LENNART LUNDBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LENNART LUNDBERG 1863 1931"

Transkript

1 LENNART LUNDBERG Polonäs för piano Polonaise for piano Opus 57 Emenderadutgåva/Emendededition

2 Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska musikskatten och göra den till en självklardel av dagens repertoar och forskning.detta sker genom notutgåvor av musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten,samt texter om tonsättarna och deras verk.texterna publicerasi projektetsdatabas på internet, liksom fritt nedladdningsbara notutgåvor.huvudman är Kungl. Musikaliskaakademien i samarbetemed Musik- och teaterbiblioteketoch SvenskMusik. Kungl. Musikaliskaakademien grundades 1771 av Gustav III med ändamålet att främja tonkonsten och musikliveti Sverige.Numera är akademien en friståendeinstitution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens och morgondagensmusikliv. SwedishMusical Heritage and e Royal SwedishAcademyof Music e purposeof SwedishMusicalHeritageis to make accessibleforgotten treasuresof Swedishmusicand make them a natural featureof the contemporaryrepertoireand musicology.is it doesthrough editionsof sheet musicthat is no longerprotectedby copyright,and textsabout the composers and their works. is materialis availablein the project sonline database, wherethe sheetmusiccan be freelydownloaded. e projectis run under the auspicesof the RoyalSwedishAcademyof Musicin associationwith the Musicand eatre Libraryof Swedenand SvenskMusik. e RoyalSwedishAcademyof Musicwasfounded in 1771 by King GustavIII in order to promotethe compositionand performanceof musicin Sweden.Today,the academyis an autonomousinstitution that combinestradition with activeengagementin the contemporaryand future musicscene. Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup Redaktör/Editor: Magnus Svensson LevandeMusikarv/SwedishMusicalHeritage Kungl. Musikaliska akademien/ e Royal SwedishAcademyof Music Utgåva nr 733/Edition no Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts: Levande Musikarv ISMN Levande Musikarv nansieras med medel från/published with nancial support from Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien,Marcus och AmaliaWallenbergsStiftelse,StatensMusikverk,RiksbankensJubileumsfond, SvenskaLitteratursällskapeti Finland och Kulturdepartementet. Samarbetspartners/Partners: Musik- och teaterbiblioteket,svenskmusik och SverigesRadio.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Lennart Lundberg Lennart Lundbergtillhör den skarasom burit upp pianospeleti Sverige.Han gjordedet som en rad pianist, som erkänd pedagog,men ocksåsom tonsättare ävenom den sidan av hans gärning är mindre bekant. Lennart ArvidLundbergföddesi Norrköping1863. Han var son till bankkassörenmagnus Lundbergoch hans hustru Augusta(f. Svartling).Han sattes tidigt framförpianot och visadesnart sin kapacitet.lennart Lundbergantogs vid Musikkonservatoriet1881,18 år gammal, och studeradepiano för legendariskahilda egerström samt kompositionför Conrad Nordqvistoch Joseph Dente. Efter att ha tagit sina examina1886 genomfördehan vidarestudier i Paris för Camille Dubois (elevtill Chopin) och IgnacyPaderewski. Väl hemma igen inledde han en bana som konserterandepianist, vilkenockså tog honom utomlands, bland annat till Parisoch London. Ganska snart kom han in i undervisning,det område som skullebli hans främsta fält och där han bleven av landets odiskutablaauktoriteter.1903 började han sitt arbete som lärarei piano vid Musikkonservatoriet,han befordrades till professor1913och var kvar i tjänsten ända till Under sina många år vid konservatorietskoladehan i stort sett alla framståendepianisteri nästa generation:stina Sundell,SvenBrandel,Olof Wibergh och Gunnar de Frumerie, för att nämna några av de ledandenamnen invaldeshan som ledamot i Kungl. Musikaliskaakademien.Lennart Lundbergavledi Karlshamn1931. Lennart Lundbergkomponeradeparallelltmed sin lärargärning.i första hand skrevhan verkför det egna instrumentet, soloverki klassiskaformersom sonater(tre stycken),ballader,fantasier,nocturner, etyder,etc. Utöverpianoverkskrevhan ett antal sånger,men alltsåinga verki störreformat. Ävensom tonsättare förmedladelennart Lundbergdelar av 1800-taletstradition pianoinstrumentetsstora epok. Men i hans verk nns ocksådrag från hans egen tid, nämligen en utvidgad harmonik som kan innehålla dissonanseroch som därmed närmar sigett kärvareuttryck. Gunnar Ternhag Om utgåvan LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelseroch ändringar införda i form av fotnoter.justeringarav bågar, förtecken,accenter och artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts utan kommentar. Förlaganär utgivenav AB NordiskaMusikförlaget,N.M.S På omslagetstår: Lennart Lundberg/ Polonäs/ Op. 57 / Nordiska Musikförlaget/ Stockholm/ Göteborg/ Malmö.

13 Lennart Lundberg Lennart Lundbergbelongsto the group of musicianspromoted the piano in Sweden.He did so not only as a celebratedpianist and recognisededucator,but alsoas a composer eventhough this part of his activitiesis lesswellknown. Lennart Arvid Lundbergwasborn in Norrköpingin He wasthe son of the bank tellermagnus Lundbergand his wifeaugusta(neésvartling).as a young child he wassoon sitting in front of the piano, demonstratinghis facility with the instrument. Lennart Lundbergwasacceptedinto the RoyalConservatoryof Musicin 1881at the age of 18 and studied piano with the legendary Hilda egerström, as wellas compositionwith Conrad Nordqvist and Joseph Dente. After completinghis nal examinationsin 1886 he undertook further studiesin Parisfrom 1888 to 1891with Camille Dubois a student of Chopin as wellas with IgnacyPaderewski.Upon his return home, he began a careeras a concert pianist, which also took him abroad, includingto Parisand London. Fairlysoon, he began teaching the arena for which he would be best known becomingone of Sweden sundisputed authoritieson piano pedagogy. In 1903, he began workingas a piano teacherat the RoyalConservatoryof Music,being promoted to professorin 1913,and continuing there until During his many yearsat the conservatoryhe trained virtuallyall of the next generation smost prominent pianists:stina Sundell,SvenBrandel,Olof Wibergh and Gunnar de Frumerie,to name a fewof the leadingmusiciansat the time. In 1904 he waselectedinto the RoyalSwedishAcademyof Music.Lennart Lundbergdied in Karlshamnin Parallelto his teachingactivities,lennart Lundbergalso composed.firstly, he composedfor his own instrument, soloworksin classicalforms such as sonatas(three pieces),ballads, fantasies,nocturnes, etudes and more. In additions to piano workshe wrote a number of songs,but nevercomposedany largerworks.as a composer,lundbergoften conveyedaspectsof the 19th century stradition that of the piano sgreatepoch. Still, in his workone hears the strains of his own time, namelyextendedharmoniesin which one can nd dissonances,thus approachinga harsher expression. GunnarTernhag Trans.JillAnn Johnson About the edition LevandeMusikarv s(swedishmusicalheritage s)emendatededitionsare editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.adjustments to slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot a ected the reading havebeen made without comment. Originallypublishedby AB NordiskaMusikförlaget,N.M.S Text on the front page: Lennart Lundberg/ Polonäs/ Op. 57 / Nordiska Musikförlaget/ Stockholm/ Göteborg/ Malmö.

LUDVIG NORMAN 1831 1885

LUDVIG NORMAN 1831 1885 LUDVIG NORMAN 1831 1885 Suite i kanonform för två violiner Suite in Canon Style for two violins Opus 26 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

IKA PEYRON 1845 1922. Drei Lieder för röst och piano. Three Songs for voice and piano. Emenderadutgåva/Emendededition

IKA PEYRON 1845 1922. Drei Lieder för röst och piano. Three Songs for voice and piano. Emenderadutgåva/Emendededition IKA PEYRON 1845 1922 Drei Lieder för röst och piano Three Songs for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876

AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Digte og sange I II för röster och piano Poems and Songs I II for voices and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation of monumenta

Läs mer

AD OLF FREDRIK LINDBL AD 1801 1878

AD OLF FREDRIK LINDBL AD 1801 1878 AD OLF FREDRIK LINDBL AD 1801 1878 Trio för piano, violin och viola Trio for piano, violin and viola Opus 10 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN

AUGUST SÖDERM AN AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Tre tyska visor i folkton för röst och piano Three German Songs in Folk Tone for voice and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation

Läs mer

EMIL SJÖGREN

EMIL SJÖGREN EMIL SJÖGREN 1853 1918 Trebelli-Polka för piano /for piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden dolda svenska

Läs mer

EMIL SJÖGREN

EMIL SJÖGREN EMIL SJÖGREN 1853 1918 Elegie (sur le motif E B B A) för piano /for piano Opus 41/1 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

EMIL SJÖGREN

EMIL SJÖGREN EMIL SJÖGREN 1853 1918 Bilder och Utkast I för piano Images and Drafts I for piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

VILHELM SVEDBOM

VILHELM SVEDBOM VILHELM SVEDBOM 1843 1904 9 danska sånger för röst och piano 9 Danish Songs for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

Emil Sjögren I sin samtid var Emil Sjögren (1853 1918) mest bekant för sitt orgelspel, allra helst för sina improvisationer på instrumentet. Han förknippas med Johannes kyrka i Stockholm, där han var verksam

Läs mer

KARL WOHLFART

KARL WOHLFART KARL WOHLFART 1874 1943 Lindagulls namn för röst och piano Lindagull s Name for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

AUGUST KÖRLING

AUGUST KÖRLING AUGUST KÖRLING 1842 1919 Hvad mig till dig så mäktigt drog för röst och piano /for voice and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

Sonat för cembalo eller piano. Sonata for harpsichord or piano. Emenderadutgåva/Emendededition

Sonat för cembalo eller piano. Sonata for harpsichord or piano. Emenderadutgåva/Emendededition HINRICH 1717 1779 PHILIP JOHNSEN Sonat för cembalo eller piano Sonata for harpsichord or piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv

Läs mer

TOR AULIN Två dikter av August Strindberg för röst och piano. Two Poems by August Strindberg for voice and piano Opus 31

TOR AULIN Två dikter av August Strindberg för röst och piano. Two Poems by August Strindberg for voice and piano Opus 31 TOR AULIN 1866-1914 Två dikter av August Strindberg för röst och piano Two Poems by August Strindberg for voice and piano Opus 31 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

TOR AULIN Cavatina för violin och piano /for violin and piano. Emenderadutgåva/Emendededition

TOR AULIN Cavatina för violin och piano /for violin and piano. Emenderadutgåva/Emendededition TOR AULIN 1866 1914 Cavatina för violin och piano /for violin and piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

JAKOB ADOLF HÄGG. Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien III. Small Nordic Songs Without Words and Preludes III. för piano.

JAKOB ADOLF HÄGG. Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien III. Small Nordic Songs Without Words and Preludes III. för piano. JAKOB ADOLF HÄGG 1850 1927 Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien III för piano Small Nordic Songs Without Words and Preludes III for piano Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och

Läs mer

AUGUST SÖDERM AN

AUGUST SÖDERM AN AUGUST SÖDERM AN 1832 1876 Tre ballader för röst och piano Three Ballads for voice and piano Källkritiskutgåvaav/Criticaledition by AxelHelmer digitalisering av/digitisation of monumenta musicae svecicae

Läs mer

IKA PEYRON Tvänne dikter för röst och piano. Two Poems for voice and piano. Opus 12. Emenderadutgåva/Emendededition

IKA PEYRON Tvänne dikter för röst och piano. Two Poems for voice and piano. Opus 12. Emenderadutgåva/Emendededition IKA PEYRON 1845 1922 Tvänne dikter för röst och piano Two Poems for voice and piano Opus 12 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

CARL WILHELM BAUCK Sonatine facile et brillante För piano/for piano. Opus 9. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr

CARL WILHELM BAUCK Sonatine facile et brillante För piano/for piano. Opus 9. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr CARL WILHELM BAUCK 1808-1877 Sonatine facile et brillante För piano/for piano Opus 9 Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet

Läs mer

CARL WILHELM BAUCK

CARL WILHELM BAUCK CARL WILHELM BAUCK 1808-1877 Rondo brillant pour le piano sur un motif de l Opéra la Sonnambula Opus 11 Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

JAN VAN BOOM

JAN VAN BOOM JAN VAN BOOM 1807-1872 Nocturne För piano/for piano Opus 81 Kritisk utgåva av/critical edition by Martin Edin Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med Levande Musikarv är att tillgängliggöra

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

LAURA NETZEL

LAURA NETZEL LAURA NETZEL 1871 1927 Serenade trio för piano, violin och cello Serenade trio for piano, violin and cello Opus 50 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

AMANDA MAIER 1853-1894. Sonat för violin och piano i h-moll. Sonata for Violin and Piano in B minor

AMANDA MAIER 1853-1894. Sonat för violin och piano i h-moll. Sonata for Violin and Piano in B minor AMANDA MAIER 1853-1894 Sonat för violin och piano i h-moll Sonata for Violin and Piano in B minor Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande musikarv och Kungl. Musikaliska akademien

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm.

In Bloom CAL # 3. Nu ska du göra 8 separata blomblad. Ett mitt på varje sida och ett i varje hörn. Använd nål 3.5 mm. In Bloom CAL # 3 I del 3 använder du virknål 3.5 mm och 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabellen. Du kommer att repetera varv

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Barnsexturism - om svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder. Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige 22 februari 2011

Barnsexturism - om svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder. Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige 22 februari 2011 Barnsexturism - om svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige 22 februari 2011 It s wrong in our culture, but not for Africans. African girls

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

HILDA THEGERS TRÖM

HILDA THEGERS TRÖM HILDA THEGERS TRÖM 1838 1907 La Naïveté för piano The Naivity for piano Opus 1 Emenderadutgåva/Emendededition Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med LevandeMusikarv är att tillgängliggöraden

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 3 g-moll. Sonata No 3 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 32

EMIL SJÖGREN Sonat nr 3 g-moll. Sonata No 3 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 32 Violin EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 3 g-moll för violin och piano Sonata No 3 G minor for violin and piano Opus 32 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl.

Läs mer

CARL WILHELM BAUCK Introduction et Rondeau För piano/for piano. Opus 5. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr

CARL WILHELM BAUCK Introduction et Rondeau För piano/for piano. Opus 5. Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr CARL WILHELM BAUCK 1808-1877 Introduction et Rondeau För piano/for piano Opus 5 Källkritisk utgåva av/critical edition by Hans-Erik Goksöyr Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien Syftet med

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19 EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 1 g-moll för violin och piano Sonata No 1 G minor for violin and piano Opus 19 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19

EMIL SJÖGREN Sonat nr 1 g-moll. Sonata No 1 G minor. Violin. för violin och piano. for violin and piano. Opus 19 Violin EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 1 g-moll för violin och piano Sonata No 1 G minor for violin and piano Opus 19 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl.

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes Vad kännetecknar en god klass F12 Nested & En odelad, väldefinierad abstraktion Uppgiften kan beskrivas kort och tydlig Namnet är en substantiv eller adjektiv som beskriver abstraktionen på ett adekvat

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Uppföljning av etiska krav

Uppföljning av etiska krav Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

EMIL SJÖGREN Sonat nr 4 h-moll. Sonata No 4 B minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 47

EMIL SJÖGREN Sonat nr 4 h-moll. Sonata No 4 B minor. för violin och piano. for violin and piano. Opus 47 EMIL SJÖGREN 1853-1918 Sonat nr 4 h-moll för violin och piano Sonata No 4 B minor for violin and piano Opus 47 Källkritisk utgåva av/critical edition by Ingrid Lindgren Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska

Läs mer

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta Privattandläkarna Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster För mer information kontakta 2016 Magnus Jansson Privattandläkarna magnus.jansson@ptl.se 08-555 44 625 Birgitta Daniels KPMG birgitta.daniels@kpmg.se

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta?

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Ingrid Höjer Professor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Presentationens innehåll: Vad vet vi redan? Kort om situationen

Läs mer

Utförligare beskrivning av Yellofier

Utförligare beskrivning av Yellofier Utförligare beskrivning av Yellofier Design: Håkan Ullberg, projektledning+idé: Håkan Lidbo Yellofier är en app för ios och Android som gör om vilka ljud som helst till funky musik på ett ögonblick. Utan

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2014/15

Nordisk statistik om studerande utomlands 2014/15 om studerande utomlands 2014/15 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

One-stop shops i Europa

One-stop shops i Europa One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder utifrån ett organisations- och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv Renate Minas Docent Stockholms universitet Institutionen

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

AMULETS, Bergundaskolan

AMULETS, Bergundaskolan Aftonbladet www.ungkommunikation.blogg.se AMULETS, Bergundaskolan www.ungkommunikation.blogg.se www.ungkommunikation.blogg.se 1 Skolans uppdrag och förändrade kommunikationsmönster Lennart Axelsson www.ungkommunikation.blogg.se

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer