LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Finansiell redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning"

Transkript

1 Finansiell redovisning 85

2 86

3 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Finansiella intäkter Not Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Not 5, Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från Uppbördsverksamhet Saldo 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Not Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Not Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter (Länets älgvårdsfond) 36 1 Avsättning till och upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not Lämnade bidrag Not Saldo 0 0 Årets kapitalförändring Not

4 Balansräkning, tusental kronor TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not Utlåning Not Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Not Övriga fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Not Upplupna bidragsintäkter Not Övriga upplupna intäkter Not Avräkning med statsverket Not Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not Bank Vattenregleringsfond - bygdemedel Summa tillgångar KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Not Årets kapitalförändring Fonder Länets älgvårdsfond Not Vattenregleringsfond - bygdemedel Not Avsättningar Avsättningar för pensioner Not Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Not Skulder till andra myndigheter Not Leverantörsskulder Övriga skulder Not Depositioner Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Not Oförbrukade bidrag Not Summa kapital och skulder

5 Ansvarsförbindelser Säkerheter för lantbruks- och landsbygdsstöd Övriga ansvarsförbindelser *Säkerheter för grustäkter *Säkerheter för torvtäkter *Panter och säkerheter Omvända ansvarsförbindelser varav max kronor beräknas återbetalningsbart *Före 1/ *Efter 1/

6 Anslagsredovisning Redovisning mot anslag, tusental kronor Anslag Villkor 1 46:1 Allmänna val (ram) :1 006 Länsstyrelsen (ram) :1 006 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (ram) : IT Infrastruktur administration (ram) : IT Infrastruktur (ram) :6 Ersättningar för viltskador (ram) 6 Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Fördelade anslagsbelopp Indragning Omdisponering Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Äldre anslag 19 A 011, 006 Regionalpolitiska insatser (res) 7 24 A 008, 012 Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt (res) SUMMA Villkor 1: 1 46:1 Allmänna val Anslaget disponeras av Valmyndigheten. Myndigheten fördelar till Länsstyrelsen dispositionsrätten till anslaget för diverse kostnader i anledning av de allmänna valen. Om det vid budgetårets slut uppkommer anslagssparande skall detta återredovisas till Valmyndigheten. Valmyndighetens beslut , om fördelning av 200 tkr respektive 210 tkr. 90

7 Villkor 2: 18 32:1 Länsstyrelsens ramanslag Länsstyrelsen disponerar ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmet på räntekontot är tkr. Till räntekontot överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Länsstyrelsen har möjlighet att utnyttja en anslagskredit på sitt ramanslag med tkr. Med en anslagskredit avses en rätt att överskrida ett budgetårs disponibla belopp på ett anslag. Av krediterna har varken räntekontokrediten eller anslagskrediten utnyttjats. Medel som deponeras hos Länsstyrelsen skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsen har dessa medel placerade på ett särskilt konto. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 3: 19 33:1 Regionalpolitiska åtgärder Länsstyrelsen kan med stöd av bemyndigande under år 2002 ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med regionalt utvecklingspolitiska åtagande som innebär utgifter under åren på högst tkr. Av bemyndiganderamen beräknas tkr utnyttjas. Länsstyrelsen kan utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på tkr. Av detta har 828 tkr utnyttjats. Av tilldelat anslag får Länsstyrelsen utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål använda 500 tkr för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget, uppföljning av enskilda företagsstödsärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. 500 tkr har utnyttjats för detta ändamål. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 3: 19 33:2 Landsbygdslån Anslaget disponeras av Verket för näringslivsutveckling. Länsstyrelsen kan under år 2002 bevilja landsbygdslån enligt en beslutsram på tkr. Länsstyrelsen har inte beviljat några landsbygdslån. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 4: 19 37:1 IT-Infrastruktur, administration Länsstyrelsen får utöver sitt ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål använda årets tilldelning, 154 tkr, samt ingående överföringsbelopp, 83 tkr, för administrativa kostnader. 185 tkr har utnyttjats för detta ändamål. Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 5: 19 37:1 IT-Infrastruktur, bidrag Länsstyrelsen kan genom bemyndigande ikläda sig ekonomiska åtagande som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst tkr under åren För bemyndigandet gäller vidare att högst 50 % av beloppet får avse år Av bemyndiganderamen under år 2002 har tkr utnyttjas. Länsstyrelsen disponerar hela anslagssparandet på tkr från år Anslaget är tilldelat i regleringsbrev Villkor 6: 23 42:6 Ersättning för viltskador Anslaget disponeras av Naturvårdsverket. Verket har till Länsstyrelsen fördelat en dispositionsrätt till anslaget som utnyttjas för utbetalning av bidrag för förebyggande 91

8 av skada av vilt och ersättning för sådan skada. Naturvårdsverkets beslut , om fördelning av 100 tkr respektive 50 tkr, om indragning om 7 tkr. Villkor 7: 19 A 011 Regionalpolitiska insatser Anslaget används till att täcka beslut som fattats om olika regionalpolitiska företagsstöd och projekt mot anslag C2 Regionala utvecklingsinsatser m.m. från budgetåret 1995/ Anslaget tilldelat i regleringsbrev med ändring Villkor 8: 24 A 008 Fortsatt program för småföretagsutveckling Anslaget får endast användas till att finansiera åtagande som gjorts fram till den 31 december Anslaget är tilldelat i regleringsbrev med ändring Redovisning mot inkomsttitel, tusental kronor Inkomsttitel Inkomster 2002 Inkomster Expeditions och ansökningsavgift Lotteriavgifter Miljöskyddsavgifter Täktavgift Övriga offentligrättsliga avgifter Stiftelser, tillsynsavgifter m.m Stiftelser, registerhållningsavgifter Sanktionsavgift m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Summa Redovisning av bemyndigande, tusental kronor Anslag Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande per 31 december 19 33: Utestående åtagande, , fördelning per år År 2003 År Anslag Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande per 31 december 19 37: Utestående åtagande, , fördelning per år År 2003 År

9 Finansieringsanalys DRIFT Kostnader Not Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Ökning (-) av kortfristiga fordringar Not Ökning (+) av kortfristiga skulder Not Minskning (+) av utlåning 9 6 Minskning (-) av periodiseringsposter Not Kassaflöde från drift INVESTERINGAR Investeringar i finansiella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Not Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret Not amorteringar Not Skuld till finansiellt leasingbolag - Amortering Not Ökning (+) av kortfristiga skulder Not Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamheten Kassaflöde till investeringsverksamhet

10 Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Inbetalningar i uppbördsverksamheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten Kassaflöde från uppbördsverksamheten 0 0 TRANSFERERINGSVERKSAMHET Lämnade bidrag Upplösning fonder Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter i fonder 36 1 Minskning (+) av kortfristiga skulder Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet Kassaflöde från transfereringsverksamheten Förändring av likvida medel Specifikation förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret Ökning (+) av banktillgodohavande Ökning (+) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

11 Tilläggsupplysningar och noter Resultaträkningen Resultaträkningsposten Intäkter av bidrag och Övriga driftskostnader har minskat dels i anledning av att den nya länsledningsplatsen har färdigställts och dels av att ersättning för administrativ hantering av miljö- och landsbygdsprogrammet har upphört. År 2001 fick Länsstyrelsen tkr från Överstyrelsen för civil beredskap för finansiering av byggkostnaden, mot tkr år Intäkterna från Statens Jordbruksverk för år 2002 har i anledning av ovan redovisad administrativ hantering minskat med tkr. Resultaträkningsposten Intäkter av anslag inkluderar från och med år 2002 nya administrativa medel som anvisats i regleringsbrev. Medel som tidigare erhållits som bidrag från Naturvårdsverket. Balansräkningen Balansräkningsposten Avräkning med statsverket och Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret har påverkats av en bokföringsteknisk förändring. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för Länsstyrelsens egen verksamhet har skett genom en överföring från räntebelagt flöde till icke räntebelagt flöde. Detta i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk. Anslagsredovisningen Länsstyrelsen har utnyttjat sin rätt att överskrida ett budgetårs disponibla belopp för anslaget 19 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Av anslagskrediten på tkr har 828 tkr använts till utbetalning av stöd. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats utifrån Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen. Resultatredovisning är upprättad enligt Finansdepartementets mall. Brytdatum, det datum då löpande bokföring på räkenskapsåret avslutas, är den 10 januari En del av den offentligrättsliga verksamheten inom verksamheten Kommunikation (körkortsadministration) finansieras med avgifter som fastställs av regeringen. För den del av ärendehandläggningen som Länsstyrelsen utför betalar Vägverket månadsvis in Länsstyrelsens del av avgiften utifrån antal ärenden som handlagts. Inkomsterna disponeras av Länsstyrelsen och det ekonomiska utfallet särredovisas under Årets kapitalförändring i årsredovisningen. Periodiseringsprinciper Erhållna bidrag som inte förbrukats periodiseras och redovisas som oförbrukade bidrag. Kostnader motsvarande bidragsbelopp som ännu inte erhållits, periodiseras och redovisas som upplupna bidragsintäkter. Den sänkning av avgiften till Trygghetsstiftelsen som Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna avtalat om i RALS 2001, skall användas till kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder. Avgiftssänkningen från 0,7 procent till 0,05 procent på bruttolönesumman periodiseras och redovisas som en upplupen kostnad. En motsvarande periodisering tillämpas för upplupna semesterlöner. Värderingsprinciper Övriga fordringar har tagits upp med belopp motsvarande vad som beräknas erhållas. För utbetalda ersättningar enligt lönegarantilagen, som blir en fordran på konkursföretaget, tillämpas principen att ersättningar, som kan ses som bidrag, värderegleras i sin helhet direkt vid utbetalningstillfället. Därmed finns inte fordran med i balansräkningen. Anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd bestäms utifrån teknisk utveckling och den belastning objektet utsätts för som medför slitage. Årliga avskrivningar sker med belopp som svarar mot avskrivningsplan och låneskuldens löptid. 95

12 Följande avskrivningstider tillämpar Länsstyrelsen på sina anläggningstillgångar: Datorer, kringutrustning 4 år Övriga kontorsmaskiner 4 år Transportfordon 4 år Telefonväxel 7 år Nätverk för datatrafik 7 år Säkerhetsskåp, låssystem och övrig rumsutrustning 7 år Avskrivningen påbörjas månaden efter det att anläggningstillgången finansierats med lån i Riksgäldskontoret. I normalfallet påbörjas då avskrivningstiden den 1 januari respektive 1 juli. Upptagna fordringar under balansposten utlåning avser den utlåning f.d. Lantbruksnämnden beviljat som Etableringsstöd, Räntestöd och stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag. Några nya lån lämnas inte. För sådana verksamheter som staten vill stödja och där finansiering inte kan ske på marknadens villkor utnyttjades denna stödform. Fordran omfattar sex låneobjekt som är under bevakning och tas upp till sitt fulla kapitalvärde i redovisningen. Jordbruksverket kommer att få en framställan från länsstyrelsen om att medge eftergift eller att avskriva fordran för tre av låneobjekten. Noter Belopp anges i tusentals kronor, tkr, där annat ej anges. I förekommande fall har, till följd av ändrade redovisningsprinciper, belopp justerats för att underlätta jämförelser, Not 1 Intäkter av anslag 18 32:1, Länsstyrelsen, ramanslag :1, Allmänna regional politiska åtgärder :1, IT infrastruktur :6, Ersättning viltskador :1, Allmänna val A 011, Regionala utvecklingsinsatser A 008, Fortsatt program för småföretagsutveckling Ökningen beror dels på förändrad finansiering av verksamheten inom allmän miljö- och naturvård genom att nya medel tillförts i regleringsbrevet. Medel som tidigare erhållits som intäkter av bidrag från Naturvårdsverket och dels på generellt ökade verksamhetskostnader. Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkterna fördelar sig inom följande verksamheter: Avgifter från Vägverket Lantbruksområdet, Avgiftsinkomster enligt 4 Avgiftsförordningen (rådgivning och konsultation) Gemensam telefonväxel Älgvårdsadministration Övrigt (försäljning material, uthyrning lokaler m.m.)

13 Not 3 Intäkter av bidrag Överstyrelsen civil beredskap, ÖCB Statens Jordbruksverk, SJV Statens Naturvårdsverk, SNV Olika Länsstyrelser Bidrag från EU-institutioner Riksantikvarieämbetet, RAÄ Bidrag från kommuner Länsarbetsnämnden Fiskeriverket Socialstyrelsen NUTEK 0 0 Övriga Förändringen vid jämförelse mellan år 2002 och 2001 kan förklaras med dels att byggnationen av nya länsledningsplatsen har avslutats och dels att ersättning för administrativ hantering av miljö- och landsbygdsprogrammet upphört. Intäkter från ÖCB respektive SJV har i anledning härav minskat. Andra förändringar som beror på minskade bidrag är bl.a. projekt som medfinansieras av EU-medel. Ökade bidrag från SoS avser bl.a. medel till drogförebyggande verksamhet. Not 4 Finansiella intäkter Räntor från Riksgäldskontoret; kapitalräntor Övriga räntor; kundfordran Not 5 Kostnader för personal Av kostnaden särredovisas den del för vilken arbetsgivaravgift utgår (lönekostnader exkl. arbetsgivaravgift, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal samt den del som avser periodiseringsposten, semesterlöneskuld) Löner m.m. exkl. arbetsgivaravgift Förändring semesterlöneskuld Not 6 Finansiella kostnader Räntor från Riksgäldskontoret; låneräntor Övriga räntor; leverantörsskulder, finansiell leasing Not 7 Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Fördelning på följande ändamål: Medfinansiering av EU:s strukturfondsprogram, anslag 33: Regional projektverksamhet, anslag 33: Landsbygdsbidrag, stöd till kommersiell service, anslag 33: IT-bidrag till kommuner anslag 37: Övrigt

14 Not 8 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Kammarkollegiet (lönegaranti) Kammarkollegiet (lönegaranti periodiserad dec) Statens Naturvårdsverk, SNV Socialdepartementet Socialstyrelsen, SOS Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Jönköpings län Övriga inkl periodiseringar Not 9 Avsättning till och upplösning av fonder Upplösning av fond: Intäkter Älgvårdsfond Kostnader Älgvårdsfond Summa: Avsättning till fond: Intäkter Vattenregleringsfond - bygdemedel Kostnader Vattenregleringsfond - bygdemedel Summa: Not 10 Lämnade bidrag Lönegarantiersättning till enskilda (netto) Lönegaranti till enskilda (periodiserad) Lämnade bidrag till kommuner Lämnade bidrag till enskilda företag, organisationer och föreningar Skogsvårdsstyrelsen (vård av naturreservat) Övriga myndigheter Kammarkollegiet (Viltskadefonden) Övriga ersättningar Not 11 Årets kapitalförändring Kapitalförändringen består av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som Länsstyrelsen redovisar och de inkomster som tillgodogjorts från statsbudgeten. Avgiftsfinansierad körkortshantering Kompetensutvecklingsskuld Avskrivning invärderade anläggningstillgångar 0-2 Förändring semesterlöneskuld Förändring avsättning pensioner Övriga periodiseringsdifferenser Totalt

15 Not 12 Maskiner, inventarier m.m. Maskiner, Finansiell leasing Totalt inventarier (Bilar, Hem-PC)* Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Utgående värde Årets anskaffning Utrangering ack anskaff Utrangering ack avsk Uppbokning ack anskaff Uppbokning ack avsk Årets avskrivningar Utgående värde * Finansiella leasingavtal finns för 5 s.k Hem-PC ("bruttolöneavdrag ). Under året har Länsstyrelsen lagt upp ett nytt system för redovisning av anläggningstillgångar som är integrerat med redovisningssystemet Agresso. I samband med detta har det bokats upp vissa inventarier som inte funnits med i redovisningen tidigare. Egendom som ingått i redovisningen men som är skrotad har samtidigt utrangerats. Not 13 Utlåning Utlåning består av lånefordringar inom fiske- och lantbruksområdets verksamhet. Lån avseende etableringsstöd, räntestöd och särskilt skuldtyngda jordbruksföretag har upphört. Det innebär att det inte kan bli aktuellt med nyupplåning. Lånetyp Amortering Etableringsstöd Räntestöd Särskilt skuldtyngda jordbruksföretag Not 14 Fordringar hos andra myndigheter Kammarkollegiet (Lönegarantifonden) Statens Jordbruksverk (fordringar EU-program) Skattemyndigheten (avräkning moms) Domstolsverket, Länsrätt m.fl. (resurssamverkan telefonväxel) Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB 0 14 Övriga myndigheter För fordran EU mål 2 har redovisningsprincipen ändrats till att redovisas som en periodiseringspost. År 2001 redovisades 687 tkr som en fordran på annan myndighet. Posten övriga myndigheter för år 2001 har justerats ned med detta belopp, jmf not 15. Not 15 Periodavgränsningsposter Förskottsbetald hyra Förskottsbetald leasingavgift Periodiserad fordran EU mål Övrigt Periodiserad fordran EU mål 2 har ändrats för år Posten periodiserad fordran EU mål 2 har justerats upp med 687 tkr, jmf not

16 Not 16 Avräkning med statsverket Ingående balans Avräknat mot statsbudgeten: Anslag Inkomsttitlar Avräknat mot statsverkets checkräkning: Anslagsmedel som tillförts räntekonto Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0 Uppbördsmedel m.m Transfereringar m.m Utgående balans En bokföringsteknisk förändring har påverkat anslagsposten. Medel avsedda för transfereringar och medel för egen verksamhet har analyserats i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk och flyttats mellan räntebelagt flöde respektive inte räntebelagt flöde, jmf not 17. Not 17 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Behållningen vid årets slut fördelar sig enligt följande: Anslagsmedel Bidrag från annan statlig myndighet Depositioner Älgvårdsfond Övriga icke statliga bidrag Övriga medel 38 Summa behållning på räntekonto varav kortsiktigt likviditetsbehov (30 dagar) Räntekontots saldo bedöms utvecklas oförändrat. Saldots utveckling påverkas mest av förändrad disposition av Anslagsmedel. En bokföringsteknisk förändring har påverkat anslagsposten. Medel avsedda för transfereringar och medel för egen verksamhet har analyserats i anledning av en ökning av bidragsmedel från centrala verk och flyttats mellan räntebelagt flöde respektive inte räntebelagt flöde, jmf not 16. Not 18 Balanserad kapitalförändring Länsstyrelsens verksamhet Invärderat kapital (anläggningstillgångar) Not 19 Länets Älgvårdsfond Ingående behållning Inbetalningar Utbetalningar Utgående behållning Från älgvårdsfonden har 250 tkr överförts till Länsstyrelsens ramanslag avseende personalkostnader som skall belasta fonden. 100

17 Not 20 Vattenregleringsfond - bygdemedel Ingående behållning Inbetalningar Utbetalningar Utgående behållning Not 21 Avsättning för pensioner Ingående avsättning Årets pensionskostnad 0 0 Årets pensionsutbetalning Utgående avsättning 0 38 Länsstyrelsens förpliktelse om pensionsutbetalning har upphört från och med april Not 22 Lån i Riksgäldskontoret Länsstyrelsen disponerar år 2001 för investeringar i anläggningstillgångar en låneram på tkr i Riksgäldskontoret. För investeringar under december månad kommer lån att tas upp under första halvåret Ingående låneskuld Nyupptagna lån Amorteringar Utgående låneskuld Skuld finansiell leasing Utnyttjad låneram Not 23 Skulder till andra myndigheter Skattemyndigheten (arbetsgivaravgift, moms) SPV Lön och Pension Statens Jordbruksverk, SJV (bl.a. Utlåning, se not11) Länsstyrelser Ej utbetalade bidrag Övriga Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som oförbrukade bidrag och1 060 tkr som övriga skulder. Jämförelsevärdet för ej utbetalade bidrag år 2001 har justerats med tkr. Förändringen mellan åren efter denna justering förklaras bl.a. med ökade bidragsmedel för åtgärder inom miljö- och social- samt regionalpolitisk verksamhet, jmf not 24 och not 26. Not 24 Övriga skulder Skattemyndigheten (preliminärskatt) Skuld till övriga myndigheter Skuld till leasingbolag Övrigt Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som övrig skuld. Motsvarande post 2002 redovisas som skuld till andra myndigheter, se not 23. Jämförelsevärdet för skuld till andra myndigheter år 2001 har justerats med tkr. 101

18 Not 25 Upplupna kostnader Semesterlöner Upplupna räntor 7 8 Kompetensutvecklingsskuld Not 26 Oförbrukade bidrag andra myndigheter Statens Naturvårdsverk, SNV Socialstyrelsen Näringsdepartement 0 0 Samarbete Kaunas ÖCB Ledningsplats Övriga Redovisningen av ej utbetalade bidrag har ändrats. En uppstramning mellan vad som är medel för transfereringar och medel för egen verksamhet har skett. Under 2001 redovisades tkr som oförbrukade bidrag. Motsvarande post 2002 redovisas som skuld till andra myndigheter, jmf not 23. Jämförelsevärdet för Statens Naturvårdsverk, Socialstyrelsen och Näringsdepartementet har justerats med tkr. Förändringen i övrigt mellan åren hänförs bl.a. till erhållna medel avsedda för amortering av inredning i nybyggd ledningscentral och internationell verksamhet (Baltiska länderna) samt ökat administrativt arbete inom kultur- och miljöområdet. Not 27 Kostnader Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning Semesterlöneskuld och kompetensutvecklingsskuld Upplupen ränta 7 8 Avskrivningar Kostnader i finansieringsanalysen Not 28 Intäkter av avgifter och ersättningar Intäkter av avgifter och ersättningar enligt resultaträkningen Vägverket (periodisering) Intäkter av avgifter och ersättningar i finansieringsanalysen Not 29 Intäkter av bidrag Intäkter av bidrag enligt resultaträkning Baltsurd (periodisering) -112 Länsstyrelsen i Västmanland (periodisering) 250 AMS (periodisering) 83 Intäkter av bidrag i finansieringsanalysen Not 30 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Fordran EU-mål 2 (periodisering) Kortfristiga fordringar i finansieringsanalysen (48 tkr)

19 Not 31 Kortfristiga skulder Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Depositioner Övriga skulder Skulder till finansiella leasingbolag (Investeringsverksamhet) Skulder avseende investeringar (Investeringsverksamhet) Kortfristiga skulder i finansieringsanalysen (8 897 tkr) Not 32 Periodiseringsposter Oförbrukade bidrag enligt balansräkningen Differenser * 21 0 Periodiseringsposter i finansieringsanalysen ( tkr) *Beloppen avser ej identifierade poster. På grund av beloppens storlek, har ingen fördjupad analys skett. Not 33 Kostnader för personal I enlighet med 7 kap 2 i Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag redovisas skattepliktiga ersättningar och andra förmåner (i tusentals kronor) som betalats ut under kalenderåret 2002 till ledande befattningshavare vid länsstyrelsen som utsetts av regeringen, ledamöter och suppleanter i Länsstyrelsens styrelse samt deras aktuella uppdrag i andra myndigheter och aktiebolag. Uppdrag i myndigheter och styrelser Landshövding Lars-Åke Lagrell Landshövding Wiggo Komstedt 622 Ordf. i Länsarbetsnämnden Ledamot i AB Svenska Spel Ledamot i Svenska Fotboll AB Ledamot i Onside TV-Production AB Ledamot i Sista Ordets förlag AB Ledamot i Dolck och Lagrell AB Ordf i Fotbolls-TV i Solna AB Ledamot i Euro 2004 SA Portugal 204 Ordf i Länsarbetsnämnden Ordf i Skogsvårdsstyrelsen Bo Frank Mari-Louise Hilmersson Suppleant i Ljungby Energinät AB Ledamot i Statens Energimyndighet Ledamot i Gentekniknämnden 12 Ledamot i Växjö Flygplats AB Ledamot i S-E Bankens lokala styrelse Ledamot i Almis styrelse 24 Nämndeman länsrätten Ledamot i strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra Ledamot i arbetsförmedl nämnden Ledamot i Länstrafiken Kronoberg Länsråd Claes Sjöblom Ledamöter Jan Andersson 14 Carl-Olof Bengtsson Harald Bergström Eskil Erlandsson 600 Ledamot i Riksantikvarieämbetets styrelse Ledamot i strukturfondsdelegationen Mål 2 Södra 12 V ordf i Växjö Flygplats AB Ledamot i Universitetsstyrelsen Växjö Ledamot i styrelsen för ekologisk och hållbar utveckling 19 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot Allbohus Fastigh AB Ledamot Alvesta Elnät AB Ledamot Alvesta Energi AB 19 Ledamot av Sveriges Riksdag Suppleant i Ljungby Energi AB Anders G Högmark Carin Högstedt Arne Karlsson Olle Sandahl Bernt Sjöström 18 Ledamot av Sveriges Riksdag V ordf Växjö Flygplats AB Ordf i Holtab Industri AB, Tingsryd Ledamot i Domstolsverket V ord i Riksdagens revisorer 19 Suppl Växjö Flygplats AB 13 Ordf. i Almundsryds sparbank Ordf. i Almundsryds försäkringsbolag Ordf. i Tingsryds energi AB Ordf i Tingsryds Industristiftelse 22 Ledamot av Sveriges Riksdag Ledamot i styrelsen för Videum AB Ledamot i styrelsen för Växjö Flygplats 13 Ledamot i socialstyrelsens rättsliga råd Ledamot i SOS alarm 103

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002 1 (29) Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2 (29) Innehåll Verksamhetsöversikt och finansiering 3 Verksamheten under budgetåret 4 Centrala förberedelser 4 Information 9 Det webbaserade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2014 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA UNDERTECKNANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009

Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr 2010-02-17 001/2010 Ert datum Ert dnr 2(17) Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Inledning Gentekniknämnden inrättades den 1 juli 1994. Nämnden har enligt sin

Läs mer

1(17) ÅRSREDOVISNING 2011

1(17) ÅRSREDOVISNING 2011 1(17) ÅRSREDOVISNING 2011 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr 2012-02-15 011/2012 2(17) Ert datum Ert dnr Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2011 Inledning Gentekniknämnden inrättades den 1 juli 1994.

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dnr 2015/030

Årsredovisning 2014. Dnr 2015/030 Årsredovisning 2014 Dnr 2015/030 Dnr: 2015/030 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 01 E-post: info@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 2 (29) Bokföringsnämnden (BFN) lämnar härmed årsredovisning för 2012. Årsredovisningen omfattar en sammanställning över

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121 Datum 2014-02-21 Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN: 978-91-980064-5-2

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav r REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 118 2010-03-31 N2009/9577/KLS (delvis) N2010/2079/TE N2010/2314/TE Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer