CoolGuard. Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CoolGuard. Årsredovisning 2006"

Transkript

1 CoolGuard Årsredovisning 2006

2 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar 12 Balansräkningar 13 Kassaflödesanalyser 14 Förändring eget kapital 15 Noter 22 Revisionsberättelse 23 Styrelse, VD och revisor Årsstämma och rapporttillfällen Årsstämma: 31 maj 2007 Delårsrapport januari mars: 31 maj 2007 Delårsrapport januari juni: 30 augusti 2007 Delårsrapport januari september: 29 november 2007

3 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2006 i korthet Avtal tecknat med Danfoss CoolGuard träffade i slutet av april 2006 avtal med danska Danfoss avseende dels utvecklingen av tredje generationens CoolGuard-system, dels rättigheterna till den globala försäljningen av systemet gentemot dagligvaruhandeln. Danfoss erbjuder bland annat helhetslösningar inom kyla för dagligvaruhandeln. Företaget har cirka medarbetare i drygt 50 länder. Avtal träffat avseende förvärv av Airson FMS AB I november 2006 träffade Coolguard avtal om att förvärva Airson FMS. Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem för bland annat fastighetsförvaltning. Airson har även utvecklat CoolGuards webbtjänst och tillsammans med CoolGuard den nya produkten för egenkontroll, Routine Quality Sytem, RQS. Företaget har tio anställda och verksamheten bedrivs i Ängelholm. Händelser efter räkenskapsårets utgång Offentligt erbjudande avseende förvärv av Iniris AB Styrelsen i Coolguard beslutade i februari att lägga ett offentligt bud på Iniris, noterat på AktieTorget. Iniris utvecklar och marknadsför komponenter för fjärravläsning, övervakning och styrning av el, gas, värme och vatten. Aktieägare som representerar cirka 80 procent av rösterna i Iniris har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Breddat erbjudande till egenkontroll CoolGuard tecknade i april avtal med Scandic Hotels gällande CoolGuards nya system för egenkontroll, RQS. Systemet har utvecklats tillsammans med det nyligen förvärvade bolaget Airson FMS. Avtalet är centralt och gäller Scandics samtliga hotell i Sverige. Nyemission Styrelsen i CoolGuard beslutade i november att föreslå en riktad nyemission. Teckningskursen sattes till 6,60 kronor per aktie. 12 Mkr har tecknats av bland annat Länsförsäkringar, Backahill, IKANO-sfären och Sundet Investment. Emissionen har godkänts vid extra bolagsstämma i CoolGuard. Nettoomsättningen uppgick till Tkr (4 630) Årets resultat efter skatt uppgick till Tkr (-8 525) Resultat per aktie uppgick till -1,61 (-1,40) Soliditeten uppgick vid årsslutet till 40 procent (53) 1

4 VD HAR ORDET COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 VD har ordet 2006 var ett händelserikt år för CoolGuard. Bolaget tecknade ett viktigt samarbetsavtal med Danfoss, påbörjade utvecklingen av nästa generations system samt beslutade om två strategiska förvärv. Bolaget genomförde även en riktad nyemission till ett antal välrenommerade ägare. Avtal En av det gångna årets viktigaste händelser var det avtal som tecknades i april med danska Danfoss. Avtalet omfattar dels utvecklingen av tredje generationens CoolGuard-system, dels rättigheterna till den globala försäljningen av systemet gentemot dagligvaruhandeln. Det nya systemet kommer att anpassas efter Danfoss tekniska specifikationer och försäljningen beräknas att inledas under andra kvartalet Avtalet med Danfoss är en bekräftelse på att CoolGuards lösning för trådlös temperaturövervakning står sig väl även på en internationell marknad. Det gör det också möjligt att nå ut till en betydligt större marknad än vad som hade varit möjligt på egen hand. Utöver avtalet med Danfoss ingicks under året ett flertal nya avtal. Bland kunderna återfinns bland annat Scandic Hotels och Linköpings kommun. Strategiska förvärv En av huvudstrategierna framåt är att expandera verksamheten till segment även utanför livsmedel- och restaurangsektorerna. Förvärven av Airson FMS AB och Iniris AB hör därför till de händelser som kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av CoolGuard-koncernen. Genom förvärven breddas koncernens produkterbjudande avsevärt, samtidigt som möjligheten till såväl helhetslösningar som skräddarsydda system och lösningar ökar. Tack vare bättre möjligheter till samordning möjliggörs dessutom en ökad servicegrad vad gäller leveranser och teknisk support. Förvärvet av Airson FMS är ett led i CoolGuards fortsatta satsning inom egenkontroll. Bolaget har utvecklat CoolGuards webbtjänst och förvärvet säkerställer möjligheten att vidareutveckla tjänsten till att även stödja framtida systemgenerationer. Ett exempel på detta är utvecklingen av den nya produkten RQS. Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem till fastighetssektorn och viktiga kunder är bland andra Astra Zeneca, Frigoscandia, Volvo Group Real Estate och Volvo Car Corporation. Även det föreslagna förvärvet av Iniris är ett viktigt led i arbetet med att bredda produkterbjudandet. Iniris erbjuder huvudsakligen lösningar för de starkt växande energi- och fastighetsmarknaderna. Bland produkterna fi nns t ex kostnadseffektiva komponenter för fjärravläsning, övervakning och styrning av el, värme, gas och vatten. Iniris tecknade under våren 2006 ett ramavtal med TAC Svenska AB avseende leverans av komponenter till system för undermätning i lägenheter. Detta innebär att TAC Svenska AB kommer att erbjuda Iniris systemkomponenter vid leverans av helhetslösningar till fastighetssektorn. CoolGuard och Inirs verksamheter kompletterar varandra väl och en sammanslagning skulle på fl era sätt gynna utvecklingen för bolagen. Genom den föreslagna sammanslagningen breddas koncernens produktportfölj samtidigt som möjligheten att erbjuda både helhetslösningar och skräddarsydda lösningar ökar. CoolGuards avtal med Danfoss är mycket snarlikt Iniris avtal med TAC vilket gör att stora kostnader kan sparas genom samordning av bland annat utveckling, produktion och logistik. En sammanslagning av verksamheterna medför även ekonomiska skalfördelar då kostnader för ledning, utveckling och listning på Aktie- Torget kan delas mellan bolagen. Nyemission Styrelsen i CoolGuard beslutade i november att föreslå en riktad nyemission. 12 Mkr har tillförts bolaget och aktier tecknats av bland annat Länsförsäkringar, Backahill, IKANO-sfären och Sundet Investment. Emissionen har godkänts vid extra bolagsstämma i CoolGuard. Framåt CoolGuard står idag avsevärt starkare än för ett år sedan. Bolaget har lagt grunden för ett bredare och bättre erbjudande. Under det kommande året är målet att konsolidera verksamheten och nå de synergier som har identifierats. Parallellt med detta kommer försäljningen av det nya CoolGuard-systemet att påbörjas. Malmö i maj 2007 Christian Widing, VD 2

5 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 PRODUKTER Produkter CoolGuard erbjuder trådlösa system för övervakning av livsmedelstemperaturer inom dagligvaruhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system minskar bland annat hanteringskostnaden i samband med lagstadgad egenkontroll av livsmedel. Egenkontroll Den som driver restaurang eller på annat sätt yrkesmässigt hanterar livsmedel är enligt lag skyldig att bedriva så kallad egenkontroll och dokumentera detta i ett egenkontrollprogram. Det främsta syftet är att säkerställa kvalitén på livsmedlen och därigenom undvika direkta hälsorisker. Hur egenkontrollen ser ut beror på verksamhetens omfattning och art. Ansvaret att ta fram egenkontrollprogrammet ligger hos den enskilda restaurangägaren eller handlaren. Denne ansvarar även för att all personal har kunskap om och förståelse för fastlagda rutiner och kontroller och att dessa efterlevs och dokumenteras. En viktig del i egenkontrollen är att säkerställa att livsmedlen håller rätt temperatur. Enligt Livsmedelsverket drabbas varje år över en halv miljon svenskar av matförgiftning. Felaktiga temperaturer är enligt en stor sammanställning den i särklass främsta anledningen. CoolGuards produkter Med manuell egenkontroll krävs att någon fysiskt mäter temperaturen i butikens eller restaurangens samtliga kyl- och frysdiskar, samt därefter registrerar uppgifterna. Att sköta egenkontrollen manuellt är tidsödande och därmed kostsamt. CoolGuard har utvecklat ett trådlöst elektroniskt system som avsevärt underlättar kontrollen och sammanställningen av temperaturdata i livsmedelshanteringen. Systemet övervakar kyl- och frysutrymmen och larmar när de aktuella temperaturgränserna överskrids. Systemet gör det även möjligt att snabbt sammanställa data på ett överskådligt sätt, vilken kan användas för dokumentation av lagstadgad egenkontroll. CoolGuard-systemet medför därigenom minskade personalkostnader. Vidare erbjuder systemet även bättre kontroll över livsmedelskvalitén och minskad kassation. Kundnyttan med CoolGuard-systemet Reducerade personalkostnader Ökad livsmedelskvalitét Minskad kassation Många fördelar med RQS Det nyligen lanserade systemet RQS hjälper kunden att följa upp sina fastlagda rutiner enligt den egenkontrollsplan som lämnats till den lokala Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen. RQS skapar arbetsorder enligt en förutbestämd plan som kunden gjort, arbeten återapporteras på ett enkelt sätt i systemet och bockas av enligt plan. Om inte planen följs påminner systemet kunden tills dess att arbetet rapporterats som utfört. RQS säkerställer kundernas rutiner och säkerhet i arbetet med såväl egenkontroll som den för Sverige nya EU-standarden HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). RQS fungerar såväl i kombination med CoolGuards befi ntliga system som en egen lösning. 3

6 PRODUKTER COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Så fungerar CoolGuard-systemet Sensor I varje kyl och frys monteras en liten trådlös sensor. Var 30:e minut sänder sensorn exakta temperaturangivelser till centralenheten. Centralenhet Centralenheten tar emot data från de trådlösa sensorerna samt handkontrollen. Centralenheten sänder data via GSM till en webbtjänst. Handkontroll Handkontrollen är ett viktigt hjälpmedel vid ankomstkontroll av kylda och frysta livsmedel samt färdiglagad mat. Handkontrollen mäter både kärn- och yttemperaturen på livsmedlet med hjälp av IR-stråle eller mätsticka. Efter avslutad leveranskontroll skickas temperaturdatan till centralenheten. Webbtjänst Det behövs ingen särskild programvara, utan alla rapporter är tillgängliga via Internet. Alla avvikelser och åtgärder fi nns därigenom samlade på en plats. Om någon kyl- eller frysenhet fallerar eller visar felaktigt värde utlöses ett larm så att felet omedelbart kan åtgärdas. Eventuella larm indikeras genom blixtljus och skickas vidare via SMS eller e-post. 4

7 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 MARKNAD Marknad Marknaden för lösningar som underlättar och effektiviserar arbetet med egenkontroll fortsatte under året att öka. CoolGuard gör bedömningen att bland annat hårdare krav från stat och kommun framöver kommer att bidra till en fortsatt ökad efterfrågan på automatiserade system av den typ företaget tillhandahåller. Drivkrafter för tillväxt Allt högre legala krav Hanteringen av livsmedel har hamnat allt högre upp på den politiska agendan och de legala kraven på egenkontroll ökar successivt. Från och med januari 2006 tillämpas en EU -standard som är ny för Sverige HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Förändringen av regelverket består i att företagen själva får ta större ansvar för att analysera och dokumentera verksamhetens olika flöden av livsmedel. Samtidigt åläggs myndigheterna att öka tillsynen genom planerade och oanmälda besök. Myndigheternas kontroll skall omfatta alla företag och organisationer som hanterar livsmedel; restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, livsmedelsgrossister och producenter av livsmedel. Konkurrenssituation Samtidigt som marknaden fortsätter att utvecklas i en positiv riktning kan det konstateras att konkurrensen ökar. Framför allt gäller detta antalet aktörer som erbjuder manuell avläsning. Jämfört med konkurrerande lösningar står sig dock CoolGuards lösning väl. Förutom att CoolGuard erbjuder en helt integrerad lösning utgörs de främsta konkurrensfördelarna av att webbtjänsten är lättillgänglig och överskådlig samt att handkontrollen för ankomstkontroll är en integrerad del av systemet. Ökad öppenhet och offentlighet kring resultaten av kontrollerna I april 2006 lämnade den svenska regeringen ett lagförslag som innebär ett ökat fokus på egenkontroll. Förslaget innebär att företag som säljer livsmedel direkt till konsumenter framöver måste sätta upp kommunala inspektionsprotokoll väl synliga i lokalen. Vidare kommer livsmedelskontrollerna att bli allt hårdare, exempelvis skall kontroller inte längre föranmälas och dåligt utfall skall rendera i mer frekventa inspektioner osv. I en första fas handlar det om ett tre år långt försök vilket skall omfatta omkring tio kommuner, men från och med 2010 kan systemet komma att införas i hela landet. Ökad uppmärksamhet i media Ytterligare en stark drivkraft är medias bevakning av hur restauranger och livsmedelshandlare sköter hanteringen av livsmedel och vilka konsekvenserna blir av en bristfällig hantering. 5

8 FÖRSÄLJNING COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Försäljning Genom de avtal som träffats under året, särskilt avseende försäljningen av tredje generationens CoolGuard-system och RQS, har viktiga milstolpar uppnåtts på marknaden. Avtal tecknat med danska Danfoss A/S CoolGuard träffade i slutet av april 2006 avtal med danska Danfoss avseende dels utvecklingen av tredje generationens CoolGuard-system, dels rättigheterna till den globala försäljningen gentemot dagligvaruhandeln. Utvecklingen av det nya systemet påbörjades under andra kvartalet Systemet kommer att anpassas till Danfoss tekniska specifi kationer och Danfoss erhåller de globala rättigheterna för försäljningen av systemet till dagligvaruhandeln. Marknadsföringen och försäljningen av systemet beräknas starta under slutet av andra kvartalet Målsättningen för försäljningen är system under samarbetets första två år. Inför lanseringen genomför Danfoss en utbildning av samtliga säljorganisationer i världen med start i Europa. Övriga avtal Utöver det ovan beskrivna avtalet med Danfoss har CoolGuard under året ingått ett flertal nya avtal med såväl befi ntliga som nya kunder. I mars tecknade CoolGuard ramavtal med hotellkedjan Scandic Hotels, som innebär att Scandic Hotels kommer att rekommendera hotellen i kedjan att använda CoolGuards system för temperaturkontroll. Fram till och med utgången av januari 2007 hade 13 system installerats. I mars tecknades även avtal med Linköpings kommun avseende installation av temperaturövervakningssystem vid kommunens samtliga elva skolbespisningar. Samtliga system installerades under året. Under andra kvartalet erhöll CoolGuard beställningar på ytterligare system från medlemmar i Servicegrossisterna, en fristående sammanslutning av företag som utifrån 13 distributionscentraler levererar livsmedel till små- och medelstora dagligvarubutiker. Totalt har fem system installerats. I fjärde kvartalet träffade CoolGuard agentavtal med en tidigare kund avseende försäljning av system i Danmark. Avtalet gäller marknadsbearbetning och försäljning av system mot framförallt restauranger och livsmedelsgrossister. Efter räkenskapsårets slut har CoolGuard tecknat ett avtal med Scandic Hotels gällande CoolGuards senaste produkt RQS (Routin Quality System). Avtalet är centralt och gäller Scandics samtliga hotell i Sverige. Kontraktstiden löper på tre år från april Tillsammans med CoolGuards kylkontrollsystem innebär RQS ett väsentligt breddat produkterbjudande som marknaden sedan en tid efterfrågat. 6

9 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 AKTIE OCH ÄGARNA Aktien och ägarna Aktien CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari Per den 31 december 2006 uppgick antalet aktier till varav utgör A-aktier med tioröster per aktie och utgör B-aktier med en röst per aktie. Kortnamnet är COOL-B och ISIN-koden är SE En handelspost omfattar 500 aktier. Den genomsnittliga handeln per börsdag uppgick till aktier, motsvarande kronor. Vid ingången av 2006 var börskursen för CoolGuards B-aktie 11,25 kronor och vid utgången 7,00 kronor. Högsta betalkurs under året var 17,80 kronor och lägsta kurs var 6,00 kronor. CoolGuards börsvärde uppgick den 31 december 2006 till kronor. Den genomsnittliga kursen under året var 10,04 kronor. Aktiekapital Vid utgången av 2006 uppgick aktiekapitalet till kronor. Kvotvärdet är 12 öre per aktie. Aktieomsättning och kursutveckling Under 2006 omsattes aktier till ett sammanlagt värde av kronor. Antal avslut uppgick under 2006 till st. Aktien handlades 217 av 251 dagar. Aktieägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2006 till 764. Thomas Stenberg, huvudägare och tillika styrelseordförande i CoolGuard, kontrollerade vid årsskiftet 13,4 procent av aktiekapitalet och 27,5 procent av rösterna. 7

10 AKTIE OCH ÄGARNA COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Emissioner: Under 2006 registrerades två emissioner vid Bolagsverket (båda genomfördes 2005). Kvittningsemission till Sirini AB om B-aktier till teckningskursen 12,50 kronor per aktie. Riktad nyemission till Backahill AB om B-aktier till teckningskurs 12,50 kronor. Emissionen tillförde CoolGuard 10 Mkr. Styrelsen i CoolGuard beslutade i november att föreslå en riktad nyemission. Teckningskursen sattes till 6,60 kronor per aktie. 12 Mkr har tecknats av bland andra Länsförsäkringar, Sundet Investment, Backahill och IKANO-sfären. Emissionen har godkänts av extra bolagsstämma i CoolGuard. Utdelningspolicy För 2006 föreslås ingen utdelning. Storleken på framtida utdelningar styrs av bolagets finansiella ställning, resultatsituation och framtida kapitalbehov. IR-kontakt Ansvarig för IR-relaterad information är bolagets finanschef, tel Ägare per med mer än 10% kapital eller röster Namn A-aktier B-aktier Röster Kapital Banque Invik SA * ,80% 27,52% Backahill AB ,57% 11,48% Fredrik Strand ,13% 2,39% Övriga ,50% 58,61% Totalt ,00% 100,00% * Varav Thomas Stenberg innehar A-aktier och B-aktier. 8

11 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen i CoolGuard AB (publ), organisationsnr får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten CoolGuard erbjuder trådlösa system för övervakning av livsmedelstemperaturer inom dagligvaruhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system minskar bland annat hanteringskostnaden i samband med lagstadgad egenkontroll av livsmedel. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2006 var ett händelserikt år för CoolGuard. Bolaget tecknade ett viktigt försäljningsavtal med Danfoss, påbörjade utvecklingen av nästa generations system samt beslutade om två strategiska förvärv. Avtal tecknat med danska Danfoss A/S CoolGuard träffade i slutet av april 2006 avtal med danska Danfoss avseende dels utvecklingen av tredje generationens CoolGuard-system, dels rättigheterna till den globala försäljningen av systemet gentemot dagligvaruhandeln. Utvecklingen av det nya systemet påbörjades under andra kvartalet Systemet kommer att anpassas till Danfoss tekniska specifi kationer och Danfoss erhåller även de globala rättigheterna för försäljningen av systemet till dagligvaruhandeln. Marknadsföringen och försäljningen av systemet beräknas starta under andra kvartalet Målsättningen för försäljningen är system under samarbetets första två år. Inför lanseringen genomför Danfoss en utbildning av samtliga säljorganisationer i världen med start i Europa. Avtal träffat avseende förvärv av Airson FMS AB I november 2006 träffade CoolGuard avtal om att förvärva Airson FMS, ett helägt dotterbolag till Airson AB. Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem för bland annat fastighetsförvaltning. Till de viktigaste kunderna hör AstraZeneca, Frigoscandia, Volvo Group Real Estate och Volvo Car Corporation. Företaget har 10 anställda och verksamheten bedrivs i Ängelholm. Airson FMS har utvecklat CoolGuards befi ntliga webbtjänst, vilken är en viktig del i CoolGuards erbjudande avseende dokumentation och larmhantering av temperaturer. Den nya produkten RQS (se nedan) är ett första exempel på hur bolagets erbjudande stärks genom förvärvet av Airson FMS. Den totala köpeskillingen för bolaget uppgår till 7,3 Mkr, varav 3 Mkr betalas kontant och 4,3 Mkr i aktier till en börskurs om 7,77 kronor, vilket motsvarar aktier. Tillträde skedde i januari Nyemission Styrelsen i CoolGuard beslutade i november att föreslå en riktad nyemission. Teckningskursen sattes till 6,60 kronor per aktie. 12 Mkr har tecknats av bland andra Länsförsäkringar, Backahill, IKANO sfären och Sundet Investment. Emissionen har godkänts av extra bolagsstämma i Cool- Guard. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Breddat erbjudande till egenkontroll CoolGuard har tecknat avtal med Scandic Hotels gällande CoolGuards senaste produkt RQS (Routin Quality System). Avtalet är centralt och gäller Scandics samtliga hotell i Sverige. Kontraktstiden löper på tre år från april Avtalet är ett viktigt marknadsgenombrott för CoolGuards RQS-system. Tillsammans med CoolGuards kylkontrollsystem innebär RQS ett väsentligt breddat produkterbjudande som marknaden sedan en tid efterfrågat. RQS är ett system som hjälper kunden att följa upp sina fastlagda rutiner enligt den egenkontrollsplan som lämnats till den lokala Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen. RQS fungerar såväl i kombination med Cool- Guards befi ntliga system som en egen lösning. RQS gör CoolGuards system till ett av de mest kompletta systemen för kvalitetssäkring på marknaden i Norden. RQS har utvecklats i samarbete med det nyligen förvärvade bolaget Airson FMS AB. Offentligt erbjudande avseende förvärv av Iniris AB Styrelsen i CoolGuard beslutade i februari att lägga ett offentligt bud på Iniris AB, noterat på AktieTorget. För 8 aktier av serie B i Iniris erbjuds 5 aktier av serie B i CoolGuard och för 8 aktier av serie A i Iniris erbjuds 5 aktier av serie A i CoolGuard. Detta innebär, baserat på respektive bolags genomsnittskurser de senaste 15 handelsdagarna i anslutning till offentliggörandet av erbjudandet, att budet är värt cirka 47,3 Mkr och att premien är cirka 31 procent. Aktieägare som representerar cirka 80 procent av rösterna i Iniris har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Genom det föreslagna samgåendet med Iniris fullföljer CoolGuard sin strategi att växa inom områdena mätning/kontroll och energibesparing. Ett samgående mellan CoolGuard och Iniris skapar en koncern med förutsättningar att erbjuda kunden bättre helhetslösningar. Dessutom uppnås genom den ökade storleken synergier och förutsättningar att snabbare nå en finansiell stabilitet än om företagen fortsätter att verka som enskilda bolag. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Marknad Marknadens intresse och efterfrågan för automatisk temperaturövervakning drivs av ett antal faktorer, där de mest betydelsefulla är: Allt högre legala krav Hanteringen av livsmedel har hamnat allt högre upp på den politiska agendan och de legala kraven på egenkontroll ökar successivt. Ökad öppenhet och offentlighet kring resultaten av kontrollerna I april 2006 lämnade den svenska regeringen ett lagförslag som innebär ökat fokus på egenkontrollen. Förslaget innebär att företag som säljer livsmedel direkt till konsumenter framöver måste sätta upp kommunala inspektionsprotokoll väl synliga i lokalen. Vidare kommer livsmedelskontrollerna att bli allt hårdare. Ökad uppmärksamhet i media Ytterligare en stark drivkraft i marknaden är medias bevakning av hur restauranger och livsmedelhandlare sköter hanteringen av livsmedel och vilka konsekvenserna blir av en bristfällig hantering. Samtidigt som marknaden fortsätter att utvecklas i en positiv riktning kan det konstateras att konkurrensen ökar. Framför allt gäller detta antalet aktörer som erbjuder manuell avläsning. Jämfört med konkurrerande lösningar står sig dock CoolGuards lösning väl. Förutom att CoolGuard erbjuder en helt integrerad lösning utgörs de främsta konkurrensfördelarna av att webbtjänsten är lättillgänglig och överskådlig samt att handkontrollen för ankomstkontroll är en integrerad del av systemet. Forskning och utveckling Kostnaden för forskning och utveckling under 2006 uppgick till Tkr. Inga utvecklingskostnader har aktiverats under året. Miljö CoolGuard bedriver inte någon tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet. Omsättning, resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick till Tkr (4 630) Årets resultat efter skatt uppgick till Tkr (-8 525) Resultat per aktie uppgick till -1,61 (-1,40) Soliditeten uppgick vid årsslutet till 40 procent (53) Finansiell riskhantering CoolGuard utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker såsom marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassafl ödesrisk. Den övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av styrelsen, är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på fi nansiellt resultat och ställning. För ytterligare information se not 4. Förväntad utveckling Som en följd av det marknadsgenombrott som avtalet med Danfoss innebär går bolaget nu in i en kommersialiseringsfas. Detta kommer att innebära en ökad omsättning men samtidigt även ett ökat behov av rörelsekapital samt nya utmaningar inom logistikområdet. Om förvärvet av Iniris genomförs enligt beskrivningen ovan förväntas även den verksamheten, främst genom Iniris avtal med TAC, bidra till att rörelsevolymen ökar. Styrelsen och dess arbete Årsstämman 2006 beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. På stämman nyvaldes Tommy Johansson som ordinarie styrelseledamot samt omvaldes de ordinarie styrelseledamöterna Thomas Stenberg, Fredrik Strand, Mats Nilstoft samt Olof Lenneman. Thomas Stenberg valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman 2006 beslutade att arvode skall utgå med totalt 120 TKR. Detta fördelades med 40 TKR till styrelsens ordförande och 20 TKR till envar av övriga styrelseledamöter. Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som revideras och antas av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen innehåller i huvudsak föreskrifter för styrelsens arbete, instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Styrelsen har under 2006 haft fyra ordinarie sammanträden och två extra sammanträden. Närvaron har varit hög. Fasta punkter på styrelsemötena har varit uppföljning av verksamheten mot strategisk plan. Därutöver har styrelsen behandlat och beslutat i frågor rörande produktutveckling, finansiering, immateriella rättigheter, strategisk inriktning och planering, väsentliga avtal, revision, fi nansiell rapportering samt kompensationsfrågor. Stefan Paulsson, auktoriserad revisor vid SET Revisionsbyrå AB är vald revisor i bolaget sedan Förslag till behandling av bolagets resultat Till bolagsstämmans förfogande står: SEK Balanserad förlust Årets förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: I ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 10

13 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Belopp i kronor Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fi nansiella poster Skatt Årets resultat Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie, kr -1,61 Föreslagen utdelning per aktie, kr 0 11

14 BALANSRÄKNINGAR COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Balansräkningar 31 december Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa december Belopp i kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Reservfond Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Summa Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 19 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga 12

15 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 KASSAFLÖDESANALYSER Kassafl ödesanalyser Belopp i kronor Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt -924 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för utveckling Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetald men ej beslutad och reg. nyemission Nyemission Upptagna långfristiga lån Amortering lån Koncernbidrag Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Förändring eget kapital Övrigt tillskjutet Balanserad Årets Belopp i kronor Aktiekapital kapital förlust resultat Totalt Ingående balans per 1 januari Omföring föregående års resultat Årets resultat Summa förmögenhetsförändring, exkl transaktioner med ägare Nyemission Utgående balans per 31 december Omföring föregående års resultat Årets resultat Summa förmögenhetsförändring, exkl transaktioner med ägare Nyemission Pågående nyemission * Utgående balans per 31 december * Beslut för godkännande av nyemissionen togs på extra bolagsstämma Överkurs- Reserv- Pågående Balanserad Årets Belopp i kronor Aktiekapital fond fond emission förlust resultat Totalt Ingående balans per 1 januari Omföring föregående års resultat Årets resultat Summa förmögenhetsförändring, exkl transaktioner med ägare Nyemission Emissionskostnader 0 Omföring överkursfond Utgående balans per 31 december Omföring föregående års resultat Årets resultat Summa förmögenhetsförändring, exkl transaktioner med ägare Nyemission reg Nyemission Pågående emission * Emissionskostnader 0 Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Utgående balans per 31 december *Överkursfonden har per överförts till reservfond i enlighet med övergångsbestämmelserna i aktiebolagslagen. 14

17 NOTER COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Noter Not 1 Allmän information Bolaget CoolGuard AB har sitt säte i Malmö i Sverige. Huvudkontorets adress är Singelgatan 7 i Malmö. CoolGuard AB erbjuder ett trådlöst system för avläsning och övervakning av livsmedelstemperaturer inom detaljhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det sänker hanteringskostnaden i samband med lagstadgad kvalitetskontroll av livsmedel. CoolGuard AB är sedan februari 2004 listat på AktieTorget. Koncernen består av moderbolaget CoolGuard AB samt det helägda dotterbolaget CoolFast AB. Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, Årsredovisingslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. I det fall moderbolaget tillämpar andra principer än koncernen anges detta separat i slutet av denna not. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft per den 31 december 2006 bedöms inte få någon påverkan på koncernens finansiella rapporter för Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag. I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget, vid räkenskaps årets utgång, direkt eller indirekt, har mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande infl ytande över. Förvärvade bolag ingår i koncernen från förvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår i koncernen till och med tidpunkten för avyttringen. Koncernredovisningen är upprättad med tillämpning av förvärvsmetoden. Metoden innebär att identifierbara förvärvade tillgångar och skulder samt eventualförpliktelser värderas till verkligt värde, vilket utgör de koncernmässiga anskaffningsvärdena oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Eventuell positiv skillnad mellan anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens andel av det koncernmässiga anskaffningsvärdet redovisas som koncernmässig goodwill. Är skillnaden negativ redovisas den direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. I koncernredovisningen har redovisningsprinciperna för dotterföretag, i förekommande fall, anpassats för att uppnå en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Grunder för redovisningen Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, såvida inte annat anges nedan. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Om avvikelse sker från denna princip redovisas detta i not till respektive balanspost. Intäktsredovisning Nettoomsättning redovisas med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och returer. Intäkter innefattar det verkliga väret av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster. Intäkter vid försäljning av varor redovisas vid leveranstidpunkt i enlighet med försäljnings- och fraktvillkor. Servicetjänster som utförs på löpande räkning intäktsredovisas i takt med upparbetningen. Intäkten från servicekontrakt periodiseras linjärt över avtalsperioden. Ränteintäkter intäktsredovisas över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen har fastställts. Emissionskostnader Transaktionskostnader i samband med emission av eget kapitalinstrument omfattar externa kostnader som direkt kan hänföras till emissionen och är en direkt följd av densamma. Sådana kostnader redovisas som en avdragspost från emissionsbeloppet. Varulager Varulagret består av färdigvaror och handelsvaror. Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet där anskaffningsvärdet beräknas med tillämpning av FIFU-metoden (först in/först ut). Räntekostnader ingår inte i lagervärdet. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta upptas till transaktionsdagens kurs. I bokslutet värderas fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs. I de fall kurssäkringar gjorts genom terminskontrakt används istället terminskursen vid värderingen. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. 15

18 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 NOTER Räntebärande lån och upplåning Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken den hänför sig. Avsättningar Avsättningar har gjorts för förpliktelser hänförliga till verksamhetsåret och som på balansdagen är sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tidpunkt. Forskning och utveckling Utgifter för forskning kostnadsförs då de uppstår. Skulle det fi nnas svårighet att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt kostnadsförs samtliga utgifter tills dess att det står klart att projektet övergått till utvecklingsfasen. Därefter balanseras utgifterna i den mån dessa bedöms uppfylla de kriterier som anges nedan under avsnittet Immateriella och materiella anläggningstillgångar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs löpande. Planenliga avskrivningar baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningarna baseras på nedanstående nyttjandeperioder: Balanserade utgifter för utveckling Inventarier, verktyg och installationer 5 år 3-5 år Utvecklingsutgifter redovisas som immateriell tillgång då följande kriterier är uppfyllda: det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången avsikt och förutsättning fi nns att sälja eller använda tillgången det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar utgifterna kan beräknas De utgifter som inte uppfyller kriterierna ovan kostnadsförs när de förvärvas eller upparbetas internt. Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om detta värde är lägre än redovisat värde. Leasing Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via fi nansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassifi ceras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen. Finansiella instrument Klassificering av finansiella instrument sker i följande kategorier: finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen, fi nansiella instrument som hålls till förfall, fi nansiella instrument som kan säljas samt verksamhetsanknutna fi nansiella instrument. Klassifi ceringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats. CoolGuard har endast finansiella instrument som är verksamhetsanknutna. Lånefordringar och låneskulder, kundfordringar och leverantörsskulder utgör exempel på verksamhetsanknutna finansiella instrument. Denna typ av finansiella instrument innehas utan syfte att handla med fordran eller skuld. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. För lånefordringar och kundfordringar minskas detta värde med eventuell reserv för värdeminskning. En värdeminskning av fordringar görs när det fi nns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. I det fall värdeminskning reserverats för anges detta separat i notupplysning. Verkliga värden på koncernens fnansiella tillgångar och skulder överensstämmer med redovisade värden i balansräkningen, om inte annat anges separat i notupplysning. Köp och försäljning av fi nansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, d v s den dag då bindande avtal ingås. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda såsom lön och pension redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster ersättningen avser. I bolaget fi nns idag enbart pensionsplaner som hanteras enligt reglerna för avgiftsbestämda planer. Pensionsplanerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsföretag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden ingår i resultaträkningen. Inkomstskatter Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på temporära differenser mellan tillgångars och skulders bokförda värden respektive skattemässiga värden. Uppskjuten skattefordran avseende outnyttjade underskottsavdrag redovisas när skattepliktiga överskott bedöms fi nnas inom en nära framtid och bolaget visar ett positivt kassaflöde från rörelseverksamheten. 16

19 NOTER COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 Segmentsredovisning Bolaget har i allt väsentligt endast verkat på den svenska marknaden och inom ett affärsområde. Någon segmentredovisning blir därmed inte meningsfull utan hänvisning görs till årsredovisningen i sin helhet. Nedskrivningar Vid varje bokslut undersöker bolaget om det fi nns indikationer på att någon anläggningstillgång kan ha minskat i värde. När en sådan indikation fi nns fastställer bolaget tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av försäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nyttjandevärdet beräknas framtida kassaflöde diskonterat till nuvärde med användande av en diskonteringsfaktor före skatt, varvid en vägd genomsnittlig kapitalkostnad har använts. En nedskrivning redovisas närhelst det redovisade värdet av tillgången eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassafl ödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Detta innebär att kassaflödet har justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden. I likvida medel ingår kassa och bank och kortfristiga placeringar med förfallodag inom 3 månader. Not 4 Finansiella risker CoolGuard utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassafl ödesrisk. Den övergripande riskhanteringspolicyn, vilken fastställts av styrelsen, är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på fi nansiellt resultat och ställning. Marknadsrisk Valutarisk: Inköp och försäljning sker i allt väsentligt i svenska kronor varför valutaexponeringen är begränsad. Prisrisk: Företaget bedöms, i allt väsentligt, inte vara exponerat för prisrisk. Ränterisk: Företagets ränterisk är huvudsakligen begränsad till utvecklingen på banktillgodo havanden samt finansieringen till bolagets fastighet. Ränterisken bedöms som rimligt låg. Kreditrisk CoolGuard har fastställt policys för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig betalningshistorik varför kreditrisken bedöms som balanserad. Not 3 Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål Likviditetsrisk Risken att koncernen får svårigheter med att finansiera åtaganden som är förknippade med finansiella instrument bedöms som rimligt låg. Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under nästkommande räkenskapsår är hänförbara till immateriella anläggningstillgångar. Företagsledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för de immateriella anläggningstillgångarna. Dessa uppskattningar baseras, i möjligaste mån, på historisk kunskap om liknande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden samt bedömda restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov. Not 5 Närståendetransaktioner Av moderbolagets externa kostnader avser 504 kkr hyreskostnad till dotterbolaget CoolFast AB. Den interna prissättningen har skett till marknadspris. Utöver ovanstående finns det inga transaktioner i moderbolag eller koncern som är att anse som transaktioner med närstående. Not 6 Händelser efter balansdagen Förvärv i januari 2007 Den 26 januari 2007 förvärvade CoolGuard 100% i Airson FMS. Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem för bland annat fastighetsförvaltning. Företaget har tio anställda och verksamheten bedrivs i Ängelholm. 17

20 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 NOTER Nedan följer preliminära uppgifter om nettotillgångar och goodwill (mkr) Köpeskilling 7,3 Direkta kostnader i samband med förvärvet 0 Sammanlagd köpeskilling 7,3 Verkligt värde på nettotillgångar exkl goodwill 0,7 Summa goodwill 6,6 Goodwillen utgörs av synergier som väntas uppnås till följd av framförallt ökade försäljningsvolymer men även lägre kostnader. Köpeskillingen erläggs dels kontant med 3,0 Mkr och dels genom nyemittering av aktier i CoolGuard AB, motsvarande ett verkligt värde om 4,3 Mkr. De förvärvade tillgångarna och skulderna som ingick i förvärvet är följande (mkr): Verkliga Förvärvade värden bokförda värden Immateriella anläggningstillgångar exkl goodwill 0,7 0,7 Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,3 Omsättningstillgångar 1,4 1,4 Likvida medel 0 0 Kortfristiga skulder -1,7-1,7 Uppskjuten skatteskuld 0 0 Förvärvade nettotillgångar 0,7 0,7 De immateriella anläggningstillgångarna har identifierats preliminärt och åsatts ett värde om 0,7 Mkr, vilket i huvudsak avser ett databaserat system för fastighetsförvaltning. Offentligt erbjudande avseende förvärv av ett offentligt bolag CoolGuard beslutade i februari 2007 att lägga ett offentligt bud på Iniris AB, noterat på Aktietorget. För 8 aktier av serie B i Iniris erbjuds 5 aktier av serie B i CoolGuard och för 8 aktier av serie A erbjuds 5 aktier av serie A i CoolGuard. Övriga händelser Styrelsen i CoolGuard beslutade i november att föreslå en riktad nyemission. Teckningskursen sattes till 6,60 kronor per aktie. 12 Mkr har tecknats av bland andra Länsförsäkringar, Backahill, IKANO-sfären och Sundet Investment. Emissionen har godkänts vid extra bolagsstämma i CoolGuard. Not 7 Åtagande för operationella leasingavtal De operationella leasingavtalen avser i huvudsak bilar och kontorsmaskiner. Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter och framtida avtalade leasingavgifter exklusive lokaler: Not 8 Åtagande som leasingtagare Belopp i Tkr Summa Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter och framtida avtalade leasingavgifter för lokaler: Belopp i Tkr Summa Bolaget har inte några fi nansiella leasingavtal. Arvode och kostnadsersättning revisor Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Belopp i kronor Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CoolGuard Årsredovisning 2007

CoolGuard Årsredovisning 2007 CoolGuard Årsredovisning 2007 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Innehåll 2 Koncernen 2 2007 i korthet 3 VD-ord 4 CoolGuard 5 Iniris 6 AirSon FMS 7 Aktien och aktieägarna 7 Styrelse och revisor 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer