VD har ordet. Thomas Forsberg VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet. Thomas Forsberg VD"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Produktionsmix 11 Noter 12 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Resultaträkningar Balansräkningar Styrelse 20 Ledningsgrupp 21 Revisorer 21 Försäljning 22 Ordlistor 23

3 VD har ordet Under framför allt den senare delen av 2013 såg vi en positiv utveckling för nyproduktionen i våra ägarkommuner, även om det vid beslut om större investeringar fortfarande råder viss försiktighet. På sikt ser vi ett ökat behov av bostäder och intresse för företag att etablera sig i området och kommunerna har ambition och vilja att utveckla regionen, vilket i sin tur ger möjlighet till utbyggnad av fjärrvärmenätet. Striktare byggregler, energikrav och ökad konkurrens leder till lägre nyansluten värmeeffekt. Energibesparingar, lågenergihus och klimatförändringar gör att energimängderna minskar och det kommer fortsätta så ett tag till. Följden för oss blir minskad värmeförsäljning, men samtidigt en möjlighet att ansluta fler kunder till vårt nät eftersom det blir utrymme över i ledningar och produktionsapparat. Att fler delar på de fasta kostnaderna tjänar alla på. Vi har sedan flera år det lägsta fjärrvärmepriset i Stockholmsregionen och våra priser ligger under genomsnittet i landet. Vår strategi är att erbjuda trygg och miljövänlig värme och kyla till konkurrenskraftiga priser. Med de investeringar vi gjort bedömer vi att prisutvecklingen på fjärrvärme ska vara fortsatt stabil. Vi gläds åt ett nytt spännande uppdrag för SL. Vi kommer att leverera fjärrvärme till SLs nya tunnelbanedepå som byggs i berget i Norsborg. Det är stora luftmassor som ska värmas till komfortabelt inomhusklimat. Tunnlarna och övriga utrymmen där tågen ska tvättas, städas och servas motsvarar hela Globens volym. Depån väntas stå klar Under året påbörjades också ledningsdragningar till nya Kungens Kurva shoppingcentrum som ägs av Ikano. Köpcentrumet kommer att värmas med fjärrvärme och kylas med fjärrkyla från Södertörns Fjärrvärme. Vi har även anslutit ett nytt område med radhus och flerbostadshus i Norsborg, en industrifastighet i Blickaberget samt en skola och flera småhus i Riksten. Från och med 2013 kan våra kunder välja service efter behov. Under året introducerade vi tre nivåer av vårt serviceavtal Trygg Värme: Bas, Plus och Total, varav de två senare endast erbjuds till näringsidkare i dagsläget. Trygg Värme Total är i praktiken ett outsourcingavtal som innebär att vi äger kundens fjärrvärmecentral och ansvarar för dess drift. Personligen gläds jag åt att vi förbättrat vårt NKI (Nöjd Kund Index). Det är följden av ett systematiskt arbete, där vi bland annat bad alla avdelningar att själva fundera på hur de kunde förbättra sig. Genom att aktivt tänka utifrån och in och agera inifrån och ut har vi bland annat kunnat sänka våra svarstider på kundernas förfrågningar. Thomas Forsberg VD 3

4 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Södertörns Fjärrvärme är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Verksamheten startade 1970 med produktion, distribution och försäljning av värme till kunder i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. I början av 1990-talet förändrades verksamheten till att omfatta i huvudsak distribution och försäljning av värme och kyla. I nuläget produceras ca 5 % av värmen i egen regi. Ekonomiskt utfall Av en total omsättning på 675 Mkr uppgick värmeförsäljningen till 625 Mkr, vilket är 2 % lägre än budget. Rörelsens kostnader exkl avskrivningar blev 545 Mkr, vilket är 3 % under budget. Resultatet efter finansiella poster slutade på 99 Mkr, vilket är 11 Mkr bättre än budget. Ett koncernbidrag på 100 Mkr har lämnats till moderbolaget Södertörns Energi AB. Totala investeringar har under verksamhetsåret uppgått till 28 Mkr (60 Mkr). Målsättning Södertörns Fjärrvärme ska erbjuda konkurrenskraftiga, säkra och miljövänliga energilösningar för både värme och kyla. Försäljning Årets graddagar blev 5,4 % färre än normalårets. Den försålda värmemängden blev 5,8 % lägre än budget vilket innebar att GWh (1 048 GWh) levererades. Fjärrvärmen produceras till 99 % av bio- och returbränslen, spillvärme och värmepumpar, om torven exkluderas blir andelen 91 %. Under året har 55 nya kunder om totalt 8 MW anslutits. Därmed uppgår antalet abonnemang till st. Kylleveranserna har uppgått till 18 GWh (16 GWh) under året. Antalet abonnemang är 16 st. Värmeproduktion Under året producerades 49 GWh (62 GWh) i vår egen anläggning i Skogås. Därutöver har energiutbytet med Fortum Värme givit netto 72 GWh (66 GWh) för vår räkning. Produktionsanläggningen i Skogås är miljöcertifierad enligt ISO Av den producerade värmen i Skogås-systemet kom 77 % (79 %) från bioolja, 15 % (13 %) från deponigas samt 8 % (8 %) från olja. Fossiloljan används endast vid kall väderlek. Resultat och ställning Resultat efter finansiella poster (kkr) Soliditet (%) 46,1 45,3 46,3 42,4 44,7 Tillgångarnas avkastning (%) 13,8 15,1 17,3 19,5 13,8 Eget kapitals avkastning (%) 29,4 32,6 38,4 44,4 29,4 Kassalikviditet (%) Definitioner framgår av not 21. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkningar med tillhörande kassaflödesanalys och noter. Värmeinköp Fjärrvärmeproducenten Söderenergi har producerat totalt GWh (2 769 GWh) vid sina anläggningar i Igelsta, Fittja, Huddinge och Geneta. Samtliga anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO Den totala leveransen fördelas på Södertörns Fjärrvärme med 983 GWh (1 008 GWh), Fortum Värme 826 GWh (965 GWh) och Telge Nät 777 GWh (796 GWh). Av Söderenergis fjärrvärmeproduktion kom 31 % (30 %) från skogsflis, 30 % (29 %) från returflis, 17 % (18 %) från bränslekross, 8 % (10 %) från trä- och barkpellets, 9 % (7 %) från torvbriketter, 1 % (0 %) från övriga biobränslen, 0 % (1 %) från bioolja, 1 % (1 %) från olja samt 2 % (3 %) från rökgaskondensering. 1 % (2 %) har levererats av Fortum Värme. 4

5 Viktiga händelser Nya fjärrvärmekunder Nybyggnationen i våra kommuner har avstannat något och det märks fortfarande en försiktighet vid beslut om större investeringar, men vi kan ändå se en positiv utveckling framför allt gällande byggnation av bostäder. Bland de nya kunder som anslöt sig under året kan nämnas t.ex. Ikano s nya köpcentrum i Kungens Kurva, ett nytt område med radhus och flerbostadshus i Norsborg, industrifastighet i Blickaberget och en skola samt flertalet småhus i Riksten. Fortsatt lägst pris i Stockholmsregionen Södertörns Fjärrvärme har sedan flera år det lägsta fjärrvärmepriset i Stockholmsregionen och våra priser ligger under genomsnittet i landet. Fjärrvärmeseminarium Tillsammans med vår producent Söderenergi höll vi under våren ett seminarium på temat fjärrvärmen och vilken roll den spelar och kan spela framöver i hållbarhetsarbetet lokalt, nationellt och globalt. På seminariet deltog drygt 50 politiker och tjänstemän samt de kommunala bostadsbolagen. Responsen var mycket positiv och det är vår ambition att genomföra liknande event i framtiden. Miljöfokus Södertörns Fjärrvärmes ambition är att miljöaspekterna ska beaktas i alla beslut som fattas. Vi är fortsatt certifierade enligt ISO 14001, Den Norske Veritas genomförde två revisioner under 2013 med ett gott resultat. Miljöfrågan är en naturlig del av arbetet och vi jobbar aktivt med miljömedvetenheten inom företaget. Vi samordnar produktion och distribution med våra samarbetspartners och ambitionen är att vi tillsammans nyttjar de resurser som finns tillgängliga i fjärrvärmesystemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi lägger stort fokus på att ha en effektiv resursanvändning och på detta sätt minska vår påverkan på miljön. Under 2013 har vi fortsatt arbetet med att förbättra vårt ledningssystem för att minska förluster, läckage och miljöpåverkan samt för att ge våra kunder en trygg och säker leverans av värme. Kommande infrastrukturprojekt påverkar vårt nät Våra kommuner står inför ett par större infrastrukturprojekt som påverkar oss. Dels är det byggnationen av Södertörnsleden i Glömstadalen där ledningsomläggningar har slutförts under Ett annat stort projekt är arbetet med Förbifart Stockholm. Där har vi under 2013 utfört projektering för ledningsomläggningar som ska ske under Vi har även startat upp projekt med omläggning av fjärrvärmeledningar under radhus, vilket kommer vara ett pågående arbete under de närmaste åren. Trygg Värme Under 2013 utökade vi vårt erbjudande Trygg Värme. Södertörns Fjärrvärme erbjuder vi nu tre olika nivåer på serviceavtal Trygg Värme Bas, Plus och Total. Tanken är att våra kunder utifrån behov och möjlighet skall välja den nivå som passar bäst. Basavtalet erbjuder kunden tillgång till vårt kunnande dygnet runt och rabatterade priser på arbete och material. Om kunden väljer Plusavtalet övervakar Södertörns Fjärrvärme anläggningen och åtgärdar eventuella fel som upptäcks, utöver det som ingår i Basavtalet. Den mest omfattande nivån är våra Totalavtal där Södertörns Fjärrvärme äger fjärrvärmecentralen och ansvarar för dess drift. Plus- och Totalavtal erbjuds endast till våra näringsidkare i dagsläget. Modern utrustning ger ökad komfort och trygghet Vi har levererat fjärrvärme till kunderna i våra ägarkommuner i mer än 40 år. Fjärrvärmen kommer till våra kunder via kulvertar och omvandlas i kundens fjärrvärmecentral till varmvatten och värme. Vi arbetar med långsiktiga underhållsplaner och moderna övervakningsmetoder för att ha ett säkert fjärrvärmenät. En del av våra kunder har haft sina fjärrvärmecentraler i många år och det börjar bli dags att ersätta dem med nya. Under 2013 erbjöd vi kunder med äldre anläggningar att byta ut sin central till kampanjpris, något som ett åttiotal kunder tackade ja till. Från 2014 kommer ett serviceavtal att ingå under garantitiden för samtliga kundkategorier. Personal o Arbetsmiljö Hos Södertörns Fjärrvärme råder en öppen atmosfär, där det satsas på medarbetarnas välmående och utveckling. Vi ger våra medarbetare möjlighet att påverka sin egen utveckling för att göra skillnad och samtidigt får Södertörns Fjärrvärme att växa. Under 2013 har vi infört ett nytt sätt att tidrapportera förtroendearbetstid. Detta som ett led i att fortsätta arbeta med vår öppna atmosfär där arbetsuppgifter och personligt ägarskap ligger i fokus. Tre nya medarbetare har rekryterats under året. Under året har medarbetarna erbjudits ett ambitiöst friskvårdsprogram med bl a gruppträning i eget gym, företagshälsovård och motionspeng. Vi har också via vår personalförening ordnat trivselaktiviteter såsom museibesök och fisketävling. Vårt arbetsmiljöarbete har bedrivits aktivt och systematiskt med fortsatt certifiering enligt OHSAS Inriktningen ligger främst på att förebygga och eliminera risker i arbetsmiljön och några allvarliga olyckor har inte inträffat under Det Norske Veritas har genomfört revisioner med gott resultat. Utöver dem har vi även regelbundna interna revisioner för att se till att verksamheten bedrivs på ett bra sätt samt att vi arbetar med ständiga förbättringar. 5

6 Förvaltningsberättelse Förväntad utveckling Fjärrvärmemarknad i förändring I kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem finns mark för byggnation med närhet till goda kommunikationer. Marknaden för nybyggnation har dock mattats och de stora bostadsbolagen har aviserat att deras investeringar de närmaste åren framför allt kommer att fokuseras på upprustning av nuvarande fastighetsbestånd. På längre sikt ser vi emellertid ett ökat behov av bostäder och ett intresse för företag att etablera sig i området. Med utgångspunkt i de planer vi för närvarande känner till, gör vi bedömningen att nyanslutningarna kommer att ligga på runt 5 10 GWh per år de närmaste åren, vilket motsvarar 0,5-1 % av vår årliga försäljning och är i stort i nivå med de senaste åren. På längre sikt kommer striktare byggregler, energikrav och ökad konkurrens leda till lägre nyansluten effekt. Stabil prisutveckling och flexiblare prismodeller Vår långsiktiga strategi är att fortsatt erbjuda våra kunder trygg och miljövänlig värme och kyla till konkurrenskraftiga priser. Med de investeringar vi gjort är vår bedömning att prisutvecklingen på fjärrvärme ska vara fortsatt stabil. Det pågår ett arbete att ta fram nya prismodeller mer anpassade efter den utveckling som har skett på värmemarknaden samt de utmaningar vi och våra kunder står inför. Tanken är att införa dessa 2015 och nyckelord i arbetet är enkelhet, långsiktighet, transparens och likabehandling av kunder utifrån vår kostnadsbild. En ny prismodell ger inte företaget mer intäkter men däremot en rättvisare prissättning till kunderna i förhållande till vår kostnadsbild. Förväntat resultat Bolaget förväntas år 2014 lämna 90 Mkr i koncernbidrag till Södertörns Energi och beslut om budget för 2014 har fattats utifrån dessa förväntningar. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: - balanserat resultat ,-- - årets vinst , ,-- Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: - i ny räkning balanseras , ,-- Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget med kronor. Energibesparingar I den klimatförändring som pågår behöver vi vara försiktiga med jordens resurser. Det gör att energibesparingar har påbörjats i befintliga fastigheter och energikraven skärps på nyproducerade fastigheter. Följderna blir minskad värmeförsäljning men samtidigt möjlighet att ansluta fler kunder inom samma system. Detta för att det blir utrymme över både i ledningar och produktionsapparat. Att fler kan dela på de fasta kostnaderna tjänar alla på. Kundbehov och kundvärde För att möta kundernas behov är det av stor vikt att vi för en dialog med våra kunder om hur de ser på fjärrvärmen och dess roll framöver. Därför kommer vi under det närmaste året arbeta fram en modell för kunddialog där tanken är att Prisdialogen (framtaget av Svensk Fjärrvärme i samarbete med SABO och Riksbyggen) ska vara en del. Vidare ser vi att vikten av service och efterfrågan på tilläggsprodukter ständigt ökar och att vi därför har ett behov av att kontinuerligt se över dessa områden. För detta behövs förbättrade stödfunktioner vilket är ett arbete som påbörjats och kommer läggas stort fokus på under det närmaste året. Detta är också viktigt då vi arbetar med ökad effektivitet utan avkall på kvalitet och miljö. 6

7 Resultaträkning (kkr) Rörelsens intäkter Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatteeffekt av koncernbidrag Aktuell skatt Årets resultat

8 Balansräkning (kkr) Tillgångar 1 Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Ledningar Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Bränslelager Nyanläggningsmaterial Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Balansräkning (kkr) Eget kapital och skulder 1 Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver 17 Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder 18 Anslutningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (beviljad kredit 30 Mkr) Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Kassaflödesanalys (kkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning - /minskning + varulager Ökning - /minskning + kundfordringar Ökning - /minskning + övriga kortfristiga fordringar Ökning + /minskning - leverantörsskulder Ökning + /minskning - övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar 0 25 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Produktionsmix Värmeproduktion 2013 (%) GWh Söderenergi Södertörns Fjärrvärme Fortum FIV Fortum Skogås 88 Bränslemix 2013 (%) GWh 15 Bränslekross Returflis 27 Torv Bioolja Biogas, spillvärme, övrigt biobränsle Fortum Trä- och barkpellets Rökgaskondens Olja Skogsflis

12 Noter (kkr) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna, som är oförändrade i jämförelse med föregående år anges nedan. Intäkter Försäljning av fjärrvärme redovisas exklusive moms. Vi fjärravläser mätarställningen per bokslutsdagen för alla våra stora kunder. Stora kunder och de flesta av våra småhuskunder har fått avläst faktura elva gånger per år. Ett mindre antal småhuskunder motsvarande någon procent av våra värmeintäkter har fått avläst faktura minst en gång och preliminär debitering högst tio gånger per år. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisar bolaget den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används. % Ledningar 3-10 Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 Inventarier och verktyg 20 Byggnader 2-5 Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till det ursprungliga anskaffningsvärdet inklusive kostnader för egen personal samt räntor med avdrag för avskrivningar enligt plan. Dessa beräknas utifrån ursprungliga anskaffningsvärden och tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Pågående nyanläggningar Pågående nyanläggningar har värderats till anskaffningsvärde inklusive kostnader för egen personal samt räntor. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 2 Övriga rörelseintäkter Anslutningsavgifter värme Kylaförsäljning Kundarbeten och vidarefakturering Försäljning Fortum o bioolja Ersättningar för ledningsinvesteringar Transiteringsersättning Hyresintäkter Övriga intäkter Summa Not 3 Ersättning till revisor Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Lekmannarevisorer Summa Not 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Summa Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,31% 3,11% Sjukfrånvaro > 60 dagar i % av total sjukfrånvaro 31,96% 24,21% Sjukfrånvaro män 3,16% 3,72% Sjukfrånvaro kvinnor 3,65% 2,03% Sjukfrånvaro anställda år 1,28% 1,61% Sjukfrånvaro anställda > 49 år 4,96% 4,52% Löner och ersättningar Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Summa Lager Lagret är värderat till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. 12

13 Not 4 forts Lönebikostnader Sociala kostnader exkl pensionskostnader Pensionskostnader Summa Varav pensionskostnader avseende styrelseledamöter 0 0 Varav pensionskostnader avseende nuvarande och tidigare VD:ar och vice VD:ar Styrelseledamöter Antal 6 6 Varav män 5 5 VD och ledningsgrupp Antal 7 7 Varav män 4 4 VD anställdes Anställningen gäller tillsvidare med en uppsägningstid om sex månader från VD s sida och tolv månader från SFAB s sida. Vid uppsägning från SFAB s sida är VD utöver lön under uppsägningstiden berättigad till en engångsersättning uppgående till en årslön. VD s avtal innehåller även rätt till förtida pensionering vid fyllda 60 år. Ersättning uppgår till 70 % av lönen. Från 65 års ålder utgår pension enligt gällande PA-KFS pensionsavtal. Bolagets tidigare VD uppbär efter avslutad anställning en livslång pension uppgående till 70 % av den tidigare lönen. Bonus för år 2013 beräknas utgå med kr för heltidsanställd. VD erhåller inte bonus. Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta på anslutningslån Övriga räntekostnader Summa Not 8 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - ledningar, maskiner och inventarier Summa Not 9 Byggnader, mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Not 5 Avskrivningar i resultaträkningen Byggnader och markanläggningar enligt plan 2-5 % Maskiner enligt plan 5-20 % Inventarier enligt plan 20 % Ledningar enligt plan 3-10 % Avskrivningar motsvarande erhållna ersättningar Summa Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Bolagets anläggningar har av fastighetsnämnden bedömts vara skattefria och åsätts därför inget taxeringsvärde. Not 10 Maskiner och tekniska anläggningar Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ränta på likvida medel Ränta på kundfordringar Övriga räntor 6 10 Överfört till nyanläggningar Summa Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Årets avskrivning motsvarande erhållen ersättning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan

14 Noter (kkr) Not 11 Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Levererad ej fakturerad värme Upplupna intäkter fjärrvärmesamarbetet 98 0 Förutbetalda kostnader Summa Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på utrangerade inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 12 Ledningar Not 16 Förändring av eget kapital Aktiekapitalet utgörs av 800 aktier med kvotvärdet kr. Bundna reserver Enligt balansräkning föregående år Enligt balansräkning innevarande år Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Ersättning ledningsinvestering Årets utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på utrangerade ledningar Årets avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar motsvarande erhållen ersättning Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 13 Pågående nyanläggningar Distributionsledningar Summa Fria reserver Enligt balansräkning föregående år Tillkommer: Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets vinst Enligt balansräkning innevarande år Summa eget kapital Not 17 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättning taxeringen Avsättning taxeringen Avsättning taxeringen Avsättning taxeringen Utgående balans Not 14 Aktier och andelar Bolagets namn Antal Andel av Nominella Värde enl. aktier/ aktie- värdet balansandelar kapital räkning EFO AB 14 7,56% Värmek, Sv Värmeverkens Ekonomiska Förening 132 1,80% Summa Ackumulerade avskrivningar utöver plan Ledningar Övrigt Utgående balans Summa obeskattade reserver

15 Not 18 Långfristiga skulder Not 21 Nyckeltalsdefinitioner Av de långfristiga lånen förfaller 212 kkr till betalning under 2014 (redovisas bland övriga kortfristiga skulder). Soliditet = Eget kapital + 78% av obeskattade reserver Summa skulder och eget kapital Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Levererad ej fakturerad värme Upplupna semesterersättningar mm Upplupna sociala avgifter Upplupna energiskatter Upplupen löneskatt o avkastningsskatt Upplupna kostnader övrigt Summa Tillgångarnas = avkastning Eget kapitals = avkastning Kassalikviditet = Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter Summa tillgångar (genomsnitt) Resultat efter finansnetto Eget kapital + 78% av obeskattade reserver (genomsnitt) Omsättningstillgångar exkl varulager Kortfristiga skulder exkl checkkredit Not 20 Ställda säkerheter Företagsinteckning Summa Norsborg Peter Nyberg Lotta Arneson Othman Dridi Ordförande Tomas Henriksson Owe Kannberg Edip Noyan Thomas Forsberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Mats Blomgren Auktoriserad revisor 15

16 Revisionsberättelse Till årsstämman i Södertörns Fjärrvärme AB, organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Södertörns Fjärrvärme AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Södertörns Fjärrvärme AB:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södertörns Fjärrvärme AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Fittja den 21 mars 2014 Mats Blomgren Auktoriserad revisor 16

17 Granskningsrapport Till årsstämman i Södertörns Fjärrvärme AB Organisationsnummer Granskningsrapport för år 2013 Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Norsborg den 25 februari 2014 Lena Ingren Av fullmäktige i Botkyrka kommun utsedd lekmannarevisor László Dagsberg Av fullmäktige i Huddinge kommun utsedd lekmannarevisor 17

18 Resultaträkningar för åren (kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Koncernbidrag Aktuell skatt Årets resultat

19 Balansräkningar för åren (kkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggning Ledningar, maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Aktier och andelar Omsättningstillgångar Lager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och banktillgodohavanden Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Utdelning till aktieägaren Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Anslutningslån Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder

20 Styrelse Från vänster, bakre raden: Tomas Henriksson (S) Ledamot Huddinge kommun Bo Claesson (KD) Suppleant Botkyrka kommun Othman Dridi (FP) Ledamot Huddinge kommun Cecilia Avthin (Vision) Adjungerad Personalrepresentant Peter Nyberg (S) Ordförande Botkyrka kommun Sikander Butt (S) Suppleant Botkyrka kommun Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Suppleant Botkyrka kommun Från vänster, främre raden: Lotta Arneson (S) Ledamot Botkyrka kommun Edip Noyan (M) Ledamot Botkyrka kommun Karin Andersson (S) Suppleant Huddinge kommun Mathias Övelius (DP) Suppleant Huddinge kommun Ej närvarande: Owe Kannberg (M) Vice ordförande Huddinge kommun Mattias Broman (Vision) Adjungerad Personalrepresentant Åke Fredriksson (S) Adjungerad Salems kommun Per Hallström Södertörns Energi Christina Eklund (M) Suppleant Huddinge kommun Lena Seger (M) Adjungerad Salems kommun 20

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr 556400-3175 avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret -01-01 -12-31 Alla beloppen redovisas,

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer