ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76"

Transkript

1 SIDA 1 AV 76

2 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid 8 Ekonomisk översikt 11 Kommunens personal 20 Drifts- och investeringsredovisning 25 Bokslut kommunen Resultaträkning 26 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 27 Noter 28 Koncernen Hagfors kommun 31 Bokslut kommunkoncernen Sammanställd redovisning 31 UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision 36 Samhällsbyggnadsutskottet 40 Barn- och bildningsutskottet 49 Miljö- och byggnämnden 55 Individ och omsorgsutskottet 58 Valnämnden 67 Överförmyndaren 68 Gemensam hjälpmedelsnämnd 69 REDOVISNINGSPRINCIPER 70 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 71 REVISIONSBERÄTTELSE 72 SIDA 2 AV 76

3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Årets resultat Årets resultat för kommunen uppgick till plus 31,2 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat plus 8,3 Mkr. Det bästa resultatet någonsin. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2013 överträffar resultatet för 2013 alla tidigare år. Verksamheternas nettokostnad är 3,5 procent lägre än budget. Alla enheter utom äldreomsorgen visar rejäla överskott. För äldreomsorgens del beror underskottet i huvudsak på ett stort omvårdnadsbehov hos de äldre inom hemtjänsten. Kommunledningen har fått i uppdrag att analysera och komma med åtgärdsförslag. Trots mycket bra ekonomiskt resultat understryker jag vikten av att även kommande år hålla investeringskostnader och utgifter nere. För solid ekonomi krävs fortsatt långsiktig återhållsamhet. Låneskuld Den totala låneskulden per 31 december 2013 i kommunen uppgår till 255 Mkr varav hela beloppet redovisas som långfristig skuld. Under 2013 har kommunen amorterat 40 Mkr och ingen ny upplåning har skett. Föregående år amorterade kommunen 28,5 Mkr. Under de senaste två åren har dryga 21 procent av låneskulden amorterats. Låneskulden per invånare 2013 är kr. Viktiga händelser Ett viktigt och glädjande besked var att flyglinjen till Arlanda beviljas fortsatt upphandling. Vi ser också en fortsatt expansion kring flygplatsområdet. Fortsatt negativ tendens i attitydundersökningen om företagsklimat som Svenskt näringsliv utför. Arbetet måste intensifieras ytterligare. På fritidssidan var utvecklingen och nyöppningen av Bio Hagfors lyckad. Förpremiär på filmen om Monica Z med besök av huvudrollsinnehavaren Edda Magnason och landshövdingen i en fullsatt biosalong. Sammanlagt sågs filmen av ca 1200 personer. Under hösten påbörjades byggandet av en fullstor idrottshall med stor publikkapacitet. Glädjande besked kom under hösten 2013 om att Svenska Rallyt har fått ett kontrakt med FIA (Fédération Internationale de l Automobile) och Promotororganisationen för WRC (World Rally Championship) som omfattar åren Detta betyder mycket för planeringen av marknadsföring av Hagfors kommun, besöksnäringen och att vi fortsatt har ett stort event i vår kommun. Ett samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Telia Sonera AB avseende bredbandsutbyggnad har tecknats i november Avtalet innebär att Telia via Skanova, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet till hushåll och företag i Hagfors kommun baserat på efterfrågan. I denna årsredovisning redovisas måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. Jag vill avslutningsvis tacka alla våra medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under året. Hagfors i februari 2014 Mikael Dahlqvist Kommunstyrelsens ordförande SIDA 3 AV 76

4 FAKTA OM FEM ÅR I SAMMANDRAG Antal invånare 31 december Åldersgrupp 0-17 år Åldersgrupp år Åldersgrupp 65-år födelsenetto flyttningsnetto Kommunal skattesats 22:50 22:50 22:50 22:50 22:50 Landstingets skattesats 10:75 10:75 10:75 11:20 11:20 Årets resultat, Mkr 7,4 0,4-16,6 3,6 31,2 Årets resultat, kr per invånare Eget kapital, Mkr 191,9 192,3 172,4 176,0 207,2 Eget kapital, kr per invånare Låneskuld, Mkr 262,0 334,5 323,5 295,0 255,0 Låneskuld, kr per invånare Soliditet, % Verksamhetens nettokostnad, Mkr 601,7 605,5 605,1 596,6 593,3 Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr 114,5 97,8 8,9 18,0 16,1 Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet Moderata samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna - 1 * 2 Miljöpartiet de gröna Totalt *Vakant MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE SIDA 4 AV 76

5 NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING 2013 Miljö- och byggnämnden, Valnämnden, Överförmyndaren samt Gemensam hjälpmedelsnämnd 0,4% Individ- och omsorgsutskottet 46,6% Kommunlednings utskottet 7,3% Samhälls byggnads utskottet 5,7% Barn- och bildningsutskottet 40,0% SIDA 5 AV 76

6 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD Faktorer i omvärlden som påverkar Hagfors kommun är bland andra utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer som beslutas av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget. SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Svensk tillväxt tyngs av en svag utveckling i omvärlden i spåren av finans- och skuldkrisen. Trots detta har arbetsmarknaden utvecklats något starkare än väntat. En fortsatt svag världsekonomi gör att exporten endast gradvis återhämtar sig medan hushållen fortsätter att öka sin konsumtion. Tillväxten förstärks och arbetslösheten minskar något under Det råder samtidigt fortsatt osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Risken för en svagare utveckling dominerar alltjämt, visar Finansdepartementets nya prognos. I denna prognos bedömer Finansdepartementet att Sveriges BNP 2013 växer med 1,0 procent och 2014 med 2,4 procent. Liknande prognos har SKL (Sveriges kommuner och landsting) som bedömer att Sveriges BNP 2013 växer med 0,9 procent och 2014 med 2,7 procent. Enligt SKL kommer läget på den svenska arbetsmarknaden att förbättras gradvis under Nedgången i arbetslöshet beräknas dock bli liten. I december 2013 var antalet arbetslösa i åldern år , vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Detta innebär en minskning med 0,1 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatt svaga arbetsmarknaden håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen håller sig runt 1 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. Dessutom begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna 2014 till följd av att den s.k. bromsen aktiveras. Realt skatteunderlag bedöms växa med ca 2 procent per år från 2013 till 2017, med undantag för 2014 som bedöms växa med endast drygt 1 procent. KÄNSLIGHETSANALYS Kommunens ekonomiska utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. En del faktorer kan påverkas av kommunen andra inte. I känslighetsanalysen redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. HÄNDELSE / FÖRÄNDRING RESULTATEFFEKT MKR Löneförändring 1 % inkl. PO 5,0 10 heltidstjänster 4,1 Prisförändring varor och tjänster 1% 3,3 Ändrade rörliga låneräntor 1% 0,6 Förändrad likviditet 10 miljoner kr 0,3 Ändrade taxor och avgifter 1% 0,6 varav va och renhållning 0,4 Ökad utdebitering 10 öre 2,2 Ökat skatteunderlag 1% 4,4 Förändring skatter o bidrag per 100 invånare 4,9 SIDA 6 AV 76

7 BEFOLKNINGSUTVECKLING Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 99 personer under året och vid utgången av 2013 hade Hagfors invånare. Minskningen för 2012 var 112 personer. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med personer eller 10,6 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen personer eller 22,4 procent. Medelvärdet per år blir då -1,12 procent. De senaste två åren har minskningen avtagit och utfallet för 2012 var -0,91 procent och för ,81 procent. Befolkningsminskningen är procentuellt störst i åldersgruppen 0-17 år. Gruppen 65 år och äldre är högre i snitt än länet för övrigt. Från 2013 sker en ökning i befolkningen år samtidigt som gruppen 80 år och äldre minskar. Andelen personer med hemtjänstinsatser i kommunen har ökat. SYSSELSÄTTNING ARBETSLÖSHET Totalt Hagfors kommun 9,9% 8,7% 8,3% 8,8% 9,2% Totalt Värmlands län 8,6% 7,9% 7,4% 7,8% 7,7% Totalt Riket 7,1% 6,8% 6,3% 6,9% 6,8% Kvinnor Hagfors kommun 8,3% 8,9% 7,9% 7,6% 8,2% Män Hagfors kommun 11,3% 8,9% 8,8% 9,9% 10,2% Ungdomar år Hagfors kommun 23,7% 19,5% 19,8% 21,8% 21,8% Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 december i andel av befolkning år. Antalet arbetslösa i Hagfors kommun ökar med 0,4 procent jämfört med föregående år och uppgår nu till 9,2 procent. För hela riket och för Värmlands län minskar arbetslösheten med 0,1 procent. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 10 av 16 kommuner. Det är framförallt andelen arbetslösa kvinnor i Hagfors kommun som ökar jämfört med föregående år. Man kan konstatera att det finns ett samband mellan hög arbetslöshet för ungdomar och stor befolkningsminskning av ungdomar. SIDA 7 AV 76

8 VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID VIKTIGA HÄNDELSER En mycket positiv händelse under 2013 är det ekonomiska utfallet med Årets resultat på +31,2 Mkr. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2013 överträffar resultatet för 2013 alla tidigare år. Kommunkoncernen har tack vare fortsatt god likviditet kunnat amortera 50,5 mkr på räntebärande lån. Låneskulden minskar således med knappt 10 procent vilket förbättrar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna under kommande år. I juni 2013 beslutade kommunstyrelsen i Hagfors att bygga en ny sporthall i anslutning till den befintliga hallen vid Älvstranden Bildningscentrum. I oktober 2013 togs det första spadtaget för sporthallen, som beräknas kosta cirka 31 Mkr. Glädjande besked kom under hösten 2013 om att Svenska Rallyt har fått ett kontrakt med FIA (Fédération Internationale de l Automobile) och Promotororganisationen för WRC (World Rally Championship) som omfattar åren Detta betyder mycket för planeringen av marknadsföring av Hagfors kommun, besöksnäringen och att vi fortsatt har ett stort event i vår kommun. Ett samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Telia Sonera AB avseende bredbandsutbyggnad har tecknats Avtalet innebär att Telia via Skanova, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet till hushåll och företag i Hagfors kommun baserat på efterfrågan. Utveckling och nyöppning av Bio Hagfors som under året har köpt in digital utrustning för att kunna visa nya filmer och livesändningar. Bio Hagfors har arrangerat förpremiär på filmen om Monica Z med besök av huvudrollsinnehavaren Edda Magnason och Landshövdingen i en fullsatt biosalong. Sammanlagt sågs filmen av ca 1200 personer. Inom verksamheten för barn och bildning har start skett av ny avdelning på förskolan Grå villan och kvällisavdelning på förskolan Milan. Gemensam värdegrund och målbild är framarbetad. Ökat asylmottagande med ny förberedelseklass på Kyrkheden. 90 % av vård och omsorgstagarna är nöjda med äldreomsorgen i enkätundersökning, vilket kan anses som gott resultat. Vidare har Äldreomsorgen under 2013 bytt ut 96 procent av de analoga larmen till digitala. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. I denna årsredovisning redovisas måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. Under respektive utskotts och nämnds verksamhetsberättelse redovisas de målkort som är klara. I detta stycke redovisas kommunens övergripande målkort. SIDA 8 AV 76

9 SIDA 9 AV 76

10 SIDA 10 AV 76

11 FRAMTIDEN I De senaste två åren har befolkningsminskningen avtagit. Anledningen till detta är oklar men en förklaring kan vara att arbetslösheten är hög även i närliggande kommuner och framförallt i Karlstad kommun. All befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och statsbidrag. Hagfors kommun har de senaste 10 åren tappat 10,6 procent av sin befolkning. Det tidigare påtalade sambandet mellan hög arbetslöshet och stor befolkningsminskning för specifikt ungdomar utgör ett stort problem. Lyckas man skapa fler arbetstillfällen för ungdomar i kommunen avtar befolkningsminskning och kommunens långsiktiga ekonomi förbättras. För 2014 uppkommer en förbättring i form av ökade bidrag för Hagfors kommun avseende kommunalekonomisk utjämning. Detta medför en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. Befolkningsminskningsproblemet består dock. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger mer i procent än vad skatteunderlaget generar i ökade intäkter. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Kommunledningen arbetar, trots den tillfälliga förbättringen i kommunens ekonomi, med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter. EKONOMISK ÖVERSIKT ÅRETS RESULTAT Årets resultat för kommunen uppgick till +31,2 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +8,3 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med hela +22,9 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +18,4 Mkr. Största förklaringsposterna jämfört med budget är dels att samtliga verksamheter, förutom Individ- och omsorgsutskottet, redovisar positiva avvikelser mot budget med +9,2 Mkr samt dels återbetalning av premier från AFA Försäkring med +13,8 Mkr. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2013 överträffar resultatet för 2013 alla tidigare år. ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP * 1. År ,2 Mkr 2. År ,3 Mkr 3. År ,0 Mkr 4. År ,4 Mkr 5. År ,7 Mkr * Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP * 1. År ,9% 2. År ,8% 3. År ,3% 4. År ,1% 5. År ,7% * Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag under DRIFTSREDOVISNINGEN Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 592,4 Mkr. Det är en minskning från föregående år med 7,7 Mkr eller 1,2 procent. Motsvarande förändring 2012 var en minskning med 3,4 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2013 uppgår till +23,0 Mkr. För 2012 var budgetavvikelsen +23,9 Mkr SIDA 11 AV 76

12 BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr) Kommunledningsutskottet +16,5 Samhällsbyggnadsutskottet +2,7 Barn- och bildningsutskottet +6,0 Miljö- och byggnämnden +0,5 Individ- och omsorgsutskottet -2,8 Valnämnden, överförmyndaren och hjälpmedelsnämnden +0,0 Summa budgetavvikelse bokslut ,0 Kommunledningsutskottet positiva avvikelse förklaras av att nämnda återbetalning av premier från AFA Försäkring på +13,8 Mkr redovisas här. Samhällsbyggnadsutskottet redovisar överskott beroende på framförallt serviceenhetens +1,4 Mkr. Barn- och bildningsutskottets positiva avvikelse beror främst på att verksamheten för ensamkommande barn/asyl resurscentrum ger 2,3 Mkr i överskott. Dessutom lämnar grundskolan 1,4 Mkr i överskott. Individ- och omsorgsutskottet redovisar en negativ avvikelse mot budget -2,8 Mkr. Detta beror i huvudsak på att Äldreomsorgen har högre personalkostnader pga. att antalet beviljade timmar inom hemtjänsten klart överstiger budgeterad volym. Äldreomsorgen redovisar -6,3 Mkr. Sociala avdelningen inom samma utskott har dock en positiv avvikelse mot budget +3,5 Mkr. Detta beror på lägre efterfrågan och kostnader avseende lagstadgade insatser samt retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan. VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD Verksamheternas nettokostnad uppgår till 593,3 Mkr, vilket är 21,8 Mkr eller 3,5 procent lägre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2012 var 596,6 Mkr. Minskningen på 3,3 Mkr motsvarar -0,56 procent VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, KR / INV Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2013 blir kr. Att jämföra med kr per invånare för De 124 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 0,3 procent. Ökningen beror på att befolkningsminskningen på -0,81 procent överstiger totala nettokostnadsminskningen på - 0,56 procent. SIDA 12 AV 76

13 NETTOKOSTNADER ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används för att finansiera den löpande verksamheten. 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 Nettokostnadernas andel i % av skatter och generella statsbidrag med eller utan finansnetto var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 95,1 procent. Motsvarande andel för 2012 var 97,0 procent. Diagramet ovan visar senaste tio åren men även vid en historisk jämförelse från 1987 och framåt är siffran 95,1 procent överlägsen. Även vid jämförelse utan finansnettot är siffran för 2013 på 93,3 procent historiskt klart lägst. FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER Finansiella kostnader uppgår 2013 till 13,3 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,4 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,6 Mkr. Finansnetto blir således negativt med 11,7 Mkr vilket är +1,3 Mkr bättre än budget. För 2012 var finansnettot negativt med 12,3 Mkr. Således har utfallet av finansnettot förbättras med 0,6 Mkr eller 4,9 procent. Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2013 uppgår till -1,83 procent. Detta är ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet. Kommunens mål är ett negativt finansnetto motsvarande max 1 procent. Mål således icke uppnått. Kommunen skall enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att minimera rörliga banklåneräntor med bindningstider kortare än tre månader och istället använda derivatinstrument som räntederivat. Långsiktiga räntederivat som motverkar förändringar kan anses som effektiva men medför en viss kortsiktig tröghet avseende möjligheter att förbättra nämnda nyckeltal. EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER Inga extraordinära kostnader eller intäkter finns att redovisa under SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER Kommunens skatteunderlag enligt 2013 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2012, ökade med 2,0 % till 1,97 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2012 ökade med 4,0 %. Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är kronor/invånare medan kommunens skattekraft är kronor/invånare eller 86,5% (87,4 % föregående år) av rikets. 99,2 98,2 97,7 96,2 98,7 96,8 97,0 95,0 95,1 93,3 SIDA 13 AV 76

14 Kr/inv MEDELSKATTEKRAFT, KR / INV Medel riket Hagfors Inkomstår Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningssystemet. Skatteintäkterna år 2013 uppgår till 468,5 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2012 med 0,3 Mkr och prognos för slutavräkning år 2013 med -3,0 Mkr. Totala skatteintäkter 2013 är 3,5 Mkr lägre än budget. GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades fr.o.m. 2005, innebärande bl.a. att inkomstutjämningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattekraften. Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. GENERELLA STATSBIDRAG Belopp i Mkr Inkomstutjämning 114,5 105,8 118,1 118,7 127,6 Kostnadsutjämning 8,1 11,1 3,8 0,6-0,9 Strukturbidrag 8,3 3,3 8,4 8,0 7,2 LSS-utjämning 6,4 8,2 5,0 8,9 6,5 Regleringsavgift -5,8 5,8 12,8 6,1 5,6 Summa bidrag 131,5 134,2 148,1 142,2 146,0 Kommunal fastighetsavgift 19,9 20,9 21,1 21,3 21,6 Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2013 till 21,6 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2013 summerar till 146,0 Mkr. Totalt 167,6 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med +3,2 Mkr. SIDA 14 AV 76

15 EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Finansiella intäkter, försäljn och lån; 0,2% Avgifter och ersättningar; 12,9% Generella statsbidrag; 20,1% Bidrag; 10,6% Skatteintäkter; 56,1% Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen före avdrag för regleringsavgift utgör 636,2 Mkr eller 76,2 procent av totalt 834,4 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2013 till 107,9 Mkr eller 12,9 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter. Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 88,9 Mkr eller 10,6 procent. Exempel på övriga bidrag är 34,6 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 25,4 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket och 9,1 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS. HUR ANVÄNDS PENGARNA? Material; 7,2% Tjänster; 20,0% Bidrag; 4,3% Amorteringar lån; 4,8% Kostnader för arbetskraft; 62,1% Finansiella kostnader; 1,6 % Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 519,0 Mkr eller 62,1% av totalt 835,4 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 167,5 Mkr eller 20,0 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. SIDA 15 AV 76

16 INVESTERINGAR Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 16,1 Mkr. Nettoinvestering per invånare är 1334 kr. Mkr NETTOINVESTERINGAR Exempel på större investeringar under 2013 är påbörjad Idrottshall 5,8 Mkr, åtgärdspaket Älvstrandens bildningscentrum 1,4 Mkr, förtätning Kyrkheden 0,6 Mkr, fortsatt förnyelse av råvattenledning 0,6 Mkr samt energieffektiviseringar i olika fastigheter och belysningar 1,1 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2013 var 29,4 Mkr. Ytterligare ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet är investeringars självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande verksamheten betalats dvs. årets resultat + årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. Nyckeltalet uttrycks i procent där över 100 är bra då det betyder att kommunen finansierat alla investeringar med skattepengar. Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod. INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR Årets resultat, Mkr 7,4 0,4-16,6 3,6 31,2 Avskrivningar, Mkr 31,9 28,2 44,6 29,6 29,6 Årets resultat + avskrivningar, Mkr 39,3 28,6 28,0 33,2 60,7 Investeringar, Mkr 114,5 97,8 16,8 18,0 16,1 Självfinansieringsgrad i % per år 34% 29% 166% 184% 377% Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 72% Summering av åren enligt ovanstående tabell visar att kommunen har 72 procent i självfinansieringsgrad. Mål således icke uppnått. TILLGÅNGAR OCH SKULDER Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 577,5 Mkr vilket är en minskning med 14,6 Mkr jämfört med föregående år. Kortfristiga fordringar uppgår till 63,8 Mkr och har minskat med 14,1 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 318,1 Mkr vilket är en minskning med 20,5 Mkr jämfört med föregående år. 55,6 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskuld för Bellmansgården. Under året har amorterats 1,0 Mkr på leasingskulden. 3,4 Mkr avser skuld till Torsby, Munkfors och Forshaga kommuner för deltagande i lån till Trafikverket för ombyggnation av riksväg 62. Kortfristiga skulder uppgår till 122,8 Mkr och har minskat med 19,5 Mkr mot föregående år. SIDA 16 AV 76

17 LÅNESKULD Den totala låneskulden per 31 december 2013 i kommunen uppgår till 255,0 Mkr varav hela beloppet redovisas som långfristig skuld. Under 2013 har kommunen amorterat 40,0 Mkr och ingen ny upplåning skett. Föregående år amorterade kommunen 28,5 Mkr. Således har 21,2 procent av låneskulden amorterats under de senaste två åren. Låneskulden per invånare 2013 är kr. BORGENSÅTAGANDEN Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 205,9 Mkr, varav 100,9 Mkr avser Hagforshem AB samt 105,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 10,5 Mkr som koncernbolagen amorterat i lån under PENSIONSFÖRPLIKTELSER Kommunen har beslutat att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen utbetalas som individuell del, samt att försäkringslösning väljs vad gäller kompletterande ålderspension och efterlevandepensioner. Avsättningen i 2013 års bokslut uppgår till 5,37 Mkr och består av följande delposter: PENSIONER, BALANSPOSTER Särskild avtals/ålderspension, Mkr 1,28 1,26 Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr 0,09 0,09 Ålderspension, Mkr 1,94 1,86 Pension till efterlevande, Mkr 0,87 1,01 Pensionsbehållning, Mkr 0,09 0,09 Avsättning löneskatt, Mkr 1,04 1,05 Summa, Mkr 5,32 5,37 Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2013 till 419,0 Mkr inkl. löneskatt. För 2012 var motsvarande förpliktelse 396,1 Mkr. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR I 2013 års bokslut har 0,7 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen. Avsättningen uppgår nu totalt till 8,9 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 21,9 Mkr. Övriga avsättningar uppgår till 1,6 Mkr. EGET KAPITAL Årets resultat på 31,2 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 207,2 Mkr. Eget kapital per invånare 2013 är kr vilket är lågt jämfört med övriga kommuner i Värmlands län. SIDA 17 AV 76

18 SOLIDITET Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 30,2 procent. Detta innebär en förbättring med knappt 5 procent från föregående år. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors kommuns soliditet fortfarande låg. SOLIDITET % 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 44,5 Mkr i kommunen vilket är en ökning med 17,7 Mkr jämfört med föregående år. Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Diagrammet nedan illustrerar kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 100 procent räcker omsättningstillgångarna precis till att betala de kortfristiga skulderna. För 2013 är kommunens kvot 88,2 procent vilket är en förbättring med hela 14,6 procentenheter mot föregående år. Över en tioårs period är aktuellt värde det absolut högsta och därmed föreligger mycket god kortfristig betalningsförmåga i kommunen. BETALNINGSBEREDSKAP % 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 73,6 88, SIDA 18 AV 76

19 KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter skall överstiga kostnaderna. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat skall återställas inom de kommande tre åren. BALANSKRAVET 2013 (Tkr) Årets resultat Reavinster som ingår i resultatet Reaförluster som ingår i resultatet Omställningskostnader 0 Justerat resultat Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott att täcka från föregående år. SIDA 19 AV 76

20 KOMMUNENS PERSONAL PERSONALSTRUKTUR Den första november 2013 fanns inom Hagfors kommun 998 (1014) tillsvidareanställda och 89 (93) visstidsanställda med månadslön, totalt 1087 anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 900 kvinnor (82,8 procent) och 187 män (17,2 procent) anställda. ANSTÄLLNINGSFORM Kvinnor Män Totalt KLU Visstid Tillsvidare Totalt SBU Visstid Tillsvidare Totalt Barn o Bildn Visstid Tillsvidare Totalt Miljö o Bygg Visstid Tillsvidare Totalt Sociala avd Visstid Tillsvidare Totalt Äldreomsorg Visstid Tillsvidare Totalt Sa kvinnor/män Procent kvinnor/män 82,8 17,2 Summa visstid 89 Summa tillsvidare 998 Summa totalt 1087 SYSSELSÄTTNINGSGRAD Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 50,47 procent (48,88 procent) av kvinnorna heltid. 84,21 procent (81,82 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 55,61 procent (54,24 procent) heltid vilket innebär en ökning i jämförelse till föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 89,01 procent år 2012 till 89,21 procent för SIDA 20 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer