~~ 1\atrineholms kommun \

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ 1\atrineholms kommun \"

Transkript

1 ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice ordförande (M), Anneli Hedberg (S) (fr.om. 221), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ulrika Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Bengt Andersson (M), Bo Sivars (M) (t.o.m. 223), Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C) (fr.om. 221), Joha Frondelius (KD) Beslutande Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S) ( 220), Erik Liljencrantz (M) (fr.om. 224), ersättare Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP), Lotta Back (V) ( 220) Ersåttare Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Karin Frisk (S), Gunnar Ljungqvist (S), Britt- Inger Karlsson (S), Erik Liljencrantz (M), Berit Hallen (M), Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C), Marian Loley (KD), Lotta Back (V) Övriga deltagande Utredningssekreterare Marie Sandström Koski, kommunchef Sari Eriksson, ekonomchef Sari Nilsson, ekonom Andrea Svedenberg, affärsansvarig Michael Fransson, handläggare Karin Rytter, handläggare Per Johansson, verksamhetscontroller Anna Marnell, kontorschef Lars- Erik Sandhgren, förvaltningschef Lars Hågbrandt, Birgit Andersson (Leader Inlandet) Utses att justera Gudrun Lindvall (MP) Justeringens Gröna Kulle fredag den 19 december 2014 plats och tid Underskrifter d Sekreterare ~~j;;~.l: ~~Y`~~~):Y~ ~.S ~,1 `~. Paragrafer ^~O - ~~n 1W~1 Y r r vy 1~~~ J v ~ 7 ~ ~ ~.. a -- Ordförande ~~' r /1 f% c Justerande ~ j /~f (~~ ~ ( BEVIS ~ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdes % datum Datum för Datum för anslags anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 h1 ':-`' j atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ansvarsområde Ekonomisk rapport Ekonomen Andrea Svedenberg rapporterar om den ekonomiska utfallsprognosen gällande kommunstyrelsens ansvarsområde baserad på novembers månads utfall. Prognosen visar på ett underskott kronor för den kommuncentrala posten vilket kan hänföras till kollektivtrafiken. Kommunchefen och kommunledningsförvaltningen visar på ett positivt utfall på kronor, vilket beror på vakanta tjänster. Väsentliga händelser Ekonomen Andrea Svedenberg och förvaltningschefen Lars Hågbrandt redogör för väsentliga händelser inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Svenska för invandrare Ekonomen Andrea Svedenberg rapporterar att antalet elever som läser svenska för invandrare är i princip oförändrat från föregående månad. Katrineholm WiFi Affärsansvarige Michael Fransson rapporterar om kommunens wifilösning - Kommunen har en kommunlicens (CLA) för wife plattformen med obegränsad användning i hela kommunen. - Kommunen har ett eget SSID (nätnamn) "anslutning Katrineholm". - Kommunen har en egen landningssida som kommunen kan använda för marknadsförings- och informationsändamål. - Kommunen är avsändare av all publik information och innehåll som finns tillgänglig. - Det legala ansvaret för tjänsteplattformen har The Cloud Kommunens WiFi gör det möjligt: - att visa upp Katrineholm som en attraktiv, modern och tillgänglig kommun. - att distribuera e-information och e-tjänster 24/7 till invånare. - att förse besökare och turister med tjänster/info dygnet runt. - att öka attraktiviteten imiljöer inomhus/utomhus, t ex Sportcentrum/Kulturhuset. - att förse eventområden och arrangemang med uppkoppling, som i Stadsparken vid 6:e juni firandet eller Djulöområdet under allsång m.m. (även kassaterminaler m.m. kan anslutas). Befolkningsstatistik 1 november 2014 Utredningssekreteraren Marie Sandström Koski rapporterar om befolkningsstatistiken som visar att befolkningsantalet uppgick ti invånare den 1 november 2014 i kommunen. Utdragsbestyrkande

3 . h~ _~', 1 ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Rökfri arbetstid Handläggaren Karin Rytter redogör för den andra uppföljningen av rökfri arbetstid. En tidigare uppföljning gjordes under Slutsatser som dras i uppföljningen är bland annat att det är en större andel svarande år 2014 som bedömer att det inte finns några rökare inom verksamheterna. En större andel av de svarande cheferna tar upp frågan om rökfri arbetstid vid nyanställning och en större andel av de svarande bedömer att rökfri arbetstid följs mycket bra på den egna avdelningen, men sämre generellt i kommunen. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gunnar Ljungqvist (S), Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S). Thomas Nyvell (MP), Anneli Hedberg (S) samt ekonomen Andrea Svedenberg, förvaltningschefen Lars Hågbrandt, affärsansvarige Michael Fransson, utredningssekreteraren Marie Sandström Koski, handläggaren Karin Rytter och kommunchefen Sari Eriksson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. ~' _ j1-~ ~..-- Utdragsbestyrkande

4 ~~ '~'; 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2014: Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (Hämndnivå) Ekonomichefen Sari Nilsson redovisar den ekonomiska utfallsprognosen för 2014 baserad på novembers månads utfall. Följande nämnder redovisar en avvikelse Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bildningsnämnden Summa nämnder -15 mnkr -4,7 mnkr +2,7 mnkr -17,0 mnkr Finansförvaltning Budgeterat resultat Prognostiserat resultat +9,2 mnkr +18,2 mnkr +5,4 mnkr Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) samt ekonomchef Sari Nilsson. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. Utdrag38estyrkande. ~~!/ Akten F G~`~~' ~" ~~~

5 ~?~ atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Valet Handläggaren Per Johansson informerar om hur valen förlöpte under Informationen omfattar följande: - Valdeltagandet i Katrineholms kommun i 2014 års val till Europaparlamentet samt val till riksdag och kommuner. - Kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt. - Planering inför 2014 års båda val och organisation för genomförande. - Samlat intryck från båda valen. Förberedelser pågår inför ett eventuellt extra val i mars Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Karin Frisk (S), Lars Härnström (M), Sten Holmgren (C), Gudrun Lindvall (MP) samt handläggaren Per Johansson. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande

6 ~'~ ~~ I~~ltrlriel101ri1S 1~0111ri1t1ri ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarundersökningen Handläggaren Karin Rytter presenterar resultatet från höstens medborgarundersökning. Undersökningen är ytterligare ett led i att få medborgarnas syn på sin kommun. Analysen är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg; Nöjd-Region-Index med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Medborgar-Index med frågor om kommunens olika verksamheter samt Nöjd-Inflytande-Index med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Katrineholms kommun har förbättrat sina resultat inom samtliga områden sedan kommunen senast deltog i undersökningen år Kommunen har också bättre resultat än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner under år 2014, i två av områdena och ungefär lika i ett område. SCB har i analysen tagit fram prioriterade områden utifrån resultatet, som bedöms vara prioriterade för att öka nöjdheten hos medborgarna. Samtliga av dessa områden finns som prioriterade områden även i Kommunplan Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Joha Frondelius (KD) samt handläggaren Karin Rytter. Kommunstyrelsen lägger presentationen till handlingarna. /7 // `` p ((... ~ ~.~ `~_~-- = Uldragsbestyrkande

7 ;t ~,i-~~ atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om bara ekologisk frukt till barnen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttranden från bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 9. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken de föreslår att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan i Katrineholms kommun endast serveras ekologisk frukt. Motionen har följande lydelse: "Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester ifrukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor 1åg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Därför borde det vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt. Vi föreslår därför att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt i Katrineholms kommun." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har yttranden inhämtats från bildningsnämnden samt serviceoch tekniknämnden /~ `` j f ~ s ~ ~~ ~~~! Utdragsbestyrkande

8 .t' + ': ', atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion "Bara ekologisk frukt till barnen!" Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 72 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, , 47 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag på beslut och Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. --~ ~~ /~ Akten Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNSTYRELSEN ~, miljöportiet de gröna!~~,, :, ~ _ ~ k~,~rdemoka~erna ~~~ Folkpartiet liberalerna Reservation Ärende: Motion Bara ekologisk frukt till barnen! Livsmedelsverket undersökte om det fanns bekämpningsmedelsrester ifrukt och resultaten var både skrämmande och alarmerande. I 9 av 10 oekologiska frukter fann man inte bara ett utan fler bekämpningsmedel. Många fanns inne i frukterna och kunde inte sköljas bort. Man testade 647 olika frukter och det visade sig att vindruvor 1åg i topp med rester av 51 olika bekämpningsmedel i 96 % av druvorna. I 89 % av äpplena, 71 % av päronen och 67 % av bananerna fann man bekämpningsmedelsrester. Ofta får man höra att gränsvärdet klaras för vare enskilt bekämpningsmedel, men hur kroppen påverkas av en cocktail av medlen vet man inte. Vad man vet är att barn är speciellt känsliga och naturligtvis inte bör få i sig bekämpningsmedel alls. Många föräldrar är medvetna om detta idag, speciellt efter Naturskyddsföreningens kampanjer. Katrineholms kommun har börjat satsa på ekologiska livsmedel, vilket är glädjande. Att då undvika att servera oekologisk frukten, där bevisligen restsubstanser av bekämpningsmedel är så vanliga, borde vara en självklar och logisk följd av dessa satsningar. Det borde vara självklart att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk frukt, vilket föreslås i Miljöpartiet de grönas motion. Enligt kostenheten skulle en sådan satsning kosta som mest 400 tkr per år, en satsning vi anser vä1 motiverad. Vi yrkar bifall till motionen. Dessvärre föreslår majoriteten att motionen ska avslås. Eftersom vi inte fick gehör för vårt bifallsyrkande reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 G ' run Lindvall m ~ Thomas N yell m ~ p) Y ~ P)... Joha Frondelius (kd)... Lars Levin (fp) I~.~/.._..r%".tea e

10 1, TI `::: j 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvalls (MP) yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 12. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att Katrineholms kommun ska införa en regel som innebär att personer är garanterade äldreboende utan särskild prövning efter att viss ålder uppnåtts. Syftet är att skapa trygghet för de äldre och därmed också förhöjd livskvalitet. Motionen har följande lydelse: "Garanterat äldreboende efter viss ålder Många oroar sig för den tid i livet då krafterna tryter och då ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Såhär är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för tvångsvård i hemmet. Men så här är det inte i alla kommuner. I Göteborg har man infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade plats på äldreboende utan särskild prövning. Detta ger naturligtvis en trygghet för den äldre, men även för de anhöriga, som slipper oroa sig för en anhörig, som kanske egentligen inte riktigt klarar vardagen och där oron för fall eller annat hela tiden finns närvarande. Vi är medvetna att en regel som den i Göteborg kräver både planering och kanske utbyggnad av antal platser, men anser att detta väsentligt ökar trygghet och livskvalitet för den äldre och därför borde leda till efterföljd även i Katrineholm. Om den ålder, som ska uppnås, skall vara just precis 85 år kan

11 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMiJNSTYRELSEN naturligtvis diskuteras, men regeln att det efter en viss ålder garanteras äldreboende om man så önskar utan prövning ålder räcker anser vi bör gälla även i Katrineholm. När en sådan regel kan införas får en vidare belysning av frågan ge svar på. Vi föreslår att Katrineholms kommun inför en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har yttrande från vård- och omsorgsnämnden inhämtats. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion: Garanterat äldreboende efter viss ålder. Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, , 113 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag på beslut och Gudrun Lindvall (MP) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. ~r_ "' Akten Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNSTYRELSEN X miljöpr~rti~t de c~rvno i' ~, Reservation Ärende: motion Garanterat äldreboende efter viss ålder Många oroar sig för den tid i livet då krafterna tryter och då ensamheten känns tung. Man skulle vilja komma in på ett äldreboende, men i Katrineholm är detta svårt så länge som det bedöms att man klarar sig i hemmet med hjälp av hemtjänst. Man måste alltså vara riktigt dålig för att få en plats. Även från läkarhåll framförs, att man ibland skickar hem patienter, som man anser borde ges plats på äldreboende och inte vårdas i hemmet. Såhär är det på många håll i landet och förra socialministern Gertrud Sigurdsen kallade i en debattartikel i vintras detta för "tvångsvård i hemmet". Men så här är det inte i alla kommuner. I Göteborg har man infört en regel som säger att alla som fyllt 85 år är garanterade plats på äldreboende utan särskild prövning. Detta ger naturligtvis en trygghet för den äldre, men även för de anhöriga, som slipper oroa sig för en anhörig, som kanske egentligen inte riktigt klarar vardagen och där oron för fall eller annat hela tiden finns närvarande. Vi är medvetna att en regel som den i Göteborg kräver både planering och kanske utbyggnad av antal platser, men anser att detta väsentligt ökar trygghet och livskvalitet för den äldre och därför borde leda till efterföljd även i Katrineholm. Om den ålder, som ska uppnås, skall vara just precis 85 år kan naturligtvis diskuteras, men regeln att det efter en viss ålder garanteras äldreboende om man så önskar utan prövning ålder räcker anser vi bör gälla även i Katrineholm. När en sådan regel kan införas får en vidare belysning av frågan ge svar på. Miljöpartiet de gröna föreslår därför i motionen att Katrineholms kommun inför en regel som säger att man är garanterad äldreboende utan särskild prövning efter en viss uppnådd ålder. Under överläggningarna i KS yrkade vi på bifall till motionen. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 ~'-, drun Lindvall (mp) Thomas Nyvell (mp) ~--- i _,%

13 T _\';.` 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Svar på motion om giftfri vardag för våra barn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Reservation Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 17. Ärendebeskrivning Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion om giftfri vardag för våra barn. Motionen har följande lydelse: "Om giftfri vardag för våra barn Yrkande: Katrineholms kommun ska genomföra en inventering följd av en miljösanering av kommunens lokaler med start i förskolan. Bakgrund I vår vardag påverkas vi frivilligt eller ofrivilligt av olika kemikalier med olika farlighetsgrad. Vissa skadliga ämnen, som t ex bly, kadmium och kvicksilver, har kunnat plockas bort från vardagslivet eller åtminstone kraftigt reduceras. Men många återstår. Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen. Man beräknar att mindre än en procent av befolkningen hade astma under tidigt 1900-tal. I dag är astma den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige bland barn, ungdomar och unga vuxna. Fler än tio procent av dessa beräknas ha astma. Orsakerna är flera effekter av miljön en. Vi har fått in alltfler kroppsfrämmande ämnen i vår omgivning. Under senare år har frågan om hormonstörande ämnen fått allt större uppmärksamhet. Ett exempel på hormonstörande ämne är ftalater, en mjukgörare i vissa plaster. De finns överallt omkring oss, t ex i schampo, balsam och kosmetika, i PVC-golv, vinyltapeter, vissa plastleksaker och madrasser. Ftalater fungerar inte bara som mjukgörare, utan kan även påverka människans hormonsystem. `~,~ Utdragsbesryrkande

14 Y~ `,",::' atiineholms lcommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Flamskyddsmedel är en annan riskfaktor. Det finns minst ett 70-tal olika ämnen eller ämnesgrupper som används i brandhämmande syfte i hemelektronik, textilier och möbelstoppning. Bromerade flamskyddsmedel ackumuleras i fettvävnad och stannar lång tid i kroppen och har spårats i såväl bröstmjölk som i blod. (www.kemi.se) Studier, 297/SELMA studien Formas~rojektblad.pdf visar att hormonstörande ämnen påverkar redan på fosterstadiet. Det är en skrämmande utveckling. Vilken betydelse kan det ha för kroniska sjukdomar hos barn senare i livet? Forskarna är inne på att vi får en påverkan för generationer framåt. Även flamskyddsmedlen misstänks kunna ha en påverkan under foster- och spädbarnsperioden. Försiktighetsprincipen När vi plockar svamp tar vi bara de som vi vet är ätliga. Givetvis inte de vi vet är giftiga. Men vi plockar inte heller och äter de svampar som vi är osäkra på. Det är ett bra exempel på försiktighetsprincipen. Här fungerar principen, men inte i kemikaliesamhället. Det är en missuppfattning att alla kemikalier är klassade, att hormonstörande ämnen är förbjudna, att alla varor som säljs är godkända och att man kan lita på gränsvärden. Så är det inte. Men vi använder ämnena ändå trots att försiktighetsprincipen borde råda. Endast när man med stor säkerhet vet att ämnet eller kemikalien är ofarlig borde de användas. Det är en stor uppgift för staten att stödja forskningen om kemikaliernas påverkan och ingripa mot skadliga ämnen och genom myndigheter upplysa oss konsumenter om läget. Även om mycket ännu är obekant om kemikaliers och andra ämnens påverkan på vår hälsa så vet vi tillräckligt för att påbörja ett saneringsarbete. Börja med barnen Den kartläggning och miljösanering som Centerpartiet föreslår bör starta i förskolorna. Totalt giftfria förskolor ska vara målet, så långt vår kunskap räcker och med utgångspunkten av försiktighetsprincipen. Det är enligt forskningsrapporter barnen som lättast påverkas av t ex hormonstörande ämnen och flamskyddsmedel. Barnen kryper omkring på golv där damm binder miljöfarliga ämnen. Vi vill vä1 inte ha flamsäkra barn! Det finns rapporter om att ftalathalterna i damm är flera gånger högre på förskolor än i hemmen. Många kommuner har redan påbörjat saneringsarbetet. Ut med vinyl och in med trä- och linoleumgoly. Se över tapeter, inredning, plastmadrasser, textilier, regnkläder, leksaker osv. Även utemiljön bör ses över. T ex bildäck bör ersättas med annat. Sedan förskolorna miljösanerats bör kommunen fortsätta med andra lokaler. Det handlar också om arbetsmiljön för de anställda. Kommunen bör även C., --~' 3,- ~'_ ~ ~~~

15 ~. ~~, 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.; KOMMiJNSTYRELSEN bidra med information om skadliga ämnen i närmiljön till alla och inte minst till barnfamiljer." Inkomna yttranden Bildningsnämnden konstaterar att vid in köp av leksaker och möbler följs kommunens upphandlingsavtal. Vidare följs de rekommendationer och krav som ställs av myndigheter. Nämnden ställer sig positiv till en inventering men konstaterar att inventering och sanering ligger utanför nämndens område. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen. Underlaget för tillstyrkan utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Förvaltningen redogör kort för naturskyddsföreningens projekt under "Operation giftfri förskola". Inventeringen genomfördes av 129 förskoleavdelningar med hjälp av fastighetsägarna. Inventering visade på att material som är skadliga är vanligen förekommande på förskolorna iundersökningen. Förvaltningen pekade också på att de föreslagna aktiviteterna imotionen ligger inom Länsstyrelsens förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen isörmland. Aktiviteten handlar om en hälsosam förskola. Målet är att varje kommun ska ha genomfört inventering och åtgärder under Kommunledningsförvaltningens bedömning Av miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande framgår att Naturskyddsföreningen har genomfört en inventering av förskolorna i ett flertal kommuner. Föreningen har därefter tagit fram en rapport (Operation Giftfri Förskola) med råd om hur förskolemiljön kan förbättras. Länsstyrelsen i Sörmland kommer att behandla förslaget till åtgärdsprogram för miljömålen (som omnämns av miljö- och hälsoskyddsnämnden) början av Åtgärdsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsmålen. En av punkterna i förslaget är att verka för giftfria förskolor och skolor. Detta är kopplat till Naturskyddsföreningens projekt "Operation Giftfri Förskola". Miljöstrategiska rådet har under hösten 2014 brutit ned de lokala miljömålen och bland är en aktivitet kemikalieprojektet som samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta vidare med. Projektet är bland annat inriktat på att ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö, se över upphandlingen med mera. Projektet är inriktat på hela kommunens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med KFAB som äger merparten av de aktuella lokalerna. Bolaget konstaterar att det inte har gjorts någon motsvarande inventering av kommunens lokaler tidigare. KFAB bedömer att en inventering av kommunens verksamhetslokaler kräver resurser. Bedömningen är att KFAB inte klarar detta med dagens resurser. När det gäller äldre material så finns ganska lite kännedom om gifter och kemikalier i kommunens lokaler. Idag tas hänsyn till miljö '-_ ~ ~- ~. ~.~._..r Utdragsbestyrkande

16 ~,~ ~'~ 1\atiineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN aspekterna utifrån de riktlinjer och regler som finns. Försiktighetsprincipen tillämpas vid nybyggnation, renoveringar och underhåll. Det bör noteras att inom det aktuella området följs gällande lagstiftning och riktlinjer vid byggnation och upphandling. Förvaltningen konstaterar att det kan anses ligga inom varje nämnds ansvarsområde att se över eventuellt behov av miljöåtgärder som enkelt kan vidtas. Vidare ansvarar verksamheterna för att vid upphandlingar ställa de krav som kan vara aktuella utöver den reglering som finns. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om giftfri vardag för våra barn, Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll, , 46 Bildningsnämndens protokoll, , 45 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Gudrun Lindvall (MP) och Thomas Nyvell (MP). Förslag och yrkanden Inger Fredriksson (C) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Gudrun Lindvall (MP), bifall till motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ardförandens eget förslag till beslut ~' Akten '' '~ -- _.,..._~ Utdragsbestyrkande

17 KQ~IUNSTYRELSEN cl~ 17 CJW miljäp~r#i~t de gröna ~ cenrenvnnne, Kris[demokra[ema Reservation Dnr KS/2014: Svar på motion om giftfri vardag för våra barn Motionen handlar om att skapa en giftfri vardag och att börja bland barnen. Många av de kemikalier som vi har runt om oss är harmlösa, andra är tveklöst skadliga. Utvecklingen av olika material och funktioner har gått fort och kunskaperna om deras effekter på oss människor har inte alltid utvecklats i samma hastighet. Motionen tar upp några områden som särskilt behöver uppmärksammas. Människan ska inte utsättas i onödan för kemikalier och särskilt barn är känsliga. Att skapa en giftfri vardag måste därför börja bland barnen. I motionen föreslås att en inventering görs, som självklart måste följas av en sanering, av miljöriskerna i kommunens lokaler. Denna inventering ska inledas i förskolan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen, bland annat mot bakgrund av att motionens förslag sammanfaller med Länsstyrelsens förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen i Sörmland. Det som föreslås i motionen ska alltså göras. Bildningsnämnden är positiv till att en inventering görs, men anser ändå att motionen är besvarad. Mot bakgrund av dessa yttranden samt KFABs besked att ingen inventering har gjorts tidigare är det ytterst märkligt att motionen avslås, då den faktiskt föreslår något som ändå måste göras. Då vårt yrkande om bifall till motionen avslogs av kommunstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm 17 december 2014 In ~, Fredriksson, Centerpartiet ~q /~~~ ~,% ~ihidrun Lindvall, Milj öpartiet Thomas Nyvell, Miljöpartiet Joha Frondelius, Kristdemokraterna f/_.,,..- ~ E.-, _. ~^~` ~.-..,. _, f

18 ~I TI ' ~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Dnr KS/2014: Tillväxt och välfärd, Kommunplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tillväxt och välfärd, Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag. Reservation Mot beslutet och till förmån för Gudrun Lindvall (MP) med fleras yrkande reserverar sig Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP) och Thomas Nyvell (MP). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 20. Inger Fredriksson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Ärendebeskrivning Beredning kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordföranden, Lars Härström (M): "Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen utgör kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. Kommunplanen ska gälla för hela mandatperioden och ange övergripande må1, prioriteringar och större investeringar. Kommunplanen ska ligga till grund för de årliga planeringsprocesserna under mandatperioden. Den årliga planeringen fastställs på hösten i övergripande plan med budget samt nämndernas planer. Planeringsprocessen påbörjas under våren då planeringsdirektivet med nämndernas ramar fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet går ut tillsammans med kommunplanen till nämnder och bolag som svarar upp med åtaganden som underlag för övergripande plan med budget. Ett gemensamt förslag till kommunplan har utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att fastställa Kommunplan för Katrineholms kommun, enligt upprättat förslag." Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordföranden, Lars Härström (M), _,-~- Utdragsbestyrkande

19 ';.~;I 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum KOMMUNSTYRELSEN Tillväxt och välfärd, Kommunplan (Socialdemokraternas och moderaternas förslag) Förslag på indikationer för uppföljning av resultatmål i kommunplan , Centerpartiets kommunplan för Katrineholm Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Levin (FP), Thomas Nyvell (MP), Inger Fredriksson (C), Lotta Back (V) och Lars Härnström (M). Under sammanträdet utskickas förslag på indikationer för uppföljning av resultatmål i kommunplan till ledamöter och ersättare. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Lars Levin (FP) att kommunplanen ska återremitteras för inarbetning av de framtagna kriterierna för uppföljning. Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förmån för förslaget till Centerpartiets kommunplan för Katrineholm , som redovisas som ärendets handling. Beslutsgång Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken kommunstyrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras i dag ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och på Gudrun Lindvall (MP) med fleras återremissyrkande. Han finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandensförslag till beslut..~...._~ ~,' Akten `~, ~- ) ~. Utdragsbestyrkande

20 KOMMUNSTYRELSEN rytiljcipc~rtie# de ~röno ~ ;~~ ~~+!!' ~ Folkpartietliberalerna ~;s~~emok~,~e~~, RESERVATION Ärende Tillväxt och välfärd, kommunplan Den kommunplan, som majoriteten förelägger kommunstyrelsen, anser vi för allmänt hållen med ord som "fler", "mer" och "bättre". För att kommunplanen ska kunna vara ett styrande dokument måste konkreta mål, mätbara och uppföljningsbara, finnas med. Under mötet presenteras ett arbetsmaterial kallat kriterier, ett material, som vi snabbt fick titta i. I det är tänkt att kommunplanen ska konkretiseras och göras uppföljningsbar. Vi anser att detta material måste finnas med i kommunplanen, antingen i planen eller som bilaga. Först då kan kommunplanen blir styrande och det var vä1 det som var tanken med dokumentet? Först då kan vi i oppositionen ta ställning till ambitionsnivån i majoritetens förslag till kommunplan för kommande mandatperiod och så småningom göra en utvärdering, något som är omöjligt med ambitionsnivå "fler", "mer" och "bättre. Vi föreslog därför att kommunplanen skulle återremitteras för att kompletteras med dessa kriterier. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet. Katrineholm den 16 december 2014 drun Lindvall (mp) Joha Frondelius (kd)... Lars Levin (fp)... Thomas Nyvell (mp),- r

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

.; ; 1 atrineholms kommun \

.; ; 1 atrineholms kommun \ I~ ~. T.; ; 1 atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-29 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 13.40 Beslutande Beslutande ersåttare Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer