ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-# W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande RolfJonsson (FP Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) TJÄNsTGÖRANDE ERSÄTIARE Ole Borch (MP) för Jonny Jansson (KD) Matthijs Klomp (KD) för Jonny Jansson (KD) från 77 Edib Poljo (S) för Tobias Andreasson (S) Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) ERSÄTIARE ÖVRIGA Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Seppo Räikkönen, Gunilla Hedlund, Bo Kvartsberg, Johnny Karlsson, Martin Hollertz, Karin Westman, UTSES ATI JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE Jarmo Uusitalo Stad huse~~ ndagen den 23 april kl fo W/Jtt l-il-j ijo/1.. ~ ((!~Cf. P..... va Th 1-Nordfeldt ' Paragrafer 73 - l 00 UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE FÖRVARAS HOS ANSLAGET SÄTIS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska nämnden Tekniska kontoret, adm. avd. vån ~.. fa~-1::4!u-# Eva Thol-Nordfeldt Justerandes signatur

2 73 Svar på medborgarförslag om att bygga om Söderskolan till studentbostäder (TN/2010:574) Ett medborgarförslag om att bygga om Söderskolan till studentbostäder inkom under hösten Enligt förslaget råder brist på studentbostäder i Uddevalla och Söderskolan skulle, genom ombyggnation och god planering, kunna ge ett studentboende som genom olika gemensamma funktioner bidrog till ökad gemenskap. Tekniska nämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige rätt att besvara skrivelsen och fatta beslut i frågan genom samråd med Barn och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden beslutade våren 2011 att godkänna markanvisningsavtal för bostäder med inriktning mot seniorbostäder. sunderlag Medborgarförslag daterade Tjänsteskrivelse daterad att avslå medborgarförslaget från Josefin Oltegren om att bygga om söderskolan till studentbostäder. Utdrags bestyrkande

3 74 Medborgarförslag från Bertil Nykvist ang utplacering av parksoffor i Ljungskile (TN/2011 :434) Bertil Nykvist föreslår i sitt medborgarförslag uppställning och skötsel av ett antal parksoffor på olika platser i Ljungskile. I tur och ordning föreslås: Att befintlig bänk Arendalsvägen/Fjällvägen underhålls. Parkbänken repareras medjämna mellanrum men har återkommande varit mål för vandalism, men skall vara kvar och då också underhållas. Att parkbänkar placeras i backen upp mot Simmersröd. Gatu Parkavdelningen är i sig positiva till beslutet men saknar idag medel att installera och sköta fler parksoffor i området. Att ytorna runtjärnvägsstationen förses med parkbänkar. Ytorna är inte kommunalt ägda så vi vidarebefordrar bara önskemålen till berörd fastighetsägare och till V ästtrafik. sunderlag Tjänsteskrivelse att avslå medborgarforslaget

4 l PROTOKOLL 75 Medborgarförslag från Ann Simonsson angående att Uddevalla kommun skall använda parkeringsskivor (TN/2011 :600) Ann Simonsson m fl har föreslagit Uddevalla kommun ska använda sig av parkeringsskiva och ha ett mer enhetligt system för att ta betalt av parkörer i centrum. Då Uddevalla kommun tillämpar avgiftsbelagda parkeringsplatser är det biljett som gäller där tid och erlagt belopp finns angivet även momsen är specificerad. Efterskottsbetalning med bensinkort går också att använda s1g av. i Kommunfullmäktige togs 20 l om en timmes avgiftsfri parkering på vissa centrala gator i Uddevalla och att den fria timmens parkering ska kunna användas såväl med biljett som med parkeringsskiva varvid parkeringstiden begränsas till maximalt en timma vid användande av parkerings skiva. Detta trädde i kraft 20 l l. Vi använder alltså en form av parkeringsskivor redan idag, och avser därför avslå förslaget, men önskar hålla frågan levande med att initiera en översyn av de befintliga parkeringsreglerna för att hitta ett mer enhetligt sätt att hantera parkeringar i centrum sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att anse medborgarförslaget besvarat samt att initiera en översyn av gällande parkeringsregler i syfte att nå större enhetlighet J usm ies signatur ~11 V '

5 l PROTOKOLL 76 Medborgarförslag från Anders och Lena Janson Freden om att införa en p-skiva i Uddevalla stadskärna. (TN/2012:131) Anders och Lena Janson Freden har föreslagit att Uddevalla kommun ska använda sig av parkeringsskiva och ha ett mer enhetligt system för att ta betalt av parkörer i centrum. Då Uddevalla kommun tillämpar avgiftsbelagda parkeringsplatser är det biljett som gäller där tid och erlagt belopp finns angivet även momsen är specificerad. Efterskottsbetalning med bensinkort går också att använda sig av. i Kommunfullmäktige togs om en timmes avgiftsfri parkering på vissa centrala gator i Uddevalla och att den fria timmens parkering ska kunna användas såväl med biljett som med parkeringsskiva varvid parkeringstiden begränsas till maximalt en timma vid användande av parkerings skiva. Detta trädde i kraft 20 l l. Vi använder alltså en form av parkeringsskivor redan idag, och avser därför avslå förslaget, men önskar hålla frågan levande med att initiera en översyn av de befintliga parkeringsreglerna för att hitta ett mer enhetligt sätt att hantera parkeringar i centrum. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att anse medborgarförslaget besvarat samt att initiera en översyn av gällande parkeringsregler i syfte att nå större enhetlighet j. (5,~ signatur

6 77 Medborgarförslag från Börje Nilsson angående parkeringsplats för husbilar (TN/2012: 130) Börje Nilsson tar i ett medborgarförslag upp frågan om ställplats för husbilar i Uddevalla. Han är inte ensam i sitt intresse för denna fråga. Alf Gillberg (S) föreslog i en motion att kommunen ska ta ett initiativ för att få till stånd en centralt belägen husbilsparkering med liknande argument som Börje Nilsson framför. En sådan har funnits i liten skala från sommaren 2010 i först Turistbyråns och därefter Promarina AB:s regi vid gästbåtshamnen i Uddevalla centrum. Motionens intention är att öka omfattningen av verksamheten och höja standarden på servicen till gästerna. Tekniska kontoret anser att nuvarande placering är lämplig vid nuvarande omfattning av verksamheten men deltar gärna vid diskussioner om alternativ om någon intressent anmäler intresse för en utökad anläggning. Sådana diskussioner har initierats under våren 2012 och i enlighet med de tidigare fattade besluten i frågan delar tekniska kontoret aktivt i frågan, men understryker att en extern privat aktör bör vara drivande i frågan då den delvis ligger utanför den kommunala kompetensen. sunderlag Tjänsteskrivelse att tekniska kontoret ska delta i fortsatta diskussioner kring husbilsuppställningsplats såvida någon intressent initierar frågan

7 78 Uppsägning skötselavtal grönytor Aker-Kissleberg (TN/2012:123) Skötselavtalet mellan Uddevalla kommun och Åker-Kissiebergs Vägförening avseende drift- och underhållsansvar av föreningens vägar är efter ett politiskt beslut i Tekniska Nämnden i oktober 2011 uppsagt. Skälet är bl a att Miljöoch stadsbyggnad jobbar med en ny detaljplan i området och att man då vill åstadkomma ett avtalsfritt tillstånd slöts ytterligare ett avtal med Åker-Kissiebergs Vägförening men då avseende skötsel av lekplatser och grönytor. I enlighet med tidigare nämnda arbete bör även det avtalet sägas upp. sunderlag Tjänsteskrivelse att uppdra åt tekniska kontoret att säga upp befintligt avtal avseende skötsel av grönytor och lekplatser inom Åker-Kissiebergs Vägförenings område. Utdrags bestyrkande

8 l TEKNISKAN ÄMNDEN PROTOKOLL 79 ställplats husbilar i centrala Uddevalla (TN/2012:165) Gatu- och Parkavdelningen har undersökt möjligheterna att anvisa en centralt belägen parkering till ställplats för husbilar och funnit att parkeringen vid Museigatan kan vara lämplig för sådan verksamhet. En intresseanmälan har inkommit från Promarina AB och platsen som sådan har besiktigats. Promarina AB bedriver idag gästhamnsverksamhet i närområdet och ser detta som en kompletterande service till denna verksamhet. sunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande Tage Nolstedt yrkar på återremiss Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall av göras idag mot att det skall gå på återremiss. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. att återremittera ärendet. s ~ ignatm

9 UDDEVALL'A KOMMUN 80 Remissvar från Tekniska nämnden angående revidering av Uddevalla kommuns miljöpolicy (TN/2012:114) I samband med arbetet att EMAS-registrera organisationen Uddevalla kommun antogs 1999 en miljöpolicy. Den hade då framförallt sin grund i miljöbalkens intentioner och i prioriterade nationella miljökvalitetsmål Sedan dess har det skett förändringar, bland annat från st nationella miljökvalitetsmål och från 5-6 st prioriterade mål från Uddevalla kommun. Vid fullmäktige den 14 december 2011 beslutades att miljöpolicyn skulle uppdateras men även få en förankring i vision Detta har skett i kommunens miljöstrategigrupp med central miljösamordnare som ansvarig för arbetet. Den reviderade miljöpolicyn har diskuterats med stabschef och Tekniska kontorets EMAS-arbetsgrupp. Förutom enstaka brister i formulering och stavning uppfattas den ha en bra förankring i vision 2040 och de nationella miljökvalitetsmålen för Uddevalla kommun ur ett organisatoriskt och geografiskt perspektiv. Reviderad miljöpolicy påverkar aktuella områden i beredningschecklistan genom dess syfte att sträva mot ett hållbart samhälle och beaktande av Uddevalla kommuns målvision. sunderlag Tjänsteskrivelse KS/2012:70, Tjänsteskrivelse med reviderad miljöpolicy UaFS 35/1999, befintlig miljöpolicy för jämförelse. att anta den av Tekniska kontoret upprättade tjänsteskrivelsen som sitt svar angående reviderad miljöpolicy.

10 l PROTOKOLL 81 Ledningens genomgång 2012, miljö och energi (TN/2012:112) Ledningens genomgång enligt EMAS-miljöledningssystem syftar till att informera om 2011 års miljöarbete, dess utmaningar och framgångar samt att utvärdera effektiviteten i systemet. Det är också ett tillfälle för ledningen att styra arbetet i valda riktningar, göra prioriteringar och peka ut områden som bör förbättras. Genomgången i Tekniska nämnden innehåller ett energibokslut då detta är en stor del av Tekniska kontorets miljö-och klimatarbete. sunderlag Tjänsteskrivelse Ledningens genomgång 2012 (protokollsunderlag för godkännande av information) Bilaga l, Uppföljning av miljömål2011 Bilaga 2, Utvärdering av lagefterlevnaden för 2011 Revisionsrapport från extern revision december 2011 att godkänna informationen i ledningens genomgång.

11 82 Ansvarsförbindelse avseende sulfidhaltigt berg inom handelsområde Östra Torp (TN/2009:346) Vid sprängning av berg i etapp MOl påträffades ca 2000 m 3 sulfidhaltigt berg. Risken med sulfidhaltigt berg är att ph kan sjukna med utlakning av metaller från berget som följd. Det sulfidhaltiga berget ligger upplagt inom lkano södras tomt och föreslås användas som fyllningsmaterial i en vägslänt i den norra delen av lkano syd. Kalkkross har sedan tidigare blandats in i det sulfidhaltiga berget för att ph inte skall sjunka och ytterligare mängder kommer att inblandas. Med tiden oxideras de fårska bergytorna varvid riskerna för sjunkande ph avtar. Efter några år bedöms denna process vara avslutad och riskerna vara minimala även utan inblandning av kalkross. Mot bakgrund av ovanstående har en ansvarsförbindelse upprättats mellan kommunen och lkano Retail Center Uddevalla AB som medger kommunen rätt att placera berget inom föreslaget område under förutsättning att kommunen ensamt ansvarar för uppföljning och eventuella åtgärder som det sulfidhaltiga berget kan medföra. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Detaljplan Östra Torp KS/2010: Ansvarsförbindelse Karta PM- Användning av berg med förhöjd sulfidhalt (Sweco ) att godkänna ansvarsförbindelse upprättat mellan kommunen och Ikano Retail Center Uddevalla AB

12 83 Förvärv av fastigheten Hedkärr 1:13 (TN/2009:807) Tekniska nämnden beslöt den att bostadsfastigheter som berörs av Nordlänken dvs det vägförslag som går norr om Västra Torp, ska erbjudas förtida inlösen i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Detta för att ge fastighetsägarna möjlighet att i god tid söka ersättningsfastighet Vanligtvis när Trafikverket löser fastigheter som är berörda av ett vägprojekt sker detta i ett senare skede när arbetsplan är fastställd och vunnit laga kraft. Trafikverket redovisade i februari det alternativ på vägsträckning som man beslutat att projektera vidare. I detta alternativ är fastigheten Hedkärr l: 13 en av tre fastigheter som i en kommande arbetsplan blir föremål för rivning. Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna till Hedkärr l: 13. Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden att godkänna upprättat köpekontrakt samt hyresavtal avseende kvarboende under begränsad tid. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Köpekontrakt Karta Trafikverkets riktlinjer att godkänna köpeavtal upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheten Hedkärr l : 13 samt rivningskontrakt. 5 ignatur Utdrags bestyrkande

13 l PROTOKOLL 84 Förvärv av del av fastigheten Uddevalla Grytingen 1:3- mark för vattenreservoar (TN/2009:346) Vid framtagande av detaljplan för handelsområde Östra Torp konstaterades att nuvarande vattenförsörjningen är otillräcklig för att klara den utbyggnad som planområdet medför. För att säkra vattenförsörjningen behöver en ny högreservoar byggas i nära anslutning till planområdet Läget för vattenreservoaren har därefter studerats i detalj och lämplig plats har lokaliserats till bergspartiet ca 400 m norr om planområdet inom fastigheten Grytingen l :3. Köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren och köpeskillingen har överenskommits till kr. Utöver köpeskilling tillkommer ersättning om kr enligt expropriationslagens regler om påslag av 25 %. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att godkänna mellan parterna upprättat köpekontrakt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Detaljplan för handelsområde Östra Torp Köpeavtal Karta att godkänna köpeavtal upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheten Grytingen l :3 d>. l:

14 l TEI<NISKA NÄMNDEN PROTOKOLL 85 Information om IKEA B Kvart berg och Gunilla I edlund informerade om det pågående arbetet på lkea området. Gångbr n är påbötjad. UpphandJing av M04 vattenreservar skall vara klar i maj bygglov för d tta tas i MSN. PEAB är utsedd som b ggare för IKEA och har nu påbörjat itt arbete. IKEA har fått tillträde till en del av marken och f'ar tillträde till mer mark i böjjan av maj. Arbetet for den nya Ho g torpsvägen pågår för fullt. IKANO har också upphandlat entreprenör för sitt byggande. Projekt NordJä:nk.en där håller man nu på m d arkeologi på ett antal olika platser. Tekniska nämnden godkände informationen.

15 l PROTOKOLL 86 Yttrande på samrådshandling för Överby 1 :31, Herrestads församling. (TN/2012:78) En samrådshandling för den privatägda fastigheten Överby l :31 har upprättats och som ligger i direkt anslutning till det nya bostadsområdet vid Lanesundsviken. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av ca 30 småhus samt ett 20-tallägenheter i två mindre flerbostadshus inom planområdet Området är sedan tidigare inte planlagt. Befintlig bebyggelse i Lanesundsviken är ansluten till kommunens VA-nät via överföringsledningen och avsikten är att området skall anslutas till kommunens VA-nät. Planområdet nås via väg 161 och i programskedet prövades möjligheten att angöra området via Järnklevevägen men på grund av ökade störningar för boende utmed vägen har en lösning med tillfartsväg från norr studerats. Lösningen innebär att befintlig enskild väg ansluter till väg 788 öster om Överby gamla ladugårdsbyggnad och som nyttjas som huvudtillfart för planområdet Vägen innebär dock att gränsvärdet för god standard för väglutning kommer överskridas. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag till ändrade att-satser" att nämnden ställer som krav för att teckna exploateringsavtal att exploatören strävar efter att väglutningen inom området inte överstiger 8% att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Överby l :31 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter i övrigt beaktas Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag.

16 l PROTOKOLL Forts. 86 att nämnden ställer som krav för atl teckna exploateringsavtal att exploatören strävar efter att väglutningen inom området inte överstiger 8% att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fot1satt arbete med detaljplan för Överby l :3 l under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter i övrigt beaktas

17 87 Yttrande på samrådshandling för Skälläckeröd 1:18 m fl. (TN/2011: 1 02) En samrådshandling för Skälläckeröd l: 18 m.fl. har upprättats av Christer Nordström arkitektkontor. Området är beläget i Ljungskites sydöstra del i närheten av Ljungskiteskolan och Kulturens hus. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att bebygga området med ca lägenheter med delvis inriktning mot seniorbostäder. Det aktuella området utgör i gällande detaljplan (stadsplan 14-LJU-939) kvartersmark för bostäder samt allmän plats, park men föreslås i program till detaljplan ändras till kvartersmark för bostäder. Delar av området har höga naturvärden vilket framkommit i den naturvärdesinventering som gjorts för området. En trafikutredning har genomförts för området och som redovisar att det finns problem runt skolan och där vissa åtgärder föreslagits. Bland annat föreslås en vändplan, utökade parkeringsmöjligheter och en avsmalning för att förbättra trafiksituationen. Dessa har inte arbetats in i planförslaget sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag av ändrad att-sats" att utreda planområdets konsekvenser för trafiksituationen i området, mot bakgrund av att planförslaget innehåller 15 fler bostäder än vad nuvarande trafikutredning har haft som utgångspunkt, samt utreda konsekvenserna av dubbelriktad trafik på Rosenvägen mellan Violvägen och HälleLider samt tillägg till att-sats," att även synpunkter inhämtas från Barn och utbildningsnämnden, vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingarna mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag.. [3terand g atur t J

18 l PROTOKOLL Forts. 87 att utreda planområdets kon ekvenser för trafik ituationen i området mot bakgrund av att planförslaget im1ehåuer 15 fler bostäder än vad nuvarande trafikutredning har haft som utgångspunkt samt utreda konsekven erna av dubbelriktad trafik på Rosenvägen mellan Violväg n och I älle Lider att även synpunkter inhämtas från Barn och utbildning nämnden, vars framtida verk amhet i onu:ådet kan påverkas av förslaget Utdragsb styrkande

19 l TEKN ISKA NÄMNDEN PROTOKOLL 88 Yttrande på samrådshandling för Tjöstelsröd 2:21 (TN/2011:103) En samrådshandling för Tjöstelsröd 2:21 m.fl. har upprättats av Christer Nordström arkitektkontor. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att bebygga området med ca 30 lägenheter med inriktning mot seniorbostäder, centralt i Ljungskile. Det aktuella området utgör i gällande detaljplan (1485-P88/26) kvartersmark för barnstuga (förskola) samt allmän plats natur men föreslås i program till detaljplan ändras till kvartersmark för bostäder. Området arrenderas idag ut till Ljungskile tennisförening. Arrendet utgör lägenhetsarrende vilket innebär att arrendatom inte har besittningsskydd eller rätt till ersättning vid uppsägning till avtalets utgång. Väljer kommunen dock att säga upp arrendatom innan avtalet löpt ut krävs att en förhandling görs mellan parterna. Att skapa en ny lokalisering för tennisklubben är förenat med diverse kostnader vilket bör utredas och diskuteras ytterligare. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag av tillägg till att-sats" att även synpunkter från Barn o Utbildningsnämnden vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag av tillägg till att-sats. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag. att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Tjöstelsröd 2:21 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas att även synpunkter inhämtas från Barn o Utbildningsnämnden vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget. Utdrags bestyrkande

20 l PROTOKOLL 89 Yttrande på samrådshandling för Kv Facklan, Söderskolan. (TN/2012:85) Tekniska nämnden godkände i maj 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen för kvarteret Facklan, Söderskolan. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av flerbostadshus och att ändra användningen av befintlig skolbyggnad från allmänt ändamål till bostäder och kontor. Planförslaget innebär att ca l bostadslägenheter i varierande storlek varav lägenheter skall upplåtas som seniorlägenheter. Infrastruktur i området är sedan tidigare utbyggd. Förslaget medför dock en förändring som innebär att studievägen öppnas upp för biltrafik och möjlighet finns att köra runt kvarteret. Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät Förslaget innebär dock att spillvattenledningen i västra delen av fastigheten förutsätts läggas om till studievägen. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Facklan l under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas.

21 90 Yttrande på samråd för stadskärnan 1:174 m fl. Folkets park och Cirkusplatsen. (TN/2009:718) Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra nya bostäder och förskola i området i anslutning till Folkets park samt anlägga parkeringsplatser avsedda för uthyrning för boende i närområdet. I planförslaget föreslås dels tre punkthus om sex till sju våningar med totalt ca 75 lägenheter i flerfamiljshus. Öster om flerbostadshusen föreslås stadsradhus i två våningar med totalt ca 25 radhuslägenheter. Programområdet nås främst via Göteborgsvägen och Parkgatan. I korsningen där Junogatan ansluter mot Göteborgsvägen skapas möjlighet att anlägga en cikulationsplats. I korsningen Göteborgsvägen - Parkgatan finns en mindre rondell som planeras att iordningställas för bättre utfartsmöjligheter för trafiken från Parkgatan. Allmänna ledningar för vatten och spillvatten samt fjärrvärme finns i anslutning till planområdet Ett fördröjningsmagasin för dagvatten kommer att genomföras under delar av Cirkusplatsen. Då parkeringsbehovet i området är stort skall fler parkeringsmöjligheter skapas för att förbättra situationen för boende i området. sunderlag Samrådshandlingar daterade l Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för stadskärnan l: 17 4 m fl, Folkets park och Cirkusplatsen under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas. Utdrags bestyrkande

22 91 Revidering av tomtköreglerna (TN/2010:686) Tekniska avdelningen har sett behov av att uppdatera l :3 i gällande tomtköregler då denna behöver förtydligas ytterligare angående hur köplatsen skall fördelas vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap eller då sammanboende upphör. l :3 har även kompletterats med text om partnerskap vilket blivit möjligt sen den senaste översynen gjordes. För 4:5 sista stycket har texten förtydligats med att ränta utgår enligt 6 räntelagen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderade tomtköregler Yrkande Majoriteten yrkar på förslag till ändrade att-satser," att godkänna av tekniska kontoret föreslagen revidering av l :3 av tomtköreglema att godkänna av tekniska kontoret föreslaget förtydligande av 4:5 andra stycket av tomtköreglema, dock med ändringen att ränta istället ska utgå i enlighet med 5 räntejagen att uppdatera författningen "Bestämmelser för tomtköregler" i enlighet med ovanstående Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag. att godkänna av tekniska kontoret föreslagen revidering av l :3 av tomtköreglema S Justera~gnatur

23 Forts. 91 att godkänna av tekniska kontoret föreslaget förtydligande av 4:5 andra stycket av tomtköreglerna, dock med ändringen att ränta istället ska utgå i enlighet med 5 räntejagen att uppdatera författningen ''Bestämmelser for tomtköregler, i enlighet med ovanstående

24 92 Försäljning av industrimark, Brunegårdsgärdet 4 (TN/201 0:606) Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter fastigheten Brunegårdsgärdet 4 till Fritidsforum i Uddevalla AB, Håkan Kihlman. Fastigheten är belägen på Frölands industriområde. Fritidsforum AB bedriver i dagsläget sin verksamhet på flera olika, spridda platser men verksamheten ska nu utökas och ett stort behov finns av både större lokaler och större markyta. Köpeskillingen har överenskommits till kr. sunderlag Köpeavtal daterad Tjänsteskrivelse daterad situationsplan att godkänna köpeavtal där kommunen överlåter fastigheten Brunegårdsgärdet 4 till Fritidsforum i Uddevalla AB för en köpeskilling om kr. Utdrags bestyrkande

25 93 Fastighetsförvärv Överby 1:47 (TN/2012:143) Ett köpeavtal har upprättats där Uddevalla kommun köper fastigheten Överby 1:47 av Tomas Carlsson för en överenskommen köpeskilling om kr. Fastigheten är belägen i Lanesund, ca 13 km väster om Uddevalla. Fastigheten är obebyggd och utgörs av en uppfylld och grusad yta i norra delen med en utförd slänt i södra delen. Arealen är 1.343kvm. Tidigare sökta mark- och bygglov har av olika anledningar blivit överklagade och upphävda vilket betyder att inget gällande marklov finns för fastigheten i dagsläget och marklov saknas även för de åtgärder som redan utförts av fastighetsägaren. Överby l :4 7 har ett mycket gott läge i området med ostörd utsikt över Havsstensfjorden. sunderlag Köpeavtal situationsplan Fastighetskarta med ortofoto Detaljplan att förvärva fastigheten Överby l :4 7 för en köpeskilling om kr. Utdrags bestyrkande

26 94 Fastighetsförsäljning Klocktornet 1 (TN/2012:144) Ett köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Klocktornet l till Tomas Larsson för en köpeskilling om kr. Fastigheten är belägen i centrala Uddevalla, mitt emot Agnebergsgymnasiet, och används i dagsläget som parkeringsplats. Detaljplanen som berör fastigheten redovisar byggrätt for både bostäder och kontor. Köparen till fastigheten planerar att bebygga denna med ett flerfamiljshus innehållande lägenheter upplåtna med hyresrätt. sunderlag Köpekontrakt Tilläggsavtal situationsplan Detaljplan, "del av kv Klocktornet m.m" att försälja fastigheten Klocktornet l till Tomas Larsson för en köpeskilling om 500 OOOkr, enligt bifogat köpekontrakt.

27 95 Revidering av skötselplan för Na.turreservat Herrestadsfjället Il (TN/2008:525) Revidering av sköt elplan Herrestad fjället fj sunderlag Tekni ka kontorets tjänsteskrivels Reviderad skötselplan för Henestadsfjäll t Il Tekni ka nämnden beslutar att godkänna reviderad skötselplan får Herrestadsfjäll t 11 J uster6n 1 ~ilg n atm tfs (; Utdragshe tyrkande

28 96 Delegationsärenden Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. DeJ Delegat Datum 3 Ordf. teknisk nämnd Gatu- parkchef Ordf. teknisk nämnd (2 t) 3 Ordf. teknisk nämnd Tekniska nänmden beslutar att lägga ärendena ovan till handlingama s signatur

29 l TEKNISKA. NÄMNDEN PROTOKOLL 97 Anrnälningsäre.nden (TN/2012:98) a) Pr to koll utdrag KF Gemensamma kvalitetsverktyg Tekniska nämnd n beslutar att ärendena ovan läggs till handlingarna Utdragsbestyrka n de

30 98 Kurser o konferenser {TN/2012:3) a) Buller är ett samhällsproblem Stockholm d n 23 maj b) IFHP World ongres, Den inkluderande staden i en global värld öteborg eptember c) Det Ljusnar seminarium om lju sättning 10 m~j i tockholm Tekni ka nämnden beslutar att ärendena ovan läggs till handlingama

31 99 Information från Handikappråd l Pen$ionärsråd Edith Elbing informerade om möten från Handikappr det. Det korn upp ytterligare en gång om information gällande hörselslingor i sammanträdesrum att det skall tå klart o tydhgt vart man skalj vända ig med telefonmunmer och tider om det sku!je krångla. Det var även di ku sianer om H O's lokaler eftersom dom blivit uppsagda men man håjler på att titta på andra lokaler. Tekni ka nämnd n godkände infonnationen. Juster ~natur Utdrag be tyrkande

32 l PROTOKOLL 100 Information från Ordförande l Förvaltningschef Ordförande informerade om olika möten som varit. Ordförande o Lilibeth Gustafsson har varit på HSO och diskuterat lokaler Styrelsernöte Bohuskustens vattenförbund Ordförande o Patrik Petre har träffat Hamnen och diskuterat avtal Första spadtag på Sommarhemsskolan Pininfarina, en värdering skall göras på fastigheten Presidieträff med miljö o stadsbyggnad och kultur o fritid angående ett kulturprogram Seppo Räikkönen informerade att en fördjupad utredning gällande Riversideängen är gjord och det kornmer upp som en informationspunkt på nästa möte i maj. Seppo har varit i Pärgelandas kornmun på kornmunfullmäktige gällande ärendet om VA-bolaget. Tekniska nämnden godkände informationen.

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer