Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING"

Transkript

1 KS-2014/ (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut De verksamheter som Huge Fastigheter AB, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, SRV återvinning AB, Södertörns Energi AB och Stockholm Vatten AB bedrivit under kalenderåret 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a kommunallagen (nedan KL ) i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 KL) delägda aktiebolag. Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av bestämmelsen i 6 kap. 1 a KL översiktligt gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens hel- och delägda aktiebolag. Genomgången har framförallt gjorts mot bakgrund av vad som anges i årsredovisningarna för respektive bolag. Det gäller följande aktiebolag: Huge Fastigheter AB, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, SRV återvinning AB, Södertörns Energi AB och Stockholm Vatten AB. Vid föregående års genomgång befanns att en del av bolagens bolagsordningar behövde ses över med anledning av de bestämmelser som då införts i 3 kap. 17 KL. Under innevarande år har kommunfullmäktige POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KS-2014/ (13) beslutat om ändring av SRV återvinning AB:s bolagsordning. Det förutsätts nu att även övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut. Ett förslag har även tagits fram när det gäller Huge Fastigheter AB:s bolagsordning. Förslaget har remitterats till Huge Fastigheter AB för yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning har slutligen tillsammans med Botkyrka kommun tagit fram ett förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB, vilket översänts till bolagets VD för yttrande. Samtliga berörda bolags verksamheter bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen får kommuner efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. För Huddinge kommuns del har detta skett när det gäller följande bolag: Aktiebolag Huddinge kommuns andel Huge Fastigheter AB 100 % Stockholmsregionens Försäkring AB 8,85 % AB Vårljus 10,5 % SRV återvinning AB 31,53 % Södertörns Energi AB 50 % Stockholm Vatten AB 2 % The Summer University of Southern Stockholm AB 100 % Södertörns Utvecklingscentrum AB 100 % Sistnämnda två bolag bedriver sedan ett flertal år tillbaka ingen verksamhet varför de inte berörs i det följande. Reglerna i 3 kap. 17 kommunallagen (KL) Enligt 3 kap. 17 KL ska fullmäktige ange det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga (se prop. 2011/12:106 sidan 122). Att fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten innebär alltså inte att de kommunala befogenheter och det kommunala ändamål som gäller för den aktuella verksamheten automatiskt blir gällande för bolaget. I stället

3 KS-2014/ (13) krävs det särskilda åtgärder, exempelvis bestämmelser i bolagsordningen, för att detta ska bli bindande för ett kommunalt företag. Detta gäller följande kompetensbegränsande principer: lokaliseringsprincipen, förbudet mot att ta sig an uppgifter som enbart ankommer på någon annan, förbudet mot att ge understöd åt enskild, förbudet mot understöd åt enskilda företag, samt förbudet mot att driva spekulativa företag. Även följande principer, som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas ska i förekommande fall anges i bolagsordningen: självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, samt förbudet mot retroaktiva beslut. Endast de kommunalrättsliga principer som är tillämpliga för den aktuella verksamheten eller andra regler som begränsar den kommunala kompetensen ska anges. För vissa verksamheter finns undantag från de kommunalrättsliga principerna i speciallagstiftningen. Bolagsordningen för kommunala bolag som verkar inom sådana områden ska således inte innehålla några bestämmelser om de kommunalrättsliga principerna som är undantagna för den aktuella verksamheten. Av propositionen till kommunallagen framgår inte riktigt vad som egentligen avses med ändamål, men en rimlig tolkning anses vara att det omfattar både bolagets syfte och verksamhetsföremål. Det kan (enligt prop. 2011/12:106 sidan 84) många gånger vara tillräckligt att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna avspeglas vid utformningen av bolagsordningens bestämmelser om verksamhetsföremålet och syftet med verksamheten. Vad som kan krävas beträffande det närmare innehållet i bolagsordningen får emellertid bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och beror bl.a. på vad som är föremålet för bolagets verksamhet. En viss precisering av betydelsen av de kommunalrättsliga principerna för den aktuella verksamheten kan ibland vara nödvändig för att i tillräcklig grad åstadkomma bundenhet för bolaget. I andra fall kan det vara tillräckligt för bolag vars verksamhet är sådan att det inte gäller något undantag från de kommunalrättsliga principerna att det i bolagsordningen tas in en bestämmelse med innehållet att de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. KL och 8 kap. 3 c KL ska tillämpas av bolaget, utöver en bestämmelse om syftet med verksamheten.

4 KS-2014/ (13) Regeln i 6 kap. 1 a KL Enligt en bestämmelse i 6 kap. 1 a KL ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Ett beslut som fattas med stöd av 6 kap. 1 a KL får överklagas. Därmed stärks även möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. Förvaltningens synpunkter När det bara är kommuner och landsting som är delägare i ett bolag får bestämmelsen i 3 kap. 17 KL anses gälla fullt ut gentemot samtliga deltagande kommuner och landsting. För samtliga de ovan uppräknade bolagen, där kommunen inte är ensam ägare, är kommunen ägare enbart tillsammans med andra kommuner. Bestämmelsen i 3 kap. 17 KL ska alltså tillämpas fullt ut även på dessa bolag. Nedan redogörs översiktligt för kommunens hel- och delägda bolag vad gäller fastslaget ändamål enligt respektive bolagsordning och vilka kommunala kompetensregler som gäller eller borde gälla för bolagen. Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen har fattat beslut om att remittera ett förslag om ändring av Huge Fastigheter AB:s bolagsordning till nämnda bolag. Det kommunala ändamålet med verksamheten liksom vilka kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten har tagits in i bolagsordningen. Det bedöms att bolagsordningen genom förslaget uppfyller kraven enligt 3 kap. 17 KL. Huge äger fastigheter och tomträtter till fastigheter för att på dessa uppföra och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse av lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, parkeringsanläggningar, bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar, Huge äger även fastigheter där man har anläggningar för sport och friluftsliv.

5 KS-2014/ (13) Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att dessa verksamheter faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Stockholmsregionens Försäkring AB Bolagets syfte är enligt bolagsordningen att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. Det kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent av bolagets totala försäkringsåtaganden. Vidare ska bolaget tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete. De direkta och indirekta försäkringar som bolaget har till föremål att meddela finns uppräknade i bolagsordningen. Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet såvida den ligger inom ramen för ägarkommunernas befogenheter. Slutligen sägs i bolagsordningen att bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. Styrelsen för bolaget har vid sitt möte den 27 februari 2014 fastställt och bekräftat att den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som är tillämpliga för bolaget. När det gäller innehållet i bolagsordningen gjordes vissa ändringar i densamma år 2010 i syfte att stärka ägarkommunernas kontroll över bolaget utifrån de s.k. Teckal-kriterierna. Ändringarna gjordes för att kunna utnyttja det undantag från 2 kap. 10 a LOU, vilket beslöts av riksdagen samma år och som avsåg bl.a. avtal som slöts mellan en upphandlande kommunal myndighet och en leverantör som är en juridisk person som den upphandlande myndigheten helt eller delvis äger eller är medlem i.

6 KS-2014/ (13) Utöver vad som anges i SRF:s bolagsordning torde det inte finnas anledning att ytterligare precisera det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för bolagets verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. AB Vårljus Aktieägare i bolaget är 25 kommuner inom Stockholms län. I bolagsordningen anges att bolagets ändamål och verksamhet är att på samhällsnyttig grund, för ägarkommunernas räkning, tillhandahålla stöd, råd, behandling och vård och därmed jämförbara tjänster, i första hand för barn och unga. Bolagets tjänster får endast säljas till kommuner och endast marginellt till andra kommuner än ägarkommuner. Bolaget får endast bedriva kompetensenlig verksamhet och ska drivas utan vinstsyfte. Bolagsordningen fick sin nuvarande utformning efter det att kammarrätten i dom den 8 november 2011 ansett att ett avtal mellan Nynäshamns kommun och AB Vårljus stred mot LOU då det inte föregåtts av upphandling. Syftet med ändringen av bolagsordningen var att de s.k. Teckal-kriterierna skulle vara uppfyllda enligt 2 kap. 10 a LOU. Ägarna till bolaget skulle härigenom inte behöva upphandla bolagets tjänster. I årsredovisningen för 2013 har styrelsen uttalat att den bedömer att bolagets verksamhet under varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagsordningen borde innehålla en bestämmelse om att fullmäktige i medlemskommunerna får ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bland annat skulle ett sådant beslut innefatta bildandet av dotterbolag. Vårljus har två dotterbolag; Vårljus Sol AB samt det vilande bolaget Torsättra Vård AB. Bolagsordningen skulle också kunna innehålla en bestämmelse om att någon eller några av medlemskommunerna ska utse en lekmannarevisor i bolaget. AB Vårljus verksamheter består enligt bolagets hemsida av behandling i dagoch dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, skola, jour- och familjehemsverksamhet, gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar, stöd- och träningsboenden,

7 KS-2014/ (13) träningslägenheter samt familjerådgivning. Av bolagets omsättning under år 2013 avsåg 70 % verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige erbjuds barnet enligt socialtjänstlagen ett tillfälligt boende i den kommun där barnet ger sig till känna för svensk myndighet. Detta innebär att samtliga kommuner kan bli ankomstkommuner. Den kommun som Migrationsverket anmäler till blir vistelsekommun enligt 2 kap 2 SoL. Det innebär att den kommunen ansvarar för boende och att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i SoL. Kommunens ansvar påverkas inte av vistelsetidens längd. Migrationsverket anvisar sedan barnet till kommun med överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Anvisningskommunen blir då vistelsekommunen. Vårljus AB:s verksamhet i denna del får anses ligga inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. SRV återvinning AB Enligt bolagsordningen ska bolagets verksamhet omfatta insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras. Den 23 maj 2013 gjordes ett antal ändringar i bolagsordningen på eget förslag av SRV återvinning AB. Följande bestämmelser har nu införts i bolagsordningen: 3 Bolagets syfte och kommunala ändamål är att dels med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som till den del detta ej innefattar myndighetsutövning åvilar ägarkommunerna enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom avfallsområdet, dels främja en ändamålsenlig och effektiv avfallshantering i enlighet med det samhällsuppdrag bolaget ska utföra. 11 Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

8 KS-2014/ (13) Det finns ett konsortialavtal som ursprungligen upprättats år 1972 enligt vilket bolaget har till föremål för sin verksamhet att forsla orenlighet som härrör från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall även som annan orenlighet och avfall som kommunerna är eller blir skyldiga att ta hand om till avstjälpningsplats eller destruktionsanläggning, driva sådana anläggningar samt utöva i övrigt därmed förenlig verksamhet. Konsortiemedlemmarna är enligt konsortialavtalet skyldiga att låta bolaget utföra all verksamhet som beskrives i 4 renhållningslagen inom respektive kommun på grundval av särskilda avtal mellan respektive kommun och bolaget. Konsortiemedlem må icke bedriva eller i någon form understödja företag med likartad verksamhet som bolaget. Renhållningsavtal enligt första stycket skall grundas på i princip lika hämtningsavgift inom samtliga kommuner, transportavgift anpassad till förekommande transportavstånd samt i övrigt på de speciella förutsättningar som gäller inom respektive kommun eller område inom kommun. Hänvisningen till renhållningslagen borde väl numera anses gälla 15 kap. 8 miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar enligt miljöbalken hushållsavfall. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunfullmäktige beslöt den 10 juni 2014 följande: 1. Namnet på gällande konsortialavtal träffat mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommuner ändras till Aktieägaravtal avseende SRV återvinning AB, varvid avtalet även i övrigt ska ha den ändrade lydelse, som framgår av bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 maj Bolagsordningen för SRV återvinning AB ska ha den ändrade lydelse, som framgår av bilaga 5 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 maj För SRV återvinning AB ska de ägardirektiv gälla, som framgår av bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 maj Ändringarna kräver samstämmiga beslut av samtliga ägarkommuner. Då inte samtliga övriga ägarkommuner fattat motsvarande beslut har Huddinge kommuns beslut i praktiken inte kunnat genomföras. Bolaget anser att dess avtal med ägarkommunerna får anses utgöra en tjänstekoncession. Med tjänstekoncession avses enligt 2 kap. 17 lagen

9 KS-2014/ (13) (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten. Tjänstekoncessioner är undantagna från upphandlingslagarna och omfattas i dagsläget endast av de allmänna unionsrättsliga principerna. Kammarrätten i Göteborg har meddelat en dom rörande Uddevalla kommuns överföring av renhållningsverksamhet (insamling och transport av hushållsavfall) till ett kommunalt bolag (dom av den 23 maj 2011 i mål nr ). Förfarandet ansågs vara att betrakta som en tjänstekoncession. Det han antecknas, att SRV sedan den 19 december 2005 varit ensamägare till Ecoferm AB (numera ett vilande bolag). Såvitt kommunstyrelsens förvaltning kan se har engagemanget i Ecoferm AB inte varit föremål för något beslut i Huddinge kommun. Detta gäller även engagemanget i Miljösortering på Södertörn AB, som numera håller på att likvideras. Enligt gällande bolagsordning krävs inte heller något beslut av ägarkommunerna när det gäller bildande av dotterbolag eller vid köp av bolag. Enligt SKL:s kommentar till kommunallagen (s. 232) är det numera fastlagt att det ställs samma krav på styrning, insyn och kontroll, oavsett om verksamheten bedrivs av moderbolaget eller något av dess helägda dotterbolag. Rimligen borde det finnas ett krav i bolagsordningen på att ägarkommunerna ska få yttra sig i ett ärende som innebär att SRV köper eller bildar ett dotterbolag. Beträffande de kompetensbegränsande principerna kan antecknas, att det är medlemskommunerna, som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (MB) meddelar föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften skall enligt kommunens bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen. Enligt 27 kap. 5 MB ska avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader skall räknas av kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Eftersom det är fråga om kommunala avgifter gäller, utan att det direkt följer av lagtexten, den kommunala självkostnadsprincipen, vilket innebär att verksamheten inte får bedrivas med överskott. Dessutom gäller enligt praxis likställighetsprincipen. Det är ägarkommunerna själva som har att tillse att dessa principer följs när de fastställer taxan. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

10 KS-2014/ (13) Södertörns Energi AB Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla till fastigheter och därtill hörande anläggningar och anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har två dotterföretag. Det ena dotterföretaget - Södertörns Fjärrvärme AB - ägs till 100 % och har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla till fastigheter och därtill hörande anläggningar och anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Det andra dotterföretaget Söderenergi AB - driver ett kraftvärmeverk som är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producera kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. Det ägs tillsamman med Telge AB. Söderenergi AB har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet. Via interkommunal samverkan ska bolaget samordna och effektivisera bolagets verksamhet och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier. Enligt 38 fjärrvärmelagen (2008:263) gäller att om ett kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas på affärsmässig grund. Enligt 39 samma lag får sådant företag, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, bedriva fjärrvärmeverksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet. Termen kraftvärmeverk användes tidigare i 3 kap. 2 andra stycket ellagen. Den bestämmelsen angav att elproduktion i ett kraftvärmeverk och försäljning av den elen skulle anses ingå i fjärrvärmeverksamheten. Nämnda bestämmelse togs bort i samband med att beslut togs om fjärrvärmelagen. Ändringen avsågs inte innebära någon ändring i sak. Kommunala företag som bedriver elnätverksamhet, produktion av el, handel med el eller fjärrvärmeverksamhet har undantagits från den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen. Mot ovanstående bakgrund behöver bolagsordningen inte kompletteras med ytterligare föreskrifter om de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

11 KS-2014/ (13) Bolagsordningen för Södertörns Energi AB skulle, trots det ovan sagda, behöva ses över utifrån de nya bestämmelserna i 3 kap. 17 KL. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Stockholm Vatten AB Huddinge kommun äger 2 % av aktierna, vilket lett till att kommunen inte kan sägas ha haft något större inflytande när det gäller bolagsordningen. Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är enligt dess bolagsordning att driva affärsverksamhet inom VA-sektorn och därtill relaterad miljö- och utvecklingsverksamhet samt att äga och förvalta aktier i och tillhandahålla administrativa tjänster och marknadsservice åt rörelsedrivande dotterbolag samt därtill förenlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe inom ramen för Stockholms kommuns respektive Huddinge kommuns kompetens. I bolagsordningen anges numera att Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Vidare anges numera att Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige skall besluta om principerna för taxorna beträffande vatten och avlopp för respektive kommun. Slutligen anges i bolagsordningen att Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt: Bildande av bolag Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det upp till Huddinge kommun att inom kommunen och under i lagen angivna förutsättningar 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

12 KS-2014/ (13) För den del av Stockholm Vatten AB:s verksamhetsområde som ligger i Huddinge kommun är det också Huddinge kommun som meddelar föreskrifter om va-taxan och de normativa inslagen i taxan. Frågan om hur avgiftsskyldigheten för de allmänna vattentjänsterna skall fördelas mellan kommunmedlemmarna är också ett viktigt inslag i den kommunala demokratin. Det är taxans föreskrifter om denna fördelning som har normativ karaktär. Enligt det aktieägaravtal som upprättades i samband med att Huddinge Vatten AB och Stockholm Vatten AB fusionerades ska Huddinge kommunfullmäktige äga rätt att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som rör Huddinge kommun och som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Enligt 30 i lagen om allmänna vattentjänster får avgifterna inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Någon ytterligare reglering av självkostnaderna behöver inte ske i bolagsordningen. Avgifterna ska enligt lagen om allmänna vattentjänster bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Likställighetsprincipen behöver av denna anledning inte tas in i bolagsordningen. Mot ovanstående bakgrund behöver bolagsordningen inte kompletteras med ytterligare föreskrifter om de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

13 KS-2014/ (13) Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Beslutet delges Huge Fastigheter AB Stockholmsregionens Försäkring AB AB Vårljus SRV återvinning AB Södertörns Energi AB Stockholm Vatten AB

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer