Framtidens köpcentrum!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens köpcentrum!"

Transkript

1 Framtidens köpcentrum! Urbana studier Examensarbete C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Sandra Nilsson Handledare: Sylwia Lindqvist Vårterminen 2010

2 Sammanfattning De senaste 10 åren har antalet köpcentrum i Sverige konstant ökat till antalet och kulmen är ännu ej nådd. Detta innebär en ökad konkurrens på området vilket gör att en del köpcentrum inte längre klarar att behålla önskvärd omsättning och tvingas att stänga igen. Samtidigt sätter byggherrar nya spadtag i jorden för ytterligare etablering av ännu ett köpcentrum. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom det faktum att en del köpcentrum överlever konkurrensen bättre än andra, och har återkommande kunder år efter år. Till grund för teorierna ligger forskningsrapporter och analyser av stora företag som länge verkat på detaljhandelsmarknaden. Teorierna förklarar olika framtidsscenarion som exempel på hur framtidens köpcentrum skall möta den framtida kundens krav på tillfredställande shopping. För att undersöka om analysföretagens teorier och kunskaper används av fastighetsföretag och centrumutvecklare i praktiken, har ett antal intervjuer genomförts med relevanta personer som alla har en anknytning till köpcentrum och dess komplexa värld. Resultatet visar att det är många faktorer som ligger bakom de köpcentrum som överlever konkurrensen på marknaden, år efter år. Främst är behovet av service, oavsett vilken framtid som går oss till mötes kommer konsumentens behov av service alltid vara stort. Eftersom befolkningen kommer att bli mycket mer komplex än idag, skiljelinjer mellan åldrar och kön suddas ut, kräver den framtida kunden ett stort utbud av butiker i alla prisklasser. Tillgänglighet är en annan parameter som alltid kommer att vara viktig, vare sig det gäller den enskilda bilistens behov av parkering eller möjlighet till att kunna åka kommunalt med buss eller tåg. Totalt sett skall ett framtida shoppingcenter bjuda sina besökare på en upplevelse, en trevlig atmosfär där kunden känner trivsel och glädje över att komma tillbaka. Slutsatsen är att de människor som idag arbetar med shopping och dess utveckling till vardags, har bra koll på vilka krav framtidens konsumenter kommer att ställa och är medvetna om hur viktigt det är att hela tiden följa med i utvecklingen av trender och shoppingbeteende. De förstår samtidigt vikten av att vara speciella och satsa på utveckling av de positiva faktorer som redan finns i det specifika köpcentrumet. 2

3 Future shopping mall During the last 10 years the number of shopping centres in Sweden has increased constantly in numbers and the peak is not yet reached. This will lead to increased competition in the area and some shopping centres will have to close down, due to lack of customers. At the same time, constructor s throw up the first sod as a start of a new establishment of yet another shopping centre. The purpose of this essay is to investigate the underlying factors of the fact that some shopping centres survive competition better than others, and have recurrent customers year after year. The theories are based on research reports and analysis of large companies with great experience in retail marketing. Theories explaining the future like scenarios as examples of how the future shopping centre will be able to cater for future customer demands for a satisfactory shopping. To investigate if the theories and business analysis skills are used by real estate developers and city centre, in practice, a number of interviews has been implemented with relevant individuals who all have a connection to the mall and its complex world. The results show that there are many factors behind the shopping centre on the survival of competition in the market, year after year. Foremost is the need for a service, whatever the future will bring us, the consumer's need for services will always be great. Since the population will be much more complex than today, dividing lines between ages and gender blurring, requiring future customer a wide selection of shops in all price ranges. Availability is another parameter that will always be important, whether for the individual needs of the motorist's car or the opportunity to be able to travel by public transportation by bus or train. Overall, a future shopping centre has to offer its visitors an experience, a pleasant atmosphere were customers feel comfort and joy to come back. The conclusion is that the people who are currently working on its development and shopping for everyday use, has good control of the requirements that future consumers will be set and are aware of how important it is to constantly keep abreast of developments and trends in shopping behaviour. They also understand the importance of being special and boosting development of the positive elements already present in that particular mall. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Problemformulering Avgränsning Metod Ansats Val av ansats Vetenskaplig ansats Val av förhållningssätt Forskningsmetod Val av forskningsmetod Validitet och realitet Datainsamling Intervjuobjekt Källkritik Metoddiskussion Teori trender som påverkar framtidens köpcentrum Köpcentrum Tempo Flit Relax Flex Fyra scenario med miljöfokus Grönt är skönt Slit och släng Foten sätts ner Smutsig prispress Fyra faktorer bakom framgång 28 4

5 3.5 Konsumenternas shoppingbeteende Forskning Paco Underhill Docere och Centrumutveckling MARKET Segment Behov Trender Sammanfattning teorier Resultat Framtidens köpcentrum Butiksmix Nisch Tillgänglighet Evenemang Miljöfokus Framgång eller misslyckande Konsumenternas behov Segment Behov Trender Analys Framtidens köpcentrum Trender Scenarion Framtidens konsument Segment Behov Trender Slutsats Driva ett köpcentrum Designa ett köpcentrum Reflektioner 53 5

6 Bildförteckning 1. Fyra framtidscenarion, Handelns Utvecklingsråd Shift and Trends, The Future of Shoppingplaces 37 6

7 Kapitel 1. Inledning 7

8 1. Inledning I detta kapitel presenteras en beskrivning om vad arbetet handlar om. Bakgrunden till arbetet, dess syfte samt problemställningen presenteras. 1.1 Bakgrund De senaste 10 åren har antalet köpcentrum i Sverige ökat markant och idag sker 1/3 av all detaljhandel genom köpcentrum, i Stockholm är siffran så hög som 50 %. 1 I takt med att marknaden utökas blir också konkurrensen tuffare och flera köpcentrum har drabbats av stora vakanser. För att inte hamna i en spiral av sämre resultat till följd av tomma butikslokaler är det viktigt att hitta en nisch, något som tilltalar konsumenterna. Enligt Lars Johansson på Rodamco Sverige AB, Nordens ledande köpcentrumsbolag, är det viktigt att satsa på ett livsstilskoncept, något som attraherar hela familjen. 2 Kunder idag ställer höga krav på service och konceptet runtom själva shoppingen. Analyser om framtiden visar att detta är ett fenomen som kommer att utvecklas betydligt. Centrumutveckling och Docere har tillsammans med ett antal intressenter inom fastighetsvärlden gjort en studie och rapport om hur konsumtionen, shoppingbeteende och utveckling av köpcentrum kommer att utvecklas fram till år Här beskrivs just den framtida konsumentens höga krav på upplevelse och service. Rapporten har tagit fram fyra olika scenarion om hur vår konsumtion ser ut beroende på hur samhället och ekonomin utvecklats. Den röda tråden i alla scenario är dock upplevelsen. Just denna ingrediens är det nog många fastighetsförvaltare inom konsumtion som missar. Om ett för stort fokus ligger på att enbart ha minsta möjliga vakanser och hyra ut butikslokal utan någon större grundtanke kommer detta att leda till utelämnad attraktion för kunden. Det måste finnas ett syfte med varför butikerna är placerade som de är, sammansättningen av aktörer och inslag av nyheter för att skapa ett intresse och engagemang hos kunden. Ytterligare faktorer som krävs för att ett köpcentrum skall överleva konkurrensen på marknaden, skall efterhand tas fram i detta arbete. 1 Dagens Lokaler & Fastigheter., 2008, sid. 6 2 Bygg och Fastighet, 2007, sid 1 3 Docere och Centrumutveckling, 2006, sid. 2 8

9 1.2 Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka och ta fram de faktorer som ligger bakom ett framgångsrikt köpcentrum. Med framgång menas förmågan att överleva den tuffa konkurrens som råder på den heta detaljhandelsmarknaden. De företag som idag förvaltar och driver de mest lönsamma och populära köpcentrumen i Sverige bedriver ständigt ett nära samarbete med analytiker och konsumtionsexperter. Det är oerhört viktigt för personerna bakom köpcentrumet, fastighetsägare och centrumledare, att hela tiden vara uppdaterade om vad kunderna efterfrågar och förväntar sig. Genom personliga intervjuer med personer på beslutsfattande poster på ett antal köpcentrum skall undersökningen visa på vad just dessa personer anser vara nycklarna till framgång och överlevnad på deras köpcentrum. Målet är att hitta medel och tillvägagångssätt för att tillfredställa kundernas behov, allra helst innan konsumenten själv är medveten om att behovet finns. Med hjälp av studier, analyser och intervjuer av nyckelpersoner, som på olika sätt besitter erfarenhet inom köpcentrumsvärlden, hoppas jag på att få en inblick i allt det arbete som ligger bakom framgången, det vill säga förmågan att överleva. Resultatet av arbetet har som mål att fungera som en vägledning för alla som arbetar med köpcentrum och detaljhandel på ett eller annat sätt. Eftersom det är fastighetsägare och centrumutvecklare som bär ansvaret för ett köpcentrums överlevnad och framgång, har det varit viktigt att resultatet speglar just beslutsfattarnas perspektiv på vilka faktorer som är viktiga för att överleva konkurrensen. 1.3 Problemformulering Det finns många faktorer som påverkar ett köpcentrums förmåga att överleva på marknaden, viktigt är dock att hitta grundkomponenterna som ökar förutsättningarna för att lyckas. Inget köpcentrum är identiskt till utseendet eller beläget med samma geografiska förutsättningar som ett annat. Vilka är då dessa grundkunskaper som krävs för att driva ett köpcentrum, enligt personer som arbetar inom branschen? Vilka delar måste stämma överrens och på vilket sätt använder sig fastighetsägare oh centrumutvecklare sig av den kunskap som finns inom området konsumtion och konsumentbeteende idag? Det är en ständigt föränderlig värld eftersom konsumenten styr efterfrågan vilket sammanför psykologi och ekonomi i en värld. Det är den totala upplevelsen som lockar, och hemligheten bakom ett lyckat framgångskoncept är en grundläggande förståelse för hur människan fungerar, hur konsumtionen stimuleras och hur individen påverkas av samhället i stort. 4 4 Carragher Wallner,

10 Frågeställningen jag har valt att arbeta utefter är följande: Hur uppfattar beslutsfattarna på olika köpcentra att deras köpcentra skall designas och drivas för att överleva framtidens konkurrens? 1.4 Avgränsning Studien baseras på forskning och analyser från hela världen, dock ligger störst fokus på storstäder eftersom det är här flertalet köpcentrum är lokaliserade och konkurrensen är som hårdast. I de områden som det finns flest aktörer på marknaden blir det också tydligast vem som överlever konkurrensen och se vilka faktorer som ligger bakom. Det företag, vars rapporter, analyser och faktiska framgångar jag bland annat tagit del av, finns stationerade i Stockholm men intervju genomfördes vid Svenska Stadskärnors konferens i Linköping där Kairos Future medverkade. Resterande intervjuer har, av geografiska skäl, utförts med företag i närheten av Malmöområdet. Kombinationen av teori från hela världen och resultat baserat på ett par stora städer i Sverige är dock ett försök till att påvisa bredden i arbetet. Enligt frågeställningen vill jag hitta de faktorer som ligger bakom framgångsrik drift och design. Med det menar jag de mjuka värdena i driften, det vill säga organisation och förhållandet mellan fastighetsägare och centrumledare. Design står för hur ett köpcentrum bör vara uppbyggt med tyngdpunkt på mixen av butiker, restauranger och utrymmen för evenemang. 10

11 Kapitel 2: Metod 11

12 2. Metod I detta kapitel presenteras de metoder som använts i forskningen. En genomgång av ansats, vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetod följs av förklaring av datainsamling och källkritik. 2.1 Ansats Det finns två sätt att bygga upp sin forskning på, det vill säga ansatsmetoder till forskningen. Deduktiv ansats kallas det när forskaren utgår ifrån en färdig teori och därefter samlar in passande empiri. Det omvända sättet, det vill säga forskaren samlar in en mängd empiri och fakta om ämnet för att utifrån det hitta en lämplig teori kallas, induktiv ansats Val av ansats Det har skrivits många rapporter, artiklar och analyser i ämnet shopping och köpcentrum men några direkta teorier är svåra att finna. Därför har jag valt att arbeta enligt den induktiva ansatsen, det vill säga jag började med ett digert arbete med att samla in fakta och läsa in mig på ämnet. Efter hand har jag kunnat hitta och urskilja teorier som är relevanta för min forskning och på så sätt knyta an arbetets empiri och teori på ett lämpligt sätt. 2.2 Vetenskapligt förhållningssätt Det finns olika sätt att förhålla sig till en forskning, olika syn på hur forskning bör bedrivas och anpassas till sitt ändamål. Beroende på vad forskningen handlar om och vilket resultat forskaren önskar uppnå bearbetas studien med positivismen eller hermeneutiken som grund. Dessa två förhållningssätt härstammar från olika läror och visar därför på hur kunskap skall intas på olika sätt. 6 Positivismen härstammar från fysiken och stöder på enhetlig vetenskap. Hypoteser och teorier framställs i matematiska formler och forskningen skall bedrivas utifrån deduktiv ansats, det vill säga empiri prövas utifrån en redan angiven teori. Positivistisk forskning kan oftast brytas ner i små delar som kan studeras var för sig, istället för enbart resultatet som en enhet. Ytterligare en sak som är viktigt för det positivistiska synsättet är forskarens förhållande till resultatet, fakta skall inte påverkas av forskarens egen åsikt eller värdering. Forskningen skall 5 Jacobsen, 2002, sid Patel & Davidsson, 2006, sid

13 alltså kunna göras av flertalet forskare och visa på samma resultat eftersom tyngdpunkten ligger på forskarens objektivitet. 7 Hermeneutiken däremot står för tolkning, värdering och åsikter. Detta sätt att förhålla sig till forskning används främst inom samhällsvetenskapliga ämnen och förespråkar talet och skriftens betydelse. Tolkningar kan ske genom texter och intervjuer och på så sätt färga resultatet på många sätt. Eftersom värderingen och tolkningen av forskningsresultaten och empirin ligger hos forskaren kan det leda till mindre skillnader i resultatet hos olika forskare Val av förhållningssätt Eftersom min forskning baseras på människor och shopping, och vad det är som lockar konsumenterna till att handla, vilar undersökningen på det hermeneutiska förhållningssättet. Jag har valt att intervjua personer med kunskap inom handel och förvaltning av köpcentrum. Deras svar och den diskussion som kommer att uppstå är i sin tur en tolkning av deras upplevelse och erfarenhet för hur konsumenter visar uppskattning och bevis på trivsel i deras respektive köpcentrum. Kunderna är nyckeln till ett framgångsrikt köpcentrum och fokus ligger hela tiden på att skapa trivsel och harmoni för att de skall bli återkommande. Förståelse och tolkning av detta är ett typiskt hermeneutiskt förhållningssätt och ger mig en möjlighet till en öppen dialog med mina intervjuobjekt. 2.3 Forskningsmetod Det finns två olika forskningsmetoder att använda sig av vid vetenskaplig forskning, den kvalitativa forskningsmetoden respektive den kvantitativa forskningsmetoden. Metoderna används, precis som ovanstående förhållningssätt, vid olika sorters forskning. Trots att likheter finns mellan kvantitativ forskning och positivism respektive den kvalitativa metoden och hermeneutik, är det vanligt att dessa två metoder kombineras i en forskningsrapport för att uppnå det bästa resultatet. 9 Kvantitativ metod används vid forskning som grundar sig på insamling av data som sedan presenteras i statistisk form. Forskaren utgår oftast från en hypotes och använder metoden vid undersökning av en stor population. Forskarens objektivitet är, precis som i det positivistiska 7 Patel & Davidsson, 2006, sid Patel & Davidsson, 2006, sid Bryman & Bell, 2005, sid

14 synsättet, mycket viktig i den kvantitativa metoden. Kvalitativ metod används vid forskning som baseras på människors åsikter, känslor och handlingar. Metoden består till största delen av intervjuer där det finns möjlighet för tolkning och vidareutveckling till nya spår och insikter i ämnet Vald forskningsmetod Jag har valt att arbete med den kvalitativa forskningsmetoden som går hand i hand med det hermeneutiska förhållningssättet. Min studie baseras på människors känslor och upplevelser vilket jag endast kan undersöka genom kvalitativa metoder. De forskningsrapporter jag har tagit del av är framställda av olika företags analyser och förväntningar på framtiden, vilket i sin tur är resultat av kvalitativ forskning av människors levnadsstil i framtiden. 2.4 Validitet och reliabilitet Validitet står för relevansen i forskningen och reliabiliteten visar på hur trovärdigt det är. Målet är alltid att uppnå en hög validitet och reliabilitet eftersom det då går att generalisera resultatet så att det passar in på flertalet studier. Främst är de två begreppen anpassade till kvantitativ forskning eftersom det då kontrolleras om själva undersökningsmetoden uppfyller en förväntad validitet och reliabilitet innan arbetet påbörjas. Syftet ligger alltså i att kontrollera så att rätt data samlas in på ett pålitligt sätt. Vid kvalitativ forskning är det viktigt att även tillämpa hög validitet och reliabilitet på den analys som följer av insamlad data. 11 I mitt arbete med kvalitativ forskning är det viktigt att visa att det gjorts ett noggrant urval av intervjuobjekt och att de sedan analyserats på ett rättvisande sätt. För att försöka säkra reliabiliteten har jag valt ut ett antal intervjuobjekt som besitter den kunskap som krävs samt arbetar med mitt ämne på olika sätt, både i teorin och i praktiken. För att försöka upprätthålla en hög validitet har jag sammanställt frågor till intervjuobjekten som jag anser är relevanta för min undersökning. Flertalet färdiga frågor håller ramarna för det aktuella ämnet men lämnar även utrymme för utveckling av svaren och andra synvinklar Patel & Davidsson, 2006, sid Christensen m.fl., 2001, sid Ibid sid

15 2.5 Datainsamling All fakta, data, som samlats in under arbetets gång kan delas upp i sekundär och primär data. Sekundär data är det som redan finns skrivit, det vill säga de reportrar och den litteratur jag har tagit del av. De är framtagna och skrivna i ett annat syfte men eftersom dess fakta är relevant för detta arbete kan de användas som källor i forskningen. Sekundär data kan också delas in i extern och intern data. Det förstnämnda är data anpassad till en allmän nivå, det vill säga den forskning som berör och kan passa in på alla företag i branschen. Intern data är sådan som är framtaget inom ett specifikt företag, exempelvis deras försäljningssiffror och beskrivning av hyresavtal. 13 Primär data är det som författaren arbetar fram till just dess specifika ändamål. Intervjuer, referensgrupper och enkäter är exempel på detta då den empiri som framkommer är ny och anpassad till det aktuella arbetet. Undersökningens primära data är insamlad genom personliga intervjuer med två fastighetsägare, två centrumutvecklare samt en analytiker inom shopping, se beskrivning nedan. Utifrån ett antal färdiga frågor har målet varit att skapa en dialog om hur intervjuobjektet ser på shoppingcenter och dess framtid. Det är viktigt att som intervjuare ha valt ut frågor som ger tydliga och innehållsrika svar men också bjuder in till diskussion och utväxling av tankar, idéer och reflektioner Intervjuobjekt Camilla Ahlgren från IKANO Retail Center arbetar som kommersiell projektledare och ansvarar för hela projektet vid utveckling av ett nytt Retail Center, detaljhandel. Företaget är uppdelat i förvaltning respektive projekt där Camillas uppgift i huvudsak är att hitta lämpliga hyresgäster för det nya shoppingcentret och skriva hyreskontrakt. Det är viktigt för Camilla att hitta en bra blandning på butiker och på så vis erbjuda kunderna ett brett utbud av varor. Camilla är även, i samråd med sin chef, delaktig i de beslut som fattas gällande bland annat kommunikation, arkitektur och utformning av centret. 15 Hela Intervjun finns i bilaga 1 Marlene Hassel från Solkärnan AB är idag centrumutvecklare på köpcentret Lödde Centrum i Löddeköpinge. Marlene ansvarar bland annat för butikernas hyresavtal, marknadsföring samt 13 Christensen m.fl., 2001, sid Ibid sid Intervju med Camilla Ahlgren, IKANO Retail Center 15

16 evenemang i köpcentret. Hon har tidigare erfarenhet från att vara centrumchef på Löddeköpinges stora köpcentrum, Center Syd, vilket hon bedrev med stor framgång. 16 Hela Intervjun finns i bilaga 2 Jessica Carragher Wallner arbetar som konsult och framtidsstrateg på Kairos Future med fokus på samhället och ledarskap. Främst arbetar hon med att ta fram och undersöka olika framtidscenarion till kommuner och regioner för att på så sätt hjälpa dem att ta ställning till hur de ska förhålla sig till framtiden och de krav som ställs. 17 Hela Intervjun finns i bilaga 3 Arne Johansson arbetar som fastighetschef på Vasakronan och ansvarar för hela den fastighet som inhyser Triangeln köpcentrum samt Hilton hotell och även några kontorslokaler. Han är även centrumchef för Triangeln och ansvarar för hyresgästerna, hyreskontrakt och själva centret i sig. Arne är även med i Malmö Citysamverkan som arbetar för att göra Malmö attraktivt som stad. 18 Hela Intervjun finns i bilaga 4 Maria Rengfjord arbetar som marknadsansvarig och centrumledare på Triangeln Köpcentrum i Malmö. Hon är spindeln i nätet som ska hålla i alla trådar som rör centrat och dess butiker. Det innebär bland annat en daglig kontakt med butikerna, ansvarar för marknadsföring och evenemang. 19 Hela Intervjun finns i bilaga Källkritik Svårigheterna med detta arbete är att resultatet skall ge svar på hur framtiden kommer att se ut och fungera. Teorier, reportrar och information som finns att tillgå idag inom ämnet köpcentrum bygger alla på analyser och marknadsundersökningar gjorda nationellt och internationellt. Kritik kan riktas åt fakta baserad på analyser eftersom det just inte går att säkerställa fakta som vetenskaplig till hundra procent. För att i högsta möjlig mån grunda mina teorier på fakta, som kommer att ligga nära sanningen i framtiden, har jag valt att 16 Intervju med Marlene Hassel, Solkärnan AB 17 Intervju med Jessica Carragher Wallner, Kairos Future 18 Intervju med Arne Johansson, Vasakronan 19 Intervju med Maria Rengfjord, Triangeln Köpcentrum 16

17 använda teorier utifrån undersökningen i Centrumutveckling och Doceres rapporter samt Handelns utvecklingsråd. Det förstnämnda företagen har många års erfarenhet inom handelbranschen 20 och deras samarbete med flertalet stora fastighetsaktörer under produktionen av deras reportrar har skapat ett stort förtroende hos aktörerna på marknaden, vilket tydligt speglas i empirin. 2.7 Metoddiskussion Refererat till vald forskningsmetod är det människors känslor, smak, biologiska förutsättningar och sätt att handla som ligger till grund för hur shoppingen fungerar och utvecklas. För att få ytterligare inblick och förståelse för hur personer i vardagen ser på shopping och vad de anser vara detaljerna som lockar i ett köpcentrum hade även empiri från referensgrupper och enkätundersökningar varit lämpliga metodval. Svårigheten med nämnda metoder är att få en tillräckligt stor mängd insamlad data med en godkänd spridning på personer som medverkat. Referensgruppen bör spegla alla åldrar, kön, etniska bakgrunder med mera i samhället vilket kräver ett enormt arbete. Det hade varit oerhört intressant och givande till arbetet att arbeta mer med undersökning gentemot konsumenterna direkt men på grund av tidsramarna har detta ej varit möjligt att genomföra. Intervjuerna har genomförts under personliga möten med intervjuobjekten, vilket har givit en bred bas och många infallsvinklar till arbetet. Vasakronan och IKANO är två stora aktörer på fastighetsmarknaden som besitter goda kunskaper och bra erfarenhet av att bedriva köpcentrum på olika platser i landet. De två representanterna från Triangeln Köpcentrum respektive Lödde Centrum har arbetat många år i branschen och har en enorm samlad kunskap inom området. Kairos Future är ett respekterat analysföretag inom ämnet som bidragit med en stor del av arbetets teori samt en mycket givande intervju om framtiden

18 Kapitel 3: Teori 18

19 3. Teori I detta kapitel presenteras den information som examensarbetet bygger på. Teorierna baseras på tidigare rapporter, forskning och litteratur inom området. Avsnittet är indelat på så sätt att först förklaras teorier och forskning anpassat till själva köpcentrumet, därefter följer teorier om dess besökare, det vill säga konsumenterna trender som påverkar framtidens köpcentrum En intressant studie som år 2006 gjordes av Docere och Centrumutveckling heter Köpcentrum2025. Denna studie handlar om tre olika aspekter såsom människors köpbeteende, köpcentrum och om shopping i framtiden. Anledningen till framtagningen av denna studie är att dagens köpcentrum och handelsplatser kommer att ställas inför stora utmaningar i framtiden. Man har kunnat urskilja nya beteendemönster och ett förändrat samhälle. Dessa förändringar kommer att påverka den enskilda individen som i sin tur kommer att påverka och förändra konsumentens konsumtionssätt. Studien startade 2004 i oktober och gav en inblick och ett underlag om inspiration, insikter och andra värdefulla förberedelser inför framtiden för att på så sätt skapa ett handlingsutrymme att ta tillvara på möjligheter som bjuds. Studien arbetade fram 13 trender som påverkar framtidens köpcentrum på olika vis, presenteras nedan. 21 Flera rapporter som tagits fram i ämnet visar på samma resultat, bland annat har Handelns Utvecklingsråds tagit fram liknande trender i rapporten, Detaljhandeln i framtiden. 22 Docere och Centrumutveckling använder trenderna som grund för fyra olika framtidsscenarion och visioner anpassade till hur samhället kommer att se ut och fungera vid den tidpunkten. Likaså avslutar Handelns Utvecklingsråd sin rapport med en inblick i framtiden, på fyra olika sätt. 1. E- handeln Internet öppnar nya kanaler och möjligheter och samarbeten. De olika logistiklösningarna är en stor fördel. Att handla via E handel medför att när vi väl är ute och shoppar traditionellt uppskattar vi verkligen känslan av att få uppleva och känna på varan. 2. Allting överallt vi får mer och mer ökade valmöjligheter och fri rörlighet då samarbeten mellan olika internationella gränser ökar och skapar tillgänglighet. 21 Docere och Centrumutveckling, 2006, sid Handelns Utvecklingsråd, 2010, sid

20 3. Från enhet till mångfald - mer och mer individuella val görs och fokusen på mindre kollektivism avtar. Shoppingbeteendet kommer att styras mer av vår livsstil och fokus ligger på det personliga varumärket. 4. Tidspress ökar krav på rationalitet detta gäller allt från fritid och arbete till shopping och tidsbesparande tjänster. 5. Maktkamp i värdekedjan betydelsen för den traditionella värdekedjan minskar. De olika leden blir alltmer integrerade med varandra och detaljisterna blir allt starkare på marknaden. Detta leder till att leverantörerna måste ha starkare varumärken för att nå ut till konsumenterna. 6. Urbanisering storstäderna växer så att det knakar. Inflyttning av människor och företag från landsbygden ökar drastiskt till storstäder och dess närområde. 7. Strävan efter guldkant på tillvaron folk läger större vikt vid upplevd kvalitet och betalar gärna lite mera för att få denna känsla. Imponera på omvärlden gör vi gärna och kunna visa upp de senaste lyxigaste accessoarerna är ett krav. Det blir allt mer vanligt att kombinera lyx och lågpris i högre utsträckning. 8. Mångkulturell anpassning Invandrarna utgör en stark och viktig konsumentgrupp med ökad köpkraft. Detta gör att varor och tjänster kommer att anpassas till olika kulturer och dess ursprung. 9. Mellansegmentet tonar ner polarisering och ytterligheter blir vanligare och vanligare. Vi konsumerar en blandning av lyx och billiga basvaror. 10. Shoppertainment det är en självklarhet att shopping ska vara en upplevelse och utgör en del av den moderna livsstilen. Underhållning är något som en konsument på ett shoppingcenter förväntar sig att få uppleva. 11. Allt äldre befolkning att bilda familj sker alltmer senare i åldrarna och andelen äldre i befolkningen ökar. 12. Branschglidning branscher preciseras av hur, var och när varorna samt tjänsterna konsumeras. 13. Multibutiker det blir allt vanligare med butiker som erbjuder allt till en vis målgrupp och butikerna skapar ett uttryck för vår livsstil och grupptillhörighet Docere och Centrumutveckling, 2006, sid. 3 20

21 3.2 Köpcentrum 2025 I sin rapport Köpcentrum 2025 har Docere och Centrumutveckling utarbetat fyra olika tänkbara scenarion om hur shoppingen kommer att vara en del av samhället och dess invånares liv. Beroende på utvecklingen inom ekonomi, befolkning, arbetsliv med mera förklaras de fyra scenariona, Tempo, Flit, Relax och Flex här nedan Tempo Det första scenariot kallas för tempo. Det råder ett ständigt tempo i samhället och människor har ont om tid. Året är 2025 och den politiska situationen i världen har äntligen stabiliserats. EU upplever ökad efterfråga på service och tjänster samtidigt som konkurrensen ökar, internationellt sett. USA:s handelsbalans är förbättrad och länderna kring Asien har fått bättre tillväxt. Tempot för den enskilde individen är högt både när det gäller karriären och konkurrensen till varandra. Klyftorna i samhället ökar successivt och mer och mer ansvar läggs på den enskilde individen. När väl fritid ges tar man till alla medel för att få det man vill snabbt och effektivt. Man lägger ned mycket pengar och tycker det är viktigt att köpa kvalitet för att få guldkant på vardagen. Behovet av service och olika tjänster är oerhört stort vilket gör att användning av en personal shopper blir vanligare och vanligare. Kärnfamiljen för seminarium tempo är Erik och Anna, 34 år och 36 år gammla. Erik arbetar som läkare på ett privatägt bolag och är vid sidan om delägare i en närklinik. Anna är konsult och arbetar ungefär 50 timmar per vecka. För att hinna med deras gemensamma dotter har de anlitat en barnflicka som sköter vardagssysslorna i lägenheten. De bor i Västra Hamnen och har en sommarlägenhet i Marbella som de ärvt. Eftersom de satsar så mycket på karriären har de en enorm tidsbrist. Av dessa anledningar inhandlar de kontinuerligt basvaror på Internet. Övriga köp prioriterar de att inhandla där professionell, personlig service kan erbjudas. Tiden räcker inte till för att hinna laga mat hemma vilket gör att de brukar köpa färdiglagad mat. Det man lägger mest fokus på är att maten ska vara lätt att ta med sig och värma. Priset spelar mindre roll. För familjen tempo är det livsstilstemplet som är i centrum. Livsstilstemplet är ett medlemsbaserat flervåningshus med shopping, relaxavdelningar samt flertalet servicecentrum. Här får medlemmarna möjlighet att handla, motionera, äta och bli omhändertagna på ett 24 Docere och Centrumutveckling, 2006, sid

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Vi är i framtidsbranschen

Vi är i framtidsbranschen FRAMTIDSARBETE FÖRSTÅ MÄNNISKOR ANPASSA EFTER PLATS GENERATIONSFÖRÄNDRINGAR DEN DIGITALA GENERATIONEN FÖRENKLING I VARDAGEN BÅDE-OCH-SHOPPING AUTENCITETTRENDEN E-HANDEL UTMANAR Shopping handlar nästan

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär.

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär. KONGAHÄLLA SHOPPING KONGAHÄLLA SHOPPING VÄLKOMMEN... att följa med oss på resan mot en ny shoppingdestination på västkusten. En plats som vi vill fylla med upplevelser och möten, människor och ny inspiration.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Mats Jakobsson Examensarbete 20 poäng Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola våren 2003 ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Blekinge Tekniska

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 30 mars 2015 I workshop 1 fann vi 36 betydelsefulla trender till 2025 Betydelsen av bilaterala avtal ökar Bönder uppmärksammas

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

NORDIC CITY NETWORK ESKILSTUNA 1 FEBRUARI 2017 WILNER ANDERSON

NORDIC CITY NETWORK ESKILSTUNA 1 FEBRUARI 2017 WILNER ANDERSON NORDIC CITY NETWORK ESKILSTUNA 1 FEBRUARI 2017 WILNER ANDERSON INNEHÅLL 1. AGORA 2. Lite detaljhandels- och husbakgrund 3. Hur ser vi på vår roll 4. Vad behöver vi Avbryt och fråga gärna! Nordic City Network

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future 1. Trendspaning för framtidens framgångsrika kreativa byrå Skriv ner viktiga trender

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 FÖR VEM DESIGNAR DU? Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 EN PRODUKTS URSPRUNG Vad ger en produkt existensberättigande? Är det tillgång och efterfrågan? Eller är det så att åtrå, längtan,

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer