Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015"

Transkript

1 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan Ärendet I budget för 2012 och plan är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner samt priser. Utifrån dessa ramförändringar, prognostiserade skatteintäkter och finansnetto budgeteras kommunens årliga resultat till -0,9 miljoner kronor (reviderad budget 2012), 3,3 miljoner kronor 2013 samt 13,2 miljoner kronor s bedömning är att kommande period innebär en viss osäkerhet beträffande det ekonomiska läget varför kommande budgetarbete bör präglas av en viss återhållsamhet. Kommunens beräknade skatteintäkter i budget 2012 och plan som beslutades av fullmäktige i november 2011 har utgått från den prognos vilken Sveriges kommuner och landsting, SKL, lade i augusti Den senaste prognosen från SKL presenterades i februari Däremellan har SKL kommit med ytterligare två prognoser. För kommunen har skatteprognoserna mellan augusti 2011 och februari 2012 inneburit en ökning med cirka 20 miljoner kronor årligen 2012 till På grund av den osäkerhet som råder på finansmarknaden har kommunen för år 2012 valt att ligga kvar på SKL:s augustiprognos. För perioden har kommunen däremot valt att följa SKL:s februariprognos. Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. Kommunstyrelsen har kompletterat budgetprocessen med att ge samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande perioden Av nämndernas budgetförslag skall framgå vilka resultatmål inklusive målnivåer som är kopplade till respektive inriktningsmål som fullmäktige beslutat. I budgetförslaget skall nämnderna bedöma och kommentera måluppfyllelsen för inriktningsmålen vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och Av kommentarerna ska framgå verksamheternas starka och svaga sidor samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra måluppfyllelsen. Planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen fastställer en ram för respektive nämnds nettokostnader som en utgångspunkt för budgetprocessen. Nämnderna skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär förslag till förändringar och prioriteringar för att uppnå fastställda inriktnings- och resultatmål. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande.

2 2 s förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 samt mål och direktiv för budgetarbetet. Bakgrund Danderyds kommun har idag väl inarbetade rutiner för genomförande av budgetprocessen. Kommunen har en god ekonomi och goda resultat enligt både interna och externa kvalitetsredovisningar. Med få undantag har nämnderna klarat alla sina åtaganden både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Den i kommunen etablerade målmodellen har varit ett bra sätt att systematiskt få en bild av verksamheternas status. Budgetprocessen i kommunen påbörjas under första kvartalet året före budgetåret. Nämndernas verksamhetsberättelser i årsredovisningen är en av de viktigaste ingående parametrarna i budgetarbetet. Bokslutet visar om verksamheterna klarat sitt uppdrag inom ramen för tilldelad budget, om inte görs en analys av eventuellt över- eller underskott. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett avsnitt om utmaningar för framtiden. Det är viktigt att stor hänsyn tas till föregående års bokslut och att krav ställs på analys av bokslutet för att underlätta möjligheten att resursfördelningen i budget till olika verksamhetsområden bättre svarar mot framtida behov. Danderyds kommun följer strikt kommunallagens krav på ettårig budget och plan för två år. Fokus på år ett är ett måste då förutsättningarna snabbt kan ändras. Det krävs en flexibilitet hos verksamheterna att snabbt kunna anpassa sig och ställa om. Förändringar kan komma dels på intäktssidan i form av förändrade skatteintäkter, ökat, minskat antal barn, elever, brukare eller på kostnadssidan framför allt genom oförutsedda händelser. Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. Föregående år, liksom innevarande år, har det skett överläggningar med nämnderna inför att ramarna skulle sättas. Det är väsentligt att ramarna sätts utifrån en föregående analys. Inför kommunstyrelsens angivande av ramar för budget 2013 och planperioden får nämnderna i uppdrag att bedöma att de av kommunfullmäktige beslutade ramarna kopplar till ambitionsnivåerna i inriktningsmålen. Detta innebär att ramarna för olika verksamheter både kan öka eller minska beroende på förändrade omständigheter. Utgångsläget är att nämndernas budgetutrymme är begränsat. Om ett överskidande måste ske ska det särskilt motiveras.

3 3 Planeringsförutsättningar för budget 2013, med plan Den internationella konjunkturen Danderyds kommun är liksom övriga kommuner beroende av den nationella och globala konjunkturen. Den påverkar skatteunderlaget, lönebildningen, inflationen och arbetsmarknaden som i sin tur påverkar kommunens intäkter och kostnader. Jämfört med övriga Europa beräknas tillväxten i Sverige ligga förhållandevis högt åren framöver. Hushållens inkomster har i ringa grad påverkats av tillbakagången i svensk ekonomi senaste halvåret. De genomsnittliga timlöneökningarna har pressats ned kraftigt av den stigande arbetslösheten. Löneökningarna under 2010 och 2011 har legat på runt 2,5 %. Avtalen för tjänstemän och arbetare inom industrin innebär avtalsmässiga löneökningar 2012 om 2,6 % på årsbasis. Inklusive löneglidning bedöms årskostnaden för 2012 hamna på 3,0 %. Den uppbromsning som skett i tillväxten har bidragit till att hålla inflationen tillbaka. Fortsatt måttliga lönelyft i kombination med en relativt snabb produktivitetstillväxt innebär att prisökningarna även i fortsättningen bör kunna begränsas. Under åren fortsätter resursutnyttjandet stiga i svensk ekonomi. Bedömningen är att tillväxten i omvärlden ökar efter 2013 även när det gäller övriga Europa. Med undantag av 2012 antas BNP i Sverige öka snabbare än BNP på våra exportmarknader. Ett skäl ar att Sverige inte har samma statsfinansiella problem som många andra länder. Den privata sektorns överskott och en inhemsk efterfrågan ökar den svenska tillväxten. Arbetslösheten förväntas ligga på 6 % 2016, vilket är förenligt med Riksbankens mål om 2 % inflation års resultat för Sveriges kommuner är 8,8 miljarder kronor i överskott medan landstingen visar ett underskott om 2,5 miljarder kronor. Det negativa resultatet för landstingen härrör från pensionskostnader av engångskaraktär. För kommunerna blev skatteintäkterna högre än förväntat. Enligt SKL kommer 2012 bli ett svagt år för Sveriges kommuner. År 2013 ser det ut att bli något bättre, men kommunerna kommer inte nå upp till 2-procentsmålet enligt god ekonomisk hushållning. Utan tillskott i form av statsbidrag tvingas kommuner och landsting till minskade verksamhetsvolymer och personalminskningar, när demografin kräver en ökning med 0,5 % för kommuner respektive 0,9 % för landsting. Skatteintäkterna i Danderyds kommun Danderyd kommuns beräknade skatteintäkter i budget 2012 och plan , som beslutades av fullmäktige i november 2011, har utgått från den prognos vilken Sveriges kommuner och landsting, SKL, lade i augusti Den senaste prognosen från SKL presenterades i februari Däremellan har SKL kommit med ytterligare två prognoser. För kommunen har skatteprognoserna mellan augusti 2011 och februari 2012 inneburit en ökning med cirka 20 miljoner kronor årligen 2012 till På grund av den osäkerhet som råder på finansmarknaden har

4 kommunen för år 2012 valt att ligga kvar på SKL:s augustiprognos. För perioden har kommunen däremot valt att följa SKL:s februariprognos. 4 Det finns fortfarande en osäkerhet om förslaget till justeringar i utjämningssystemet kommer behandlas av regeringen under Förslaget innebär, om det skulle införas, ökade kostnader för Danderyds kommun om totalt 28 miljoner kronor. Effekten vid ett införande skulle för Danderyds del innebära cirka 8 miljoner kronor för år Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin. Procentuell förändring om inte annat anges BNP 5,3 4,5 1,3 2,5 3,5 4,0 3,5 Sysselsättning, arbetade timmar 1,9 1,1-0,5 0,1 1,4 1,8 1,2 Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8,4 7,6 7,9 8,1 7,4 6,5 6,0 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 3,1 3,2 3,6 4,0 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,2 1,0 1,3 1,6 1,7 Konsumentpris, KPI inkl bolåneräntor 1,2 3,0 1,9 1,4 2,0 2,2 2,0 Källa: Cirkulär 12:06, Sveriges Kommuner och Landsting. På nationell nivå kan utläsas att när BNP ökar, ökar även timlöner och KPI. Motsatsen gäller för 2012 då BNP sjunker och därmed även timlöner och KPI. Arbetslösheten sjunker successivt under hela perioden med undantag av Även för sysselsättningen sker en årlig förbättring t.o.m Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser. Procentuell förändring % SKL, jan 2012 i.u. 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 4,7 23,2 ( ) SKL, dec ,1 2,9 3,5 3,3 4,2 4,9 i.u. 20,9 ( ) Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. I bokslut 2011 blev skatteintäkterna 23,9 miljoner kronor högre än budgeterat på grund av slutavräkningen för Skatteunderlaget räknades upp från 2,8 % till 3,0 %. SKL:s skatteintäktsprognos från augusti 2011 ligger till grund för 2012 års budget. Den prognos som kom i januari 2012 visade på högre skatteintäkter, men med tanke på den stora ekonomiska osäkerheten medförde denna prognos ingen ändring i Danderyds kommuns skatteintäktsberäkningar. Det eventuella överskott som kan genereras 2012 och framåt på grund av ökade skatteintäkter bör istället användas för att finansiera det stora investeringsbehov kommunen har i nuläget och ett antal år framöver. Genom bland annat höstens budgetproposition har följande större förändringar aviserats:

5 5 Regeringens höstproposition I regeringens budgetproposition presenterad i september 2011 finns förslag på satsningar, vilka sker dels inom ramen för kostnadsutjämningen, dels genom riktade statsbidrag. Under 2013 och 2014 beräknas statsbidragen öka till följd av riktade satsningar inom framför allt utbildnings- samt hälso- och sjukvårdsområdena. År 2015 minskar statsbidragen med cirka 2 miljarder kronor, vilket till största delen förklaras av att beslut om vissa specialdestinerade statsbidrag bara har fattats fram till Satsningarna nedan är de som kommer kommunerna tillgodo , beloppen avser riket. Tabell 3. Specificering av vissa statsbidrag år 2013 (mkr) Den nya skollagen 32 Införandet av nationella prov i fler ämnen (årskurserna 6 och 9) 40 Utökad undervisningstid i matematik 250 Införande av betyg i åk Lärarlegitimation 256 Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar 7 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan -895 Regeringens vårproposition Ytterligare information om eventuella satsningar i budget 2013 presenteras i regeringens vårproposition den 16 april i år. Ekonomiska förutsättningar Bokslut 2011 Årets resultat 2011 är -48,8 miljoner kronor och resultatet avstämt mot balanskravet är 21,8 miljoner kronor. Resultatet är avsevärt sämre än budget. Avvikelsen beror främst på att fastighets- och miljölyftet utnyttjats med 32,9 miljoner kronor År 2008 beslutade kommunfullmäktige att 65 miljoner kronor av tidigare markförsäljningar skulle utnyttjas för fastighetsunderhåll utifrån miljöeffektiviseringar. För att utnyttja dessa medel har årets resultat belastats. Fastighets- och miljölyftet var inte budgeterat varför avvikelsen blir markant. Nämnderna har visat en negativ avvikelse mot budget med -4,0 miljoner kronor, exklusive produktionsstyrelsen. Investeringsnivån har inte nått upp till budgeterad nivå, trots att ett antal större investeringsprojekt genomförts under året.

6 Tabell 4. Resultaträkning 2011, miljoner kronor Verksamhetens nettokostnader (mkr) Rev. Budget Bokslut Avvikelse mkr Kommunstyrelsen -53,9-54,1-0,2 Revision -0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,0-1,4 0,6 Byggnadsnämnden -7,4-7,6-0,2 Tekniska nämnden -77,9-80,0-2,1 Fastighetsnämnden -11,1-11,8-0,7 Fastighets- och miljölyftet * -32,9-32,9 Kultur- och fritidsnämnden -69,1-68,2 0,9 Barn- och utbildningsnämnden -709,9-707,3 2,5 Socialnämnden -497,0-501,8-4,8 Nämndernas nettokostnad drift inkl avskrivning , ,0-36,9 Avgår internränta 55,6 52,4-3,2 Delsumma , ,6-40,1 Produktionsorganisationens resultat -1,6-5,3-3,7 Pensioner, po differens -29,1-21,7 7,4 Semesterlöneskuld inkl. po 0,0-1,4-1,4 Diverse intäkter 24,4 11,4-13,0 Verksamhetens nettokostnader , ,6-50,8 Skatteintäkter och utjämning 1 369, ,8 23,3 Extern medelsförvaltning 15,0 4,0-11,0 Finansnetto -10,5-15,0-4,5 Resultat -5,8-48,8-43,0 6 Avstämning mot balanskravet 2011 (mkr) Redovisat resultat -5,8-48,8-43,0 Återföring av fastighets- o miljölyftsmedel 0 32,9 32,9 Va-verkets resultat 5,0 3,7-1,3 Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt 25,3 30,0 4,7 Externa medelsförvaltningens resultat -15,0-4,0 11,0 Volymregleringsfond 8,0 8,0 0,0 Utfall avstämt mot balanskravet 17,5 21,8 4,3 * Ej budgeterat Kommunen bedöms med viss tvekan ha uppnått målet om god ekonomisk hushållning Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse för sina respektive inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet, på kommunens ekonomiska resultat jämfört med mål samt på olika nationella jämförelser. Jämförelser med andra kommuner ingår i bedömningen för att komplettera övriga områden där måluppfyllelse bedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer. I bedömningen har också vägts in kommunens skattesats samt uppnådda resultat inom kommunens verksamheter.

7 Av nio nämnder inklusive kommunstyrelsen visar tre positiva avvikelser mot budget, fem negativa avvikelser samt en nämnd ingen avvikelse. Socialnämnden redovisar det största underskottet, - 4,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1 % av nämndens budget. Sedan följer tekniska nämnden med ett underskott på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 % av nämndens budget. Procentuellt är fastighetsnämndens underskott 6,3 % men motsvarar 0,7 miljoner kronor. Fastighetsnämnden har haft kostnader inom ramen för fastighets- och miljölyftet, en satsning utanför budget. Överskott om sammantaget 4 miljoner redovisas av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden. Största avvikelsen kommer från barn- och utbildningsnämnden där särskilt stöd i grundskolan visar överskott. 7 Reviderad budget och prognos 1 för 2012 Årets första prognos innebär ett resultat om -12,2 miljoner kronor. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 15,9 miljoner kronor. Det ska jämföras med budgeterat resultat om -0,9 miljoner kronor respektive 27,2 enligt balanskravet. Tabell 5. Reviderad resultatbudget 2012, miljoner kronor Resultatbudget 2012 (mkr) Rev. Budget Prognos 1 Avvikelse Kommunstyrelsen -55,7-55,7 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,8-3,8 0,0 Revision -0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,1-2,1 0,0 Byggnadsnämnden -7,7-7,7 0,0 VA-verk och Avfall -3,8-3,8 0,0 Teknisk nämnd, övrigt -72,9-72,6 0,3 Fastighetsnämnden -9,3-15,3-6,0 Fastighets- och miljölyftet -6,6-6,6 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -73,6-73,9-0,3 Barn- och utbildningsnämnden -730,3-729,3 1,0 Socialnämnden -514,0-514,0 0,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn , ,7-5,0 Avgår internränta 57,0 57,0 0,0 Delsumma , ,7-5,0 Pensioner, PO m.m. -29,3-29,3 0,0 Realisationsvinster, exploatering 26,5 26,5 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 0,0 Produktionens resultat -3,5-9,9-6,4 Verksamhetens nettokostnader , ,3-11,3 Skatteintäkter och utjämning 1 441, ,3 0,0 Extern medelsförvaltning 0,0 0,0 0,0 Finansnetto -17,2-17,2 0,0 Resultat -0,9-12,2-11,3 Balanskravskorrigeringar 28,1 28,1 0,0 Resultat enligt balanskravet 27,2 15,9-11,6

8 8 Resultatförändringen förklaras i sin helhet av nämndernas prognoser. Huvuddelen av nämnderna lämnar prognoser i nivå med budget. För nämnderna totalt noteras en negativ avvikelse om 5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser fastighetsnämndens prognos, vilken bygger på en ombudgetering av medel om 6,6 miljoner kronor inom fastighets- och miljölyftet från Produktionsstyrelsen prognostiserar ett utfall om - 6,4 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror på ett prognostiserat underskott inom hemtjänsten. Produktionsstyrelsen menar att införandet av den nya elektroniska ersättningsmodellen, KTH, förklarar en stor del av det beräknade underskottet. Resterande del bedömer den kommunala hemtjänsten främst beror på att hemtjänstchecken inte höjts motsvarande det ökade löneläget inom kommunal hemtjänst de senaste åren. Övriga ingående poster i resultaträkningen som korrigerats i samband med reviderad budget ligger kvar oförändrade i prognos 1 för Prognosen ger indikationer på något försämrade ekonomiska förutsättningar under För året måste därför en beredskap finnas för att klara en något högre kostnadsnivå än budgeterat. Planeringen måste även för 2013 och perioden ske utifrån förutsättningar som medger ett litet utrymme till verksamhets- och kostnadsökningar. Detta innebär att nämnderna ansvarar för att vid behov omprioritera inom sin ram. Eventuella verksamhetsförändringar som medför en utökad resurs kommer troligtvis att ställa krav på rationalisering och minskad resurs i annan verksamhet. Gemensamma utgångspunkter i budget 2013 Följande gemensamma antaganden gäller för arbetet med budget Planen för 2014 och 2015 skall beräknas i 2013 års priser så att enbart volymoch verksamhetsförändring påverkar respektive nämnd. Antaganden Budget 2013 Prisökning 2,0 % Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 2,9 % Internhyra 1,5 % Avtal med index Enligt nämnd Prisökningar Konsumentprisindex exklusive bolåneräntor ligger på cirka 1,1 % Inkl bolån ligger KPI på 2,1 % för samma period. Då flera av kommunens verksamheter är bundna av avtal som är indexreglerade är 2,0 % ett rimligt avvägt antagande om inflationen 2013.

9 Löneökningar Löneökningarna i riket under 2010 och 2011 har legat på runt 2,5 %. Avtalen för tjänstemän och arbetare inom industrin innebär avtalsmässiga löneökningar 2012 om 2,6 % på årsbasis. Inklusive löneglidning bedöms årskostnaden för 2012 hamna på 3,0 %. I Danderyds kommun ökade medellönerna för månadsanställda med 2,45 % mellan 2010 och För tillsvidareanställda var ökningen 2,66 %. Löneökningen 2011 beräknad på bruttolönen 515,8 miljoner uppgick till 3,5 % eller 18 miljoner kronor inklusive löneglidning. Samma år ökade övertiden motsvarande 4 miljoner kronor. Under året har flera nyanställningar skett vilket ökar löneglidningen. För 2012 antas lönerna öka med 2,6 % för 9 månader. Enligt nationella beräkningar förväntas timlönerna öka med 0,1 % jämfört med gör bedömningen att löneuppräkningen för 2013 i planeringsförutsättningarna ska ligga kvar på samma nivå som 2012, det vill säga 2,5 %. Detta förutsätter dock att individuell lönesättning används i större utsträckning än tidigare, vilket innebär en ökad lönespridning. 9 Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget, 38,46 %, följer SKL:s rekommendation följde kommunen PO-pålägg enligt lönestruktur hög, vilket innebär att 2-3 andelar av lönesumman ligger över taket, dvs 7,5 inkomstbasbelopp kr/månad. Då det blev ett överskott för personalomkostnader, PO-differens 2011 har kommunen valt att återgå till det generella pålägget. Internränta Internräntan följer den rekommendation som lämnats av SKL vilken i sin tur baseras på förväntningar på den långa statsobligationsräntan, 2,9 %. För 2012 rekommenderades en internränta om 4,2 %. Med anledning av den kraftiga räntenedgången som skett det senaste året rekommenderas en sänkning. Internhyra På grund av ökade kapitalkostnader som uppstår som en konsekvens av fastighetsverksamhetens omfattande utbyggnadsprogram beträffande nya förskoleoch skolfastigheter behöver hyresintäkterna totalt öka med 16 % eller 3,6 miljoner kronor. Kommunen har tidigare tecknat hyresavtal med privata utövare där avtalen successivt kommer omförhandlas eller fasas ut. För att bibehålla konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala utövare kommer kommunen anpassa pengnivån från och med år 2014, då samtliga avtal ska vara omförhandlade. VA-verksamheten Avgiftsfinansierad verksamhet för VA-verket skall tillämpa en ränteberäkning som utgår från kommunens genomsnittliga ränta på sin upplåning. I budgeten kommer kommunledningskontoret att anvisa nivån motsvarande internräntan vilken

10 förväntas motsvara prognos för upplåningen Justering får därefter göras för faktiskt utfall 2013 vilket förslagsvis regleras i december 2013 baserat på utfall till och med november och prognos för december. 10 Redovisningsprinciper för datorer From 2012 har redovisningsprinciperna för anskaffning av datorer ändrats. För att anpassa redovisningsprinciperna till rådande användning av datorer bedöms livslängden till < 3 år. Det innebär att datorinköp budgeteras och redovisas som driftkostnad fr.o.m Större datorer med högre anskaffningsvärde, som exempelvis servrar och smartboard ska däremot fortfarande redovisas som investering. Volymantaganden Redovisade budgetramar förutsätter följande volymer. Tabell 6. Volymer Barnomsorg Ram 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förskola/familjedaghem 1-2 år Förskola/familjedaghem 3-5 år Fritidshem förskoleklass Fritidshem år Fritidshem år Fritidshem, barn till föräldralediga Skola Förskoleklass Grundskola år Grundskola år Gymnasieskola Äldreomsorg Hemtjänsttimmar Särskilda boenden, platser Korttidsboenden Summa boendeplatser inkl. korttidsboende Handikappomsorg Gruppboende vuxna, helårsplatser Daglig verksamhet, helårsplatser LASS, antal personer Socialpsykiatri Boende, antal vårddygn

11 11 Befolkningsutveckling En uppdaterad befolkningsprognos beräknas föreligga i slutet av april Kommunens befolkning beräknas öka under kommande år och kommer enligt senaste befolkningsprognosen (april 2011) att uppgå till personer år Uppdelat per åldersgrupp är prognosen enligt följande tabell. Prognosen visar att kommunens befolkning beräknas öka med totalt 3,5 % eller personer mellan åren 2010 till Förändr. % Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Åldersgrupper 0-5 år ,9% 6-12 år ,5% år ,7% år ,4% år ,7% år ,7% 80 år ,6% TOTALT ,5% Som framgår av tabellen ovan beräknas den största procentuella ökningen ske i åldersgruppen 6-12 år samt år. Under den kommande femårsperioden prognostiseras en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern. Samtidigt visar prognosen en stark nedåtgående trend inom barnomsorgsåldrarna. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 435 färdigställda bostäder i kommunen under prognosperioden. Detta är ungefär 250 färre än antagandet i 2010 års prognos. Antalet bostäder i flerbostadshus beräknas bli större än antalet nya småhus. Styckebyggen är fördelade proportionellt på de områden där småhus är planerade enligt prognosen. Tillskottet av flerbostadshus vid Eneby torg åren har i beräkningen delats lika mellan flerbostadshus och småhus eftersom man gör antagandet att häften av bostadstillskottet kommer att frigöras som småhus på grund av flyttkedjor.

12 Tabellen nedan redovisar antagandet per delområde, år och typ av bostad. 12 I det befintliga bostadsbeståndet antas en förtätning om 0,2 % de två första åren och 0,1 % de två följande åren. Resen av prognosperioden antas ingen förtätning i det befintliga bostadsbeståndet. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag Från en normal skatteunderlagstillväxt under ökar skatteunderlaget igen. Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i februari 2012 ökar skatteunderlaget i riket med 3,2 % 2012, 3,6 % 2013, 4,0 % 2014 och 4,7 % Det innebär för Danderyds kommun cirka 20 miljoner kronor ytterligare i skatteintäkter och statsbidrag årligen 2012 till 2015 jämfört med den prognos som gjordes i augusti Reviderad budget 2012 ligger dock kvar enligt augustiprognosen Skatteintäkterna inklusive utjämning förväntas öka med 4,2 % 2013 och cirka 3 % åren Kommunalskatteintäkterna minus inkomstutjämningen ökar med cirka 5 % under perioden, regleringsbidraget ökar successivt medan övriga poster i utjämningssystemet och fastighetsavgiften i stort är oförändrade.

13 Tabell 7. Skatter, utjämning och statsbidrag Skatter, utjämning och Bokslut Rev. Budget Budget Plan Statsbidrag (mkr) Not * ** ** ** Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,2 17,35 17,35 17,35 17,35 Preliminär kommunalskatt 1 704, , , , ,4 Slutavräkning 26,1 Inkomstutjämning ,5-657,9-685,6-703,6 Kostnadsutjämning 208,3 224,0 226,6 224,1 217,8 LSS-utjämning -30,1-29,4-30,6-30,8-31,0 Fastighetsavgift 44,7 47,3 47,3 47,3 47,3 Regleringsavgift/-bidrag 32,1 14,6 2,0-7,6-18,8 Strukturbidrag 2 2,1 2,1 2,1 2,1 13 Nettointäkter 1 392, , , , ,2 Förändring % 2,40 % 3,5 % 4,2 % 3,2 % 2,7 % * SKL: s prognos aug 2011 **SKL: s prognos feb 2012 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och inriktningsmål för nämnderna. Kommunen har totalt åtta övergripande mål. Sju av dessa antogs av kommunfullmäktige i november Det åttonde målet beslutades av fullmäktige i november 2010 och reviderades i samband med budgetbeslutet i november Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritidsoch kulturliv. Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat. Kommunen skall ha låg kommunalskatt. Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling Kommunen når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende de sju förstnämnda målen. En samlad bedömning av det nya övergripande målet Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling kommer inte att göras förrän i uppföljningen Målet om god ekonomisk hushållning har bedömts vara uppnått 2011 med viss tvekan. Bedömningen baseras på att nämndernas kostnadseffektivitet är god, att

14 kommunens verksamheter uppvisar god kvalitet samt att Danderyd med något enstaka undantag har goda placeringar i nationella jämförelser, både avseende kvalitet och resultat i verksamheterna och avseende kostnadsnivå. Målen har inte nåtts när det gäller kommunens ekonomiska resultat. Den gjorda satsningen på fastighets- och miljölyftet påverkar målen avseende nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och egenfinansiering av investeringar negativt. Ur ett långsiktigt perspektiv är satsningen dock i linje med god ekonomisk hushållning, då de driftseffektiviseringar som gjorts bör medföra minskade kostnader. Nämnderna hade 2011 totalt 56 inriktningsmål som är kopplade till kommunens åtta övergripande mål. Generellt är måluppfyllelsen god. Av de 52 inriktningsmål som bedömts per uppnås eller överträffas 47. Inriktningsmålen avseende det övergripande målet om god och hälsosam miljö bedöms först I verksamhetsberättelserna för 2011 har alla nämnder bedömt måluppfyllelse för sina respektive inriktningsmål. Bedömningen framgår av följande tabell. 14 Nämnd Antal inriktningsmål Grön Gul Röd Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Fastighetsnämnden 4 4 Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen TOTALT per De fem inriktningsmål som inte bedöms vara uppnådda 2011 är följande: Kommunstyrelsens mål om buller och luft Socialnämndens mål om äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse Byggnadsnämndens mål om information, service och rådgivning Tekniska nämndens mål om planering av underhåll och bibehållande av kommunens realkapital, gata Tekniska nämndens mål om hamnverksamheten Sammanfattningsvis bedöms utgångsläget vad avser kommunens verksamheter inför 2013 som gott. God måluppfyllelse avseende nämndernas inriktningsmål samt goda resultat i externa jämförelser, med några undantag, visar på en i huvudsak stabil kvalitetsnivå i verksamheterna. Styrregler Kommunen tillämpar en styrmodell med mål- och uppdragsstyrning. Modellen innebär att kommunfullmäktige antar övergripande inriktningsmål för kommunens utveckling de kommande åren. Nämnderna har uppdraget att formulera ett begränsat antal inriktningsmål för sina olika verksamhetsområden. Målen skall ange hur respektive verksamhet stödjer de övergripande inriktningsmålen. Inriktningsmålen fastställs av fullmäktige.

15 15 Nämnderna skall vidare inom respektive verksamhetsområde redovisa ett antal konkreta, mätbara resultatmål som anger vad nämnden räknar med att kunna uppnå med de resurser som har ställts till nämndens förfogande. Planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen fastställer en ram för respektive nämnds nettokostnader som en utgångspunkt för budgetprocessen. Ramutrymmet begränsas av finansiella restriktioner i form av exempelvis beslutade mål för kommunens ekonomi och skattesats. Nämnderna skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär förslag till förändringar och prioriteringar för att uppnå fastställda inriktnings- och resultatmål. Vid konflikt mellan medel och mål skall nämnden i första hand söka prioritera inom anvisad ram och i andra hand motivera ytterligare medel från fullmäktige. Nämnden kan i sitt budgetförslag även föreslå en sänkt ambitionsnivå i verksamheten vilken skall analyseras och konsekvensbeskrivas ur ett verksamhetsoch finansiellt perspektiv. Den tredje komponenten i planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen och fullmäktige i budgetdirektiv och senare i budgetbeslutet lämnar konkreta utrednings- eller utvecklingsuppdrag till nämnderna. Johan Haesert Cecilia von Sydow Ingrid Katzler kommundirektör ekonomichef controller

16 Kommunstyrelsens ordförande Mål och direktiv för budgetarbetet Övergripande mål Kommunfullmäktige antog i november 2007 sju övergripande inriktningsmål för kommunens ekonomi och verksamhet. Ett åttonde målet beslutades av fullmäktige i november 2010 och reviderades i samband med budgetbeslutet i november Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv. Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat. Kommunen skall ha låg kommunalskatt. Danderyd skall ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Ovan redovisade mål skall vara vägledande för det nu förestående arbetet för perioden Till de övergripande målen har kopplats en rad styrdokument som exempelvis miljöprogrammet, tillgänglighetsplanen, trafikstrategi, ITstrategi m.m. Nämndernas inriktningsmål och resultatmål Av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål för nämndernas verksamhet skall gälla för budgetarbetet Av nämndernas budgetförslag skall framgå vilka resultatmål inklusive målnivåer som är kopplade till respektive inriktningsmål. I budgetförslaget skall nämnderna bedöma och kommentera måluppfyllelsen för inriktningsmålen vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och Av kommentarerna ska framgå verksamheternas starka och svaga sidor samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra måluppfyllelsen. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska i budgetförslaget redovisa på vilket sätt målnivåerna förankrats hos utförarna.

17 Kommunstyrelsens ordförande Respektive nämnd ansvarar för att avgifter revideras löpande i syfte att säkerställa det övergripande målet om god ekonomisk hushållning. Detta innebär att grundregeln för det kommunala avgiftssystemet är att priset på en kommunal vara eller tjänst skall spegla kostnaden för resursutnyttjandet och/eller vara konkurrensneutral i förhållande till andra aktörer. Inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive verksamhetsområde. Av budgetförslaget skall även framgå nämndens slutsatser vad avser behov av omprioriteringar inom nämndens verksamhetsområde. Driftbudgetramar och resultatplan Kommunstyrelsen fastställer preliminära budgetramar i beslut om budgetdirektiv för nästkommande budget- och planperiod. Kommunstyrelsen har kompletterat budgetprocessen med att ge samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande mandatperiod Tabell. Ram 2013 ordförandeförslag (mkr) Rev Budget KF Budget Förändring Förslag Ramförslag Uppräkning Budgetram enligt till ram kommun (nov 2011) nämndernas enligt styrelsens Nämnder förslag nämnderna ordförande Kommunstyrelsen -55,7-54,8-2,2-57,0-57,0 1,0% -57,6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,8-3,2 0,0-3,2-3,2 1,0% -3,2 Revision -0,9-0,9 0,0-0,9-0,9 1,0% -0,9 Överförmyndarnämnden -2,1-2,1 0,0-2,1-2,1 1,0% -2,1 Byggnadsnämnden -7,7-7,7-0,5-8,2-7,7 1,0% -7,8 VA-verk -3,8-0,5 0,0-0,5-0,5 1,0% -0,5 Teknisk nämnd, övrigt -72,9-81,5-3,9-85,4-84,7 1,0% -85,5 Fastighetsnämnden -9,3-27,0-5,0-32,0-27,0 1,0% -27,3 Fastighets- och miljölyftet -6,6 Kultur- och fritidsnämnden -73,6-77,2-0,7-77,9-77,9 1,0% -78,7 Barn- och utbildningsnämnden -730,3-730,8-3,3-734,1-730,8 2,0% -745,3* Socialnämnden -514,0-525,2 0,0-525,2-525,2 2,0% -535,2* Summa , ,9-15, , , ,1 Avgår internränta 57,0 57,0 0,0 57,0 57,0 Nämndernas nettokostnader , ,9-15, , , ,1 Uppräkning ca 1 % -14,5 Pensioner, PO mm -29,3-30,0-30,0 Realisationsvinster, exploatering 26,5 35,0 35,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 5,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Produktionens resultat -3,5-2,4-2,4 Verksamhetens nettokostnad , , ,5 Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag 1 441, , ,1 Extern medelsförvaltning 0,0 0,0 0,0 Finansnetto -17,2-19,8-19,8 Årets resultat -0,9 3,3 2,8 Balanskravskorrigering 28,1 25,5 25,5 Balanskravsmässigt utfall 27,2 28,8 28,3 * Den del av ramen som betalas ut till verksamheterna räknas upp med 2 % för att kompensera för pris-och löneökningar, och med 1 % för nämnd och administration.

18 Kommunstyrelsens ordförande Av tabellen framgår följande kolumner. Budget 2012 (enligt beslut om reviderad budget 2012) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige Förslag till förändringar i ram 2013 som nämnderna lämnat in Budget 2013 inklusive de förslag till förändringar som nämnderna inkommit med Förslag till ram, kommunstyrelsens ordförande Uppräkning 2013 för pris- och löneökningar Nämndernas budgetramar för 2013 enligt förslag från kommunstyrelsens ordförande Ekonomiska utgångspunkter för budgetarbetet Budgetarbetet inför år 2013 präglas givetvis i hög grad av den allmänna ekonomiska osäkerheten i, framför allt, Europa. Den finansiella oron gör att utvecklingen framöver är svårbedömd vad gäller till exempel skatteintäkter. Till detta kommer att årets avtalsförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter sannolikt inte kommer att vara helt klara förrän efter sommaren. Vidare ska nämnas det förslag till förändringar av det kommunala utjämningssystemet som den sk utjämningskommittén presenterat och som nu bereds i regeringskansliet. Allt detta gör sammanfattningsvis att ledorden i budgetarbetet är försiktighet och återhållsamhet I samband med att 2012 års budget antogs beslutades att höja utdebiteringen med 15 öre, från 17:20 kr till 17:35 kr. Trots denna höjning har Danderyds kommun näst lägst kommunalskatt i Sverige. Ambitionen är att utdebiteringen inte ska höjas ytterligare under innevarande mandatperioden. Detta förutsätter dock att de av utjämningskommittén föreslagna förändringarna i skatteutjämningssystemet ej genomförs. De förändringar som föreslås per nämnd är enligt följande Kommunstyrelsen Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut föreslår kommunledningskontoret en utökad ram med 2,2 miljoner kronor. Utökningen omfattas i huvudsak av ökade kapitalkostnader till följd av de stora investeringar i bland annat IT- infrastruktur som genomförts de senaste åren. Kapitalkostnader är de kostnader för internränta och avskrivningar som uppkommer under investeringens bedömda livslängd och dessa påverkar verksamhetens driftbudget. Dessa är budgeterade i 2012 års ram men inte i de preliminära ramarna för 2013 och Dessutom tillkommer ytterligare kapitalkostnader för de investeringar som görs under 2013 och 2014.

19 Kommunstyrelsens ordförande Mot bakgrund av ovanstående bedöms ramen för 2013 behöva höjas till 57 miljoner kronor. Ordförandeförslag Förslag till ram för nämnden 2013 är enligt kommunledningskontorets förslag. Förslaget innebär ingen utökning av verksamheten jämfört med innevarande år, utan höjningen av ramen motsvaras i princip endast av de ökade kapitalkostnader som är resultatet av framför allt de strategiska investeringar i IT-infrastruktur som genomförts de senaste åren. Kommunstyrelsens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar. Byggnadsnämnden Nämndens förslag Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut föreslår nämnden 0,5 miljoner kronor i utökad ram. Detta motiveras med att andelen planer beställda av kommunen har ökat. Dessa planer faktureras ej, varför intäkterna varit mindre än budgeterat. Genomsnittsintäkten 2009 till 2011 har varit 1,4 miljoner kronor. Om denna tendens håller i sig bedömer nämnden att budgetramen behöver ökas med 0,5 miljoner kronor Ordförandeförslag Byggnadsnämndens ram föreslås vara oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges beslut. De av kommunen beställda planuppdragen beräknas inte öka framöver, varför nämnden förutsätts kunna rymma verksamheten inom ram. Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris- och löneökningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförandeförslag Nämndens ram förslås tills vidare vara på samma nivå som vid kommunfullmäktiges budgetbeslut. Detta med tanke på att nämndens verksamhet startade så sent som den 1 januari Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar. Revision och Överförmyndarnämnd Ordförandeförslag Budgetramarna för revisionen och överförmyndarnämnden räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar.

20 Kommunstyrelsens ordförande Fastighetsnämnden Nämndens förslag Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut föreslår nämnden 5 miljoner kronor i utökad ram att användas till planerat underhåll avseende mark och fastigheter. Det åldrande fastighetsbeståndet kommer att kräva ytterligare insatser vad gäller reinvesteringar, planerat underhåll samt åtgärder i form av reparationer. Kontoret bedömer att en risk finns för att värdet på kommunens realkapital inte kan bibehållas och att målet ändamålsenliga lokaler ej kan tillgodoses inom beslutad ram. Kontoret föreslår därför att fastighetsnämndens ram utökas med 5 miljoner kronor för 2013 (samt 2014 och 2015). Ordförandeförslag Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar att fastighetsnämndens ram utökades för 2013 jämfört med budget Den utökade ramen innehåller driftsmedel för Fribergaskolans renovering (13 miljoner kronor för 2013). Då fastighetsnämnden har flera större och angelägna projekt att hantera framöver, framför allt då renoveringen av Fribergaskolan, föreslås ramen vara oförändrad jämfört med kommunfullmäktiges budgetbeslut. Fastighetsnämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för prisoch löneökningar. Tekniska nämnden Nämndens förslag Utöver budgetram 2013 enligt fullmäktiges beslut äskar nämnden 3,9 miljoner i utökad ram. Ökningen avser kostnader för vinterväghållning 3,2 miljoner kronor samt 0,7 miljoner för att kommunen i egenskap av allmän platshållare ska erlägga en avgift till VA-verket. Beräkningen av vinterkostnaderna är ändrad. Nu används principen att budgetera utifrån mediankostnaderna se de senaste fem åren. Utfallet för vinterväghållningen 2011 är nu känt, och beräkning enligt budgetmodellen ger ett budgetbelopp på 10,2 miljoner kronor, vilket innebär att budgeten för vinterväghållning behöver öka med ytterligare 3,2 miljoner kronor Ordförandeförslag Förslag till ram för nämnden 2013 är enligt kommunfullmäktiges ram samt 3,2 miljoner kronor för ökade kostnader för vinterväghållning. Nämndens äskande om 0,7 mkr i avgift till VA-verket förutsätts kunna prioriteras inom ram. Nämndens ram räknas upp med 1 % för att kompensera för pris-och löneökningar.

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Årsredovisning 2014 DANDERYDS KOMMUN

Årsredovisning 2014 DANDERYDS KOMMUN Årsredovisning 2014 DANDERYDS KOMMUN Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld 5 Målstyrning 9 Måluppfyllelse 11 Ekonomisk rapportering 17 Finansiell analys 23 Personal 27 Miljö 32 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 och plan 2017-2018

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 och plan 2017-2018 DANDERYDS KOMMUN Cecilia von Sydow, Joakim Nygren, Agneta Sjöberg 2015-04-21 Rev 20KS5-04 D nr: KS 20 15/0QJ.

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer