~~ 1\atrineholms kommun \

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ 1\atrineholms kommun \"

Transkript

1 ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande (M), Anneli Hedberg (S) (fr.om. 221), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Bengt Andersson (M), Bo Sivars (M) (t.o.m. 223), Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C) (fr.om. 221), Joha Frondelius (KD) Beslutande Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S) ( 220), Erik Liljencrantz (M) (fr.om. 224), ersättare Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP), Lotta Back (V) ( 220) Ersåttare Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Gunnar Ljungqvist (S), Britt- Inger Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Marian Loley (KD), Lotta Back (V) Övriga deltagande Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, ekonomchef Sari Nilsson, ekonom Andrea Svedenberg, affärsansvarig Michael Fransson, handläggare Karin Rytter, handläggare Per Johansson, verksamhetscontroller Anna Marnell, kontorschef Lars- Erik Sandhgren, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Birgit Andersson (Leader Inlandet) Utses att justera Gudrun Lindvall (MP) Justeringens Gröna Kulle fredag den 19 december 2014 plats och tid Underskrifter d Sekreterare ~~j;;~.l: ~~Y`~~~):Y~ ~.S ~,1 `~. Paragrafer ^~O - ~~n 1W~1 Y r r vy 1~~~ J v ~ 7 ~ ~ ~.. a -- Ordförande ~~' r /1 f% c Justerande ~ j /~f (~~ ~ ( BEVIS ~ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes % datum Datum för Datum för anslags anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 h1 ':-`' j atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk rapport Ekonomen Andrea Svedenberg rapporterar om den ekonomiska utfallsprognosen gällande kommunstyrelsens ansvarsområde baserad på novembers månads utfall. Prognosen visar på ett underskott kronor för den kommuncentrala posten vilket kan hänföras till kollektivtrafiken. Kommunchefen och kommunledningsförvaltningen visar på ett positivt utfall på kronor, vilket beror på vakanta tjänster. Väsentliga händelser Ekonomen Andrea Svedenberg och förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Svenska för invandrare Ekonomen Andrea Svedenberg rapporterar att antalet elever som läser svenska för invandrare är i princip oförändrat från föregående månad. Katrineholm WiFi Affärsansvarige Michael Fransson rapporterar om kommunens wifilösning - Kommunen har en kommunlicens (CLA) för wife plattformen med obegränsad användning i hela kommunen. - Kommunen har ett eget SSID (nätnamn) "anslutning Katrineholm". - Kommunen har en egen landningssida som kommunen kan använda för marknadsförings- och informationsändamål. - Kommunen är avsändare av all publik information och innehåll som finns tillgänglig. - Det legala ansvaret för tjänsteplattformen har The Cloud Kommunens WiFi gör det möjligt: - att visa upp Katrineholm som en attraktiv, modern och tillgänglig kommun. - att distribuera e-information och e-tjänster 24/7 till invånare. - att förse besökare och turister med tjänster/info dygnet runt. - att öka attraktiviteten imiljöer inomhus/utomhus, t ex Sportcentrum/Kulturhuset. - att förse eventområden och arrangemang med uppkoppling, som i Stadsparken vid 6:e juni firandet eller Djulöområdet under allsång m.m. (även kassaterminaler m.m. kan anslutas). Befolkningsstatistik 1 november 2014 Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski rapporterar om befolkningsstatistiken som visar att befolkningsantalet uppgick ti invånare den 1 november 2014 i kommunen. Utdragsbestyrkande

3 . h~ _~', 1 ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Rökfri arbetstid Handläggaren Karin Rytter redogör för den andra uppföljningen av rökfri arbetstid. En tidigare uppföljning gjordes under Slutsatser som dras i uppföljningen är bland annat att det är en större andel svarande år 2014 som bedömer att det inte finns några rökare inom verksamheterna. En större andel av de svarande cheferna tar upp frågan om rökfri arbetstid vid nyanställning och en större andel av de svarande bedömer att rökfri arbetstid följs mycket bra på den egna avdelningen, men sämre generellt i kommunen. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gunnar Ljungqvist (S), Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S). Thomas Nyvell (MP), Anneli Hedberg (S) samt ekonomen Andrea Svedenberg, förvaltningschefen Lars Hågbrandt, affärsansvarige Michael Fransson, utredningssekreteraren Marie Sandström Koski, handläggaren Karin Rytter och kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. ~' _ j1-~ ~..-- Utdragsbestyrkande

4 ~~ '~'; 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2014: Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (Hämndnivå) Ekonomichefen Sari Nilsson redovisar den ekonomiska utfallsprognosen för 2014 baserad på novembers månads utfall. Följande nämnder redovisar en avvikelse Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bildningsnämnden Summa nämnder -15 mnkr -4,7 mnkr +2,7 mnkr -17,0 mnkr Finansförvaltning Budgeterat resultat Prognostiserat resultat +9,2 mnkr +18,2 mnkr +5,4 mnkr Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) samt ekonomchef Sari Nilsson. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Utdrag38estyrkande. ~~!/ Akten F G~`~~' ~" ~~~

5 ~?~ atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Valet Handläggaren Per Johansson informerar om hur valen förlöpte under Informationen omfattar följande: - Valdeltagandet i Katrineholms kommun i 2014 års val till Europaparlamentet samt val till riksdag och kommuner. - Kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt. - Planering inför 2014 års båda val och organisation för genomförande. - Samlat intryck från båda valen. Förberedelser pågår inför ett eventuellt extra val i mars Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Karin Frisk (S), Lars Härnström (M), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP) samt handläggaren Per Johansson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande

6 ~'~ ~~ I~~ltrlriel101ri1S 1~0111ri1t1ri ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarundersökningen Handläggaren Karin Rytter presenterar resultatet från höstens medborgarundersökning. Undersökningen är ytterligare ett led i att få medborgarnas syn på sin kommun. Analysen är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg; Nöjd-Region-Index med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Medborgar-Index med frågor om kommunens olika verksamheter samt Nöjd-Inflytande-Index med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Katrineholms kommun har förbättrat sina resultat inom samtliga områden sedan kommunen senast deltog i undersökningen år Kommunen har också bättre resultat än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner under år 2014, i två av områdena och ungefär lika i ett område. SCB har i analysen tagit fram prioriterade områden utifrån resultatet, som bedöms vara prioriterade för att öka nöjdheten hos medborgarna. Samtliga av dessa områden finns som prioriterade områden även i Kommunplan Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) samt handläggaren Karin Rytter. Kommunstyrelsen lägger presentationen till handlingarna. /7 // `` p ((... ~ ~.~ `~_~-- = Uldragsbestyrkande

7 ;t ~,i-~~ atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om bara ekologisk frukt till barnen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 9. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de föreslår att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan i Katrineholms kommun endast serveras ekologisk frukt. Motionen har följande lydelse: "Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester ifrukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor 1åg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Därför borde det vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt. Vi föreslår därför att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt i Katrineholms kommun." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden samt serviceoch tekniknämnden /~ `` j f ~ s ~ ~~ ~~~! Utdragsbestyrkande

8 .t' + ': ', atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion "Bara ekologisk frukt till barnen!" Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 72 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, , 47 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag på beslut och Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. --~ ~~ /~ Akten Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNSTYRELSEN ~, miljöportiet de gröna!~~,, :, ~ _ ~ k~,~rdemoka~erna ~~~ Folkpartiet liberalerna Reservation Ärende: Motion Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester ifrukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor 1åg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 % av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Många föräldrar är medvetna om detta idag, speciellt efter Naturskyddsföreningens kampanjer. Katrineholms kommun har börjat satsa på ekologiska livsmedel, vilket är glädjande. Att då undvika att servera oekologisk frukten, där bevisligen restsubstanser av bekämpningsmedel är så vanliga, borde vara en självklar och logisk följd av dessa satsningar. Det borde vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt, vilket föreslås i Miljöpartiet de grönas motion. Enligt kostenheten skulle en sådan satsning kosta som mest 400 tkr per år, en satsning vi anser vä1 motiverad. Vi yrkar bifall till motionen. Dessvärre föreslår majoriteten att motionen ska avslås. Eftersom vi inte fick gehör för vårt bifallsyrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 G ' run Lindvall m ~ Thomas N yell m ~ p) Y ~ P)... Joha Frondelius (kd)... Lars Levin (fp) I~.~/.._..r%".tea e

10 1, TI `::: j 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvalls (MP) yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 12. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att Katrineholms kommun ska införa en regel som innebär att personer är garanterade äldreboende utan särskild prövning efter att viss ålder uppnåtts. Syftet är att skapa trygghet för de äldre och därmed också förhöjd livskvalitet. Motionen har följande lydelse: "Garanterat äldreboende efter viss ålder Många oroar sig för den tid i livet då krafterna tryter och då ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Såhär är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för tvångsvård i hemmet. Men så här är det inte i alla kommuner. I Göteborg har man infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade plats på äldreboende utan särskild prövning. Detta ger naturligtvis en trygghet för den äldre, men även för de anhöriga, som slipper oroa sig för en anhörig, som kanske egentligen inte riktigt klarar vardagen och där oron för fall eller annat hela tiden finns närvarande. Vi är medvetna att en regel som den i Göteborg kräver både planering och kanske utbyggnad av antal platser, men anser att detta väsentligt ökar trygghet och livskvalitet för den äldre och därför borde leda till efterföljd även i Katrineholm. Om den ålder, som ska uppnås, skall vara just precis 85 år kan

11 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN naturligtvis diskuteras, men regeln att det efter en viss ålder garanteras äldreboende om man så önskar utan prövning ålder räcker anser vi bör gälla även i Katrineholm. När en sådan regel kan införas får en vidare belysning av frågan ge svar på. Vi föreslår att Katrineholms kommun inför en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttrande från vård- och omsorgsnämnden inhämtats. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion: Garanterat äldreboende efter viss ålder. Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 113 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag på beslut och Gudrun Lindvall (MP) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. ~r_ "' Akten Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNSTYRELSEN X miljöpr~rti~t de c~rvno i' ~, Reservation Ärende: motion Garanterat äldreboende efter viss ålder Många oroar sig för den tid i livet då krafterna tryter och då ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Såhär är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för "tvångsvård i hemmet". Men så här är det inte i alla kommuner. I Göteborg har man infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade plats på äldreboende utan särskild prövning. Detta ger naturligtvis en trygghet för den äldre, men även för de anhöriga, som slipper oroa sig för en anhörig, som kanske egentligen inte riktigt klarar vardagen och där oron för fall eller annat hela tiden finns närvarande. Vi är medvetna att en regel som den i Göteborg kräver både planering och kanske utbyggnad av antal platser, men anser att detta väsentligt ökar trygghet och livskvalitet för den äldre och därför borde leda till efterföljd även i Katrineholm. Om den ålder, som ska uppnås, skall vara just precis 85 år kan naturligtvis diskuteras, men regeln att det efter en viss ålder garanteras äldreboende om man så önskar utan prövning ålder räcker anser vi bör gälla även i Katrineholm. När en sådan regel kan införas får en vidare belysning av frågan ge svar på. Miljöpartiet de gröna föreslår därför i motionen att Katrineholms kommun inför en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder. Under överläggningarna i KS yrkade vi på bifall till motionen. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 ~'-, drun Lindvall (mp) Thomas Nyvell (mp) ~--- i _,%

13 T _\';.` 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om giftfri vardag för våra barn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 17. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om giftfri vardag för våra barn. Motionen har följande lydelse: "Om giftfri vardag för våra barn Yrkande: Katrineholms kommun ska genomföra en inventering följd av en miljösanering av kommunens lokaler med start i förskolan. Bakgrund I vår vardag påverkas vi frivilligt eller ofrivilligt av olika kemikalier med olika farlighetsgrad. Vissa skadliga ämnen, som t ex bly, kadmium och kvicksilver, har kunnat plockas bort från vardagslivet eller åtminstone kraftigt reduceras. Men många återstår. Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen. Man beräknar att mindre än en procent av befolkningen hade astma under tidigt 1900-tal. I dag är astma den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige bland barn, ungdomar och unga vuxna. Fler än tio procent av dessa beräknas ha astma. Orsakerna är flera effekter av miljön en. Vi har fått in alltfler kroppsfrämmande ämnen i vår omgivning. Under senare år har frågan om hormonstörande ämnen fått allt större uppmärksamhet. Ett exempel på hormonstörande ämne är ftalater, en mjukgörare i vissa plaster. De finns överallt omkring oss, t ex i schampo, balsam och kosmetika, i PVC-golv, vinyltapeter, vissa plastleksaker och madrasser. Ftalater fungerar inte bara som mjukgörare, utan kan även påverka människans hormonsystem. `~,~ Utdragsbesryrkande

14 Y~ `,",::' atiineholms lcommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Flamskyddsmedel är en annan riskfaktor. Det finns minst ett 70-tal olika ämnen eller ämnesgrupper som används i brandhämmande syfte i hemelektronik, textilier och möbelstoppning. Bromerade flamskyddsmedel ackumuleras i fettvävnad och stannar lång tid i kroppen och har spårats i såväl bröstmjölk som i blod. (www.kemi.se) Studier, 297/SELMA studien Formas~rojektblad.pdf visar att hormonstörande ämnen påverkar redan på fosterstadiet. Det är en skrämmande utveckling. Vilken betydelse kan det ha för kroniska sjukdomar hos barn senare i livet? Forskarna är inne på att vi får en påverkan för generationer framåt. Även flamskyddsmedlen misstänks kunna ha en påverkan under foster- och spädbarnsperioden. Försiktighetsprincipen När vi plockar svamp tar vi bara de som vi vet är ätliga. Givetvis inte de vi vet är giftiga. Men vi plockar inte heller och äter de svampar som vi är osäkra på. Det är ett bra exempel på försiktighetsprincipen. Här fungerar principen, men inte i kemikaliesamhället. Det är en missuppfattning att alla kemikalier är klassade, att hormonstörande ämnen är förbjudna, att alla varor som säljs är godkända och att man kan lita på gränsvärden. Så är det inte. Men vi använder ämnena ändå trots att försiktighetsprincipen borde råda. Endast när man med stor säkerhet vet att ämnet eller kemikalien är ofarlig borde de användas. Det är en stor uppgift för staten att stödja forskningen om kemikaliernas påverkan och ingripa mot skadliga ämnen och genom myndigheter upplysa oss konsumenter om läget. Även om mycket ännu är obekant om kemikaliers och andra ämnens påverkan på vår hälsa så vet vi tillräckligt för att påbörja ett saneringsarbete. Börja med barnen Den kartläggning och miljösanering som Centerpartiet föreslår bör starta i förskolorna. Totalt giftfria förskolor ska vara målet, så långt vår kunskap räcker och med utgångspunkten av försiktighetsprincipen. Det är enligt forskningsrapporter barnen som lättast påverkas av t ex hormonstörande ämnen och flamskyddsmedel. Barnen kryper omkring på golv där damm binder miljöfarliga ämnen. Vi vill vä1 inte ha flamsäkra barn! Det finns rapporter om att ftalathalterna i damm är flera gånger högre på förskolor än i hemmen. Många kommuner har redan påbörjat saneringsarbetet. Ut med vinyl och in med trä- och linoleumgoly. Se över tapeter, inredning, plastmadrasser, textilier, regnkläder, leksaker osv. Även utemiljön bör ses över. T ex bildäck bör ersättas med annat. Sedan förskolorna miljösanerats bör kommunen fortsätta med andra lokaler. Det handlar också om arbetsmiljön för de anställda. Kommunen bör även C., --~' 3,- ~'_ ~ ~~~

15 ~. ~~, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.; KOMMiJNSTYRELSEN bidra med information om skadliga ämnen i närmiljön till alla och inte minst till barnfamiljer." Inkomna yttranden Bildningsnämnden konstaterar att vid in köp av leksaker och möbler följs kommunens upphandlingsavtal. Vidare följs de rekommendationer och krav som ställs av myndigheter. Nämnden ställer sig positiv till en inventering men konstaterar att inventering och sanering ligger utanför nämndens område. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen. Underlaget för tillstyrkan utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Förvaltningen redogör kort för naturskyddsföreningens projekt under "Operation giftfri förskola". Inventeringen genomfördes av 129 förskoleavdelningar med hjälp av fastighetsägarna. Inventering visade på att material som är skadliga är vanligen förekommande på förskolorna iundersökningen. Förvaltningen pekade också på att de föreslagna aktiviteterna imotionen ligger inom Länsstyrelsens förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen isörmland. Aktiviteten handlar om en hälsosam förskola. Målet är att varje kommun ska ha genomfört inventering och åtgärder under Kommunledningsförvaltningens bedömning Av miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande framgår att Naturskyddsföreningen har genomfört en inventering av förskolorna i ett flertal kommuner. Föreningen har därefter tagit fram en rapport (Operation Giftfri Förskola) med råd om hur förskolemiljön kan förbättras. Länsstyrelsen i Sörmland kommer att behandla förslaget till åtgärdsprogram för miljömålen (som omnämns av miljö- och hälsoskyddsnämnden) början av Åtgärdsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsmålen. En av punkterna i förslaget är att verka för giftfria förskolor och skolor. Detta är kopplat till Naturskyddsföreningens projekt "Operation Giftfri Förskola". Miljöstrategiska rådet har under hösten 2014 brutit ned de lokala miljömålen och bland är en aktivitet kemikalieprojektet som samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta vidare med. Projektet är bland annat inriktat på att ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö, se över upphandlingen med mera. Projektet är inriktat på hela kommunens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med KFAB som äger merparten av de aktuella lokalerna. Bolaget konstaterar att det inte har gjorts någon motsvarande inventering av kommunens lokaler tidigare. KFAB bedömer att en inventering av kommunens verksamhetslokaler kräver resurser. Bedömningen är att KFAB inte klarar detta med dagens resurser. När det gäller äldre material så finns ganska lite kännedom om gifter och kemikalier i kommunens lokaler. Idag tas hänsyn till miljö '-_ ~ ~- ~. ~.~._..r Utdragsbestyrkande

16 ~,~ ~'~ 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN aspekterna utifrån de riktlinjer och regler som finns. Försiktighetsprincipen tillämpas vid nybyggnation, renoveringar och underhåll. Det bör noteras att inom det aktuella området följs gällande lagstiftning och riktlinjer vid byggnation och upphandling. Förvaltningen konstaterar att det kan anses ligga inom varje nämnds ansvarsområde att se över eventuellt behov av miljöåtgärder som enkelt kan vidtas. Vidare ansvarar verksamheterna för att vid upphandlingar ställa de krav som kan vara aktuella utöver den reglering som finns. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om giftfri vardag för våra barn, Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll, , 46 Bildningsnämndens protokoll, , 45 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ardförandens eget förslag till beslut ~' Akten '' '~ -- _.,..._~ Utdragsbestyrkande

17 KQ~IUNSTYRELSEN cl~ 17 CJW miljäp~r#i~t de gröna ~ cenrenvnnne, Kris[demokra[ema Reservation Dnr KS/2014: Svar på motion om giftfri vardag för våra barn Motionen handlar om att skapa en giftfri vardag och att börja bland barnen. Många av de kemikalier som vi har runt om oss är harmlösa, andra är tveklöst skadliga. Utvecklingen av olika material och funktioner har gått fort och kunskaperna om deras effekter på oss människor har inte alltid utvecklats i samma hastighet. Motionen tar upp några områden som särskilt behöver uppmärksammas. Människan ska inte utsättas i onödan för kemikalier och särskilt barn är känsliga. Att skapa en giftfri vardag måste därför börja bland barnen. I motionen föreslås att en inventering görs, som självklart måste följas av en sanering, av miljöriskerna i kommunens lokaler. Denna inventering ska inledas i förskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen, bland annat mot bakgrund av att motionens förslag sammanfaller med Länsstyrelsens förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen i Sörmland. Det som föreslås i motionen ska alltså göras. Bildningsnämnden är positiv till att en inventering görs, men anser ändå att motionen är besvarad. Mot bakgrund av dessa yttranden samt KFABs besked att ingen inventering har gjorts tidigare är det ytterst märkligt att motionen avslås, då den faktiskt föreslår något som ändå måste göras. Då vårt yrkande om bifall till motionen avslogs av kommunstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm 17 december 2014 In ~, Fredriksson, Centerpartiet ~q /~~~ ~,% ~ihidrun Lindvall, Milj öpartiet Thomas Nyvell, Miljöpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna f/_.,,..- ~ E.-, _. ~^~` ~.-..,. _, f

18 ~I TI ' ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Tillväxt och välfärd, Kommunplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tillväxt och välfärd, Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 20. Inger Fredriksson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Ärendebeskrivning Beredning kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordföranden, Lars Härström (M): "Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen utgör kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. Kommunplanen ska gälla för hela mandatperioden och ange övergripande må1, prioriteringar och större investeringar. Kommunplanen ska ligga till grund för de årliga planeringsprocesserna under mandatperioden. Den årliga planeringen fastställs på hösten i övergripande plan med budget samt nämndernas planer. Planeringsprocessen påbörjas under våren då planeringsdirektivet med nämndernas ramar fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet går ut tillsammans med kommunplanen till nämnder och bolag som svarar upp med åtaganden som underlag för övergripande plan med budget. Ett gemensamt förslag till kommunplan har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att fastställa Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag." Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordföranden, Lars Härström (M), _,-~- Utdragsbestyrkande

19 ';.~;I 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Tillväxt och välfärd, Kommunplan (Socialdemokraternas och moderaternas förslag) Förslag på indikationer för uppföljning av resultatmål i kommunplan , Centerpartiets kommunplan för Katrineholm Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP), Inger Fredriksson (C), Lotta Back (V) och Lars Härnström (M). Under sammanträdet utskickas förslag på indikationer för uppföljning av resultatmål i kommunplan till ledamöter och ersättare. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP) att kommunplanen ska återremitteras för inarbetning av de framtagna kriterierna för uppföljning. Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förmån för förslaget till Centerpartiets kommunplan för Katrineholm , som redovisas som ärendets handling. Beslutsgång Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken kommunstyrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras i dag ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Gudrun Lindvall (MP) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandensförslag till beslut..~...._~ ~,' Akten `~, ~- ) ~. Utdragsbestyrkande

20 KOMMUNSTYRELSEN rytiljcipc~rtie# de ~röno ~ ;~~ ~~+!!' ~ Folkpartietliberalerna ~;s~~emok~,~e~~, RESERVATION Ärende Tillväxt och välfärd, kommunplan Den kommunplan, som majoriteten förelägger kommunstyrelsen, anser vi för allmänt hållen med ord som "fler", "mer" och "bättre". För att kommunplanen ska kunna vara ett styrande dokument måste konkreta mål, mätbara och uppföljningsbara, finnas med. Under mötet presenteras ett arbetsmaterial kallat kriterier, ett material, som vi snabbt fick titta i. I det är tänkt att kommunplanen ska konkretiseras och göras uppföljningsbar. Vi anser att detta material måste finnas med i kommunplanen, antingen i planen eller som bilaga. Först då kan kommunplanen blir styrande och det var vä1 det som var tanken med dokumentet? Först då kan vi i oppositionen ta ställning till ambitionsnivån i majoritetens förslag till kommunplan för kommande mandatperiod och så småningom göra en utvärdering, något som är omöjligt med ambitionsnivå "fler", "mer" och "bättre. Vi föreslog därför att kommunplanen skulle återremitteras för att kompletteras med dessa kriterier. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 drun Lindvall (mp) Joha Frondelius (kd)... Lars Levin (fp)... Thomas Nyvell (mp),- r

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer