MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: Tid: Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets medborgarträff i Björkfors. En kort presentationsrunda av de politiker och tjänstemän som fanns med vid medborgarträffen på Allhuset i Björkfors denna kväll. Enligt den gamla goda seden så inleddes sammankomsten också denna gång med kaffe och bullar. Från Bygderådet inskickade frågor återfinns nedan inkopierade i dessa anteckningar från mötet i Björkfors: Frågor till kommunen 1 Kort information av Oppeby Bygderåd om leader sommen projektet 2 Information om försäljningen av skolan 3 Information om gympasalen 4 Bredband och mobiltelefon täckning. Detta efterfrågas av i stort sett av alla. Utanför Björkfors och ADSL området har det högsta prioritet. Frågan är inte minst viktig för redan fastboende för att de skall stanna kvar och kunna bedriva sitt företagande och sin verksamhet, arbeta på distans osv. Finns ingen täckning sker ingen inflyttning. 1

2 I dagens samhälle när mer och mer av samhällsinformation, bankärenden, kommunikation både socialt och i arbetet sker med hjälp av mobilnätet och bredband är mobil och bredbandstäckning ett måste. Avsaknad påverkar också huspriser och värden på fastigheter och i varje fall i ett fall kunde huset inte säljas eftersom det inte fanns mobiltäckning. För ca 1 1/2 år sedan hade vi tillsammans med Hycklinge ett möte med ITSAM och kommunen ang bredbandsutvecklingen. Trots påstötning har vi inte fått någon info eller återrapportering hur projektet fortskrider. Vad händer? Har kommunen någon ansvarig som följer utvecklingen i projekt liknande vårt? Om inte, borde det inte finns? Vad händer med 4G utbyggnaden. Enligt Telia skall det påbörjas under Kan vi utgå från att de områdena som har sämst täckning kommer först i utbyggnaden. Enligt Per Lindvall (ansvarig för det mobila affärsområdet)på Telia kan kommunen påverka detta. Hur bevakas utvecklingen av ny teknik. Finns det andra lösningar än fibrer i sikte. Modell BoreNet. 5 Vägar Vägen Hycklinge till Björkfors över Ålhult/Räfshult är i bedrövligt skick. När kommer en renovering? Kommer det en breddning av vägen Stjernevik - Rimforsa? Björkfors - Vada, tjälskador, guppigt och hoppigt - när kommer en renovering? Vinterunderhållet är dåligt med sen plöjning, snömodd, för dålig åtläggning, spårigt osv. Byvägarna är bättre underhållna än landsvägarna. Varför denna försämring och kan vi vänta en förbättring? 6 Skolskjutsar Om vi förstått saken rätt har föräldrarna rätt att välja skola och kommunen har då en skyldighet att bereda plats i den valda skolan. Följer inte då att kommunen skall ordna skolskjuts till de skolorna eller kan kommunen omintetgöra denna rättighet genom att inte ordna skolskjuts? 7 Kommunikationer tåg och buss Bättre anpassade bussförbindelser har efterfrågats för att möjligöra pendling till Kisa och Rimforsa/Linköping. Hur fastställer kommunen behovet vid upphandling. Att mäta antalet passagerare på befintliga linjer är knappast tillförlitligt då det inte visar det verkliga behovet. 8 Hjärtstarter I Mjölby och Boxholm står kommunen för det underhåll som krävs även om bygderåd och liknande har gjort insamling till själva hjärtstartern. När kan vi förvänta oss att Kinda kommun gör något liknande? 2

3 Lars Schedenborg Kompletterande och utvidgad fråga ang skola och skolskjutsar När skolan lades ner så fick alla välja ny skola och då var valen Kisa, Horn och Rimforsa. Skolskjutsar ordnades till alla skolorna. Detta började gälla höstterminen Nu är det tydligen beslutat att Björkfors tillhör skolområde Kisa och att den upphandlade skjutsen inte kan garanteras till alla skolor efter vårterminen Ingen har frågat oss föräldrar vad som är lämpligt skolområde. Det naturliga för oss är Rimforsa där vi har vår tillhörighet i idrottsförening, post, postpaket, kyrka osv. Frågeställningen är nog mer åt hållet: På vilka grunder tillhör Björkfors skolområde Kisa? Är det så enkelt att det bara är för att linjebussen går dit eftersom det finns elever till högstadiet... Ingen tanke på oss föräldrar till de mindre barnen gällande jobbpendling osv med tanke på sjukdom (mindre barn oftare sjuka än högstadiebarn). Skolskjutsar måste ändå finnas då barn bor ute på landet och måste "matas" fram till linjebussen. Varför måste vi skriva på att skolskjuts inte garanteras längre än till vt det var ju faktiskt inte vi som la ner skolan i Björkfors!!! Läge att ni politiker tänker till om ni vill att någon ska bo på landet - eller är det så att ni inte vill att någon ska det...??? Lars-Inge Schedenborg Oppeby Bygderåd Pia Tingvall efterhörde om det finns några nya frågor att ta upp under kvällen, vilka inte hade kanaliserats via Oppeby Bygderåd och de frågor som därigenom inkommit till kommunen. Inga direkta frågor i nuläget, utan ordet till Lars Schedenborg som kort informerar om Leader- projekt där en resursinventering nu har genomförts. Anlitade konsulten, Lars Karlsson, presenterade materialet översiktligt och förklarade att det ska vara klart till kommunstyrelsens möte den 16 september Gymnastiksalen vid Björkfors skola är av största vikt för Björkfors och bygden, framhöll Lars Schedenborg. Tydligen nej till avstyckning av gymnastiksalen i detta läge, och man tittar nu på återrapporteringen till kommunstyrelsen. Viktigt att få grepp om kostnaderna. 3

4 Pia Tingvall framhöll att man från politiken vill se en bra lösning för bygden, men kommunen ska inte äga salen är den målsättning som man nu har. Därefter ordet till ITsams vd Alberto Necovski och projektledare Annette Blomqvist som presenterade ett material om bredbandet och möjligheten att bygga ut detsamma i Björkforsområdet. (Var god se bilaga som består av två olika dokument) Med karta som underlag så redovisades de två förslag övergripande utifrån de projekteringsunderlag som är framtagna av ITsam. Ansökan ska ställas till kommunen vad gäller erforderliga medel för projektens genomförande. Ett projekt avser Björkfors Idhult Drabo och Ryda och det andra Hycklinge och mot länsgränsen Kalmar. Det är byalaget som sätter samman en skrivelse till kommunen och länsstyrelsen. När det gäller kostnaderna så är den totala kostnaden för Björkforsområdet beräknad till 4,8 mkr och för Hycklingeområdet till 4,6 mkr. Det underströks från Alberto Necovskis sida att detta är ett underlag för att söka medel, men det är inte fastslaget i detalj hur det ska se ut då det är de boende i området som sätter ribban. En mer omfattande diskussion kring olika tekniska frågor i anslutning till bredbandsutbyggnad. På frågan om det mobila bredbandet kan komma att ersätta fiber så var Alberto Neckovskis entydiga svar att så inte kommer att vara fallet. Detta är något som hela Europa har insett, och även länder i Asien, såsom Korea satsar nu på fiber. Fungerande mobilt bredband kräver många master och fritt utrymme mellan mast och mottagare. Så det som fungerar i Stockholm med dess många master, fungerar inte alls på samma sätt i den topografi som finns i Kinda. Alberto Necovski framförde att vi nu från ITsam skickar över underlaget till Urban Eriksson och Pär-Anders Olofsson. Ni måste själva sammanställa och lämna in ansökan till kommunen. Vi hjälper till, men ni måste ansöka själva. Beräkna hur många som kan förväntas gå med och definiera en max och min kostnad. Viktigt att ha något att utgå från när det gäller ekonomin. 4

5 Diskussion/antagande kr per hushåll? Det kan bli billigare om man kan göra mer själva t ex utför grävningen i egen regi. Uppmaning: - Ta kontakt med E.on för om de planerar att gräva ner luftledningar när ni lägger ner fibern så finns samordningsvinster. Tack till Alberto Necovski och Anette Blomqvist! Därefter försatte mötet med ett antal av de andra prioriterade frågorna: Skolan i Björkfors var nästa punkt. Pia Tingvall framförde att kommunstyrelsen har eftersträvat en långsiktigt bra lösning. Fastighetschefen har nu i uppdrag att förbereda en avstyckning. Ger samma möjligheter att köpa två fastigheter för köparen. - Viktigt att göra rätt, underströk Pia Tingvall. Dialog med presumtiv köpare vid fastighetsavstyckningen. Det är ingen bra lösning att kommunen äger långsiktigt. Jämförde med brygglösningen i Björkfors. Lars Schedenborg: Skilja på skolan och gympasalen. Pia Tingvall framhöll att beslutet om att sälja skolan är taget. Urban Eriksson: Det finns en fiberbrunn i skolan? Viktigt att titta på den delen innan försäljning och avstyckning. Fråga: - Stöd till gympasalen? Pia Tingvall: Boverket och andra organisationer som har möjligheter att kunna ge bidrag. Samma förutsättningar i Björkfors som för alla andra samlingslokaler. Diskussion om värmepannan och värmeförsörjning via kulvert. Pia Tingvall: Något borde ha gjorts för 30 år sedan, men vi få hitta en lösning på detta. David Wenhov. Vid försäljning är det högstbjudandes bud som gäller! Läs kommunallagen! Inte någon riktad försäljning! Pia Tingvall: Vi får återkomma i detta. Urban Eriksson: Viktigast att det finns en lokal där det kan bedrivas verksamhet för björkforsborna. Gymnastiksalen en sammanhållande punkt. Medborgare: Folkhälsoperspektiv? Hur ser kommunen på detta? I en tätort tillhandahåller kommunen lokaler. Pia Tingvall: Det gäller att hitta en långsiktigt bra lösning för alla. 5

6 Pia Tingvall: Viktigt att vi utgår från kommunens alla delar. Bygga villor här i Björkfors. Bygga på det som finns i bygden och föra en dialog med köparen av skolan. Fråga: - Varför vill kommunen inte ha kvar gympahallen? Pia Tingvall: - Utveckling och mobilisering i samma omfattning är inte trolig om kommunen står som ägare! Tanken är att byalaget driver hallen. Lars Karlsson: Varje invånare ger kr i netto och handlar för kr. Kommunen bör ge något tillbaka. Det är jätteviktigt med en gympahall! Medborgare: - Vi får sämre service hela tiden. Pia Tingvall: Vi måste hitta nya vägar och allt kan inte vara som det har varit tidigare. David Wenhov Säljs hallen nu till högstbjudande? Men vem vill sälja hallen? Det är centerpartiets och majoritetens åsikt, men inte allas uppfattning tydligen. En röst på centern (majoriteten) är en röst för en bra utveckling, säger Pia Tingvall David Wenhov: Det finns möjlighet att lägga ut på entreprenad till bygderådet om det finns intresse för en sådan lösning. Lars Schenborg Vi vill ha en hållbar och långsiktig lösning i denna fråga. Vägfrågorna. (Se sidan 2 med de olika frågorna angivna). Undertecknad redovisar det svar som lämnats av Jonas Sjöholm via mail till honom: Jag har nu tittat igenom planerna för vägarna runt Björkfors. Några ytterligare större åtgärder på vägarna är inte inplanerade för året. Väg 666 mellan Björkfors och Vada finns med i planerat åtgärdsbehov, men kommer inte att åtgärdas i år enligt vår beläggningsingenjör. Och jag kan inte lova tidpunkt för när det finns pengar för åtgärd. Men jag har väckt frågan inför kommande år, När det gäller ojämnheter och tjälskador på vägarna så blev vi hårt drabbade efter vintern. Vi har åtgärdat en hel del skador på andra vägar och begärt extra medel för dessa åtgärder. Vi ska nu se över vår finans och se om vi har möjlighet att göra fler punktåtgärder. Men det blir inga hela vägsträckor som åtgärdas. 6

7 När det gäller breddningar mm så finns inte det med i några planer. Den vägen som är kvar att belägga i år i närheten. Är väg 660 mellan Horn och Råsöbro. I Plan för kommande år är bärighetsåtgärder på väg 134 mellan Millingetorp och Råsöbro. Samt att jag hoppas att vi kan få finans för åtgärder på väg 666, enligt ovan. För övrigt när det gäller beläggningsåtgärder inom driftområdet Kisa, som Svevia i Kisa utför inom sitt kontrakt. Så gäller det att: laga hål, sprickor och mindre fläckvisa försegling av öppna beläggningar. Samt mindre justeringsåtgärder av ojämnheter. Till detta har vi ca 6 milj /år på 100 mil belagd väg. Finns det ytterligare behov måste vi äska pengar i vår verksamhetsplanering för kommande år eller få extra tilldelning för akuta åtgärder. Vintersynpunkter är alltid bra att få. Men är svåra att kontrollera om det inte sker i samband med snö och halka. Vi utför stickprovskontroller under vintern. Och hittills sköts det i stort sätt enligt den standard vi upphandlat. Men det är alltid bra med frågor som vi kan ta upp med vår entreprenör för att se om det går att förbättra något. Bl.a. kan vi trycka på, att de ser till så att de som plogar får instruktioner så att de kan ställa in sina plogar för att få så rent som möjligt på vägen. Men när det gäller det mindre vägnätet så godtar vi rätt långa åtgärdstider för plogning, och då kan det bli en hel del snö under pågående snöfall innan plogning sker. Och vi godtar en del lös snö på vägen även efter snöfall vid uppehållsväder. Med vänlig hälsning Jonas Sjöholm Projektledare Drift Rune Jonsson ska skicka över ovanstående mail till Oppeby Bygderåd. Frågan om skolskjutsar. Jimmy Bexell: Skolskjuts till Rimforsa garanterades under nuvarande trafikavtal. Information om det beslut som KS har tagit gällande nuvarande trafikavtal. Sigvard Olsson: Är folkviljan att barnen ska vara i Rimforsa så måste detta gälla. David Wenhov: Vi gör det till en valfråga om det är det ni vill! Sigvard Olsson: Viktigt att driva frågan nu innan upphandlingen är klar. Folke Pettersson: Förr så bestämde rektor var barnen skulle gå i skolan! 7

8 Lars Schedenborg: Bussförbindelserna till Rimforsa? Jimmy Bexell: - Det är nu en Landstingsfråga och turtätheten bygger på resandeunderlaget. Genomgång av andra frågor bl.a hjärtstartare: - Vem ska betala underhåll av hjärtstartarna? Pia Tingvall: Vi tittar på detta, men det har visat sig vara en mer komplex fråga än vad man från början antog. Det finns exempel på lösningar från andra kommuner, replikerade Lars Schedenborg Pia Tingvall tackar deltagarna för deras medverkan och avslutar därmed årets medborgarträff på Allhuset i Björkfors Antecknat av Rune Jonsson 8

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 Datum: 2011-10-03 Tid: 19.00 21.10 Plats: Allhuset Deltagare: 28 personer Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till årets medborgarträff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 12 SEPTEMBER 2011. Datum: 2011-09-12 Tid: 19.00 21.00 Plats: Höganlid Deltagare: 16 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar mötesdeltagarna välkomna

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 2011-10 10-17 17 Datum: 2011-10-17 Tid: 19.00 21.00 Plats: Folkets Hus Deltagare: 27+ Kommunalrådet Anders Ljung hälsar alla välkomna till kvällens medborgarträff

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(8) Medborgarsstämma Tjuvkil Hålta 2008-02-25 Sammanträdeslokal: Hålta skola Tid 19.00-21.30 Deltagare: presidiet Elisabeth Mattsson (fp) ordförande Ingela Rossi (s) 1:e vice ordförande övriga Morgan

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer