Personalens erfarenhet som grund för sjukgymnastens handledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalens erfarenhet som grund för sjukgymnastens handledning"

Transkript

1 Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 39, 2006 Personalens erfarenhet som grund för sjukgymnastens handledning En studie om omvårdnadspersonals upplevelse av arbetet med personer med svår demens och deras syn på sjukgymnastens uppgift V.varvsgatan Luleå Carin Lindvall www. founorrbotten.se

2 Förord Denna studie grundar sig på en D-uppsats, 10 poäng, i sjukgymnastik som jag avslutade hösten 2006 vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Vetenskaplig handledare var fil dr Terttu Häggström. Uppsatsen har därefter korrigerats och trycks i FoU Norrbottens rapportserie. Ett varmt tack till deltagarna i studien, som delat med sig av sina erfarenheter och gjort detta arbete möjligt! Luleå Den 22 november 2006 Carin Lindvall 1

3 Sammanfattning Personer med demenssjukdom är den dominerande gruppen inom särskilt boenden. Syftet med föreliggande studie var att beskriva omvårdnadspersonals upplevelse av att arbeta med personer med svår demens med förändrad motorik och att beskriva omvårdnadspersonals förväntningar på användning av sjukgymnastens kunskapsområde för att förbättra omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Sju undersköterskor intervjuades och de utskrivna intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i två teman med vardera två underkategorier. Det första temat var Erfarenhet manar till tålamod och lugn och bildades av kategorierna Att försöka förstå och bli förstådd och Att behålla och stödja förmågor, det andra temat var Stöd och gemenskap och bildades av kategorierna Att det är tungt men det går att söka professionell hjälp och Att ha arbetsglädje. Resultatet visade att omvårdnadspersonals erfarenhet lärt dem att lugn och tålamod var en förutsättning för att förstå och bli förstådd och för att kunna bistå personer med demens med att använda sina förmågor. Med utgångspunkt från studiens resultat föreslås att sjukgymnasten handleder personal i praktiska övningar, utformar och handleder personal i målinriktad träning för personer med demens, handleder individuellt i personförflyttning samt bedömer och handleder vid gångträning. Lyhördhet inför vårdarens personkunskap om de personer de vårdar betonas. Här finns nya utmaningar för sjukgymnaster att vara närvarande i ett tidigare skede hos personer med demenssjukdom för att kunna påverka fysisk aktivitet och rörelseförmågor. Nyckelord: demens, handledning, kvalitativ innehållsanalys, sjukgymnastik, vårdpersonal 2

4 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 7 Metod... 7 Procedur... 7 Informanter... 7 Intervjun... 8 Analys... 8 Etiska aspekter... 9 Resultat... 9 Tålamod och lugn...10 Att försöka förstå och bli förstådd...10 Att behålla och stödja befintliga förmågor...12 Stöd och gemenskap...14 Att arbetet är fysiskt krävande men det går att söka professionell hjälp..14 Att ha arbetsglädje...16 Diskussion...16 Slutsats...20 Referenslista...22 Bilaga 1: Intervjuguide

5 Bakgrund För personer med Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom i framskridet stadium innebär sjukdomen ett lidande. Detta lidande kan innebära att inte känna sig hemma i existentiell mening men lidandet kan också orsakas av att bli nedvärderad i vården (Norberg, 2001). Även omvårdnadssituationer i sig kan orsaka lidande i form av smärta (Souren, Franssen & Reisberg, 1995). Demens kallas också för "familjens sjukdom" då den involverar familjemedlemmarnas stöd emotionellt, socialt och praktiskt (Almberg, Jansson, Grafström, & Winblad, 1998). Den ställer stora krav på anhöriga vid vården i hemmet och när dessa inte orkar övertas vården av den professionella vården. Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som innebär degenerativa förändringar i hjärnan. De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom som utgör nära hälften av demenssjukdomarna, (42 %), och vaskulär demens som utgör omkring en fjärdedel, (26 %), samt blandformer av dessa som utgör en mindre del, (12 %) (Björlin, Basun, Beck-Friis, et al. 2002). Tillståndet är inte en del av normalt åldrande, men förekomsten av demens ökar med stigande ålder. Man räknar med att vid sextiofem års ålder lever en mycket liten del av befolkningen i Sverige (1 %) med demenssjukdom och vid 85 års ålder lever en femtedel (20 %) demenssjukdom (Londos, 2002). Alzheimers sjukdom är en progredierande neurodegenerativ sjukdom. Den har ett smygande förlopp och det vanligaste debutsymptomet är minnesstörningar som så småningom följs av andra kognitiva beteendestörningar. Motoriken försämras även och i senare stadier av sjukdomen blir de motoriska förändringarna mer framträdande (Björlin et al., 2002). Vaskulär demens orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl. Sjukdomshistorien vid vaskulär demens skiljer sig från den vid Alzheimers sjukdom. Insjuknandet sker ofta plötsligt och kan debutera efter en hjärtinfarkt eller en transitorisk ischemisk attack. Sjukdomsförloppet är i regel mer "ryckigt" än vid Alzheimers sjukdom (Björlin et al., 2002). Motoriken drabbas även vid vaskulär demens och gångrubbningar samt neurologiska fynd kan uppträda tidigt i sjukdomen. Slutstadiet av demenssjukdom innebär oftast starkt nedsatt rörelseförmåga med stelhet och kontrakturer. Normalt åldrande innebär en minskning av maximal muskelstyrka, framför allt muskelstyrka i nedre extremiteter, muskulär uthållighet samt nedsatta balansfunktioner (Shumway-Cook, Woollacott 2001). Balansnedsättning är dock vanligare hos personer med mild Alzheimers sjukdom än vid normalt åldrande (Pettersson, 2002) och förändrad motorik uppträder tidigt i sjukdomen, både vid Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Även vid 4

6 vaskulär demens kan gångförmågan påverkas i tidigt skede. Senare i sjukdomsförloppet är parkinsonistiska symptom, i form av stelhet, långsamhet och gångrubbningar vanliga (Franssen, Kluger, Torossian & Reisberg, 1993). Parkinsonistiska symptom förutspår också en sämre prognos (Torres, Fratiglione, Hofman & Winblad, 1995). Paratoni som är en förändring av neuromotoriska funktioner innebär plötsligt ökad muskeltonus i en extremitet som reaktion på en yttre rörelsepåverkan. Den är vanlig i medelsvår och svår demens (Souren, Franssen & Reisberg, 1997) och förvärras i takt med demenssjukdomen. Demensdiagnos är den vanligaste orsaken till inflyttning i särskilt boende hos personer över sjuttiofem år och personer med demenssjukdom är den dominerande gruppen inom särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnadspersonal som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om personer med demenssjukdomar består huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträden. Inom särskilda boenden arbetar sjukgymnaster oftast konsultativt gentemot omvårdnadspersonal och en del av sjukgymnasters arbete innebär handledning och utbildning av vårdpersonal. Åberg, Öhman och Lundin-Olsson (2004) fann att sjukgymnastens arbete huvudsakligen hade en konsultativ inriktning där framförallt undersköterskor och vårdbiträden handleds i vardagliga åtgärder som t.ex. förflyttningsteknik, gångträning och förebyggande ledvård. I en rapport från Socialstyrelsen (2003a) framkommer att den kategori som sjukgymnaster i den kommunala äldreomsorgen ser störst behov av att samarbeta med är omvårdnadspersonal (undersköterskor, vårdbiträden) och man anger också att handledning och utbildning hör till de arbetsuppgifter som blir eftersatta. Det är viktigt att vårdpersonal kan hantera de problem som omvårdnaden av personer med demens innebär. Socialstyrelsen (2003b) framhåller vikten av att omvårdnadspersonal (undersköterskor, vårdbiträden) får kunskap om arbete med äldre och om ett rehabiliterande arbetssätt och att de kan utveckla ett bra och fungerande samarbete mellan omvårdnadspersonal och rehabiliteringspersonal. Ett vanligt problem i det praktiska arbetet är att förebygga och behandla kontrakturer. Kontrakturer är ett allvarligt problem i sjukhem/äldreboenden, det kan vara åtta gånger vanligare än hos personer i eget boende (Souren et al., 1995) och leder ofta till problem i omvårdnaden. Det kan leda till trycksår, svårigheter att sitta, svårigheter vid matsituationen och i allt övrigt dagligt omvårdnadsarbete som kräver rörelser. Man kan anta att kontrakturer även orsakar smärta i omvårdnadssituationer eftersom kontrakturvävnad har nedsatt hållfasthet och nedsatt cirkulation. Kontrakturer är vanliga i senare stadier av demens och det finns ett starkt samband mellan kontrakturer och svår demens (Selikson, Damus & Hamerman, 1988). Souren et al. (1995) drar slutsatsen att kontrakturer är ett resultat av sjukdomen och inte ett självständigt tillstånd. I hans studie fanns också ett starkt samband mellan graden av funktionell nedgång och förekomst av kontrakturer. Av de som 5

7 mist gångförmågan hade tre fjärdedelar (75 %) kontrakturer medan endast en tiondel (11 %) av de gående hade kontrakturer (Souren, Franssen & Reisberg, 1995). Oförmåga att röra sig i kombination med hyperaktivitet i böjarmuskler tycks utgöra den största risken för kontrakturer hos personer med Alzheimers sjukdom (Souren et al. 1995). Sjukgymnasters arbete har som fokus att främja människors rörelseförmågor, rörelsebeteenden och hälsa ur olika aspekter. När det gäller människor med demens kan det handla om att förhindra, fördröja eller hantera kontrakturer och rörelseproblem. Två studier av Pomeroy (1993, 1994) har visat att sjukgymnastisk träning i fyra halvtimmessessioner per vecka i sex veckor kan förbättra rörelseförmågor hos personer med svår demenssjukdom. Det är välkänt att det är lättare att förebygga utvecklandet av kontrakturer än att behandla och minska detsamma (Cherry, 1980). Det är viktigt med aktiv rörelseträning för att förebygga stelhet och kontrakturer hos gamla människor med demenssjukdom eller annan neurologisk sjukdom (Oddy, 2003; Höök, 1997). Den engelska sjukgymnasten Rosemary Oddy (Oddy, 2003) har utarbetat strategier för att underlätta funktionell rörlighet hos personer med demens. Hon påpekar också vikten av att vårdpersonalen får stöd och råd av sjukgymnasten om hur man ska hjälpa personer med demens med förflyttningar. Ett fåtal studier finns där man undersökt effekten av passiv rörelseträning och töjning som behandling av kontrakturer hos äldre institutionsboende personer. Fox, Richardson, McInnes, Tait och Bedared (2000) utvärderade ett program för behandling av knäkontrakturer med passiva rörelser och stretching hos äldre institutionsboende. Man fann inget stöd för att denna behandling var effektiv. Kaegi, Lapointe, Giroux, och Bourbonnais (1995) har undersökt om passivt maximalt rörelseuttag, utfört två gånger i veckan under sex månader på knä- och armbågsled hos personer med kontrakturer i ett äldreboende hade någon effekt på rörligheten. Man fann inga signifikanta skillnader men noterade att personer med hög tonus i antagonister hade mindre rörlighet. Omvårdnadspersonal har i regel en två- eller treårig omvårdnadsutbildning och de flesta har ingen utbildning i demensvård. Omvårdnadsarbetet med personer med långt framskriden demens försvåras av förändrad motorik och av kontrakturer som förhindrar rörelse. Inom kommunal äldreomsorg används ofta vardagsrehabilitering som metod, vilket innebär ett jagstödjande förhållningssätt där personens förmågor tas tillvara i den dagliga omvårdnaden och sjukgymnastens uppgift är bland annat att handleda när svårigheter uppstår i omvårdnadssituationer på grund av förändrad motorik och kontrakturer. För att handledning ska fungera bra måste sjukgymnasten få kunskap om hur omvårdnadspersonal upplever olika situationer som uppstår i deras dagliga omvårdnadsarbete med personer med svår demens. Författarens erfarenhet av arbete som sjukgymnast i kommunal äldreomsorg, där handledning är en betydande del av arbetet, har starkt bidragit till intresset för frågeställningar i detta arbete: Hur upplever omvårdnadspersonal omvårdnadsarbete med personer med svår demens som har förändrad motorik 6

8 samt vilka förväntningar har dessa vårdare på sjukgymnasters insatser för att förbättra omvårdnaden i detta sammanhang. Syfte För att förbättra grunden för sjukgymnasters handledning av baspersonal som arbetar med personer med svår demens var syftet med detta arbete att beskriva omvårdnadspersonals upplevelse av att arbeta med personer som till följd av demenssjukdom har förändrad motorik och att beskriva omvårdnadspersonals förväntningar på användning av sjukgymnasters kunskapsområde för att förbättra omvårdnaden av personer med svår demens. Metod Då studien syftar var att få kunskap om omvårdnadspersonalens erfarenheter och upplevelser valdes en kvalitativ ansats, intervjuer med öppna frågeställningar som analyserades med en kvalitativ ansats. Procedur Förfrågan om tillstånd och namn på möjliga informanter efterfrågades hos enhetscheferna på fyra äldreboenden. Enhetscheferna presenterade förslag på informanter och de föreslagna personerna vidtalades och informeras om studiens upplägg och syfte och ett följebrev överlämnades till de föreslagna informanterna. De som var intresserade av att delta i studien fick ge ett skriftligt medgivande. Därefter bokades tid och plats för intervjuerna. Informanterna gavs möjlighet att bestämma detta och i samtliga fall valdes ett enskilt rum på respektive arbetsplats. Informanter För att delta i studien skulle undersköterskor och vårdbiträden ha minst tre års erfarenhet av arbete med personer som lever med demens. Begränsningen på tre år motiverades med att informanten skulle ha haft möjlighet att följa en person med demens under en längre tid. Sju informanter från fyra äldreboenden intervjuades. Dessa hade arbetat mellan nitton och trettiofem år inom äldreomsorgen och var mellan 37 och 61 år gamla. En person hade sjukvårdsbiträdesutbildning och de övriga hade undersköterskeutbildning. Ingen av informanterna hade någon längre utbildning inom demens men alla hade fått kortare utbildningar som arbetsgivaren ordnat. En informant hade en anhörig med demenssjukdom. 7

9 Intervjun Intervjuerna skedde i samtalsform (Kvale, 1997) och hade en öppen frågeställning som utgick från informanternas erfarenhet och upplevelse av omvårdnadsarbete med personer med demens i långt framskridet stadium samt en öppen frågeställning om hur sjukgymnasten skulle kunna hjälpa och stödja dem i detta arbete. Samtalet inleddes med frågor om informantens ålder, utbildning, hur länge han/hon arbetat inom äldreomsorgen samt eventuell erfarenhet av demenssjukdom inom familjen eller i bekantskapskretsen, eftersom personliga erfarenheter bidrar till kunskap om hur demenssjukdom påverkar personer. Författaren beskrev sedan karaktäristika för de personer med demenssjukdom som intervjun skulle handla om. Dessa karaktäristika innefattade framskriden demenssjukdom med förändrad motorik som gör att personen inte kan förflytta sig självständigt och i förekommande fall kontrakturer i en eller flera leder. Sedan uppmanades intervjupersonen att tänka på en speciell person som uppfyllde dessa kriterier. Ingångsfrågan till berättelsen var sedan: Berätta vad Du gör under en dag med denna vårdtagare. Beroende på berättelsen ställdes sedan uppföljningsfrågor om vad som fungerade bra och vilka problem som fanns i denna och liknande omvårdnadssituationer samt frågor om hur informanten såg på sjukgymnastens kunskapsområde när det gällde svår demens. Intervjuernas längd varierade mellan trettio och sextio minuter, de spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant av författaren. Analys Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Målet med innehållsanalys är att förse det studerade fenomenet med kunskap och förståelse. Det är en vetenskaplig process som kan variera beroende på dess fokus. Innehållsanalys innefattar olika steg såsom att välja analysenhet, att skapa och definiera kategorisystem och att värdera reliabilitet och validitet (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen inspirerades av Burnards (1991) stegvisa analysmetod. Intervjuerna skrevs ner ordagrant och lästes sedan igenom flera gånger för att få en uppfattning om innehållet och helheten. Därefter delades texten upp i textenheter utifrån syftet. Detta var enligt Burnard (1991) en öppen kodning. Därefter fördes dessa samman i bredare kategorier. Dessa gicks återigen igenom och sammanfördes till en slutlig kategorilista. Vid kategoriseringen noterades att vissa teman återkom och därigenom kunde kategorierna sammanföras under två olika teman (jfr. Graneheim, Lundman, 2004). För att säkerställa validitet och reliabilitet försökte författaren följa anvisningarna från Granheim och Lundin (2004), vid osäkerhet om kategorisering diskuterades med handledaren tills samsyn uppnåddes. 8

10 Etiska aspekter Personer med demens har samma rättigheter som andra människor. Dessa rättigheter blir särskilt viktiga att beakta eftersom dessa personer kan ha svårigheter att uttrycka önskemål och hävda sina rättigheter. Rätten att förbli anonym i forskningsstudier gäller även dessa och det var av stor vikt att detta respekterades vid intervjuerna. Författaren informerade därför informanterna inför intervjuerna om att inte nämna några namn eller detaljer som kunde göra att dessa personer skulle kunna identifieras. Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om sina rättigheter att tacka nej till deltagande och att avbryta om de så önskade. De informerades också om att ingen enskild informants identitet skulle kunna spåras av någon annan i rapporten. Studien har genomgått granskning hos etikgruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Resultat Analysen resulterade i två teman; Erfarenhet manar till tålamod och lugn samt Stöd och gemenskap. Det första temat bildades av kategorierna; Att förstå och bli förstådd och Att behålla och stödja befintliga förmågor. Det andra temat bildades av kategorierna; Att det kan vara tungt men det går att söka professionell hjälp och Att ha arbetsglädje. Teman och kategorier framgår av tabell 1. I resultatredovisningen beskrivs teman och kategorier som belyses med citat från intervjuerna. 9

11 Tabell 1. Översikt av teman och kategorier Kategori Tema Att försöka förstå och bli förstådd Att behålla och stödja befintliga förmågor Erfarenhet manar till tålamod och lugn Att det är tungt men det går att söka professionell hjälp Stöd och gemenskap Att ha arbetsglädje Tålamod och lugn Vid samtliga intervjuer framgick att informanternas erfarenhet lärt dem att tålamod och lugn gav förutsättning för att kommunikationen mellan informanter och personer med demens skulle fungera så bra som möjligt i omvårdnadssituationer. Det krävdes också lugn och tålamod för att personer med demens skulle kunna använda sina kvarvarande förmågor optimalt. Att försöka förstå och bli förstådd De intervjuade undersköterskorna beskrev hur de försökte avlyssna och avläsa personen som levde med demens, att personen kan säga en sak och mena något helt annat. De beskriver vidare att hos personer med demens som har utvecklat kontrakturer var det viktigt att se att de förstod vad informanterna ville, vid exempelvis påklädning, för att inte göra illa genom att slita i armar och ben. Att försöka förstå personen med demens var förutsättningen för att kontakten med personen skulle bli så bra som möjligt och för att omvårdnaden skulle fungera till personens belåtenhet. 10

12 Hon kan säga en helt annan sak och det betyder något annat, så man får hela tiden tänka efter vad det är hon menar för annars blir det jättefel om inte jag kan avläsa henne. Man måste se att dom förstår vad man vill för då slappnar dom av, även om det inte går hela vägen, än att slita i armar som är stela, det är inte så där jätteskönt. Informanterna beskrev också hur de föreställde sig att olika situationer var för olika personer. Att tänka efter hur man skulle göra vid duschning av varje person var avgörande för att denne skulle förstå vad som skulle hända. Det var viktigt att vara lugn i mötet med personen och undvika att stress uppstod för att personen med demens skulle förstå vad informanten ville. Informanterna försökte sätta sig in i personens situation och försökte förstå personens reaktion utifrån hur de föreställde sig att personen upplevde situationen. Informanterna hade stor förståelse för anhörigas situation och beskrev att deras intention var att stödja anhöriga och bidra till deras accepterande av situationen genom att delge sin erfarenhet. Och det är ju inte så konstigt, det behövs ju bara att det kommer in en person som pratar ett annat språk och tar in mej på toaletten. Alltså nu vet jag ju vad som ska hända på toaletten men ta något annat ställe, alltså jag skulle också spjärna emot. Stödja anhöriga, framför allt stödja anhöriga, ge dom tillåtelse att acceptera att den här anhörige kan inte mer nu. För vi får aldrig glömma anhöriga. Det är min åsikt. Många informanter beskrev hur de gjorde för att personerna skulle förstå situationen och förstå vad informanten ville i omvårdnadssituationen. För att åstadkomma detta försökte informanterna ha ögonkontakt, undvika att vara stressad, använda få ord och inte fråga men berätta eller visa vad som skulle ske, ibland med kroppsspråk. Att vara tydlig och förklara och motivera varför de måste göra en viss åtgärd beskrevs av en informant. En annan informant beskrev att hos någon person med demens fick hon ge korta kommandon för att personen skulle förstå vad hon ville. Sättet att uttrycka sig ansågs vara viktigt för att bli förstådd. Tar vi på strumpor så måste vi visa och säga att vi ska ta på strumpan eller du ska få på dig strumpan och det kan man få säga ett par gånger och då ser man när han har förstått det. Några informanter beskrev att de var angelägna om att personen skulle få vara klädd som han eller hon tidigare i livet valt att vara klädd. De beskrev att de ville att personen skulle bestämma själv när det var möjligt och de menade att de ville försöka förklara varför något inte var möjligt. En informant beskrev att hennes mål vid omvårdnaden var att personen skulle se fräsch ut. 11

13 Att respektera den personlighet, som personen med demens tidigare presenterat utåt tjänade som vägledning. För han ville ha skjorta, han hade haft skjorta i hela sitt liv, att sätta på honom nåt mjukt, det stämde inte. Informanterna beskrev hur de försökte få personen med demens att förstå men inte alltid nådde fram. Det kunde gälla när man av säkerhetsskäl var tvungen att ta bort handtag från fönster för att skydda personen och förhindra att personen försökte kliva ut. Det var frustrerande att inte kunna bli förstådd. Ibland hade de intervjuade svårigheter att förstå personens beteende och de försökte då tolka det utifrån demenssjukdomens natur eller det som de visste om personens tidigare liv. Informanterna ansträngde sig för att förstå personens beteende, trots att det kunde verka irrelevant. Sen är han gärna så här att han sitter och för tallriken fram och tillbaka när han har ätit färdigt, för saker till andra människor, tar saker av andra människor. Han sitter och håller på så här i sin egen lilla värld. Och jag vet inte, det har ju med demensen att göra, han ser saker, och saker tar man eller ger man, han behåller ingenting själv. Att behålla och stödja befintliga förmågor Alla informanter beskrev på olika sätt att de lät personerna själva göra eller försöka göra det som var och en kunde utföra av sin egen omvårdnad, såsom att tvätta sig, att klä på sig, att promenera, att äta och att delta i dagliga aktiviteter. När hjälp gavs kunde det vara att bistå med handräckning eller att initiera handlingen. Några informanter beskrev att de var angelägna om att försöka ge hjälp utan att ta över, att ge diskret hjälp. Att ge hjälp och stimuli för att underlätta förflyttning och rörelse berättade flera informanter om. De beskrev detaljerat hur de gjorde för att hjälpa någon upp från sängen eller att hjälpa någon att sätta sig. De påpekade att det fanns personer som levde med demens som hade god motorik men mycket nedsatt kognitiv förmåga. Informanternas intention var att personerna skulle bibehålla sina förmågor så länge som möjligt och därför var det viktigt att ge rätt hjälp på ett bra sätt. Många informanter nämnde gångförmågan, som man var angelägen att behålla och stödja. Där kunde hjälpen bestå av att man gav lätt stöd med handen vid uppresning, att de anpassade sänghöjden för att underlätta uppresning, att man gick bredvid för att stödja personen manuellt eller att man gav signaler med handen för att visa riktning. Men det är det där att komma igång och sen när hon då känner golvet så får man höja sängen lite så det blir lite nedförsbacke, och då behöver man bara hålla i armarna så börjar hon gå, fast lite framåtlutat. Hos någon person krävdes det av informanterna att ge rätt stöd, för mycket stöd gjorde att personen föll ihop, hos en annan person underlättades gången 12

14 om man sjöng, hos någon behövde man vara två hjälpare för att göra gången trygg och säker. Gångförmågan i sig ansågs viktig och informanterna såg att personerna mådde bra av att gå. En informant beskrev hur hon gjorde om gångförmågan sviktade och att hon ibland var osäker om hon skulle använda rullstol. Det kunde vara svårt att bedöma. En informant beskrev dock att hon kände på sig och kunde bedöma huruvida gångträning var meningsfull och möjlig. Hon uttryckte att hennes erfarenhet gjorde att hon kunde bedöma det. En informant beskrev att det hade betydelse för personer med demens att de fick möjlighet att bo på speciella demensenheter där personal var speciellt kunniga i bemötande. Hon ansåg att personerna då skulle kunde bibehålla sina förmågor längre eftersom de i en sådan lugnare och mindre stressande miljö inte ständigt behövde höra att de gjorde fel. Där får hon då tvätta det hon kan själv. Hon kan ju faktiskt tvätta händerna och ansiktet. Men det är ju viktigt att man inte bara håller kvar i armarna och trycker ner henne i en stol för hon förstår inte vad som händer. Man måste skjuta stolen bakom så att hon känner den mot knävecket och så sätter man en hand eller båda mot armstöden, jaha jag ska sitta. Flera informanter beskrev att det inte fungerade att ha bråttom eftersom det kunde ha motsatt effekt på personens möjlighet att medverka. Det handlade om att ha tålamod och invänta personens initiativ annars kunde det bli rörelsemotstånd. Att arbeta lugnt var en förutsättning för att personen skulle kunna medverka och använda sin förmåga. Några informanter framförde att för några personer med demens var det bäst med bara en hjälpare och i matsituationer skulle det inte vara många saker på bordet. Det beskrevs att för många stimuli samtidigt gjorde att personens förmåga uppenbarligen försämrades. Då kan man ju få vänta, alltså invänta den dementa, då så att säga, inte rycka upp henne alltså vänta tills det har gått in det där att nu ska vi upp och sedan hjälpa eller om den kan kliva upp själv. Vi har provat att vara två men det stressar henne bara. Hon föredrar att en vårdare är med henne. Tar jag det bara lugnt så lyfter hon ryggen, sen när jag då har fått den ner [lyftduken] då ber jag henne lyfta en arm i taget. Några informanter berättade att de ville träna personer med demens och ville att sjukgymnasten skulle bistå med enklare träningsprogram som skulle vara individuellt anpassat till varje person. Träningen skulle bidra till att personen skulle kunna känna jag kan själv. När de upptäckte att personen började få problem med tilltagande stelhet och svårigheter med rörelser berättade några informanter att de tog kontakt med sjukgymnasten för att få hjälp. Avsikten med träningen skulle vara att kunna bibehålla personens förmåga så länge som möjligt och att stärka personens självkänsla. En informant uttryckte att 13

15 de skulle begränsa träningen och att av- och påklädning var tillräckligt som träning. Hon upplevde att ytterligare träning inte ledde någonstans. En informant beskrev också att hon tyckte att sjukgymnastens krav på gångträning inte alltid hade varit meningsfull. Det förekom att träningen kändes meningslös och inte ledde någonstans. om vi bara fick öva upp den här personen, om vi fick några rörelser som skulle kunna stärka kanske ett uppresningsmoment, att man på något sätt kan stärka det, från liggande till sittande. Man skulle gåträna och gåträna, och då kände man till slut, men till vilken nytta. Dom var helt slut, eller dom blev förvirrade, så det var jobbigt. Men numer möts vi. Stöd och gemenskap I temat stöd och gemenskap återkom dessa begrepp i kategorierna Att arbetet är fysiskt krävande men det går att söka professionell hjälp och Att ha arbetsglädje. De beskrev att de sökte hjälp hos sjukgymnasten när de stod inför tunga arbetsmoment när de kände att krafterna inte räckte. De uttryckte också behov av samarbete och bekräftelse av sjukgymnast. Arbetsglädjen förstärktes av att de hade stöd och gemenskap i varandra. Att arbetet är fysiskt krävande men det går att söka professionell hjälp. Alla informanter beskrev att många personer med demens som de arbetade med hade motoriska förändringar. Dessa förändringar beskrevs som att dom gör tvärtemot, och att personer med demens då blev mycket starka, eller att de var stela eller att de trycker bakåt. Några informanter tolkade detta som rädsla hos personer med demens. Det upplevdes som fysiskt krävande att sköta hygienen, klä på dem, gå med dem och att placera lyftduken när det krävdes lyft. Att placera personen rätt i rullstol eller toalettstol beskrevs också av flera som tungt. Motoriska förändringar hos personer med demens bidrog till att omvårdnadsarbetet blev mer fysiskt krävande. just det där att motoriken inte fungerar, att det blir tvärt emot. Och så blir dom väldigt starka, det har förvånat mig mycket att dom blir så starka när dom gör tvärt emot..jättetungt, att lyfta dom rätt i stolen igen, på grund av att dom är så stela, dom har inte den här självklara böjningen när man sitter så att man sitter med knäna och bäckenet böjda i nittio graders vinkel Några informanter berättade också om hur arbetet påverkade den egna kroppen. De kände att den egna kroppen var sårbar när det ställdes krav på styrka och uthållighet eller att stå i positioner som belastade ryggen. De 14

16 klarade inte alltid av att gåträna med personer med demens. En informant beskrev att det kunde uppstå konflikt mellan vad de ansåg vara det rätta sättet [att gå] att förflytta personen och att göra en trygg och säker förflyttning [med lyft] angavs av någon. Att inte klara av att uppfylla anhörigas krav om gångträning beskrevs som att de kände sig otillräckliga då de egna krafterna inte räckte. En informant beskrev att hon ibland kände sig ifrågasatt av sjukgymnasten när hon beslutade att inte gåträna med någon person som levde med svår demens. Informanterna tycktes eniga om att de behövde hjälpmedel för att klara omvårdnaden. Flera informanter önskade att det skulle finnas fler män i vården för att klara de många uppgifter där det krävdes fysisk styrka. En del informanter angav att de fått hjälpmedel som underlättade arbetet, men många uttryckte att arbetet kunde vara tungt trots hjälpmedel. Det ansågs betydelsefullt att sjukgymnasten kunde tillhandahålla hjälpmedel för att underlätta omvårdnaden av personer med demens. Ja, det är svårt att klä på dom, man är helt slut i armarna. Men samtidigt kan man ju inte nonchalera när dom är rädda att ta honom, det kan man ju inte. För känner dom att det är jobbigt att ta honom utan lyft så måste dom ju får göra det, men man tar ju bort nånting utav honom och det kan jag känna är lite jobbigt. Informanterna beskrev att de sökte hjälp hos sjukgymnast. Vanligaste orsaken var att de stod inför något tungt arbetsmoment. Informanterna beskrev att kontakten med sjukgymnasten numera fungerade bra och att de hade ett bra samarbete och fick god hjälp och tillgång till hjälpmedel. Några informanter kunde dock berätta att de tidigare upplevt mindre bra kontakter. En informant beskrev att de hade fått utbildning i ergonomi av sjukgymnasten men att de ställdes inför olika problem dagligen som de måste lösa själva och att generella råd om arbetsställningar inte fungerar i alla situationer. En annan informant beskrev att det var viktigt att man använde hjälpmedel och rätt teknik men att de ofta gjorde fel ändå. En informant menade att det var viktigt att man arbetade i team, både för personalens bästa och för personerna med demens bästa. Informanterna ansåg att sjukgymnasten bara delvis kunde hjälpa vid olika situationer. Att sjukgymnasten lyssnade till personal och deras behov angavs av flera informanter som viktigt. En informant kunde också berätta att hon känt sig ifrågasatt då hon använt rullstol. Bekräftelse från sjukgymnasten samt teamarbete hade betydelse för att samarbetet och omvårdnaden skulle fungera tillfredsställande. Det är så individuellt vilka situationer man är i. Man kan inte säga att du ska stå så här eller så här, det kanske inte alls funkar just då. Att du ska böja knäna här, det kanske inte alls funkar då. Det är så olika situationer. Och därför ska ju sjukgymnasten, tycker jag, vara lyhörd efter dom behov som personalen ropar efter, eller ber om, eller har ni något förslag på hur vi 15

17 ska hjälpa. Så vi vill att sjukgymnasten ska vara lyhörd och inte diskutera emot oss. Att ha arbetsglädje Några informanter beskrev att de hade roligt på jobbet och att de såg det som en utmaning att kunna anpassa sitt sätt att vara i relationerna med de olika personerna. De trivdes med arbetskamraterna och de kunde diskutera och ventilera svårigheter med varandra. En informant beskrev att de fick mycket tillbaka av personerna som levde med demens. Det ansågs meningsfullt att kunna inse att personerna var olika och att kunna glädjas över vad personerna kan snarare än att registrera vad dom inte förmår. Detta gjorde att informanterna kände att arbetet som helhet var meningsfullt. En informant beskrev att det visserligen var jobbigt ibland men att det uppvägdes mer än väl när personen med demens uttryckte att han eller hon var nöjd. Jag älskar att jobba med det här jag har alltid jobbat med dementa. Och sen ofta så har man ju hemskt roligt, alla är ju så olika. Vi brukar säga det att har man åtta pensionärer så är man åtta personligheter när man går in till varje, för man får ju verkligen ändra sig. Diskussion Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnadspersonals upplevelse av omvårdnad av personer med svår demens och att beskriva omvårdnadspersonals förväntningar på sjukgymnastens kunskapsområde för att förbättra omvårdnaden av personer med svår demenssjukdom. Sju undersköterskor från fyra äldreboenden intervjuades med öppna frågeställningar om sina upplevelser. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som kunde sammanföras till två teman. Det första temat var Erfarenheten manar till lugn och tålamod och innehöll kategorin Att förstå och bli förstådd samt kategorin Att behålla och stödja befintliga förmågor. Det andra temat var Stöd och gemenskap och innehöll kategorin Att arbetet är tungt men man kan söka professionell hjälp samt kategorin Att ha arbetsglädje. I kategorin Att förstå och bli förstådd, framgår att informanterna hade olika erfarenheter av kommunikation med personer som levde med svår demens i omvårdnadssituationer. De använde olika sätt, som att lyssna in, att vara lugn, att försöka få ögonkontakt, använda korta meningar, upprepningar och förstärkning med kroppsspråk. Detta resultat stöds av tidigare studie (Häggström, Jansson & Norberg, 1998) som visat att vårdare, av sina kollegor identifierade som skickliga på att kommunicera med personer med demens, är angelägna om att vara lugn i mötet, att lyssna in personen och att få 16

18 ögonkontakt för att förstå personen med demens. Informanternas beskrivningar stämmer överens med Oddys (2003) beskrivning av olika strategier som kan användas för att underlätta kommunikation som underlättar rörelse. Hennes förslag till strategier innefattar att välja ord omsorgsfullt, att använda få ord, att upprepa, att inte fråga men uppmana, att förstärka med kroppsspråk. Souren et al. (1997) påpekar också vikten av ögonkontakt och röstkontakt för att personer med demens ska kunna medverka vid aktiviteter. I denna studies resultat framgår att informanterna upplevde att personer med demens spjärnade emot och att de vid vissa tillfällen blev mycket starka. Det framkommer i resultaten att sådana situationer kunde vara svåra att hantera. Oddy (2003) beskriver strategier för målbaserade (subcorticala) instruktioner som används när personen med demens har svårt att förstå en direkt instruktion. Istället för att uppmana personen att placera händerna på armstöden, luta sig framåt och resa sig upp och gå till bordet kan en målbaserad instruktion användas, såsom kom så dricker vi kaffe. Oddy (2003) beskriver även icke-verbala strategier, främst beröring, för att främja kommunikation och för att personer med demens ska förstå vad som förväntas av dem. Inom detta område kan sjukgymnastens kompetens användas för att handleda omvårdnadspersonal och utveckla omvårdnadspersonals kompetens och handlingsberedskap när det gäller att använda icke-verbala stimuli för att underlätta rörelse och förflyttningar. Det kan handla om att placera en hand på personens rygg för att ge signal om att personen ska luta sig framåt vid uppresning, att placera fötterna rätt för att personen ska uppfatta att han eller hon ska resa sig upp från sittande till stående, att ge signal vid personens höft för att underlätta för personen att förstå att han eller hon ska sätta sig. Här kan sjukgymnasten instruera, delta i konkreta omvårdnadssituationer: Genom att tillvarata enskild personals kunskap om varje unik person som lever med demens kan instruktionerna bli realitetsanpassade. Att också göra praktiska övningar med omvårdnadspersonal med icke-verbala stimuli kan vara ett sätt för dem att själva uppleva hur olika icke-verbala stimuli uppfattas. Reflekterande samtal efter sådana instruktionstillfällen och övningar kan utgöra naturliga tillfällen till ömsesidig kunskapsutveckling som förstärker samarbetet. I kategorin Att behålla och stödja förmågor, framgår att alla informanter var angelägna om att bibehålla rölighet och förmågor hos personer med demens. De ansåg att personerna mådde bra av att kunna gå och att kunna utföra olika aktiviteter själva. De efterfrågade även sjukgymnastens insats i form av enklare träningsprogram som de själva kunde utföra. Detta resultat överensstämmer med tidigare studier som har visat att både boende och omvårdnadspersonal anser att rörelseförmågan har stor betydelse för livskvalitén (Bourret, Bernick, Cott, & Kontos, 2002). I en studie av Ballinger, McHarg, MacLennan och Ogston, (1988) befanns att ett år efter inflyttning till långtidsvård hade rörelsefunktioner försämrats signifikant medan kognitiva funktioner inte försämrats lika mycket. Pomeroy (1993, 1994) har i studier visat att det går att förbättra rörelseförmåga hos personer 17

19 med svår demens genom träning som består av rörelse till musik, träning av kroppsmedvetande samt individuell funktionsträning. Författaren till den studien noterade att nedsatt sittbalans hade samband med att deltagandet avbröts i förtid. I en annan studie har sköra äldre med demenssjukdom fått målinriktad träning vilket resulterat i förbättrad gångförmåga och förflyttningsförmåga samt förbättrad statisk balans (Toulotte, Fabre, Dangremont, Lensel, & Thévenon, 2003). Med utgångspunkt från resultatet i kategorin Att behålla och stödja förmågor och från tidigare studier föreslås att sjukgymnaster gör regelbundna uppföljningar av personernas demensutveckling och de rörelsesvårigheter som kan uppstå för att därigenom kunna utforma individanpassad, målinriktad träning för personer med demens, och inom ramen för vardagsrehabilitering handleda omvårdnadspersonal i enklare träning för personer med demens. Att använda olika sinnen i träningen kan vara ett sätt att locka fram rörelse. Demens är en progressiv sjukdom och sjukdomsutvecklingen kan vi inte påverka men med träning går det att göra en del för att upprätthålla rörlighet och funktioner och fördröja stelhet som leder till kontrakturer. I denna studies resultat i kategorin Att det kan vara tungt men det går att söka professionell hjälp beskrev informanterna också att personerna med svår demens hade motoriska förändringar som försvårade omvårdnaden. Förändringarna yttrade sig som stelhet, motstånd vid rörelser, att de spjärnar emot, som rädsla, eller att de grep tag i vårdaren eller i kläder vid påklädning. Detta resultat överensstämmer med hur Souren et al. (1997) beskriver demenssjukdomens utveckling, hjärnans förmåga att svara adekvat på stimuli försämras och neuromotoriska förändringar bidrar till att försvåra omvårdnaden genom att de begränsar personens förmåga att samarbeta med vårdaren. De neuromotoriska förändringar som har samband med utveckling av demenssjukdom är paratoni, som ger motstånd vid snabb passiv rörelse, gripreflex och agitation. Dessa symptom förstärks av kraftiga stimuli och vid svår demens kan även en försiktig rörelse eller rubbning utlösa paratoni i stora muskelgrupper inklusive bålen. Detta kan förklara informanternas beskrivning av personernas reaktioner, att personerna spjärnar emot, blir stela, griper tag, eller att deras beteende tolkas som rädsla. Enligt Souren et al. (1997) kan dessa automatiska svar på stimuli minska genom att onödiga stimuli undviks. De menar att personens medverkan kan underlättas om, förutom att först etablera ögon- och röstkontakt, vårdaren så ofta som möjligt synkroniserar sina rörelser med personens vid aktiviteter såsom uppresning, på- och avklädning, tvättning och torkning. Med kännedom om vad som orsakar motoriska förändringar och de symptom som blir följden och med utgångspunkt från resultatet i kategorin Att det är tungt men det går att söka professionell hjälp skulle rådet till sjukgymnaster bli att uppmuntra och förstärka omvårdnadspersonals vilja att arbeta lugnt och tyst och att förbättra sina färdigheter i att kommunicera med personerna genom att samordna sina rörelser med personen. Även här kan praktiska övningar hjälpa personal att öva upp sin förmåga att vara följsam och avslappnad i rörelser 18

20 och på så sätt åstadkomma en lugn omvårdnadssituation. Att vara lyhörd för böner om hjälp från omvårdnadspersonal i situationer när de upplever motoriska svårigheter hos personer med demens i omvårdnadssituationer kan ha betydelse för det ömsesidiga samarbetet och därmed för att förbättra omvårdnaden. I kategorin Att det är tungt men det går att söka professionell hjälp framgick att informanterna ansåg att arbetet var tungt och att den egna kroppen inte alltid räckte till och kunde vara sårbar. De beskrev också att det inte alltid gick att följa generella råd om arbetsställningar. Samtidigt påpekades av informanter att det är viktigt med rätt arbetsteknik. Informanterna uppgav också att de ibland kände sig osäkra om de skulle klara av en förflyttning manuellt eller om de skulle använda personlyft. De uppgav att de kände konflikt när de prioriterade säkerheten och använde personlyften. Kjellberg, Lagerström och Hagberg (2003) har funnit att arbetsteknik bör utvärderas på individnivå då den varierar mycket mellan personer. Engkvist, Hjelm, Hagberg, Menckel och Ekenvall (2001) fann i en studie att undersköterskor som utförde frekventa personförflyttningar hade en ökad risk för ryggskador. I en tidigare studie (Smedley, Egger, Cooper och Coogan, 1995) noterades att ländryggsbesvär är vanligt förekommande hos vårdpersonal och att arbetsuppgifter som innefattar att förflytta patienten i säng eller mellan säng och rullstol har samband med ökad risk för ländryggsbesvär. Hignett (2003) har i en systematisk översikt funnit att intervention som baseras enbart på teknikträning för att minska risker för belastningsskada vid förflyttning inte påverkar praktiken eller minskar skadefrekvensen. En multifaktoriell intervention med riskbedömning krävs för att minska risken för skada vid personförflyttningar. Med utgångspunkt från resultatet i denna och tidigare studier rekommenderas att sjukgymnasten vid handledning i personförflyttning gör en riskbedömning med hänsyn till faktorer såsom personens fysiska och kognitiva förmågor, vårdarens kunskap i förflyttningsmetodik, tillgång till och möjligheten att använda hjälpmedel och den fysiska miljöns utformning innan bedömning av förflyttningssätt. Handledning och instruktion i förflyttning kan sedan individualiseras med hänsyn till varje enskild personals kunskap i förflyttningsteknik. På detta sätt kan risk för belastningsskador för personen med demens och för personal minskas och därmed kan vårdkvalité för personen med demens förbättras. I resultatet framgick att informant och sjukgymnast ibland hade olika åsikt huruvida gångträning var möjlig och det hände att informanten kände sig ifrågasatt av sjukgymnast när de ansåg att gångträning inte var möjlig. En informant beskrev att hennes erfarenhet gjorde att hon själv kunde bedöma om gångträning var meningsfull. O Keeffe, Kazeem, Philpott, Playfer, Gosney och Lye (1996) har i en studie gjort försök till klassifikation av gångförmåga hos personer med demens och funnit att gångmönstret hos personer med svår demens karaktäriseras av jämviktsrubbningar, vanligen obalans framåt, som ofta leder till fall. Författaren har dock inte funnit några studier som berör var gränsen går för när gångträning inte längre är möjlig 19

Patienthanteringstekniker för att förebygga MSD inom sjukvården

Patienthanteringstekniker för att förebygga MSD inom sjukvården 28 Inledning Patienthanteringstekniker Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar (MSD) är ett allvarligt problem hos sjukhuspersonal, och särskilt hos vårdpersonalen. Mest oroande är ryggskador och överansträngda

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Information om rehabilitering och hjälpmedel

Information om rehabilitering och hjälpmedel Information om rehabilitering och hjälpmedel Välkommen till Gällivare Kommun! Du kommer att jobba med våra boende inom äldreomsorg, handikappomsorg eller psykiatri. Vad kul att du vill göra det! Här kommer

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Omsorgsförvaltningen Kravspecifikation för rehabiliterande synsätt I Landskrona stad ska vi arbeta med ett rehabiliterande synsätt. Med detta menas

Läs mer

Funktionell beteendeanalys vid. teori och praktik Kan röd tejp och en rengjord hörapparat göra någon skillnad? 5/17/2016

Funktionell beteendeanalys vid. teori och praktik Kan röd tejp och en rengjord hörapparat göra någon skillnad? 5/17/2016 Funktionell beteendeanalys vid problema ska förfly ningar teori och praktik Kan röd tejp och en rengjord hörapparat göra någon skillnad? Förflyttningar föregår alla ADL aktiviteter Försämrad ADL predicerar

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Slutrapport

Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt. Slutrapport Sida: 1 (8) Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Slutrapport Viviann Pettersson Lisbeth Johansson Katja Andersson Åsa Hägglund- Larsson Sida: 2 (8) Innehåll 1 Bakgrund...3 1.1 Syfte och mål... 2

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Y Cedervall 2012 1 Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Ylva Cedervall Leg sjukgymnast, Med. Doktor Falun 24 och 25 november 2014 ylva.cedervall@pubcare.uu.se Cedervall Y. Physical Activity and Alzheimer

Läs mer

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Detta material kan användas som underlag till diskussioner i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Det kan även

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

MANUAL TILL Beslutsunderlag till biståndshandlägare

MANUAL TILL Beslutsunderlag till biståndshandlägare MANUAL TILL Beslutsunderlag till biståndshandlägare Rörelseförmåga Förflyttning inomhus Kan förflytta sig själv med eller utan gånghjälpmedel/rullstol. I kommentar anges om förflyttning sker gående, med

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Syftet med träningsprogrammet är att bibehålla/öka rörlighet och förbättra sensomotorisk kontroll. Sensomotorisk kontroll definieras som förmågan att utföra

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Definition fysisk begränsningsåtgärd

Definition fysisk begränsningsåtgärd Begränsningsåtgärder i vård och omsorg av personer med kognitiv svikt Stig Karlsson 2009-11-25 Definition fysisk begränsningsåtgärd en mekanisk anordning som begränsar rörelsefriheten Fysiska begränsningsåtgärder

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Mialinn Arvidsson Lindvall, RPT, MSc*, Agneta Anderzén Carlsson, RN, PhD, Anette Forsberg, RPT, PhD Universitetssjukvårdens forskningscentrum,

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för: Namn Arbetsplats och enhet Enhetschef Datum KRAVMÄRKT YRKESROLL, Layout och produktion Birgitta Klingsäter, birgitta@klingsater.se,

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Fysisk aktivitet, rörelse och beröring

Fysisk aktivitet, rörelse och beröring Fysisk aktivitet, rörelse och beröring...att erbjuda upplevelse av hälsa trots sjukdom... Föreläsning vid bpsd-registrets årsmöte 2012 Marie Ternström leg sjukgymnast Sandvikens kommun Om hälsa att vara

Läs mer

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Positive care experiences are dependent on individual staff action Dawn Brooker Vad döljer sig bakom tidningsrubrikerna?

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Det blev ju liksom roligare alltihopa när man varit där. Ja, mer energi Det kändes både i kroppen och huvudet

Det blev ju liksom roligare alltihopa när man varit där. Ja, mer energi Det kändes både i kroppen och huvudet Det blev ju liksom roligare alltihopa när man varit där. Ja, mer energi Det kändes både i kroppen och huvudet -äldre personers tankar och erfarenheter av projektet Formkontroll för äldre Helena Hörder,

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Vård av en dement person i hemförhållanden

Vård av en dement person i hemförhållanden Vård av en dement person i hemförhållanden Bemötande, vård och rapportering Kerstin Savolainen Lene-Maj Asplund 06.03.04 Vad är demens? Förorsakas av organiska sjukdomstillstånd i hjärnan Störningar i

Läs mer

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping Strokekurs ett nytt arbetssätt Teamrehab i Lidköping Bakgrund Stroketeamkonferens 2010 Fast i gamla hjulspår Gåskoleverksamhet Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 Tillstånd:

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller?

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? FALLFÖREBYGGANDE STUDIE I ÖREBRO LÄN, SVERIGE - en randomiserad kontrollerad studie Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? Jenny Forsberg, sjukgymnast Örebro läns landsting

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Ensamarbete och förflyttningar

Ensamarbete och förflyttningar Ensamarbete och förflyttningar Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2017 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut. Illustrationer: Kicki Reifeldt. Många anhöriga hjälper närstående i deras förflyttningar

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Motorisk träning. Karin Shaw. karin.shaw@sll.se

Motorisk träning. Karin Shaw. karin.shaw@sll.se Motorisk träning Karin Shaw karin.shaw@sll.se Bakgrund motorisk träning Bedömning Träning Avslut Motoriska träningsmetoder Motoriskt lärande, (motor learning and performance) Beroende på: Individen och

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Se manual till de olika avsnitten. Personnummer: Flicka Pojke Namn: Datum för bedömning: Sjukgymnast: MUSKELSTYRKA nedre extremiteter

Läs mer

Nationella riktlinjer 2010

Nationella riktlinjer 2010 Lära om diabetes eller lära för livet Bibbi Smide Leg sjuksköt; Docent 2013 Nationella riktlinjer 2010 Utbildning Pat utb i egenvård central roll i diabetesvården naturlig del i vården av personer med

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Håkan - En förebild i möjligheter.

Håkan - En förebild i möjligheter. Text: Hilda Zollitsch Grill, Fysioterapi Nr 1/2006 (avskriven av Håkan Svensson) Håkan - En förebild i möjligheter. Med envishet och beslutsamhet kommer man långt. Det vet Håkan Svensson från Gävle, sjukgymnaststudent

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson FÖRFLYTTNING Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson Högre upp i säng: Vårdtagare som endast behöver muntlig guidning. Användbara hjälpmedel; glidlakan, ev. antiglid och ev. glidtunnel

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Tillit-att ha, känna förtroende för en annan människa.

Tillit-att ha, känna förtroende för en annan människa. Lena Hedlund Tillit-att ha, känna förtroende för en annan människa. Tillitens funktion-att skydda oss mot oro och ångest inför det oförutsägbara, Giddens, Modernitetens följder 1996. Bristande tillit leder

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Förebygger fall och fallskador på Medicinkliniken VIN

Förebygger fall och fallskador på Medicinkliniken VIN Handlingsplan Förebygger fall och fallskador på Medicinkliniken VIN Syfte: Att förebygga fall och fallskador i samband med inneliggande vård Mål: Inga patienter ska falla under vistelsen på Medicinkliniken

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Grundnivå

FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Grundnivå Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III Grundnivå Verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård FYS 015:4 Uppgift 3 Professionellt förhållningssätt

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID

BILDSTÖD FÖR BRA SITTSTÄLLNINGAR UNDER MÅLTID EN GOD SITTSTÄLLNING GER FÖRUTSÄTTNINGAR TILL EN SÄKER SVÄLJNING OCH ETT BRA NÄRINGSINTAG Fötterna stabilt i golvet, med möjlighet att kunna flytta och ändra placering av fötterna Knäna i 90 graders vinkel.

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1

GRUPPER OCH REGLER. Scen 1 Socialpsykologi GRUPPER OCH REGLER Scen 1 Du kliver in i en hiss där det står en annan person. Det är gott om plats med du går och ställer dig bredvid den andra så att era ärmar nuddar varandra. Scen 2

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del

Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del 081201 Program för Handkirurgklinikens Rehabenhet Rehabiliteringsdel Professionsspecifik del För mer information vänd er till: Agneta Carlsson, Hand- och Plastikkirurgiska klinikerna, NUS, 90185 Umeå.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer