Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015"

Transkript

1 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan Ärendet I budget för 2012 och plan är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner samt priser. Utifrån dessa ramförändringar, prognostiserade skatteintäkter och finansnetto budgeteras kommunens årliga resultat till -0,9 miljoner kronor (reviderad budget 2012), 3,3 miljoner kronor 2013 samt 13,2 miljoner kronor s bedömning är att kommande period innebär en viss osäkerhet beträffande det ekonomiska läget varför kommande budgetarbete bör präglas av en viss återhållsamhet. Kommunens beräknade skatteintäkter i budget 2012 och plan som beslutades av fullmäktige i november 2011 har utgått från den prognos vilken Sveriges kommuner och landsting, SKL, lade i augusti Den senaste prognosen från SKL presenterades i februari Däremellan har SKL kommit med ytterligare två prognoser. För kommunen har skatteprognoserna mellan augusti 2011 och februari 2012 inneburit en ökning med cirka 20 miljoner kronor årligen 2012 till På grund av den osäkerhet som råder på finansmarknaden har kommunen för år 2012 valt att ligga kvar på SKL:s augustiprognos. För perioden har kommunen däremot valt att följa SKL:s februariprognos. Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. Kommunstyrelsen har kompletterat budgetprocessen med att ge samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande perioden Av nämndernas budgetförslag skall framgå vilka resultatmål inklusive målnivåer som är kopplade till respektive inriktningsmål som fullmäktige beslutat. I budgetförslaget skall nämnderna bedöma och kommentera måluppfyllelsen för inriktningsmålen vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och Av kommentarerna ska framgå verksamheternas starka och svaga sidor samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra måluppfyllelsen. Planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen fastställer en ram för respektive nämnds nettokostnader som en utgångspunkt för budgetprocessen. Nämnderna skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär förslag till förändringar och prioriteringar för att uppnå fastställda inriktnings- och resultatmål. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande.

2 2 s förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 samt mål och direktiv för budgetarbetet. Bakgrund Danderyds kommun har idag väl inarbetade rutiner för genomförande av budgetprocessen. Kommunen har en god ekonomi och goda resultat enligt både interna och externa kvalitetsredovisningar. Med få undantag har nämnderna klarat alla sina åtaganden både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Den i kommunen etablerade målmodellen har varit ett bra sätt att systematiskt få en bild av verksamheternas status. Budgetprocessen i kommunen påbörjas under första kvartalet året före budgetåret. Nämndernas verksamhetsberättelser i årsredovisningen är en av de viktigaste ingående parametrarna i budgetarbetet. Bokslutet visar om verksamheterna klarat sitt uppdrag inom ramen för tilldelad budget, om inte görs en analys av eventuellt över- eller underskott. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett avsnitt om utmaningar för framtiden. Det är viktigt att stor hänsyn tas till föregående års bokslut och att krav ställs på analys av bokslutet för att underlätta möjligheten att resursfördelningen i budget till olika verksamhetsområden bättre svarar mot framtida behov. Danderyds kommun följer strikt kommunallagens krav på ettårig budget och plan för två år. Fokus på år ett är ett måste då förutsättningarna snabbt kan ändras. Det krävs en flexibilitet hos verksamheterna att snabbt kunna anpassa sig och ställa om. Förändringar kan komma dels på intäktssidan i form av förändrade skatteintäkter, ökat, minskat antal barn, elever, brukare eller på kostnadssidan framför allt genom oförutsedda händelser. Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. Föregående år, liksom innevarande år, har det skett överläggningar med nämnderna inför att ramarna skulle sättas. Det är väsentligt att ramarna sätts utifrån en föregående analys. Inför kommunstyrelsens angivande av ramar för budget 2013 och planperioden får nämnderna i uppdrag att bedöma att de av kommunfullmäktige beslutade ramarna kopplar till ambitionsnivåerna i inriktningsmålen. Detta innebär att ramarna för olika verksamheter både kan öka eller minska beroende på förändrade omständigheter. Utgångsläget är att nämndernas budgetutrymme är begränsat. Om ett överskidande måste ske ska det särskilt motiveras.

3 3 Planeringsförutsättningar för budget 2013, med plan Den internationella konjunkturen Danderyds kommun är liksom övriga kommuner beroende av den nationella och globala konjunkturen. Den påverkar skatteunderlaget, lönebildningen, inflationen och arbetsmarknaden som i sin tur påverkar kommunens intäkter och kostnader. Jämfört med övriga Europa beräknas tillväxten i Sverige ligga förhållandevis högt åren framöver. Hushållens inkomster har i ringa grad påverkats av tillbakagången i svensk ekonomi senaste halvåret. De genomsnittliga timlöneökningarna har pressats ned kraftigt av den stigande arbetslösheten. Löneökningarna under 2010 och 2011 har legat på runt 2,5 %. Avtalen för tjänstemän och arbetare inom industrin innebär avtalsmässiga löneökningar 2012 om 2,6 % på årsbasis. Inklusive löneglidning bedöms årskostnaden för 2012 hamna på 3,0 %. Den uppbromsning som skett i tillväxten har bidragit till att hålla inflationen tillbaka. Fortsatt måttliga lönelyft i kombination med en relativt snabb produktivitetstillväxt innebär att prisökningarna även i fortsättningen bör kunna begränsas. Under åren fortsätter resursutnyttjandet stiga i svensk ekonomi. Bedömningen är att tillväxten i omvärlden ökar efter 2013 även när det gäller övriga Europa. Med undantag av 2012 antas BNP i Sverige öka snabbare än BNP på våra exportmarknader. Ett skäl ar att Sverige inte har samma statsfinansiella problem som många andra länder. Den privata sektorns överskott och en inhemsk efterfrågan ökar den svenska tillväxten. Arbetslösheten förväntas ligga på 6 % 2016, vilket är förenligt med Riksbankens mål om 2 % inflation års resultat för Sveriges kommuner är 8,8 miljarder kronor i överskott medan landstingen visar ett underskott om 2,5 miljarder kronor. Det negativa resultatet för landstingen härrör från pensionskostnader av engångskaraktär. För kommunerna blev skatteintäkterna högre än förväntat. Enligt SKL kommer 2012 bli ett svagt år för Sveriges kommuner. År 2013 ser det ut att bli något bättre, men kommunerna kommer inte nå upp till 2-procentsmålet enligt god ekonomisk hushållning. Utan tillskott i form av statsbidrag tvingas kommuner och landsting till minskade verksamhetsvolymer och personalminskningar, när demografin kräver en ökning med 0,5 % för kommuner respektive 0,9 % för landsting. Skatteintäkterna i Danderyds kommun Danderyd kommuns beräknade skatteintäkter i budget 2012 och plan , som beslutades av fullmäktige i november 2011, har utgått från den prognos vilken Sveriges kommuner och landsting, SKL, lade i augusti Den senaste prognosen från SKL presenterades i februari Däremellan har SKL kommit med ytterligare två prognoser. För kommunen har skatteprognoserna mellan augusti 2011 och februari 2012 inneburit en ökning med cirka 20 miljoner kronor årligen 2012 till På grund av den osäkerhet som råder på finansmarknaden har

4 kommunen för år 2012 valt att ligga kvar på SKL:s augustiprognos. För perioden har kommunen däremot valt att följa SKL:s februariprognos. 4 Det finns fortfarande en osäkerhet om förslaget till justeringar i utjämningssystemet kommer behandlas av regeringen under Förslaget innebär, om det skulle införas, ökade kostnader för Danderyds kommun om totalt 28 miljoner kronor. Effekten vid ett införande skulle för Danderyds del innebära cirka 8 miljoner kronor för år Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin. Procentuell förändring om inte annat anges BNP 5,3 4,5 1,3 2,5 3,5 4,0 3,5 Sysselsättning, arbetade timmar 1,9 1,1-0,5 0,1 1,4 1,8 1,2 Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8,4 7,6 7,9 8,1 7,4 6,5 6,0 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 3,1 3,2 3,6 4,0 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,2 1,0 1,3 1,6 1,7 Konsumentpris, KPI inkl bolåneräntor 1,2 3,0 1,9 1,4 2,0 2,2 2,0 Källa: Cirkulär 12:06, Sveriges Kommuner och Landsting. På nationell nivå kan utläsas att när BNP ökar, ökar även timlöner och KPI. Motsatsen gäller för 2012 då BNP sjunker och därmed även timlöner och KPI. Arbetslösheten sjunker successivt under hela perioden med undantag av Även för sysselsättningen sker en årlig förbättring t.o.m Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser. Procentuell förändring % SKL, jan 2012 i.u. 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 4,7 23,2 ( ) SKL, dec ,1 2,9 3,5 3,3 4,2 4,9 i.u. 20,9 ( ) Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. I bokslut 2011 blev skatteintäkterna 23,9 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av slutavräkningen för Skatteunderlaget räknades upp från 2,8 % till 3,0 %. SKL:s skatteintäktsprognos från augusti 2011 ligger till grund för 2012 års budget. Den prognos som kom i januari 2012 visade på högre skatteintäkter, men med tanke på den stora ekonomiska osäkerheten medförde denna prognos ingen ändring i Danderyds kommuns skatteintäktsberäkningar. Det eventuella överskott som kan genereras 2012 och framåt på grund av ökade skatteintäkter bör istället användas för att finansiera det stora investeringsbehov kommunen har i nuläget och ett antal år framöver. Genom bland annat höstens budgetproposition har följande större förändringar aviserats:

5 5 Regeringens höstproposition I regeringens budgetproposition presenterad i september 2011 finns förslag på satsningar, vilka sker dels inom ramen för kostnadsutjämningen, dels genom riktade statsbidrag. Under 2013 och 2014 beräknas statsbidragen öka till följd av riktade satsningar inom framför allt utbildnings- samt hälso- och sjukvårdsområdena. År 2015 minskar statsbidragen med cirka 2 miljarder kronor, vilket till största delen förklaras av att beslut om vissa specialdestinerade statsbidrag bara har fattats fram till Satsningarna nedan är de som kommer kommunerna tillgodo , beloppen avser riket. Tabell 3. Specificering av vissa statsbidrag år 2013 (mkr) Den nya skollagen 32 Införandet av nationella prov i fler ämnen (årskurserna 6 och 9) 40 Utökad undervisningstid i matematik 250 Införande av betyg i åk Lärarlegitimation 256 Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar 7 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan -895 Regeringens vårproposition Ytterligare information om eventuella satsningar i budget 2013 presenteras i regeringens vårproposition den 16 april i år. Ekonomiska förutsättningar Bokslut 2011 Årets resultat 2011 är -48,8 miljoner kronor och resultatet avstämt mot balanskravet är 21,8 miljoner kronor. Resultatet är avsevärt sämre än budget. Avvikelsen beror främst på att fastighets- och miljölyftet utnyttjats med 32,9 miljoner kronor År 2008 beslutade kommunfullmäktige att 65 miljoner kronor av tidigare markförsäljningar skulle utnyttjas för fastighetsunderhåll utifrån miljöeffektiviseringar. För att utnyttja dessa medel har årets resultat belastats. Fastighets- och miljölyftet var inte budgeterat varför avvikelsen blir markant. Nämnderna har visat en negativ avvikelse mot budget med -4,0 miljoner kronor, exklusive produktionsstyrelsen. Investeringsnivån har inte nått upp till budgeterad nivå, trots att ett antal större investeringsprojekt genomförts under året.

6 Tabell 4. Resultaträkning 2011, miljoner kronor Verksamhetens nettokostnader (mkr) Rev. Budget Bokslut Avvikelse mkr Kommunstyrelsen -53,9-54,1-0,2 Revision -0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,0-1,4 0,6 Byggnadsnämnden -7,4-7,6-0,2 Tekniska nämnden -77,9-80,0-2,1 Fastighetsnämnden -11,1-11,8-0,7 Fastighets- och miljölyftet * -32,9-32,9 Kultur- och fritidsnämnden -69,1-68,2 0,9 Barn- och utbildningsnämnden -709,9-707,3 2,5 Socialnämnden -497,0-501,8-4,8 Nämndernas nettokostnad drift inkl avskrivning , ,0-36,9 Avgår internränta 55,6 52,4-3,2 Delsumma , ,6-40,1 Produktionsorganisationens resultat -1,6-5,3-3,7 Pensioner, po differens -29,1-21,7 7,4 Semesterlöneskuld inkl. po 0,0-1,4-1,4 Diverse intäkter 24,4 11,4-13,0 Verksamhetens nettokostnader , ,6-50,8 Skatteintäkter och utjämning 1 369, ,8 23,3 Extern medelsförvaltning 15,0 4,0-11,0 Finansnetto -10,5-15,0-4,5 Resultat -5,8-48,8-43,0 6 Avstämning mot balanskravet 2011 (mkr) Redovisat resultat -5,8-48,8-43,0 Återföring av fastighets- o miljölyftsmedel 0 32,9 32,9 Va-verkets resultat 5,0 3,7-1,3 Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt 25,3 30,0 4,7 Externa medelsförvaltningens resultat -15,0-4,0 11,0 Volymregleringsfond 8,0 8,0 0,0 Utfall avstämt mot balanskravet 17,5 21,8 4,3 * Ej budgeterat Kommunen bedöms med viss tvekan ha uppnått målet om god ekonomisk hushållning Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse för sina respektive inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet, på kommunens ekonomiska resultat jämfört med mål samt på olika nationella jämförelser. Jämförelser med andra kommuner ingår i bedömningen för att komplettera övriga områden där måluppfyllelse bedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer. I bedömningen har också vägts in kommunens skattesats samt uppnådda resultat inom kommunens verksamheter.

7 Av nio nämnder inklusive kommunstyrelsen visar tre positiva avvikelser mot budget, fem negativa avvikelser samt en nämnd ingen avvikelse. Socialnämnden redovisar det största underskottet, - 4,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1 % av nämndens budget. Sedan följer tekniska nämnden med ett underskott på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 % av nämndens budget. Procentuellt är fastighetsnämndens underskott 6,3 % men motsvarar 0,7 miljoner kronor. Fastighetsnämnden har haft kostnader inom ramen för fastighets- och miljölyftet, en satsning utanför budget. Överskott om sammantaget 4 miljoner redovisas av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden. Största avvikelsen kommer från barn- och utbildningsnämnden där särskilt stöd i grundskolan visar överskott. 7 Reviderad budget och prognos 1 för 2012 Årets första prognos innebär ett resultat om -12,2 miljoner kronor. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 15,9 miljoner kronor. Det ska jämföras med budgeterat resultat om -0,9 miljoner kronor respektive 27,2 enligt balanskravet. Tabell 5. Reviderad resultatbudget 2012, miljoner kronor Resultatbudget 2012 (mkr) Rev. Budget Prognos 1 Avvikelse Kommunstyrelsen -55,7-55,7 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,8-3,8 0,0 Revision -0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,1-2,1 0,0 Byggnadsnämnden -7,7-7,7 0,0 VA-verk och Avfall -3,8-3,8 0,0 Teknisk nämnd, övrigt -72,9-72,6 0,3 Fastighetsnämnden -9,3-15,3-6,0 Fastighets- och miljölyftet -6,6-6,6 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -73,6-73,9-0,3 Barn- och utbildningsnämnden -730,3-729,3 1,0 Socialnämnden -514,0-514,0 0,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn , ,7-5,0 Avgår internränta 57,0 57,0 0,0 Delsumma , ,7-5,0 Pensioner, PO m.m. -29,3-29,3 0,0 Realisationsvinster, exploatering 26,5 26,5 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 0,0 Produktionens resultat -3,5-9,9-6,4 Verksamhetens nettokostnader , ,3-11,3 Skatteintäkter och utjämning 1 441, ,3 0,0 Extern medelsförvaltning 0,0 0,0 0,0 Finansnetto -17,2-17,2 0,0 Resultat -0,9-12,2-11,3 Balanskravskorrigeringar 28,1 28,1 0,0 Resultat enligt balanskravet 27,2 15,9-11,6

8 8 Resultatförändringen förklaras i sin helhet av nämndernas prognoser. Huvuddelen av nämnderna lämnar prognoser i nivå med budget. För nämnderna totalt noteras en negativ avvikelse om 5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser fastighetsnämndens prognos, vilken bygger på en ombudgetering av medel om 6,6 miljoner kronor inom fastighets- och miljölyftet från Produktionsstyrelsen prognostiserar ett utfall om - 6,4 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror på ett prognostiserat underskott inom hemtjänsten. Produktionsstyrelsen menar att införandet av den nya elektroniska ersättningsmodellen, KTH, förklarar en stor del av det beräknade underskottet. Resterande del bedömer den kommunala hemtjänsten främst beror på att hemtjänstchecken inte höjts motsvarande det ökade löneläget inom kommunal hemtjänst de senaste åren. Övriga ingående poster i resultaträkningen som korrigerats i samband med reviderad budget ligger kvar oförändrade i prognos 1 för Prognosen ger indikationer på något försämrade ekonomiska förutsättningar under För året måste därför en beredskap finnas för att klara en något högre kostnadsnivå än budgeterat. Planeringen måste även för 2013 och perioden ske utifrån förutsättningar som medger ett litet utrymme till verksamhets- och kostnadsökningar. Detta innebär att nämnderna ansvarar för att vid behov omprioritera inom sin ram. Eventuella verksamhetsförändringar som medför en utökad resurs kommer troligtvis att ställa krav på rationalisering och minskad resurs i annan verksamhet. Gemensamma utgångspunkter i budget 2013 Följande gemensamma antaganden gäller för arbetet med budget Planen för 2014 och 2015 skall beräknas i 2013 års priser så att enbart volymoch verksamhetsförändring påverkar respektive nämnd. Antaganden Budget 2013 Prisökning 2,0 % Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 2,9 % Internhyra 1,5 % Avtal med index Enligt nämnd Prisökningar Konsumentprisindex exklusive bolåneräntor ligger på cirka 1,1 % Inkl bolån ligger KPI på 2,1 % för samma period. Då flera av kommunens verksamheter är bundna av avtal som är indexreglerade är 2,0 % ett rimligt avvägt antagande om inflationen 2013.

9 Löneökningar Löneökningarna i riket under 2010 och 2011 har legat på runt 2,5 %. Avtalen för tjänstemän och arbetare inom industrin innebär avtalsmässiga löneökningar 2012 om 2,6 % på årsbasis. Inklusive löneglidning bedöms årskostnaden för 2012 hamna på 3,0 %. I Danderyds kommun ökade medellönerna för månadsanställda med 2,45 % mellan 2010 och För tillsvidareanställda var ökningen 2,66 %. Löneökningen 2011 beräknad på bruttolönen 515,8 miljoner uppgick till 3,5 % eller 18 miljoner kronor inklusive löneglidning. Samma år ökade övertiden motsvarande 4 miljoner kronor. Under året har flera nyanställningar skett vilket ökar löneglidningen. För 2012 antas lönerna öka med 2,6 % för 9 månader. Enligt nationella beräkningar förväntas timlönerna öka med 0,1 % jämfört med gör bedömningen att löneuppräkningen för 2013 i planeringsförutsättningarna ska ligga kvar på samma nivå som 2012, det vill säga 2,5 %. Detta förutsätter dock att individuell lönesättning används i större utsträckning än tidigare, vilket innebär en ökad lönespridning. 9 Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget, 38,46 %, följer SKL:s rekommendation följde kommunen PO-pålägg enligt lönestruktur hög, vilket innebär att 2-3 andelar av lönesumman ligger över taket, dvs 7,5 inkomstbasbelopp kr/månad. Då det blev ett överskott för personalomkostnader, PO-differens 2011 har kommunen valt att återgå till det generella pålägget. Internränta Internräntan följer den rekommendation som lämnats av SKL vilken i sin tur baseras på förväntningar på den långa statsobligationsräntan, 2,9 %. För 2012 rekommenderades en internränta om 4,2 %. Med anledning av den kraftiga räntenedgången som skett det senaste året rekommenderas en sänkning. Internhyra På grund av ökade kapitalkostnader som uppstår som en konsekvens av fastighetsverksamhetens omfattande utbyggnadsprogram beträffande nya förskoleoch skolfastigheter behöver hyresintäkterna totalt öka med 16 % eller 3,6 miljoner kronor. Kommunen har tidigare tecknat hyresavtal med privata utövare där avtalen successivt kommer omförhandlas eller fasas ut. För att bibehålla konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala utövare kommer kommunen anpassa pengnivån från och med år 2014, då samtliga avtal ska vara omförhandlade. VA-verksamheten Avgiftsfinansierad verksamhet för VA-verket skall tillämpa en ränteberäkning som utgår från kommunens genomsnittliga ränta på sin upplåning. I budgeten kommer kommunledningskontoret att anvisa nivån motsvarande internräntan vilken

10 förväntas motsvara prognos för upplåningen Justering får därefter göras för faktiskt utfall 2013 vilket förslagsvis regleras i december 2013 baserat på utfall till och med november och prognos för december. 10 Redovisningsprinciper för datorer From 2012 har redovisningsprinciperna för anskaffning av datorer ändrats. För att anpassa redovisningsprinciperna till rådande användning av datorer bedöms livslängden till < 3 år. Det innebär att datorinköp budgeteras och redovisas som driftkostnad fr.o.m Större datorer med högre anskaffningsvärde, som exempelvis servrar och smartboard ska däremot fortfarande redovisas som investering. Volymantaganden Redovisade budgetramar förutsätter följande volymer. Tabell 6. Volymer Barnomsorg Ram 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förskola/familjedaghem 1-2 år Förskola/familjedaghem 3-5 år Fritidshem förskoleklass Fritidshem år Fritidshem år Fritidshem, barn till föräldralediga Skola Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Gymnasieskola Äldreomsorg Hemtjänsttimmar Särskilda boenden, platser Korttidsboenden Summa boendeplatser inkl. korttidsboende Handikappomsorg Gruppboende vuxna, helårsplatser Daglig verksamhet, helårsplatser LASS, antal personer Socialpsykiatri Boende, antal vårddygn

11 11 Befolkningsutveckling En uppdaterad befolkningsprognos beräknas föreligga i slutet av april Kommunens befolkning beräknas öka under kommande år och kommer enligt senaste befolkningsprognosen (april 2011) att uppgå till personer år Uppdelat per åldersgrupp är prognosen enligt följande tabell. Prognosen visar att kommunens befolkning beräknas öka med totalt 3,5 % eller personer mellan åren 2010 till Förändr. % Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Åldersgrupper 0-5 år ,9% 6-12 år ,5% år ,7% år ,4% år ,7% år ,7% 80 år ,6% TOTALT ,5% Som framgår av tabellen ovan beräknas den största procentuella ökningen ske i åldersgruppen 6-12 år samt år. Under den kommande femårsperioden prognostiseras en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern. Samtidigt visar prognosen en stark nedåtgående trend inom barnomsorgsåldrarna. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 435 färdigställda bostäder i kommunen under prognosperioden. Detta är ungefär 250 färre än antagandet i 2010 års prognos. Antalet bostäder i flerbostadshus beräknas bli större än antalet nya småhus. Styckebyggen är fördelade proportionellt på de områden där småhus är planerade enligt prognosen. Tillskottet av flerbostadshus vid Eneby torg åren har i beräkningen delats lika mellan flerbostadshus och småhus eftersom man gör antagandet att häften av bostadstillskottet kommer att frigöras som småhus på grund av flyttkedjor.

12 Tabellen nedan redovisar antagandet per delområde, år och typ av bostad. 12 I det befintliga bostadsbeståndet antas en förtätning om 0,2 % de två första åren och 0,1 % de två följande åren. Resen av prognosperioden antas ingen förtätning i det befintliga bostadsbeståndet. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag Från en normal skatteunderlagstillväxt under ökar skatteunderlaget igen. Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i februari 2012 ökar skatteunderlaget i riket med 3,2 % 2012, 3,6 % 2013, 4,0 % 2014 och 4,7 % Det innebär för Danderyds kommun cirka 20 miljoner kronor ytterligare i skatteintäkter och statsbidrag årligen 2012 till 2015 jämfört med den prognos som gjordes i augusti Reviderad budget 2012 ligger dock kvar enligt augustiprognosen Skatteintäkterna inklusive utjämning förväntas öka med 4,2 % 2013 och cirka 3 % åren Kommunalskatteintäkterna minus inkomstutjämningen ökar med cirka 5 % under perioden, regleringsbidraget ökar successivt medan övriga poster i utjämningssystemet och fastighetsavgiften i stort är oförändrade.

13 Tabell 7. Skatter, utjämning och statsbidrag Skatter, utjämning och Bokslut Rev. Budget Budget Plan Statsbidrag (mkr) Not * ** ** ** Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,2 17,35 17,35 17,35 17,35 Preliminär kommunalskatt 1 704, , , , ,4 Slutavräkning 26,1 Inkomstutjämning ,5-657,9-685,6-703,6 Kostnadsutjämning 208,3 224,0 226,6 224,1 217,8 LSS-utjämning -30,1-29,4-30,6-30,8-31,0 Fastighetsavgift 44,7 47,3 47,3 47,3 47,3 Regleringsavgift/-bidrag 32,1 14,6 2,0-7,6-18,8 Strukturbidrag 2 2,1 2,1 2,1 2,1 13 Nettointäkter 1 392, , , , ,2 Förändring % 2,40 % 3,5 % 4,2 % 3,2 % 2,7 % * SKL: s prognos aug 2011 **SKL: s prognos feb 2012 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och inriktningsmål för nämnderna. Kommunen har totalt åtta övergripande mål. Sju av dessa antogs av kommunfullmäktige i november Det åttonde målet beslutades av fullmäktige i november 2010 och reviderades i samband med budgetbeslutet i november Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritidsoch kulturliv. Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat. Kommunen skall ha låg kommunalskatt. Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling Kommunen når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende de sju förstnämnda målen. En samlad bedömning av det nya övergripande målet Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling kommer inte att göras förrän i uppföljningen Målet om god ekonomisk hushållning har bedömts vara uppnått 2011 med viss tvekan. Bedömningen baseras på att nämndernas kostnadseffektivitet är god, att

14 kommunens verksamheter uppvisar god kvalitet samt att Danderyd med något enstaka undantag har goda placeringar i nationella jämförelser, både avseende kvalitet och resultat i verksamheterna och avseende kostnadsnivå. Målen har inte nåtts när det gäller kommunens ekonomiska resultat. Den gjorda satsningen på fastighets- och miljölyftet påverkar målen avseende nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och egenfinansiering av investeringar negativt. Ur ett långsiktigt perspektiv är satsningen dock i linje med god ekonomisk hushållning, då de driftseffektiviseringar som gjorts bör medföra minskade kostnader. Nämnderna hade 2011 totalt 56 inriktningsmål som är kopplade till kommunens åtta övergripande mål. Generellt är måluppfyllelsen god. Av de 52 inriktningsmål som bedömts per uppnås eller överträffas 47. Inriktningsmålen avseende det övergripande målet om god och hälsosam miljö bedöms först I verksamhetsberättelserna för 2011 har alla nämnder bedömt måluppfyllelse för sina respektive inriktningsmål. Bedömningen framgår av följande tabell. 14 Nämnd Antal inriktningsmål Grön Gul Röd Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Fastighetsnämnden 4 4 Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen TOTALT per De fem inriktningsmål som inte bedöms vara uppnådda 2011 är följande: Kommunstyrelsens mål om buller och luft Socialnämndens mål om äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse Byggnadsnämndens mål om information, service och rådgivning Tekniska nämndens mål om planering av underhåll och bibehållande av kommunens realkapital, gata Tekniska nämndens mål om hamnverksamheten Sammanfattningsvis bedöms utgångsläget vad avser kommunens verksamheter inför 2013 som gott. God måluppfyllelse avseende nämndernas inriktningsmål samt goda resultat i externa jämförelser, med några undantag, visar på en i huvudsak stabil kvalitetsnivå i verksamheterna. Styrregler Kommunen tillämpar en styrmodell med mål- och uppdragsstyrning. Modellen innebär att kommunfullmäktige antar övergripande inriktningsmål för kommunens utveckling de kommande åren. Nämnderna har uppdraget att formulera ett begränsat antal inriktningsmål för sina olika verksamhetsområden. Målen skall ange hur respektive verksamhet stödjer de övergripande inriktningsmålen. Inriktningsmålen fastställs av fullmäktige.

15 15 Nämnderna skall vidare inom respektive verksamhetsområde redovisa ett antal konkreta, mätbara resultatmål som anger vad nämnden räknar med att kunna uppnå med de resurser som har ställts till nämndens förfogande. Planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen fastställer en ram för respektive nämnds nettokostnader som en utgångspunkt för budgetprocessen. Ramutrymmet begränsas av finansiella restriktioner i form av exempelvis beslutade mål för kommunens ekonomi och skattesats. Nämnderna skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär förslag till förändringar och prioriteringar för att uppnå fastställda inriktnings- och resultatmål. Vid konflikt mellan medel och mål skall nämnden i första hand söka prioritera inom anvisad ram och i andra hand motivera ytterligare medel från fullmäktige. Nämnden kan i sitt budgetförslag även föreslå en sänkt ambitionsnivå i verksamheten vilken skall analyseras och konsekvensbeskrivas ur ett verksamhetsoch finansiellt perspektiv. Den tredje komponenten i planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen och fullmäktige i budgetdirektiv och senare i budgetbeslutet lämnar konkreta utrednings- eller utvecklingsuppdrag till nämnderna. Johan Haesert Cecilia von Sydow Ingrid Katzler kommundirektör ekonomichef controller

16 Kommunstyrelsens ordförande Mål och direktiv för budgetarbetet Övergripande mål Kommunfullmäktige antog i november 2007 sju övergripande inriktningsmål för kommunens ekonomi och verksamhet. Ett åttonde målet beslutades av fullmäktige i november 2010 och reviderades i samband med budgetbeslutet i november Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv. Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat. Kommunen skall ha låg kommunalskatt. Danderyd skall ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Ovan redovisade mål skall vara vägledande för det nu förestående arbetet för perioden Till de övergripande målen har kopplats en rad styrdokument som exempelvis miljöprogrammet, tillgänglighetsplanen, trafikstrategi, ITstrategi m.m. Nämndernas inriktningsmål och resultatmål Av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål för nämndernas verksamhet skall gälla för budgetarbetet Av nämndernas budgetförslag skall framgå vilka resultatmål inklusive målnivåer som är kopplade till respektive inriktningsmål. I budgetförslaget skall nämnderna bedöma och kommentera måluppfyllelsen för inriktningsmålen vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och Av kommentarerna ska framgå verksamheternas starka och svaga sidor samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra måluppfyllelsen. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska i budgetförslaget redovisa på vilket sätt målnivåerna förankrats hos utförarna.

17 Kommunstyrelsens ordförande Respektive nämnd ansvarar för att avgifter revideras löpande i syfte att säkerställa det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Detta innebär att grundregeln för det kommunala avgiftssystemet är att priset på en kommunal vara eller tjänst skall spegla kostnaden för resursutnyttjandet och/eller vara konkurrensneutral i förhållande till andra aktörer. Inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive verksamhetsområde. Av budgetförslaget skall även framgå nämndens slutsatser vad avser behov av omprioriteringar inom nämndens verksamhetsområde. Driftbudgetramar och resultatplan Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. Kommunstyrelsen har kompletterat budgetprocessen med att ge samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande mandatperiod Tabell. Ram 2013 ordförandeförslag (mkr) Rev Budget KF Budget Förändring Förslag Ramförslag Uppräkning Budgetram enligt till ram kommun (nov 2011) nämndernas enligt styrelsens Nämnder förslag nämnderna ordförande Kommunstyrelsen -55,7-54,8-2,2-57,0-57,0 1,0% -57,6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,8-3,2 0,0-3,2-3,2 1,0% -3,2 Revision -0,9-0,9 0,0-0,9-0,9 1,0% -0,9 Överförmyndarnämnden -2,1-2,1 0,0-2,1-2,1 1,0% -2,1 Byggnadsnämnden -7,7-7,7-0,5-8,2-7,7 1,0% -7,8 VA-verk -3,8-0,5 0,0-0,5-0,5 1,0% -0,5 Teknisk nämnd, övrigt -72,9-81,5-3,9-85,4-84,7 1,0% -85,5 Fastighetsnämnden -9,3-27,0-5,0-32,0-27,0 1,0% -27,3 Fastighets- och miljölyftet -6,6 Kultur- och fritidsnämnden -73,6-77,2-0,7-77,9-77,9 1,0% -78,7 Barn- och utbildningsnämnden -730,3-730,8-3,3-734,1-730,8 2,0% -745,3* Socialnämnden -514,0-525,2 0,0-525,2-525,2 2,0% -535,2* Summa , ,9-15, , , ,1 Avgår internränta 57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 Nämndernas nettokostnader , ,9-15, , , ,1 Uppräkning ca 1 % -14,5 Pensioner, PO mm -29,3-30,0-30,0 Realisationsvinster, exploatering 26,5 35,0 35,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 5,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Produktionens resultat -3,5-2,4-2,4 Verksamhetens nettokostnad , , ,5 Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag 1 441, , ,1 Extern medelsförvaltning 0,0 0,0 0,0 Finansnetto -17,2-19,8-19,8 Årets resultat -0,9 3,3 2,8 Balanskravskorrigering 28,1 25,5 25,5 Balanskravsmässigt utfall 27,2 28,8 28,3 * Den del av ramen som betalas ut till verksamheterna räknas upp med 2 % för att kompensera för pris-och löneökningar, och med 1 % för nämnd och administration.

18 Kommunstyrelsens ordförande Av tabellen framgår följande kolumner. Budget 2012 (enligt beslut om reviderad budget 2012) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige Förslag till förändringar i ram 2013 som nämnderna lämnat in Budget 2013 inklusive de förslag till förändringar som nämnderna inkommit med Förslag till ram, kommunstyrelsens ordförande Uppräkning 2013 för pris- och löneökningar Nämndernas budgetramar för 2013 enligt förslag från kommunstyrelsens ordförande Ekonomiska utgångspunkter för budgetarbetet Budgetarbetet inför år 2013 präglas givetvis i hög grad av den allmänna ekonomiska osäkerheten i, framför allt, Europa. Den finansiella oron gör att utvecklingen framöver är svårbedömd vad gäller till exempel skatteintäkter. Till detta kommer att årets avtalsförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter sannolikt inte kommer att vara helt klara förrän efter sommaren. Vidare ska nämnas det förslag till förändringar av det kommunala utjämningssystemet som den sk utjämningskommittén presenterat och som nu bereds i regeringskansliet. Allt detta gör sammanfattningsvis att ledorden i budgetarbetet är försiktighet och återhållsamhet I samband med att 2012 års budget antogs beslutades att höja utdebiteringen med 15 öre, från 17:20 kr till 17:35 kr. Trots denna höjning har Danderyds kommun näst lägst kommunalskatt i Sverige. Ambitionen är att utdebiteringen inte ska höjas ytterligare under innevarande mandatperioden. Detta förutsätter dock att de av utjämningskommittén föreslagna förändringarna i skatteutjämningssystemet ej genomförs. De förändringar som föreslås per nämnd är enligt följande Kommunstyrelsen Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut föreslår kommunledningskontoret en utökad ram med 2,2 miljoner kronor. Utökningen omfattas i huvudsak av ökade kapitalkostnader till följd av de stora investeringar i bland annat IT- infrastruktur som genomförts de senaste åren. Kapitalkostnader är de kostnader för internränta och avskrivningar som uppkommer under investeringens bedömda livslängd och dessa påverkar verksamhetens driftbudget. Dessa är budgeterade i 2012 års ram men inte i de preliminära ramarna för 2013 och Dessutom tillkommer ytterligare kapitalkostnader för de investeringar som görs under 2013 och 2014.

19 Kommunstyrelsens ordförande Mot bakgrund av ovanstående bedöms ramen för 2013 behöva höjas till 57 miljoner kronor. Ordförandeförslag Förslag till ram för nämnden 2013 är enligt kommunledningskontorets förslag. Förslaget innebär ingen utökning av verksamheten jämfört med innevarande år, utan höjningen av ramen motsvaras i princip endast av de ökade kapitalkostnader som är resultatet av framför allt de strategiska investeringar i IT-infrastruktur som genomförts de senaste åren. Kommunstyrelsens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar. Byggnadsnämnden Nämndens förslag Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut föreslår nämnden 0,5 miljoner kronor i utökad ram. Detta motiveras med att andelen planer beställda av kommunen har ökat. Dessa planer faktureras ej, varför intäkterna varit mindre än budgeterat. Genomsnittsintäkten 2009 till 2011 har varit 1,4 miljoner kronor. Om denna tendens håller i sig bedömer nämnden att budgetramen behöver ökas med 0,5 miljoner kronor Ordförandeförslag Byggnadsnämndens ram föreslås vara oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut. De av kommunen beställda planuppdragen beräknas inte öka framöver, varför nämnden förutsätts kunna rymma verksamheten inom ram. Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löneökningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförandeförslag Nämndens ram förslås tills vidare vara på samma nivå som vid kommunfullmäktiges budgetbeslut. Detta med tanke på att nämndens verksamhet startade så sent som den 1 januari Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar. Revision och Överförmyndarnämnd Ordförandeförslag Budgetramarna för revisionen och överförmyndarnämnden räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar.

20 Kommunstyrelsens ordförande Fastighetsnämnden Nämndens förslag Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut föreslår nämnden 5 miljoner kronor i utökad ram att användas till planerat underhåll avseende mark och fastigheter. Det åldrande fastighetsbeståndet kommer att kräva ytterligare insatser vad gäller reinvesteringar, planerat underhåll samt åtgärder i form av reparationer. Kontoret bedömer att en risk finns för att värdet på kommunens realkapital inte kan bibehållas och att målet ändamålsenliga lokaler ej kan tillgodoses inom beslutad ram. Kontoret föreslår därför att fastighetsnämndens ram utökas med 5 miljoner kronor för 2013 (samt 2014 och 2015). Ordförandeförslag Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar att fastighetsnämndens ram utökades för 2013 jämfört med budget Den utökade ramen innehåller driftsmedel för Fribergaskolans renovering (13 miljoner kronor för 2013). Då fastighetsnämnden har flera större och angelägna projekt att hantera framöver, framför allt då renoveringen av Fribergaskolan, föreslås ramen vara oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut. Fastighetsnämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för prisoch löneökningar. Tekniska nämnden Nämndens förslag Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut äskar nämnden 3,9 miljoner i utökad ram. Ökningen avser kostnader för vinterväghållning 3,2 miljoner kronor samt 0,7 miljoner för att kommunen i egenskap av allmän platshållare ska erlägga en avgift till VA-verket. Beräkningen av vinterkostnaderna är ändrad. Nu används principen att budgetera utifrån mediankostnaderna se de senaste fem åren. Utfallet för vinterväghållningen 2011 är nu känt, och beräkning enligt budgetmodellen ger ett budgetbelopp på 10,2 miljoner kronor, vilket innebär att budgeten för vinterväghållning behöver öka med ytterligare 3,2 miljoner kronor Ordförandeförslag Förslag till ram för nämnden 2013 är enligt kommunfullmäktiges ram samt 3,2 miljoner kronor för ökade kostnader för vinterväghållning. Nämndens äskande om 0,7 mkr i avgift till VA-verket förutsätts kunna prioriteras inom ram. Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar.

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer