förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare"

Transkript

1 Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här rapporten har vi funnit nio förmågor som är kännetecknande för ett framgångsrikt förändringsledarskap. Analysen tar även stöd i intervjuer med forskare och experter inom förändringsledning samt chefsen som Insightlab genomförde under juni 2012 med totalt 1078 svaranden.

2 Toolkit:Häfte 2 framgångsrik förändringsledning Innehåll Framgångsrika förändringsledares 9 förmågor s.3 1. Säkrar stöd och bildar allianser s.4 2. Använder sig av ambassadörer och förändringsledare s.5 3. Har tydliga visioner och mål s.6 4. Involverar alla för att skapa delaktighet och en känsla av ägandeskap s.8 5. Kommunicerar tydligt, medvetet och anpassat till olika grupper s Inser vikten av tålamod och uthållighet s Är realister, beredda på kritik och motstånd s Är flexibla och lyhörda s Skapar förtroende och tillit och har en stark tro till att alla kan s.18 2 InsightLab

3 framgångsrik förändringsledning 9 förmågor Framgångsrika förändringsledares 9 förmågor Att ledarskapet behöver anpassas till varje situation är självklart för de flesta och är kanske än mer uppenbart vid förändring. Varje förändring är unik och varje organisation är unik ifråga om förutsättningar, kultur och värderingar. Detta till trots kan man på en mer övergripande nivå urskilja ett antal generella förmågor som utmärker framgångsrika förändringsledare. I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här rapporten har vi funnit nio förmågor som är kännetecknande för ett framgångsrikt förändringsledarskap. Analysen tar även stöd i intervjuer med forskare och experter inom förändringsledning samt chefsen som Insightlab genomförde under juni 2012 med totalt 1078 svaranden. Chefer från vitt skilda verksamheter De intervjuade cheferna, liksom svaranden i en, kommer från vitt skilda branscher, från både privat och offentlig sektor och såväl mindre som större organisationer. Förutsättningarna kan tyckas spreta kraftigt mellan dessa olika verksamheter, men förändring involverar alltid människor och det är i mötet med människor som förändringsledarna delar sina erfarenheter. År 2007 genomförde Insightlab en liknande analys av gemensamma förmågor hos framgångsrika förändringsledare. Förmågorna idag är, kanske inte förvånande, snarlika de förmågor som vi identifierade för fem år sedan. Vi har dock formulerat och strukturerat dem något annorlunda för att belysa aspekter som förtjänar extra fokus i dagens arbetsliv. De intervjuade cheferna och förändringsexperterna kommer från bland annat följande organisationer: Xynteo, CEJN i Lönsboda, Frödinge, IKEA, Posten, Karolinska Institutet, Cordial Business Advisers, Blue Consulting Group, Polykemi, Hugin Daglig Verksamhet, Omvårdnad Gävle, Prästslättens förskola/karlshamns kommun, Svensk Kärnbränslehantering SKB, Ernst & Young, Behaviour, Forefront Consulting Group, ROI Ledarskap, Ledarna, VInnova, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. De 9 förmågorna hos framgångsrika förändringsledare 1. Säkrar stöd och bildar allianser 2. Använder sig av ambassadörer och förändringsledare 3. Har tydliga visioner och mål 4. Involverar alla för att skapa delaktighet och en känsla av ägandeskap 5. Kommunicerar tydligt, medvetet och anpassat till olika grupper 6. Inser vikten av tålamod och uthållighet 7. Är realister, beredda på kritik och motstånd 8. Är flexibla och lyhörda 9. Skapar förtroende och tillit och har en stark tro på att alla kan InsightLab 3

4 Toolkit:Häfte 2 framgångsrik förändringsledning En viktig faktor är samarbetet med facket, det vill säga en hög involveringsgrad och öppenhet med facket. De kan hjälpa oss se delar vi inte ser och även vara aktiva i själva genomförandet. Viktigast är att ledningsgruppen fungerar. Min erfarenhet säger att ledningsgruppsarbete fungerar dåligt i många bolag. Ledningsgruppen är första kriteriet för att lyckas. Skapa ägarskap för resultatet. Skapa vision som ledstång för alla aktiviteter och beslut. Låt team rotera in ny kompetens genom att ta olika roller i projekt. Samverka över organisationsgränser i projekt med fokus på gemensamt mål. 1. Säkrar stöd och bildar allianser Att leda en förändring är en stor utmaning. Den ordinarie verksamheten ska rulla på samtidigt som medarbetarna ska anamma nya beteenden eller arbetssätt. Starka känslor kan uppstå när människor upplever att invanda rutiner och vanor rubbas. Än värre blir situationen för medarbetarna vid varsel och uppsägningar. Ensam är inte stark i förändringssituationer. De intervjuade cheferna har på olika sätt säkrat stöd från högre nivå. När Ilpo Axenhus var platschef på CEJN i Lönsboda arbetade han först parallellt med den tidigare vd:n och platschefen i två år. Detta var sannolikt avgörande för att han skulle få förtroende från ledningen för att genomdriva ganska omfattande förändringar. Ilpo rekommenderar chefer i liknande situation att se över sin egen position och hur den ser ut i organisationsstrukturen vid en förändring. Bildar allianser Om man ska driva ett förändringsprojekt måste man få med sig viktiga aktörer, till exempel facket eller ledningen, och forma koalitioner. Kan man inte mobilisera intressenter och resurser blir det svårt att genomföra förändringen. Makten följer den som är duktig på att förhandla och koppla ihop intressen. Makten kommer från de som har skapat nätverken av aktörer inte via order. Det säger Kajsa Lindberg, forskare vid Göteborgs universitet. Att skaffa sig stöd genom att bilda allianser är något som flera av de intervjuade cheferna har gjort. De är duktiga på att förhandla, de har förståelse för det politiska klimatet inom och utanför organisationen och förstår vikten av att låta berörda parter få delta. Ulf TM Olsson, projektledare på Fastighetsenheten i Karlshamns kommun, tog fram ett särskilt projektdirektiv inför byggandet av en ny förskola och såg till att stämma av och förankra direktivet med alla berörda parter innan arbetet drog igång. På så sätt var alla med på tåget från start: När man arbetar offentligt finns det så många aktörer som ska samordnas att det krävs någon form av skriftligt dokument som är beslutat för att alla ska arbeta åt samma håll. [ ] Projektet måste först diskuteras fram. Det blir lättare att arbeta om man får med sig perspektiv från alla berörda aktörer från början. På Hugin Daglig Verksamhet för funktionshindrade bildade enhetschefen Turid Johansson-Berg referensgrupper med företrädare, medarbetare och chefer som ett sätt att säkra engagemang och stöd vid organisationsförändringen. Hon hade även ett starkt stöd från sin chefskollega Annelie Karlsson och samordnaren Vivi Ahlberg, vilket var betydelsefullt på ett personligt plan eftersom omorganisationen hon drev igenom sågs som kontroversiell och fick skarp kritik från flera håll. Personalchefen Roland Heimby på Polykemi betonar å sin sida vikten av att ha en nära relation med fackliga representanter och ledare i organisationen. 4 InsightLab

5 framgångsrik förändringsledning 9 förmågor 2. Använder sig av ambassadörer och förändringsledare Att som chef övertyga sina medarbetare om det positiva i en förändring är ibland svårt. Ofta är det enklare när medarbetare själva övertygar sina kolleger. Att ta hjälp av entusiaster och medarbetare som brinner för förändringen har varit av stor betydelse för flera av de intervjuade cheferna. I samband med en stor satsning på kompetensutveckling, kopplad till värderingar och kulturfrågor, valde Omvårdnad Gävle att utbilda särskilda utvecklingsledare. Dessa var medarbetare som med stor entusiasm frivilligt tog på sig uppdraget. Gunnel Antesjö, verksamhetsutvecklare på omvårdnadsförvaltningen i Gävle kommun, kommenterar: Ledningen måste ta täten och det är chefens ansvar att driva kvalitetsutveckling men chefen kan inte göra det själv. Det behövs andra bärare av kultur och värdegrund som dagligen arbetar i verksamheten. Idag har vi utbildat 100 utvecklingsledare och det arbetar en till två utvecklingsledare på varje arbetsställe. Peter Wass, CFO och chef på Ledningsstaben på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, ger rådet att identifiera ambassadörer runt om i verksamheten, gärna synliga personer i viktiga projekt. När en ny, gemensam projektmodell infördes på SKB skapade han ett projektplanerarnätverk som också fungerade som ambassadör för det nya arbetssättet: Tänk 80/20-regeln. Lägg 80 procent av din energi och tid på dem som stöttar. Utnyttja deras engagemang och gör dem till ambassadörer. Turid Johansson-Berg, enhetschef på Hugin Daglig Verksamhet, valde att bilda en styrgrupp med entusiaster: I en fas när jag som chef kände att det var svårt att få fram information till så många som 13 medarbetare där alla för tillfället inte drog åt samma håll införde jag styrgruppen med fyra medarbetare. Enväldigt utsåg jag de personer som jag visste hade förmågan att bära idén. Övriga fick på arbetsplatsmöten veta varför just dessa hade fått uppdraget. Jag tycker det är effektivt att ha så kallade change agents i organisationen (engagerade medarbetare) som kan fånga in eventuella oroligheter, frågor och förtydliga, prata om förändringen mm. Hitta early adopters. Du är ingen ledare förrän någon följer dig. Dra nytta av dem som är positiva till förändringen. Använd kraften/erfarenheten i organisationen och skapa delaktighet. Fokusera kraft och energi på de förändringsbenägna medarbetarna och späd ut de andra grupperingarna med nya människor och nya perspektiv. Mona Nilsson, utsedd till "Årets förändringsledare 2011" som ansvarade för att skapa och genomföra Ikeas utbildning i förändringsledarskap för Ikeas samtliga chefer skapade ett nätverk av 200 facilitatorer: Den lösning vi valde var att skapa ett nätverk med facilitatorer. Från 2006 till 2011 utbildade vi mer än 200 personer att fungera som facilitatorer. Vad vi framför allt sökte var personer som hade en naturlig fallenhet och engagemang för förändringsarbete och utbildning. En tredjedel av dessa personer kom från HR, övriga var en mix av chefer i linjen och personer som jobbade i vårt eget förändringsprogram och som visade sig särskilt lämpade. InsightLab 5

6 Toolkit:Häfte 2 framgångsrik förändringsledning Var extremt tydlig med att det kommer fullföljas hela vägen och varför det måste göras. Tydliggör syftet och målen med förändringen och konsekvenser om förändringen inte görs. Arbetet slutar inte med att en ny organisation rullas ut/en ny teknik implementeras, det är då det börjar. 3. Har tydliga visioner och mål De intervjuade cheferna poängterar hur viktigt det är att ha tydliga visioner och mål för förändringsarbetet. Inte minst ska det vara fullständigt klart varför förändringen genomförs. Första steget är att se till att vision och mål är tydliga för dig som chef Ett första steg i tydlighet vad gäller vision och mål är att nå klarhet själv som chef. Ledarskapsexperten Anders Lundin, som intervjuas i den här rapporten, är vd på konsultnätverket Centrum för högpresterande system (CHPS). Han anser att många chefer glömmer bort att fråga sig själva varför förändringen ska genomföras och vad de själva vill. En annan ledarskapsexpert som intervjuas i rapporten, Henrik Challis som är seniorkonsult på Plan B, poängterar även han hur viktigt det är att själv förstå varför förändringen är nödvändig. Insikten om att man själv behöver tänka igenom förändringen finns hos de intervjuade cheferna. Följande råd ger Ilpo Axenhus, f.d. platschef på CEJN i Lönsboda och numera supply chain manager på Frödinge: För att förändring ska lyckas behöver du fråga dig: Vad är meningen med förändringen? Vad skapar mening för den som utsätts för förändringen? Ulf TM Olsson, projektledare på Fastighetsenheten i Karlshamns kommun, ger ett liknande råd: Den första frågan man behöver ställa sig som projektledare är: Vad är syftet med det här projektet? Sätt dig ner i lugn och ro och skriv ned det. Tydliggör vision och mål för medarbetarna När man som chef är fullt klar över vision och mål är det lika viktigt att se till att alla medarbetare når samma klarhet. Carin Eriksson Lindvall, forskare vid Uppsala universitet, förklarar riskerna med otydlighet: Det finns många gånger olika svar på frågorna: Varför ska förändringen genomföras? Vad ska förändras? Hur ska förändringen genomföras? Vem ska genomföra den? När? I synnerhet i större organisationer finns mängder av olika svar på de frågorna. Om man inte försöker enas blir det väldigt spretigt och skapar ingen riktning för förändringen. Det i sin tur skapar misstro mot förändringen. Bland de intervjuade cheferna framkommer att de lägger oerhörd vikt vid tydlighet i vision och mål. Roland Heimby, personalchef på Polykemi, säger till exempel: Kommunikation är viktigt. Vad är vårt syfte och mål med det här? Det måste vara väldigt tydligt. 6 InsightLab

7 framgångsrik förändringsledning 9 förmågor Agneta Jensen Söderström, ansvarig för hälsoinspiratörerna på Posten, ger liknande råd: Sätt upp tydliga mål, som till exempel att sänka sjukfrånvaron. Att veta vart man vill nå, att visa nytta och effekt. Det ger framgång. Hon berättar också att det hälsofrämjande arbetet på Posten underlättas av att man har en policy som stöd samt att man arbetar med lokala verksamhetsplaner. De centrala målen förankras därmed i lokala mål och handlingsplaner. Ilpo Axenhus betonar vikten av mål som är lätta att förstå: Jag satte upp enkla mål det ska helst bara vara två till tre stycken som alla förstår. Om jag frågar en montör eller en svetsare så ska han känna till målen och förstå dem. Återkom till målen gång på gång och följ upp framstegen Turid Johansson-Berg, enhetschef på Hugin Daglig Verksamhet, berättar hur viktigt det är att gång på gång påminna om visionen och målen och visa framstegen: Utmaningen har också varit att hålla vad vi lovat företrädare och medarbetare. [ ] Mitt sätt att hantera detta har varit att förmedla de goda exemplen till alla som orkar höra på. Att påminna om visionen och uppmuntra alla goda initiativ som medarbetarna kommer med. Vi tar emot studiebesök och visar upp vad vi tillsammans åstadkommit. Jag tycker att om man är tydlig med syftet och får acceptans för detta så brukar man få med de flesta. Var strukturerad. Använd tidplaner och arbeta med aktivitetslistor där man har vem som ansvarar för vad och följer upp dessa regelbundet. För att tydliggöra vision och mål med den satsning på kompetensutveckling som gjordes på Omvårdnad Gävle, använde verksamhetsutvecklaren Gunnel Antesjö en modell med fyra kompetenssteg: Modellen i fyra steg gör att vårt mål blir tydliggjort. Alla kan se vart vi ska. Ett krav i modellen är att utbildning ska leda till förbättringar på arbetsplatsen. Därför har vi parallellt arbetat med en modell för förbättringsarbete. Enligt denna modell ska förbättringsplaner regelbundet upprättas, genomföras, följas upp och utvärderas. Gör målen mätbara Magnus Kuchler, partner på Ernst & Young, anser att en förändring måste vara mätbar, annars är det svårt att visa på förändringen. Tyvärr är det något som många kommer på i efterhand. Men om man inte har gjort mätningar innan förändringsarbetet påbörjades så har man ingenting att jämföra med. Om man inte gör mätningar vid startläget så vet man ju heller inte vilka mål man ska sätta. Jag tror att det är bra med tuffa mål, som ger projektet fokus och som tvingar oss att tänka utanför boxen. Men det är viktigt att målen känns realistiska. Om man vet vilken nivå man utgår ifrån och jämför den med de allra bästa på området då kan man sätta tuffa mål som ändå känns realistiska. InsightLab 7

8 Toolkit:Häfte 2 framgångsrik förändringsledning Servera VAD:et och bjud in medarbetarna till diskussionen om HUR:et! Låt alla delta i förändringen istället för att servera en färdig förändringsplan. Berätta om vilket mål som skall nås och varför (VAD:et). Berätta vad denna förändring kommer ha för positiva effekter men låt medarbetarna och mellancheferna tillsammans bestämma HUR de ska nå dit. På så sätt får alla en gemensam förståelse för syftet och en inre svårrubbad drivkraft och förändringen går mycket smidigare (nästan automagiskt!). 4. Involverar alla för att skapa delaktighet och en känsla av ägandeskap Förändringar upplevs som lättare när man själv har fått vara med och påverka och när chefer och ledare lyssnar på ens synpunkter. Ledarskapsexperten Ann Zander, konceptansvarig för Försvarsmaktens satsning på utvecklande ledarskap, menar att många chefer är starkt lösningsorienterade. Men som chef måste man släppa föreställningen att man själv ska vara den som kommer med alla lösningar och svar. Låt alla vara med och påverka När Prästslättens förskola skulle byggas i Karlshamns kommun såg projektledaren Ulf TM Olsson till att alla skulle få komma med synpunkter från start, innan projektet drog igång: I kommunen finns många bakomliggande beslut som måste finnas med. Sedan finns lagar som ska följas. Förskolepersonal och rektor måste få komma med åsikter, liksom aktörer som den tekniska förvaltningen, städavdelningen och parkförvaltningen. Jag försökte få med allt det här i projektdirektivet och stämde av det med berörda aktörer. Då handlar inte projektdirektivet om vad jag själv tror, eller hur rektorn vill ha det, eller hur någon annan tycker att det ska vara, utan många perspektiv sammanvägs. När Polykemi införde en ny kompetensmodell kopplad till lönerevisionen gjordes det i samverkan, enligt personalchefen Roland Heimby: Arbetet med att ta fram modellen och den praktiska användningen har vi gjort i samverkan med ansvariga chefer och fackliga representanter. På Hugin Daglig Verksamhet började man med ett personalmöte där visionen om den nya verksamheten för funktionshindrade presenterades, enligt enhetschefen Turid Johansson-Berg: Vi började med ett personalmöte för de grupper som jag och min kollega tänkte skulle ingå. Idén var då bara rutor på ett papper och en beskrivning av funktioner som vi ville ha. [ ] Alla fick spåna om vilka aktiviteter som var viktiga och som måste ingå i en ny verksamhet. Skapa en känsla av ansvar och ägandeskap Som platschef på CEJN i Lönsboda valde Ilpo Axenhus att skala ned hierarkin och istället bilda förbättringsgrupper som fick driva utvecklingen. Till sitt stöd hade de hjälp av mätetal som de satte upp tillsammans med Ilpo: 8 InsightLab

9 framgångsrik förändringsledning 9 förmågor Det är viktigt att medarbetarna äger mätetalen. Ägande är något helt annat än att bara mäta. Om man äger mätetalet blir man proaktiv: Hur kan jag göra det här bättre? Som ledare lägger jag mycket tid på att vara överens med medarbetarna om mätetalen som de äger. När Omvårdnad Gävle tog fram sin modell för kompetensutveckling och värderingsarbete var tanken att medarbetarna själva skulle driva utvecklingen, berättar verksamhetsutvecklaren Gunnel Antesjö: Vårt mål var att utbildning ska leda till förbättringar men vi ville inte styra vilka förbättringar som skulle uppnås eller hur. Vi ville att medarbetarna skulle känna att de var delaktiga, att idéerna skulle komma från dem. Jag tror att det gav våra medarbetare mycket av inspirationen. De förstod att det hängde på dem själva om något skulle hända. Innan idén om Prenumeration på hälsa genomfördes på Posten presenterades den på ett stormöte med flera hundra chefer och hälsoinspiratörer. Syftet var att se om idén skulle få tummen upp, berättar Agneta Jensen Söderström, ansvarig för hälsoinspiratörerna på Posten: Jag tror att förändring över huvud taget underlättas när människor får vara med i processen, när de blir involverade, även om det inte alltid blir exakt så som de själva vill ha det. Lyssna även på de "negativa" Att involvera personalen handlar inte bara om att lyssna på de som är positiva och kommer med utvecklingsidéer. Detta är något som bland annat Magnus Kuchler på Ernst & Young understryker: "Det finns också två goda skäl till att ta med de som är mest negativa till förändringar. För det första så gäller den gamla sanningen att ingen vill förändras, men alla vill förändra och om dessa personer är med i projektet och känner att de har inflytande så tar de lättare till sig förändringen. Det andra goda skälet är att de som är negativa letar efter fel och brister, vilket blir en utmärkt kvalitetssäkring." Skapa delaktighet och låt alla vara med i arbetet. Engagera medarbetare och kunder i framtagande av plan och strategi så känner alla igen sig och verkar åt samma håll. Mandat från ledningen är viktigt, tydliga mål med förändringen måste finnas före genomförandet. Ge kontinuerlig information, håll regelbundna möten med medarbetarna där öppenhet och framför allt lyhördhet för förslag och idéer finns och tas tillvara. Medarbetarna som total grupp har ofta stor kunskap om verksamhetens risker, fördelar etc. Avsätt därför tillräckligt med tid för dialog och genomförande. InsightLab 9

10 Toolkit:Häfte 2 framgångsrik förändringsledning I alla förändringar ha tydliga roller och en kommunikationsplan, se till att vi går ut med samma information till alla. Följ upp/ ha diskussionsforum efteråt. Ledningen måste ta sig tid för att samtala med alla. Delaktighet och motivation och försök få arbetsglädje i det vi gör. Framgång föder framgång. Låt det ta tid i början, alla behöver få tid till reflektion. Prata individuellt med så många som möjligt direkt efter inledande information för att förankra. 5. Kommunicerar tydligt, medvetet och anpassat till olika grupper Otydlighet i kommunikationen kan få även de bästa intentioner att gå om intet. De intervjuade cheferna och förändringsexperterna är alla oerhört noga med att kommunicera tydligt till alla berörda. Ett tydligt budskap som återkommer När Omvårdnad Gävle införde sin nya modell för kompetensutveckling och värdegrundsarbete satsade man på utbildning för alla och möjlighet till diskussion och reflektion: När vi startade utbildades både chefer och medarbetare tillsammans i samma värdegrund under ganska kort tid. Alla medarbetare fick ta del av samma utvecklings- och utbildningsinsatser oavsett tidigare kunskaper. Syftet var att de skulle ha samma utgångspunkt vid efterföljande diskussioner och därigenom större möjlighet att ta ansvar för kvalitetsutveckling på arbetsplatsen. Om bara några enstaka får utbildning så orkar de inte dra förändringen. Vi såg också till att alla fick gott om tid att diskutera och reflektera på arbetsställena. När platschefen Ilpo Axenhus skalade ner hierarkin på CEJN i Lönsboda och istället införde förbättringsgrupper insåg han hur oerhört viktigt det var att ha regelbundna möten om verksamhetens utveckling. Och att lära alla medarbetare att förstå finansiell information: Jag byggde upp veckomöten och månadsmöten som jag höll med alla i små grupper. Under mötena lärde jag alla att läsa och förstå en kvartalsrapport. [ ] Det tar olika lång tid för olika personer att lära sig så det är viktigt att ställa frågor som: kommer alla ihåg vad som menas med direkt material eller ska vi ta det en gång till? Ett enhetligt budskap När Polykemi införde sin nya kompetensmodell var det viktigt att alla cheferna gjorde likartade bedömningar av medarbetarnas kompetens, inte minst då lönesättningen skulle kopplas till kompetensmodellen. Enligt personalchefen Roland Heimby var dialog avgörande. Alla chefer samlades för att jämföra sina bedömningar så att de kunde kalibreras: Lär av varandra och lär hur ni resonerar så att ni är eniga och inte vacklar ute i organisationen. När Prästslättens förskola skulle byggas upprättade projektledaren Ulf TM Olsson ett projektdirektiv genom att hämta in synpunkter från alla berörda parter. Det dokumentet användes sedan som kommunikationsunderlag under hela processen: Det kommunicerades sedan till alla vid alla stadier i projektet, såsom underlag för projektgruppens arbete, upphandlingar av konsulter och entreprenör, samt vid dessa aktörers möten, och har nu sist använts som underlag för utvärderingen av projektet. Jag har även kunnat arbeta utifrån dokumentet 10 InsightLab

11 framgångsrik förändringsledning 9 förmågor vid alla uppföljningar och informationer till politiker, personal, föräldrar, allmänhet samt till pressen, både radio och tidningar. Jag är övertygad om att vi har sparat tid, pengar och många bekymmer genom detta arbetsätt. Kommunicera på olika sätt till olika grupper Enligt Peter Wass, CFO och chef för Ledningsstaben på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, är det viktigt att anpassa sin stil och kommunikation till olika grupper. Olika grupper inom organisationen har sin kultur och en av nycklarna för att lyckas är enligt Peter att kontakta ledarna för de olika klustren att sitta ner, lyssna och förstå. Forskarna på SKB visade sig vara mer känslomässiga än andra grupper; de var rädda för att tappa sin frihet. Avgörande för att vinna över dem var att hitta supporters bland forskarna som blev språkrör gentemot övriga forskare. I denna grupp var det över huvud taget viktigt att förstå varför förändringen gjordes. Bland verksarbetarna var det inte alls lika viktigt: De vill framför allt veta hur de ska göra. Deras inställning var mer vi struntar i varför säg vad vi ska göra, så gör vi det. Gör kommunikationsplanen rollstyrd En viktig del i förändringsledningen är kommunikationen i projektet och mellan projektet och övriga intressenter. Magnus Kuchler, partner på Ernst & Young, menar att här har metodiken förfinats på senare tid. Förut kommunicerade projektet oftast samma material till alla, på samma sätt, vid samma givna tidpunkter. Men nu har man insett att olika medarbetare med olika roller har behov av olika information vid olika tidpunkter. Olika avdelningar har olika behov, mellancheferna har ett behov, facket har ett annat och så vidare. Därför har man börjat göra kommunikationsplanerna rollstyrda. "Och man kan inte ta genvägen att kommunicera allt till alla. Då blir det ett brus där jag inte vet vad som är viktigt för just mig och då sjunker mitt engagemang. Därför är det viktigt att rollstyra kommunikationen." Förutom att rollstyra kommunikationen har det enligt Magnus även blivit allt viktigare att lägga tid på att hitta många olika kommunikationskanaler. "Och man får inte var rädd för att bli tjatig. Vi brukar säga att allt ska kommuniceras tio gånger. Och det är viktigt att säga samma sak i flera olika kanaler - på möten, i workshops, i twitter och bloggar, i brev i brevlådan och på anslag i hissen." 1. Lägg en strategiplan: Hur och när man börjar med information, planlägga för mänskliga resurser språkrör som personalen kan prata informellt med. Möjlighet att ställa anonyma frågor som ska få blixtsnabba svar. Allt kan ju inte informeras, men det gör inget om man till exempel berättar att denna vecka ser vi över om det blir uppsägningar. Så vet personalgruppen att det är det som händer. Man blir trovärdig. 2. Transparens: A och O är trygghet. Personalgruppen ska ha tät information även om det inte finns något att informera om. 3. Berätta allt minimum 5 gånger så att det blir ett mantra, dvs. i nyhetsbrev, på personalmöten, vid kaffet, nätinformation (vad man nu har). Säkra att kommunikationen når fram Maria Englund på Forefront Consulting understryker att även om omfattande information om förändringen har gått ut till personalen och andra intressenter är det inte säkert att den nått fram och förståtts: "Felkällorna är många personer har missat viss information, de har tolkat den annorlunda än avsett, de har inte förstått vissa delar, de har fått motstridig information från annat håll osv. Nyckeln är att via dialog, möten eller enkäter följa upp och förstå hur informationen har mottagits för att därmed kunna komma med klarläggande information och fakta." InsightLab 11

12 Toolkit:Häfte 2 framgångsrik förändringsledning Skapa en känsla där medarbetarnas, mellanchefernas och ledningens förutsättningar för förändringen faktiskt är schysst! Ge vetenskapliga erfarenheter av förändringar, att det faktiskt är individuellt hur mycket tid det tar innan man förstår/accepterar den nya situationen. Se till att det syns att man som chef dels är påverkad av förändringen och dels hjälper medarbetarna med detta! 6. Inser vikten av tålamod och uthållighet Det tar tid att ändra vanor och ta till sig nya arbetssätt. Forskaren Carin Eriksson Lindvall vid Uppsala universitet konstaterar att förändringar tar tid och vi tar oss inte alltid den tiden. Vi faller också lätt tillbaka i vanor och rutiner eftersom dessa är just tidsbesparande. Det gäller både individer och organisationer. Det är därför vi så ofta bryter nyårslöften och därför som det går trögt att förändra i organisationer. Att inte ge upp utan hålla ut och tålmodigt invänta effekterna är en nyckelfaktor för att lyckas med förändring enligt de intervjuade cheferna. Enligt Mona Nilsson, "Årets förändringsledare 2011", konstaterar att en mycket vanlig fallgrop i förändringsarbeten är att förklara jobbet klart för tidigt, och gå vidare till nästa projekt. "En vi genomförde på Ikea visade att hälften av alla förändringsinitiativ aldrig blev färdiga. Min uppmaning är därför att vara uthållig och realist med hur lång tid det tar att förändra något. När jag tidigare tyckte att ett förändringsprojekt var färdigt var vi bara halvvägs. Jag ser inga undantag från detta." Mona tipsar om att det finns ett enkelt test för att undersöka detta: fråga först chefer och sedan medarbetare om vilka förändringsinitiativ de anser pågår. Hennes erfarenhet är att chefen tycker en hel del projekt är klara medan medarbetarna fortfarande kämpar med genomförandet. Var medveten om att medarbetarna behöver ta sig tid till förändringen Magnus Kuchler, partner på Ernst & Young, anser att stora förändringsarbeten måste genomföras i projektform. Att driva igenom större förändringar i det vanliga linjearbetet går helt enkelt inte. Det måste finnas öronmärkt tid. Och tiden måste avsättas av rätt människor. När man ska sätta ihop ett projektteam är det inte ovanligt att man börjar med att fråga sig vilka som har tid över till detta. Men Magnus konstaterar att det är fel angreppssätt för att få ihop rätt team: Det vet ju alla att de personer som kan mycket och som är drivna och engagerade också är de som har mest att göra. Och om projektet är viktigt är det just dem som vi måste ha med. Så hur viktigt är projektet? Det är frågan som ställs på sin spets och som måste besvaras innan man startar. Effekten syns inte på en gång Få förändringar ger omedelbart resultat. Det poängterar Agneta Jensen Söderström, ansvarig för hälsoinspiratörerna på Posten: Ge inte upp. Man ser inte nyttan eller effekten på en gång. 12 InsightLab

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst

Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Konsten att lyckas igen och igen Förändring när den är som bäst Annika Lagerhorn Innehåll Inledning 3 Kompetens i att förändra en nyckel till framgång HR i förändring 4 Positive Organizational Science

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer