ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76"

Transkript

1 SIDA 1 AV 76

2 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid 8 Ekonomisk översikt 11 Kommunens personal 20 Drifts- och investeringsredovisning 25 Bokslut kommunen Resultaträkning 26 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 27 Noter 28 Koncernen Hagfors kommun 31 Bokslut kommunkoncernen Sammanställd redovisning 31 UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision 36 Samhällsbyggnadsutskottet 40 Barn- och bildningsutskottet 49 Miljö- och byggnämnden 55 Individ och omsorgsutskottet 58 Valnämnden 67 Överförmyndaren 68 Gemensam hjälpmedelsnämnd 69 REDOVISNINGSPRINCIPER 70 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 71 REVISIONSBERÄTTELSE 72 SIDA 2 AV 76

3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Årets resultat Årets resultat för kommunen uppgick till plus 31,2 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat plus 8,3 Mkr. Det bästa resultatet någonsin. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2013 överträffar resultatet för 2013 alla tidigare år. Verksamheternas nettokostnad är 3,5 procent lägre än budget. Alla enheter utom äldreomsorgen visar rejäla överskott. För äldreomsorgens del beror underskottet i huvudsak på ett stort omvårdnadsbehov hos de äldre inom hemtjänsten. Kommunledningen har fått i uppdrag att analysera och komma med åtgärdsförslag. Trots mycket bra ekonomiskt resultat understryker jag vikten av att även kommande år hålla investeringskostnader och utgifter nere. För solid ekonomi krävs fortsatt långsiktig återhållsamhet. Låneskuld Den totala låneskulden per 31 december 2013 i kommunen uppgår till 255 Mkr varav hela beloppet redovisas som långfristig skuld. Under 2013 har kommunen amorterat 40 Mkr och ingen ny upplåning har skett. Föregående år amorterade kommunen 28,5 Mkr. Under de senaste två åren har dryga 21 procent av låneskulden amorterats. Låneskulden per invånare 2013 är kr. Viktiga händelser Ett viktigt och glädjande besked var att flyglinjen till Arlanda beviljas fortsatt upphandling. Vi ser också en fortsatt expansion kring flygplatsområdet. Fortsatt negativ tendens i attitydundersökningen om företagsklimat som Svenskt näringsliv utför. Arbetet måste intensifieras ytterligare. På fritidssidan var utvecklingen och nyöppningen av Bio Hagfors lyckad. Förpremiär på filmen om Monica Z med besök av huvudrollsinnehavaren Edda Magnason och landshövdingen i en fullsatt biosalong. Sammanlagt sågs filmen av ca 1200 personer. Under hösten påbörjades byggandet av en fullstor idrottshall med stor publikkapacitet. Glädjande besked kom under hösten 2013 om att Svenska Rallyt har fått ett kontrakt med FIA (Fédération Internationale de l Automobile) och Promotororganisationen för WRC (World Rally Championship) som omfattar åren Detta betyder mycket för planeringen av marknadsföring av Hagfors kommun, besöksnäringen och att vi fortsatt har ett stort event i vår kommun. Ett samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Telia Sonera AB avseende bredbandsutbyggnad har tecknats i november Avtalet innebär att Telia via Skanova, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet till hushåll och företag i Hagfors kommun baserat på efterfrågan. I denna årsredovisning redovisas måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. Jag vill avslutningsvis tacka alla våra medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under året. Hagfors i februari 2014 Mikael Dahlqvist Kommunstyrelsens ordförande SIDA 3 AV 76

4 FAKTA OM FEM ÅR I SAMMANDRAG Antal invånare 31 december Åldersgrupp 0-17 år Åldersgrupp år Åldersgrupp 65-år födelsenetto flyttningsnetto Kommunal skattesats 22:50 22:50 22:50 22:50 22:50 Landstingets skattesats 10:75 10:75 10:75 11:20 11:20 Årets resultat, Mkr 7,4 0,4-16,6 3,6 31,2 Årets resultat, kr per invånare Eget kapital, Mkr 191,9 192,3 172,4 176,0 207,2 Eget kapital, kr per invånare Låneskuld, Mkr 262,0 334,5 323,5 295,0 255,0 Låneskuld, kr per invånare Soliditet, % Verksamhetens nettokostnad, Mkr 601,7 605,5 605,1 596,6 593,3 Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr 114,5 97,8 8,9 18,0 16,1 Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet Moderata samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna - 1 * 2 Miljöpartiet de gröna Totalt *Vakant MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE SIDA 4 AV 76

5 NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING 2013 Miljö- och byggnämnden, Valnämnden, Överförmyndaren samt Gemensam hjälpmedelsnämnd 0,4% Individ- och omsorgsutskottet 46,6% Kommunlednings utskottet 7,3% Samhälls byggnads utskottet 5,7% Barn- och bildningsutskottet 40,0% SIDA 5 AV 76

6 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD Faktorer i omvärlden som påverkar Hagfors kommun är bland andra utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer som beslutas av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget. SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Svensk tillväxt tyngs av en svag utveckling i omvärlden i spåren av finans- och skuldkrisen. Trots detta har arbetsmarknaden utvecklats något starkare än väntat. En fortsatt svag världsekonomi gör att exporten endast gradvis återhämtar sig medan hushållen fortsätter att öka sin konsumtion. Tillväxten förstärks och arbetslösheten minskar något under Det råder samtidigt fortsatt osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Risken för en svagare utveckling dominerar alltjämt, visar Finansdepartementets nya prognos. I denna prognos bedömer Finansdepartementet att Sveriges BNP 2013 växer med 1,0 procent och 2014 med 2,4 procent. Liknande prognos har SKL (Sveriges kommuner och landsting) som bedömer att Sveriges BNP 2013 växer med 0,9 procent och 2014 med 2,7 procent. Enligt SKL kommer läget på den svenska arbetsmarknaden att förbättras gradvis under Nedgången i arbetslöshet beräknas dock bli liten. I december 2013 var antalet arbetslösa i åldern år , vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Detta innebär en minskning med 0,1 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatt svaga arbetsmarknaden håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen håller sig runt 1 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. Dessutom begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna 2014 till följd av att den s.k. bromsen aktiveras. Realt skatteunderlag bedöms växa med ca 2 procent per år från 2013 till 2017, med undantag för 2014 som bedöms växa med endast drygt 1 procent. KÄNSLIGHETSANALYS Kommunens ekonomiska utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. En del faktorer kan påverkas av kommunen andra inte. I känslighetsanalysen redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. HÄNDELSE / FÖRÄNDRING RESULTATEFFEKT MKR Löneförändring 1 % inkl. PO 5,0 10 heltidstjänster 4,1 Prisförändring varor och tjänster 1% 3,3 Ändrade rörliga låneräntor 1% 0,6 Förändrad likviditet 10 miljoner kr 0,3 Ändrade taxor och avgifter 1% 0,6 varav va och renhållning 0,4 Ökad utdebitering 10 öre 2,2 Ökat skatteunderlag 1% 4,4 Förändring skatter o bidrag per 100 invånare 4,9 SIDA 6 AV 76

7 BEFOLKNINGSUTVECKLING Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 99 personer under året och vid utgången av 2013 hade Hagfors invånare. Minskningen för 2012 var 112 personer. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med personer eller 10,6 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen personer eller 22,4 procent. Medelvärdet per år blir då -1,12 procent. De senaste två åren har minskningen avtagit och utfallet för 2012 var -0,91 procent och för ,81 procent. Befolkningsminskningen är procentuellt störst i åldersgruppen 0-17 år. Gruppen 65 år och äldre är högre i snitt än länet för övrigt. Från 2013 sker en ökning i befolkningen år samtidigt som gruppen 80 år och äldre minskar. Andelen personer med hemtjänstinsatser i kommunen har ökat. SYSSELSÄTTNING ARBETSLÖSHET Totalt Hagfors kommun 9,9% 8,7% 8,3% 8,8% 9,2% Totalt Värmlands län 8,6% 7,9% 7,4% 7,8% 7,7% Totalt Riket 7,1% 6,8% 6,3% 6,9% 6,8% Kvinnor Hagfors kommun 8,3% 8,9% 7,9% 7,6% 8,2% Män Hagfors kommun 11,3% 8,9% 8,8% 9,9% 10,2% Ungdomar år Hagfors kommun 23,7% 19,5% 19,8% 21,8% 21,8% Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 december i andel av befolkning år. Antalet arbetslösa i Hagfors kommun ökar med 0,4 procent jämfört med föregående år och uppgår nu till 9,2 procent. För hela riket och för Värmlands län minskar arbetslösheten med 0,1 procent. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 10 av 16 kommuner. Det är framförallt andelen arbetslösa kvinnor i Hagfors kommun som ökar jämfört med föregående år. Man kan konstatera att det finns ett samband mellan hög arbetslöshet för ungdomar och stor befolkningsminskning av ungdomar. SIDA 7 AV 76

8 VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID VIKTIGA HÄNDELSER En mycket positiv händelse under 2013 är det ekonomiska utfallet med Årets resultat på +31,2 Mkr. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2013 överträffar resultatet för 2013 alla tidigare år. Kommunkoncernen har tack vare fortsatt god likviditet kunnat amortera 50,5 mkr på räntebärande lån. Låneskulden minskar således med knappt 10 procent vilket förbättrar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna under kommande år. I juni 2013 beslutade kommunstyrelsen i Hagfors att bygga en ny sporthall i anslutning till den befintliga hallen vid Älvstranden Bildningscentrum. I oktober 2013 togs det första spadtaget för sporthallen, som beräknas kosta cirka 31 Mkr. Glädjande besked kom under hösten 2013 om att Svenska Rallyt har fått ett kontrakt med FIA (Fédération Internationale de l Automobile) och Promotororganisationen för WRC (World Rally Championship) som omfattar åren Detta betyder mycket för planeringen av marknadsföring av Hagfors kommun, besöksnäringen och att vi fortsatt har ett stort event i vår kommun. Ett samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Telia Sonera AB avseende bredbandsutbyggnad har tecknats Avtalet innebär att Telia via Skanova, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet till hushåll och företag i Hagfors kommun baserat på efterfrågan. Utveckling och nyöppning av Bio Hagfors som under året har köpt in digital utrustning för att kunna visa nya filmer och livesändningar. Bio Hagfors har arrangerat förpremiär på filmen om Monica Z med besök av huvudrollsinnehavaren Edda Magnason och Landshövdingen i en fullsatt biosalong. Sammanlagt sågs filmen av ca 1200 personer. Inom verksamheten för barn och bildning har start skett av ny avdelning på förskolan Grå villan och kvällisavdelning på förskolan Milan. Gemensam värdegrund och målbild är framarbetad. Ökat asylmottagande med ny förberedelseklass på Kyrkheden. 90 % av vård och omsorgstagarna är nöjda med äldreomsorgen i enkätundersökning, vilket kan anses som gott resultat. Vidare har Äldreomsorgen under 2013 bytt ut 96 procent av de analoga larmen till digitala. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. I denna årsredovisning redovisas måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. Under respektive utskotts och nämnds verksamhetsberättelse redovisas de målkort som är klara. I detta stycke redovisas kommunens övergripande målkort. SIDA 8 AV 76

9 SIDA 9 AV 76

10 SIDA 10 AV 76

11 FRAMTIDEN I De senaste två åren har befolkningsminskningen avtagit. Anledningen till detta är oklar men en förklaring kan vara att arbetslösheten är hög även i närliggande kommuner och framförallt i Karlstad kommun. All befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och statsbidrag. Hagfors kommun har de senaste 10 åren tappat 10,6 procent av sin befolkning. Det tidigare påtalade sambandet mellan hög arbetslöshet och stor befolkningsminskning för specifikt ungdomar utgör ett stort problem. Lyckas man skapa fler arbetstillfällen för ungdomar i kommunen avtar befolkningsminskning och kommunens långsiktiga ekonomi förbättras. För 2014 uppkommer en förbättring i form av ökade bidrag för Hagfors kommun avseende kommunalekonomisk utjämning. Detta medför en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. Befolkningsminskningsproblemet består dock. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger mer i procent än vad skatteunderlaget generar i ökade intäkter. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Kommunledningen arbetar, trots den tillfälliga förbättringen i kommunens ekonomi, med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter. EKONOMISK ÖVERSIKT ÅRETS RESULTAT Årets resultat för kommunen uppgick till +31,2 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +8,3 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med hela +22,9 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +18,4 Mkr. Största förklaringsposterna jämfört med budget är dels att samtliga verksamheter, förutom Individ- och omsorgsutskottet, redovisar positiva avvikelser mot budget med +9,2 Mkr samt dels återbetalning av premier från AFA Försäkring med +13,8 Mkr. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2013 överträffar resultatet för 2013 alla tidigare år. ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP * 1. År ,2 Mkr 2. År ,3 Mkr 3. År ,0 Mkr 4. År ,4 Mkr 5. År ,7 Mkr * Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP * 1. År ,9% 2. År ,8% 3. År ,3% 4. År ,1% 5. År ,7% * Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag under DRIFTSREDOVISNINGEN Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 592,4 Mkr. Det är en minskning från föregående år med 7,7 Mkr eller 1,2 procent. Motsvarande förändring 2012 var en minskning med 3,4 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2013 uppgår till +23,0 Mkr. För 2012 var budgetavvikelsen +23,9 Mkr SIDA 11 AV 76

12 BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr) Kommunledningsutskottet +16,5 Samhällsbyggnadsutskottet +2,7 Barn- och bildningsutskottet +6,0 Miljö- och byggnämnden +0,5 Individ- och omsorgsutskottet -2,8 Valnämnden, överförmyndaren och hjälpmedelsnämnden +0,0 Summa budgetavvikelse bokslut ,0 Kommunledningsutskottet positiva avvikelse förklaras av att nämnda återbetalning av premier från AFA Försäkring på +13,8 Mkr redovisas här. Samhällsbyggnadsutskottet redovisar överskott beroende på framförallt serviceenhetens +1,4 Mkr. Barn- och bildningsutskottets positiva avvikelse beror främst på att verksamheten för ensamkommande barn/asyl resurscentrum ger 2,3 Mkr i överskott. Dessutom lämnar grundskolan 1,4 Mkr i överskott. Individ- och omsorgsutskottet redovisar en negativ avvikelse mot budget -2,8 Mkr. Detta beror i huvudsak på att Äldreomsorgen har högre personalkostnader pga. att antalet beviljade timmar inom hemtjänsten klart överstiger budgeterad volym. Äldreomsorgen redovisar -6,3 Mkr. Sociala avdelningen inom samma utskott har dock en positiv avvikelse mot budget +3,5 Mkr. Detta beror på lägre efterfrågan och kostnader avseende lagstadgade insatser samt retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan. VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD Verksamheternas nettokostnad uppgår till 593,3 Mkr, vilket är 21,8 Mkr eller 3,5 procent lägre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2012 var 596,6 Mkr. Minskningen på 3,3 Mkr motsvarar -0,56 procent VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, KR / INV Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2013 blir kr. Att jämföra med kr per invånare för De 124 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 0,3 procent. Ökningen beror på att befolkningsminskningen på -0,81 procent överstiger totala nettokostnadsminskningen på - 0,56 procent. SIDA 12 AV 76

13 NETTOKOSTNADER ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används för att finansiera den löpande verksamheten. 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 Nettokostnadernas andel i % av skatter och generella statsbidrag med eller utan finansnetto var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 95,1 procent. Motsvarande andel för 2012 var 97,0 procent. Diagramet ovan visar senaste tio åren men även vid en historisk jämförelse från 1987 och framåt är siffran 95,1 procent överlägsen. Även vid jämförelse utan finansnettot är siffran för 2013 på 93,3 procent historiskt klart lägst. FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER Finansiella kostnader uppgår 2013 till 13,3 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,4 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,6 Mkr. Finansnetto blir således negativt med 11,7 Mkr vilket är +1,3 Mkr bättre än budget. För 2012 var finansnettot negativt med 12,3 Mkr. Således har utfallet av finansnettot förbättras med 0,6 Mkr eller 4,9 procent. Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2013 uppgår till -1,83 procent. Detta är ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet. Kommunens mål är ett negativt finansnetto motsvarande max 1 procent. Mål således icke uppnått. Kommunen skall enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att minimera rörliga banklåneräntor med bindningstider kortare än tre månader och istället använda derivatinstrument som räntederivat. Långsiktiga räntederivat som motverkar förändringar kan anses som effektiva men medför en viss kortsiktig tröghet avseende möjligheter att förbättra nämnda nyckeltal. EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER Inga extraordinära kostnader eller intäkter finns att redovisa under SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER Kommunens skatteunderlag enligt 2013 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2012, ökade med 2,0 % till 1,97 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2012 ökade med 4,0 %. Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är kronor/invånare medan kommunens skattekraft är kronor/invånare eller 86,5% (87,4 % föregående år) av rikets. 99,2 98,2 97,7 96,2 98,7 96,8 97,0 95,0 95,1 93,3 SIDA 13 AV 76

14 Kr/inv MEDELSKATTEKRAFT, KR / INV Medel riket Hagfors Inkomstår Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningssystemet. Skatteintäkterna år 2013 uppgår till 468,5 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2012 med 0,3 Mkr och prognos för slutavräkning år 2013 med -3,0 Mkr. Totala skatteintäkter 2013 är 3,5 Mkr lägre än budget. GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades fr.o.m. 2005, innebärande bl.a. att inkomstutjämningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattekraften. Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. GENERELLA STATSBIDRAG Belopp i Mkr Inkomstutjämning 114,5 105,8 118,1 118,7 127,6 Kostnadsutjämning 8,1 11,1 3,8 0,6-0,9 Strukturbidrag 8,3 3,3 8,4 8,0 7,2 LSS-utjämning 6,4 8,2 5,0 8,9 6,5 Regleringsavgift -5,8 5,8 12,8 6,1 5,6 Summa bidrag 131,5 134,2 148,1 142,2 146,0 Kommunal fastighetsavgift 19,9 20,9 21,1 21,3 21,6 Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2013 till 21,6 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2013 summerar till 146,0 Mkr. Totalt 167,6 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med +3,2 Mkr. SIDA 14 AV 76

15 EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Finansiella intäkter, försäljn och lån; 0,2% Avgifter och ersättningar; 12,9% Generella statsbidrag; 20,1% Bidrag; 10,6% Skatteintäkter; 56,1% Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen före avdrag för regleringsavgift utgör 636,2 Mkr eller 76,2 procent av totalt 834,4 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2013 till 107,9 Mkr eller 12,9 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter. Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 88,9 Mkr eller 10,6 procent. Exempel på övriga bidrag är 34,6 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 25,4 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket och 9,1 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS. HUR ANVÄNDS PENGARNA? Material; 7,2% Tjänster; 20,0% Bidrag; 4,3% Amorteringar lån; 4,8% Kostnader för arbetskraft; 62,1% Finansiella kostnader; 1,6 % Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 519,0 Mkr eller 62,1% av totalt 835,4 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 167,5 Mkr eller 20,0 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. SIDA 15 AV 76

16 INVESTERINGAR Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 16,1 Mkr. Nettoinvestering per invånare är 1334 kr. Mkr NETTOINVESTERINGAR Exempel på större investeringar under 2013 är påbörjad Idrottshall 5,8 Mkr, åtgärdspaket Älvstrandens bildningscentrum 1,4 Mkr, förtätning Kyrkheden 0,6 Mkr, fortsatt förnyelse av råvattenledning 0,6 Mkr samt energieffektiviseringar i olika fastigheter och belysningar 1,1 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2013 var 29,4 Mkr. Ytterligare ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet är investeringars självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande verksamheten betalats dvs. årets resultat + årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. Nyckeltalet uttrycks i procent där över 100 är bra då det betyder att kommunen finansierat alla investeringar med skattepengar. Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod. INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR Årets resultat, Mkr 7,4 0,4-16,6 3,6 31,2 Avskrivningar, Mkr 31,9 28,2 44,6 29,6 29,6 Årets resultat + avskrivningar, Mkr 39,3 28,6 28,0 33,2 60,7 Investeringar, Mkr 114,5 97,8 16,8 18,0 16,1 Självfinansieringsgrad i % per år 34% 29% 166% 184% 377% Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 72% Summering av åren enligt ovanstående tabell visar att kommunen har 72 procent i självfinansieringsgrad. Mål således icke uppnått. TILLGÅNGAR OCH SKULDER Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 577,5 Mkr vilket är en minskning med 14,6 Mkr jämfört med föregående år. Kortfristiga fordringar uppgår till 63,8 Mkr och har minskat med 14,1 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 318,1 Mkr vilket är en minskning med 20,5 Mkr jämfört med föregående år. 55,6 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskuld för Bellmansgården. Under året har amorterats 1,0 Mkr på leasingskulden. 3,4 Mkr avser skuld till Torsby, Munkfors och Forshaga kommuner för deltagande i lån till Trafikverket för ombyggnation av riksväg 62. Kortfristiga skulder uppgår till 122,8 Mkr och har minskat med 19,5 Mkr mot föregående år. SIDA 16 AV 76

17 LÅNESKULD Den totala låneskulden per 31 december 2013 i kommunen uppgår till 255,0 Mkr varav hela beloppet redovisas som långfristig skuld. Under 2013 har kommunen amorterat 40,0 Mkr och ingen ny upplåning skett. Föregående år amorterade kommunen 28,5 Mkr. Således har 21,2 procent av låneskulden amorterats under de senaste två åren. Låneskulden per invånare 2013 är kr. BORGENSÅTAGANDEN Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 205,9 Mkr, varav 100,9 Mkr avser Hagforshem AB samt 105,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 10,5 Mkr som koncernbolagen amorterat i lån under PENSIONSFÖRPLIKTELSER Kommunen har beslutat att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen utbetalas som individuell del, samt att försäkringslösning väljs vad gäller kompletterande ålderspension och efterlevandepensioner. Avsättningen i 2013 års bokslut uppgår till 5,37 Mkr och består av följande delposter: PENSIONER, BALANSPOSTER Särskild avtals/ålderspension, Mkr 1,28 1,26 Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr 0,09 0,09 Ålderspension, Mkr 1,94 1,86 Pension till efterlevande, Mkr 0,87 1,01 Pensionsbehållning, Mkr 0,09 0,09 Avsättning löneskatt, Mkr 1,04 1,05 Summa, Mkr 5,32 5,37 Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2013 till 419,0 Mkr inkl. löneskatt. För 2012 var motsvarande förpliktelse 396,1 Mkr. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR I 2013 års bokslut har 0,7 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen. Avsättningen uppgår nu totalt till 8,9 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 21,9 Mkr. Övriga avsättningar uppgår till 1,6 Mkr. EGET KAPITAL Årets resultat på 31,2 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 207,2 Mkr. Eget kapital per invånare 2013 är kr vilket är lågt jämfört med övriga kommuner i Värmlands län. SIDA 17 AV 76

18 SOLIDITET Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 30,2 procent. Detta innebär en förbättring med knappt 5 procent från föregående år. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors kommuns soliditet fortfarande låg. SOLIDITET % 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 44,5 Mkr i kommunen vilket är en ökning med 17,7 Mkr jämfört med föregående år. Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Diagrammet nedan illustrerar kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 100 procent räcker omsättningstillgångarna precis till att betala de kortfristiga skulderna. För 2013 är kommunens kvot 88,2 procent vilket är en förbättring med hela 14,6 procentenheter mot föregående år. Över en tioårs period är aktuellt värde det absolut högsta och därmed föreligger mycket god kortfristig betalningsförmåga i kommunen. BETALNINGSBEREDSKAP % 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 73,6 88, SIDA 18 AV 76

19 KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter skall överstiga kostnaderna. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat skall återställas inom de kommande tre åren. BALANSKRAVET 2013 (Tkr) Årets resultat Reavinster som ingår i resultatet Reaförluster som ingår i resultatet Omställningskostnader 0 Justerat resultat Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott att täcka från föregående år. SIDA 19 AV 76

20 KOMMUNENS PERSONAL PERSONALSTRUKTUR Den första november 2013 fanns inom Hagfors kommun 998 (1014) tillsvidareanställda och 89 (93) visstidsanställda med månadslön, totalt 1087 anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 900 kvinnor (82,8 procent) och 187 män (17,2 procent) anställda. ANSTÄLLNINGSFORM Kvinnor Män Totalt KLU Visstid Tillsvidare Totalt SBU Visstid Tillsvidare Totalt Barn o Bildn Visstid Tillsvidare Totalt Miljö o Bygg Visstid Tillsvidare Totalt Sociala avd Visstid Tillsvidare Totalt Äldreomsorg Visstid Tillsvidare Totalt Sa kvinnor/män Procent kvinnor/män 82,8 17,2 Summa visstid 89 Summa tillsvidare 998 Summa totalt 1087 SYSSELSÄTTNINGSGRAD Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 50,47 procent (48,88 procent) av kvinnorna heltid. 84,21 procent (81,82 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 55,61 procent (54,24 procent) heltid vilket innebär en ökning i jämförelse till föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 89,01 procent år 2012 till 89,21 procent för SIDA 20 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Resultaträkning (i mkr) 2005 2004 Koncern Koncern Verksamhetens intäkter 92,5 97,3 Verksamhetens kostnader -271,3-282,6 Avskrivningar -13,4-11,5 Verksamhetens nettokostnad - 192,2-196,8

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Syfte Enligt 8 kap. lagen om kommunal redovisning skall kommunen årligen sammanställa en resultat- och balansräkning, som skall omfatta såväl kommunens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer