~~ 1\atrineholms kommun \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ 1\atrineholms kommun \"

Transkript

1 ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande (M), Anneli Hedberg (S) (fr.om. 221), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Bengt Andersson (M), Bo Sivars (M) (t.o.m. 223), Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C) (fr.om. 221), Joha Frondelius (KD) Beslutande Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S) ( 220), Erik Liljencrantz (M) (fr.om. 224), ersättare Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP), Lotta Back (V) ( 220) Ersåttare Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Gunnar Ljungqvist (S), Britt- Inger Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Marian Loley (KD), Lotta Back (V) Övriga deltagande Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, ekonomchef Sari Nilsson, ekonom Andrea Svedenberg, affärsansvarig Michael Fransson, handläggare Karin Rytter, handläggare Per Johansson, verksamhetscontroller Anna Marnell, kontorschef Lars- Erik Sandhgren, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Birgit Andersson (Leader Inlandet) Utses att justera Gudrun Lindvall (MP) Justeringens Gröna Kulle fredag den 19 december 2014 plats och tid Underskrifter d Sekreterare ~~j;;~.l: ~~Y`~~~):Y~ ~.S ~,1 `~. Paragrafer ^~O - ~~n 1W~1 Y r r vy 1~~~ J v ~ 7 ~ ~ ~.. a -- Ordförande ~~' r /1 f% c Justerande ~ j /~f (~~ ~ ( BEVIS ~ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes % datum Datum för Datum för anslags anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 h1 ':-`' j atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk rapport Ekonomen Andrea Svedenberg rapporterar om den ekonomiska utfallsprognosen gällande kommunstyrelsens ansvarsområde baserad på novembers månads utfall. Prognosen visar på ett underskott kronor för den kommuncentrala posten vilket kan hänföras till kollektivtrafiken. Kommunchefen och kommunledningsförvaltningen visar på ett positivt utfall på kronor, vilket beror på vakanta tjänster. Väsentliga händelser Ekonomen Andrea Svedenberg och förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Svenska för invandrare Ekonomen Andrea Svedenberg rapporterar att antalet elever som läser svenska för invandrare är i princip oförändrat från föregående månad. Katrineholm WiFi Affärsansvarige Michael Fransson rapporterar om kommunens wifilösning - Kommunen har en kommunlicens (CLA) för wife plattformen med obegränsad användning i hela kommunen. - Kommunen har ett eget SSID (nätnamn) "anslutning Katrineholm". - Kommunen har en egen landningssida som kommunen kan använda för marknadsförings- och informationsändamål. - Kommunen är avsändare av all publik information och innehåll som finns tillgänglig. - Det legala ansvaret för tjänsteplattformen har The Cloud Kommunens WiFi gör det möjligt: - att visa upp Katrineholm som en attraktiv, modern och tillgänglig kommun. - att distribuera e-information och e-tjänster 24/7 till invånare. - att förse besökare och turister med tjänster/info dygnet runt. - att öka attraktiviteten imiljöer inomhus/utomhus, t ex Sportcentrum/Kulturhuset. - att förse eventområden och arrangemang med uppkoppling, som i Stadsparken vid 6:e juni firandet eller Djulöområdet under allsång m.m. (även kassaterminaler m.m. kan anslutas). Befolkningsstatistik 1 november 2014 Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski rapporterar om befolkningsstatistiken som visar att befolkningsantalet uppgick ti invånare den 1 november 2014 i kommunen. Utdragsbestyrkande

3 . h~ _~', 1 ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Rökfri arbetstid Handläggaren Karin Rytter redogör för den andra uppföljningen av rökfri arbetstid. En tidigare uppföljning gjordes under Slutsatser som dras i uppföljningen är bland annat att det är en större andel svarande år 2014 som bedömer att det inte finns några rökare inom verksamheterna. En större andel av de svarande cheferna tar upp frågan om rökfri arbetstid vid nyanställning och en större andel av de svarande bedömer att rökfri arbetstid följs mycket bra på den egna avdelningen, men sämre generellt i kommunen. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gunnar Ljungqvist (S), Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S). Thomas Nyvell (MP), Anneli Hedberg (S) samt ekonomen Andrea Svedenberg, förvaltningschefen Lars Hågbrandt, affärsansvarige Michael Fransson, utredningssekreteraren Marie Sandström Koski, handläggaren Karin Rytter och kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. ~' _ j1-~ ~..-- Utdragsbestyrkande

4 ~~ '~'; 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2014: Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (Hämndnivå) Ekonomichefen Sari Nilsson redovisar den ekonomiska utfallsprognosen för 2014 baserad på novembers månads utfall. Följande nämnder redovisar en avvikelse Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bildningsnämnden Summa nämnder -15 mnkr -4,7 mnkr +2,7 mnkr -17,0 mnkr Finansförvaltning Budgeterat resultat Prognostiserat resultat +9,2 mnkr +18,2 mnkr +5,4 mnkr Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) samt ekonomchef Sari Nilsson. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Utdrag38estyrkande. ~~!/ Akten F G~`~~' ~" ~~~

5 ~?~ atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Valet Handläggaren Per Johansson informerar om hur valen förlöpte under Informationen omfattar följande: - Valdeltagandet i Katrineholms kommun i 2014 års val till Europaparlamentet samt val till riksdag och kommuner. - Kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt. - Planering inför 2014 års båda val och organisation för genomförande. - Samlat intryck från båda valen. Förberedelser pågår inför ett eventuellt extra val i mars Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Karin Frisk (S), Lars Härnström (M), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP) samt handläggaren Per Johansson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande

6 ~'~ ~~ I~~ltrlriel101ri1S 1~0111ri1t1ri ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarundersökningen Handläggaren Karin Rytter presenterar resultatet från höstens medborgarundersökning. Undersökningen är ytterligare ett led i att få medborgarnas syn på sin kommun. Analysen är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg; Nöjd-Region-Index med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Medborgar-Index med frågor om kommunens olika verksamheter samt Nöjd-Inflytande-Index med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Katrineholms kommun har förbättrat sina resultat inom samtliga områden sedan kommunen senast deltog i undersökningen år Kommunen har också bättre resultat än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner under år 2014, i två av områdena och ungefär lika i ett område. SCB har i analysen tagit fram prioriterade områden utifrån resultatet, som bedöms vara prioriterade för att öka nöjdheten hos medborgarna. Samtliga av dessa områden finns som prioriterade områden även i Kommunplan Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) samt handläggaren Karin Rytter. Kommunstyrelsen lägger presentationen till handlingarna. /7 // `` p ((... ~ ~.~ `~_~-- = Uldragsbestyrkande

7 ;t ~,i-~~ atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om bara ekologisk frukt till barnen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 9. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de föreslår att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan i Katrineholms kommun endast serveras ekologisk frukt. Motionen har följande lydelse: "Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester ifrukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor 1åg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Därför borde det vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt. Vi föreslår därför att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt i Katrineholms kommun." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden samt serviceoch tekniknämnden /~ `` j f ~ s ~ ~~ ~~~! Utdragsbestyrkande

8 .t' + ': ', atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion "Bara ekologisk frukt till barnen!" Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 72 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, , 47 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag på beslut och Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. --~ ~~ /~ Akten Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNSTYRELSEN ~, miljöportiet de gröna!~~,, :, ~ _ ~ k~,~rdemoka~erna ~~~ Folkpartiet liberalerna Reservation Ärende: Motion Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester ifrukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor 1åg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 % av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Många föräldrar är medvetna om detta idag, speciellt efter Naturskyddsföreningens kampanjer. Katrineholms kommun har börjat satsa på ekologiska livsmedel, vilket är glädjande. Att då undvika att servera oekologisk frukten, där bevisligen restsubstanser av bekämpningsmedel är så vanliga, borde vara en självklar och logisk följd av dessa satsningar. Det borde vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt, vilket föreslås i Miljöpartiet de grönas motion. Enligt kostenheten skulle en sådan satsning kosta som mest 400 tkr per år, en satsning vi anser vä1 motiverad. Vi yrkar bifall till motionen. Dessvärre föreslår majoriteten att motionen ska avslås. Eftersom vi inte fick gehör för vårt bifallsyrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 G ' run Lindvall m ~ Thomas N yell m ~ p) Y ~ P)... Joha Frondelius (kd)... Lars Levin (fp) I~.~/.._..r%".tea e

10 1, TI `::: j 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvalls (MP) yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 12. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att Katrineholms kommun ska införa en regel som innebär att personer är garanterade äldreboende utan särskild prövning efter att viss ålder uppnåtts. Syftet är att skapa trygghet för de äldre och därmed också förhöjd livskvalitet. Motionen har följande lydelse: "Garanterat äldreboende efter viss ålder Många oroar sig för den tid i livet då krafterna tryter och då ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Såhär är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för tvångsvård i hemmet. Men så här är det inte i alla kommuner. I Göteborg har man infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade plats på äldreboende utan särskild prövning. Detta ger naturligtvis en trygghet för den äldre, men även för de anhöriga, som slipper oroa sig för en anhörig, som kanske egentligen inte riktigt klarar vardagen och där oron för fall eller annat hela tiden finns närvarande. Vi är medvetna att en regel som den i Göteborg kräver både planering och kanske utbyggnad av antal platser, men anser att detta väsentligt ökar trygghet och livskvalitet för den äldre och därför borde leda till efterföljd även i Katrineholm. Om den ålder, som ska uppnås, skall vara just precis 85 år kan

11 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN naturligtvis diskuteras, men regeln att det efter en viss ålder garanteras äldreboende om man så önskar utan prövning ålder räcker anser vi bör gälla även i Katrineholm. När en sådan regel kan införas får en vidare belysning av frågan ge svar på. Vi föreslår att Katrineholms kommun inför en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttrande från vård- och omsorgsnämnden inhämtats. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion: Garanterat äldreboende efter viss ålder. Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 113 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag på beslut och Gudrun Lindvall (MP) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. ~r_ "' Akten Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNSTYRELSEN X miljöpr~rti~t de c~rvno i' ~, Reservation Ärende: motion Garanterat äldreboende efter viss ålder Många oroar sig för den tid i livet då krafterna tryter och då ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Såhär är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för "tvångsvård i hemmet". Men så här är det inte i alla kommuner. I Göteborg har man infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade plats på äldreboende utan särskild prövning. Detta ger naturligtvis en trygghet för den äldre, men även för de anhöriga, som slipper oroa sig för en anhörig, som kanske egentligen inte riktigt klarar vardagen och där oron för fall eller annat hela tiden finns närvarande. Vi är medvetna att en regel som den i Göteborg kräver både planering och kanske utbyggnad av antal platser, men anser att detta väsentligt ökar trygghet och livskvalitet för den äldre och därför borde leda till efterföljd även i Katrineholm. Om den ålder, som ska uppnås, skall vara just precis 85 år kan naturligtvis diskuteras, men regeln att det efter en viss ålder garanteras äldreboende om man så önskar utan prövning ålder räcker anser vi bör gälla även i Katrineholm. När en sådan regel kan införas får en vidare belysning av frågan ge svar på. Miljöpartiet de gröna föreslår därför i motionen att Katrineholms kommun inför en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder. Under överläggningarna i KS yrkade vi på bifall till motionen. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 ~'-, drun Lindvall (mp) Thomas Nyvell (mp) ~--- i _,%

13 T _\';.` 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om giftfri vardag för våra barn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 17. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om giftfri vardag för våra barn. Motionen har följande lydelse: "Om giftfri vardag för våra barn Yrkande: Katrineholms kommun ska genomföra en inventering följd av en miljösanering av kommunens lokaler med start i förskolan. Bakgrund I vår vardag påverkas vi frivilligt eller ofrivilligt av olika kemikalier med olika farlighetsgrad. Vissa skadliga ämnen, som t ex bly, kadmium och kvicksilver, har kunnat plockas bort från vardagslivet eller åtminstone kraftigt reduceras. Men många återstår. Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen. Man beräknar att mindre än en procent av befolkningen hade astma under tidigt 1900-tal. I dag är astma den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige bland barn, ungdomar och unga vuxna. Fler än tio procent av dessa beräknas ha astma. Orsakerna är flera effekter av miljön en. Vi har fått in alltfler kroppsfrämmande ämnen i vår omgivning. Under senare år har frågan om hormonstörande ämnen fått allt större uppmärksamhet. Ett exempel på hormonstörande ämne är ftalater, en mjukgörare i vissa plaster. De finns överallt omkring oss, t ex i schampo, balsam och kosmetika, i PVC-golv, vinyltapeter, vissa plastleksaker och madrasser. Ftalater fungerar inte bara som mjukgörare, utan kan även påverka människans hormonsystem. `~,~ Utdragsbesryrkande

14 Y~ `,",::' atiineholms lcommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Flamskyddsmedel är en annan riskfaktor. Det finns minst ett 70-tal olika ämnen eller ämnesgrupper som används i brandhämmande syfte i hemelektronik, textilier och möbelstoppning. Bromerade flamskyddsmedel ackumuleras i fettvävnad och stannar lång tid i kroppen och har spårats i såväl bröstmjölk som i blod. (www.kemi.se) Studier, 297/SELMA studien Formas~rojektblad.pdf visar att hormonstörande ämnen påverkar redan på fosterstadiet. Det är en skrämmande utveckling. Vilken betydelse kan det ha för kroniska sjukdomar hos barn senare i livet? Forskarna är inne på att vi får en påverkan för generationer framåt. Även flamskyddsmedlen misstänks kunna ha en påverkan under foster- och spädbarnsperioden. Försiktighetsprincipen När vi plockar svamp tar vi bara de som vi vet är ätliga. Givetvis inte de vi vet är giftiga. Men vi plockar inte heller och äter de svampar som vi är osäkra på. Det är ett bra exempel på försiktighetsprincipen. Här fungerar principen, men inte i kemikaliesamhället. Det är en missuppfattning att alla kemikalier är klassade, att hormonstörande ämnen är förbjudna, att alla varor som säljs är godkända och att man kan lita på gränsvärden. Så är det inte. Men vi använder ämnena ändå trots att försiktighetsprincipen borde råda. Endast när man med stor säkerhet vet att ämnet eller kemikalien är ofarlig borde de användas. Det är en stor uppgift för staten att stödja forskningen om kemikaliernas påverkan och ingripa mot skadliga ämnen och genom myndigheter upplysa oss konsumenter om läget. Även om mycket ännu är obekant om kemikaliers och andra ämnens påverkan på vår hälsa så vet vi tillräckligt för att påbörja ett saneringsarbete. Börja med barnen Den kartläggning och miljösanering som Centerpartiet föreslår bör starta i förskolorna. Totalt giftfria förskolor ska vara målet, så långt vår kunskap räcker och med utgångspunkten av försiktighetsprincipen. Det är enligt forskningsrapporter barnen som lättast påverkas av t ex hormonstörande ämnen och flamskyddsmedel. Barnen kryper omkring på golv där damm binder miljöfarliga ämnen. Vi vill vä1 inte ha flamsäkra barn! Det finns rapporter om att ftalathalterna i damm är flera gånger högre på förskolor än i hemmen. Många kommuner har redan påbörjat saneringsarbetet. Ut med vinyl och in med trä- och linoleumgoly. Se över tapeter, inredning, plastmadrasser, textilier, regnkläder, leksaker osv. Även utemiljön bör ses över. T ex bildäck bör ersättas med annat. Sedan förskolorna miljösanerats bör kommunen fortsätta med andra lokaler. Det handlar också om arbetsmiljön för de anställda. Kommunen bör även C., --~' 3,- ~'_ ~ ~~~

15 ~. ~~, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.; KOMMiJNSTYRELSEN bidra med information om skadliga ämnen i närmiljön till alla och inte minst till barnfamiljer." Inkomna yttranden Bildningsnämnden konstaterar att vid in köp av leksaker och möbler följs kommunens upphandlingsavtal. Vidare följs de rekommendationer och krav som ställs av myndigheter. Nämnden ställer sig positiv till en inventering men konstaterar att inventering och sanering ligger utanför nämndens område. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen. Underlaget för tillstyrkan utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Förvaltningen redogör kort för naturskyddsföreningens projekt under "Operation giftfri förskola". Inventeringen genomfördes av 129 förskoleavdelningar med hjälp av fastighetsägarna. Inventering visade på att material som är skadliga är vanligen förekommande på förskolorna iundersökningen. Förvaltningen pekade också på att de föreslagna aktiviteterna imotionen ligger inom Länsstyrelsens förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen isörmland. Aktiviteten handlar om en hälsosam förskola. Målet är att varje kommun ska ha genomfört inventering och åtgärder under Kommunledningsförvaltningens bedömning Av miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande framgår att Naturskyddsföreningen har genomfört en inventering av förskolorna i ett flertal kommuner. Föreningen har därefter tagit fram en rapport (Operation Giftfri Förskola) med råd om hur förskolemiljön kan förbättras. Länsstyrelsen i Sörmland kommer att behandla förslaget till åtgärdsprogram för miljömålen (som omnämns av miljö- och hälsoskyddsnämnden) början av Åtgärdsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsmålen. En av punkterna i förslaget är att verka för giftfria förskolor och skolor. Detta är kopplat till Naturskyddsföreningens projekt "Operation Giftfri Förskola". Miljöstrategiska rådet har under hösten 2014 brutit ned de lokala miljömålen och bland är en aktivitet kemikalieprojektet som samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta vidare med. Projektet är bland annat inriktat på att ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö, se över upphandlingen med mera. Projektet är inriktat på hela kommunens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med KFAB som äger merparten av de aktuella lokalerna. Bolaget konstaterar att det inte har gjorts någon motsvarande inventering av kommunens lokaler tidigare. KFAB bedömer att en inventering av kommunens verksamhetslokaler kräver resurser. Bedömningen är att KFAB inte klarar detta med dagens resurser. När det gäller äldre material så finns ganska lite kännedom om gifter och kemikalier i kommunens lokaler. Idag tas hänsyn till miljö '-_ ~ ~- ~. ~.~._..r Utdragsbestyrkande

16 ~,~ ~'~ 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN aspekterna utifrån de riktlinjer och regler som finns. Försiktighetsprincipen tillämpas vid nybyggnation, renoveringar och underhåll. Det bör noteras att inom det aktuella området följs gällande lagstiftning och riktlinjer vid byggnation och upphandling. Förvaltningen konstaterar att det kan anses ligga inom varje nämnds ansvarsområde att se över eventuellt behov av miljöåtgärder som enkelt kan vidtas. Vidare ansvarar verksamheterna för att vid upphandlingar ställa de krav som kan vara aktuella utöver den reglering som finns. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om giftfri vardag för våra barn, Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll, , 46 Bildningsnämndens protokoll, , 45 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ardförandens eget förslag till beslut ~' Akten '' '~ -- _.,..._~ Utdragsbestyrkande

17 KQ~IUNSTYRELSEN cl~ 17 CJW miljäp~r#i~t de gröna ~ cenrenvnnne, Kris[demokra[ema Reservation Dnr KS/2014: Svar på motion om giftfri vardag för våra barn Motionen handlar om att skapa en giftfri vardag och att börja bland barnen. Många av de kemikalier som vi har runt om oss är harmlösa, andra är tveklöst skadliga. Utvecklingen av olika material och funktioner har gått fort och kunskaperna om deras effekter på oss människor har inte alltid utvecklats i samma hastighet. Motionen tar upp några områden som särskilt behöver uppmärksammas. Människan ska inte utsättas i onödan för kemikalier och särskilt barn är känsliga. Att skapa en giftfri vardag måste därför börja bland barnen. I motionen föreslås att en inventering görs, som självklart måste följas av en sanering, av miljöriskerna i kommunens lokaler. Denna inventering ska inledas i förskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen, bland annat mot bakgrund av att motionens förslag sammanfaller med Länsstyrelsens förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen i Sörmland. Det som föreslås i motionen ska alltså göras. Bildningsnämnden är positiv till att en inventering görs, men anser ändå att motionen är besvarad. Mot bakgrund av dessa yttranden samt KFABs besked att ingen inventering har gjorts tidigare är det ytterst märkligt att motionen avslås, då den faktiskt föreslår något som ändå måste göras. Då vårt yrkande om bifall till motionen avslogs av kommunstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm 17 december 2014 In ~, Fredriksson, Centerpartiet ~q /~~~ ~,% ~ihidrun Lindvall, Milj öpartiet Thomas Nyvell, Miljöpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna f/_.,,..- ~ E.-, _. ~^~` ~.-..,. _, f

18 ~I TI ' ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Tillväxt och välfärd, Kommunplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tillväxt och välfärd, Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 20. Inger Fredriksson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Ärendebeskrivning Beredning kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordföranden, Lars Härström (M): "Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen utgör kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. Kommunplanen ska gälla för hela mandatperioden och ange övergripande må1, prioriteringar och större investeringar. Kommunplanen ska ligga till grund för de årliga planeringsprocesserna under mandatperioden. Den årliga planeringen fastställs på hösten i övergripande plan med budget samt nämndernas planer. Planeringsprocessen påbörjas under våren då planeringsdirektivet med nämndernas ramar fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet går ut tillsammans med kommunplanen till nämnder och bolag som svarar upp med åtaganden som underlag för övergripande plan med budget. Ett gemensamt förslag till kommunplan har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att fastställa Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag." Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordföranden, Lars Härström (M), _,-~- Utdragsbestyrkande

19 ';.~;I 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Tillväxt och välfärd, Kommunplan (Socialdemokraternas och moderaternas förslag) Förslag på indikationer för uppföljning av resultatmål i kommunplan , Centerpartiets kommunplan för Katrineholm Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP), Inger Fredriksson (C), Lotta Back (V) och Lars Härnström (M). Under sammanträdet utskickas förslag på indikationer för uppföljning av resultatmål i kommunplan till ledamöter och ersättare. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP) att kommunplanen ska återremitteras för inarbetning av de framtagna kriterierna för uppföljning. Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förmån för förslaget till Centerpartiets kommunplan för Katrineholm , som redovisas som ärendets handling. Beslutsgång Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken kommunstyrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras i dag ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Gudrun Lindvall (MP) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandensförslag till beslut..~...._~ ~,' Akten `~, ~- ) ~. Utdragsbestyrkande

20 KOMMUNSTYRELSEN rytiljcipc~rtie# de ~röno ~ ;~~ ~~+!!' ~ Folkpartietliberalerna ~;s~~emok~,~e~~, RESERVATION Ärende Tillväxt och välfärd, kommunplan Den kommunplan, som majoriteten förelägger kommunstyrelsen, anser vi för allmänt hållen med ord som "fler", "mer" och "bättre". För att kommunplanen ska kunna vara ett styrande dokument måste konkreta mål, mätbara och uppföljningsbara, finnas med. Under mötet presenteras ett arbetsmaterial kallat kriterier, ett material, som vi snabbt fick titta i. I det är tänkt att kommunplanen ska konkretiseras och göras uppföljningsbar. Vi anser att detta material måste finnas med i kommunplanen, antingen i planen eller som bilaga. Först då kan kommunplanen blir styrande och det var vä1 det som var tanken med dokumentet? Först då kan vi i oppositionen ta ställning till ambitionsnivån i majoritetens förslag till kommunplan för kommande mandatperiod och så småningom göra en utvärdering, något som är omöjligt med ambitionsnivå "fler", "mer" och "bättre. Vi föreslog därför att kommunplanen skulle återremitteras för att kompletteras med dessa kriterier. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 drun Lindvall (mp) Joha Frondelius (kd)... Lars Levin (fp)... Thomas Nyvell (mp),- r

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

KALLELSE. 16 Begravningsombud KS/2014:619 186

KALLELSE. 16 Begravningsombud KS/2014:619 186 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-10 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 17 december 2014, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde - Allmänt - Befolkningsstatistik

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-06-05 1 Blad Plats och tid Ateljen, Nämndhuset klockan 10-12.10 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \

r~~~~. .. :~-. ~ c.? r:~ ~~5... ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ''~ ~~ 1\atrineholms kommun \ ; KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-19 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 08.30 19.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Robert Persson (KD) Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Johansson (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M)

Robert Persson (KD) Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Johansson (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M) SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-09-24 1 Plats och tid Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm, kl. 13:15 15:55 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-14 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15-16 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Roger Ljunggren (S), ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer