12 3 2 / 1 För din egen säkerhet!! VARNING! Titta aldrig in i solen med kikarsiktet! Det kan leda till ögonskador! kydda även ditt kikarsikte mot onödigt solljus. 14 13 Observera det fastställda

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Dokumentnamn: Version Sidnummer

Dokumentnamn: Version Sidnummer Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 20 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för Stella Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer