U " ,+., -; !I - '. il, l -,i=,il.--.*m - - '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U " ,+., -; !I - '. il, l -,i=,il.--.*m - - '"

Transkript

1 U ",+., -; '. il, l -,i=,il.--.*m I I j - - '!I -

2 ~ inledning... BOCKER PA ARBETSPLATSER - HISTOBIK...*...0.~ Vasttysklznd...~.C.O...Oel.O...B...eebt.l.o..o~.u Osttyskland... ~ o.. o ~ 4. ~ O ~ ~.. ~ ~. C e ~. e o Bulgarien Danmark...O...~.~...~...~...~...O.~. s.5 SVERIGE... se6 Arbetarbibliotek och sfudiecirkelblbliotek... l s.6 Bokforsäljning p% arbetsplatser... s.? POsetagsbibliotek ned skönlitteratur... s.8 LIKA33... C. ~ o m 8.8 c ov Poststyrelsen...e...o...ee...C.e..O...~.~.O..e e.9 Folkbibliotek p% arbetsplatserna.... Litteraturutredningen ' ~ e O ~ ~ 4 4 e. E ~ ~ ~ ~ 6. 0 ~ ~... C ~ O C l h c. ~ BTalmöundersökningen...O... Principer för arbetsplatsbiblioteken vaer fra^... Littvraturutredningeris huvudbetänkande l3boken"... Remissbehandlingen... 1 Regeringens proposition 1975:20 - "Den statlig, kulturpolitiken 2"...*... Riksdagens beslut l...a.al...6.a.~ree.... Gunnar Nilsson om kulturverksadet p& arbetsplatser... KulturrAdet och bidragsgirningen... BESKRIVNIRG AV AXBEISPLATSBISLIOIEYI J TRE KOTv%t.JEER... BIILLENTURA...e*...*...a****oeecmo..r... o... Information B~kuxval...C.a.e.p...~...*...~~...O... Erfarenheter och resultat...o... Utveckliag... Folksam.. ~.. ~ ~. ~. ~ ~ O. ~ ~ ~.... O.. m ~ ~ b o e t ~ e ~ Besöken p& arbetsplatsen ~ ~ ~ o ~. e ~ ~ ~ ~ ~ e ~ 4 ~ ~ ~ o ~ o.o l

3 MACKA a a e ~ o ~ m m. + ~.. m. e.. e o ~ e ~ ~ e a * c o ~ m ~ e o ~ o c ~ ~ ~ ~ e m ~ ~ ~ e ~ ~ ~ Informatios... e b. ~.. ~ ~ ~ o. ~, e b o ~ a L O ~ ~ ~ D ~ ~ O 6 o t Q ~ ~. e ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~... Besöken p& a~5etsplatse~ria...e,..,,...e..,.,o.,,.,... Bokurval...e..QQ..b.ab~.a~m~d~~Qeee~QOe~.CmPOemae...m~~b~ Erfarenheter och resulta-t;,..e.m...ebs.,,...~bo.me.m.m.mmqbe. Pinilboda Varf.,.~.ee..o YbeSDeo5.Ou.mbOt.d~..mmEbee~om Klintens farg. b. ~. o... e m O e d m b m C m D < D ~ m ~ O e. D Q ~ a b. e ~. b. ABV-Förpackning.. b... m... e. m, o.. ~. 8 e ~ ~ ~ e s E m ~ ~ ~ ~ ~ m O ~ ~ m m. m m b b. S~rarigheter under arbetets ggng,.~e,.,~om.m.o Sanmanfattning b..be,.~.~.b...o.~o~mb~mmbm~.om.m~bommm..mm.. Utveckling...b.em5.bb..b...meeCoLIbmOb.mb~m~~b~bib~...~.ob STOCKHOLM m e. o e * * ~ e * ~ ~ ~ ~. e ~ e ~ * m ~ * ~ * * ~ ~ ~ e e m ~ m o ~ ~ * ~ a * a * Bokut,-%ning p% AB Wilhelm Beckers fzrgfabrik...,.,,,.,,,,.,,, Pltanering av nya zrbetsplatsbibliotek.b~o...mm,,e.be~ob.,... Infornation a. m. m e... ~ e e o. ~... ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ a o e E e m ~ ~.. ~ e Besöken p& arbetsplatserna..m...b.e...,..m..m.mme.obmbm.em Erfarenheter och resultat.m.e.,.a.o.om~.m.a. Samtal med den facklige kontakymannen p& Pripps..,.,...,,. Utveckling., b b.. ~ b. ~ ~ e ~ ~. b e. m ~ ~ ~ m ~ ~ ~ e O b e e ~ O b 5 ~ o C e, b ~ e e e a. m.. AVSLUTNING. o m m * ~ e. m ~ m ~ ~ s ~ e c e ~ a e * e s m e o ~ o ~ o * c ~ a t e ~ o o m ~ e a. e ~ ~ e m ~ L OGH L LITTERASURF~RTEC~~ZNG.. ~ ~... G... o. o... ~.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ BILAGA 1

4 Avsikten med detta arbete ar att ge en rek-tivt detaijerad beskriv- ning av hur verksar.heten med bokxtl&miing p& arbots~la.l;ser bedrivs f nagra kommuner som 1976 fick det nyinrättade statsbidraget för arbets- platsbibliotek. Till skillnad mot tidigare redogörelser fran olika försö$sverl;samheter, scm ofta genomförts med begransade resurser, vill detta arbete beskriva verksamheter som ar permanenta (om Zui ganska sy- startade) och drivs ned ner adekvata resurser. Det kan vara intressant att se hur olika bibliotek tagit tix1 vara och förvaltat de erfarenheter och resultat som framkonmit u.r de under- sökningar, konferenser och tidningsaebatter som ae senaste &ren iignats &t bohtlaning på assetsplatser. i Mar arbetet planerades var avsikten att aven ta?ned arbets-lats~erk- srniet i nagra komuner dar den bedrivs utac statlig% stöd. Av olika anledningar (se nedan) visade sig de-tta sv&% a- t ger,ou;?rjra, Den första delen vill ge en bakgrvad till hur arbetsslats'biblioteken har vuxit fram i Sverige och i utlandet. Jag tar ocksa upp boktörsiil$- ning p& arbeisplatser ock förettrgsbibliotek ned skcrzlitterztur, I det slsta avsnittet diskuteras nagra iakttagelser fran de verksa~heter so3 beskrivs i arbetet. Uppgifterna som ligger till grund för beskrivningarna scnlades in genom. personliga intervjuer med de bibliotekarier SOE ansvaraln för verksan- heten i respektive kovaun. Sn arbetsplsts i varje ko~at~ll Sar Sesökts under ett arbetspass tillsamans med bibliotekarien, En tid innan intervjuerna gjordes skickade >ag ut ett fxagefor~ul5ir (se bilaga) till bibliotekarierna för att de skulle kun~a tänka igenom frage- ställningarna i lugn och ro. Nar fragorna shile formuleras hado jag nytta av att tidigare varit med. och planerat, startat och genomfört Dok- utlking vid IE-Ericssons fabrik utanför BcrBs.

5 Gxvalet ar kommuaer gjordes med hjiilp av 6e ansökningar on: statsbi- drag som inkommit till Kult~rrBUet, Au praktiska skal var jag hänvisad till Stoc!choLmsomr6.det9 men har dar valt komuner av olika karaktär och med olika storlek p% bibliotekssystern. Tf11 att börja ned valde jag ut tre kommuner som fatt stats'bidrag v&- ren -76, Vallentuna, Backa och Stockholm, sam% tv& kommuner soui sökt bidrag n;en fatt avslag, Sclnz och Jarifal3.a. Under arbetets g&rg visade det sig e-iellertid av.olika skal svart att f% tillrackiiga up2gifter för eo n&gorluflda komple-kt bild av verksam- heten i de t~& sistnhda kommerna. Det vzr o-tillfredsstäilande att fa luckor i beskrivningarna och det skulle inte varit relevant att je.imföra Solna och Järfälla ned de andra komunerna om inte ella fakte o,ms. Saledes har jag helt zvst%tt frb att ta ned dem i beskrimingea., mär det galler Vallent-ma, Nzcka och Stockholm har ~alsattnl~gen sarit att alla fragestallningar ska finnas belysta i respektive avsnitt. DXre- mot far olika delar aw verksamheterna olika stort utrymme beroende svarens utförlighet. I Nacka och Stockholm dar man har utlaning p;$ flera arbetsplatser beskrivs nagra me? utförligt än de andra. ' I beskrivningarna är det bibliotekspersonalens syn-unktcr och erfarer- heter son komer frm. Att da anstullda inte Bomer till tala &r en följd av arbetets inriktning ocn tidsbegransning. Jag har dock i efter- hand haft kontzkt per ned f ackklubbsordf örandena (t- i 111kz kon- tektmän me6 biblioteken) p& en arbetsplats i varje kom,un. Referat av samtaleri har bara tagits ed i den man de tillför nagct till beskriv- ningen i fråga. For synpunkter p% arbetsplatsbibliotek fran fackföreningshall rekomen-. deras nummer 1973:16, 1974:9 och 1976:5 av Biblloteksblade-t, Synpunkter fr%n de anställda finns i "Böcker jobbet. En undersöhing frar Pyra arbetsplatsbiblio'cek" och i Naslwid och Stenbergs specialarbete, se litteraturf örteckcingen. Tidigare har den gängse benäaningen varit arbetsplatsu%l6-ning, Z brist p& bättre ersättning för detta missvisande uttryck a~viinier jag arbets- platsbibliotek. I referat TrAn Litt6rat~~utredninge.i och mora IrZ~ll.or har dock det förstnhnda ordvalet behallits.

6 BOCKER PA ARBETSPUTSEN - KISTORIK 1 mitten p% 180C-talet, i och med den industrietla atvecklingeas början, vaxte fabriksbibliotek frm- i USA, England och Fysklan&, Fabriksbiblioteket bestod av en 'boksamling med skönlitteratur och/ eller facklitteratur som placerades p& eller i onedelbar rarhet av en verksdet, fabrik, kontor eller dylikt, De daliga förhallnadena i fabrikerna hade lett till en vaxande kritik och boksarslingarna var ett föxsök fr%n fabriksägarnas sida att rada bot p& detta, De hade oltast stort inflytande över seötseln av och inköpen till boksa~ling- d. Bed industrialiseringen i Sovjetunionen och andra östeuropeiska stater utvecklades fabriksbiblioteken hastigt och blev en betydande faktor i dessa länders biblicteksvzsen. X USA och England tog fo7koiblioteksrörelsen överhande2 och fabriks- eller arbetsplatsbibliotek var S& sent s9m talet (senare upp- gifter har ej fwaits tillg2nglhga) en okänd biblioteks ty^ 5 tieosa länder. Redan följer en kortfattad presentation av biblioteks~erksa~el n& arbetsplatser i nilgra av de l&der om vilka uppgifter hmaat erh&llas. För en mer ritförlig beskrivning rekommenderas de svenska och utlandska bibliotekstidskrifter som finns upptagna i 1ittexaturfGrtechingen. - Vasttyskland I Vaskyskland hade inte f'ol.kbiblicteken s%gon geno~slagskraft bland befolkningen och fick en xpckts"r,&ngsarii utveckling. Fabriksbibliotek och arbetasbibliotek dorcirerade lange, 1964 fanns i Vasttyskland 500 fabriksbibliotek som betjiinade 1,6 milj, arlietstagare. 377; av dessa hade a7rlönad personal men endast 20:i av

7 personalen hade nagon f orm av bibli.oteksu.tbil~dning. Portf a.rande 1968 förekon mycket lite asxirbete :.nell= fabriksbisiicteke~, cc4 folkbiblioteken, Fabriksbiblioteken finacsieras till större delen a7 företagen sjiilva. På 60-talet anslogs i genomsnitt 1 D31 per anställd till bokinköp varje år. I och med rationaliseringar i slutet F& 69-talet ö~rergick många fabriksbibliotek till enbart facklitteratur fanns det 300 bibliotek kvar d.ar man ocksa hade skönlitteratur nen tendensen ar att man mer och mer övergår 1;Lll lättare underh8.llningsiitteratur. Detta har utlöst en debatt i Vasttysklacd dar man diskuterat avsaknad- en av politisk, social och samhä1lsk;ritisk litteratur p% fabriks- biblioteken (se bl a Buch und BibliotheB 1972:5, 1974: 1/2,4~5) + Östtyskland I Östtyskland kallas fabriksbiblioteken "GewerkschaftsBibiiotheK" p g a samhörigheten med fackföreningsrörelsen som övertog ledningen av fabriksbiblioteken B9de företagen och fackföreningarna meuverkar dock i driften och fiaansieringen a.; biblicteken f anris 3.T84 f ackf öreningsbibliotek, 4,e% av befolkningen var registrerade som låntagare dar och de stod för en fjardedel av de allmänna bibliotekens utlåning, 1968 kom FDGB, Preie Deutche Gev.'erkschaftsbund, med normer för lackföreningsbiblioteken. Arbetsplatser med 2, anstiillda skulle ha minst band och tre medarbetare, varav en allt,id skulle vara utbildad bibliotekarie. Bristen p& bibliotelrarier 1 DDR medför doclr att många mindre bibliotek på landsbygden inte kan f2 utbildad personal, En facklig förtroenaoman fungerar darf5r oftc som bibliotekarie, Fackföreningsbibliotek ar en viktig biblioteksfora! i 3D9 nen kualite-l;en och alrti~riteten ar oja11 mellan ollka företag. I?& vissa stglien har man förutom sjalva biblioteksrumet ett boksk%? i matsalen och ibland g8.r man ut med bokvagnar i produktionslckalerna. Ofta har bokhandeln p& orten försaljning av böcker i aslutning till biblioteket,

8 Iipplasningar ch diskussiorier med förf atture azordnas p& arbe tsplatserna, oftast I znslutr,ing $il1 uibetstideo, Ya npgn~ntrzr ocks% arbe turna alt skriva s j alyra genam at3 ha dagboksskrivning i smågrupper u-nder vägledning av en författare, Bulgarien I Bulgarien har alla större fackföreningar egna bibliotek för medlemmarna och deras familjer. Dessutom har de flesta större ind~strier både företagsbibliotek med facklitteralur och sk populärbibliotek för de anställda med familjer. Has ingar det i bibliotekariens i~ppgifter att anordnz studiecirklar och litterära aftnar sant ztt h jglpa til: med anskaffning av studiematerial, i Danmark I Danmark har mm haft försök sed bokutlaning p& n%grz enstaka fö~e- tag periodvis sedan 1935 men verksamheten Sr nedlagd p& de flesta ställen. P& 70-talet har debatten kring arbetsplatsbibliotek tagit fart igen och försi5ksverksamheter har satts igang men det finns ännu ingen riksomfattande plan och inget statligt stöd för uppbyggnaden, Ett par exempel p& projekt som startats de senaste Aren kan nämnas, I Fredrikssund har man haft projektet "snak om en bokff vilket inne- bar att biblioteket köpt in exemplar av en bok och l&at ut dem på en arbetrsplats för att stirliulera till diskussionkring böckerna och de ämnen de behandlar. Efter ca två manader har nzn köpt in liks nbgz exemplar av en aenan titel o s v, P& Philips Rzdio i Jengade genomförde fyra elever fr23 Danmarks bib- lj.oteksskole ett f örsök 1974, Man anordnade ett asbetspiatebibliotek i ett 50 kvm stort rum på företagek Ciar mar hsde ett b~kses+~d p& 1,500 band (40s skönlitteratur, 605 facklitteraur och 100 barnböcker). Man ha.de 75 tidskrifter och 10 dagstidningar. Kindre utstallningar kunde exsoneras i montrar i biblioteket och större utställningar sattes upp i matsalen. Pörfattartraffa~ anordnades i anslutning till zrbets-

9 tiden liksom film och Gebattea-ker,?B fare"zget,hade man en bok- urvalsgsu~p ced representar~ter fr8n 2112 pessonalkata~~riei, 3ibilcteket bemaonades varje dag mrllzn 10 och 14 av n&gon sl~v biblic- teksskoleeleverua, Dessa skrulle scnare utv2rdera projektet i ett exmensarbete vid biblicteksskolen, SVERIGE Arbetarbibliotek och studiecirkelslbliotek Under första delen av 19C0-talet fanns i Sverige s B arbotay- bibliotek i anslutning till de framviixande arbetarföreningarna, Biblioteken sköttes av arbetarna själva och man priariteraäe social och ekonomisk litteratur samt skönlitteratur av hög kvalitet, sarskilt arbetarförfattarna. ' ABF kom till 1912 i första hand för att det behövdes en central instans för att de sm% aibetarbibli.steken skulle f& statligt stöd. Biblio-teksverksa~het vsr en vznlig AB?-aktivitet ände frasa 3212 för 20 &r sedan d& det fortfarande fanas ca ABP-bibliotek. Även andra organisationer, t e x nykterhetsrerelsen, hade Lusentais studiecirkelbibliotek runt om i landet, mattat var "ett bibliotek i parje föreningslokal". Föreningarnas medlemar var äirekt delaktiga i bibliotekens utfornning och acvandande. Pr o m 30-talet uppgick silecesivt bade arbstarbiblioteken och studie- cirkelbiblioteken k de Kom~unala folkbiblioteken. Kontakterna med de ursprungliga nyttjargrupp~rna försvagades darefter ner och ner elles br*öt.s helt,

10 Bokförsäljning p& arbetsslatser P& 30-talet och nagra Ciecesi'fiiel framat fanns en vittförgrenad verksamhet me4 bokförsäljning p& arbetsplalserna, bi a genom arbetarrörelsens bokförlag Tiden. Verksanheten byggde p8 komissionärer, det farins huvudombud som i sin tur arbetade genon arbetsplatsonbud. Senare tog Folket i Bild npp idgn. Tulan kunde bygga under bokintresset med tidningen och lyckades, trots de laga priserna, erbjuda ombuden en niss ekonomisk ersattning. Trots det var det främst de mangas idealitet som gjorde att man lyckades, Ocksa privata förlag började, efter Folket i Bilds fraggng, med försaljning p& arbetsplatserna. Men SA srniiningom blev det av olika aizledningar, bl a den förändrade arbetsorganisationen p& företagen, svart att arbeta genom ombudssystemet och organisationerna bröts ner. s Nu p& 70-talet har de här idderna tagits upp p& nytt, ännu i begran- sad skala. Iiitteraturfränjandet, vars intressenter är 51. a LO9 KF, TCO, LRF och ABF, har en viss försaljning ute p% arbetsplatserna, i b3f:s hrurslokaler och i de sk Poikets hus-hörnorna.?!an massmarknadsf örlage ts "f emkrcncrs5öcker1'. sgljer bi a det nya Eernt Larsson, konsulent p& rnassmarknadsförlaget sager i en intervju i 3agens Xyhe%er ztt hm nöter stor entusiasm te p% arbetsplatserna och att m%nga ar villige, att hjälpa till och sälja böcker. Men i längden kan han tanka sig. särskilda kulturförmedlare som sköter försäljningen på betald arbets- tid. Redan nu finns lokala studieorganisatörer som sköter fackförening- arnas utbildningsverksarnhe t. Det jobbet kande enligt Rernt Larsson vidgas till en kulturförniedlarverksanhet. &ve= Litteraturutredningez föreslog i s itt huvudbetänkande (SWJ 1974:~) en försöksve.rksamhep med försäijning av kraftigt su3ventionerade böcker p% arbetsplatserna. Försöket skulle göras i samarbete med be- rörda fack- och studielörbb-and och organlsercls som läsecirklar där nian kunde kösa en Dok men ha möjlighet att läsa tio, Detta förslag togs dock aldrig upp i davarande regeringens kulturproposition (1975:20),

11 - F5re tagabibliotek med sk0nl.i %tsr?-tur --- Liksom i 'JästtjiskLsnd finns det t S~ierFge också en. del företagsbibliotek som nar relativt stora hesfanci av skön]-itteratur för perso-,nalens rakning. Nedan följer en baskrivning av några företagsbibliotek som har denna service. LKAB:s bibllctek, på kontoret i Stockholm, köprr in skönlitterära böcker om Bret, Tnför sonnaren varje Ar överförs 6essa till företagets Kursgard p& Dalarö dar man har ett bibliotek som i storlek motsvarar en mindre filial. Detta utnytt jas av LHAB: s norrlandspersonal som har möjlighet att hyra stugor i anslutning till kursgard en. d Poststyrelsen Yos tatyrelsens bibliotek i S tockholm ha;: sedan 53-.talet bygga upp ett bestbd av skönlitteratur. Postverkets resepostpersonal (de som sorterar post i järnvägskupéer) har sedan dess haft till.gang till vandringsbibliotek ned skönlitteratur på de sk överliggningsorterna. Man har boklådor son byts mellan orterna under ett &r och därefter går tillbaka till Stockholm för att biblioteket ska kunna byta ut böckerna mot de nya som köpts in under aret, På sjalva bibliotelcet finns förutom den niimnda skönlitteraturen och den rent postala facklitteraturen ocksa poptzizrvetens1rapliga böcker debattböcker inom al-la annesomr&den, Dessutom köper man in 71iycke-k rese- hagdböcker och ritlands!r skönlitterak~r, Information on bibliotekets nyförvarv sker genom persocalti~ningen och de anställda p& landets alla postsnstalter kan sedm lha Pran biblioteket per post. Personalen i Ctockholn kan lana under arbetstid och man har bl a många låntagare från det intilliggande Postgirot.

12 Folksams företagsbibiiotck p& hu~udkonto~et i Stockholm har sedan 1960 skönlitterztur och allmänna tidskrifter, inklusive nagra vecko- tidningar. Eiblioteket utsyttjas dels av personalen i Stockholm och dels av aila lokal-1,:ontoren ute i landet. En nshetslista mvd mnotation- er gar ut till saattliga actallda tre ganger om het. P% en bestall- ningsblankett kar, de pricka för vad de vill 1&na och far seda koken med internposten. 1 O$ av bibliotekets budge t används till skönlittjera- tur, 1976 innebar det 90 ööcker och 11 tidskriftsprenunerztioner. Bibliotekarien anordnar författarbesök en ellpr två ghger om året, dessa utfornas o'fta som en debatt kring någoi aktuellt -e. Folkbiblioteket p% arbets.platser~ia I slute3 av 60-talet intensifierades debatten kring folkbiblio- tekens mislsattning, organisation och utveclrlir,gsmöjligheter. Kan började mer och mer uppmarksanma att biblioteken bara utnyttjades av en relativt begränsad del ar befolkningen. Att grupper 27 arbetare ack lägre tjänsteman som tidigarr komit i kontakt ned kva1itetslitteratu.r- en genon arbetar- elier föreningsbiblioteken, eller genom bokonbudet p% arbetsplatsen, nu av ol.ika skal saknade förtitsiittningu att mvznda det kornunala folkbiblioteket. Den kommersiella kiosk- e7ler rnass- marknadslitteraturen spreds santi6igt i allt större upplagor genom Pressbyrån och varuhusen. Det st0.d klart att folkbiblioteken maste söka nya vägar för att fia dessa s k eftersatta grupper. I debatten hkivdedr många att man borde g& ut med biblioteksverksamheten till människorna i deras daglige miljö, p2 arbetsplatserna. -F Törsta ghgen detta genomfordes i n%gon stcrre skals var 1970 i Litteraturutredningens regi. + I och med f oikbibiiotekens ~.pps5kar~6e verksahet -6 sjukhus, &:derdomshem, kriminalvardsanstulter e t c Sar de i viss utstracknicg natt aven de a~rstallda p& aessa arbetspla-her. Ibland h a man ocksa halt vandringsbibliotek utplacerade p& en del före$ag. Tidigare Pancs ofta ett vandringsbibliotek p& brandstati onerna men det har numera upphört,

13 Lit terat,urutrednin~~~; I Llt'i;eraturu"Ged-d;lagen sox?.$filsattec 1468 hade mac f%tt so^ direktiv att pröva och föresla nya distributicnsfoxmer a p% litteraturomradet, Ino~ utredningen genoxfördes nagra experimentella andersakningar, bl a pabörjzäe man 1970 bokutl%ning p& nagra företag i tre. olika undersökningsomr&den ; Kirseberg, en sta sdel i Malmö (l3 företag), SkelleiteB (4 företag) och Jcrn, ett glebbygdssamhäile 6,5 mil fr& Skellefteg (I företeg). Besultaten firns hedovisade i "Försök ned bibliotek. Litteraturutredningens blblioteksst?diertt (SOU 1972: 61 ). Pörutom insamling av utl8ningsstatistik g j ordep aldrig ;ihgon kvantitativ utvärdering i samband ed förs6ken. Ban t ade inga instrument som matte hur rnanga av de anställda som utcyftjat rbets-latsbiblioteket -i eller hur mariga som tidigare lanzt p& bibbio-ke. Av repporterna framgick dock att försöken var hycket uppskattade av b%de fackklubbarna, de anstz1lda och talanden visade alt det i manga fall var personer företagslednicgarna, Spontaza u%- fot p& ett bibliotek som börjat lana bbeker p.& arbetsplatsen, Fersonelen son: gick ut till arbetsplatsernz markte a"t det hade stor betydel-se i som aldrig satt sin för dem som var ovana vid böcker att boksamlidgen var ganska liten och översk&dlig, I och med att böckerna Tördes ut i vardagsmiljön försvann ocksa m&nga UV de psykologiska hindren som liqns för alt besöka bibliotek. i Avslutningen av den positiva experimentperiod n i Rirseberg gav upphov, till protester fran befolkningen ocn i tidnin arna. Fran Litteraturutredningen var nan intresserade av att följa up och utvidga experizentet för &tt kunna göra en bättre utvärdering dch p% ett säkrare e'itt bedöma de 1Rngsiktiga ef f elct erna. Genon ct t jidreg till BostnEde-r"-s lämnades fran Litteraturutredniogen och ~kolöverst~relsee gick komxnun- styrelsen till slut med p& att bevilja medel fortsatta. P,falmöund ersökningen & att verksznheteo kmde Bn arbetsgrupp tillsattas inom SO där även ~idteratuniirednin~en var företradd. Tillsamans med nagra sociologer gdnomför~e man viiren 1972 I en undersökning p% fyra av förztagen i Ealmö.

14 Undersökningen bestgr till stor del av intervjuer med de anst&ilda, utdrag ur interv~ucrn8 finns 4 "BEc:cer p& jobbet, en undersökning av Pyra crbetsplatsbihlioteb" (~tockhclm, 1973). I grafiska framst,3llniogar sisas ockscr ilur mhga scm uttny-i;l;jat arbetsplatsbiblioteket p& de olika företagen, hur dnga av dessa Bom tidigare lanat pi% Dlbliotek och hur manga som aldrig gjort det. P& tv& mindre arbe?s-latser, anställda, dal: arbetet kräver I%ng-- varig erfzrenhet eller yrkesutbildning var det 2/3 av de a~ställda som använde arbetsplatsbib1iotelce.t. Kan n&ddo nästan klla i den lilla grlxpp som aldrig varit p% bibliotek ocn nalften av dem som gatt p& bibliotek tidigare men slutat. P& en annan arbetsplats med 550 anställda, där arbetet är rutinbetonat och inte kräver nkgon utbiläning och där lokalerna ar utspridda utan n&- i gon naturlig samlingspunkt, var det bara 1 8 av de anställda som nagon gang utnyttjat ardetsplatssiblioteket. Ran n%due en mycket liten del av den som aldrig varit p& biblickek och 2/.6 av dem som' tidigare lanat p& bibliotek men slutat. P% de mindre företagen fanns redan utvecklade sociala rektioner att bygga p$, t e z nar mas ville sthrca lasecil-klar, och det var överhunrätaget lätt för bibliotekarien att f% en bra kontakt med de anstalldz, P& det större företaget var förhiillandet det motsatta. Intervjuniaterialet visar att ea stor andel av de= som antrander arsets- platsbiblioteket kan betraktas somv&tervunna" lantagare, Det ar aldre personer som iote utnyttjat n%got bibliotek sedan 30-talet och ymgro som bara utnyttjat biblioteket medan de gick i skolan. Man traffade ocksa p& personer som slutat anv-da det varliga biblioteket och enbart lariade p& arbetsplatsen. Skillnaden lag i att man p% arbetsplatsen 1%- nade böcker som man tidigare ej komit i kontzkt =ed, son allts& Tar liittare att hitta nar boksortimentet var =er begränsat och 6verskAdlig-k. Intervjuerna visar ocks6. att m&nga inte anser sig ha tid och ork att lasa överhuvudtaget, speciellt kvinnorna son intervjuades var ofla. dubbelarbetande, Andra s& att det var svart att placera in ett biblio- teksbesök bland andra akti~iteter som u9plc~s som mer vasertliga. Sedan 1973 ar arbetsplatsverltsa~hetcn peraznent i Balmö och 1976 hade man bokutl&ning p& 25 arbetsplatsez.

15 -- Principer för arbetsplatsbiblioteken vaxer fram T och med de refererade midersolrningarna och den uppblomstrande debatten kring uppsökande biolioteksverkst?~nhet p& arbe tsplatser i början as 70-tslet,stzrtades försöksverksumheter i fler cch fler komunrr, i r&gra Bozinuner fick aan ekonomiskt bidrag från davarande SO:s biblioteksseklion i upsbyggnadsslcedet, Det vzr de s k punkt- bi<ragen so% kunie sökas och oftast utgick nied 50% 2-7 kostnadc: bedrev ca 40 konimuner nagcn form a-t- verksamhet på arbetsplatser. I ett PI?? fr&? S0:s bibliotekssektion i januari 1974 beskrivs arbe+s- platsbiblioteken son en av de allra viktigaste nya landvinningar som gjorts av biblioteken under senare %r. I Fb1:et redo~icas acbss de rekomendationer Tör arb~ts-latsbibliotek soro togs vid en konfirecs i mnet i oktober 1973, Inb ju.dna var represent~mter fr&n fack före:^- fngarna, studieförbunden, arbetsgivarna, komunförbundet och biblio- teken, Rekommendationerna &terges nedan i nggot förkortad form, t 1) lied bokutlånirrg på arbetsplatser nar man stora grupper av miinrii- skor som hittills av olika mledningar haft s-~årt att I.% del av kulturutbudet, Ilen ar ocksa ett inslag i stravaridena att förb" at %ra den totala arbetsmilj5ne Den zrbetcpialsutl&~ing soz reda1 zu förekomer bör därför byggas ut. 2) De anställda bör tillförszkras IDöjiigh2ter till infl.ytunde över verksamheten. Det ar av stor vikt att planeringen görs i samrad mellan biblioteket, de fackliga orgzaisationerna och fö~etags- ledningen. 3) Cet ehorioruislra s~nsvaret bör' åvila komunerna, Forzerna för före- tagets eventuella insatser bör göras tili föremal för överl.$iggning- ar nellan ~rbetstagarorgais8tionerna cch f3lc-bagsleuningen, -, an meningsfull arbezsplatsutlå-ning inne3ar en betydligt högre =bi- tionsniva an den max hittills tvingats begransa sig till och forut- satter en onsorgsfull planering smt betydande ekononiska och personella resurser.

16 4) Fragan om vilka företag som knn koma i Yraga för arbetsplats- utlaning bör avgöras lokait av de Kournunala inyndigheterna efter, samrad med vederbörande fackliga orgtin.isationer, deras studie- förbund och berörd2 företagsledningar, 5) ~rbetsplutsutlaningen tar inte betraktas som en ersättning för. den vanliga biblioteksverlrsmileten i bibliotekets egna lokaler. Snarare bör den betraktas son ett komplement och Iramföra.llt som en stimulans till ökat u.tnyttjande av samhallezs hela biblioteks- utbud. 6) Erfarenheterna fran arbetsp1atsutlaningen karl f& avsevärd betyd- else för utformningen av aen traditionella biblioteksverksamheten. Det ar önskvärt at: undersöka möjligheterna att i en nara frm- tid utvidga bok~tl~ingen p& arbetsplatserna till att omfatta aven konst- ock fonogram~tl&ning sant ocksa försäljning av böcker, konst och fonogram, i Under 1974 anordnade SO fyra regionala konferenser för a$t ned utgangc- punkt fran de ovan angivna princi.piella synpunkterna behandla de prakt- iska proble~cen, Enligt redovisningen k S!B:s bibliotekskrlender 1375 bedrev C2 komuner nkgon form av biblioteksverksanhet p% arbetsplatser mde~ Litteraturutredningens huvudbetänkande "Boken" 1974 kom Litteraturutredningens huvudbetänkande "Bokecrl SOV?974:5.. Utredningen anser att de punktbidrag som funnits sedan 1970 inte inne- bar en tillracklig stimulms för att en komun ska ta cpp en biblio- teksverksamhet p& arbetsplatserna, &lan anser att det behövs ett fler- &rigt stöd som ska sylta till att minska initialkostnaderna för bibiioteken genom att ute% i tre Ar. Efter de tre aren förutsafts serksm- heten ha naut en s5dm stabilitet och självklarhet att kommunen ar beredd att ta på sig det ekonomiska ansvaret. Utredningen föreslar att bidrag till biblioteksverksamhet p& arbetsplatser utgiir med h~gst

17 5.000:- per utl&ningsstalle och Ar, För att koma i arbels- platsen ha ;liiilst 706 a;?st&lit?a. Uzu ber "Ueskas &v bi'bli~tekarir: minst en &&ng per vecka. Utredningen raknar med att bidrag kommer att sökas för ett par hundra arbetsplatser det förstu Jret, Under andra %ret beraknas 300 nya arbetsplatsslbliotek tillkomma och under tredje aret 400. Xostnaaer beräknar man till 1 mkr första Aret, 2,5 mkr ~ntra året ock 4,5 mkr de följande 5-10 aren tills reformen genomförts i sina huvuddrag, Som tidigarr nämcts föreslog utredniagen ocksg att studieförbu~den skulle hålla i en läsframjande verkssmhet p8 arbe-tsplatserna. lilan skulle ordna lgsecirklar och er3juda deltagarna att köpa böckerna till kraftigt reducerade priser. Remissbehandlingen Flera remissinstanser frahö71 hur viktigt det vzr at-b de znsta?lda fick ett inflytande över bokutlåningsv&rksmheten, Flera instamer b1 a SO, SAB, LO, TCG, SACO, UP och TBV unsag att det föreslagna bidraget p& 5.000:- per utl&ningsst2llc v z för lage och föreslog höjningar av varierande storlek. bliinga remissinstanser var kritiska mot att s~ödet endast skulle utgli under tre år. Nan snsag att det borde utg& korit,i.nuerlbgt, Förslaget att begränsa bidragsgivningen till arbetsplatser med ninsjc 100 anstzllda mötte ocksa invandningzr från flera remissinstanser. Regeringens proposition 1975:20 - "Den statliga kdlturpolitiken 2" I propositionen förordur statsriidet, E2xUil Zachrisson, i stort seft utredningen föreslagit, Skillnaden ar att Sae inte vi11 att bïdraget &z. ute;& med ett generellt Selogp, Det ska istallet prörac i -rarje enskiit fall i:im mycket so111 slrs g& Sill vmje arbetsslxts, 132% viktiga ar att bidraget ar s& pass stost att det f%r en avgörande betydelse för utvecklingeu av verksz.niheten, Exellertid ska bidraget endast

18 avse en viss del av kostnadent Izoxmuiien del. oraste bi dra med sin. Statsrbdet trycker - i nödviindigheten ev att vcrkszr2ieten &r förankrad bland de anställda och planeras i nara kcntakt med dem, Represrnta~ter fr&n de anställda bör ocks% engageras f den löpande arerksamhe4~en, fra~föra1l-t vid smacsgttnicgen av bokbeslandet, Det ar önskvärt att arbetsplatserna besöks regelbundet av fach~tbildad personal. Till skillnad not ~tredninge'n förordas Ingen begr&sning av antalet anställda p5 en arbetsplats för att bidraget ska utgpt, Den roll uoir, arb~$tsplatsutl&ning km spela son alternativ till bokbl.ss eller flliai- verksa~het gör att aven relativt cm% arbetspiatser kan k:cr~a ifr&ga, Vidare pagekas att be-ovet av bokutlzning p& zrbetsplatser ned en stor del invanarare sarskilt bör beaktas. Dessuten ar det viktigt att inte bara tillfredsställa de anstalldas önskemal utzn ocksa deras?amiljors, Det ar därför naturligt att lata barn och ungdomsböcker in& i bok- bestandet, För bidrag till arbets~latsutl%ning berzlmes ett belopp p& 1 nkr ~ O T budgethret 1975/?0* Förslzget om lasfrmjzn6e Btgäriier genom lasecirklar p$ arbetsylats- erna (se sid 7 ) ströks helt i proyositionen, Riksdagens beslut Fler& motio~er väcktes imder den ailmenna motionstiden ang%engle proposition 1975:20 som berörde bokutlaning p% arbetsplatser. Kulturutskottet anisade motionerna och biföll propositionen 5. tänkandet XrU 1975:12. be- Riksdagen besltttade i enlighet ned propositionens förslag Gunnar Nilsson om Irultu~~erksamhet p& arbetsplatser I den ovan refererade ps~posit.ionen narfiner statnrgde-t ätt det fiiias möjligheter att an-ranaa medel fran arbetsmiljöforderna till kulturell

19 service p% arbetsplatserna, bl a bokutletning. Cetta dementerades senare av LO-chefen Gunnar?Tilsson nar han deltog i en konlerena om arbet spla$sutl&ning i Lule&, (M?: s a~förande vid koof erensen Aterges i BBL 1976: 5), Arbetsmil jöf onderna ar redan intechade eller förbrukade för andra ändani&l som -rarbit ayeket angelägna ur 3;llja- synpunkt, GR betonade p& konferensen har viktigt det ar att biblioteken inte startar verksam%ecea p% arbete-fatserna över den Iackliga organisa- tioaens huvud s& att den bara blir en arigelagenhet mellan företaget och biblioteket, Urvalet av böcker ansag han skulle gbras i första hand av biblioteksfolket, eventuellt i saarad med resresentanter fr%n fackföreningen. BohtlAningen borde ocks% integreras med den fackliga studieverksamheten s& att man far ett brett sortiment av bakgrunds- litteratur tillganglig p& arbetsplatser~a, f GR ser bokutlaningen sorn en inkörsport till andra kulturaktiriteter i anslutning till arbetet, han namer utlhing av tavlor och utstallningar som förslag till nya aktiviteter. inom en relativt sxar fram- tid tror han det slmlle g& att ordna aven större arrangemmg i horn av levande nusik, tea-ter m, p& arbetstid, KulturrAdet och bidragsgivningen Efter beslutet on statsbidrag till arbetsplatsbibliotek bildades en arbetsgrupp inom Kulturrådet för att dra upp riktlinjer för bi- dragens fördel.ning, I gru-pen finns representanter fr&n LC, TCOS ABF, Kulturradet och biblioteken ku ar in Oscarssor, från Malmö), b Man Ironi fraa till att bidragen borde fördelas ell lan arbetsplatser be- lägna bade i glesbygd och i %?itort. LAglöaearbetsplatser, arbe-tspiat- ser med ~ hga invandrare, skagsarbetsplatse~, byggnadsarbets?lalscr och arbetsplatser dar bokutlaningen kan integreras i studieverksa,zheten skulle prioriteras. För att koma ifr$ga för bidrag maste biblioteket ha hzft kontakt msd de fackliga organisationerna y& respektive arbetsplats. Verksarcheten p& de arbetsplatser nan fatt bici~ag till förutsatts bli varaktig iiven efzer de tre bidragsaren.

20 Vid det första an~ö~ingatilxfzii1et i december 1975 inkom ansökningar fr&= 46 konmuner, 24 koxnmraner i;evi.lsades bidrag m,ed nellan 53 - '753 av kostnaderna de% förste. &*r% och i alxnzilhet IO,CUO:-/arbetsplats de tv$ följande %sen, Saxmanlagt 60 arbetsplatser fick dela p% de 1 miljoner Kronoroa 1976 och 5f35c00C):- fördelas 19'77 resp. f978, Enligt SAB:s bibfiotekskalendes 1977 hade 70 kommrner n&gon forn av verksaxhet p5 ca 200 arbetsplatser under 1976, Vid andra ansökningstillfallet i decembel inkom 32 &,nsökningar, Endast 14 av dessa beviljades, szmman att fördela till "fërstaars- bidragentt hade sjunkit till?oo.ooo:-, Inför budgetaret 1977/78 begárde I<ulturr&det en cpprakning av ansla- get till l ohl biblioteksverksam1?et (hari ingar bidrag till bokbussar, arbetsplatser, barn och azgdoxrisverksaiziet, invandrarlitteratur och 6 allman upprustning) ned 5,G05.000:-, varav : - till arbets- platsbibliotek, I Dudgetpropoeitionen 1976/77:100 föreslas en total höjning med :- för lokal biblioteksverks-et,

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i G U I D E T I L L M E N TO R E N G U I D E T I L L D I G S O M S K A L L B Ö R J A S O M M E N T O R E L L E R R E D A N Ä R I G Å N G Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter,

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Bibliotek och läsande

Bibliotek och läsande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Bibliotek och läsande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Till dig som är intresserad, Djursholms Bokhandel är till salu!

Till dig som är intresserad, Djursholms Bokhandel är till salu! Till dig som är intresserad, Djursholms Bokhandel är till salu! För tio år sedan köpte vi, och totalrenoverade, Djursholms bokhandel. Vår tanke var då att kunden skulle komma hem till oss till en miljö

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

garanterat bra böcker

garanterat bra böcker garanterat bra böcker garanteratbra@kulturradet.se VARFÖR LITTERATURSTÖD? 1960-talets förlagskris Övergången från fasta till fria priser 1970 (följd av bruttoprisförbud) Höga bokpriser: Förväntades leda

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst?

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Nr 1 INNEHÅLL Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA Sid 3. Intervju med Ms Ekholm Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Sid 6-7 Vad tyckte eleverna om teatern Tant Meier? Sid

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER... 2 RIKTLINJER FÖR UTBILDNING...

KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER... 2 RIKTLINJER FÖR UTBILDNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Personalavdelningen KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER... 2 RIKTLINJER FÖR UTBILDNING... 5 1 KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER Utdelning av guldur Följande regler skall vara vägledande vid utdelning

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987 /88:T213 av Bo Lundgren m. fl. (m) om Skånelänens kommunikationer. Mot. 1987/88 T213-214

Motion till riksdagen. 1987 /88:T213 av Bo Lundgren m. fl. (m) om Skånelänens kommunikationer. Mot. 1987/88 T213-214 Motion till riksdagen 1987 /88:T213 av Bo Lundgren m. fl. (m) om Skånelänens kommunikationer Mot. 1987/88 T213-214 I en specialstudie som publicerats som bilaga till finansdepartementets långtidsutredning

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Reserapport från New York, oktober 2015

Reserapport från New York, oktober 2015 Reserapport från New York, oktober 2015 Bakgrund Malmö Stadsbibliotek ingår i ett nationellt samarbete som arbetar med att skapa redaktionellt innehåll för barn i bibliotekens digitala kanaler. Till årsskiftet

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om (AUTOMATIAKT UTSKRIVET KOMMUNNAMN) bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

L ä S. i G. Studiematerial

L ä S. i G. Studiematerial L ä S F ö R m i G! Studiematerial 2 är den viktigaste människan för att ditt barn ska få ett språk. Ingen kan mäta sig med det du som förälder kan ge ditt barn. Det är du som finns där från allra första

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2016-11-30 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 16.00-17.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM 1 2009-05-12 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen Ku2009/241/KV Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Läsombud och högläsare

Läsombud och högläsare MTM:S INFORMATIONSSERIE Läsombud och högläsare För äldre och personer med funktionsnedsnedsättning Läsning är en viktig del av vår vardag De flesta av oss läser många gånger varje dag tidningar, böcker,

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jessika Berglund Vad handlar boken om? Boken handlar om två personer som går i samma klass. Båda tycker att det är ganska stökigt i klassen och drar sig undan bråk och stök. De lägger

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

1971 konfliktade akademikerna på nytt

1971 konfliktade akademikerna på nytt AKADEMIKERNA UTLÖSTE DEN FÖRSTA STREJKEN FÖR STATSTJÄNSTEMÄN marknadens organisationer. Någon lagstiftning i egentlig mening om vare sig löntagarnas organisationer eller arbetsgivarnas har vi inte och

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

TIPSRUNDA! Har du koll på vad folk i allmänhet tyckte och tänkte mellan åren ? Gallup Testa dina kunskaper!

TIPSRUNDA! Har du koll på vad folk i allmänhet tyckte och tänkte mellan åren ? Gallup Testa dina kunskaper! TIPSRUNDA! Har du koll på vad folk i allmänhet tyckte och tänkte mellan åren 1942 1956? Gallup Testa dina kunskaper! 1 -Året var 1952- Gallupinstitutet undersökte kaffekonsumtionen i Sverige. (G355) Hur

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer