Framtidens köpcentrum!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens köpcentrum!"

Transkript

1 Framtidens köpcentrum! Urbana studier Examensarbete C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Sandra Nilsson Handledare: Sylwia Lindqvist Vårterminen 2010

2 Sammanfattning De senaste 10 åren har antalet köpcentrum i Sverige konstant ökat till antalet och kulmen är ännu ej nådd. Detta innebär en ökad konkurrens på området vilket gör att en del köpcentrum inte längre klarar att behålla önskvärd omsättning och tvingas att stänga igen. Samtidigt sätter byggherrar nya spadtag i jorden för ytterligare etablering av ännu ett köpcentrum. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom det faktum att en del köpcentrum överlever konkurrensen bättre än andra, och har återkommande kunder år efter år. Till grund för teorierna ligger forskningsrapporter och analyser av stora företag som länge verkat på detaljhandelsmarknaden. Teorierna förklarar olika framtidsscenarion som exempel på hur framtidens köpcentrum skall möta den framtida kundens krav på tillfredställande shopping. För att undersöka om analysföretagens teorier och kunskaper används av fastighetsföretag och centrumutvecklare i praktiken, har ett antal intervjuer genomförts med relevanta personer som alla har en anknytning till köpcentrum och dess komplexa värld. Resultatet visar att det är många faktorer som ligger bakom de köpcentrum som överlever konkurrensen på marknaden, år efter år. Främst är behovet av service, oavsett vilken framtid som går oss till mötes kommer konsumentens behov av service alltid vara stort. Eftersom befolkningen kommer att bli mycket mer komplex än idag, skiljelinjer mellan åldrar och kön suddas ut, kräver den framtida kunden ett stort utbud av butiker i alla prisklasser. Tillgänglighet är en annan parameter som alltid kommer att vara viktig, vare sig det gäller den enskilda bilistens behov av parkering eller möjlighet till att kunna åka kommunalt med buss eller tåg. Totalt sett skall ett framtida shoppingcenter bjuda sina besökare på en upplevelse, en trevlig atmosfär där kunden känner trivsel och glädje över att komma tillbaka. Slutsatsen är att de människor som idag arbetar med shopping och dess utveckling till vardags, har bra koll på vilka krav framtidens konsumenter kommer att ställa och är medvetna om hur viktigt det är att hela tiden följa med i utvecklingen av trender och shoppingbeteende. De förstår samtidigt vikten av att vara speciella och satsa på utveckling av de positiva faktorer som redan finns i det specifika köpcentrumet. 2

3 Future shopping mall During the last 10 years the number of shopping centres in Sweden has increased constantly in numbers and the peak is not yet reached. This will lead to increased competition in the area and some shopping centres will have to close down, due to lack of customers. At the same time, constructor s throw up the first sod as a start of a new establishment of yet another shopping centre. The purpose of this essay is to investigate the underlying factors of the fact that some shopping centres survive competition better than others, and have recurrent customers year after year. The theories are based on research reports and analysis of large companies with great experience in retail marketing. Theories explaining the future like scenarios as examples of how the future shopping centre will be able to cater for future customer demands for a satisfactory shopping. To investigate if the theories and business analysis skills are used by real estate developers and city centre, in practice, a number of interviews has been implemented with relevant individuals who all have a connection to the mall and its complex world. The results show that there are many factors behind the shopping centre on the survival of competition in the market, year after year. Foremost is the need for a service, whatever the future will bring us, the consumer's need for services will always be great. Since the population will be much more complex than today, dividing lines between ages and gender blurring, requiring future customer a wide selection of shops in all price ranges. Availability is another parameter that will always be important, whether for the individual needs of the motorist's car or the opportunity to be able to travel by public transportation by bus or train. Overall, a future shopping centre has to offer its visitors an experience, a pleasant atmosphere were customers feel comfort and joy to come back. The conclusion is that the people who are currently working on its development and shopping for everyday use, has good control of the requirements that future consumers will be set and are aware of how important it is to constantly keep abreast of developments and trends in shopping behaviour. They also understand the importance of being special and boosting development of the positive elements already present in that particular mall. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Problemformulering Avgränsning Metod Ansats Val av ansats Vetenskaplig ansats Val av förhållningssätt Forskningsmetod Val av forskningsmetod Validitet och realitet Datainsamling Intervjuobjekt Källkritik Metoddiskussion Teori trender som påverkar framtidens köpcentrum Köpcentrum Tempo Flit Relax Flex Fyra scenario med miljöfokus Grönt är skönt Slit och släng Foten sätts ner Smutsig prispress Fyra faktorer bakom framgång 28 4

5 3.5 Konsumenternas shoppingbeteende Forskning Paco Underhill Docere och Centrumutveckling MARKET Segment Behov Trender Sammanfattning teorier Resultat Framtidens köpcentrum Butiksmix Nisch Tillgänglighet Evenemang Miljöfokus Framgång eller misslyckande Konsumenternas behov Segment Behov Trender Analys Framtidens köpcentrum Trender Scenarion Framtidens konsument Segment Behov Trender Slutsats Driva ett köpcentrum Designa ett köpcentrum Reflektioner 53 5

6 Bildförteckning 1. Fyra framtidscenarion, Handelns Utvecklingsråd Shift and Trends, The Future of Shoppingplaces 37 6

7 Kapitel 1. Inledning 7

8 1. Inledning I detta kapitel presenteras en beskrivning om vad arbetet handlar om. Bakgrunden till arbetet, dess syfte samt problemställningen presenteras. 1.1 Bakgrund De senaste 10 åren har antalet köpcentrum i Sverige ökat markant och idag sker 1/3 av all detaljhandel genom köpcentrum, i Stockholm är siffran så hög som 50 %. 1 I takt med att marknaden utökas blir också konkurrensen tuffare och flera köpcentrum har drabbats av stora vakanser. För att inte hamna i en spiral av sämre resultat till följd av tomma butikslokaler är det viktigt att hitta en nisch, något som tilltalar konsumenterna. Enligt Lars Johansson på Rodamco Sverige AB, Nordens ledande köpcentrumsbolag, är det viktigt att satsa på ett livsstilskoncept, något som attraherar hela familjen. 2 Kunder idag ställer höga krav på service och konceptet runtom själva shoppingen. Analyser om framtiden visar att detta är ett fenomen som kommer att utvecklas betydligt. Centrumutveckling och Docere har tillsammans med ett antal intressenter inom fastighetsvärlden gjort en studie och rapport om hur konsumtionen, shoppingbeteende och utveckling av köpcentrum kommer att utvecklas fram till år Här beskrivs just den framtida konsumentens höga krav på upplevelse och service. Rapporten har tagit fram fyra olika scenarion om hur vår konsumtion ser ut beroende på hur samhället och ekonomin utvecklats. Den röda tråden i alla scenario är dock upplevelsen. Just denna ingrediens är det nog många fastighetsförvaltare inom konsumtion som missar. Om ett för stort fokus ligger på att enbart ha minsta möjliga vakanser och hyra ut butikslokal utan någon större grundtanke kommer detta att leda till utelämnad attraktion för kunden. Det måste finnas ett syfte med varför butikerna är placerade som de är, sammansättningen av aktörer och inslag av nyheter för att skapa ett intresse och engagemang hos kunden. Ytterligare faktorer som krävs för att ett köpcentrum skall överleva konkurrensen på marknaden, skall efterhand tas fram i detta arbete. 1 Dagens Lokaler & Fastigheter., 2008, sid. 6 2 Bygg och Fastighet, 2007, sid 1 3 Docere och Centrumutveckling, 2006, sid. 2 8

9 1.2 Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka och ta fram de faktorer som ligger bakom ett framgångsrikt köpcentrum. Med framgång menas förmågan att överleva den tuffa konkurrens som råder på den heta detaljhandelsmarknaden. De företag som idag förvaltar och driver de mest lönsamma och populära köpcentrumen i Sverige bedriver ständigt ett nära samarbete med analytiker och konsumtionsexperter. Det är oerhört viktigt för personerna bakom köpcentrumet, fastighetsägare och centrumledare, att hela tiden vara uppdaterade om vad kunderna efterfrågar och förväntar sig. Genom personliga intervjuer med personer på beslutsfattande poster på ett antal köpcentrum skall undersökningen visa på vad just dessa personer anser vara nycklarna till framgång och överlevnad på deras köpcentrum. Målet är att hitta medel och tillvägagångssätt för att tillfredställa kundernas behov, allra helst innan konsumenten själv är medveten om att behovet finns. Med hjälp av studier, analyser och intervjuer av nyckelpersoner, som på olika sätt besitter erfarenhet inom köpcentrumsvärlden, hoppas jag på att få en inblick i allt det arbete som ligger bakom framgången, det vill säga förmågan att överleva. Resultatet av arbetet har som mål att fungera som en vägledning för alla som arbetar med köpcentrum och detaljhandel på ett eller annat sätt. Eftersom det är fastighetsägare och centrumutvecklare som bär ansvaret för ett köpcentrums överlevnad och framgång, har det varit viktigt att resultatet speglar just beslutsfattarnas perspektiv på vilka faktorer som är viktiga för att överleva konkurrensen. 1.3 Problemformulering Det finns många faktorer som påverkar ett köpcentrums förmåga att överleva på marknaden, viktigt är dock att hitta grundkomponenterna som ökar förutsättningarna för att lyckas. Inget köpcentrum är identiskt till utseendet eller beläget med samma geografiska förutsättningar som ett annat. Vilka är då dessa grundkunskaper som krävs för att driva ett köpcentrum, enligt personer som arbetar inom branschen? Vilka delar måste stämma överrens och på vilket sätt använder sig fastighetsägare oh centrumutvecklare sig av den kunskap som finns inom området konsumtion och konsumentbeteende idag? Det är en ständigt föränderlig värld eftersom konsumenten styr efterfrågan vilket sammanför psykologi och ekonomi i en värld. Det är den totala upplevelsen som lockar, och hemligheten bakom ett lyckat framgångskoncept är en grundläggande förståelse för hur människan fungerar, hur konsumtionen stimuleras och hur individen påverkas av samhället i stort. 4 4 Carragher Wallner,

10 Frågeställningen jag har valt att arbeta utefter är följande: Hur uppfattar beslutsfattarna på olika köpcentra att deras köpcentra skall designas och drivas för att överleva framtidens konkurrens? 1.4 Avgränsning Studien baseras på forskning och analyser från hela världen, dock ligger störst fokus på storstäder eftersom det är här flertalet köpcentrum är lokaliserade och konkurrensen är som hårdast. I de områden som det finns flest aktörer på marknaden blir det också tydligast vem som överlever konkurrensen och se vilka faktorer som ligger bakom. Det företag, vars rapporter, analyser och faktiska framgångar jag bland annat tagit del av, finns stationerade i Stockholm men intervju genomfördes vid Svenska Stadskärnors konferens i Linköping där Kairos Future medverkade. Resterande intervjuer har, av geografiska skäl, utförts med företag i närheten av Malmöområdet. Kombinationen av teori från hela världen och resultat baserat på ett par stora städer i Sverige är dock ett försök till att påvisa bredden i arbetet. Enligt frågeställningen vill jag hitta de faktorer som ligger bakom framgångsrik drift och design. Med det menar jag de mjuka värdena i driften, det vill säga organisation och förhållandet mellan fastighetsägare och centrumledare. Design står för hur ett köpcentrum bör vara uppbyggt med tyngdpunkt på mixen av butiker, restauranger och utrymmen för evenemang. 10

11 Kapitel 2: Metod 11

12 2. Metod I detta kapitel presenteras de metoder som använts i forskningen. En genomgång av ansats, vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetod följs av förklaring av datainsamling och källkritik. 2.1 Ansats Det finns två sätt att bygga upp sin forskning på, det vill säga ansatsmetoder till forskningen. Deduktiv ansats kallas det när forskaren utgår ifrån en färdig teori och därefter samlar in passande empiri. Det omvända sättet, det vill säga forskaren samlar in en mängd empiri och fakta om ämnet för att utifrån det hitta en lämplig teori kallas, induktiv ansats Val av ansats Det har skrivits många rapporter, artiklar och analyser i ämnet shopping och köpcentrum men några direkta teorier är svåra att finna. Därför har jag valt att arbeta enligt den induktiva ansatsen, det vill säga jag började med ett digert arbete med att samla in fakta och läsa in mig på ämnet. Efter hand har jag kunnat hitta och urskilja teorier som är relevanta för min forskning och på så sätt knyta an arbetets empiri och teori på ett lämpligt sätt. 2.2 Vetenskapligt förhållningssätt Det finns olika sätt att förhålla sig till en forskning, olika syn på hur forskning bör bedrivas och anpassas till sitt ändamål. Beroende på vad forskningen handlar om och vilket resultat forskaren önskar uppnå bearbetas studien med positivismen eller hermeneutiken som grund. Dessa två förhållningssätt härstammar från olika läror och visar därför på hur kunskap skall intas på olika sätt. 6 Positivismen härstammar från fysiken och stöder på enhetlig vetenskap. Hypoteser och teorier framställs i matematiska formler och forskningen skall bedrivas utifrån deduktiv ansats, det vill säga empiri prövas utifrån en redan angiven teori. Positivistisk forskning kan oftast brytas ner i små delar som kan studeras var för sig, istället för enbart resultatet som en enhet. Ytterligare en sak som är viktigt för det positivistiska synsättet är forskarens förhållande till resultatet, fakta skall inte påverkas av forskarens egen åsikt eller värdering. Forskningen skall 5 Jacobsen, 2002, sid Patel & Davidsson, 2006, sid

13 alltså kunna göras av flertalet forskare och visa på samma resultat eftersom tyngdpunkten ligger på forskarens objektivitet. 7 Hermeneutiken däremot står för tolkning, värdering och åsikter. Detta sätt att förhålla sig till forskning används främst inom samhällsvetenskapliga ämnen och förespråkar talet och skriftens betydelse. Tolkningar kan ske genom texter och intervjuer och på så sätt färga resultatet på många sätt. Eftersom värderingen och tolkningen av forskningsresultaten och empirin ligger hos forskaren kan det leda till mindre skillnader i resultatet hos olika forskare Val av förhållningssätt Eftersom min forskning baseras på människor och shopping, och vad det är som lockar konsumenterna till att handla, vilar undersökningen på det hermeneutiska förhållningssättet. Jag har valt att intervjua personer med kunskap inom handel och förvaltning av köpcentrum. Deras svar och den diskussion som kommer att uppstå är i sin tur en tolkning av deras upplevelse och erfarenhet för hur konsumenter visar uppskattning och bevis på trivsel i deras respektive köpcentrum. Kunderna är nyckeln till ett framgångsrikt köpcentrum och fokus ligger hela tiden på att skapa trivsel och harmoni för att de skall bli återkommande. Förståelse och tolkning av detta är ett typiskt hermeneutiskt förhållningssätt och ger mig en möjlighet till en öppen dialog med mina intervjuobjekt. 2.3 Forskningsmetod Det finns två olika forskningsmetoder att använda sig av vid vetenskaplig forskning, den kvalitativa forskningsmetoden respektive den kvantitativa forskningsmetoden. Metoderna används, precis som ovanstående förhållningssätt, vid olika sorters forskning. Trots att likheter finns mellan kvantitativ forskning och positivism respektive den kvalitativa metoden och hermeneutik, är det vanligt att dessa två metoder kombineras i en forskningsrapport för att uppnå det bästa resultatet. 9 Kvantitativ metod används vid forskning som grundar sig på insamling av data som sedan presenteras i statistisk form. Forskaren utgår oftast från en hypotes och använder metoden vid undersökning av en stor population. Forskarens objektivitet är, precis som i det positivistiska 7 Patel & Davidsson, 2006, sid Patel & Davidsson, 2006, sid Bryman & Bell, 2005, sid

14 synsättet, mycket viktig i den kvantitativa metoden. Kvalitativ metod används vid forskning som baseras på människors åsikter, känslor och handlingar. Metoden består till största delen av intervjuer där det finns möjlighet för tolkning och vidareutveckling till nya spår och insikter i ämnet Vald forskningsmetod Jag har valt att arbete med den kvalitativa forskningsmetoden som går hand i hand med det hermeneutiska förhållningssättet. Min studie baseras på människors känslor och upplevelser vilket jag endast kan undersöka genom kvalitativa metoder. De forskningsrapporter jag har tagit del av är framställda av olika företags analyser och förväntningar på framtiden, vilket i sin tur är resultat av kvalitativ forskning av människors levnadsstil i framtiden. 2.4 Validitet och reliabilitet Validitet står för relevansen i forskningen och reliabiliteten visar på hur trovärdigt det är. Målet är alltid att uppnå en hög validitet och reliabilitet eftersom det då går att generalisera resultatet så att det passar in på flertalet studier. Främst är de två begreppen anpassade till kvantitativ forskning eftersom det då kontrolleras om själva undersökningsmetoden uppfyller en förväntad validitet och reliabilitet innan arbetet påbörjas. Syftet ligger alltså i att kontrollera så att rätt data samlas in på ett pålitligt sätt. Vid kvalitativ forskning är det viktigt att även tillämpa hög validitet och reliabilitet på den analys som följer av insamlad data. 11 I mitt arbete med kvalitativ forskning är det viktigt att visa att det gjorts ett noggrant urval av intervjuobjekt och att de sedan analyserats på ett rättvisande sätt. För att försöka säkra reliabiliteten har jag valt ut ett antal intervjuobjekt som besitter den kunskap som krävs samt arbetar med mitt ämne på olika sätt, både i teorin och i praktiken. För att försöka upprätthålla en hög validitet har jag sammanställt frågor till intervjuobjekten som jag anser är relevanta för min undersökning. Flertalet färdiga frågor håller ramarna för det aktuella ämnet men lämnar även utrymme för utveckling av svaren och andra synvinklar Patel & Davidsson, 2006, sid Christensen m.fl., 2001, sid Ibid sid

15 2.5 Datainsamling All fakta, data, som samlats in under arbetets gång kan delas upp i sekundär och primär data. Sekundär data är det som redan finns skrivit, det vill säga de reportrar och den litteratur jag har tagit del av. De är framtagna och skrivna i ett annat syfte men eftersom dess fakta är relevant för detta arbete kan de användas som källor i forskningen. Sekundär data kan också delas in i extern och intern data. Det förstnämnda är data anpassad till en allmän nivå, det vill säga den forskning som berör och kan passa in på alla företag i branschen. Intern data är sådan som är framtaget inom ett specifikt företag, exempelvis deras försäljningssiffror och beskrivning av hyresavtal. 13 Primär data är det som författaren arbetar fram till just dess specifika ändamål. Intervjuer, referensgrupper och enkäter är exempel på detta då den empiri som framkommer är ny och anpassad till det aktuella arbetet. Undersökningens primära data är insamlad genom personliga intervjuer med två fastighetsägare, två centrumutvecklare samt en analytiker inom shopping, se beskrivning nedan. Utifrån ett antal färdiga frågor har målet varit att skapa en dialog om hur intervjuobjektet ser på shoppingcenter och dess framtid. Det är viktigt att som intervjuare ha valt ut frågor som ger tydliga och innehållsrika svar men också bjuder in till diskussion och utväxling av tankar, idéer och reflektioner Intervjuobjekt Camilla Ahlgren från IKANO Retail Center arbetar som kommersiell projektledare och ansvarar för hela projektet vid utveckling av ett nytt Retail Center, detaljhandel. Företaget är uppdelat i förvaltning respektive projekt där Camillas uppgift i huvudsak är att hitta lämpliga hyresgäster för det nya shoppingcentret och skriva hyreskontrakt. Det är viktigt för Camilla att hitta en bra blandning på butiker och på så vis erbjuda kunderna ett brett utbud av varor. Camilla är även, i samråd med sin chef, delaktig i de beslut som fattas gällande bland annat kommunikation, arkitektur och utformning av centret. 15 Hela Intervjun finns i bilaga 1 Marlene Hassel från Solkärnan AB är idag centrumutvecklare på köpcentret Lödde Centrum i Löddeköpinge. Marlene ansvarar bland annat för butikernas hyresavtal, marknadsföring samt 13 Christensen m.fl., 2001, sid Ibid sid Intervju med Camilla Ahlgren, IKANO Retail Center 15

16 evenemang i köpcentret. Hon har tidigare erfarenhet från att vara centrumchef på Löddeköpinges stora köpcentrum, Center Syd, vilket hon bedrev med stor framgång. 16 Hela Intervjun finns i bilaga 2 Jessica Carragher Wallner arbetar som konsult och framtidsstrateg på Kairos Future med fokus på samhället och ledarskap. Främst arbetar hon med att ta fram och undersöka olika framtidscenarion till kommuner och regioner för att på så sätt hjälpa dem att ta ställning till hur de ska förhålla sig till framtiden och de krav som ställs. 17 Hela Intervjun finns i bilaga 3 Arne Johansson arbetar som fastighetschef på Vasakronan och ansvarar för hela den fastighet som inhyser Triangeln köpcentrum samt Hilton hotell och även några kontorslokaler. Han är även centrumchef för Triangeln och ansvarar för hyresgästerna, hyreskontrakt och själva centret i sig. Arne är även med i Malmö Citysamverkan som arbetar för att göra Malmö attraktivt som stad. 18 Hela Intervjun finns i bilaga 4 Maria Rengfjord arbetar som marknadsansvarig och centrumledare på Triangeln Köpcentrum i Malmö. Hon är spindeln i nätet som ska hålla i alla trådar som rör centrat och dess butiker. Det innebär bland annat en daglig kontakt med butikerna, ansvarar för marknadsföring och evenemang. 19 Hela Intervjun finns i bilaga Källkritik Svårigheterna med detta arbete är att resultatet skall ge svar på hur framtiden kommer att se ut och fungera. Teorier, reportrar och information som finns att tillgå idag inom ämnet köpcentrum bygger alla på analyser och marknadsundersökningar gjorda nationellt och internationellt. Kritik kan riktas åt fakta baserad på analyser eftersom det just inte går att säkerställa fakta som vetenskaplig till hundra procent. För att i högsta möjlig mån grunda mina teorier på fakta, som kommer att ligga nära sanningen i framtiden, har jag valt att 16 Intervju med Marlene Hassel, Solkärnan AB 17 Intervju med Jessica Carragher Wallner, Kairos Future 18 Intervju med Arne Johansson, Vasakronan 19 Intervju med Maria Rengfjord, Triangeln Köpcentrum 16

17 använda teorier utifrån undersökningen i Centrumutveckling och Doceres rapporter samt Handelns utvecklingsråd. Det förstnämnda företagen har många års erfarenhet inom handelbranschen 20 och deras samarbete med flertalet stora fastighetsaktörer under produktionen av deras reportrar har skapat ett stort förtroende hos aktörerna på marknaden, vilket tydligt speglas i empirin. 2.7 Metoddiskussion Refererat till vald forskningsmetod är det människors känslor, smak, biologiska förutsättningar och sätt att handla som ligger till grund för hur shoppingen fungerar och utvecklas. För att få ytterligare inblick och förståelse för hur personer i vardagen ser på shopping och vad de anser vara detaljerna som lockar i ett köpcentrum hade även empiri från referensgrupper och enkätundersökningar varit lämpliga metodval. Svårigheten med nämnda metoder är att få en tillräckligt stor mängd insamlad data med en godkänd spridning på personer som medverkat. Referensgruppen bör spegla alla åldrar, kön, etniska bakgrunder med mera i samhället vilket kräver ett enormt arbete. Det hade varit oerhört intressant och givande till arbetet att arbeta mer med undersökning gentemot konsumenterna direkt men på grund av tidsramarna har detta ej varit möjligt att genomföra. Intervjuerna har genomförts under personliga möten med intervjuobjekten, vilket har givit en bred bas och många infallsvinklar till arbetet. Vasakronan och IKANO är två stora aktörer på fastighetsmarknaden som besitter goda kunskaper och bra erfarenhet av att bedriva köpcentrum på olika platser i landet. De två representanterna från Triangeln Köpcentrum respektive Lödde Centrum har arbetat många år i branschen och har en enorm samlad kunskap inom området. Kairos Future är ett respekterat analysföretag inom ämnet som bidragit med en stor del av arbetets teori samt en mycket givande intervju om framtiden

18 Kapitel 3: Teori 18

19 3. Teori I detta kapitel presenteras den information som examensarbetet bygger på. Teorierna baseras på tidigare rapporter, forskning och litteratur inom området. Avsnittet är indelat på så sätt att först förklaras teorier och forskning anpassat till själva köpcentrumet, därefter följer teorier om dess besökare, det vill säga konsumenterna trender som påverkar framtidens köpcentrum En intressant studie som år 2006 gjordes av Docere och Centrumutveckling heter Köpcentrum2025. Denna studie handlar om tre olika aspekter såsom människors köpbeteende, köpcentrum och om shopping i framtiden. Anledningen till framtagningen av denna studie är att dagens köpcentrum och handelsplatser kommer att ställas inför stora utmaningar i framtiden. Man har kunnat urskilja nya beteendemönster och ett förändrat samhälle. Dessa förändringar kommer att påverka den enskilda individen som i sin tur kommer att påverka och förändra konsumentens konsumtionssätt. Studien startade 2004 i oktober och gav en inblick och ett underlag om inspiration, insikter och andra värdefulla förberedelser inför framtiden för att på så sätt skapa ett handlingsutrymme att ta tillvara på möjligheter som bjuds. Studien arbetade fram 13 trender som påverkar framtidens köpcentrum på olika vis, presenteras nedan. 21 Flera rapporter som tagits fram i ämnet visar på samma resultat, bland annat har Handelns Utvecklingsråds tagit fram liknande trender i rapporten, Detaljhandeln i framtiden. 22 Docere och Centrumutveckling använder trenderna som grund för fyra olika framtidsscenarion och visioner anpassade till hur samhället kommer att se ut och fungera vid den tidpunkten. Likaså avslutar Handelns Utvecklingsråd sin rapport med en inblick i framtiden, på fyra olika sätt. 1. E- handeln Internet öppnar nya kanaler och möjligheter och samarbeten. De olika logistiklösningarna är en stor fördel. Att handla via E handel medför att när vi väl är ute och shoppar traditionellt uppskattar vi verkligen känslan av att få uppleva och känna på varan. 2. Allting överallt vi får mer och mer ökade valmöjligheter och fri rörlighet då samarbeten mellan olika internationella gränser ökar och skapar tillgänglighet. 21 Docere och Centrumutveckling, 2006, sid Handelns Utvecklingsråd, 2010, sid

20 3. Från enhet till mångfald - mer och mer individuella val görs och fokusen på mindre kollektivism avtar. Shoppingbeteendet kommer att styras mer av vår livsstil och fokus ligger på det personliga varumärket. 4. Tidspress ökar krav på rationalitet detta gäller allt från fritid och arbete till shopping och tidsbesparande tjänster. 5. Maktkamp i värdekedjan betydelsen för den traditionella värdekedjan minskar. De olika leden blir alltmer integrerade med varandra och detaljisterna blir allt starkare på marknaden. Detta leder till att leverantörerna måste ha starkare varumärken för att nå ut till konsumenterna. 6. Urbanisering storstäderna växer så att det knakar. Inflyttning av människor och företag från landsbygden ökar drastiskt till storstäder och dess närområde. 7. Strävan efter guldkant på tillvaron folk läger större vikt vid upplevd kvalitet och betalar gärna lite mera för att få denna känsla. Imponera på omvärlden gör vi gärna och kunna visa upp de senaste lyxigaste accessoarerna är ett krav. Det blir allt mer vanligt att kombinera lyx och lågpris i högre utsträckning. 8. Mångkulturell anpassning Invandrarna utgör en stark och viktig konsumentgrupp med ökad köpkraft. Detta gör att varor och tjänster kommer att anpassas till olika kulturer och dess ursprung. 9. Mellansegmentet tonar ner polarisering och ytterligheter blir vanligare och vanligare. Vi konsumerar en blandning av lyx och billiga basvaror. 10. Shoppertainment det är en självklarhet att shopping ska vara en upplevelse och utgör en del av den moderna livsstilen. Underhållning är något som en konsument på ett shoppingcenter förväntar sig att få uppleva. 11. Allt äldre befolkning att bilda familj sker alltmer senare i åldrarna och andelen äldre i befolkningen ökar. 12. Branschglidning branscher preciseras av hur, var och när varorna samt tjänsterna konsumeras. 13. Multibutiker det blir allt vanligare med butiker som erbjuder allt till en vis målgrupp och butikerna skapar ett uttryck för vår livsstil och grupptillhörighet Docere och Centrumutveckling, 2006, sid. 3 20

21 3.2 Köpcentrum 2025 I sin rapport Köpcentrum 2025 har Docere och Centrumutveckling utarbetat fyra olika tänkbara scenarion om hur shoppingen kommer att vara en del av samhället och dess invånares liv. Beroende på utvecklingen inom ekonomi, befolkning, arbetsliv med mera förklaras de fyra scenariona, Tempo, Flit, Relax och Flex här nedan Tempo Det första scenariot kallas för tempo. Det råder ett ständigt tempo i samhället och människor har ont om tid. Året är 2025 och den politiska situationen i världen har äntligen stabiliserats. EU upplever ökad efterfråga på service och tjänster samtidigt som konkurrensen ökar, internationellt sett. USA:s handelsbalans är förbättrad och länderna kring Asien har fått bättre tillväxt. Tempot för den enskilde individen är högt både när det gäller karriären och konkurrensen till varandra. Klyftorna i samhället ökar successivt och mer och mer ansvar läggs på den enskilde individen. När väl fritid ges tar man till alla medel för att få det man vill snabbt och effektivt. Man lägger ned mycket pengar och tycker det är viktigt att köpa kvalitet för att få guldkant på vardagen. Behovet av service och olika tjänster är oerhört stort vilket gör att användning av en personal shopper blir vanligare och vanligare. Kärnfamiljen för seminarium tempo är Erik och Anna, 34 år och 36 år gammla. Erik arbetar som läkare på ett privatägt bolag och är vid sidan om delägare i en närklinik. Anna är konsult och arbetar ungefär 50 timmar per vecka. För att hinna med deras gemensamma dotter har de anlitat en barnflicka som sköter vardagssysslorna i lägenheten. De bor i Västra Hamnen och har en sommarlägenhet i Marbella som de ärvt. Eftersom de satsar så mycket på karriären har de en enorm tidsbrist. Av dessa anledningar inhandlar de kontinuerligt basvaror på Internet. Övriga köp prioriterar de att inhandla där professionell, personlig service kan erbjudas. Tiden räcker inte till för att hinna laga mat hemma vilket gör att de brukar köpa färdiglagad mat. Det man lägger mest fokus på är att maten ska vara lätt att ta med sig och värma. Priset spelar mindre roll. För familjen tempo är det livsstilstemplet som är i centrum. Livsstilstemplet är ett medlemsbaserat flervåningshus med shopping, relaxavdelningar samt flertalet servicecentrum. Här får medlemmarna möjlighet att handla, motionera, äta och bli omhändertagna på ett 24 Docere och Centrumutveckling, 2006, sid

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future 1. Trendspaning för framtidens framgångsrika kreativa byrå Skriv ner viktiga trender

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer