ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-# W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande RolfJonsson (FP Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) TJÄNsTGÖRANDE ERSÄTIARE Ole Borch (MP) för Jonny Jansson (KD) Matthijs Klomp (KD) för Jonny Jansson (KD) från 77 Edib Poljo (S) för Tobias Andreasson (S) Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) ERSÄTIARE ÖVRIGA Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Seppo Räikkönen, Gunilla Hedlund, Bo Kvartsberg, Johnny Karlsson, Martin Hollertz, Karin Westman, UTSES ATI JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE Jarmo Uusitalo Stad huse~~ ndagen den 23 april kl fo W/Jtt l-il-j ijo/1.. ~ ((!~Cf. P..... va Th 1-Nordfeldt ' Paragrafer 73 - l 00 UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE FÖRVARAS HOS ANSLAGET SÄTIS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska nämnden Tekniska kontoret, adm. avd. vån ~.. fa~-1::4!u-# Eva Thol-Nordfeldt Justerandes signatur

2 73 Svar på medborgarförslag om att bygga om Söderskolan till studentbostäder (TN/2010:574) Ett medborgarförslag om att bygga om Söderskolan till studentbostäder inkom under hösten Enligt förslaget råder brist på studentbostäder i Uddevalla och Söderskolan skulle, genom ombyggnation och god planering, kunna ge ett studentboende som genom olika gemensamma funktioner bidrog till ökad gemenskap. Tekniska nämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige rätt att besvara skrivelsen och fatta beslut i frågan genom samråd med Barn och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden beslutade våren 2011 att godkänna markanvisningsavtal för bostäder med inriktning mot seniorbostäder. sunderlag Medborgarförslag daterade Tjänsteskrivelse daterad att avslå medborgarförslaget från Josefin Oltegren om att bygga om söderskolan till studentbostäder. Utdrags bestyrkande

3 74 Medborgarförslag från Bertil Nykvist ang utplacering av parksoffor i Ljungskile (TN/2011 :434) Bertil Nykvist föreslår i sitt medborgarförslag uppställning och skötsel av ett antal parksoffor på olika platser i Ljungskile. I tur och ordning föreslås: Att befintlig bänk Arendalsvägen/Fjällvägen underhålls. Parkbänken repareras medjämna mellanrum men har återkommande varit mål för vandalism, men skall vara kvar och då också underhållas. Att parkbänkar placeras i backen upp mot Simmersröd. Gatu Parkavdelningen är i sig positiva till beslutet men saknar idag medel att installera och sköta fler parksoffor i området. Att ytorna runtjärnvägsstationen förses med parkbänkar. Ytorna är inte kommunalt ägda så vi vidarebefordrar bara önskemålen till berörd fastighetsägare och till V ästtrafik. sunderlag Tjänsteskrivelse att avslå medborgarforslaget

4 l PROTOKOLL 75 Medborgarförslag från Ann Simonsson angående att Uddevalla kommun skall använda parkeringsskivor (TN/2011 :600) Ann Simonsson m fl har föreslagit Uddevalla kommun ska använda sig av parkeringsskiva och ha ett mer enhetligt system för att ta betalt av parkörer i centrum. Då Uddevalla kommun tillämpar avgiftsbelagda parkeringsplatser är det biljett som gäller där tid och erlagt belopp finns angivet även momsen är specificerad. Efterskottsbetalning med bensinkort går också att använda s1g av. i Kommunfullmäktige togs 20 l om en timmes avgiftsfri parkering på vissa centrala gator i Uddevalla och att den fria timmens parkering ska kunna användas såväl med biljett som med parkeringsskiva varvid parkeringstiden begränsas till maximalt en timma vid användande av parkerings skiva. Detta trädde i kraft 20 l l. Vi använder alltså en form av parkeringsskivor redan idag, och avser därför avslå förslaget, men önskar hålla frågan levande med att initiera en översyn av de befintliga parkeringsreglerna för att hitta ett mer enhetligt sätt att hantera parkeringar i centrum sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att anse medborgarförslaget besvarat samt att initiera en översyn av gällande parkeringsregler i syfte att nå större enhetlighet J usm ies signatur ~11 V '

5 l PROTOKOLL 76 Medborgarförslag från Anders och Lena Janson Freden om att införa en p-skiva i Uddevalla stadskärna. (TN/2012:131) Anders och Lena Janson Freden har föreslagit att Uddevalla kommun ska använda sig av parkeringsskiva och ha ett mer enhetligt system för att ta betalt av parkörer i centrum. Då Uddevalla kommun tillämpar avgiftsbelagda parkeringsplatser är det biljett som gäller där tid och erlagt belopp finns angivet även momsen är specificerad. Efterskottsbetalning med bensinkort går också att använda sig av. i Kommunfullmäktige togs om en timmes avgiftsfri parkering på vissa centrala gator i Uddevalla och att den fria timmens parkering ska kunna användas såväl med biljett som med parkeringsskiva varvid parkeringstiden begränsas till maximalt en timma vid användande av parkerings skiva. Detta trädde i kraft 20 l l. Vi använder alltså en form av parkeringsskivor redan idag, och avser därför avslå förslaget, men önskar hålla frågan levande med att initiera en översyn av de befintliga parkeringsreglerna för att hitta ett mer enhetligt sätt att hantera parkeringar i centrum. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att anse medborgarförslaget besvarat samt att initiera en översyn av gällande parkeringsregler i syfte att nå större enhetlighet j. (5,~ signatur

6 77 Medborgarförslag från Börje Nilsson angående parkeringsplats för husbilar (TN/2012: 130) Börje Nilsson tar i ett medborgarförslag upp frågan om ställplats för husbilar i Uddevalla. Han är inte ensam i sitt intresse för denna fråga. Alf Gillberg (S) föreslog i en motion att kommunen ska ta ett initiativ för att få till stånd en centralt belägen husbilsparkering med liknande argument som Börje Nilsson framför. En sådan har funnits i liten skala från sommaren 2010 i först Turistbyråns och därefter Promarina AB:s regi vid gästbåtshamnen i Uddevalla centrum. Motionens intention är att öka omfattningen av verksamheten och höja standarden på servicen till gästerna. Tekniska kontoret anser att nuvarande placering är lämplig vid nuvarande omfattning av verksamheten men deltar gärna vid diskussioner om alternativ om någon intressent anmäler intresse för en utökad anläggning. Sådana diskussioner har initierats under våren 2012 och i enlighet med de tidigare fattade besluten i frågan delar tekniska kontoret aktivt i frågan, men understryker att en extern privat aktör bör vara drivande i frågan då den delvis ligger utanför den kommunala kompetensen. sunderlag Tjänsteskrivelse att tekniska kontoret ska delta i fortsatta diskussioner kring husbilsuppställningsplats såvida någon intressent initierar frågan

7 78 Uppsägning skötselavtal grönytor Aker-Kissleberg (TN/2012:123) Skötselavtalet mellan Uddevalla kommun och Åker-Kissiebergs Vägförening avseende drift- och underhållsansvar av föreningens vägar är efter ett politiskt beslut i Tekniska Nämnden i oktober 2011 uppsagt. Skälet är bl a att Miljöoch stadsbyggnad jobbar med en ny detaljplan i området och att man då vill åstadkomma ett avtalsfritt tillstånd slöts ytterligare ett avtal med Åker-Kissiebergs Vägförening men då avseende skötsel av lekplatser och grönytor. I enlighet med tidigare nämnda arbete bör även det avtalet sägas upp. sunderlag Tjänsteskrivelse att uppdra åt tekniska kontoret att säga upp befintligt avtal avseende skötsel av grönytor och lekplatser inom Åker-Kissiebergs Vägförenings område. Utdrags bestyrkande

8 l TEKNISKAN ÄMNDEN PROTOKOLL 79 ställplats husbilar i centrala Uddevalla (TN/2012:165) Gatu- och Parkavdelningen har undersökt möjligheterna att anvisa en centralt belägen parkering till ställplats för husbilar och funnit att parkeringen vid Museigatan kan vara lämplig för sådan verksamhet. En intresseanmälan har inkommit från Promarina AB och platsen som sådan har besiktigats. Promarina AB bedriver idag gästhamnsverksamhet i närområdet och ser detta som en kompletterande service till denna verksamhet. sunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande Tage Nolstedt yrkar på återremiss Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall av göras idag mot att det skall gå på återremiss. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. att återremittera ärendet. s ~ ignatm

9 UDDEVALL'A KOMMUN 80 Remissvar från Tekniska nämnden angående revidering av Uddevalla kommuns miljöpolicy (TN/2012:114) I samband med arbetet att EMAS-registrera organisationen Uddevalla kommun antogs 1999 en miljöpolicy. Den hade då framförallt sin grund i miljöbalkens intentioner och i prioriterade nationella miljökvalitetsmål Sedan dess har det skett förändringar, bland annat från st nationella miljökvalitetsmål och från 5-6 st prioriterade mål från Uddevalla kommun. Vid fullmäktige den 14 december 2011 beslutades att miljöpolicyn skulle uppdateras men även få en förankring i vision Detta har skett i kommunens miljöstrategigrupp med central miljösamordnare som ansvarig för arbetet. Den reviderade miljöpolicyn har diskuterats med stabschef och Tekniska kontorets EMAS-arbetsgrupp. Förutom enstaka brister i formulering och stavning uppfattas den ha en bra förankring i vision 2040 och de nationella miljökvalitetsmålen för Uddevalla kommun ur ett organisatoriskt och geografiskt perspektiv. Reviderad miljöpolicy påverkar aktuella områden i beredningschecklistan genom dess syfte att sträva mot ett hållbart samhälle och beaktande av Uddevalla kommuns målvision. sunderlag Tjänsteskrivelse KS/2012:70, Tjänsteskrivelse med reviderad miljöpolicy UaFS 35/1999, befintlig miljöpolicy för jämförelse. att anta den av Tekniska kontoret upprättade tjänsteskrivelsen som sitt svar angående reviderad miljöpolicy.

10 l PROTOKOLL 81 Ledningens genomgång 2012, miljö och energi (TN/2012:112) Ledningens genomgång enligt EMAS-miljöledningssystem syftar till att informera om 2011 års miljöarbete, dess utmaningar och framgångar samt att utvärdera effektiviteten i systemet. Det är också ett tillfälle för ledningen att styra arbetet i valda riktningar, göra prioriteringar och peka ut områden som bör förbättras. Genomgången i Tekniska nämnden innehåller ett energibokslut då detta är en stor del av Tekniska kontorets miljö-och klimatarbete. sunderlag Tjänsteskrivelse Ledningens genomgång 2012 (protokollsunderlag för godkännande av information) Bilaga l, Uppföljning av miljömål2011 Bilaga 2, Utvärdering av lagefterlevnaden för 2011 Revisionsrapport från extern revision december 2011 att godkänna informationen i ledningens genomgång.

11 82 Ansvarsförbindelse avseende sulfidhaltigt berg inom handelsområde Östra Torp (TN/2009:346) Vid sprängning av berg i etapp MOl påträffades ca 2000 m 3 sulfidhaltigt berg. Risken med sulfidhaltigt berg är att ph kan sjukna med utlakning av metaller från berget som följd. Det sulfidhaltiga berget ligger upplagt inom lkano södras tomt och föreslås användas som fyllningsmaterial i en vägslänt i den norra delen av lkano syd. Kalkkross har sedan tidigare blandats in i det sulfidhaltiga berget för att ph inte skall sjunka och ytterligare mängder kommer att inblandas. Med tiden oxideras de fårska bergytorna varvid riskerna för sjunkande ph avtar. Efter några år bedöms denna process vara avslutad och riskerna vara minimala även utan inblandning av kalkross. Mot bakgrund av ovanstående har en ansvarsförbindelse upprättats mellan kommunen och lkano Retail Center Uddevalla AB som medger kommunen rätt att placera berget inom föreslaget område under förutsättning att kommunen ensamt ansvarar för uppföljning och eventuella åtgärder som det sulfidhaltiga berget kan medföra. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Detaljplan Östra Torp KS/2010: Ansvarsförbindelse Karta PM- Användning av berg med förhöjd sulfidhalt (Sweco ) att godkänna ansvarsförbindelse upprättat mellan kommunen och Ikano Retail Center Uddevalla AB

12 83 Förvärv av fastigheten Hedkärr 1:13 (TN/2009:807) Tekniska nämnden beslöt den att bostadsfastigheter som berörs av Nordlänken dvs det vägförslag som går norr om Västra Torp, ska erbjudas förtida inlösen i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Detta för att ge fastighetsägarna möjlighet att i god tid söka ersättningsfastighet Vanligtvis när Trafikverket löser fastigheter som är berörda av ett vägprojekt sker detta i ett senare skede när arbetsplan är fastställd och vunnit laga kraft. Trafikverket redovisade i februari det alternativ på vägsträckning som man beslutat att projektera vidare. I detta alternativ är fastigheten Hedkärr l: 13 en av tre fastigheter som i en kommande arbetsplan blir föremål för rivning. Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna till Hedkärr l: 13. Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden att godkänna upprättat köpekontrakt samt hyresavtal avseende kvarboende under begränsad tid. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Köpekontrakt Karta Trafikverkets riktlinjer att godkänna köpeavtal upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheten Hedkärr l : 13 samt rivningskontrakt. 5 ignatur Utdrags bestyrkande

13 l PROTOKOLL 84 Förvärv av del av fastigheten Uddevalla Grytingen 1:3- mark för vattenreservoar (TN/2009:346) Vid framtagande av detaljplan för handelsområde Östra Torp konstaterades att nuvarande vattenförsörjningen är otillräcklig för att klara den utbyggnad som planområdet medför. För att säkra vattenförsörjningen behöver en ny högreservoar byggas i nära anslutning till planområdet Läget för vattenreservoaren har därefter studerats i detalj och lämplig plats har lokaliserats till bergspartiet ca 400 m norr om planområdet inom fastigheten Grytingen l :3. Köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren och köpeskillingen har överenskommits till kr. Utöver köpeskilling tillkommer ersättning om kr enligt expropriationslagens regler om påslag av 25 %. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att godkänna mellan parterna upprättat köpekontrakt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Detaljplan för handelsområde Östra Torp Köpeavtal Karta att godkänna köpeavtal upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheten Grytingen l :3 d>. l:

14 l TEI<NISKA NÄMNDEN PROTOKOLL 85 Information om IKEA B Kvart berg och Gunilla I edlund informerade om det pågående arbetet på lkea området. Gångbr n är påbötjad. UpphandJing av M04 vattenreservar skall vara klar i maj bygglov för d tta tas i MSN. PEAB är utsedd som b ggare för IKEA och har nu påbörjat itt arbete. IKEA har fått tillträde till en del av marken och f'ar tillträde till mer mark i böjjan av maj. Arbetet for den nya Ho g torpsvägen pågår för fullt. IKANO har också upphandlat entreprenör för sitt byggande. Projekt NordJä:nk.en där håller man nu på m d arkeologi på ett antal olika platser. Tekniska nämnden godkände informationen.

15 l PROTOKOLL 86 Yttrande på samrådshandling för Överby 1 :31, Herrestads församling. (TN/2012:78) En samrådshandling för den privatägda fastigheten Överby l :31 har upprättats och som ligger i direkt anslutning till det nya bostadsområdet vid Lanesundsviken. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av ca 30 småhus samt ett 20-tallägenheter i två mindre flerbostadshus inom planområdet Området är sedan tidigare inte planlagt. Befintlig bebyggelse i Lanesundsviken är ansluten till kommunens VA-nät via överföringsledningen och avsikten är att området skall anslutas till kommunens VA-nät. Planområdet nås via väg 161 och i programskedet prövades möjligheten att angöra området via Järnklevevägen men på grund av ökade störningar för boende utmed vägen har en lösning med tillfartsväg från norr studerats. Lösningen innebär att befintlig enskild väg ansluter till väg 788 öster om Överby gamla ladugårdsbyggnad och som nyttjas som huvudtillfart för planområdet Vägen innebär dock att gränsvärdet för god standard för väglutning kommer överskridas. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag till ändrade att-satser" att nämnden ställer som krav för att teckna exploateringsavtal att exploatören strävar efter att väglutningen inom området inte överstiger 8% att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Överby l :31 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter i övrigt beaktas Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag.

16 l PROTOKOLL Forts. 86 att nämnden ställer som krav för atl teckna exploateringsavtal att exploatören strävar efter att väglutningen inom området inte överstiger 8% att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fot1satt arbete med detaljplan för Överby l :3 l under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter i övrigt beaktas

17 87 Yttrande på samrådshandling för Skälläckeröd 1:18 m fl. (TN/2011: 1 02) En samrådshandling för Skälläckeröd l: 18 m.fl. har upprättats av Christer Nordström arkitektkontor. Området är beläget i Ljungskites sydöstra del i närheten av Ljungskiteskolan och Kulturens hus. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att bebygga området med ca lägenheter med delvis inriktning mot seniorbostäder. Det aktuella området utgör i gällande detaljplan (stadsplan 14-LJU-939) kvartersmark för bostäder samt allmän plats, park men föreslås i program till detaljplan ändras till kvartersmark för bostäder. Delar av området har höga naturvärden vilket framkommit i den naturvärdesinventering som gjorts för området. En trafikutredning har genomförts för området och som redovisar att det finns problem runt skolan och där vissa åtgärder föreslagits. Bland annat föreslås en vändplan, utökade parkeringsmöjligheter och en avsmalning för att förbättra trafiksituationen. Dessa har inte arbetats in i planförslaget sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag av ändrad att-sats" att utreda planområdets konsekvenser för trafiksituationen i området, mot bakgrund av att planförslaget innehåller 15 fler bostäder än vad nuvarande trafikutredning har haft som utgångspunkt, samt utreda konsekvenserna av dubbelriktad trafik på Rosenvägen mellan Violvägen och HälleLider samt tillägg till att-sats," att även synpunkter inhämtas från Barn och utbildningsnämnden, vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingarna mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag.. [3terand g atur t J

18 l PROTOKOLL Forts. 87 att utreda planområdets kon ekvenser för trafik ituationen i området mot bakgrund av att planförslaget im1ehåuer 15 fler bostäder än vad nuvarande trafikutredning har haft som utgångspunkt samt utreda konsekven erna av dubbelriktad trafik på Rosenvägen mellan Violväg n och I älle Lider att även synpunkter inhämtas från Barn och utbildning nämnden, vars framtida verk amhet i onu:ådet kan påverkas av förslaget Utdragsb styrkande

19 l TEKN ISKA NÄMNDEN PROTOKOLL 88 Yttrande på samrådshandling för Tjöstelsröd 2:21 (TN/2011:103) En samrådshandling för Tjöstelsröd 2:21 m.fl. har upprättats av Christer Nordström arkitektkontor. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att bebygga området med ca 30 lägenheter med inriktning mot seniorbostäder, centralt i Ljungskile. Det aktuella området utgör i gällande detaljplan (1485-P88/26) kvartersmark för barnstuga (förskola) samt allmän plats natur men föreslås i program till detaljplan ändras till kvartersmark för bostäder. Området arrenderas idag ut till Ljungskile tennisförening. Arrendet utgör lägenhetsarrende vilket innebär att arrendatom inte har besittningsskydd eller rätt till ersättning vid uppsägning till avtalets utgång. Väljer kommunen dock att säga upp arrendatom innan avtalet löpt ut krävs att en förhandling görs mellan parterna. Att skapa en ny lokalisering för tennisklubben är förenat med diverse kostnader vilket bör utredas och diskuteras ytterligare. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad Yrkande Majoriteten yrkar på förslag av tillägg till att-sats" att även synpunkter från Barn o Utbildningsnämnden vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag av tillägg till att-sats. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag. att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Tjöstelsröd 2:21 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas att även synpunkter inhämtas från Barn o Utbildningsnämnden vars framtida verksamhet i området kan påverkas av förslaget. Utdrags bestyrkande

20 l PROTOKOLL 89 Yttrande på samrådshandling för Kv Facklan, Söderskolan. (TN/2012:85) Tekniska nämnden godkände i maj 2011 ett markanvisningsavtal med Riksbyggen för kvarteret Facklan, Söderskolan. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av flerbostadshus och att ändra användningen av befintlig skolbyggnad från allmänt ändamål till bostäder och kontor. Planförslaget innebär att ca l bostadslägenheter i varierande storlek varav lägenheter skall upplåtas som seniorlägenheter. Infrastruktur i området är sedan tidigare utbyggd. Förslaget medför dock en förändring som innebär att studievägen öppnas upp för biltrafik och möjlighet finns att köra runt kvarteret. Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät Förslaget innebär dock att spillvattenledningen i västra delen av fastigheten förutsätts läggas om till studievägen. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Facklan l under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas.

21 90 Yttrande på samråd för stadskärnan 1:174 m fl. Folkets park och Cirkusplatsen. (TN/2009:718) Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra nya bostäder och förskola i området i anslutning till Folkets park samt anlägga parkeringsplatser avsedda för uthyrning för boende i närområdet. I planförslaget föreslås dels tre punkthus om sex till sju våningar med totalt ca 75 lägenheter i flerfamiljshus. Öster om flerbostadshusen föreslås stadsradhus i två våningar med totalt ca 25 radhuslägenheter. Programområdet nås främst via Göteborgsvägen och Parkgatan. I korsningen där Junogatan ansluter mot Göteborgsvägen skapas möjlighet att anlägga en cikulationsplats. I korsningen Göteborgsvägen - Parkgatan finns en mindre rondell som planeras att iordningställas för bättre utfartsmöjligheter för trafiken från Parkgatan. Allmänna ledningar för vatten och spillvatten samt fjärrvärme finns i anslutning till planområdet Ett fördröjningsmagasin för dagvatten kommer att genomföras under delar av Cirkusplatsen. Då parkeringsbehovet i området är stort skall fler parkeringsmöjligheter skapas för att förbättra situationen för boende i området. sunderlag Samrådshandlingar daterade l Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för stadskärnan l: 17 4 m fl, Folkets park och Cirkusplatsen under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas. Utdrags bestyrkande

22 91 Revidering av tomtköreglerna (TN/2010:686) Tekniska avdelningen har sett behov av att uppdatera l :3 i gällande tomtköregler då denna behöver förtydligas ytterligare angående hur köplatsen skall fördelas vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap eller då sammanboende upphör. l :3 har även kompletterats med text om partnerskap vilket blivit möjligt sen den senaste översynen gjordes. För 4:5 sista stycket har texten förtydligats med att ränta utgår enligt 6 räntelagen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderade tomtköregler Yrkande Majoriteten yrkar på förslag till ändrade att-satser," att godkänna av tekniska kontoret föreslagen revidering av l :3 av tomtköreglema att godkänna av tekniska kontoret föreslaget förtydligande av 4:5 andra stycket av tomtköreglema, dock med ändringen att ränta istället ska utgå i enlighet med 5 räntejagen att uppdatera författningen "Bestämmelser för tomtköregler" i enlighet med ovanstående Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot majoritetens förslag. Nämnden beslutade enligt majoritetens förslag. att godkänna av tekniska kontoret föreslagen revidering av l :3 av tomtköreglema S Justera~gnatur

23 Forts. 91 att godkänna av tekniska kontoret föreslaget förtydligande av 4:5 andra stycket av tomtköreglerna, dock med ändringen att ränta istället ska utgå i enlighet med 5 räntejagen att uppdatera författningen ''Bestämmelser for tomtköregler, i enlighet med ovanstående

24 92 Försäljning av industrimark, Brunegårdsgärdet 4 (TN/201 0:606) Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter fastigheten Brunegårdsgärdet 4 till Fritidsforum i Uddevalla AB, Håkan Kihlman. Fastigheten är belägen på Frölands industriområde. Fritidsforum AB bedriver i dagsläget sin verksamhet på flera olika, spridda platser men verksamheten ska nu utökas och ett stort behov finns av både större lokaler och större markyta. Köpeskillingen har överenskommits till kr. sunderlag Köpeavtal daterad Tjänsteskrivelse daterad situationsplan att godkänna köpeavtal där kommunen överlåter fastigheten Brunegårdsgärdet 4 till Fritidsforum i Uddevalla AB för en köpeskilling om kr. Utdrags bestyrkande

25 93 Fastighetsförvärv Överby 1:47 (TN/2012:143) Ett köpeavtal har upprättats där Uddevalla kommun köper fastigheten Överby 1:47 av Tomas Carlsson för en överenskommen köpeskilling om kr. Fastigheten är belägen i Lanesund, ca 13 km väster om Uddevalla. Fastigheten är obebyggd och utgörs av en uppfylld och grusad yta i norra delen med en utförd slänt i södra delen. Arealen är 1.343kvm. Tidigare sökta mark- och bygglov har av olika anledningar blivit överklagade och upphävda vilket betyder att inget gällande marklov finns för fastigheten i dagsläget och marklov saknas även för de åtgärder som redan utförts av fastighetsägaren. Överby l :4 7 har ett mycket gott läge i området med ostörd utsikt över Havsstensfjorden. sunderlag Köpeavtal situationsplan Fastighetskarta med ortofoto Detaljplan att förvärva fastigheten Överby l :4 7 för en köpeskilling om kr. Utdrags bestyrkande

26 94 Fastighetsförsäljning Klocktornet 1 (TN/2012:144) Ett köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Klocktornet l till Tomas Larsson för en köpeskilling om kr. Fastigheten är belägen i centrala Uddevalla, mitt emot Agnebergsgymnasiet, och används i dagsläget som parkeringsplats. Detaljplanen som berör fastigheten redovisar byggrätt for både bostäder och kontor. Köparen till fastigheten planerar att bebygga denna med ett flerfamiljshus innehållande lägenheter upplåtna med hyresrätt. sunderlag Köpekontrakt Tilläggsavtal situationsplan Detaljplan, "del av kv Klocktornet m.m" att försälja fastigheten Klocktornet l till Tomas Larsson för en köpeskilling om 500 OOOkr, enligt bifogat köpekontrakt.

27 95 Revidering av skötselplan för Na.turreservat Herrestadsfjället Il (TN/2008:525) Revidering av sköt elplan Herrestad fjället fj sunderlag Tekni ka kontorets tjänsteskrivels Reviderad skötselplan för Henestadsfjäll t Il Tekni ka nämnden beslutar att godkänna reviderad skötselplan får Herrestadsfjäll t 11 J uster6n 1 ~ilg n atm tfs (; Utdragshe tyrkande

28 96 Delegationsärenden Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. DeJ Delegat Datum 3 Ordf. teknisk nämnd Gatu- parkchef Ordf. teknisk nämnd (2 t) 3 Ordf. teknisk nämnd Tekniska nänmden beslutar att lägga ärendena ovan till handlingama s signatur

29 l TEKNISKA. NÄMNDEN PROTOKOLL 97 Anrnälningsäre.nden (TN/2012:98) a) Pr to koll utdrag KF Gemensamma kvalitetsverktyg Tekniska nämnd n beslutar att ärendena ovan läggs till handlingarna Utdragsbestyrka n de

30 98 Kurser o konferenser {TN/2012:3) a) Buller är ett samhällsproblem Stockholm d n 23 maj b) IFHP World ongres, Den inkluderande staden i en global värld öteborg eptember c) Det Ljusnar seminarium om lju sättning 10 m~j i tockholm Tekni ka nämnden beslutar att ärendena ovan läggs till handlingama

31 99 Information från Handikappråd l Pen$ionärsråd Edith Elbing informerade om möten från Handikappr det. Det korn upp ytterligare en gång om information gällande hörselslingor i sammanträdesrum att det skall tå klart o tydhgt vart man skalj vända ig med telefonmunmer och tider om det sku!je krångla. Det var även di ku sianer om H O's lokaler eftersom dom blivit uppsagda men man håjler på att titta på andra lokaler. Tekni ka nämnd n godkände infonnationen. Juster ~natur Utdrag be tyrkande

32 l PROTOKOLL 100 Information från Ordförande l Förvaltningschef Ordförande informerade om olika möten som varit. Ordförande o Lilibeth Gustafsson har varit på HSO och diskuterat lokaler Styrelsernöte Bohuskustens vattenförbund Ordförande o Patrik Petre har träffat Hamnen och diskuterat avtal Första spadtag på Sommarhemsskolan Pininfarina, en värdering skall göras på fastigheten Presidieträff med miljö o stadsbyggnad och kultur o fritid angående ett kulturprogram Seppo Räikkönen informerade att en fördjupad utredning gällande Riversideängen är gjord och det kornmer upp som en informationspunkt på nästa möte i maj. Seppo har varit i Pärgelandas kornmun på kornmunfullmäktige gällande ärendet om VA-bolaget. Tekniska nämnden godkände informationen.

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan 14.00-18.00 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) 152-163 Ola Eriksson (S) 152-157 Karl-Bertil Eklund (S) 152-175, 177 Eva Nielsen

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer