Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 Arboga kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008

2 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version

3 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen blev minus 1,3 mkr. Nämnderna överskred totalt sina budgetar med 6,9 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 67,4 mkr. Större investeringar som utfördes var byggnationen av Vasahallen 19,9 mkr samt energisparåtgärder 28,7 mkr. Befolkningen i Arboga minskade med 22 personer till Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan de som flyttat till Arboga och de som flyttat från Arboga, var plus 41. Antalet tillsvidareanställda i Arboga kommun vid årsskiftet 2007/2008 var 994. Visste du att 2007 hade Turistbyrån besökare. gick, vid årets slut, elever i grundskola och i obligatorisk särskola i Arboga. studerade, vid årets slut, 306 elever på Vasagymnasiet. sålde kommunen kubikmeter vatten. hade Ekbacksbadet besökare. betalades föreningsstöd ut till 63 föreningar. levererade kostenheten portioner mat. fick 294 personer i Arboga hemtjänst. handlades 152 bygglov. tog Arbetsmarknadsenheten emot kilo elektronikavfall för demontering och återvinning. 3

4 4

5 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet 7 Organisationsöversikt 8 Förvaltningsberättelse 9 Kommunfullmäktiges övergripande visioner, strategiska områden och mål... 9 Omvärldsorientering Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning Medarbetare Lokalt välfärdsbokslut Miljöredovisning och gröna nyckeltal Driftredovisning Investeringsredovisning Verksamhetsredovisning Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Redovisning av kommunägda företag Arboga Energi AB Sturestadens Fastighets AB Seniorbostäder i Arboga AB (SEBO) Västra Mälardalens Kommunalförbund Intressen i övriga bolag Ekonomisk redovisning 59 Resultaträkning, kommunen Kassaflödesanalys, kommunen Balansräkning, kommunen Noter till balansräkning, kommunen Resultaträkning, koncernen Kassaflödesanalys, koncernen Balansräkning, koncernen Fem år i sammandrag Redovisningsprinciper 67 Ordlista och förklaringar 69 Revisionsberättelse 71 Bilaga 1 Nämndernas verksamhetsberättelser 5

6

7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunstyrelsens ordförande har ordet År 2007 var ett händelserikt år i Arboga, ett år då många positiva saker inträffade. Den enskilt största händelsen under året var beslutet om etablering av Försvarsmaktens Centrallager i Arboga. Detta var resultatet av ett arbete i hård konkurrens med andra större kommuner, en etablering vi tog hem tack vare våra fördelar i infrastruktur, kompetens Kommunstyrelsens ordförande Olle Ytterberg. och redan genomförda investeringar. Detta visar att Arboga är ett konkurrenskraftigt alternativ för etableringar och att våra tidigare investeringar i infrastruktur för lager och industri varit riktiga. Under året färdigställdes bostäderna i kvarteret Örtagården, de första flerfamiljshus som byggts i Arboga sedan början av 1990-talet. Samtliga bostäder är uthyrda och projektet har resulterat i en flyttkedja med ett flertal nya hushåll i Arboga. Det visar att bostadsproduktion är en avgörande faktor när vi ska utveckla Arboga. Inflyttningen till kommunen var under året 601 personer, 41 fler inflyttade än utflyttade. Detta visar att det går att påverka befolkningsutvecklingen genom bostadsbyggande, något vi avser att fortsätta med. Ett resultat av samarbeten mellan kommunen, kulturintressen, näringsliv och föreningar är arbetet med ett nytt varumärke som slutförts under Varumärket, Arboga plats för inspiration och det tillhörande materialet, ska samla alla goda krafter hos oss som bor, lever och verkar här. Ett av de största projekten under året inom kommunens organisation är arbetet med målstyrning. Kommunfullmäktige har i full enighet beslutat om övergripande visioner, strategiska områden att arbeta inom och övergripande mål för hela organisationen. Arbetet har sedan omsatts i mål på nämnd- och förvaltningsnivå. Detta är ett omfattande arbete som ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom alla områden som kommunen arbetar inom. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda som bidragit till alla verksamheters arbetsresultat under året. Arboga kommun är en stor organisation som är beroende av var och ens arbetsinsats, engagemang och servicevilja. Det är summan av alla ansträngningar mot gemensamma mål som kommer att fortsätta utveckla vår trivsamma, vackra och trygga miljö till ett Arboga som vi alla kan vara ännu mer stolta över och låta oss inspireras av. Olle Ytterberg 7

8 Organisationsöversikt Organisationsöversikt I Arboga kommun bildar socialdemokraterna och vänsterpartiet majoritet. Tillsammans har de 21 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige. Kommunen saknar bostadsbolag. Inom tekniska nämndens verksamhet återfinns kommunens bostadsverksamhet med 389 lägenheter. Valberedning Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelse Personalutskott Arbetsutskott Nämnder Hel- och delägda företag och organisationer Barn- och Utbildningsnämnd Arboga Energi AB 100 % Miljö- och Byggnämnd Fritids- och Kulturnämnd Mälarenergi Elnät AB 10,2% Sturestadens Fastighets AB 50 % Teknisk nämnd Socialnämnd VAFAB Miljö AB 4,53% Seniorbostäder i Arboga AB 50 % Överförmyndare Valnämnd Västmanlands Lokaltrafik AB 2,73% Västra Mälardalens Kommunalförbund 27 % Kommunfullmäktiges mandatfördelning (41 mandat): Socialdemokraterna 18 Moderaterna 7 Folkpartiet 4 Centerpartiet 3 Omsorgspartiet 3 Vänsterpartiet 3 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 1 8

9 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges övergripande visioner, strategiska områden och mål För att förtydliga den politiska viljan med planeringen för Arboga kommun antog kommunfullmäktige i februari 2007 fyra övergripande visioner. Arboga är en inspirerande plats för boende och besökare där den historiska och kulturella profilen är tydlig. Arbogabon är trygg med stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden. Arbogas företag kännetecknas av hög kompetens och kvalitet. För företagaren finns här en kreativ miljö och mycket god service byggd på nära samverkan mellan företag och samhälle. Kommunen har en lugn tillväxt med över invånare år 2020 där jämlikhet och jämställdhet stärks under planperioden. Vy över Arboga med Heliga Trefaldighetskyrkan i bakgrunden. Utifrån visionerna beslutade kommunfullmäktige om strategiska områden och mål inom dessa områden. Kommunstyrelsen och nämnderna har för sina respektive områden beslutat om detaljmål samt mätbara mått för att mäta måluppfyllelsen. De finansiella målen har valts för att säkerställa att det finns utrymme för bland annat värdesäkring av det egna kapitalet, avsättning till framtida pensionskostnader, egenfinansiering av investeringar och därmed begränsning av nyupplåningen, samt oförutsedda händelser. Strategiska områden och mål Nedan redovisas inom de strategiska områdena de av kommunfullmäktige beslutade målen samt nuläget för vissa mål. Område Boende: Arboga ska bli en ännu mer attraktiv kommun att bo i genom att bostadsbyggandet stimuleras. Mål: Alternativa boendeformer i varierande miljöer ska planeras och detaljplaner ska finnas antagna inom fem nya områden Planerna ska omfatta minst 40 lägenheter i flerfamiljshus eller villor per år. Intressenter till boende inom andra planområden ska erhålla besked inom tolv månader. 9

10 Område: Livsmiljö Arboga ska vara en trygg och säker kommun att leva i. Mål: Antalet deltagare inom fritidsaktiviteter ska öka med minst 10 procent. Antalet omhändertagna barn som inte kan vara kvar i hemmet ska minska under planperioden. Område: Service och tillgänglighet Arboga ska vara känt för trygghet och service för våra äldre och funktionshindrade. Mål: Ett nytt trygghetsboende för åldersgruppen 65+ ska stå färdigt år Nuläge: idag finns seniorboendet Örtagården med 24 lägenheter. Barnomsorgen ska senast år 2010 erbjuda alternativen familjedaghem och barnomsorg nattetid för de som har detta behov. Nuläge: i dagsläget finns inte dessa alternativ. Område: Näringsliv Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka. Mål: Arbetsmarknaden ska breddas så att Arboga tillförs minst tre företag inom områden som inte fanns representerade år Arboga kommuns service till företagen ska årligen förbättras och inom tre år ska Arboga vara inom de tio bästa i Stockholm Business Alliace s (SBA) serviceundersökning. Nuläge: i 2007 års undersökning hamnade Arboga på 20:e plats. Vid mättillfället fanns 44 anslutna kommuner till SBA. Antalet nystartade företag ska vara minst 30 per år under perioden Företagen ska ha en bättre överlevnad än genomsnittet i länet. Nuläge: under år 2007 startades 46 nya bolag i Arboga kommun. Ytterligare 24 företag som inte är registrerade som bolag startades. Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka med 50 per år under perioden Nuläge: mellan åren 2005 och 2006 minskade antalet arbetstillfällen med 43. Område: Besökare Genom aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia ska vi bidra till att utveckla turism och besöksnäringen som en allt viktigare näringsgren för Arboga. Mål: Minst hälften av alla besökare ska antingen ha erhållit information om, eller fysiskt ha gjort ett besök i stadskärnans intressanta historiska och kulturella miljö. Antalet besökare ska öka med minst fem procent per år. Nuläge: mellan åren 2005 och 2006 ökade antalet besökare med nio procent. Område: Utbildning Arboga ska vara känt för en bra studiemiljö i grundskolan och på Vasagymnasiet. 10

11 Mål: Antalet elever i grundskolans lägre årskurser F 3 ska inte vara fler än 20 per klass år Nuläge: i dagsläget är målet uppnått i 63 procent av klasserna. Andelen Arbogaungdomar som väljer Vasagymnasiet för sina studier ska öka med sex procentenheter till år Nuläge: under år 2007 minskade andelen elever som valde Vasagymnasiet i årskurs 1 med 2,7 procentenheter. Område: Kommunikation Arboga ska befästa positionen som knutpunkt för kollektivtrafik i närregionen både för buss och tågtrafik och i samband med detta se till att bibehålla och utveckla turtätheten. Mål: Förbättra tågförbindelsen mellan Örebro och Stockholm till minst en förbindelse per timme förmiddag och eftermiddag. Nuläge: tågförbindelserna via Arboga går som glesast varannan timme förmiddag och eftermiddag. Område: Kommunen som arbetsgivare Förtroendevalda ska ha ett bra samarbete med alla anställda för att tillsammans utveckla kommunen och servicen till Arbogas invånare. Mål: Alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltidsarbete. Nuläge: en inventering är gjord av antalet anställda som önskar heltid. Osakliga löneskillnader ska vara borta år Sjuktalet ska minskas till under 29 dagar per år och anställd år Nuläge: vid utgången av år 2007 uppgick sjuktalet till 30 dagar. 11

12 Omvärldsorientering Internationellt Efter tre år med osedvanligt stark global tillväxt sker en viss dämpning av högkonjunkturen. Utvecklingen i USA är huvudorsaken till att tillväxten mattas. Det beror främst på den finansiella oro, som de så kallade subprimelånen skapat. Det är lån till låntagare med svag betalningsförmåga, vilket medfört stora kreditförluster för amerikanska banker. Deras krediter är i sin tur återförsäkrade hos andra banker, bland annat europeiska, vilket lett till att kreditoron och kreditförlusterna spridit sig över världen. Denna kreditoro består och läget väntas inte normaliseras förrän under andra halvan av år Det har också medfört stora problem på den amerikanska fastighetsmarknaden. Läget präglas av ett stort utbud av osålda hus och lägre efterfrågan på bostäder samtidigt som arbetslösheten ökar och börserna faller. Hög inflation i spåren av stigande livsmedelspriser och energipriser försämrar hushållens köpkraft. Genom Federal Reserves redan genomförda räntesänkning med 1,25 procentenheter och eventuellt kommande räntesänkningar får ekonomin och fastighetsmarknaden stöd och en befarad recession kan undvikas. Euroområdets tillväxt påverkas redan av en svagare global efterfrågan samt av den starka euron. Exporten dämpas liksom företagens investeringar. I flera länder riskerar bostadsbyggandet att minska på grund av stigande räntor och svagare prisutveckling. Hushållen håller dock uppe konsumtionen på en hygglig nivå och tillväxten väntas bara tillfälligt sjunka under den potentiella nivån. Den europeiska centralbanken (ECB) står inför samma problem som möter många andra centralbanker i år. Den vikande efterfrågan måste vägas mot en inflationstakt som ligger klart över målet. Även de så kallade tillväxtländerna, främst Kina, påverkas av nedgången i USA och euroområdet. Dämpningen av tillväxten blir dock relativt begränsad då den inhemska efterfrågan ökar. I Kina beräknas bruttonationalprodukten, BNP, stiga med omkring tio procentenheter per år de närmaste åren. Sverige Även Sverige har påverkats av den internationella dämpningen av högkonjunkturen. BNP beräknas år 2007 ha ökat med 2,7 procentenheter, vilket är avsevärt lägre än prognoserna vid årets början. Exporten blev också svagare än väntat och mycket talar för att marknadsandelarna fortsätter att minska år Den svagare internationella konjunkturen sammanfaller med kostnadsökningar i form av högre löner och en lägre produktivitet. Hushållens disponibla inkomster beräknas växa betydligt långsammare än under år En hygglig framtidstro borgar för en relativt god uppgång i den privata konsumtionen år 2008 även om tillväxttakten blir lägre än under år Sysselsättningsutvecklingen överraskade positivt under år 2007 och det är flera sektorer och regioner där arbetsgivarna har svårt att få tag på personal med önskad kompetens. Sysselsättningen beräknas stiga de närmaste kvartalen, men förväntas att plana ut mot slutet av år Under år 2007 höjde Riksbanken reporäntan fyra gånger, från 3,0 procent till 4,0 procent. Den sista höjningen år 2007 gjordes i oktober månad. Bedömningen var 12

13 då att reporäntan skulle behöva höjas ytterligare ett par gånger under år Nu är läget mer svårbedömt. Å ena sidan talar en relativt hög inflation (3,5 procent i december år 2007) för en höjning av reporäntan, men å andra sidan talar en svag konjunkturutveckling och stor börsoro för en sänkning. I februari år 2008 beslutade Riksbanken oväntat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter. Många bedömare tror nu att Riksbanken kommer att låta reporäntan vara oförändrad under ganska lång tid. Kommunsektorn Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport i november 2007 är kommunernas läge för tillfället gynnsamt. Sysselsättningen och skatteintäkterna utvecklas starkt. Problemen med den demografiska utvecklingen är relativt begränsade. På längre sikt väntar betydligt svårare problem. De demografiska kraven kommer efterhand att bli svårare att möta och skattebasen kommer inte att ge samma tillskott som idag. Kommunernas preliminära bokslut för år 2007 visar att sektorn som helhet fortfarande redovisar relativt goda resultat. De flesta av Sveriges 290 kommuner redovisar överskott. Dock redovisar 29 kommuner underskott, vilket är en ökning jämfört med år 2006 då endast åtta kommuner redovisade underskott. Enligt SKL står många kommuner inför krav på omprioriteringar inom och mellan verksamheterna de närmaste åren. Antalet elever i grundskolan minskar samtidigt som antalet gymnasieelever ökar. Andelen elever i friskolor ökar snabbt, vilket innebär svårigheter att effektivt planera skolverksamheten. De kommuner som väljer att införa det vårdnadsbidrag som regeringen har aviserat kommer att få kostnadsökningar som kräver ytterligare verksamhetsanpassningar. Arboga För Arboga kommun, liksom för många andra mindre kommuner, är befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen av central betydelse. Arboga kommuns befolkning uppgick den sista december år 2007 till personer vilket är en minskning med 22 personer jämfört med samma tid föregående år. I nedanstående tabell redovisas befolkningsstrukturen i Arboga i olika åldersgrupper vid utgången av åren 2006 och 2007 samt för år 2007 i jämförelse med riket. BEFOLKNING Arboga 2007 Riket Förändring i procent i procent 0-6 år ,8% 7,8% 7-19 år ,2% 13,2% år ,2% 8,8% år ,3% 26,6% ,6% 26,1% ,1% 12,2% 80-w ,7% 5,3% Summa ,0% 100,0% 13

14 Arboga kommun har en befolkningsstruktur som kännetecknas av relativt många unga i åldern år med en befolkningstopp i åldern 17 år. Även i åldrarna 45 år och äldre har Arboga kommun fler invånare jämfört med länet och riket. Störst minskning har skett i åldersgruppen år. Färre invånare i de fertila åldersgrupperna kan innebära framtida negativa konsekvenser för barnafödandet. I åldersklasserna år och 80 år och äldre finns jämförelsevis ett stort antal invånare, av vilka ett flertal kommer att behöva vårdinsatser i en inte alltför avlägsen framtid. Befolkningsstrukturen kommer att ställa krav på en omstrukturering av kommunens resursfördelning för att klara den framtida servicen, framför allt till de äldre. Födelsenettot (födda minus döda) uppgick mellan åren 2006 och 2007 till minus 62 personer, 109 personer föddes och 171 personer avled under år Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) uppgick till plus 41 personer, 601 personer flyttade till kommunen medan 560 flyttade från kommunen. I centralorten Arboga bor cirka 79,5 procent av kommunens befolkning. I Götlunda tätort bor cirka 2,0 procent och i Medåker tätort bor cirka 1,6 procent av kommunens befolkning. Näringsliv och arbetsmarknad Arboga har en stor bredd på näringslivet. Historiskt har tillverkningsindustrin varit den största näringsgrenen. I början av 2000-talet förändrades situationen och därefter har offentlig förvaltning varit den största näringsgrenen. Många arbetar också med service och handel och i mindre företag, varav ett antal med starka hantverkstraditioner. Totalt fanns 879 företag vid utgången av år 2007 (enligt Upplysningscentralen UC AB). Av dessa är två tredjedelar enmansföretag. Omkring nio av tio företag har färre än tio anställda. Näringslivet blir mindre sårbart med flera små företag än några få stora. Kommunens största företag har över 700 anställda. Störst arbetsgivare är kommunen med knappt tillsvidareanställda. I Arbogas näringslivsråd träffas representanter från näringslivet och kommunen för att diskutera gemensamma angelägna frågor. Under år 2007 har arbetet med att öka samverkan mellan kommunen och näringslivet förstärkts. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar arbetet med träffar mellan kommunen och företag samt företagsträffar mellan företag. Den totala arbetslösheten mätt som årsmedeltal för år 2007 uppgick i Arboga till 4,2 procent varav 1,6 procent befann sig i arbetsmarknadspolitiska program. Detta är lägre än år 2006 då motsvarande andel uppgick till 7,1 procent (4,1 procent). Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har sjunkit jämfört med föregående år, årsmedeltalet för år 2007 i Arboga uppgick till 8,7 procent (varav 1,8 procent i arbetsmarknadspolitiska program) jämfört med år 2006 då arbetslösheten uppgick till 13,1 procent (7,7 procent). Från att tidigare ha haft en högre total arbetslöshet i Arboga är arbetslösheten som årsmedeltal år 2007 lägre i Arboga än i länet (4,6 procent). 14

15 Boende Tillgången till arbete betyder mycket vid val av bosättningsort men i den täta arbetsmarknadsregion, som Arboga tillhör, betyder ett attraktivt boende kanske lika mycket. Det finns redan tillgång till befintliga tomter som realiseras och tomter vars storlek kan anpassas till önskemålen. Nya områden i attraktiva naturlägen öppnas också i anslutning till Arboga tätort. Dessutom ska kommunen medverka till att tomter kan erbjudas i anslutning till Hjälmaren. De ger ett intressant läge nära Örebro. En viktig målgrupp för nya bostäder är de seniorer som vill flytta från sin villa till ett mera centralt och bekvämt boende. Under året har en byggnation i kvarteret Giktringen färdigställts. Den innebär att 23 lägenheter blev inflyttningsklara i juni Projektet har den fördelen att de kan frigöra äldre villor som är intressanta för barnfamiljer. Bostadsfrågan bedöms nu så viktig för kommunens utveckling att en boendeplan tagits fram under år Utbildningsnivå Utbildningsnivån i en kommun är viktig för att företagen ska kunna rekrytera utbildad arbetskraft. För Arbogas utveckling är det nödvändigt att underlätta tillgången till högre utbildning för både företag och enskilda. Det är tanken med Högskolecentrum i Arboga. Invånarna i Arboga kommun har en högre utbildningsnivå till och med gymnasienivå jämfört med länets kommuner och riket. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är lägre i Arboga jämfört med både länet och riket. Det är främst männen i Arboga som inte har eftergymnasial utbildning. Kommunikationer Kommunen ska fortsätta arbetet med att förbättra kollektivtrafiken och att verka för ett rättvisare taxesystem i regionen. Kommunen ska även fortsätta ansträngningarna med att tillsammans med SJ och Banverket förbättra service, trygghet och trivsel på stationen. Den lyckade bredbandssatsningen i länet innebär att praktisk taget samtliga hushåll och företag i kommunen har tillgång till den IT- kommunikation de behöver. Vid särskilda behov kan även det fiberoptiska stadsnätet byggas ut. 15

16 Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning Årets resultat uppgår till minus 1,3 mkr. Orsaken till det negativa resultatet är att nämnderna inte klarat att hålla budgetramarna. Det negativa resultatet innebär att Arboga kommun år 2007 inte klarar att nå upp till det lagstadgade balanskravet som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Med hänsyn tagen till realisationsvinster vid försäljningar, och som ska avräknas vid balanskravsavstämningen, uppgår det justerade resultatet till minus 1,7 mkr. Resultatet i den sammanställda redovisningen uppgick för år 2007 till minus 0,7 mkr, det är främst Sturestadens Fastighets AB som har bidragit till att resultatet har blivit något bättre jämfört med kommunens resultat. Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2007 om ett budgeterat resultat på 5,6 mkr motsvarande 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning. Detta är ett av de finansiella mål som beslutats. Under år 2007, i samband med kompletteringsbudgeten, fattades beslut om reducering av det budgeterade resultatet till 0,6 procent. Utfallet för år 2007 blev minus 0,24 procent. Som ett riktvärde bör, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL), nivån på resultatet uppgå till cirka 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultat (tkr) Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott jämfört med budget uppgående till 6,9 mkr, vilket motsvarar 1,26 procent av de budgeterade nettokostnaderna. Inklusive finansiering uppgår underskottet till 4,7 mkr jämfört med budget. Avskrivningarna och den finansiella verksamheten, främst skatteintäkterna, uppvisar ett överskott uppgående till 2,2 mkr. Störst avvikelse jämfört med budget redovisar tekniska nämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Även miljö- och byggnämnden redovisar en stor avvikelse jämfört med budgetomslutningen. Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 6,9 mkr. Det beror främst på att underhållet avseende bostadsverksamheten blivit dyrare än beräknat. Även verksamhetsfastigheter redovisar en negativ avvikelse, huvudsakligen beroende på uteblivna hyresintäkter. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse uppgående till 3,9 mkr, vilket främst beror på en ökning av kostnader för barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd samt kostnader för utskrivningsklara brukare. 16

17 Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 2,5 mkr, huvudsakligen beroende på lägre kostnader för skolskjutsar än beräknat. Miljö- och byggnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,8 mkr, främst beroende på bygglovintäkter för försvarets lagerbyggnad. Även en vakant tjänst har bidragit till den positiva avvikelsen. Under hösten år 2007 har månatliga uppföljningar av nämndernas prognoser skett till kommunstyrelsen. De nämnder som redovisat negativa prognoser har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att redovisa en ekonomi i balans. Den sista prognosen för år 2007, som redovisades till kommunstyrelsen i november, innebar ett prognostiserat resultat för kommunen på minus 0,5 mkr. Nämnderna följer upp sin ekonomi och verksamhet månatligen. Under hösten 2007 har socialnämnden arbetat med en åtgärdsplan för att under år 2008 uppnå ekonomisk balans jämfört med budgetramen. Tekniska nämnden förvaltar kommunens så kallade allmännytta, ABO (Arboga bostäder). Under ett antal år har kostnaderna överstigit intäkterna inom verksamheten, vilket bland annat föranledde att en utredning om ABO genomfördes av en utomstående konsult under hösten Under år 2008 kommer diskussion att föras om ABO:s framtida verksamhet och organisation. Tekniska förvaltningen har upprättat en åtgärdsplan med syfte att styra upp rutiner kring bland annat ekonomi och organisation. Den kommer att genomföras huvudsakligen under år Kommunstyrelsen har beslutat att en månatlig uppföljning ska presenteras för styrelsen från socialnämnden samt tekniska nämnden under år Balanskravsavstämning Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets kostnader. Vid avstämning ska realisationsvinster vid försäljning avräknas. För år 2007 redovisar Arboga kommun ett resultat uppgående till minus tkr. Reavinster vid försäljning under året uppgår till 333 tkr, vilket innebär att resultatet enligt balanskravet uppgår till minus tkr. I samband med kommunfullmäktiges behandling av 2006 års årsredovisning fattades beslut att överskottet år 2006 ( tkr) skulle kunna komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar, som leder till underskott. Under de senaste tre åren har följande resultat redovisats enligt balanskravet: År 2005: År 2006: År 2007: Totalt 4,5 mkr 15,3 mkr -1,7 mkr 18,1 mkr 17

18 Verksamhetens nettokostnader Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning visar hur stor del av skatteintäkterna som tas i anspråk för den löpande verksamheten. Under år 2007 har 100,2 procent använts till den löpande verksamheten jämfört med 97,2 procent för år Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7,1 procent mellan åren 2006 och 2007 medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 3,8 procent. Det är främst personalkostnaderna som stått för den största ökningen. För att nå en ekonomi i balans är det viktigt att intäkterna respektive kostnaderna över tiden utvecklas på likartat sätt. Pensioner Kommunens samlade pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgår vid utgången av år 2007 till 372 mkr. De före år 1998 intjänade pensionsåtagandena redovisas som en upplysningspost i balansräkningen under ansvarsförbindelser. Som avsättningar i balansräkningen redovisas pensionsåtaganden för lönedelar över 7,5 basbelopp, efterlevandepensioner samt särskilda ålderspensioner. Under år 2007 har beräkningsgrunderna förändrats för pensionsberäkningarna. Bland annat har de antagna livslängderna höjts och diskonteringsräntan sänkts, vilket innebär att åtagandet har ökat betydligt. Den individuella delen som ger medarbetaren rätt att själv placera en del av pensionsmedlen, har redovisats som kortfristig skuld för att utbetalas under år Pensionsutbetalningarna för de personer som gått i pension redovisas som kostnad när utbetalning sker. Kommunen har inte vidtagit åtgärder som till exempel försäkringslösningar för att förbereda sig för ökade framtida pensionsutbetalningar. Avsatta medel återlånas enligt beslut av kommunfullmäktige och ingår därför i kommunens likviditet. Under år 2008 kommer en djupare analys att genomföras om de framtida pensionsutbetalningarna. Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 2007 Avsättning tkr Individuell del tkr Pensionsutbetalningar tkr Ränta pensionsavsättning tkr Summa tkr Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Innevarande år erhåller kommunen preliminära skatteintäkter samt en slutavräkning för föregående års skatteintäkter. Till årets skatteintäkter läggs även en prognos på slutavräkningen för innevarande år. Arboga kommuns egna skattekraft uppgår till 92 procent av rikets (100 procent). I inkomstutjämningen sker en utjämning mellan kommunerna vilket innebär att de kommuner som har en skattekraft över 100 procent delar med sig till de kommuner som ligger under 100 procent. Samtliga kommuner är garanterade 18

19 115 procent av medelskattekraften vilket innebär att staten skjuter till mellanskillnaden. Kommunens skattesats uppgick år 2007 till 21,74 procent och har varit oförändrad sedan år Den totala skattesatsen i Arboga inklusive landstingsskatten uppgick för år 2007 till 32,54 procent efter en höjning av landstingsskatten med 0,52 procent inför år Endast två kommuner i länet har lägre skattesats än Arboga; Västerås 20,44 procent samt Hallstahammar 21,69 procent. Genomsnittet i länet uppgick till 21,15 procent för kommunalskatten samt 31,95 procent inklusive landstingsskatt år Genomsnittet i riket uppgick för år 2007 till 20,78 respektive 31,55 procent. Finansnetto Finansnettot, det vill säga finansiella intäkter reducerat med finansiella kostnader, uppgick vid utgången av år 2007 till minus 89 tkr. Finansnettot har försämrats under år 2007 jämfört med år 2006 (2 136 tkr). Orsaken till försämringen är främst höjda låneräntor. Kommunens genomsnittliga låneränta uppgick till 3,53 procent under år 2007 jämfört med 2,93 procent år De finansiella intäkterna består till största delen av ränta på utlämnat lån till Mälarenergi Elnät AB (6,2 mkr). Eget kapital Kommunens eget kapital har försämrats med 2,8 mkr år 2007 jämfört med år Anledningen är det negativa resultatet på 1,3 mkr samt förändrad redovisningsprincip för timlöner på 1,5 mkr. Eget kapital (tkr) Investeringar Nettoinvesteringarna uppgår för år 2007 till 67,4 mkr (54,9 mkr 2006). Under de senaste fem åren har nettoinvesteringarna i genomsnitt uppgått till nästan 44 mkr per år. Nettoinvesteringarna i förhållande till verksamhetens nettokostnader ger ett jämförelsemått på investeringsnivån. Över tiden i riket uppgår investeringsnivån till 6 8 procent. Kommunens investeringar (exklusive ABO) uppgår för år 2007 till 10,9 procent av verksamhetens nettokostnader. Avskrivningarna uppgick till 34,3 mkr år 2007, vilka tillsammans med nyupplåning på 30 mkr finansierat investeringarna under år De största investeringarna har skett i ny idrottshall, 19,9 mkr, samt i energisparåtgärder, 28,7 mkr. 19

20 Likviditet och lån Den höga investeringsnivån har inneburit en påfrestning på likviditeten. I budgeten för år 2007 planerades för en investeringsnivå på drygt 42 mkr. Av dessa skulle 33 mkr finansieras med egna medel. I samband med kompletteringsbudgeten utökades investeringsbudgeten till drygt 82 mkr medan utfallet blev drygt 67 mkr. Under november månad upplånades 30 mkr för att finansiera de utökade investeringarna samtidigt har checkkrediten utökats under året från 10 mkr till 30 mkr. Likviditeten uppgick vid årets slut till 56,1 (67,9) mkr. Medellikviditeten uppgick till 31,6 mkr (36,5 mkr 2006). Kommunens policy är att endast lånefinansiera investeringar i affärsdrivande verksamhet och bostäder, det vill säga investeringar som konsumenterna betalar. Under år 2007 har låneskulden ökat med 21 mkr och uppgick vid utgången av år 2007 till 251 mkr. Amorteringar har under året gjorts med 9 mkr. Låneskuldens (inklusive kortfristig del) utveckling under åren framgår av nedanstående diagram. Låneskuldens utveckling Orsaken till minskningen av låneskulden år 2005 var bildandet av Arboga Energi AB. Soliditet Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Soliditeten bör långsiktigt öka eller vara oförändrad. Kommunens soliditet uppgår vid utgången av år 2007 till 56,7 procent (58,7 procent 2006). Ju högre soliditet desto större andel av tillgångarna har finansierats med eget kapital. Vid en bedömning av soliditetens utveckling är det viktigt att analysera orsakerna till förändringen. Soliditetens utveckling påverkas av utvecklingen av det egna kapitalet och av tillgångarnas förändring. Under år 2007 har det egna kapitalet försämrats med 2,8 mkr. Ökningen av kommunens tillgångar uppgår till drygt 26 mkr. Soliditetsförsämringen beror både på en försämring av det egna kapitalet och en tillgångsökning. Utvecklingen av kommunens soliditet under perioden framgår av nedanstående tabell. År Procent

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer