Årsredovisning rustdagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. rustdagen"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 rustdagen

2 Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013

3 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 25 april klockan i Sparbankens hörsal

4 Innehållsförteckning VD:s kommentar... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 6 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital Noter till de finansiella rapporterna Utgående mandatperioder Revisionsberättelse Företagsstyrning Sparbankens huvudmän, styrelse och revisorer Styrelse, personal och kontorsförteckning... 49

5 VD:s kommentar till verksamhetsåret var ett år av återhämtning i världen och i Sverige. Det var också ett år med fler positiva signaler även om de förhoppningarna inte helt infriades. För Orusts Sparbank fortsatte tillväxten och resultatet står sig mycket bra i jämförelse med andra banker. Jag är övertygad om att utvecklingen beror på vår filosofi och vårt sätt att arbeta. I en värld där kortsiktighet råder och de produkter som erbjuds är likriktade, står vi för långsiktighet, egna produkter och personlig service. I vår långsiktighet ligger också ett stort och uppriktigt engagemang i lokalsamhället. Vårt samhällsengagemang bygger på att vi ger tillbaka och ger mervärde för våra kunder vilket bidrar till utveckling i vårt område. Att kunderna uppskattar vår strategi återspeglas i bankens starka tillväxt. Allt fler företag börjar använda ord som långsiktighet och hållbarhet, något som vi har stått för sedan Åter ett starkt år för Orusts Sparbank Den samlade affärsvolymen ökade med 1,5 miljarder till 17,4 miljarder och rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor. 43,6 miljoner i rörelseresultatet kommer från utdelningen från våra Swedbankaktier. Åter visar det sig att långsiktighet lönar sig. Vi är en traditionell sparbank som erbjuder fördelaktiga villkor, arbetar kostnadseffektivt och är samtidigt banken som bryr sig. Några nyckeltal Orusts Sparbank Alla Sparbanker Räntabilitet, % 8,23 7,61 Soliditet, % 22,93 16,84 Affärsvolym per anställd, mkr Rörelseresultat per anställd, tkr KI-tal före kreditförluster 0,28 0,51 Vi är väl rustade inför framtiden En stabil lönsamhet är viktigt för att vara väl rustad för framtida myndighetskrav som ställs på banksektorn och för att värna vår företagsform som fristående sparbank. En god lönsamhet är också en förutsättning för att kunna fortsätta växa och för att ge våra kunder det där lilla extra i form av service, produkter och tjänster. Utsikter för 2014 Vi förväntar oss ett fortsatt lågt ränteläge men vår bedömning är att resultatet kan hamna i linje med årets resultat. Den digitala utvecklingen går i en rasande fart och tekniken gör det enklare att utföra de vardagliga bankärendena. Vår ambition är att ligga långt framme i den tekniska utvecklingen för att förenkla för våra kunder. Vi kommer fortsätta stödja och uppmuntra projekt med inriktning mot barn, ungdomar, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv. Den gamla sparbanksidén att ge tillbaka till bygden är lika aktuell idag som Henån i mars 2014 Birgitta Pettersson 2

6 Styrelsens berättelse Styrelsen för Orusts Sparbank ( ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013 bankens 126:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Vår verksamhet Orusts Sparbank är en fristående sparbank som bedriver traditionell bankverksamhet och försäkringsförmedling. Banken har fyra fullservicekontor på ön. Kontoren finns i Henåns, Ellös, Varekils och Svanesunds tätorter. Inriktningen är främst mot hushåll, små och medelstora företag, lantbruk, föreningar och kommun. Banken har ett samarbetsavtal med Swedbank som omfattar bland annat IT-tjänster, produktutveckling, hypoteksfinansiering, fonder och utlandstjänster. Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft 12 möten. Vid styrelsesammanträdena har bland annat behandlats verksamhetsplan, års- och delårsbokslut, resultat- finans- likviditets- kredit- och riskrapporter, kapitalbehov IKU, policys och instruktioner inom olika riskområden, compliance och revisionsrapporter, delegeringsbestämmelser och större kreditengagemang. Ökat innehav av Swedbankaktier Bankens aktieinnehav i Swedbank har ökats med stycken under året. Totalt innehav är aktier och dessa hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på 814,5 miljoner kronor. Aktieutdelningen på Swedbankaktierna bidrog med 43,6 miljoner kronor till årets resultat. Guldeken Sparbanken har sedan 1985 en resultatandelsstiftelse där den anställde får en individuell resultatandel. Syftet är att höja de anställdas motivation till goda arbetsinsatser i avsikt att stärka bankens ekonomiska ställning och marknadsposition. I årets bokslut har avsatts kr per heltidsanställd tjänsteman. Även bankens ledning omfattas av avsättningen som avspeglar det uppnådda resultatet och framgångarna på marknaden. Miljöarbete Orusts Sparbanks miljöarbete är en del i skapandet av ett uthålligt samhälle där affärsnytta och miljönytta går hand i hand. Arbetet styrs genom vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Systemet bygger bland annat på vår miljöpolicy och våra miljömål. Varje år granskas arbetet med Miljöledningssystemet av interna och externa revisorer. Orusts Sparbanks miljöarbete sträcker sig också utanför de egna lokalerna. Sparbanken är medlem i Orust Kretsloppsakademi som arbetar för ett energi och klimatneutralt Orust Den 4 maj invigdes den första snabbladdaren för elbilar. Stationen är sponsrad av Orusts Sparbank och finns i Henån. Orusts Stora Evert Taube pris och Orustdagen Priset är instiftat av Orusts Sparbank och Orust kommun i samarbete med Taubespelen. Priset, som är på kr, delades ut första gången års pristagare var Håkan Hellström som mottog priset på Orustdagen den 15 juni. Orustdagen var ett nytt arrangemang som hölls på Tofta gård där allmänheten bjöds in. Det var ett evenemang för att dels hylla pristagaren och dels för att bjuda på god underhållning av lokala artister. Orustdagen kryddades också med ett framträdande av Sven-Bertil Taube. Med över personer i publiken var det en lyckad start på arrangemanget som återkommer

7 När tar konjunkturen fart? Europa har fortfarande stora obalanser, men troligen är faran över för de så kallade PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien). I takt med att dessa genom tuffa neddragningar i ekonomin, har förtroendet från långivare återkommit. Räntorna i Spanien, Portugal och Grekland är idag lägre än innan eurokrisen bröt ut på allvar. ECB har lovat låga räntor under överskådlig tid men kan agera ytterligare om så behövs. Europa får också draghjälp från den amerikanska ekonomin som gradvis förbättras. USA:s centralbank, FED, har därför börjat reducera de månadsvisa obligationsköpen. USA-börsen har under 2013 gått som en raket och får idag anses som högt värderad. Kapitalflöden har därför vänts från USA till Europa där börserna är lägre värderade och utsikterna för fortsatt låga räntor bättre. Mycket återstår för att få hela Europa på fötter. Arbetslösheten är skyhög speciellt bland de yngre. Många talar idag om en förlorad generation. Strukturomvandlingen i de stora medlemsländerna Frankrike och Italien går trögt. Finansiella aktörer ser ändå tillräckligt med positiva tecken för att investera mer pengar till forna problemländer. Sammantaget är euroområdet ute ur recessionen och förtroendet ökar med det ståndaktiga Tyskland i spetsen. Tillväxten under 2014 beräknas stanna på blygsamma 1 %. Det riktiga draget i ekonomin låter vänta på sig. Kina, världens näst största ekonomi, inser nu att åren med tvåsiffrig tillväxt är förbi. En tillväxt under 2013 och 2014 med 7-8 % per år är hög nog med tanke på senare års expansion genom billiga lån. Utvecklingen i Kina inger viss oro. Ökad skuldsättning hos hushållen ger risk för bobubblor. Stigande löner minskar konkurrenskraften och kan leda till ytterligare inbromsning i ekonomin. Många räknar med att USA under 2014 kommer att bidra mer till den globala ekonomiska tillväxten än Kina. Även om USA ser en ökad stabilitet och större efterfrågan går världsekonomin fortfarande på låg växel. För de svenska hushållen blev 2013 ett gott år för alla som hade arbete. Köpkraften ökade med sänkta skatter, låg inflation och låga låneräntor. Samtidigt fortsatte priserna upp på bostäder främst i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Riksbankens stora dilemma var den låga inflationen och hushållens höga skuldsättning. Börsen steg med drygt 20 % och nuddade all time high från Även för 2014 har hushållen goda förutsättningar att öka ekonomin. Inflationen blir låg, boräntorna mycket låga och skatten sänkt ytterligare. Men vågar hushållen öppna plånboken? Sparkvoten kring 10 % av dispositionsinkomsten är den högsta nivån sedan 1990-talet. Många är säkert försiktiga med sina utgifter efter allt tal om åtgärder mot eventuella bostadsbubblor, som skulle göra bolån dyrare. Troligtvis sjunker arbetslösheten något men någon stor förbättring sker knappast. År 2014 kan bli det första året som Sverige på länge får en normal tillväxt som indikerar på 2,5 %. 4

8 Sparbankens ställning Balansomslutning: Balansomslutningen ökade med 699,4 mkr (11,2 %) under året och uppgick till 6 959,3 mkr vid 2013 års slut. Inlåning: Inlåningen ökade med 339,5 mkr (6,9 %) under året och uppgick till 5 280,8 mkr vid 2013 års slut. Swedbank Robur: Våra kunders placeringar i fondbolaget Swedbank Robur ökade under året med 18,3 % till 1 995,5 mkr. Därav avser 470,2 mkr Swedbank Försäkring. Utlåning: Utlåningen till allmänheten ökade med 576,9 mkr (14,4 %) under året och uppgick till 4 594,6 mkr vid 2013 års slut. Utöver egen utlåning förmedlar banken bundna fastighetskrediter till Swedbank Hypotek. Summan av dessa ökade under året med 155,8 mkr (3,5 %) och uppgick till 4 651,2 mkr vid 2013 års slut. Eget kapital: Sparbankens eget kapital ökade med 387,3 mkr (32,0 %) under året och uppgick till 1 595,7 mkr vid 2013 års slut. Kapitalbas: Kapitalbasen ökade med 63,0 mkr under året och uppgick till 674,8 mkr vid 2013 års slut. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2013 var 2,05 att jämföras med 2,07 vid utgången av Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick till 149,1 mkr. Räntenettot var 113,8 mkr och övriga intäkter 96,4 mkr. Kostnader inklusive kreditförluster uppgick till 61,1 mkr. Resultat för 2014 förväntas ligga i linje med

9 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr Förändring under året, % av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer 9,6 8,8 3,8 7,9 14,9 Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 22,9 19,6 17,7 17,4 16,2 2,0 2,1 1,9 2,1 2,4 2,0 2,1 1,9 2,1 2,4 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 1,7 2,1 2,3 2,3 2,7 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,3 1,3 1,1 1,1 1,6 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,9 0,8 0,7 0,6 1,0 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 8,2 8,7 7,9 7,2 13,2 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,28 0,33 0,38 0,40 0,32 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,29 0,34 0,38 0,47 0,36 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,9 1,1 1,6 1,4 0,8 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

10 Resultat- och balansräkning mkr Resultaträkning Räntenetto 113,8 122,6 122,3 113,7 123,6 Provisioner, netto 41,1 38,5 36,5 35,7 36,9 Nettoresultat av finansiella transaktioner 10,0 9,4-9,8 4,1 11,5 Övriga intäkter 45,3 24,5 12,8 0,6 21,5 Summa intäkter 210,2 195,0 161,8 154,1 193,5 Allmänna administrationskostnader -54,4-57,6-54,2-57,2-57,7 Övriga kostnader [1] -5,4-6,3-6,8-4,9-4,2 Kreditförluster -1,3-2,1-0,7-9,7-7,5 Summa kostnader -61,1-66,0-61,7-71,8-69,4 Rörelseresultat 149,1 129,0 100,1 82,3 124,1 Bokslutsdispositioner 27,0-27,0 0,0 0,0 12,0 Skatter -28,4-21,2-24,5-21,8-31,3 Årets resultat 147,7 80,8 75,6 60,5 104,8 Balansräkning Kassa 7,6 10,2 8,7 7,8 8,8 Utlåning till kreditinstitut 325,6 557,6 419,6 561,1 359,6 Utlåning till allmänheten 4 594, , , , ,3 Räntebärande värdepapper 1 051,7 962,2 728,1 989, ,7 Aktier och andelar 923,4 643,0 472,4 393,0 243,6 Materiella tillgångar 17,2 17,9 9,4 9,3 10,1 Övriga tillgångar 39,2 51,3 48,8 62,6 64,0 Summa tillgångar 6 959, , , , ,1 Skulder till kreditinstitut 45,1 31,7 11,8 177,1 61,2 Inlåning från allmänheten 5 280, , , , ,8 Övriga skulder 35,3 47,1 40,1 27,9 44,1 Avsättningar för pensioner m m 2,4 4,4 4,7 12,4 7,5 Summa skulder och avsättningar 5 363, , , , ,6 Obeskattade reserver 27,0 Eget kapital 1 595, ,4 960,4 913,5 770,5 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 6 959, , , , ,1 [1] inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,05 (föregåendes års kapitaltäckningsgrad 2,07). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 674,8 mkr (611,8 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 329,4 mkr (296,2 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

11 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

12 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar 14, Uppskjuten skattefordran 529 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Uppskjuten skatteskuld - Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital - Reservfond Fritt eget kapital - Fond för verkligt värde - Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga åtaganden

13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Avskrivningar (+) Kreditförluster (+) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten (-) Minskning av värdepapper (+) Ökning av inlåning från allmänheten (+) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Rapport över förändringar i eget kapital Tkr Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital

15 Noter 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Orusts Sparbank med säte i Orust kommun. Adressen till huvudkontoret är Södra Strandvägen, Henån. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och FFFS 2011:54 och FFFS 2013:2 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 18 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 25 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 32) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 12

16 Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2013 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. (Presentation av övrigt totalresultat). Ändringen innebär att poster inom Övrigt totalresultat har delats upp i två kategorier; dels poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat dels poster som inte kan omföras till årets resultat. Poster som har omförts eller kan omföras är omräkningsdifferenser och vinster/förluster på kassaflödessäkringar. Poster som inte kan omföras är omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner och omvärderingar enligt omvärderingsmetoden för immateriella och materiella tillgångar. Jämförelsesiffrorna har rubricerats om enligt den nya uppställningen. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar. - Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning. - Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. - Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner (se nedan). Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar när rätten att erhålla betalning fastställts. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken. Sparbankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt: enligt nedan. Provisioner och avgifter som inräknas i den effektiva räntan Provisioner och avgifter som är en integrerad del av effektivräntan, redovisas inte som provisionsintäkt utan som justering av effektivräntan på resultatraden ränteintäkter. Sådana avgifter utgörs främst av; uppläggningsavgifter för lån samt avgifter för tillhandahållande av kreditfacilitet eller annan typ av lånelöfte i det fall som det är sannolikt att kreditfaciliteten kommer att utnyttjas. 13

17 Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterade till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som innehas för handelsändamål. - Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas enligt Fair Value Option. - Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas - Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. - Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde - Valutakursförändringar Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Här redovisas också lokalkostnader, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt kassadifferenser. Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. Avsättningar En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 14

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer