VD har ordet. Thomas Forsberg VD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Thomas Forsberg VD"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Produktionsmix 11 Noter 12 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Resultaträkningar Balansräkningar Styrelse 20 Ledningsgrupp 21 Revisorer 21 Försäljning 22 Ordlistor 23

3 VD har ordet Under framför allt den senare delen av 2013 såg vi en positiv utveckling för nyproduktionen i våra ägarkommuner, även om det vid beslut om större investeringar fortfarande råder viss försiktighet. På sikt ser vi ett ökat behov av bostäder och intresse för företag att etablera sig i området och kommunerna har ambition och vilja att utveckla regionen, vilket i sin tur ger möjlighet till utbyggnad av fjärrvärmenätet. Striktare byggregler, energikrav och ökad konkurrens leder till lägre nyansluten värmeeffekt. Energibesparingar, lågenergihus och klimatförändringar gör att energimängderna minskar och det kommer fortsätta så ett tag till. Följden för oss blir minskad värmeförsäljning, men samtidigt en möjlighet att ansluta fler kunder till vårt nät eftersom det blir utrymme över i ledningar och produktionsapparat. Att fler delar på de fasta kostnaderna tjänar alla på. Vi har sedan flera år det lägsta fjärrvärmepriset i Stockholmsregionen och våra priser ligger under genomsnittet i landet. Vår strategi är att erbjuda trygg och miljövänlig värme och kyla till konkurrenskraftiga priser. Med de investeringar vi gjort bedömer vi att prisutvecklingen på fjärrvärme ska vara fortsatt stabil. Vi gläds åt ett nytt spännande uppdrag för SL. Vi kommer att leverera fjärrvärme till SLs nya tunnelbanedepå som byggs i berget i Norsborg. Det är stora luftmassor som ska värmas till komfortabelt inomhusklimat. Tunnlarna och övriga utrymmen där tågen ska tvättas, städas och servas motsvarar hela Globens volym. Depån väntas stå klar Under året påbörjades också ledningsdragningar till nya Kungens Kurva shoppingcentrum som ägs av Ikano. Köpcentrumet kommer att värmas med fjärrvärme och kylas med fjärrkyla från Södertörns Fjärrvärme. Vi har även anslutit ett nytt område med radhus och flerbostadshus i Norsborg, en industrifastighet i Blickaberget samt en skola och flera småhus i Riksten. Från och med 2013 kan våra kunder välja service efter behov. Under året introducerade vi tre nivåer av vårt serviceavtal Trygg Värme: Bas, Plus och Total, varav de två senare endast erbjuds till näringsidkare i dagsläget. Trygg Värme Total är i praktiken ett outsourcingavtal som innebär att vi äger kundens fjärrvärmecentral och ansvarar för dess drift. Personligen gläds jag åt att vi förbättrat vårt NKI (Nöjd Kund Index). Det är följden av ett systematiskt arbete, där vi bland annat bad alla avdelningar att själva fundera på hur de kunde förbättra sig. Genom att aktivt tänka utifrån och in och agera inifrån och ut har vi bland annat kunnat sänka våra svarstider på kundernas förfrågningar. Thomas Forsberg VD 3

4 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Södertörns Fjärrvärme är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Verksamheten startade 1970 med produktion, distribution och försäljning av värme till kunder i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. I början av 1990-talet förändrades verksamheten till att omfatta i huvudsak distribution och försäljning av värme och kyla. I nuläget produceras ca 5 % av värmen i egen regi. Ekonomiskt utfall Av en total omsättning på 675 Mkr uppgick värmeförsäljningen till 625 Mkr, vilket är 2 % lägre än budget. Rörelsens kostnader exkl avskrivningar blev 545 Mkr, vilket är 3 % under budget. Resultatet efter finansiella poster slutade på 99 Mkr, vilket är 11 Mkr bättre än budget. Ett koncernbidrag på 100 Mkr har lämnats till moderbolaget Södertörns Energi AB. Totala investeringar har under verksamhetsåret uppgått till 28 Mkr (60 Mkr). Målsättning Södertörns Fjärrvärme ska erbjuda konkurrenskraftiga, säkra och miljövänliga energilösningar för både värme och kyla. Försäljning Årets graddagar blev 5,4 % färre än normalårets. Den försålda värmemängden blev 5,8 % lägre än budget vilket innebar att GWh (1 048 GWh) levererades. Fjärrvärmen produceras till 99 % av bio- och returbränslen, spillvärme och värmepumpar, om torven exkluderas blir andelen 91 %. Under året har 55 nya kunder om totalt 8 MW anslutits. Därmed uppgår antalet abonnemang till st. Kylleveranserna har uppgått till 18 GWh (16 GWh) under året. Antalet abonnemang är 16 st. Värmeproduktion Under året producerades 49 GWh (62 GWh) i vår egen anläggning i Skogås. Därutöver har energiutbytet med Fortum Värme givit netto 72 GWh (66 GWh) för vår räkning. Produktionsanläggningen i Skogås är miljöcertifierad enligt ISO Av den producerade värmen i Skogås-systemet kom 77 % (79 %) från bioolja, 15 % (13 %) från deponigas samt 8 % (8 %) från olja. Fossiloljan används endast vid kall väderlek. Resultat och ställning Resultat efter finansiella poster (kkr) Soliditet (%) 46,1 45,3 46,3 42,4 44,7 Tillgångarnas avkastning (%) 13,8 15,1 17,3 19,5 13,8 Eget kapitals avkastning (%) 29,4 32,6 38,4 44,4 29,4 Kassalikviditet (%) Definitioner framgår av not 21. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkningar med tillhörande kassaflödesanalys och noter. Värmeinköp Fjärrvärmeproducenten Söderenergi har producerat totalt GWh (2 769 GWh) vid sina anläggningar i Igelsta, Fittja, Huddinge och Geneta. Samtliga anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO Den totala leveransen fördelas på Södertörns Fjärrvärme med 983 GWh (1 008 GWh), Fortum Värme 826 GWh (965 GWh) och Telge Nät 777 GWh (796 GWh). Av Söderenergis fjärrvärmeproduktion kom 31 % (30 %) från skogsflis, 30 % (29 %) från returflis, 17 % (18 %) från bränslekross, 8 % (10 %) från trä- och barkpellets, 9 % (7 %) från torvbriketter, 1 % (0 %) från övriga biobränslen, 0 % (1 %) från bioolja, 1 % (1 %) från olja samt 2 % (3 %) från rökgaskondensering. 1 % (2 %) har levererats av Fortum Värme. 4

5 Viktiga händelser Nya fjärrvärmekunder Nybyggnationen i våra kommuner har avstannat något och det märks fortfarande en försiktighet vid beslut om större investeringar, men vi kan ändå se en positiv utveckling framför allt gällande byggnation av bostäder. Bland de nya kunder som anslöt sig under året kan nämnas t.ex. Ikano s nya köpcentrum i Kungens Kurva, ett nytt område med radhus och flerbostadshus i Norsborg, industrifastighet i Blickaberget och en skola samt flertalet småhus i Riksten. Fortsatt lägst pris i Stockholmsregionen Södertörns Fjärrvärme har sedan flera år det lägsta fjärrvärmepriset i Stockholmsregionen och våra priser ligger under genomsnittet i landet. Fjärrvärmeseminarium Tillsammans med vår producent Söderenergi höll vi under våren ett seminarium på temat fjärrvärmen och vilken roll den spelar och kan spela framöver i hållbarhetsarbetet lokalt, nationellt och globalt. På seminariet deltog drygt 50 politiker och tjänstemän samt de kommunala bostadsbolagen. Responsen var mycket positiv och det är vår ambition att genomföra liknande event i framtiden. Miljöfokus Södertörns Fjärrvärmes ambition är att miljöaspekterna ska beaktas i alla beslut som fattas. Vi är fortsatt certifierade enligt ISO 14001, Den Norske Veritas genomförde två revisioner under 2013 med ett gott resultat. Miljöfrågan är en naturlig del av arbetet och vi jobbar aktivt med miljömedvetenheten inom företaget. Vi samordnar produktion och distribution med våra samarbetspartners och ambitionen är att vi tillsammans nyttjar de resurser som finns tillgängliga i fjärrvärmesystemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi lägger stort fokus på att ha en effektiv resursanvändning och på detta sätt minska vår påverkan på miljön. Under 2013 har vi fortsatt arbetet med att förbättra vårt ledningssystem för att minska förluster, läckage och miljöpåverkan samt för att ge våra kunder en trygg och säker leverans av värme. Kommande infrastrukturprojekt påverkar vårt nät Våra kommuner står inför ett par större infrastrukturprojekt som påverkar oss. Dels är det byggnationen av Södertörnsleden i Glömstadalen där ledningsomläggningar har slutförts under Ett annat stort projekt är arbetet med Förbifart Stockholm. Där har vi under 2013 utfört projektering för ledningsomläggningar som ska ske under Vi har även startat upp projekt med omläggning av fjärrvärmeledningar under radhus, vilket kommer vara ett pågående arbete under de närmaste åren. Trygg Värme Under 2013 utökade vi vårt erbjudande Trygg Värme. Södertörns Fjärrvärme erbjuder vi nu tre olika nivåer på serviceavtal Trygg Värme Bas, Plus och Total. Tanken är att våra kunder utifrån behov och möjlighet skall välja den nivå som passar bäst. Basavtalet erbjuder kunden tillgång till vårt kunnande dygnet runt och rabatterade priser på arbete och material. Om kunden väljer Plusavtalet övervakar Södertörns Fjärrvärme anläggningen och åtgärdar eventuella fel som upptäcks, utöver det som ingår i Basavtalet. Den mest omfattande nivån är våra Totalavtal där Södertörns Fjärrvärme äger fjärrvärmecentralen och ansvarar för dess drift. Plus- och Totalavtal erbjuds endast till våra näringsidkare i dagsläget. Modern utrustning ger ökad komfort och trygghet Vi har levererat fjärrvärme till kunderna i våra ägarkommuner i mer än 40 år. Fjärrvärmen kommer till våra kunder via kulvertar och omvandlas i kundens fjärrvärmecentral till varmvatten och värme. Vi arbetar med långsiktiga underhållsplaner och moderna övervakningsmetoder för att ha ett säkert fjärrvärmenät. En del av våra kunder har haft sina fjärrvärmecentraler i många år och det börjar bli dags att ersätta dem med nya. Under 2013 erbjöd vi kunder med äldre anläggningar att byta ut sin central till kampanjpris, något som ett åttiotal kunder tackade ja till. Från 2014 kommer ett serviceavtal att ingå under garantitiden för samtliga kundkategorier. Personal o Arbetsmiljö Hos Södertörns Fjärrvärme råder en öppen atmosfär, där det satsas på medarbetarnas välmående och utveckling. Vi ger våra medarbetare möjlighet att påverka sin egen utveckling för att göra skillnad och samtidigt får Södertörns Fjärrvärme att växa. Under 2013 har vi infört ett nytt sätt att tidrapportera förtroendearbetstid. Detta som ett led i att fortsätta arbeta med vår öppna atmosfär där arbetsuppgifter och personligt ägarskap ligger i fokus. Tre nya medarbetare har rekryterats under året. Under året har medarbetarna erbjudits ett ambitiöst friskvårdsprogram med bl a gruppträning i eget gym, företagshälsovård och motionspeng. Vi har också via vår personalförening ordnat trivselaktiviteter såsom museibesök och fisketävling. Vårt arbetsmiljöarbete har bedrivits aktivt och systematiskt med fortsatt certifiering enligt OHSAS Inriktningen ligger främst på att förebygga och eliminera risker i arbetsmiljön och några allvarliga olyckor har inte inträffat under Det Norske Veritas har genomfört revisioner med gott resultat. Utöver dem har vi även regelbundna interna revisioner för att se till att verksamheten bedrivs på ett bra sätt samt att vi arbetar med ständiga förbättringar. 5

6 Förvaltningsberättelse Förväntad utveckling Fjärrvärmemarknad i förändring I kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem finns mark för byggnation med närhet till goda kommunikationer. Marknaden för nybyggnation har dock mattats och de stora bostadsbolagen har aviserat att deras investeringar de närmaste åren framför allt kommer att fokuseras på upprustning av nuvarande fastighetsbestånd. På längre sikt ser vi emellertid ett ökat behov av bostäder och ett intresse för företag att etablera sig i området. Med utgångspunkt i de planer vi för närvarande känner till, gör vi bedömningen att nyanslutningarna kommer att ligga på runt 5 10 GWh per år de närmaste åren, vilket motsvarar 0,5-1 % av vår årliga försäljning och är i stort i nivå med de senaste åren. På längre sikt kommer striktare byggregler, energikrav och ökad konkurrens leda till lägre nyansluten effekt. Stabil prisutveckling och flexiblare prismodeller Vår långsiktiga strategi är att fortsatt erbjuda våra kunder trygg och miljövänlig värme och kyla till konkurrenskraftiga priser. Med de investeringar vi gjort är vår bedömning att prisutvecklingen på fjärrvärme ska vara fortsatt stabil. Det pågår ett arbete att ta fram nya prismodeller mer anpassade efter den utveckling som har skett på värmemarknaden samt de utmaningar vi och våra kunder står inför. Tanken är att införa dessa 2015 och nyckelord i arbetet är enkelhet, långsiktighet, transparens och likabehandling av kunder utifrån vår kostnadsbild. En ny prismodell ger inte företaget mer intäkter men däremot en rättvisare prissättning till kunderna i förhållande till vår kostnadsbild. Förväntat resultat Bolaget förväntas år 2014 lämna 90 Mkr i koncernbidrag till Södertörns Energi och beslut om budget för 2014 har fattats utifrån dessa förväntningar. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: - balanserat resultat ,-- - årets vinst , ,-- Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: - i ny räkning balanseras , ,-- Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget med kronor. Energibesparingar I den klimatförändring som pågår behöver vi vara försiktiga med jordens resurser. Det gör att energibesparingar har påbörjats i befintliga fastigheter och energikraven skärps på nyproducerade fastigheter. Följderna blir minskad värmeförsäljning men samtidigt möjlighet att ansluta fler kunder inom samma system. Detta för att det blir utrymme över både i ledningar och produktionsapparat. Att fler kan dela på de fasta kostnaderna tjänar alla på. Kundbehov och kundvärde För att möta kundernas behov är det av stor vikt att vi för en dialog med våra kunder om hur de ser på fjärrvärmen och dess roll framöver. Därför kommer vi under det närmaste året arbeta fram en modell för kunddialog där tanken är att Prisdialogen (framtaget av Svensk Fjärrvärme i samarbete med SABO och Riksbyggen) ska vara en del. Vidare ser vi att vikten av service och efterfrågan på tilläggsprodukter ständigt ökar och att vi därför har ett behov av att kontinuerligt se över dessa områden. För detta behövs förbättrade stödfunktioner vilket är ett arbete som påbörjats och kommer läggas stort fokus på under det närmaste året. Detta är också viktigt då vi arbetar med ökad effektivitet utan avkall på kvalitet och miljö. 6

7 Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatteeffekt av koncernbidrag Aktuell skatt Årets resultat

8 Balansräkning (kkr) Tillgångar 1 Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Ledningar Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Bränslelager Nyanläggningsmaterial Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Balansräkning (kkr) Eget kapital och skulder 1 Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver 17 Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder 18 Anslutningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (beviljad kredit 30 Mkr) Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Kassaflödesanalys (kkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning - /minskning + varulager Ökning - /minskning + kundfordringar Ökning - /minskning + övriga kortfristiga fordringar Ökning + /minskning - leverantörsskulder Ökning + /minskning - övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar 0 25 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Produktionsmix Värmeproduktion 2013 (%) GWh Söderenergi Södertörns Fjärrvärme Fortum FIV Fortum Skogås 88 Bränslemix 2013 (%) GWh 15 Bränslekross Returflis 27 Torv Bioolja Biogas, spillvärme, övrigt biobränsle Fortum Trä- och barkpellets Rökgaskondens Olja Skogsflis

12 Noter (kkr) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna, som är oförändrade i jämförelse med föregående år anges nedan. Intäkter Försäljning av fjärrvärme redovisas exklusive moms. Vi fjärravläser mätarställningen per bokslutsdagen för alla våra stora kunder. Stora kunder och de flesta av våra småhuskunder har fått avläst faktura elva gånger per år. Ett mindre antal småhuskunder motsvarande någon procent av våra värmeintäkter har fått avläst faktura minst en gång och preliminär debitering högst tio gånger per år. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisar bolaget den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används. % Ledningar 3-10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 Inventarier och verktyg 20 Byggnader 2-5 Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till det ursprungliga anskaffningsvärdet inklusive kostnader för egen personal samt räntor med avdrag för avskrivningar enligt plan. Dessa beräknas utifrån ursprungliga anskaffningsvärden och tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Pågående nyanläggningar Pågående nyanläggningar har värderats till anskaffningsvärde inklusive kostnader för egen personal samt räntor. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 2 Övriga rörelseintäkter Anslutningsavgifter värme Kylaförsäljning Kundarbeten och vidarefakturering Försäljning Fortum o bioolja Ersättningar för ledningsinvesteringar Transiteringsersättning Hyresintäkter Övriga intäkter Summa Not 3 Ersättning till revisor Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Lekmannarevisorer Summa Not 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Summa Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,31% 3,11% Sjukfrånvaro > 60 dagar i % av total sjukfrånvaro 31,96% 24,21% Sjukfrånvaro män 3,16% 3,72% Sjukfrånvaro kvinnor 3,65% 2,03% Sjukfrånvaro anställda år 1,28% 1,61% Sjukfrånvaro anställda > 49 år 4,96% 4,52% Löner och ersättningar Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Summa Lager Lagret är värderat till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 12

13 Not 4 forts Lönebikostnader Sociala kostnader exkl pensionskostnader Pensionskostnader Summa Varav pensionskostnader avseende styrelseledamöter 0 0 Varav pensionskostnader avseende nuvarande och tidigare VD:ar och vice VD:ar Styrelseledamöter Antal 6 6 Varav män 5 5 VD och ledningsgrupp Antal 7 7 Varav män 4 4 VD anställdes Anställningen gäller tillsvidare med en uppsägningstid om sex månader från VD s sida och tolv månader från SFAB s sida. Vid uppsägning från SFAB s sida är VD utöver lön under uppsägningstiden berättigad till en engångsersättning uppgående till en årslön. VD s avtal innehåller även rätt till förtida pensionering vid fyllda 60 år. Ersättning uppgår till 70 % av lönen. Från 65 års ålder utgår pension enligt gällande PA-KFS pensionsavtal. Bolagets tidigare VD uppbär efter avslutad anställning en livslång pension uppgående till 70 % av den tidigare lönen. Bonus för år 2013 beräknas utgå med kr för heltidsanställd. VD erhåller inte bonus. Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta på anslutningslån Övriga räntekostnader Summa Not 8 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - ledningar, maskiner och inventarier Summa Not 9 Byggnader, mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Not 5 Avskrivningar i resultaträkningen Byggnader och markanläggningar enligt plan 2-5 % Maskiner enligt plan 5-20 % Inventarier enligt plan 20 % Ledningar enligt plan 3-10 % Avskrivningar motsvarande erhållna ersättningar Summa Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Bolagets anläggningar har av fastighetsnämnden bedömts vara skattefria och åsätts därför inget taxeringsvärde. Not 10 Maskiner och tekniska anläggningar Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ränta på likvida medel Ränta på kundfordringar Övriga räntor 6 10 Överfört till nyanläggningar Summa Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Årets avskrivning motsvarande erhållen ersättning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan

14 Noter (kkr) Not 11 Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Levererad ej fakturerad värme Upplupna intäkter fjärrvärmesamarbetet 98 0 Förutbetalda kostnader Summa Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 12 Ledningar Not 16 Förändring av eget kapital Aktiekapitalet utgörs av 800 aktier med kvotvärdet kr. Bundna reserver Enligt balansräkning föregående år Enligt balansräkning innevarande år Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Ersättning ledningsinvestering Årets utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på utrangerade ledningar Årets avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar motsvarande erhållen ersättning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 13 Pågående nyanläggningar Distributionsledningar Summa Fria reserver Enligt balansräkning föregående år Tillkommer: Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets vinst Enligt balansräkning innevarande år Summa eget kapital Not 17 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättning taxeringen Avsättning taxeringen Avsättning taxeringen Avsättning taxeringen Utgående balans Not 14 Aktier och andelar Bolagets namn Antal Andel av Nominella Värde enl. aktier/ aktie- värdet balansandelar kapital räkning EFO AB 14 7,56% Värmek, Sv Värmeverkens Ekonomiska Förening 132 1,80% Summa Ackumulerade avskrivningar utöver plan Ledningar Övrigt Utgående balans Summa obeskattade reserver

15 Not 18 Långfristiga skulder Not 21 Nyckeltalsdefinitioner Av de långfristiga lånen förfaller 212 kkr till betalning under 2014 (redovisas bland övriga kortfristiga skulder). Soliditet = Eget kapital + 78% av obeskattade reserver Summa skulder och eget kapital Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Levererad ej fakturerad värme Upplupna semesterersättningar mm Upplupna sociala avgifter Upplupna energiskatter Upplupen löneskatt o avkastningsskatt Upplupna kostnader övrigt Summa Tillgångarnas = avkastning Eget kapitals = avkastning Kassalikviditet = Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter Summa tillgångar (genomsnitt) Resultat efter finansnetto Eget kapital + 78% av obeskattade reserver (genomsnitt) Omsättningstillgångar exkl varulager Kortfristiga skulder exkl checkkredit Not 20 Ställda säkerheter Företagsinteckning Summa Norsborg Peter Nyberg Lotta Arneson Othman Dridi Ordförande Tomas Henriksson Owe Kannberg Edip Noyan Thomas Forsberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Mats Blomgren Auktoriserad revisor 15

16 Revisionsberättelse Till årsstämman i Södertörns Fjärrvärme AB, organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Södertörns Fjärrvärme AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Södertörns Fjärrvärme AB:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södertörns Fjärrvärme AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Fittja den 21 mars 2014 Mats Blomgren Auktoriserad revisor 16

17 Granskningsrapport Till årsstämman i Södertörns Fjärrvärme AB Organisationsnummer Granskningsrapport för år 2013 Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Norsborg den 25 februari 2014 Lena Ingren Av fullmäktige i Botkyrka kommun utsedd lekmannarevisor László Dagsberg Av fullmäktige i Huddinge kommun utsedd lekmannarevisor 17

18 Resultaträkningar för åren (kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Koncernbidrag Aktuell skatt Årets resultat

19 Balansräkningar för åren (kkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning Ledningar, maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och banktillgodohavanden Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Utdelning till aktieägaren Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Anslutningslån Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

20 Styrelse Från vänster, bakre raden: Tomas Henriksson (S) Ledamot Huddinge kommun Bo Claesson (KD) Suppleant Botkyrka kommun Othman Dridi (FP) Ledamot Huddinge kommun Cecilia Avthin (Vision) Adjungerad Personalrepresentant Peter Nyberg (S) Ordförande Botkyrka kommun Sikander Butt (S) Suppleant Botkyrka kommun Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Suppleant Botkyrka kommun Från vänster, främre raden: Lotta Arneson (S) Ledamot Botkyrka kommun Edip Noyan (M) Ledamot Botkyrka kommun Karin Andersson (S) Suppleant Huddinge kommun Mathias Övelius (DP) Suppleant Huddinge kommun Ej närvarande: Owe Kannberg (M) Vice ordförande Huddinge kommun Mattias Broman (Vision) Adjungerad Personalrepresentant Åke Fredriksson (S) Adjungerad Salems kommun Per Hallström Södertörns Energi Christina Eklund (M) Suppleant Huddinge kommun Lena Seger (M) Adjungerad Salems kommun 20

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD om 2011. Thomas Forsberg VD

VD om 2011. Thomas Forsberg VD Årsredovisning 2011 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Produktionsmix 11 Noter 12 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

VD om 2010. Thomas Forsberg Vd

VD om 2010. Thomas Forsberg Vd Årsredovisning 2010 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Utsläpp och produktionsmix 11 Noter 12 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer