ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-# W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande RolfJonsson (FP Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) TJÄNsTGÖRANDE ERSÄTIARE Ole Borch (MP) för Jonny Jansson (KD) Matthijs Klomp (KD) för Jonny Jansson (KD) från 77 Edib Poljo (S) för Tobias Andreasson (S) Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) ERSÄTIARE ÖVRIGA Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Seppo Räikkönen, Gunilla Hedlund, Bo Kvartsberg, Johnny Karlsson, Martin Hollertz, Karin Westman, UTSES ATI JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE Jarmo Uusitalo Stad huse~~ ndagen den 23 april kl fo W/Jtt l-il-j ijo/1.. ~ ((!~Cf. P..... va Th 1-Nordfeldt ' Paragrafer 73 - l 00 UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE FÖRVARAS HOS ANSLAGET SÄTIS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska nämnden Tekniska kontoret, adm. avd. vån ~.. fa~-1::4!u-# Eva Thol-Nordfeldt Justerandes signatur

2 73 Svar på medborgarförslag om att bygga om Söderskolan till studentbostäder (TN/2010:574) Ett medborgarförslag om att bygga om Söderskolan till studentbostäder inkom under hösten Enligt förslaget råder brist på studentbostäder i Uddevalla och Söderskolan skulle, genom ombyggnation och god planering, kunna ge ett studentboende som genom olika gemensamma funktioner bidrog till ökad gemenskap. Tekniska nämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige rätt att besvara skrivelsen och fatta beslut i frågan genom samråd med Barn och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden beslutade våren 2011 att godkänna markanvisningsavtal för bostäder med inriktning mot seniorbostäder. sunderlag Medborgarförslag daterade Tjänsteskrivelse daterad att avslå medborgarförslaget från Josefin Oltegren om att bygga om söderskolan till studentbostäder. Utdrags bestyrkande

3 74 Medborgarförslag från Bertil Nykvist ang utplacering av parksoffor i Ljungskile (TN/2011 :434) Bertil Nykvist föreslår i sitt medborgarförslag uppställning och skötsel av ett antal parksoffor på olika platser i Ljungskile. I tur och ordning föreslås: Att befintlig bänk Arendalsvägen/Fjällvägen underhålls. Parkbänken repareras medjämna mellanrum men har återkommande varit mål för vandalism, men skall vara kvar och då också underhållas. Att parkbänkar placeras i backen upp mot Simmersröd. Gatu Parkavdelningen är i sig positiva till beslutet men saknar idag medel att installera och sköta fler parksoffor i området. Att ytorna runtjärnvägsstationen förses med parkbänkar. Ytorna är inte kommunalt ägda så vi vidarebefordrar bara önskemålen till berörd fastighetsägare och till V ästtrafik. sunderlag Tjänsteskrivelse att avslå medborgarforslaget

4 l PROTOKOLL 75 Medborgarförslag från Ann Simonsson angående att Uddevalla kommun skall använda parkeringsskivor (TN/2011 :600) Ann Simonsson m fl har föreslagit Uddevalla kommun ska använda sig av parkeringsskiva och ha ett mer enhetligt system för att ta betalt av parkörer i centrum. Då Uddevalla kommun tillämpar avgiftsbelagda parkeringsplatser är det biljett som gäller där tid och erlagt belopp finns angivet även momsen är specificerad. Efterskottsbetalning med bensinkort går också att använda s1g av. i Kommunfullmäktige togs 20 l om en timmes avgiftsfri parkering på vissa centrala gator i Uddevalla och att den fria timmens parkering ska kunna användas såväl med biljett som med parkeringsskiva varvid parkeringstiden begränsas till maximalt en timma vid användande av parkerings skiva. Detta trädde i kraft 20 l l. Vi använder alltså en form av parkeringsskivor redan idag, och avser därför avslå förslaget, men önskar hålla frågan levande med att initiera en översyn av de befintliga parkeringsreglerna för att hitta ett mer enhetligt sätt att hantera parkeringar i centrum sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att anse medborgarförslaget besvarat samt att initiera en översyn av gällande parkeringsregler i syfte att nå större enhetlighet J usm ies signatur ~11 V '

5 l PROTOKOLL 76 Medborgarförslag från Anders och Lena Janson Freden om att införa en p-skiva i Uddevalla stadskärna. (TN/2012:131) Anders och Lena Janson Freden har föreslagit att Uddevalla kommun ska använda sig av parkeringsskiva och ha ett mer enhetligt system för att ta betalt av parkörer i centrum. Då Uddevalla kommun tillämpar avgiftsbelagda parkeringsplatser är det biljett som gäller där tid och erlagt belopp finns angivet även momsen är specificerad. Efterskottsbetalning med bensinkort går också att använda sig av. i Kommunfullmäktige togs om en timmes avgiftsfri parkering på vissa centrala gator i Uddevalla och att den fria timmens parkering ska kunna användas såväl med biljett som med parkeringsskiva varvid parkeringstiden begränsas till maximalt en timma vid användande av parkerings skiva. Detta trädde i kraft 20 l l. Vi använder alltså en form av parkeringsskivor redan idag, och avser därför avslå förslaget, men önskar hålla frågan levande med att initiera en översyn av de befintliga parkeringsreglerna för att hitta ett mer enhetligt sätt att hantera parkeringar i centrum. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att anse medborgarförslaget besvarat samt att initiera en översyn av gällande parkeringsregler i syfte att nå större enhetlighet j. (5,~ signatur

6 77 Medborgarförslag från Börje Nilsson angående parkeringsplats för husbilar (TN/2012: 130) Börje Nilsson tar i ett medborgarförslag upp frågan om ställplats för husbilar i Uddevalla. Han är inte ensam i sitt intresse för denna fråga. Alf Gillberg (S) föreslog i en motion att kommunen ska ta ett initiativ för att få till stånd en centralt belägen husbilsparkering med liknande argument som Börje Nilsson framför. En sådan har funnits i liten skala från sommaren 2010 i först Turistbyråns och därefter Promarina AB:s regi vid gästbåtshamnen i Uddevalla centrum. Motionens intention är att öka omfattningen av verksamheten och höja standarden på servicen till gästerna. Tekniska kontoret anser att nuvarande placering är lämplig vid nuvarande omfattning av verksamheten men deltar gärna vid diskussioner om alternativ om någon intressent anmäler intresse för en utökad anläggning. Sådana diskussioner har initierats under våren 2012 och i enlighet med de tidigare fattade besluten i frågan delar tekniska kontoret aktivt i frågan, men understryker att en extern privat aktör bör vara drivande i frågan då den delvis ligger utanför den kommunala kompetensen. sunderlag Tjänsteskrivelse att tekniska kontoret ska delta i fortsatta diskussioner kring husbilsuppställningsplats såvida någon intressent initierar frågan

7 78 Uppsägning skötselavtal grönytor Aker-Kissleberg (TN/2012:123) Skötselavtalet mellan Uddevalla kommun och Åker-Kissiebergs Vägförening avseende drift- och underhållsansvar av föreningens vägar är efter ett politiskt beslut i Tekniska Nämnden i oktober 2011 uppsagt. Skälet är bl a att Miljöoch stadsbyggnad jobbar med en ny detaljplan i området och att man då vill åstadkomma ett avtalsfritt tillstånd slöts ytterligare ett avtal med Åker-Kissiebergs Vägförening men då avseende skötsel av lekplatser och grönytor. I enlighet med tidigare nämnda arbete bör även det avtalet sägas upp. sunderlag Tjänsteskrivelse att uppdra åt tekniska kontoret att säga upp befintligt avtal avseende skötsel av grönytor och lekplatser inom Åker-Kissiebergs Vägförenings område. Utdrags bestyrkande

8 l TEKNISKAN ÄMNDEN PROTOKOLL 79 ställplats husbilar i centrala Uddevalla (TN/2012:165) Gatu- och Parkavdelningen har undersökt möjligheterna att anvisa en centralt belägen parkering till ställplats för husbilar och funnit att parkeringen vid Museigatan kan vara lämplig för sådan verksamhet. En intresseanmälan har inkommit från Promarina AB och platsen som sådan har besiktigats. Promarina AB bedriver idag gästhamnsverksamhet i närområdet och ser detta som en kompletterande service till denna verksamhet. sunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande Tage Nolstedt yrkar på återremiss Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall av göras idag mot att det skall gå på återremiss. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. att återremittera ärendet. s ~ ignatm

9 UDDEVALL'A KOMMUN 80 Remissvar från Tekniska nämnden angående revidering av Uddevalla kommuns miljöpolicy (TN/2012:114) I samband med arbetet att EMAS-registrera organisationen Uddevalla kommun antogs 1999 en miljöpolicy. Den hade då framförallt sin grund i miljöbalkens intentioner och i prioriterade nationella miljökvalitetsmål Sedan dess har det skett förändringar, bland annat från st nationella miljökvalitetsmål och från 5-6 st prioriterade mål från Uddevalla kommun. Vid fullmäktige den 14 december 2011 beslutades att miljöpolicyn skulle uppdateras men även få en förankring i vision Detta har skett i kommunens miljöstrategigrupp med central miljösamordnare som ansvarig för arbetet. Den reviderade miljöpolicyn har diskuterats med stabschef och Tekniska kontorets EMAS-arbetsgrupp. Förutom enstaka brister i formulering och stavning uppfattas den ha en bra förankring i vision 2040 och de nationella miljökvalitetsmålen för Uddevalla kommun ur ett organisatoriskt och geografiskt perspektiv. Reviderad miljöpolicy påverkar aktuella områden i beredningschecklistan genom dess syfte att sträva mot ett hållbart samhälle och beaktande av Uddevalla kommuns målvision. sunderlag Tjänsteskrivelse KS/2012:70, Tjänsteskrivelse med reviderad miljöpolicy UaFS 35/1999, befintlig miljöpolicy för jämförelse. att anta den av Tekniska kontoret upprättade tjänsteskrivelsen som sitt svar angående reviderad miljöpolicy.

10 l PROTOKOLL 81 Ledningens genomgång 2012, miljö och energi (TN/2012:112) Ledningens genomgång enligt EMAS-miljöledningssystem syftar till att informera om 2011 års miljöarbete, dess utmaningar och framgångar samt att utvärdera effektiviteten i systemet. Det är också ett tillfälle för ledningen att styra arbetet i valda riktningar, göra prioriteringar och peka ut områden som bör förbättras. Genomgången i Tekniska nämnden innehåller ett energibokslut då detta är en stor del av Tekniska kontorets miljö-och klimatarbete. sunderlag Tjänsteskrivelse Ledningens genomgång 2012 (protokollsunderlag för godkännande av information) Bilaga l, Uppföljning av miljömål2011 Bilaga 2, Utvärdering av lagefterlevnaden för 2011 Revisionsrapport från extern revision december 2011 att godkänna informationen i ledningens genomgång.

11 82 Ansvarsförbindelse avseende sulfidhaltigt berg inom handelsområde Östra Torp (TN/2009:346) Vid sprängning av berg i etapp MOl påträffades ca 2000 m 3 sulfidhaltigt berg. Risken med sulfidhaltigt berg är att ph kan sjukna med utlakning av metaller från berget som följd. Det sulfidhaltiga berget ligger upplagt inom lkano södras tomt och föreslås användas som fyllningsmaterial i en vägslänt i den norra delen av lkano syd. Kalkkross har sedan tidigare blandats in i det sulfidhaltiga berget för att ph inte skall sjunka och ytterligare mängder kommer att inblandas. Med tiden oxideras de fårska bergytorna varvid riskerna för sjunkande ph avtar. Efter några år bedöms denna process vara avslutad och riskerna vara minimala även utan inblandning av kalkross. Mot bakgrund av ovanstående har en ansvarsförbindelse upprättats mellan kommunen och lkano Retail Center Uddevalla AB som medger kommunen rätt att placera berget inom föreslaget område under förutsättning att kommunen ensamt ansvarar för uppföljning och eventuella åtgärder som det sulfidhaltiga berget kan medföra. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Detaljplan Östra Torp KS/2010: Ansvarsförbindelse Karta PM- Användning av berg med förhöjd sulfidhalt (Sweco ) att godkänna ansvarsförbindelse upprättat mellan kommunen och Ikano Retail Center Uddevalla AB

12 83 Förvärv av fastigheten Hedkärr 1:13 (TN/2009:807) Tekniska nämnden beslöt den att bostadsfastigheter som berörs av Nordlänken dvs det vägförslag som går norr om Västra Torp, ska erbjudas förtida inlösen i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Detta för att ge fastighetsägarna möjlighet att i god tid söka ersättningsfastighet Vanligtvis när Trafikverket löser fastigheter som är berörda av ett vägprojekt sker detta i ett senare skede när arbetsplan är fastställd och vunnit laga kraft. Trafikverket redovisade i februari det alternativ på vägsträckning som man beslutat att projektera vidare. I detta alternativ är fastigheten Hedkärr l: 13 en av tre fastigheter som i en kommande arbetsplan blir föremål för rivning. Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna till Hedkärr l: 13. Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden att godkänna upprättat köpekontrakt samt hyresavtal avseende kvarboende under begränsad tid. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Köpekontrakt Karta Trafikverkets riktlinjer att godkänna köpeavtal upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheten Hedkärr l : 13 samt rivningskontrakt. 5 ignatur Utdrags bestyrkande

13 l PROTOKOLL 84 Förvärv av del av fastigheten Uddevalla Grytingen 1:3- mark för vattenreservoar (TN/2009:346) Vid framtagande av detaljplan för handelsområde Östra Torp konstaterades att nuvarande vattenförsörjningen är otillräcklig för att klara den utbyggnad som planområdet medför. För att säkra vattenförsörjningen behöver en ny högreservoar byggas i nära anslutning till planområdet Läget för vattenreservoaren har därefter studerats i detalj och lämplig plats har lokaliserats till bergspartiet ca 400 m norr om planområdet inom fastigheten Grytingen l :3. Köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren och köpeskillingen har överenskommits till kr. Utöver köpeskilling tillkommer ersättning om kr enligt expropriationslagens regler om påslag av 25 %. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att godkänna mellan parterna upprättat köpekontrakt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Detaljplan för handelsområde Östra Torp Köpeavtal Karta att godkänna köpeavtal upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheten Grytingen l :3 d>. l:

14 l TEI<NISKA NÄMNDEN PROTOKOLL 85 Information om IKEA B Kvart berg och Gunilla I edlund informerade om det pågående arbetet på lkea området. Gångbr n är påbötjad. UpphandJing av M04 vattenreservar skall vara klar i maj bygglov för d tta tas i MSN. PEAB är utsedd som b ggare för IKEA och har nu påbörjat itt arbete. IKEA har fått tillträde till en del av marken och f'ar tillträde till mer mark i böjjan av maj. Arbetet for den nya Ho g torpsvägen pågår för fullt. IKANO har också upphandlat entreprenör för sitt byggande. Projekt NordJä:nk.en där håller man nu på m d arkeologi på ett antal olika platser. Tekniska nämnden godkände informationen.

15 l PROTOKOLL 86 Yttrande på samrådshandling för Överby 1 :31, Herrestads församling. (TN/2012:78) En samrådshandling för den privatägda fastigheten Överby l :31 har upprättats och som ligger i direkt anslutning till det nya bostadsområdet vid Lanesundsviken. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av ca 30 småhus samt ett 20-tallägenheter i två mindre flerbostadshus inom planområdet Området är sedan tidigare inte planlagt. Befintlig bebyggelse i Lanesundsviken är ansluten till kommunens VA-nät via överföringsledningen och avsikten är att området skall anslutas till kommunens VA-nät. Planområdet nås via väg 161 och i programskedet prövades möjligheten att angöra området via Järnklevevägen men på grund av ökade störningar för boende utmed vägen har en lösning med tillfartsväg från norr studerats. Lösningen innebär att befintlig enskild väg ansluter till väg 788 öster om Överby gamla ladugårdsbyggnad och som nyttjas som huvudtillfart för planområdet Vägen innebär dock att gränsvärdet för god standard för väglutning kommer överskridas. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag till ändrade att-satser" att nämnden ställer som krav för att teckna exploateringsavtal att exploatören strävar efter att väglutningen inom området inte överstiger 8% att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Överby l :31 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter i övrigt beaktas Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag.

16 l PROTOKOLL Forts. 86 att nämnden ställer som krav för atl teckna exploateringsavtal att exploatören strävar efter att väglutningen inom området inte överstiger 8% att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fot1satt arbete med detaljplan för Överby l :3 l under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter i övrigt beaktas

17 87 Yttrande på samrådshandling för Skälläckeröd 1:18 m fl. (TN/2011: 1 02) En samrådshandling för Skälläckeröd l: 18 m.fl. har upprättats av Christer Nordström arkitektkontor. Området är beläget i Ljungskites sydöstra del i närheten av Ljungskiteskolan och Kulturens hus. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att bebygga området med ca lägenheter med delvis inriktning mot seniorbostäder. Det aktuella området utgör i gällande detaljplan (stadsplan 14-LJU-939) kvartersmark för bostäder samt allmän plats, park men föreslås i program till detaljplan ändras till kvartersmark för bostäder. Delar av området har höga naturvärden vilket framkommit i den naturvärdesinventering som gjorts för området. En trafikutredning har genomförts för området och som redovisar att det finns problem runt skolan och där vissa åtgärder föreslagits. Bland annat föreslås en vändplan, utökade parkeringsmöjligheter och en avsmalning för att förbättra trafiksituationen. Dessa har inte arbetats in i planförslaget sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag av ändrad att-sats" att utreda planområdets konsekvenser för trafiksituationen i området, mot bakgrund av att planförslaget innehåller 15 fler bostäder än vad nuvarande trafikutredning har haft som utgångspunkt, samt utreda konsekvenserna av dubbelriktad trafik på Rosenvägen mellan Violvägen och HälleLider samt tillägg till att-sats," att även synpunkter inhämtas från Barn och utbildningsnämnden, vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingarna mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag.. [3terand g atur t J

18 l PROTOKOLL Forts. 87 att utreda planområdets kon ekvenser för trafik ituationen i området mot bakgrund av att planförslaget im1ehåuer 15 fler bostäder än vad nuvarande trafikutredning har haft som utgångspunkt samt utreda konsekven erna av dubbelriktad trafik på Rosenvägen mellan Violväg n och I älle Lider att även synpunkter inhämtas från Barn och utbildning nämnden, vars framtida verk amhet i onu:ådet kan påverkas av förslaget Utdragsb styrkande

19 l TEKN ISKA NÄMNDEN PROTOKOLL 88 Yttrande på samrådshandling för Tjöstelsröd 2:21 (TN/2011:103) En samrådshandling för Tjöstelsröd 2:21 m.fl. har upprättats av Christer Nordström arkitektkontor. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att bebygga området med ca 30 lägenheter med inriktning mot seniorbostäder, centralt i Ljungskile. Det aktuella området utgör i gällande detaljplan (1485-P88/26) kvartersmark för barnstuga (förskola) samt allmän plats natur men föreslås i program till detaljplan ändras till kvartersmark för bostäder. Området arrenderas idag ut till Ljungskile tennisförening. Arrendet utgör lägenhetsarrende vilket innebär att arrendatom inte har besittningsskydd eller rätt till ersättning vid uppsägning till avtalets utgång. Väljer kommunen dock att säga upp arrendatom innan avtalet löpt ut krävs att en förhandling görs mellan parterna. Att skapa en ny lokalisering för tennisklubben är förenat med diverse kostnader vilket bör utredas och diskuteras ytterligare. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag av tillägg till att-sats" att även synpunkter från Barn o Utbildningsnämnden vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag av tillägg till att-sats. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag. att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Tjöstelsröd 2:21 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas att även synpunkter inhämtas från Barn o Utbildningsnämnden vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget. Utdrags bestyrkande

20 l PROTOKOLL 89 Yttrande på samrådshandling för Kv Facklan, Söderskolan. (TN/2012:85) Tekniska nämnden godkände i maj 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen för kvarteret Facklan, Söderskolan. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av flerbostadshus och att ändra användningen av befintlig skolbyggnad från allmänt ändamål till bostäder och kontor. Planförslaget innebär att ca l bostadslägenheter i varierande storlek varav lägenheter skall upplåtas som seniorlägenheter. Infrastruktur i området är sedan tidigare utbyggd. Förslaget medför dock en förändring som innebär att studievägen öppnas upp för biltrafik och möjlighet finns att köra runt kvarteret. Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät Förslaget innebär dock att spillvattenledningen i västra delen av fastigheten förutsätts läggas om till studievägen. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Facklan l under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas.

21 90 Yttrande på samråd för stadskärnan 1:174 m fl. Folkets park och Cirkusplatsen. (TN/2009:718) Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra nya bostäder och förskola i området i anslutning till Folkets park samt anlägga parkeringsplatser avsedda för uthyrning för boende i närområdet. I planförslaget föreslås dels tre punkthus om sex till sju våningar med totalt ca 75 lägenheter i flerfamiljshus. Öster om flerbostadshusen föreslås stadsradhus i två våningar med totalt ca 25 radhuslägenheter. Programområdet nås främst via Göteborgsvägen och Parkgatan. I korsningen där Junogatan ansluter mot Göteborgsvägen skapas möjlighet att anlägga en cikulationsplats. I korsningen Göteborgsvägen - Parkgatan finns en mindre rondell som planeras att iordningställas för bättre utfartsmöjligheter för trafiken från Parkgatan. Allmänna ledningar för vatten och spillvatten samt fjärrvärme finns i anslutning till planområdet Ett fördröjningsmagasin för dagvatten kommer att genomföras under delar av Cirkusplatsen. Då parkeringsbehovet i området är stort skall fler parkeringsmöjligheter skapas för att förbättra situationen för boende i området. sunderlag Samrådshandlingar daterade l Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för stadskärnan l: 17 4 m fl, Folkets park och Cirkusplatsen under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas. Utdrags bestyrkande

22 91 Revidering av tomtköreglerna (TN/2010:686) Tekniska avdelningen har sett behov av att uppdatera l :3 i gällande tomtköregler då denna behöver förtydligas ytterligare angående hur köplatsen skall fördelas vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap eller då sammanboende upphör. l :3 har även kompletterats med text om partnerskap vilket blivit möjligt sen den senaste översynen gjordes. För 4:5 sista stycket har texten förtydligats med att ränta utgår enligt 6 räntelagen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderade tomtköregler Yrkande Majoriteten yrkar på förslag till ändrade att-satser," att godkänna av tekniska kontoret föreslagen revidering av l :3 av tomtköreglema att godkänna av tekniska kontoret föreslaget förtydligande av 4:5 andra stycket av tomtköreglema, dock med ändringen att ränta istället ska utgå i enlighet med 5 räntejagen att uppdatera författningen "Bestämmelser för tomtköregler" i enlighet med ovanstående Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag. att godkänna av tekniska kontoret föreslagen revidering av l :3 av tomtköreglema S Justera~gnatur

23 Forts. 91 att godkänna av tekniska kontoret föreslaget förtydligande av 4:5 andra stycket av tomtköreglerna, dock med ändringen att ränta istället ska utgå i enlighet med 5 räntejagen att uppdatera författningen ''Bestämmelser for tomtköregler, i enlighet med ovanstående

24 92 Försäljning av industrimark, Brunegårdsgärdet 4 (TN/201 0:606) Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter fastigheten Brunegårdsgärdet 4 till Fritidsforum i Uddevalla AB, Håkan Kihlman. Fastigheten är belägen på Frölands industriområde. Fritidsforum AB bedriver i dagsläget sin verksamhet på flera olika, spridda platser men verksamheten ska nu utökas och ett stort behov finns av både större lokaler och större markyta. Köpeskillingen har överenskommits till kr. sunderlag Köpeavtal daterad Tjänsteskrivelse daterad situationsplan att godkänna köpeavtal där kommunen överlåter fastigheten Brunegårdsgärdet 4 till Fritidsforum i Uddevalla AB för en köpeskilling om kr. Utdrags bestyrkande

25 93 Fastighetsförvärv Överby 1:47 (TN/2012:143) Ett köpeavtal har upprättats där Uddevalla kommun köper fastigheten Överby 1:47 av Tomas Carlsson för en överenskommen köpeskilling om kr. Fastigheten är belägen i Lanesund, ca 13 km väster om Uddevalla. Fastigheten är obebyggd och utgörs av en uppfylld och grusad yta i norra delen med en utförd slänt i södra delen. Arealen är 1.343kvm. Tidigare sökta mark- och bygglov har av olika anledningar blivit överklagade och upphävda vilket betyder att inget gällande marklov finns för fastigheten i dagsläget och marklov saknas även för de åtgärder som redan utförts av fastighetsägaren. Överby l :4 7 har ett mycket gott läge i området med ostörd utsikt över Havsstensfjorden. sunderlag Köpeavtal situationsplan Fastighetskarta med ortofoto Detaljplan att förvärva fastigheten Överby l :4 7 för en köpeskilling om kr. Utdrags bestyrkande

26 94 Fastighetsförsäljning Klocktornet 1 (TN/2012:144) Ett köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Klocktornet l till Tomas Larsson för en köpeskilling om kr. Fastigheten är belägen i centrala Uddevalla, mitt emot Agnebergsgymnasiet, och används i dagsläget som parkeringsplats. Detaljplanen som berör fastigheten redovisar byggrätt for både bostäder och kontor. Köparen till fastigheten planerar att bebygga denna med ett flerfamiljshus innehållande lägenheter upplåtna med hyresrätt. sunderlag Köpekontrakt Tilläggsavtal situationsplan Detaljplan, "del av kv Klocktornet m.m" att försälja fastigheten Klocktornet l till Tomas Larsson för en köpeskilling om 500 OOOkr, enligt bifogat köpekontrakt.

27 95 Revidering av skötselplan för Na.turreservat Herrestadsfjället Il (TN/2008:525) Revidering av sköt elplan Herrestad fjället fj sunderlag Tekni ka kontorets tjänsteskrivels Reviderad skötselplan för Henestadsfjäll t Il Tekni ka nämnden beslutar att godkänna reviderad skötselplan får Herrestadsfjäll t 11 J uster6n 1 ~ilg n atm tfs (; Utdragshe tyrkande

28 96 Delegationsärenden Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. DeJ Delegat Datum 3 Ordf. teknisk nämnd Gatu- parkchef Ordf. teknisk nämnd (2 t) 3 Ordf. teknisk nämnd Tekniska nänmden beslutar att lägga ärendena ovan till handlingama s signatur

29 l TEKNISKA. NÄMNDEN PROTOKOLL 97 Anrnälningsäre.nden (TN/2012:98) a) Pr to koll utdrag KF Gemensamma kvalitetsverktyg Tekniska nämnd n beslutar att ärendena ovan läggs till handlingarna Utdragsbestyrka n de

30 98 Kurser o konferenser {TN/2012:3) a) Buller är ett samhällsproblem Stockholm d n 23 maj b) IFHP World ongres, Den inkluderande staden i en global värld öteborg eptember c) Det Ljusnar seminarium om lju sättning 10 m~j i tockholm Tekni ka nämnden beslutar att ärendena ovan läggs till handlingama

31 99 Information från Handikappråd l Pen$ionärsråd Edith Elbing informerade om möten från Handikappr det. Det korn upp ytterligare en gång om information gällande hörselslingor i sammanträdesrum att det skall tå klart o tydhgt vart man skalj vända ig med telefonmunmer och tider om det sku!je krångla. Det var även di ku sianer om H O's lokaler eftersom dom blivit uppsagda men man håjler på att titta på andra lokaler. Tekni ka nämnd n godkände infonnationen. Juster ~natur Utdrag be tyrkande

32 l PROTOKOLL 100 Information från Ordförande l Förvaltningschef Ordförande informerade om olika möten som varit. Ordförande o Lilibeth Gustafsson har varit på HSO och diskuterat lokaler Styrelsernöte Bohuskustens vattenförbund Ordförande o Patrik Petre har träffat Hamnen och diskuterat avtal Första spadtag på Sommarhemsskolan Pininfarina, en värdering skall göras på fastigheten Presidieträff med miljö o stadsbyggnad och kultur o fritid angående ett kulturprogram Seppo Räikkönen informerade att en fördjupad utredning gällande Riversideängen är gjord och det kornmer upp som en informationspunkt på nästa möte i maj. Seppo har varit i Pärgelandas kornmun på kornmunfullmäktige gällande ärendet om VA-bolaget. Tekniska nämnden godkände informationen.

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

BEVIS om justeringens tillkännagivande

BEVIS om justeringens tillkännagivande Plats och tid Stadshuset, Bävesalen kl 14.30 16.30 ande Ingemar Samuelsson ordf. (s), Torgny Svensson (s) Edith Elbing (s) Hasse Antonsson (s) Peter Selling (v) ersätts av Anders Johansson (v) Ulrika Ericsson

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 657 (662) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,, kl. 08:00-10:00 Ajournering kl. 08.50-09.20 Ajournering kl. 09.45-09.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jeanette

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall Protokoll 1 (11) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Thomas Sundlöf (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof Widell (C) Mats

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET Tekniska förvaltningen kl kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET Tekniska förvaltningen kl kl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ordförande Vice ordförande Tekniska förvaltningen kl. 16.00 kl. 18.10 Tomas Avenborg (m) Kerstin Lindbom (fp) Börje Hansson (c) Lena Fällström Törnered

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:35 m fl

TJÖSTELSRÖD 1:35 m fl Arb 493 Antagande 2015-05-13 Laga kraft 2015-06-12 Arkivnr LJ 145 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för TJÖSTELSRÖD 1:35 m fl Ljungskile, Uddevalla kommun Upprättad av 2010-08-23,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-11 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bohman ordf. (S), Klas

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer