Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus 2009."

Transkript

1 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG OCH OMSORG O M PERSONER MED FUNKTIONSHINDER TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /10 SID 1 (12) Handläggare: Kristina Ström Telefon: Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på och Förvaltningens förslag till beslut Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande. 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Cecilia Uddenfeldt Stadsdelsdirektör Kristina Ström Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sammanfattning Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I syfte att säkerställa kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer har hälso- och sjukvårdsindikatorer inom vissa viktiga områden följts upp under De verksamheter som omfattas av uppföljningen är vård- och omsorgsboendet och. De områden som följts upp är: ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv), fallolyckor och fallskaderisk, hud/trycksår, infektioner, inkontinens, läkemedelsgenomgångar, munhälsa, nutrition/malnutrition (undernäring) och hälso- och sjukvårdskompetens. Förutom ovan nämnda hälso- och sjukvårds områden redovisas även en sammanställning av inrapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser.

2 SID 2 (12) Uppföljningen visar att de boende på och på får en god hälso- och sjukvård utifrån de viktiga områden som följts upp med, av staden, fastställda hälso- och sjukvårdsindikatorer. Riskbedömningar för fallolyckor, hud/trycksår och nutrition/malnutrition har utförts för de flesta boende i båda verksamheterna. Antalet fallolyckor har inte ökat sedan 2008 och endast ett fåtal boende har trycksår. Området nutrition/malnutrition är ett utvecklings- och förbättringsområde och arbetet med det måste intensifieras i båda verksamheterna. Uppföljningen visar också att det finns mer eller mindre stora brister inom området inkontinens. I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens genom ett aktivt förebyggande arbete. Det krävs ett stort förbättringsarbete inom området inkontinens i båda verksamheterna, förslagsvis genom att utbilda fler sjuksköterskor i förskrivningsrätt. En inrapporterad avvikelse från har lett till en anmälan enligt Lex Maria. Beslut in ärendet har ännu inte inkommit från Socialstyrelsen. Ingen av de inrapporterade avvikelserna från har lett till en anmälan enligt Lex Maria. Bakgrund Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamhet inom hälso- sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Stadsdelsnämnden har inrättat ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12). Ledningssystemet säkerställer att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och redovisning av verksamhetens resultat. Inom staden har det använts olika uppföljningsmallar för hälso- och sjukvårdens kvalitet. Det har saknats ett gemensamt uppföljningssystem för redovisning av kvalitet och resultat för staden. Jämförelser har därför inte kunnat göras och behov av stadsövergripande åtgärder har inte belysts. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter beslutade Kommunfullmäktigen 2008 om en gemensam uppföljningsmall för indikatorer för hälso- och sjukvården. Den gemensamma uppföljningsmallen används av samtliga stadsdelnämnder från och med 2009 vid uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och

3 SID 3 (12) omsorgsboenden med heldygnsomsorg som drivs i stadens egen regi eller på entreprenad. Indikatorerna följs upp årligen och över tid och ska ses som ett komplement till de mallar som redan idag används vid uppföljningarna av särskilda boenden i stadsdelsområdet. I Skarpnäck har även uppföljningsmallen använts för att följa upp hälso- och sjukvården på. Ärendet Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, följer därför regelbundet upp indikatorer inom följande hälso- och sjukvårdsområden: ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv), fallolyckor och fallskaderisk, hud/trycksår, infektioner, inkontinens, läkemedelsgenomgångar, munhälsa, nutrition/malnutrition (undernäring), och hälso- och sjukvårdskompetens. Fyra indikatorer mäts dessutom under en bestämd månad (oktober): antal boende med trycksår, antal boende/tillgänglig plats per sjuksköterska, antal boende/tillgänglig plats per arbetsterapeut/sjukgymnast och antal boende med BMI (Body Mass Index) mindre 22. Övriga indikatorer följs ackumulerade årligen Inom respektive område registreras utförda bedömningar, genomförda läkemedelsgenomgångar m.m. en gång för varje boende per år i respektive verksamhet. Omsättningen av boende i verksamheterna resulterar därför i att andelen utförda bedömningar, läkemedelsgenomgångar m.m. överstiger 100 % inom vissa områden. är det vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg som ingår i redovisningen av hälso- och sjukvårdsindikatorerna. Indikatorerna har även följts upp på och redovisas också i rapporten. Vård- och omsorgsboendet har totalt 129 platser för heldygnsomsorg varav 72 platser för äldre med inriktning somatisk omsorg och 57

4 SID 4 (12) sjukhemsplatser för äldre med inriktning demens. Verksamheten drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB. har i genomsnitt haft 91 boende per månad under året och verksamheten drivs i kommunal regi. Majoriteten av de boende har någon form av hälso- och sjukvårdsinsats. Insatserna är dock av varierande grad. Vissa indikatorer är därför inte helt relevanta för målgruppen, t ex bedömning av ADLfunktion och munhälsobedömningar. Kommunen ansvarar för att erbjuda personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser en årlig munhälsobedömning. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet dvs. minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktigt menas att behovet väntas kvarstå minst ett år. Landstingets tandvårdspersonal ansvarar för att utföra munhälsobedömningarna. Alla personer som bor på servicehuset är därmed inte berättigade till en årlig munhälsobedömning medan alla boende på är berättigade till det erbjudandet. Varje verksamhet rapporterar regelbundet in uppgifter på hälso- och sjukvårdsindikatorerna och inträffade avvikelser till MAS. Alla avvikelser som inrapporteras rör enbart hälso- och sjukvård. Antalet inrapporterade avvikelser redovisas under rubriken Hälso- och sjukvårdsavvikelser. Alla fall och fallolyckor som inrapporterats redovisas under rubriken Fallskaderisk och fallolyckor. MAS gör en sammanställning av ovan nämnda uppgifter som redovisas till stadsdelsnämnden en gång per år. Varje verksamhet redovisas för sig under respektive indikator. ADL- funktioner Andel boende där dokumenterad ADL- bedömning är utförd med bedömningsinstrumentet Sunnås ADL- index redovisas. Registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej ska detta dokumenteras. ADL- bedömningar utförts för 32 % av de boende. ADL- bedömning har utförs för 70 % av de boende.

5 SID 5 (12) Fallskaderisk och fallolyckor Andel boende där dokumenterad fallriskbedömning är utförd med bedömningsinstrumentet Downton fallriskindex, antalet fallolyckor och andelen falloyckor som lett till fraktur redovisas. Riskbedömningen registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej ska detta dokumenteras. Syftet är att identifiera boende som befinner sig i riskzonen för fall för att, om möjligt, förhindra att fallolyckor inträffar. Under året har fallriskbedömningar utförts för 76 % av de boende. Totalt har 130 fallolyckor inrapporterats och 6 % av fallen har lett till fraktur. Under 2008 inrapporterades 153 fall varav 4 % ledde till fraktur. Verksamheten måste förbättra andelen utförda riskbedömningar till att omfatta alla boende som tackar ja. Under året har fallriskbedömningar utförts för 112 % av de boende. Under året har 89 fallolyckor inrapporterats och 8 % av fallen har lett till fraktur. Under 2008 inrapporterades 182 fall varav 4 % ledde till fraktur. Hud/trycksår Andel boende där dokumenterad riskbedömning för trycksår är utförd enligt bedömningsinstrumentet Modifierad Norton och antal boende med trycksår redovisas. Riskbedömningen registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej ska detta dokumenteras. Alla trycksår registreras oavsett i vilken verksamhet de uppkommit. Syftet är att identifiera boende som befinner sig i riskzonen för trycksår för att, om möjligt, förhindra att trycksår uppstår. Under året har riskbedömning för trycksår utförts hos 74 % de boende. Trycksår förekommer i verksamheterna och antalet boende med trycksår uppgick till 3 boende under oktober månad. Verksamheten måste förbättra andelen utförda riskbedömningar till att omfatta alla boende som tackar ja. För att ytterligare minska antalet trycksår måste åtgärder vidtas för boende där trycksårsrisk identifierats. Under året har riskbedömning för trycksår utförts hos 108 % de boende

6 SID 6 (12) Trycksår förekommer i verksamheterna och antalet boende med trycksår uppgick till 3 boende under oktober månad. För att ytterligare minska antalet trycksår måste åtgärder vidtas för boende där trycksårsrisk identifierats. Infektioner För att kunna följa infektionsutvecklingen och antibiotikaförskrivningen i varje verksamhet registreras antal boende med ordinerad antibiotika i Vårdhygien, landstingets avdelning för smittskydd och Vårdhygien. Varje antibiotikabehandling registreras en gång. Ny registrering görs om samma person sätts in på behandling ytterligare en gång. Andel boende med antibiotikabehandling som registrerats i Vårdhygien redovisas. Verksamheten har avtal med landstingets avdelning för smittskydd och Vårdhygien och registrerar månadsvis antalet antbiotikabehandlade infektioner i Vårhygien. Registreringen visar att urinvägsinfektioner är de vanligast förekommande infektionerna. Flest urinvägsinfektioner påträffas hos patienter som inte har kvarliggande kateter via urinröret. Under året har även en del lunginflammationer och sårinfektioner registrerats. Endast ett fåtal infektioner med VRE, penicillinresistenta enterokocker, har registrerats under året. Ingen infektion med MRSA, penicillinresistenta stafylokocker, har registrerats. Detta kan kanske till viss del förklaras av att personalen arbetar utifrån upprättade basala hygienrutiner och följer de handlingsprogram som finns vid infektion med VRE och MRSA. Verksamheten har avtal med landstingets avdelning för smittskydd och Vårdhygien och registrerar månadsvis antalet antbiotikabehandlade infektioner i Vårdhygien. Registreringen visar att urinvägsinfektioner är de vanligast förekommande infektionerna. Flest urinvägsinfektioner påträffas hos patienter som inte har kvarliggande kateter via urinröret. Under året har även en del lunginflammationer och sårinfektioner registrerats. Endast ett fåtal infektioner med VRE, penicillinresistenta enterokocker, har registrerats under året. Ingen infektion med MRSA, penicillinresistenta stafylokocker, har registrerats. Detta kan kanske till viss del förklaras av att

7 SID 7 (12) personalen arbetar utifrån upprättade basala hygienrutiner och följer de handlingsprogram som finns vid infektion med VRE och MRSA. Inkontinens Samtliga boende med inkontinens ska utredas individuellt en gång per år. Andel boende med individuellt utredd och dokumenterad inkontinens redovisas. Andelen boende med individuellt utredd och dokumenterad inkontinens uppgår till 41 %. Andelen boende med individuellt utredd och dokumenterad inkontinens uppgår till 10 %. Alla boende på servicehuset är inte inkontinenta, vilket innebär att inkontinensutredning inte är aktuell för alla. I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens genom ett aktivt förebyggande arbete. Det krävs ett stort förbättringsarbete inom området inkontinens i båda verksamheterna, förslagsvis genom att utbilda fler sjuksköterskor i förskrivningsrätt. Läkemedelsgenomgångar Samtliga boende som har ordinerade läkemedel ska genomgå en årlig läkemedelsgenomgång enligt gällande Regelbok för läkarinsatser i särskilt boende. Andel boende vars läkemedelsordination genomgått en årlig läkemedelsgenomgång redovisas. Ansvarig läkare i respektive verksamhet ansvarar för att läkemedelsgenomgångar genomförs tillsammans med bl. a sjuksköterskan. Andelen genomförda läkemedelsgenomgångar uppgår till 112 %. Ansvarig läkare i respektive verksamhet ansvarar för att läkemedelsgenomgångar genomförs tillsammans med bl. a sjuksköterskan. Andelen genomförda läkemedelsgenomgångar uppgår till 82 %. Alla boende har inte läkemedel ordinerade men alla har erbjudits att delta i läkemedelsgenomgångarna och vissa har tackat nej.

8 SID 8 (12) Munhälsa Samtliga boende med heldygnsomsorg och de boende på servicehus som har ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov ska årligen erbjudas munhälsobedömning som genomförs av landstingets tandvårdspersonal. Genomförd munhälsobedömning ska dokumenteras. Tackar den boende nej ska detta dokumenteras. Munhälsobedömningen ska utföras inom tre månader efter att den boende tackat ja. Andel boende där dokumenterad munhälsobedömning är utförd och andel boende som tackat nej redovisas. Alla boende på hemmet för Gamla omfattas av erbjudandet om en årlig munhälsobedömning. Under året har 74 % av de boende fått munhälsobedömning utförd och 4 % har tackat nej. Munhälsobedömningar genomförs av landstingets tandvårdspersonal och ska genomföras inom tre månader efter att den boende tackat ja. Erbjudanden om munhälsobedömningar, som gjorts under perioden oktober till och med december och där den boende tackat jag, har därmed troligtvis inte genomförts före årets slut och därmed inte heller registreras. På är 44 personer berättigade till och omfattas av erbjudandet om årliga munhälsobedömningar. De har genomförts för 98 % av de berättigade. Endast 2 % har tackat nej. Nutrition/malnutrition (undernäring) Andel boende där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition (undernäring) är utförts enligt bedömningsinstrumentet MNA (Mini Nutritional Assessment) redovisas. Riskbedömningen registreras en gång per år och boende. Tackar den boende nej ska detta dokumenteras. Antal boende med BMI (Body Mass Index) mindre än 22 följs per oktober månad. Syftet är att identifiera boende som befinner sig i riskzonen för malnutrition (undernäring) för att, om möjligt, vidta åtgärder för att förebygga att malnutrition uppstår. Riskbedömning för nutrition/malnutrition har utförts för 61 %. Antalet boende med BMI mindre än 22 uppgick till 12 boende, vilket motsvarar 9,3 %, i oktober månad. För att ytterligare minska antalet boende med risk för malnutrition måste åtgärder vidtas för boende där BMI mindre än 22 konstaterats och risk för malnutrition identifierats.

9 SID 9 (12) Riskbedömning för nutrition/malnutrition har utförts för 107 % av de boende. Antalet boende med BMI mindre än 22 uppgick till 27 boende, vilket motsvarar 30 %, i oktober månad. För att ytterligare minska antalet boende med risk för malnutrition måste åtgärder vidtas för boende där BMI mindre än 22 konstaterats och risk för malnutrition identifierats. Hälso- och sjukvårdskompetens I den kommunala äldreomsorgen arbetar legitimerade sjuksköterskor, legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade sjukgymnaster. Under oktober månad har antalet boende per omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast registrerats för att ge en indikation om hur stora ansvarsområden varje person inom respektive profession och verksamhet har. Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarade för 13 boende. Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarade för 129 boende var. Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarade för 30,3 boende. Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarade för 91 boende var. Hälso- och sjukvårdsavvikelser De avvikelser som rapporteras till MAS rör enbart hälso- och sjukvård. Fall och fallolyckor rapporteras också men redovisas under indikatorn Fallskaderisk och fallolyckor. Syftet med avvikelserapporteringen är att varje verksamhet ska kunna identifiera fel och brister i verksamheten och åtgärda dem för att öka patientsäkerheten. Det är därför mycket viktigt att alla negativ tillbud och händelser avvikelserapporteras. Effekten av vidtagna åtgärder ska följas upp och erfarenheterna från avvikelsehanteringen ska användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet inom varje enhet för att, om möjligt, förebygga och förhindra att den boende drabbas av vårdskada. Avvikelserapporteringen ligger också till grund för att MAS ska kunna bedöma huruvida en avvikelse ska utredas vidare och, i förekommande fall, göra anmälan

10 SID 10 (12) till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Ingen Lex Maria- anmälan har gjorts från. Avvikelser som inträffar på rapporteras regelbundet till nämndens MAS via entreprenörens MAS. Det är entreprenörens MAS som, enligt avtal, ansvarar för att göra Lex Maria- anmälningar till Socialstyrelsen. Nämndens MAS informeras omedelbart om händelsen enligt uppgjord rutin. Under året har en anmälan enligt Lex Maria gjorts från. Under året har 44 avvikelser inrapporterats. De allra flesta avvikelser, 43 stycken, avser brister i läkemedelshanteringen. Den vanligaste avvikelsen är uteblivet överlämnande av läkemedel till den boende. Under 2008 inrapporterades 90 avvikelser, varav 88 avsåg brister i läkmedelshanteringen. Majoriteten av dessa avvikelser rörde också uteblivet överlämnande av läkemedel. En anmälan enligt Lex Maria har gjorts under året. Anmälan, med dnr /09, redovisades på nämndsammanträdet Socialstyrelsens beslut i ärendet har ännu inte inkommit. Under året har 55 avvikelser inrapporterats. Majoriteten av avvikelserna, 54 stycken, avser brister i läkemedelshanteringen. Den vanligaste avvikelsen rör uteblivet överlämnande av läkemedel till den boende. Under 2008 inrapporterades 54 avvikelser, varav 51 avsåg brister i läkemedelshanteringen. Majoriteten av dessa avvikelser rörde också uteblivet överlämnande av läkemedel och utebliven signering vid överlämnande av läkemedel. Ingen avvikelse under året har föranlett anmälan enligt Lex Maria. Ärendets beredning Ärendet har beretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningsgruppen behandlade ärendet och pensionärsrådet Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen anser att de boende på och Hammarbyhöjdens servicehus får en god hälso- och sjukvård utifrån de viktiga områden som följts upp med, av staden, fastställda hälso- och sjukvårdsindikatorer.

11 SID 11 (12) Av de inrapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelserna har en händelse föranlett en anmälan enligt Lex Maria. Händelsen inträffade på och den boende led ingen synlig skada av det inträffade. Riskbedömningar för fallolyckor, hud/trycksår och nutrition/malnutrition har utförts för de flesta boende i båda verksamheterna. Andelen fallolyckor som lett frakturer är i stort sett detsamma i båda verksamheterna som under Antalet boende med trycksår är förhållandevis låg i båda verksamheterna och för att ytterligare minska antalet trycksår måste åtgärder vidtas för boende där trycksårsrisk identifierats. På är siffran för utförda riskbedömningar för nutrition/malnutrition något lägre än övriga utförda riskbedömningar, vilket är ett utvecklings- och förbättringsområde. Andelen boende med BMI mindre än 22 är tre gånger högre på Hammarbyhöjdens servicehus än på. För boende med risk för malnutrition och med ett alltför lågt BMI måste åtgärder vidtas i respektive verksamhet. På måste sjuksköterskorna intensifiera arbetet inom området nutrition förslagsvis genom förebyggande hälsosamtal med den boende avseende hans/hennes kosthållning och näringstillförsel. På servicehuset är det den boende själv som väljer vilken mat han/hon vill handla. Den boende väljer också om och när han/hon vill äta i restaurangen. Munhälsobedömningar har erbjudits de boende som är berättigade till det och majoriteten av de boende som omfattas av, och är berättigade till, munhälsobedömningar har fått dem utförda i respektive verksamhet Uppföljningen visar också att det finns mer eller mindre stora brister inom området inkontinens. I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens genom ett aktivt förebyggande arbete. Det krävs ett stort förbättringsarbete inom området inkontinens i båda verksamheterna, förslagsvis genom att utbilda fler sjuksköterskor i förskrivningsrätt. Samtliga boende som har ordinerade läkemedel ska genomgå en årlig läkemedelsgenomgång enligt gällande Regelbok för läkarinsatser i särskilt boende. På har samtliga boende genomgått en läkemedelsgenomgång och på har drygt 80 % av de boende genomgått en läkemedelsgenomgång. Alla boende på servicehuset har inte läkemedel ordinerade

12 SID 12 (12) men alla har erbjudits att delta i läkemedelsgenomgångarna och vissa har tackat nej.

1. Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden

1. Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden Utlåtande 2008: RVI (Dnr 327-1381/2008) Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Indikatorer för uppföljning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS 2010 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS SERVICEHUS Sammanfattning I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg BILAGA TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens stadsdelsförvaltning, äldreomsorg År 2011 Ansvarig för innehållet Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-27 Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr 2008-1020-600 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning:

Läs mer

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende.

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende. SID 1 (11) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Omvårdnadsnämnden Solna stad 2012

Patientsäkerhetsberättelse Omvårdnadsnämnden Solna stad 2012 SID 1 (27) Patientsäkerhetsberättelse Omvårdnadsnämnden Solna stad 2012 Annette Arnkil Medicinskt ansvarig sjuksköterska SOLNA STAD Organisationsnummer Telefon 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Kontakt@solna.se

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Ekgården kvartal 1, 2015 Dnr SN15/77-735

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Ekgården kvartal 1, 2015 Dnr SN15/77-735 2015-05-06 Rev 2015-06-01 Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS 08-560 39 223 Annicka.Pantzar@ekero.se Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Ekgården kvartal 1, 2015 Dnr SN15/77-735

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens sdf äldreomsorg

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens sdf äldreomsorg Kungsholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (38) 2013-11-11 BILAGA TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens sdf äldreomsorg Serafens vård och omsorgsboende År 2013

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård i Lidköpings kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård i Lidköpings kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård i Lidköpings kommun 2013 Vård & Omsorg Anette Persson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2(13) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Vård- och

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum Svarsjournal 4 enheter har svarat Publikationsnamn Namn Datum webbenkät hälso och sjukvård 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Skriftliga riktlinjer finns gällande avvikelsehantering 3. Rutin finns

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014 Torshälla stads nämnd Datum 1 (18) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration Thomas Living 016-710 73 45 Karin Engstad 016-710 73 43 Torshälla stads nämnd Patientsäkerhetsberättelse Torshälla

Läs mer

Enkät 7.3. Kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer

Enkät 7.3. Kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer Enkät 7.3. Kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer Till sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Välkommen att besvara års Kvalitetsenkät inom särskilda boenden. Enkäten besvaras av sjuksköterskor

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Tylner 08-535 312 59 sara.tylner@huddinge.se Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem Bakgrund Sedan 2003 har mätningar av längd och vikt regelbundet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens sdf äldreomsorg. Serafens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens sdf äldreomsorg. Serafens vård och omsorgsboende BILAGA TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kungsholmens sdf äldreomsorg Serafens vård och omsorgsboende År 2011 Ansvarig för innehållet Verksamhetschef för 29 HSL Lena

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Bergsunds vård- och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse för Bergsunds vård- och omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse för Bergsunds vård- och omsorgsboende År 2012 2012-01-16 Ansvarig för patientberättelse Ulla Sävås, verksamhetschef Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse ON 2015-193 Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden 2014 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Bakgrund 3 Ledningssystem 3 Ansvar för patientsäkerheten

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Stockholms Äldreboende AB Riddargårdens Vård- och Omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-12 Maria Hosseinpour, verksamhetschef

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

100 % av alla boende i särskilda boenden ska få/erbjudas en individuell bedömning av

100 % av alla boende i särskilda boenden ska få/erbjudas en individuell bedömning av 1 INLEDNING För att politiker i stadsdelsnämnderna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), äldreomsorgschefer samt berörda enheter ska få en uppfattning om kvaliteten av hälso- och sjukvårdsinsatserna

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för äldreboende Klippan Vardaga 10.02.2016. Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef Vardaga/Klippan Äldreboendet Klippan Norra Esplanaden 1 95331 Haparanda

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Uppföljning. Lövstavägen 31

Uppföljning. Lövstavägen 31 Uppföljning Lövstavägen 31 Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning enligt GPA-modellen. GPA är förkortning av granskning, patientsäkerhet och ansvar.för att få godkänt krävs det minst 80%

Läs mer

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kapitel: 3 Gäller fr.o.m. Reviderad den: 2008-09-11 Version: 1(5) Dnr RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Rutin för kost- och nutritionsbehandling Syfte:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2015 Socialnämnden 2016-02-08 Handläggare Dnr Åsa Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2015 Beslutat i Socialnämnden: Socialnämnden 2016-02-08 2 (18) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer