LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Finansiell redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning"

Transkript

1 Finansiell redovisning 85

2 86

3 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Finansiella intäkter Not Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Not 5, Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från Uppbördsverksamhet Saldo 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Not Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Not Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter (Länets älgvårdsfond) 36 1 Avsättning till och upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not Lämnade bidrag Not Saldo 0 0 Årets kapitalförändring Not

4 Balansräkning, tusental kronor TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not Utlåning Not Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Not Övriga fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Not Upplupna bidragsintäkter Not Övriga upplupna intäkter Not Avräkning med statsverket Not Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not Bank Vattenregleringsfond - bygdemedel Summa tillgångar KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Not Årets kapitalförändring Fonder Länets älgvårdsfond Not Vattenregleringsfond - bygdemedel Not Avsättningar Avsättningar för pensioner Not Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Not Skulder till andra myndigheter Not Leverantörsskulder Övriga skulder Not Depositioner Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Not Oförbrukade bidrag Not Summa kapital och skulder

5 Ansvarsförbindelser Säkerheter för lantbruks- och landsbygdsstöd Övriga ansvarsförbindelser *Säkerheter för grustäkter *Säkerheter för torvtäkter *Panter och säkerheter Omvända ansvarsförbindelser varav max kronor beräknas återbetalningsbart *Före 1/ *Efter 1/

6 Anslagsredovisning Redovisning mot anslag, tusental kronor Anslag Villkor 1 46:1 Allmänna val (ram) :1 006 Länsstyrelsen (ram) :1 006 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (ram) : IT Infrastruktur administration (ram) : IT Infrastruktur (ram) :6 Ersättningar för viltskador (ram) 6 Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Fördelade anslagsbelopp Indragning Omdisponering Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Äldre anslag 19 A 011, 006 Regionalpolitiska insatser (res) 7 24 A 008, 012 Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt (res) SUMMA Villkor 1: 1 46:1 Allmänna val Anslaget disponeras av Valmyndigheten. Myndigheten fördelar till Länsstyrelsen dispositionsrätten till anslaget för diverse kostnader i anledning av de allmänna valen. Om det vid budgetårets slut uppkommer anslagssparande skall detta återredovisas till Valmyndigheten. Valmyndighetens beslut , om fördelning av 200 tkr respektive 210 tkr. 90

7 Villkor 2: 18 32:1 Länsstyrelsens ramanslag Länsstyrelsen disponerar ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmet på räntekontot är tkr. Till räntekontot överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Länsstyrelsen har möjlighet att utnyttja en anslagskredit på sitt ramanslag med tkr. Med en anslagskredit avses en rätt att överskrida ett budgetårs disponibla belopp på ett anslag. Av krediterna har varken räntekontokrediten eller anslagskrediten utnyttjats. Medel som deponeras hos Länsstyrelsen skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsen har dessa medel placerade på ett särskilt konto. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 3: 19 33:1 Regionalpolitiska åtgärder Länsstyrelsen kan med stöd av bemyndigande under år 2002 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalt utvecklingspolitiska åtagande som innebär utgifter under åren på högst tkr. Av bemyndiganderamen beräknas tkr utnyttjas. Länsstyrelsen kan utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på tkr. Av detta har 828 tkr utnyttjats. Av tilldelat anslag får Länsstyrelsen utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål använda 500 tkr för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget, uppföljning av enskilda företagsstödsärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. 500 tkr har utnyttjats för detta ändamål. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 3: 19 33:2 Landsbygdslån Anslaget disponeras av Verket för näringslivsutveckling. Länsstyrelsen kan under år 2002 bevilja landsbygdslån enligt en beslutsram på tkr. Länsstyrelsen har inte beviljat några landsbygdslån. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 4: 19 37:1 IT-Infrastruktur, administration Länsstyrelsen får utöver sitt ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål använda årets tilldelning, 154 tkr, samt ingående överföringsbelopp, 83 tkr, för administrativa kostnader. 185 tkr har utnyttjats för detta ändamål. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 5: 19 37:1 IT-Infrastruktur, bidrag Länsstyrelsen kan genom bemyndigande ikläda sig ekonomiska åtagande som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst tkr under åren För bemyndigandet gäller vidare att högst 50 % av beloppet får avse år Av bemyndiganderamen under år 2002 har tkr utnyttjas. Länsstyrelsen disponerar hela anslagssparandet på tkr från år Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 6: 23 42:6 Ersättning för viltskador Anslaget disponeras av Naturvårdsverket. Verket har till Länsstyrelsen fördelat en dispositionsrätt till anslaget som utnyttjas för utbetalning av bidrag för förebyggande 91

8 av skada av vilt och ersättning för sådan skada. Naturvårdsverkets beslut , om fördelning av 100 tkr respektive 50 tkr, om indragning om 7 tkr. Villkor 7: 19 A 011 Regionalpolitiska insatser Anslaget används till att täcka beslut som fattats om olika regionalpolitiska företagsstöd och projekt mot anslag C2 Regionala utvecklingsinsatser m.m. från budgetåret 1995/ Anslaget tilldelat i regleringsbrev med ändring Villkor 8: 24 A 008 Fortsatt program för småföretagsutveckling Anslaget får endast användas till att finansiera åtagande som gjorts fram till den 31 december Anslaget är tilldelat i regleringsbrev med ändring Redovisning mot inkomsttitel, tusental kronor Inkomsttitel Inkomster 2002 Inkomster Expeditions och ansökningsavgift Lotteriavgifter Miljöskyddsavgifter Täktavgift Övriga offentligrättsliga avgifter Stiftelser, tillsynsavgifter m.m Stiftelser, registerhållningsavgifter Sanktionsavgift m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Summa Redovisning av bemyndigande, tusental kronor Anslag Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande per 31 december 19 33: Utestående åtagande, , fördelning per år År 2003 År Anslag Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande per 31 december 19 37: Utestående åtagande, , fördelning per år År 2003 År

9 Finansieringsanalys DRIFT Kostnader Not Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Ökning (-) av kortfristiga fordringar Not Ökning (+) av kortfristiga skulder Not Minskning (+) av utlåning 9 6 Minskning (-) av periodiseringsposter Not Kassaflöde från drift INVESTERINGAR Investeringar i finansiella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Not Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret Not amorteringar Not Skuld till finansiellt leasingbolag - Amortering Not Ökning (+) av kortfristiga skulder Not Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamheten Kassaflöde till investeringsverksamhet

10 Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Inbetalningar i uppbördsverksamheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten Kassaflöde från uppbördsverksamheten 0 0 TRANSFERERINGSVERKSAMHET Lämnade bidrag Upplösning fonder Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter i fonder 36 1 Minskning (+) av kortfristiga skulder Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet Kassaflöde från transfereringsverksamheten Förändring av likvida medel Specifikation förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret Ökning (+) av banktillgodohavande Ökning (+) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

11 Tilläggsupplysningar och noter Resultaträkningen Resultaträkningsposten Intäkter av bidrag och Övriga driftskostnader har minskat dels i anledning av att den nya länsledningsplatsen har färdigställts och dels av att ersättning för administrativ hantering av miljö- och landsbygdsprogrammet har upphört. År 2001 fick Länsstyrelsen tkr från Överstyrelsen för civil beredskap för finansiering av byggkostnaden, mot tkr år Intäkterna från Statens Jordbruksverk för år 2002 har i anledning av ovan redovisad administrativ hantering minskat med tkr. Resultaträkningsposten Intäkter av anslag inkluderar från och med år 2002 nya administrativa medel som anvisats i regleringsbrev. Medel som tidigare erhållits som bidrag från Naturvårdsverket. Balansräkningen Balansräkningsposten Avräkning med statsverket och Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret har påverkats av en bokföringsteknisk förändring. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för Länsstyrelsens egen verksamhet har skett genom en överföring från räntebelagt flöde till icke räntebelagt flöde. Detta i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk. Anslagsredovisningen Länsstyrelsen har utnyttjat sin rätt att överskrida ett budgetårs disponibla belopp för anslaget 19 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Av anslagskrediten på tkr har 828 tkr använts till utbetalning av stöd. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats utifrån Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen. Resultatredovisning är upprättad enligt Finansdepartementets mall. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 10 januari En del av den offentligrättsliga verksamheten inom verksamheten Kommunikation (körkortsadministration) finansieras med avgifter som fastställs av regeringen. För den del av ärendehandläggningen som Länsstyrelsen utför betalar Vägverket månadsvis in Länsstyrelsens del av avgiften utifrån antal ärenden som handlagts. Inkomsterna disponeras av Länsstyrelsen och det ekonomiska utfallet särredovisas under Årets kapitalförändring i årsredovisningen. Periodiseringsprinciper Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas som upplupna bidragsintäkter. Den sänkning av avgiften till Trygghetsstiftelsen som Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna avtalat om i RALS 2001, skall användas till kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder. Avgiftssänkningen från 0,7 procent till 0,05 procent på bruttolönesumman periodiseras och redovisas som en upplupen kostnad. En motsvarande periodisering tillämpas för upplupna semesterlöner. Värderingsprinciper Övriga fordringar har tagits upp med belopp motsvarande vad som beräknas erhållas. För utbetalda ersättningar enligt lönegarantilagen, som blir en fordran på konkursföretaget, tillämpas principen att ersättningar, som kan ses som bidrag, värderegleras i sin helhet direkt vid utbetalningstillfället. Därmed finns inte fordran med i balansräkningen. Anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd bestäms utifrån teknisk utveckling och den belastning objektet utsätts för som medför slitage. Årliga avskrivningar sker med belopp som svarar mot avskrivningsplan och låneskuldens löptid. 95

12 Följande avskrivningstider tillämpar Länsstyrelsen på sina anläggningstillgångar: Datorer, kringutrustning 4 år Övriga kontorsmaskiner 4 år Transportfordon 4 år Telefonväxel 7 år Nätverk för datatrafik 7 år Säkerhetsskåp, låssystem och övrig rumsutrustning 7 år Avskrivningen påbörjas månaden efter det att anläggningstillgången finansierats med lån i Riksgäldskontoret. I normalfallet påbörjas då avskrivningstiden den 1 januari respektive 1 juli. Upptagna fordringar under balansposten utlåning avser den utlåning f.d. Lantbruksnämnden beviljat som Etableringsstöd, Räntestöd och stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag. Några nya lån lämnas inte. För sådana verksamheter som staten vill stödja och där finansiering inte kan ske på marknadens villkor utnyttjades denna stödform. Fordran omfattar sex låneobjekt som är under bevakning och tas upp till sitt fulla kapitalvärde i redovisningen. Jordbruksverket kommer att få en framställan från länsstyrelsen om att medge eftergift eller att avskriva fordran för tre av låneobjekten. Noter Belopp anges i tusentals kronor, tkr, där annat ej anges. I förekommande fall har, till följd av ändrade redovisningsprinciper, belopp justerats för att underlätta jämförelser, Not 1 Intäkter av anslag 18 32:1, Länsstyrelsen, ramanslag :1, Allmänna regional politiska åtgärder :1, IT infrastruktur :6, Ersättning viltskador :1, Allmänna val A 011, Regionala utvecklingsinsatser A 008, Fortsatt program för småföretagsutveckling Ökningen beror dels på förändrad finansiering av verksamheten inom allmän miljö- och naturvård genom att nya medel tillförts i regleringsbrevet. Medel som tidigare erhållits som intäkter av bidrag från Naturvårdsverket och dels på generellt ökade verksamhetskostnader. Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkterna fördelar sig inom följande verksamheter: Avgifter från Vägverket Lantbruksområdet, Avgiftsinkomster enligt 4 Avgiftsförordningen (rådgivning och konsultation) Gemensam telefonväxel Älgvårdsadministration Övrigt (försäljning material, uthyrning lokaler m.m.)

13 Not 3 Intäkter av bidrag Överstyrelsen civil beredskap, ÖCB Statens Jordbruksverk, SJV Statens Naturvårdsverk, SNV Olika Länsstyrelser Bidrag från EU-institutioner Riksantikvarieämbetet, RAÄ Bidrag från kommuner Länsarbetsnämnden Fiskeriverket Socialstyrelsen NUTEK 0 0 Övriga Förändringen vid jämförelse mellan år 2002 och 2001 kan förklaras med dels att byggnationen av nya länsledningsplatsen har avslutats och dels att ersättning för administrativ hantering av miljö- och landsbygdsprogrammet upphört. Intäkter från ÖCB respektive SJV har i anledning härav minskat. Andra förändringar som beror på minskade bidrag är bl.a. projekt som medfinansieras av EU-medel. Ökade bidrag från SoS avser bl.a. medel till drogförebyggande verksamhet. Not 4 Finansiella intäkter Räntor från Riksgäldskontoret; kapitalräntor Övriga räntor; kundfordran Not 5 Kostnader för personal Av kostnaden särredovisas den del för vilken arbetsgivaravgift utgår (lönekostnader exkl. arbetsgivaravgift, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal samt den del som avser periodiseringsposten, semesterlöneskuld) Löner m.m. exkl. arbetsgivaravgift Förändring semesterlöneskuld Not 6 Finansiella kostnader Räntor från Riksgäldskontoret; låneräntor Övriga räntor; leverantörsskulder, finansiell leasing Not 7 Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Fördelning på följande ändamål: Medfinansiering av EU:s strukturfondsprogram, anslag 33: Regional projektverksamhet, anslag 33: Landsbygdsbidrag, stöd till kommersiell service, anslag 33: IT-bidrag till kommuner anslag 37: Övrigt

14 Not 8 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Kammarkollegiet (lönegaranti) Kammarkollegiet (lönegaranti periodiserad dec) Statens Naturvårdsverk, SNV Socialdepartementet Socialstyrelsen, SOS Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Jönköpings län Övriga inkl periodiseringar Not 9 Avsättning till och upplösning av fonder Upplösning av fond: Intäkter Älgvårdsfond Kostnader Älgvårdsfond Summa: Avsättning till fond: Intäkter Vattenregleringsfond - bygdemedel Kostnader Vattenregleringsfond - bygdemedel Summa: Not 10 Lämnade bidrag Lönegarantiersättning till enskilda (netto) Lönegaranti till enskilda (periodiserad) Lämnade bidrag till kommuner Lämnade bidrag till enskilda företag, organisationer och föreningar Skogsvårdsstyrelsen (vård av naturreservat) Övriga myndigheter Kammarkollegiet (Viltskadefonden) Övriga ersättningar Not 11 Årets kapitalförändring Kapitalförändringen består av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som Länsstyrelsen redovisar och de inkomster som tillgodogjorts från statsbudgeten. Avgiftsfinansierad körkortshantering Kompetensutvecklingsskuld Avskrivning invärderade anläggningstillgångar 0-2 Förändring semesterlöneskuld Förändring avsättning pensioner Övriga periodiseringsdifferenser Totalt

15 Not 12 Maskiner, inventarier m.m. Maskiner, Finansiell leasing Totalt inventarier (Bilar, Hem-PC)* Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Utgående värde Årets anskaffning Utrangering ack anskaff Utrangering ack avsk Uppbokning ack anskaff Uppbokning ack avsk Årets avskrivningar Utgående värde * Finansiella leasingavtal finns för 5 s.k Hem-PC ("bruttolöneavdrag ). Under året har Länsstyrelsen lagt upp ett nytt system för redovisning av anläggningstillgångar som är integrerat med redovisningssystemet Agresso. I samband med detta har det bokats upp vissa inventarier som inte funnits med i redovisningen tidigare. Egendom som ingått i redovisningen men som är skrotad har samtidigt utrangerats. Not 13 Utlåning Utlåning består av lånefordringar inom fiske- och lantbruksområdets verksamhet. Lån avseende etableringsstöd, räntestöd och särskilt skuldtyngda jordbruksföretag har upphört. Det innebär att det inte kan bli aktuellt med nyupplåning. Lånetyp Amortering Etableringsstöd Räntestöd Särskilt skuldtyngda jordbruksföretag Not 14 Fordringar hos andra myndigheter Kammarkollegiet (Lönegarantifonden) Statens Jordbruksverk (fordringar EU-program) Skattemyndigheten (avräkning moms) Domstolsverket, Länsrätt m.fl. (resurssamverkan telefonväxel) Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB 0 14 Övriga myndigheter För fordran EU mål 2 har redovisningsprincipen ändrats till att redovisas som en periodiseringspost. År 2001 redovisades 687 tkr som en fordran på annan myndighet. Posten övriga myndigheter för år 2001 har justerats ned med detta belopp, jmf not 15. Not 15 Periodavgränsningsposter Förskottsbetald hyra Förskottsbetald leasingavgift Periodiserad fordran EU mål Övrigt Periodiserad fordran EU mål 2 har ändrats för år Posten periodiserad fordran EU mål 2 har justerats upp med 687 tkr, jmf not

16 Not 16 Avräkning med statsverket Ingående balans Avräknat mot statsbudgeten: Anslag Inkomsttitlar Avräknat mot statsverkets checkräkning: Anslagsmedel som tillförts räntekonto Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0 Uppbördsmedel m.m Transfereringar m.m Utgående balans En bokföringsteknisk förändring har påverkat anslagsposten. Medel avsedda för transfereringar och medel för egen verksamhet har analyserats i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk och flyttats mellan räntebelagt flöde respektive inte räntebelagt flöde, jmf not 17. Not 17 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Behållningen vid årets slut fördelar sig enligt följande: Anslagsmedel Bidrag från annan statlig myndighet Depositioner Älgvårdsfond Övriga icke statliga bidrag Övriga medel 38 Summa behållning på räntekonto varav kortsiktigt likviditetsbehov (30 dagar) Räntekontots saldo bedöms utvecklas oförändrat. Saldots utveckling påverkas mest av förändrad disposition av Anslagsmedel. En bokföringsteknisk förändring har påverkat anslagsposten. Medel avsedda för transfereringar och medel för egen verksamhet har analyserats i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk och flyttats mellan räntebelagt flöde respektive inte räntebelagt flöde, jmf not 16. Not 18 Balanserad kapitalförändring Länsstyrelsens verksamhet Invärderat kapital (anläggningstillgångar) Not 19 Länets Älgvårdsfond Ingående behållning Inbetalningar Utbetalningar Utgående behållning Från älgvårdsfonden har 250 tkr överförts till Länsstyrelsens ramanslag avseende personalkostnader som skall belasta fonden. 100

17 Not 20 Vattenregleringsfond - bygdemedel Ingående behållning Inbetalningar Utbetalningar Utgående behållning Not 21 Avsättning för pensioner Ingående avsättning Årets pensionskostnad 0 0 Årets pensionsutbetalning Utgående avsättning 0 38 Länsstyrelsens förpliktelse om pensionsutbetalning har upphört från och med april Not 22 Lån i Riksgäldskontoret Länsstyrelsen disponerar år 2001 för investeringar i anläggningstillgångar en låneram på tkr i Riksgäldskontoret. För investeringar under december månad kommer lån att tas upp under första halvåret Ingående låneskuld Nyupptagna lån Amorteringar Utgående låneskuld Skuld finansiell leasing Utnyttjad låneram Not 23 Skulder till andra myndigheter Skattemyndigheten (arbetsgivaravgift, moms) SPV Lön och Pension Statens Jordbruksverk, SJV (bl.a. Utlåning, se not11) Länsstyrelser Ej utbetalade bidrag Övriga Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som oförbrukade bidrag och1 060 tkr som övriga skulder. Jämförelsevärdet för ej utbetalade bidrag år 2001 har justerats med tkr. Förändringen mellan åren efter denna justering förklaras bl.a. med ökade bidragsmedel för åtgärder inom miljö- och social- samt regionalpolitisk verksamhet, jmf not 24 och not 26. Not 24 Övriga skulder Skattemyndigheten (preliminärskatt) Skuld till övriga myndigheter Skuld till leasingbolag Övrigt Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som övrig skuld. Motsvarande post 2002 redovisas som skuld till andra myndigheter, se not 23. Jämförelsevärdet för skuld till andra myndigheter år 2001 har justerats med tkr. 101

18 Not 25 Upplupna kostnader Semesterlöner Upplupna räntor 7 8 Kompetensutvecklingsskuld Not 26 Oförbrukade bidrag andra myndigheter Statens Naturvårdsverk, SNV Socialstyrelsen Näringsdepartement 0 0 Samarbete Kaunas ÖCB Ledningsplats Övriga Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som oförbrukade bidrag. Motsvarande post 2002 redovisas som skuld till andra myndigheter, jmf not 23. Jämförelsevärdet för Statens Naturvårdsverk, Socialstyrelsen och Näringsdepartementet har justerats med tkr. Förändringen i övrigt mellan åren hänförs bl.a. till erhållna medel avsedda för amortering av inredning i nybyggd ledningscentral och internationell verksamhet (Baltiska länderna) samt ökat administrativt arbete inom kultur- och miljöområdet. Not 27 Kostnader Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning Semesterlöneskuld och kompetensutvecklingsskuld Upplupen ränta 7 8 Avskrivningar Kostnader i finansieringsanalysen Not 28 Intäkter av avgifter och ersättningar Intäkter av avgifter och ersättningar enligt resultaträkningen Vägverket (periodisering) Intäkter av avgifter och ersättningar i finansieringsanalysen Not 29 Intäkter av bidrag Intäkter av bidrag enligt resultaträkning Baltsurd (periodisering) -112 Länsstyrelsen i Västmanland (periodisering) 250 AMS (periodisering) 83 Intäkter av bidrag i finansieringsanalysen Not 30 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Fordran EU-mål 2 (periodisering) Kortfristiga fordringar i finansieringsanalysen (48 tkr)

19 Not 31 Kortfristiga skulder Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Depositioner Övriga skulder Skulder till finansiella leasingbolag (Investeringsverksamhet) Skulder avseende investeringar (Investeringsverksamhet) Kortfristiga skulder i finansieringsanalysen (8 897 tkr) Not 32 Periodiseringsposter Oförbrukade bidrag enligt balansräkningen Differenser * 21 0 Periodiseringsposter i finansieringsanalysen ( tkr) *Beloppen avser ej identifierade poster. På grund av beloppens storlek, har ingen fördjupad analys skett. Not 33 Kostnader för personal I enlighet med 7 kap 2 i Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas skattepliktiga ersättningar och andra förmåner (i tusentals kronor) som betalats ut under kalenderåret 2002 till ledande befattningshavare vid länsstyrelsen som utsetts av regeringen, ledamöter och suppleanter i Länsstyrelsens styrelse samt deras aktuella uppdrag i andra myndigheter och aktiebolag. Uppdrag i myndigheter och styrelser Landshövding Lars-Åke Lagrell Landshövding Wiggo Komstedt 622 Ordf. i Länsarbetsnämnden Ledamot i AB Svenska Spel Ledamot i Svenska Fotboll AB Ledamot i Onside TV-Production AB Ledamot i Sista Ordets förlag AB Ledamot i Dolck och Lagrell AB Ordf i Fotbolls-TV i Solna AB Ledamot i Euro 2004 SA Portugal 204 Ordf i Länsarbetsnämnden Ordf i Skogsvårdsstyrelsen Bo Frank Mari-Louise Hilmersson Suppleant i Ljungby Energinät AB Ledamot i Statens Energimyndighet Ledamot i Gentekniknämnden 12 Ledamot i Växjö Flygplats AB Ledamot i S-E Bankens lokala styrelse Ledamot i Almis styrelse 24 Nämndeman länsrätten Ledamot i strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra Ledamot i arbetsförmedl nämnden Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Länsråd Claes Sjöblom Ledamöter Jan Andersson 14 Carl-Olof Bengtsson Harald Bergström Eskil Erlandsson 600 Ledamot i Riksantikvarieämbetets styrelse Ledamot i strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra 12 V ordf i Växjö Flygplats AB Ledamot i Universitetsstyrelsen Växjö Ledamot i styrelsen för ekologisk och hållbar utveckling 19 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot Allbohus Fastigh AB Ledamot Alvesta Elnät AB Ledamot Alvesta Energi AB 19 Ledamot av Sveriges Riksdag Suppleant i Ljungby Energi AB Anders G Högmark Carin Högstedt Arne Karlsson Olle Sandahl Bernt Sjöström 18 Ledamot av Sveriges Riksdag V ordf Växjö Flygplats AB Ordf i Holtab Industri AB, Tingsryd Ledamot i Domstolsverket V ord i Riksdagens revisorer 19 Suppl Växjö Flygplats AB 13 Ordf. i Almundsryds sparbank Ordf. i Almundsryds försäkringsbolag Ordf. i Tingsryds energi AB Ordf i Tingsryds Industristiftelse 22 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot i styrelsen för Videum AB Ledamot i styrelsen för Växjö Flygplats 13 Ledamot i socialstyrelsens rättsliga råd Ledamot i SOS alarm 103

20 Sten Moberg 0 Jan-Ewert Johansson 0 Barbro Svensson Lars Wegendal Monica Widnemark 27 Uppdrag i Domstolsverket Ledamot i Länstrafiken Kronoberg 11 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot i Nordiska rådet Suppleant i Nordiska Kulturfonden 19 Ledamot i Arbestförmedlingsnämnden Ledamot i Polisstyrelsen Ordf i Boverkets samlingsdelegation Ordf i Föreningssparbanken, Lessebo/Uppvidinge Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Kristina Knöös- Franzen Tina Kvistenberg 1 Sixten Lindow Susanne Sandberg 0 Eva-Britt Svensson Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Ledamot i Europakorridoren AB Ledamot i Ljungby Energi AB Ledamot i Ljungby Industrilokaler AB Suppleanter Mats Andersson 0 Åke Axelsson Christer Blomqvist 0 Jan-Olof Franzén 0 Ann-Christine Gustavsson 3 Ordf i arbetsmarknadsnämnden 0 Bengt Wäreborn Ingrid Årdh-Stridh 3 10 Ledamot i Polisstyrelsen Ordf i Älmhults fjärrvärme KB Ordf i Älmults kommunala industrifastigheter Ordf i Ingvalla AB Ordf i Elmen AB Ordf i AF-Nämnden Ledamot i Älmhults terminal AB Olle Sandahl 0 104

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR

DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR asdf 2005-08-11 111-28324-05 1 1 januari 30 juni 2005 INNEHÅLL: RESULTATRÄKNING inkl prognos BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR KOMMENTARER OCH NOTER En väsentlig fråga att

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT januari 30 juni 2017 2017-08-10 111-20090-17 DELÅRSRAPPORT 2017 1 januari 30 juni 2017 Omständigheter av väsentlig betydelse När det gäller omständigheter av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223) ESV Cirkulär beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer