å r s r e d o v i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5"

Transkript

1 å r s r e d o v i s n i n g

2 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION

3 Innehåll Välkommen till bolagsstämma den 19 april Bolagsstämma hålls den 19 april klockan på Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala. Uppsalahem i korthet sida 5 VD har ordet sida 6 Vision, affärsidé, ägare och strategier sida 8 Stadsarkitekten Gunnar Leche sida 10 Marknad och kunder sida 13 Uppsalahems fastigheter sida 19 Bostadsproduktion sida 21 Medarbetare och organisation sida 25 Miljö sida 29 Femårsöversikt sida 31 Definitioner och förklaringar sida 32 Känslighets- och riskanalys sida 32 Finansiering sida 33 Förvaltningsberättelse sida 36 Resultaträkning sida 39 Balansräkning sida 40 Kassaflödesanalys sida 42 Redovisningsprinciper sida 43 Noter sida 44 Revisionsberättelse sida 55 Sammanfattande värdeutlåtande sida 56 Styrelse sida 57 Företagsledning sida 58 Översiktskarta sida 59 Fastighetsbestånd sida 60 Kontaktinformation sida 62

4 U p p s a l a h e m i k o r t h e t Upprustat bostadsområde i Kvarngärdet.

5 U p p s a l a h e m i k o r t h e t Uppsalahem i korthet Uppsalahem är Uppsalas marknadsledande bostadsbolag, som ägs av Uppsala kommun. Uppsalahems vision är Lite mera värd. Det innebär att Uppsalahem arbetar på flera olika nivåer för att skapa och bibehålla trivsamma och trygga bostadsområden. I dag bor cirka människor i Uppsalahems bostäder. Uppsalahem äger och förvaltar bostäder och 600 lokaler i Uppsala. Fram till 2008 ska Uppsalahem bygga minst 200 hyreslägenheter per år och skapa 70 nya studentlägenheter per år. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka kvadratmeter. Koncernen omsätter drygt 789 Mkr. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till cirka 7,3 miljarder kronor. Uppsalahem har 225 medarbetare. Nettoomsättning Mkr Mkr i korthet Resultatet efter finansiella poster uppgick till 70 (47) Mkr vilket är en förbättring med 23 Mkr mot år Mkr Årets nettoomsättning ökar med 12 Mkr till 789 Mkr. Hyresmarknaden präglades under året av fortsatt hög efterfrågan. Koncernen investerade under året 272 Mkr i fastigheter. Under 2005 färdigställde Uppsalahem 216 (129) nya bostäder Under året har Uppsalahem påbörjat nyproduktion av (74) bostäder för färdigställande under 2006 och senare. 200 De flesta administrativa IT-systemen i koncernen har bytts ut under året. En ny organisation med fyra distrikt infördes från mars Hyran höjdes med 2,25 procent från och med maj För nyproduktion efter höjdes hyran med 0,75 procent. Ingen aktieutdelning eller annan förmögenhetsöverföring sker till ägaren Uppsala kommun. Hyresgästföreningen har under hösten 2005 påkallat hyresförhandlingar om att hyran ska sänkas med 2,5 procent från den 1 juli Inga förhandlingar har påbörjats Resultat efter finansiella poster Mkr Investeringar Mkr

6 V D Å s a H e d e n b e r g Årets arbete har gjort Uppsalahem mer tillgängligt Under 2005 blev Uppsalahem ett mer öppet och tillgängligt företag genom ökad dialog och en ny organisation. Året bjöd även på ett gott resultat och en fortsatt hög takt när det gäller nybyggnation och underhåll. Ett bra resultat 2005 var ett bra år för Uppsalahem. Dels har vi tagit sjumilasteg i vår strävan att bli ett öppnare och mer tillgängligt företag, dels har vi gjort ett bra resultat. Den låga räntan har varit extra gynnsam för oss eftersom vi har gjort stora investeringar under de senaste åren. En stor del av resultatet kan hänföras till att vi lyckats sänka kostnaderna överlag, och det är många i företaget som med ökad affärsmässighet bidragit till det fina resultatet. Uppsalahem bygger vidare Underhållsvolymen har varit hög och vi fortsätter att bygga nya lägenheter i den takt vi planerat, och i en takt som överträffar kommunens mål om nyproduktion. Vi har startat bygget av 359 hyreslägenheter. Räknat per capita så byggde Uppsala flest bostäder i Sverige under Vi har även uppfyllt övriga ägardirektiv om bland annat utveckling av Gottsunda och tillhandahållande av sociala bostäder. Under 2005 träffades ett partnerskapsavtal mellan Uppsalahem, NCC och A5 Arkitekter & Ingenjörer. Gemensamt ska parterna projektera och uppföra cirka 116 nya hyresrätter i Uppsala. Projektet går under namnet Klockarbo och har målet att öka effektiviteten och byggkvaliteten samtidigt som produktionskostnaderna sänks. Uppsalahem är öppet för människor i olika åldrar och skeden i livet, och seniorboendet är därför fortsatt viktigt för oss. Den fråga vi får ställa oss är på vilket sätt och till vilken kostnad vi kan klara anpassningen i våra områden, och hur åtgärderna ska finansieras. Kommunen har en ny strategi för hanteringen av äldreboenden. Det innebär att vi konverterar vissa av de befintliga servicehusen och vårdboendena till seniorboenden, där hyresgästen hyr direkt från Uppsalahem i stället för av kommunen. I slutet av 2005 tog vi första spadtaget för ett nytt seniorboende i hyresrätt. Miljö Vi fortsätter det arbete som ska leda fram till en större miljömedvetenhet inom Uppsalahem. Vårt mål är att sänka mediaförbrukningen med 1,5 procent per år i ett långsiktigt perspektiv. Under 2005 överträffades målet när det gäller värme och el genom att vi sänkte värmeförbrukningen med 2 procent och elförbrukningen med hela 8,3 procent. Under slutet av året installerade vi individuell mätning av vattenförbrukningen i ett flertal lägenheter och startade ett vattensparprojekt i Stenhagen något som vi kommer att se resultatet av kommande år. Vi har under 2005 beslutat öka takten på MIBB miljöinventering av inomhusmiljön från 500 till 1000 lägenheter per år. Metoden är nu utvecklad så att vi även gör inventeringar av våra fastigheter i Uppsalahem Servicebostäder AB. Under våren 2005 tecknade Uppsalahem och Vattenfall ett femårigt avtal om fjärrvärmeleveranser till våra fastigheter. Avtalet är långsiktigt stabilt och träffades till konkurrenskraftiga villkor. Dialog Vi har fortsatt att arbeta aktivt med våra kärnvärden trygghet, trivsel och dialog. Framförallt har vi tittat på hur vi ska förbättra dialogen

7 V D Å s a H e d e n b e r g Vi har fortsatt att arbeta med våra kärnvärden trygghet, trivsel och dialog. Framförallt har vi tittat på hur vi ska förbättra dialogen både den interna och den externa. både den interna och den externa. Dialogen är central, både för trygghet och trivsel och för vårt fortsatta arbete mot att bli en ännu bättre hyresvärd och arbetsgivare. I det här arbetet utgör vår kundundersökning ett mycket viktigt styrverktyg, och den kommer därför att genomföras varje år framöver i stället för vartannat. I 2005 års kundundersökning, som genomfördes i maj, fick vi ett mer positivt resultat än föregående år. Det ser vi som ett viktigt kvitto på att vi lyckats med det arbete vi lagt ner på att bli öppnare och mer tillgängliga för våra kunder. Organisationsförändringar För att möta våra hyresgästers önskemål om ökad tillgänglighet har vi bland annat genomfört en mer decentraliserad organisation. Den 7 mars förstärkte vi våra fyra lokala distrikt med längre öppettider, distriktschefer och 20 kvartersvärdar som ska öka närvaron i våra bostadsområden. Syftet är att vi ska arbeta med tydligare ansvar, bättre ekonomisk styrning och ökat kundfokus. För att våra kunder lättare ska komma i kontakt med oss så har vi även flyttat huvudkontoret, kundtjänsten och distrikt City till nya och mer centrala lokaler på S:t Persgatan. Där har vi öppnat en Bobutik för att våra kunder ska få bättre kundservice och mer information om vår nyproduktion. Interna projekt Projektet att byta ut våra IT-system avklarades i stort sett under 2005 och det innebär att vi nu har ett modernt fastighets-, ekonomi- och marknadssystem som vi kan fortsätta utveckla verksamheten med. Vi har även genomfört ett stort företagsgemensamt utbildningsprogram för att stärka affärsmannaskapet bland alla medarbetare. Som ett led i arbetet med att utveckla verksamheten och skapa en enhetlig bild utåt har vi sett över Uppsalahems grafiska profil under Det har bland annat inneburit att vår logotyp justerats för att bli tydligare. Den nya lagen om skydd mot olyckor har gjort att vi inventerat våra lokaler inom främst Uppsalahem Servicebostäder och lagt upp ett system för hanteringen av detta. Under det gångna året har vi fortsatt att renodla vår verksamhet ytterligare mot att bara omfatta bostäder. Därför sålde vi i juni 2005 dotterbolaget Uppsalahem Lokaler AB till AB Uppsala Kommuns Industrihus. Lokaler AB ägde fastigheter på Fålhagsleden och Nymansgatan samt Elisabethsjukhuset. Tack till alla medarbetare Jag vill rikta ett riktigt stort och varmt tack till alla medarbetare som har jobbat hårt för att genomföra alla förändringar under Vi blev ett öppnare företag genom bland annat en ny organisation, nya IT-system och nya lokaler, och vi har ökat vår dialog, både internt och med våra kunder, precis som vi avsåg. Det har varit många projekt i luften samtidigt, och den arbetsvilja och uthållighet som ni visat har varit helt fantastisk. Det är med stor glädje och stolthet som jag nu möter framtiden tillsammans med er. Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB

8 A f f ä r s i d é o c h s t r a t e g i e r Lite mera värd. Uppsalahem arbetar på flera olika nivåer för att skapa och bibehålla trivsamma och trygga bostadsområden som utvecklar Uppsala. Vision, affärsidé, ägare och strategier Vision Uppsalahems vision är Lite mera värd. Det innebär att Uppsalahem arbetar på flera olika nivåer för att skapa och bibehålla trivsamma och trygga bostadsområden som utvecklar Uppsala. Affärsidé Uppsalahem ska bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem ska erbjuda kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet. Ägarstyrning Uppsalahem AB ingår i Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB som äger 91 procent av aktierna. Resterande nio procent ägs direkt av Uppsala kommun. Uppsalahems styrelse utses av Uppsala kommuns kommunfullmäktige. Sammansättningen av styrelseledamöterna avspeglar de politiska partiernas representation i kommunfullmäktige. Bidra till kommunens utveckling Uppsalahem ska som kommunalt bolag arbeta för att åstadkomma största möjliga samhällsnytta i Uppsala kommun utan vinstsyfte. Uppsalahem ska anpassa och ta hänsyn till att kunderna är olika med olika behov, vilket kräver förmåga till förändringar såväl i bolaget som i sättet att arbeta. För att kunderna ska få tillgång till kommersiell och kommunal närservice hyr Uppsalahem som komplement även ut lokaler. Ägardirektiven innebär följande: I genomsnitt 200 nya lägenheter per år ska skapas fram till Uppsalahem ska bidra till att skapa minst 70 ungdoms- och studentbostäder i genomsnitt fram till Om kommunen kräver ska Uppsalahem erbjuda minst fem procent per år av lediga lägenheter i alla bostadsområden till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Särskilda boenden ska byggas och hyras ut av Uppsalahem efter beställning från kommunen. Uppsalahem ska medverka till att Gottsundas utveckling blir långsiktigt positiv. Tegnérparken i Luthagen, inflyttat vintern 2005, är ett mycket populärt bostadsområde.

9 A f f ä r s i d é o c h s t r a t e g i e r Strategier Kunder För att realisera vision och ägardirektiv ska Uppsalahem arbeta på flera olika plan och på flera olika sätt. Uppsalahem arbetar därför med fem olika strategiområden. Kunder Nöjda kunder som trivs är grundläggande för Uppsalahems verksamhet. Varje år genomförs kundundersökningar där hyresgäster får svara på frågor som rör deras boende och kontakten med Uppsalahem. Genom ytterligare satsning på marknadskommunikation ska även nya kundgrupper attraheras. Ekonomi Ekonomi Ägaren Uppsala kommun har ställt såväl långsiktiga som kortsiktiga krav på Uppsalahem. Det långsiktiga avkastningskravet är att marknadsvärdet på Uppsalahem ska stiga realt med två procent per år på 5 10 års sikt. Kravet på värdestegring behöver inte uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna avläsas varje år. Det kortsiktiga kravet på avkastning innebär att det egna kapitalet i Uppsalahem årligen ska öka med en procentsats som motsvaras av kommunens genomsnittliga upplåningsränta för långfristiga lån den senaste 12-månadersperioden, avläst den sista november varje år och med ett tillägg på en procentenhet. Samhällsnytta Samhällsnytta För att kommunen ska kunna växa behövs det flera bostäder. Uppsalahem ska bygga bostäder, både vanliga hyresrätter och bostäder för grupp- och vårdboende. Förutom det ska Uppsalahem erbjuda lägenheter för personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få bostad på egen hand. Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling Uppsalahem ska utveckla sin verksamhet så att den vid jämförelse med andra bolag är effektiv. Uppsalahem ska ständigt arbeta med förbättringar och effektiviseringar. Medarbetare Att medarbetarna trivs är en förutsättning för att Uppsalahem framgångsrikt ska kunna uppfylla visionen. Alla anställda inom Uppsalahem ska känna sådan motivation, arbetsglädje och trygghet att bästa resultat uppnås. Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning för att mäta bland annat trivsel. Medarbetare

10 Stadsarkitekten som ritade präglade av omsorg och om S t a d s a r k i t e k t G u n n a r L e c h e Gunnar Leche, stadsarkitekt i Uppsala Gustav VI Adolf inviger Tuna Backar Uppsalahems förste VD Einar Eriksson och drätselkammarens ordförande Tycho Hedén bevittnar den kungliga signaturen. Gunnar Leches betydelse för Uppsalas stadsbild kan knappast överskattas. Som i få svenska städer präglades bebyggelsen under mer än tre decennier av stadsarkitektens personliga insatser. Hans bredd och mångsidighet sträckte sig från stadsplanerandet till husritandets minsta detaljer och omfattade alla slags byggnader, från badhus och biografer till skolor och bibliotek. Men framför allt planerade och ritade Leche rader av bostadshus i Fjärdingen och Svartbäcken, Fålhagen och Luthagen på och 30-talen, miljöer präglade av omtanke och omsorg om de boende. Hans sista stora insats var de områden som byggdes för det nybildade bostadsbolaget Uppsalahem under slutet av och början av 50-talet. De blev en sammanfattning och syntes av ett livs kunnande och erfarenhet: en lokal variant av det framväxande folkhemmet, gestaltat med en personlig form. Gunnar Leche drevs av ett socialt engagemang och strävade efter att bostäder och boendemiljöer skulle vara både praktiska och trivsamma, sammanfattat i begreppet praktisk trevnad. Hans arkitektur har en egen karaktär. Den är uttrycksfull, på samma gång monumental och intim, saklig och dekorativ. Lassebygärde i väster, Tuna Backar i norr och Sala Backar i öster låg när de tillkom i stadens utkanter. I alla tre områdena grupperades bebyggelsen kring öppna, rikt varierade gårdsrum, som med tiden fått karaktär av lummiga parker. De vänder ryggen mot kyla och blåst från norr och öster, öppnar sig mot sol och värme i syd och väst. I lägenheterna skulle det vara högt i tak och stora fönster som ger maximalt ljusinsläpp. Från första början hade Leche ambitionen att med små detaljer ge sina hus en individuell utformning och egenart. Fasaderna försågs med ett rikt register av Boken om Gunnar Leche utgiven 2005 sponsrades även av Uppsalahem. Lassebygärde. Det blå huset. Entré med naturstensram och enkelt skärmtak. 10

11 B o s t a d s h u s m e d o m t a n k e bostadshus tanke arkitektoniska utsmyckningar, entréerna betonades och varierades. I Lassebygärde har husen olika färger och entréer i naturstensram. I Tuna Backar växlar de putsade fasadernas varma nyanser av gult och brunt med balkongernas tegelväggar, som lagrar eftermiddagarnas solvärme. I Sala Backar ingår våningshöjder och färgsättning i ett dynamiskt spel med den skiftande karaktären hos de olika gårdsrummen. Den stora mängden entréer visar prov på Leches flödande fantasi. Portar i inbyggda förstukvistar, dekorerade med mönstermurning i tegel. Eller i stramt svart skiffer med liggande vita putsränder. Trapphus krönta av triangulära gavlar eller halvcirklar med fönster av varierande utformning. Så är Lassebygärde, Tuna och Sala Backar till allt annat arkitektoniska trädgårdar att botanisera i. Lars Lambert Regnhydda på Norrgården med väderflöjel i form av en spelman omgiven av barn i ring. I fonden spetsgavel med balkong under taknocken. Sala Backar. Variation i entréer. Källparksgatan 9 (överst), stramt svart skiffer med liggande vita putsränder och Skomakargatan 4 A (t h) med välvd port i tegel. Foto: Lars Lambert och arkivbilder. Bilderna är hämtade ur boken Gunnar Leche, stadsarkitekt. Tuna Backar 12. Entré i form av förstukvist med sadeltak och dekorativ mönstermurning i tegel. Sala Backar. Entrén från Skomakargatan till Mellangården. Arbetsnamnet för Sala Backar var De stigande gavlarnas stad. Byggnaderna skulle med sina spetsvinkliga burspråk ge en illusion av skepp som kom glidande över lerhavet. Tuna Backar. Kung Sol. Solur på gaveln till entrégården, Tuna Backar 1. 11

12 M a r k n a d o c h k u n d e r Hyresgäster som trivs är avgörande för Uppsalahems verksamhet. 12

13 M a r k n a d o c h k u n d e r Marknad och kunder En stor del av vår livssituation är vårt boende det är en starkt bidragande faktor till både välbefinnande och trygghet. Uppsalahem ska gå från att vara ett fastighetsägande bolag till att bli ett professionellt boendebolag, där fokus ska vara att erbjuda kunderna ett trivsamt boende i olika skeden i livet. Bostadsmarknaden i Uppsala 2005 Även under 2005 fortsatte efterfrågan på bostäder i Uppsala att vara stor. Närheten till Stockholm gör att Uppsala till stor del är beroende av både bostads- och arbetsmarknaden i Stockholm. Varje vardag pendlar omkring personer från Uppsala till Stockholm (Uppsala kommun, 2003). Omkring personer pendlar i motsatt riktning (Uppsala kommun, 2003). Även bostadspriserna i Uppsala påverkas av närheten till Stockholm, som dock under året till viss del stabiliserades i Uppsala. Regeringen hade som mål att bygga nya bostäder mellan 2003 och Uppsala kommuns mål är att det ska byggas 800 lägenheter per år. Uppsalahems ägardirektiv angav som mål att 200 hyresrätter plus 70 ungdoms/studentbostäder skulle påbörjas under Under 2005 började cirka lägenheter byggas runt om i Uppsala, och av dessa påbörjade Uppsalahem 359 hyresbostäder. Uppsalahem påbörjade därmed bygget av betydligt fler hyresrätter än de 270 som ägardirektivet hade som mål. Uppsala behöver fler hyreslägenheter I dag råder brist på hyresbostäder i Uppsala, framförallt i centrala lägen. Det beror dels på den allmänna bostadsbristen, dels på att andelen hyresrätter är lägre i Uppsala än i andra delar av Sverige. I Uppsala finns många bostadsrätter och studentbostäder men en låg andel hyresrätter, i synnerhet i stadens centrala delar. Uppsalahem har dock som mål att jämna ut balansen mellan de olika upplåtelseformerna genom att producera hyresrätter i centrala delar av Uppsala. Målet är att det ska finnas olika typer av upplåtelseformer i alla stadsdelar. År 2004 var andelen hyresrätter i Uppsala kommun 38 procent inklusive studentbostäder. Exklusive studentbostäder var andelen hyresrätter 25 procent. Uppsala kommuns målsättning för bostadsproduktionen i Uppsala är att andelen hyresrätter, exklusive studentbostäder, ska ha ökat till 30 procent år Flyttöverskottet ökar igen Uppsalas befolkning var 2005 cirka personer. Fram till 2020 förväntas befolkningen öka med cirka Det höga antalet nya bostäder kan vara orsaken till att flyttnettot ökat något de senaste åren. Under 2004 flyttade personer till Uppsala och flyttade därifrån, vilket ger ett flyttnetto på 448 personer (174 personer, år 2003). BOSTADSRäTT 19 % Uppsalahems hyresgäster I dag bor omkring personer i Uppsalahems bostäder. Det är ungefär 14 procent av kommunens totala befolkning. UPPLÅTELSEFORMER, Riket år 2004 HYRES- RäTT 8 % BOSTADSRäTT 19 % Figur 1A. År 2004 var andelen hyresrätter 38 % i riket (beräkning från SABO). UPPLÅTELSEFORMER, Uppsala kommun år 2004 Från fastighetsbolag till boendebolag En stor del av vår livssituation är vårt boende. Trivs vi med boendet, så är det en starkt bidragande faktor till välbefinnande och trygghet. Uppsalahem ska inte längre bara vara ett fastighetsägande bolag, utan gå mot ägande- att bli ett RäTT 4 % professionellt boendebolag. Fokus ska vara att HYRESerbjuda RäTT ett 8 trivsamt % boende. Uppsalahem ska tillhandahålla boende för olika skeden i livet unga som söker bostad för första gången, barnfamiljer, inflyttande till kommunen, människor i medelåldern och de som är äldre. De ska uppleva att deras behov är tillgodosedda i Uppsalahems boendeerbjudanden. BOSTADS- RäTT 5 % ÖVRIGT INKL. UPPGIFT SAKNAS % ägande- RäTT 4 % ägande- RäTT 24 % HYRESRäTT INKL. STUDENTBOSTäDER 8 % Figur 1B. Andelen hyresrätter i Uppsala ska öka till 30 % till år 2020 jämfört med 25 % exklusive studentbostäder, år (SCB) BOSTADS- RäTT 5 % 13

14 M a r k n a d o c h k u n d e r I kundundersökningen 2005 har antalet nöjda kunder stigit märkbart. Uppsalahem har mycket långa kundrelationer mellan 30 och 50 år är inte ovanligt och även i fortsättningen kommer fokus att vara på relationerna med de befintliga kunderna. När det gäller bakgrund och disponibel inkomst skiljer sig Uppsalahems kunder vid en jämförelse med kommunens övriga befolkning. Bland Uppsalahems kunder har 40 procent utländsk bakgrund, det vill säga är födda utrikes eller födda i Sverige med minst en förälder född utomlands, i jämförelse med 20 procent bland kommunens övriga befolkning. Uppsalahems kunders disponibla inkomst per familj är lägre än snittet i kommunen. Bland Uppsalahems kunder finns också en högre andel arbetssökande i åldrarna år än i kommunen totalt. När det gäller större lägenheter och nyproduktion med högre hyror är skillnaden avsevärt mindre. Hyresgäster hos Uppsalahem Servicebostäder I Uppsalahem Servicebostäder bor omkring personer i olika boendeformer, som till exempel vårdboende, gruppboende och seniorlägenheter. Den största kunden är Uppsala kommun genom Fastighetsnämnden. Det finns cirka 270 kunder i seniorboenden. Nyproduktion lockar särskild kundgrupp Hyrorna blir högre i nyproduktionen än i de gamla bestånden, som byggdes under en tid då bostadsbyggandet subventionerades i hög utsträckning. De nybyggda hyreslägenheternas standard är högre än i det befintliga beståndet och är likvärdig den i nyproducerade bostadsrätter, samtidigt som hyresgästen inte behöver ta någon ekonomisk risk med sitt boende. Kraven är i dag också högre vad gäller till exempel ljudisolering och tillgänglighet. Nyproducerade bostäder attraherar följaktligen en kundgrupp som har högre inkomst och som är villig att betala högre hyra för att bo i just nybyggda hyreslägenheter. Flyttkedjor skapar flera bostäder Vid studie av 60 nyproducerade lägenheter (30 hyresrätter och 30 bostadsrätter) visar det sig att 142 hushåll har kunnat förbättra sitt boende genom att flytta. Generellt sett innebär varje nyproducerad bostadsrätt att tre nya hushåll ges möjlighet att få ny bostad. Flyttkedjan blir kortare för hyresrätter, där generellt två mindre hushåll ges möjlighet till ny större bostad. Större lägenheter ger oftast längre flyttkedjor. Många flyttningar sker inom närområdet. Kundundersökningar visar åt vilket håll vi ska gå Hittills har Uppsalahem genomfört en omfattande kundundersökning vartannat år, där hyresgästerna får svara på olika frågor om hur de trivs i sin bostad och hur de upplever den service som Uppsalahem tillhandahåller. Men eftersom kundundersökningen är Uppsalahems enskilt viktigaste kanal för att lyssna på våra kunder på ett systematiskt sätt har vi beslutat att genomföra kundundersökningen varje år i stället för vartannat. Nästa kundundersökning ska genomföras under våren 2006 hos omkring personer, det vill säga en tredjedel av Uppsalahems hyresgäster. Uppsalahem Servicebostäder skickar ut cirka 600 enkäter till sina hyresgäster. Det är ett större underlag än vad som behövs statistiskt, men Uppsalahem vill ge många hyresgäster möjligheten att tycka till för att kunna ta del av olika önskemål. Förbättringsarbetet uppskattas av hyresgästerna I kundundersökningen 2003 stod ökad nåbarhet och service överst på hyresgästernas önskelista. Sedan dess har Uppsalahem infört stora förändringar som markant ökat både tillgänglighet och servicegrad. I den kundundersökning som genomfördes i maj 2005, hade antalet nöjda stigit märkbart i jämförelse med 2003, något som kan tas som intäkt för att Uppsalahem arbetat med rätt frågor och hörsammat kundernas önskemål. En av förbättringsarbetets huvudåtgärder har varit en omorganisation till en mer decentraliserad organisation med längre öppethållande och mer bemanning. I den nya organisationen finns fyra besökskontor ute i områdena och därtill har Uppsalahem skapat en ny yrkesroll kvartersvärden som ett led 14

15 M a r k n a d o c h k u n d e r i att bli mer synliga och tillgängliga i bostadsområdena. De nya kvartersvärdarna, ett tjugotal personer, ska själva ta hand om mindre åtgärder som därigenom snabbt och enkelt avklaras. En annan huvudåtgärd har varit att ta fram ett nytt webbaserat system där hyresgästerna till exempel får information om sitt boende, kontrollerar betalning av hyran eller gör felanmälan direkt vid datorn dygnet runt. Aktiva bostadssökande Hösten 2004 införde Uppsalahem en ny policy som innebär att man måste återanmäla sig var tolfte månad för att behålla sin kundplats som bostadssökande. Förändringen innebär att Uppsalahem fått ett bättre underlag för att anpassa både nyproduktion och förbättringar i boendet efter hyresgästernas och de bostadssökandes behov och önskemål. Uppsalahem har i dag omkring aktivt bostadssökande. Det webbaserade uthyrningssystemet är i full gång och användes under 2005 aktivt av över personer som med personnummer och lösenord loggat in på webbplatsen för att utföra sina ärenden. Varje person loggade i medeltal in vid sju tillfällen under en tolvmånadersperiod. Efterfrågan och omflyttning Uppsalahem har få stora lägenheter, vilket gör att de som finns är attraktiva. Efterfrågan på de minsta lägenheterna är störst vid universitetsterminsstarterna. Totalt tecknades det under 2005 cirka kontrakt samt 216 kontrakt för nyproducerade lägenheter. Sedan Uppsalahem i augusti 2004 mera aktivt började arbeta med att följa upp otillåtna andrahandsuthyrningar har det inkommit ett hundratal uppsägningar. Detta fortsatte under Omflyttningen hamnade på 15 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Den kundtid som krävs för att blir erbjuden en lägenhet varierar beroende på läge, storlek och intresse från andra kunder. För att bli erbjuden en lägenhet i innerstaden krävs ofta en kundtid på år. För en bostad i ytterområdena krävs ofta en kundtid på 2 6 år, och ju längre in mot centrum, desto längre kundtid krävs. Det finns dock undantag, för att få hyra Aminata och Mustapha Fye är mycket nöjda med sitt boende i Källsprånget, Sala backe, som blev klart för inflyttning ett radhus i Gottsunda krävs exempelvis cirka 15 års kundtid i dagsläget. Hyresledande De kommunala bostadsbolagen är hyresledande i sina respektive kommuner, vilket betyder att den hyresnivå som Uppsalahem har ska vara ett riktmärke för andra hyresvärdars hyresnivåer. Hyreshöjningen bestäms årligen efter förhandlingar mellan Uppsalahem och hyresgästföreningen. 15

16 M a r k n a d o c h k u n d e r Uppsalahem går in i en period där det kommer att behövas stora underhållsinsatser i beståndet i och med de många fastigheter som är byggda på och 1960-talet. Underhållskostnaderna kommer därmed att fortsätta att ligga på en hög nivå. Uppsalahem anser därför att verksamhetens positiva resultat och avkastningen på det egna kapitalet bör användas till de kommande årens behov. Ny hyresförhandlingsperiod Den senaste hyresförhandlingen som gjordes för 2005 kommer att gälla fram till och med 30 juni Hyresförhandlingen för hösten 2006 och våren 2007 kommer att ske under våren Anledningen är att Uppsalahem kommer att byta hyresförhandlingsperiod från kalenderår till skolår, det vill säga från 1 juli till 30 juni. Orsaken till bytet är att Uppsalahem vill kunna använda det senaste aktuella årsbokslutet som ett underlag i framtida hyresförhandlingar. Under de senaste åren har hyrorna för bostäder följt en allmän prisutveckling, medan driftkostnaderna varit betydligt högre. Trygghet, trivsel och dialog Under 2005 fortsatte det interna arbetet med de kärnvärden som togs fram under 2004: trygghet, trivsel och dialog. De tre kärnvärdena förmedlar vad Uppsalahem står för. Dessa värden ska genomsyra arbetet både internt och externt. Målet är att hyresgästerna ska uppleva att Uppsalahem står för ett tryggt boende där man trivs. Den som vill komma i kontakt med Uppsalahem ska enkelt och snabbt kunna få information från Uppsalahem via telefon, webbplats, besök eller e-post, och det är ett mål som uppfyllts under det gångna året. Genom kundundersökningen framgår det att Uppsalahem upplevs som mer tillgängligt. Uppsalahem ska fortsätta att föra en dialog och vara lyhört för vad befintliga och potentiella hyresgäster tycker är viktigt, för att kunna erbjuda det marknaden efterfrågar. Marknadsaktiviteter som stärker varumärket Tillsammans med privata bostadsbolag i Uppsala samarbetar Uppsalahem sedan förra året för att kunna satsa på omfattande information om den nyproduktion som pågår i Uppsala både när det gäller hyresrätter och bostadsrätter. Under hösten var Uppsalahem också en av sponsorerna för bomässan BoForum som var mycket välbesökt. Annonsering pågår kontinuerligt, framför allt för att informera om den nyproduktion som sker men även för att arbeta som varumärkesbyggande. Precis som tidigare har Uppsalahem under 2005 verkat för att öka intresset att arbeta med hyresbostäder. Bland annat deltog Uppsalahem i olika mässor för arbetssökande studenter på bland annat Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Sponsring Varje år sponsrar Uppsalahem ett begränsat antal aktiviteter för att bidra till sådan föreningsverksamhet som är aktuell för Uppsalahems kunder, bidra till samhällsnytta och utveckla Uppsala. Tanken är att aktiviteterna ska beröra så många människor i Uppsala som möjligt, men främst Uppsalahems hyresgäster. Exempel på en aktivitet som Uppsalahem sponsrade under 2005 är Maja Gräddnos-loppet med cirka kvinnliga deltagare. Rädda Barnen sponsrades med bland annat fri läxläsning och sommaraktiviteter för barn och ungdomar i Gottsunda. Uppsalahem bekostar även en buss som varje vecka vintertid skjutsar barn som bor i Uppsalahems bostadsområden till och från sin bandyträning. 16

17 M a r k n a d o c h k u n d e r BoForum 2005 lockade ett stort antal besökare och Uppsalahem var en av sponsorerna. 17

18 U p p s a l a h e m s f a s t i g h e t e r Innergårdarna i Tuna backar är kända för sin grönska och används flitigt på somrarna. 18

19 U p p s a l a h e m s f a s t i g h e t e r Uppsalahems fastigheter Uppsalahem äger och förvaltar lägenheter och lokaler inom Uppsala kommun. Till fastighetsbeståndet räknas också garage och parkeringsplatser. Koncernen Vid årsskiftet genomfördes en marknadsvärdering av Uppsalahems fastighetsbestånd. Marknadsvärdet för koncernens fastighetsbestånd bedömdes till Mkr per den 31 december Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till kvm, varav kvm är bostäder och kvm lokaler. Den största delen av koncernens bestånd, 66 procent, ligger i centrumnära områden, och merparten, 71 procent, är lägenheter med 2 3 rum och kök. Fastigheternas genomsnittliga byggår är Fastigheterna är fördelade inom moderbolaget och i dotterbolagen Uppsalahem Servicebostäder och Storvreta Centrum HB. Uthyrningsgraden var vid årsskiftet 100 procent. Moderbolaget Inom moderbolaget finns lägenheter fördelade på kvm och kvm lokaler. Marknadsvärdet bedömdes vid årsskiftet till Mkr. De flesta fastigheterna, 91 procent, ligger i centrumnära lägen eller i södra Uppsala. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 5 rum och kök, men större delen, 72 procent, består av lägenheter om 2 3 rum och kök. Uppsalahem Servicebostäder AB Uppsalahem Servicebostäder AB äger och förvaltar bostäder varav 496 lägenheter hyrs ut med förstahandskontrakt. Övriga bostäder hyrs ut via lokalkontrakt med Uppsala kommun som i sin tur andrahandsuthyr till de boende. Den uthyrningsbara ytan uppgår till kvm. Marknadsvärdet bedömdes vid årsskiftet till Mkr. Bostäderna är framför allt fördelade på seniorboende, vårdboende och stödboende. Majoriteten av bostäder och lokaler, 61 procent, finns i centrumnära lägen. Det genomsnittliga byggåret för fastigheterna är Storvreta Centrum HB Storvreta Centrum HB äger och förvaltar 128 bostäder och 13 lokaler i Storvreta. Marknadsvärdet bedömdes vid årsskiftet till 110 Mkr. Fastighetsunderhåll Under 2005 har Uppsalahem utfört underhåll och reparationer för 198,8 Mkr, varav underhåll utgjorde 136,4 Mkr och reparationer 62,4 Mkr. Antal En stor del av Uppsalahems fastigheter är byggda under och 1960-talet vilket gör det aktuellt med framförallt stam- och badrumsrenoveringar. Under kommande femårsperiod planeras 400 lägenheter per år att stam- och badrumsrenoveras Behovet av äldrevård har ökat i Uppsala kommun. Därigenom kommer Uppsalahem Servicebostäders fastigheter att vara i behov av både om- och tillbyggnader och < 1rok 1rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok reparationer. För att täcka det ökade behovet planeras dessutom nyproduktion. Lägenhetsunderhåll sker framför allt vid behov. Hyresgästerna har begränsade tillvalsmöjligheter, men kan välja att tidigarelägga underhåll och själva bekosta restvärde och arbetskostnad. Fördelning lägenhetsstorlekar Uppsala kommun Antal FIG. 3a. Inom kommunen är spridningen större än inom Uppsalahems bestånd. Fördelning lägenhetsstorlekar Uppsalahems bestånd Antal < 1rok 1rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok FIG. 3b. Merparten av Uppsalahems lägenheter har 2 3 rum och kök. Antal rok 19

20 B o s t a d s p r o d u k t i o n I kvarteret Brandstationen i city kommer 100 lägenheter fördelade på 1 4 rum och kök Byggnationen av Örtegården på Kungsgatan 13 i centrala Uppsala att bli inflyttningsklara är planerad under att 2006/2007. Uppsalahems bostäder påbörjas byggs under hösten Totalt kommer 17 hyreslägenheter fördelade på 1 3 r o k med kvalitet för att kunna hålla att vara klara för inflyttning hösten i minst 50 år. 20

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 Hassellunden seniorboende. 2 Innehåll Uppsalahem 2006 sida 4 Detta är Uppsalahemkoncernen sida 5 VD-text sida 6 Strategisk inriktning sida 8 Marknad sida 10 Kunder sida

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer