LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Finansiell redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning"

Transkript

1 Finansiell redovisning 85

2 86

3 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Finansiella intäkter Not Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Not 5, Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från Uppbördsverksamhet Saldo 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Not Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Not Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter (Länets älgvårdsfond) 36 1 Avsättning till och upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not Lämnade bidrag Not Saldo 0 0 Årets kapitalförändring Not

4 Balansräkning, tusental kronor TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not Utlåning Not Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Not Övriga fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Not Upplupna bidragsintäkter Not Övriga upplupna intäkter Not Avräkning med statsverket Not Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not Bank Vattenregleringsfond - bygdemedel Summa tillgångar KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Not Årets kapitalförändring Fonder Länets älgvårdsfond Not Vattenregleringsfond - bygdemedel Not Avsättningar Avsättningar för pensioner Not Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Not Skulder till andra myndigheter Not Leverantörsskulder Övriga skulder Not Depositioner Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Not Oförbrukade bidrag Not Summa kapital och skulder

5 Ansvarsförbindelser Säkerheter för lantbruks- och landsbygdsstöd Övriga ansvarsförbindelser *Säkerheter för grustäkter *Säkerheter för torvtäkter *Panter och säkerheter Omvända ansvarsförbindelser varav max kronor beräknas återbetalningsbart *Före 1/ *Efter 1/

6 Anslagsredovisning Redovisning mot anslag, tusental kronor Anslag Villkor 1 46:1 Allmänna val (ram) :1 006 Länsstyrelsen (ram) :1 006 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (ram) : IT Infrastruktur administration (ram) : IT Infrastruktur (ram) :6 Ersättningar för viltskador (ram) 6 Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Fördelade anslagsbelopp Indragning Omdisponering Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Äldre anslag 19 A 011, 006 Regionalpolitiska insatser (res) 7 24 A 008, 012 Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt (res) SUMMA Villkor 1: 1 46:1 Allmänna val Anslaget disponeras av Valmyndigheten. Myndigheten fördelar till Länsstyrelsen dispositionsrätten till anslaget för diverse kostnader i anledning av de allmänna valen. Om det vid budgetårets slut uppkommer anslagssparande skall detta återredovisas till Valmyndigheten. Valmyndighetens beslut , om fördelning av 200 tkr respektive 210 tkr. 90

7 Villkor 2: 18 32:1 Länsstyrelsens ramanslag Länsstyrelsen disponerar ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmet på räntekontot är tkr. Till räntekontot överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Länsstyrelsen har möjlighet att utnyttja en anslagskredit på sitt ramanslag med tkr. Med en anslagskredit avses en rätt att överskrida ett budgetårs disponibla belopp på ett anslag. Av krediterna har varken räntekontokrediten eller anslagskrediten utnyttjats. Medel som deponeras hos Länsstyrelsen skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsen har dessa medel placerade på ett särskilt konto. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 3: 19 33:1 Regionalpolitiska åtgärder Länsstyrelsen kan med stöd av bemyndigande under år 2002 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalt utvecklingspolitiska åtagande som innebär utgifter under åren på högst tkr. Av bemyndiganderamen beräknas tkr utnyttjas. Länsstyrelsen kan utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på tkr. Av detta har 828 tkr utnyttjats. Av tilldelat anslag får Länsstyrelsen utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål använda 500 tkr för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget, uppföljning av enskilda företagsstödsärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. 500 tkr har utnyttjats för detta ändamål. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 3: 19 33:2 Landsbygdslån Anslaget disponeras av Verket för näringslivsutveckling. Länsstyrelsen kan under år 2002 bevilja landsbygdslån enligt en beslutsram på tkr. Länsstyrelsen har inte beviljat några landsbygdslån. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 4: 19 37:1 IT-Infrastruktur, administration Länsstyrelsen får utöver sitt ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål använda årets tilldelning, 154 tkr, samt ingående överföringsbelopp, 83 tkr, för administrativa kostnader. 185 tkr har utnyttjats för detta ändamål. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 5: 19 37:1 IT-Infrastruktur, bidrag Länsstyrelsen kan genom bemyndigande ikläda sig ekonomiska åtagande som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst tkr under åren För bemyndigandet gäller vidare att högst 50 % av beloppet får avse år Av bemyndiganderamen under år 2002 har tkr utnyttjas. Länsstyrelsen disponerar hela anslagssparandet på tkr från år Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 6: 23 42:6 Ersättning för viltskador Anslaget disponeras av Naturvårdsverket. Verket har till Länsstyrelsen fördelat en dispositionsrätt till anslaget som utnyttjas för utbetalning av bidrag för förebyggande 91

8 av skada av vilt och ersättning för sådan skada. Naturvårdsverkets beslut , om fördelning av 100 tkr respektive 50 tkr, om indragning om 7 tkr. Villkor 7: 19 A 011 Regionalpolitiska insatser Anslaget används till att täcka beslut som fattats om olika regionalpolitiska företagsstöd och projekt mot anslag C2 Regionala utvecklingsinsatser m.m. från budgetåret 1995/ Anslaget tilldelat i regleringsbrev med ändring Villkor 8: 24 A 008 Fortsatt program för småföretagsutveckling Anslaget får endast användas till att finansiera åtagande som gjorts fram till den 31 december Anslaget är tilldelat i regleringsbrev med ändring Redovisning mot inkomsttitel, tusental kronor Inkomsttitel Inkomster 2002 Inkomster Expeditions och ansökningsavgift Lotteriavgifter Miljöskyddsavgifter Täktavgift Övriga offentligrättsliga avgifter Stiftelser, tillsynsavgifter m.m Stiftelser, registerhållningsavgifter Sanktionsavgift m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Summa Redovisning av bemyndigande, tusental kronor Anslag Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande per 31 december 19 33: Utestående åtagande, , fördelning per år År 2003 År Anslag Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande per 31 december 19 37: Utestående åtagande, , fördelning per år År 2003 År

9 Finansieringsanalys DRIFT Kostnader Not Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Ökning (-) av kortfristiga fordringar Not Ökning (+) av kortfristiga skulder Not Minskning (+) av utlåning 9 6 Minskning (-) av periodiseringsposter Not Kassaflöde från drift INVESTERINGAR Investeringar i finansiella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Not Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret Not amorteringar Not Skuld till finansiellt leasingbolag - Amortering Not Ökning (+) av kortfristiga skulder Not Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamheten Kassaflöde till investeringsverksamhet

10 Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Inbetalningar i uppbördsverksamheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten Kassaflöde från uppbördsverksamheten 0 0 TRANSFERERINGSVERKSAMHET Lämnade bidrag Upplösning fonder Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter i fonder 36 1 Minskning (+) av kortfristiga skulder Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet Kassaflöde från transfereringsverksamheten Förändring av likvida medel Specifikation förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret Ökning (+) av banktillgodohavande Ökning (+) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

11 Tilläggsupplysningar och noter Resultaträkningen Resultaträkningsposten Intäkter av bidrag och Övriga driftskostnader har minskat dels i anledning av att den nya länsledningsplatsen har färdigställts och dels av att ersättning för administrativ hantering av miljö- och landsbygdsprogrammet har upphört. År 2001 fick Länsstyrelsen tkr från Överstyrelsen för civil beredskap för finansiering av byggkostnaden, mot tkr år Intäkterna från Statens Jordbruksverk för år 2002 har i anledning av ovan redovisad administrativ hantering minskat med tkr. Resultaträkningsposten Intäkter av anslag inkluderar från och med år 2002 nya administrativa medel som anvisats i regleringsbrev. Medel som tidigare erhållits som bidrag från Naturvårdsverket. Balansräkningen Balansräkningsposten Avräkning med statsverket och Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret har påverkats av en bokföringsteknisk förändring. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för Länsstyrelsens egen verksamhet har skett genom en överföring från räntebelagt flöde till icke räntebelagt flöde. Detta i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk. Anslagsredovisningen Länsstyrelsen har utnyttjat sin rätt att överskrida ett budgetårs disponibla belopp för anslaget 19 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Av anslagskrediten på tkr har 828 tkr använts till utbetalning av stöd. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats utifrån Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen. Resultatredovisning är upprättad enligt Finansdepartementets mall. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 10 januari En del av den offentligrättsliga verksamheten inom verksamheten Kommunikation (körkortsadministration) finansieras med avgifter som fastställs av regeringen. För den del av ärendehandläggningen som Länsstyrelsen utför betalar Vägverket månadsvis in Länsstyrelsens del av avgiften utifrån antal ärenden som handlagts. Inkomsterna disponeras av Länsstyrelsen och det ekonomiska utfallet särredovisas under Årets kapitalförändring i årsredovisningen. Periodiseringsprinciper Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas som upplupna bidragsintäkter. Den sänkning av avgiften till Trygghetsstiftelsen som Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna avtalat om i RALS 2001, skall användas till kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder. Avgiftssänkningen från 0,7 procent till 0,05 procent på bruttolönesumman periodiseras och redovisas som en upplupen kostnad. En motsvarande periodisering tillämpas för upplupna semesterlöner. Värderingsprinciper Övriga fordringar har tagits upp med belopp motsvarande vad som beräknas erhållas. För utbetalda ersättningar enligt lönegarantilagen, som blir en fordran på konkursföretaget, tillämpas principen att ersättningar, som kan ses som bidrag, värderegleras i sin helhet direkt vid utbetalningstillfället. Därmed finns inte fordran med i balansräkningen. Anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd bestäms utifrån teknisk utveckling och den belastning objektet utsätts för som medför slitage. Årliga avskrivningar sker med belopp som svarar mot avskrivningsplan och låneskuldens löptid. 95

12 Följande avskrivningstider tillämpar Länsstyrelsen på sina anläggningstillgångar: Datorer, kringutrustning 4 år Övriga kontorsmaskiner 4 år Transportfordon 4 år Telefonväxel 7 år Nätverk för datatrafik 7 år Säkerhetsskåp, låssystem och övrig rumsutrustning 7 år Avskrivningen påbörjas månaden efter det att anläggningstillgången finansierats med lån i Riksgäldskontoret. I normalfallet påbörjas då avskrivningstiden den 1 januari respektive 1 juli. Upptagna fordringar under balansposten utlåning avser den utlåning f.d. Lantbruksnämnden beviljat som Etableringsstöd, Räntestöd och stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag. Några nya lån lämnas inte. För sådana verksamheter som staten vill stödja och där finansiering inte kan ske på marknadens villkor utnyttjades denna stödform. Fordran omfattar sex låneobjekt som är under bevakning och tas upp till sitt fulla kapitalvärde i redovisningen. Jordbruksverket kommer att få en framställan från länsstyrelsen om att medge eftergift eller att avskriva fordran för tre av låneobjekten. Noter Belopp anges i tusentals kronor, tkr, där annat ej anges. I förekommande fall har, till följd av ändrade redovisningsprinciper, belopp justerats för att underlätta jämförelser, Not 1 Intäkter av anslag 18 32:1, Länsstyrelsen, ramanslag :1, Allmänna regional politiska åtgärder :1, IT infrastruktur :6, Ersättning viltskador :1, Allmänna val A 011, Regionala utvecklingsinsatser A 008, Fortsatt program för småföretagsutveckling Ökningen beror dels på förändrad finansiering av verksamheten inom allmän miljö- och naturvård genom att nya medel tillförts i regleringsbrevet. Medel som tidigare erhållits som intäkter av bidrag från Naturvårdsverket och dels på generellt ökade verksamhetskostnader. Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkterna fördelar sig inom följande verksamheter: Avgifter från Vägverket Lantbruksområdet, Avgiftsinkomster enligt 4 Avgiftsförordningen (rådgivning och konsultation) Gemensam telefonväxel Älgvårdsadministration Övrigt (försäljning material, uthyrning lokaler m.m.)

13 Not 3 Intäkter av bidrag Överstyrelsen civil beredskap, ÖCB Statens Jordbruksverk, SJV Statens Naturvårdsverk, SNV Olika Länsstyrelser Bidrag från EU-institutioner Riksantikvarieämbetet, RAÄ Bidrag från kommuner Länsarbetsnämnden Fiskeriverket Socialstyrelsen NUTEK 0 0 Övriga Förändringen vid jämförelse mellan år 2002 och 2001 kan förklaras med dels att byggnationen av nya länsledningsplatsen har avslutats och dels att ersättning för administrativ hantering av miljö- och landsbygdsprogrammet upphört. Intäkter från ÖCB respektive SJV har i anledning härav minskat. Andra förändringar som beror på minskade bidrag är bl.a. projekt som medfinansieras av EU-medel. Ökade bidrag från SoS avser bl.a. medel till drogförebyggande verksamhet. Not 4 Finansiella intäkter Räntor från Riksgäldskontoret; kapitalräntor Övriga räntor; kundfordran Not 5 Kostnader för personal Av kostnaden särredovisas den del för vilken arbetsgivaravgift utgår (lönekostnader exkl. arbetsgivaravgift, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal samt den del som avser periodiseringsposten, semesterlöneskuld) Löner m.m. exkl. arbetsgivaravgift Förändring semesterlöneskuld Not 6 Finansiella kostnader Räntor från Riksgäldskontoret; låneräntor Övriga räntor; leverantörsskulder, finansiell leasing Not 7 Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Fördelning på följande ändamål: Medfinansiering av EU:s strukturfondsprogram, anslag 33: Regional projektverksamhet, anslag 33: Landsbygdsbidrag, stöd till kommersiell service, anslag 33: IT-bidrag till kommuner anslag 37: Övrigt

14 Not 8 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Kammarkollegiet (lönegaranti) Kammarkollegiet (lönegaranti periodiserad dec) Statens Naturvårdsverk, SNV Socialdepartementet Socialstyrelsen, SOS Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Jönköpings län Övriga inkl periodiseringar Not 9 Avsättning till och upplösning av fonder Upplösning av fond: Intäkter Älgvårdsfond Kostnader Älgvårdsfond Summa: Avsättning till fond: Intäkter Vattenregleringsfond - bygdemedel Kostnader Vattenregleringsfond - bygdemedel Summa: Not 10 Lämnade bidrag Lönegarantiersättning till enskilda (netto) Lönegaranti till enskilda (periodiserad) Lämnade bidrag till kommuner Lämnade bidrag till enskilda företag, organisationer och föreningar Skogsvårdsstyrelsen (vård av naturreservat) Övriga myndigheter Kammarkollegiet (Viltskadefonden) Övriga ersättningar Not 11 Årets kapitalförändring Kapitalförändringen består av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som Länsstyrelsen redovisar och de inkomster som tillgodogjorts från statsbudgeten. Avgiftsfinansierad körkortshantering Kompetensutvecklingsskuld Avskrivning invärderade anläggningstillgångar 0-2 Förändring semesterlöneskuld Förändring avsättning pensioner Övriga periodiseringsdifferenser Totalt

15 Not 12 Maskiner, inventarier m.m. Maskiner, Finansiell leasing Totalt inventarier (Bilar, Hem-PC)* Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Utgående värde Årets anskaffning Utrangering ack anskaff Utrangering ack avsk Uppbokning ack anskaff Uppbokning ack avsk Årets avskrivningar Utgående värde * Finansiella leasingavtal finns för 5 s.k Hem-PC ("bruttolöneavdrag ). Under året har Länsstyrelsen lagt upp ett nytt system för redovisning av anläggningstillgångar som är integrerat med redovisningssystemet Agresso. I samband med detta har det bokats upp vissa inventarier som inte funnits med i redovisningen tidigare. Egendom som ingått i redovisningen men som är skrotad har samtidigt utrangerats. Not 13 Utlåning Utlåning består av lånefordringar inom fiske- och lantbruksområdets verksamhet. Lån avseende etableringsstöd, räntestöd och särskilt skuldtyngda jordbruksföretag har upphört. Det innebär att det inte kan bli aktuellt med nyupplåning. Lånetyp Amortering Etableringsstöd Räntestöd Särskilt skuldtyngda jordbruksföretag Not 14 Fordringar hos andra myndigheter Kammarkollegiet (Lönegarantifonden) Statens Jordbruksverk (fordringar EU-program) Skattemyndigheten (avräkning moms) Domstolsverket, Länsrätt m.fl. (resurssamverkan telefonväxel) Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB 0 14 Övriga myndigheter För fordran EU mål 2 har redovisningsprincipen ändrats till att redovisas som en periodiseringspost. År 2001 redovisades 687 tkr som en fordran på annan myndighet. Posten övriga myndigheter för år 2001 har justerats ned med detta belopp, jmf not 15. Not 15 Periodavgränsningsposter Förskottsbetald hyra Förskottsbetald leasingavgift Periodiserad fordran EU mål Övrigt Periodiserad fordran EU mål 2 har ändrats för år Posten periodiserad fordran EU mål 2 har justerats upp med 687 tkr, jmf not

16 Not 16 Avräkning med statsverket Ingående balans Avräknat mot statsbudgeten: Anslag Inkomsttitlar Avräknat mot statsverkets checkräkning: Anslagsmedel som tillförts räntekonto Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0 Uppbördsmedel m.m Transfereringar m.m Utgående balans En bokföringsteknisk förändring har påverkat anslagsposten. Medel avsedda för transfereringar och medel för egen verksamhet har analyserats i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk och flyttats mellan räntebelagt flöde respektive inte räntebelagt flöde, jmf not 17. Not 17 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Behållningen vid årets slut fördelar sig enligt följande: Anslagsmedel Bidrag från annan statlig myndighet Depositioner Älgvårdsfond Övriga icke statliga bidrag Övriga medel 38 Summa behållning på räntekonto varav kortsiktigt likviditetsbehov (30 dagar) Räntekontots saldo bedöms utvecklas oförändrat. Saldots utveckling påverkas mest av förändrad disposition av Anslagsmedel. En bokföringsteknisk förändring har påverkat anslagsposten. Medel avsedda för transfereringar och medel för egen verksamhet har analyserats i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk och flyttats mellan räntebelagt flöde respektive inte räntebelagt flöde, jmf not 16. Not 18 Balanserad kapitalförändring Länsstyrelsens verksamhet Invärderat kapital (anläggningstillgångar) Not 19 Länets Älgvårdsfond Ingående behållning Inbetalningar Utbetalningar Utgående behållning Från älgvårdsfonden har 250 tkr överförts till Länsstyrelsens ramanslag avseende personalkostnader som skall belasta fonden. 100

17 Not 20 Vattenregleringsfond - bygdemedel Ingående behållning Inbetalningar Utbetalningar Utgående behållning Not 21 Avsättning för pensioner Ingående avsättning Årets pensionskostnad 0 0 Årets pensionsutbetalning Utgående avsättning 0 38 Länsstyrelsens förpliktelse om pensionsutbetalning har upphört från och med april Not 22 Lån i Riksgäldskontoret Länsstyrelsen disponerar år 2001 för investeringar i anläggningstillgångar en låneram på tkr i Riksgäldskontoret. För investeringar under december månad kommer lån att tas upp under första halvåret Ingående låneskuld Nyupptagna lån Amorteringar Utgående låneskuld Skuld finansiell leasing Utnyttjad låneram Not 23 Skulder till andra myndigheter Skattemyndigheten (arbetsgivaravgift, moms) SPV Lön och Pension Statens Jordbruksverk, SJV (bl.a. Utlåning, se not11) Länsstyrelser Ej utbetalade bidrag Övriga Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som oförbrukade bidrag och1 060 tkr som övriga skulder. Jämförelsevärdet för ej utbetalade bidrag år 2001 har justerats med tkr. Förändringen mellan åren efter denna justering förklaras bl.a. med ökade bidragsmedel för åtgärder inom miljö- och social- samt regionalpolitisk verksamhet, jmf not 24 och not 26. Not 24 Övriga skulder Skattemyndigheten (preliminärskatt) Skuld till övriga myndigheter Skuld till leasingbolag Övrigt Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som övrig skuld. Motsvarande post 2002 redovisas som skuld till andra myndigheter, se not 23. Jämförelsevärdet för skuld till andra myndigheter år 2001 har justerats med tkr. 101

18 Not 25 Upplupna kostnader Semesterlöner Upplupna räntor 7 8 Kompetensutvecklingsskuld Not 26 Oförbrukade bidrag andra myndigheter Statens Naturvårdsverk, SNV Socialstyrelsen Näringsdepartement 0 0 Samarbete Kaunas ÖCB Ledningsplats Övriga Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som oförbrukade bidrag. Motsvarande post 2002 redovisas som skuld till andra myndigheter, jmf not 23. Jämförelsevärdet för Statens Naturvårdsverk, Socialstyrelsen och Näringsdepartementet har justerats med tkr. Förändringen i övrigt mellan åren hänförs bl.a. till erhållna medel avsedda för amortering av inredning i nybyggd ledningscentral och internationell verksamhet (Baltiska länderna) samt ökat administrativt arbete inom kultur- och miljöområdet. Not 27 Kostnader Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning Semesterlöneskuld och kompetensutvecklingsskuld Upplupen ränta 7 8 Avskrivningar Kostnader i finansieringsanalysen Not 28 Intäkter av avgifter och ersättningar Intäkter av avgifter och ersättningar enligt resultaträkningen Vägverket (periodisering) Intäkter av avgifter och ersättningar i finansieringsanalysen Not 29 Intäkter av bidrag Intäkter av bidrag enligt resultaträkning Baltsurd (periodisering) -112 Länsstyrelsen i Västmanland (periodisering) 250 AMS (periodisering) 83 Intäkter av bidrag i finansieringsanalysen Not 30 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Fordran EU-mål 2 (periodisering) Kortfristiga fordringar i finansieringsanalysen (48 tkr)

19 Not 31 Kortfristiga skulder Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Depositioner Övriga skulder Skulder till finansiella leasingbolag (Investeringsverksamhet) Skulder avseende investeringar (Investeringsverksamhet) Kortfristiga skulder i finansieringsanalysen (8 897 tkr) Not 32 Periodiseringsposter Oförbrukade bidrag enligt balansräkningen Differenser * 21 0 Periodiseringsposter i finansieringsanalysen ( tkr) *Beloppen avser ej identifierade poster. På grund av beloppens storlek, har ingen fördjupad analys skett. Not 33 Kostnader för personal I enlighet med 7 kap 2 i Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas skattepliktiga ersättningar och andra förmåner (i tusentals kronor) som betalats ut under kalenderåret 2002 till ledande befattningshavare vid länsstyrelsen som utsetts av regeringen, ledamöter och suppleanter i Länsstyrelsens styrelse samt deras aktuella uppdrag i andra myndigheter och aktiebolag. Uppdrag i myndigheter och styrelser Landshövding Lars-Åke Lagrell Landshövding Wiggo Komstedt 622 Ordf. i Länsarbetsnämnden Ledamot i AB Svenska Spel Ledamot i Svenska Fotboll AB Ledamot i Onside TV-Production AB Ledamot i Sista Ordets förlag AB Ledamot i Dolck och Lagrell AB Ordf i Fotbolls-TV i Solna AB Ledamot i Euro 2004 SA Portugal 204 Ordf i Länsarbetsnämnden Ordf i Skogsvårdsstyrelsen Bo Frank Mari-Louise Hilmersson Suppleant i Ljungby Energinät AB Ledamot i Statens Energimyndighet Ledamot i Gentekniknämnden 12 Ledamot i Växjö Flygplats AB Ledamot i S-E Bankens lokala styrelse Ledamot i Almis styrelse 24 Nämndeman länsrätten Ledamot i strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra Ledamot i arbetsförmedl nämnden Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Länsråd Claes Sjöblom Ledamöter Jan Andersson 14 Carl-Olof Bengtsson Harald Bergström Eskil Erlandsson 600 Ledamot i Riksantikvarieämbetets styrelse Ledamot i strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra 12 V ordf i Växjö Flygplats AB Ledamot i Universitetsstyrelsen Växjö Ledamot i styrelsen för ekologisk och hållbar utveckling 19 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot Allbohus Fastigh AB Ledamot Alvesta Elnät AB Ledamot Alvesta Energi AB 19 Ledamot av Sveriges Riksdag Suppleant i Ljungby Energi AB Anders G Högmark Carin Högstedt Arne Karlsson Olle Sandahl Bernt Sjöström 18 Ledamot av Sveriges Riksdag V ordf Växjö Flygplats AB Ordf i Holtab Industri AB, Tingsryd Ledamot i Domstolsverket V ord i Riksdagens revisorer 19 Suppl Växjö Flygplats AB 13 Ordf. i Almundsryds sparbank Ordf. i Almundsryds försäkringsbolag Ordf. i Tingsryds energi AB Ordf i Tingsryds Industristiftelse 22 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot i styrelsen för Videum AB Ledamot i styrelsen för Växjö Flygplats 13 Ledamot i socialstyrelsens rättsliga råd Ledamot i SOS alarm 103

20 Sten Moberg 0 Jan-Ewert Johansson 0 Barbro Svensson Lars Wegendal Monica Widnemark 27 Uppdrag i Domstolsverket Ledamot i Länstrafiken Kronoberg 11 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot i Nordiska rådet Suppleant i Nordiska Kulturfonden 19 Ledamot i Arbestförmedlingsnämnden Ledamot i Polisstyrelsen Ordf i Boverkets samlingsdelegation Ordf i Föreningssparbanken, Lessebo/Uppvidinge Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Kristina Knöös- Franzen Tina Kvistenberg 1 Sixten Lindow Susanne Sandberg 0 Eva-Britt Svensson Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Ledamot i Europakorridoren AB Ledamot i Ljungby Energi AB Ledamot i Ljungby Industrilokaler AB Suppleanter Mats Andersson 0 Åke Axelsson Christer Blomqvist 0 Jan-Olof Franzén 0 Ann-Christine Gustavsson 3 Ordf i arbetsmarknadsnämnden 0 Bengt Wäreborn Ingrid Årdh-Stridh 3 10 Ledamot i Polisstyrelsen Ordf i Älmhults fjärrvärme KB Ordf i Älmults kommunala industrifastigheter Ordf i Ingvalla AB Ordf i Elmen AB Ordf i AF-Nämnden Ledamot i Älmhults terminal AB Olle Sandahl 0 104

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR

DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR asdf 2005-08-11 111-28324-05 1 1 januari 30 juni 2005 INNEHÅLL: RESULTATRÄKNING inkl prognos BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR KOMMENTARER OCH NOTER En väsentlig fråga att

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272 DELÅRSRAPPORT 2015 Dnr MD 2015/272 Sida 2 (19) Innehållsförteckning Sida 3 (19) Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV)... 4 Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning... 4 Resultatredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer