RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014

2 Innehåll Parter Villkor för anslutning Livförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Olycksfallsförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Allmänna villkor Den som inte är nöjd Behandling av personuppgifter Ordlista Parter Försäkringsgivare till Livförsäkringen är Ikano Livförsäkring AB org. nr , för Olycksfallsförsäkringen Ikano Försäkring AB org nr , Box 1202, Sundbyberg, nedan gemensamt kallade Ikano Försäkring. Båda bolagen har säte i Sundbyberg. Gruppföreträdare För denna gruppförsäkring är Söderberg & Partners Insurance & Investment Consulting AB, orgnr: gruppföreträdare. Försäkringstagare är den som har ingått avtal om försäkring, nedan kallad Försäkringstagaren. Försäkrad är den på vars liv och hälsa försäkringen är tecknad, nedan kallad Försäkrad. Gruppmedlem är envar Försäkrad. Premiebetalare än den som angivits i ansökan och som åtagit sig att betala premien. Dessa försäkringsvillkor gäller tillsvidare för försäkringsavtal som tecknas eller förnyas från och med den 1/2 2014, och gäller försäkringsfall som inträffar under försäkringstid därefter. För försäkringsavtalet gäller det som anges i försäkringsbeskedet, dessa villkor, försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas eller förnyas. Bestämmelse i försäkringsbeskedet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. Villkor för anslutning Försäkringen kan tecknas av försäkrad som uppfyller samtliga anslutningskrav. Grundvillkor för att teckna eller utöka försäkring är att den som ska försäkras: a. Är folkbokförd och bosatt i Sverige b. Har rätt till socialförsäkringsskydd till följd av nuvarande eller tidigare inkomster från arbete i Sverige. c. Ej är inskriven i slutenvård Om krav på avlämnande av uppgifter om hälsa ställs, skall denna godkännas på normala villkor. För livförsäkringen gäller vidare att den försäkrade ej fyllt 75 år. Försäkringarnas omfattning Enskild försäkrings omfattning framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringarna är av skatteklass K. Livförsäkring 1. Grupplivförsäkring Vid den Försäkrades dödsfall under försäkringstiden, utbetalas ett engångsbelopp till den försäkrades dödsbo. 2. Försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet väljs av försäkringstagaren i ansökan. Högsta tillåtna försäkringsbelopp är 1 prisbasbelopp. Högsta tillåtna inträdersålder är 74 år, dvs före fyllda 75 år. Försäkringen upphör den dag den försäkrade fyller 85 år. 3. Undantag i försäkringens giltighet Utöver undantagen i de Allmänna villkoren gäller för Livförsäkringen även nedanstående undantag. Självmord Om den Försäkrade begår självmord innan ett år har förflutit från försäkringens ikraftträdande så lämnas ingen ersättning från försäkringen. Begränsningen gäller inte om det måste antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmordet. Försäkringen gäller aldrig för självmord som inträffar i nära anslutning till försäkringens tecknande. Befintlig sjukdom För försäkringsbelopp upp till 1 prisbasbelopp gäller att försäkringen inte gäller för dödsfall som inträffar under de första 12 månaderna från anslutningen till försäkringen, på grund av sjukdom som den Försäkrade hade symptom på eller fått behandling för, vid tidpunkten för anslutningen till försäkringen. 4. Skadeanmälan och utredning Ersättningsanspråk skall alltid styrkas dödfallsintyg och övriga handlingar som Ikano Försäkring begär för att kunna fastställa rätten till ersättning. Olycksfallsförsäkring 1. Gruppolycksfallsförsäkring Försäkringen gäller för olycksfallsskada som drabbar den Försäkrade, både under arbetstid och fritid så kallad heltidsförsäkring. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Som olycksfallsskada menas också: - förfrysning, värmeslag samt solsting - hälseneruptur, vridvåld mot knä 2. Försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet väljs av försäkringstagaren i ansökan, högsta tillåtna försäkringsbelopp är 3 Prisbasbelopp. Högsta tillåtna inträdersålder är 74 år, dvs före fyllda 75 år. 3. Undantag i försäkringens giltighet utöver de allmänna villkoren Som olycksfallsskada räknas inte: - Förgiftning - Skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form 4. Försäkringen ersätter: - Kvarstående medicinsk invaliditet, som har direkt samband med olycksfallet - Nödvändiga och skäliga läkekostnader med upp till kr (ej akutsjukvård) - Kostnaden för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad upp till kr - Förstörda glasögon och kläder som bars vid olycksfallet med upp till kr. - Reskostnader inom Sverige med upp till kr - Rehabilitering, exempelvis sjukgymnastik mm som anses behövligt för skadans läkning upp till kr - Hjälpmedel som krävs för skadans läkning och ordinerats av läkare upp till kr - Tandskador upp till kr, gäller även tandprotes som burits i munnen vid olycksfallet. (ej akuttandvård) - Merkostnader vid sjukhusvistelse för tillsyn eller skötsel av bostad, exempelvis gräsklippning och snöskottning eller skötsel av husdjur. Detta förutsätter att inte annan familjemedlem kan utföra detta. Kostnader upp till kr ersätts. Samtliga kostnadsersättningar för behandling och resor bedöms utifrån 1

3 skälighet samt nödvändighet och skall godkännas i förväg, av Ikano Försäkring. All vård och behandling skall utföras i Sverige. 5. Utökad info om ersättning Kvarstående Invaliditet Försäkringens ersättning grundas på graden av Invaliditet i förhållande till försäkringsbeloppet. Vid framtida försämring kan den Försäkrade begära omprövning av graden av invaliditet. Denna rätt skall dock påkallas inom 10 år från dess beslut om invaliditetsgraden fastställts av Ikano Försäkring första gången. Försämringen skall också ha ett direkt samband med skadan och inte ha sin orsak i senare tillkomna skador eller sjukdomar eller p g a av naturlig åldersförändring. Utbetalning på grund av kvarstående invaliditet utbetalas när denna kunnat fastställas, normalt tidigast 12 månader från skadetillfället, eller tidigare om det är helt klarlagt att den kan fastställas före denna tidpunkt. Om bedömningen fördröjs (och förväntas dröja mer än 6 månader ytterligare) oavsett orsak utbetalas efter 12 månader en prelimiminär ersättning som beräknas av Ikano Försäkring med hjälp av den information som finns tillgänglig. Om den Försäkrade avlider innan invaliditetsgraden kunnat fastställas utbetalas ett belopp till den Försäkrades dödsbo som beräknas avseende medicinskt invaliditet, där graden av invaliditet med säkerhet kan fastställas med hjälp av den information som finns tillgänglig. Nedtrappning av försäkringsbeloppet görs inte på grund av den Försäkrades ålder vid olycksfallet. Om den Försäkrade vid olycksfallet redan tidigare hade en sjukdom eller skada lämnas ingen ersättning för försämring av dessa befintliga skador eller besvär. Skälig hänsyn tas vid fastställande av invaliditetsgraden till befintliga skador och besvär och till vilken grad invaliditeten kan hänföras till olycksfallet. Om den Försäkrade själv genom uppsåt eller genom grov oaktsamhet förvållar olycksfallet kan ersättning komma att nedsättas, i förhållande till omständigheterna och skälighet av nedsättningen. Ikano Försäkring kan helt avslå ersättning vi dessa tillfällen. Reskostnader Försäkringen ersätter resekostnader inom Sverige. Utbetalning sker vid vård, rehabilitering och eller för resor till och från arbete under läkningstiden för skadan och inom 90 dagar från skadetillfället. Ikano Försäkring avgör skäligheten av reskostnader beroende på skadans påverkan, art och omständigheter i övrigt. 6. Samordning med annan försäkring Ersättning för kostnader som ersatts från annan försäkring såsom allmän försäkring, reseförsäkring, trafikförsäkring, arbetsskadeförsäkring eller annan privat eller kollektivavtalad försäkring utges ej. 7. Skadeanmälan och utredning Ersättningsanspråk skall alltid styrkas med originalhandlingar och intyg och de övriga handlingar som Ikano Försäkring begär för att kunna fastställa rätten till ersättning. Vid skadeanmälan måste du upplysa Ikano Försäkring om skadan omfattas av någon annan försäkring. Du har aldrig rätt till högre kostnadsersättning sammanlagt från flera bolag än vad som svarar mot skadan. Detta gäller endast ersättning för kostnader. Allmänna villkor 1. Geografisk giltighet Försäkringarna gäller om annat ej angivits i dessa villkor inom Norden. Försäkringarna gäller även vid resa utom Norden om den planeras pågå under högst 360 dagar. 2. Administration För skadehantering och riskbedömning svarar alltid Ikano Försäkring, det dagliga arbetet kan utföras av den eller de partners som bolaget från tid till annan tecknat avtal med. 3. Upplysningsplikt Försäkringstagaren och den Försäkrade är skyldiga att på Ikano Försäkrings begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för om försäkringen ska meddelas, vidmakthållas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren och den Försäkrade är under försäkringstiden skyldig att upplysa Ikano Försäkring om sådana förändringar hos den Försäkrade som kan ha betydelse för försäkringen, bosättning utanför Sverige. En Försäkringstagare eller Försäkrad som inser att tidigare lämnad information är oriktig eller ofullständig, ska omedelbart rätta uppgifterna. 4. Oriktiga uppgifter Om den Försäkrade, eller någon annan med dennes vetskap, har lämnat oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande eller förnyelse kan det medföra att försäkringen är ogiltig i sin helhet eller att rätten till ersättning begränsas enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Om den som begär ersättning från försäkringen med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller ofullständig uppgift eller förtiger eller döljer något förhållande som har betydelse för bedömningen av rätten till ersättning eller Ikano Försäkring ansvarighet enligt försäkringen så kan ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. 5. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i försäkringsavtalet Ikano Försäkring äger sätta annan försäkringsgivare i sitt ställe genom s.k. beståndsöverlåtelse. Sådan överföring får ske enbart om den omfattar alla Försäkrade och inkluderar övertagande av ansvar för pågående försäkringsfall såväl som den Försäkrade som beviljats premiebefrielse före överföringen. Sådan överföring kräver inte Försäkringstagarens godkännande. 6. När försäkringen börjar gälla Anslutning till försäkringen sker genom anmälan till Ikano Försäkring. Försäkringen börjar gälla dagen efter den avsänts till Ikano Försäkring under förutsättning att den Försäkrade uppfyller samtliga anslutningskrav. 7. Ångerrätt Om du ångrar dig Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Ikano Försäkring inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet genom att på valfritt sätt kontakta Ikano Försäkring. Du får då tillbaka inbetald premie. Du kan även när som helst skriftligen meddela Ikano Försäkring att du inte längre önskar behålla din försäkring och oförbrukad premie återbetalas då. Utbetalning sker inte om beloppet understiger 10o kr. 8. Gruppförsäkring Gruppen bestar av de Försäkringstagare och Försäkrade som är anslutna/ försäkrade i Ikano RPG Liv- & Olycks- 2

4 fallsförsäkring. En förutsättning för att försäkringen för enskild ska kunna vara giltig är att gruppavtalet galler. Försäkringen omfattar samtliga personer som anmälts till gruppavtalet, som gäller 1år i taget. Försäkringen kan på de villkor Ikano Försäkring anger, förlängas med ett år i sänder. Ansökan om försäkring kan göras så länge den Försäkrade inte uppnått försäkringens högsta inträdesålder. Ikano Försäkring har rätt att, vid förlängning av en försäkring, andra försäkringsvillkoren och eller premien. Om sådan ändring sker tillämpas dessa förändringar först vid närmast följande försäkringsårsskifte. 9.Premiebetalning Premien för försäkringen ska betalas av Premiebetalaren. Den första premien ska betalas senast 14 dagar efter att premiefakturan har avsänts. Fortsatta premiebetalningar ska betalas i förskott senast på den första dagen i varje premieperiod. Om premieperioden är längre än 1månad får premien även betalas inom 1 månad efter att premiefakturan avsänds, om detta ger längre tid. Premien förbrukas under löpande försäkringstid och vid sänkning av belopp återbetalas normalt oförbrukad eller felaktigt erlagd premie, till Försäkringstagaren. Återbetalning av belopp understigande so kr görs inte. 10. Dröjsmål med premiebetalningen Om premien inte betalas i rätt tid får försäkringen sägas upp av Ikano Försäkring. Uppsägning sker skriftligt med 14 dagars uppsägningstid från avsändandet. Om hela premien betalas under uppsägningstiden fortsätter försäkringen att gälla, i annat fall upphör den. En försäkring som har upphört på grund av obetald premie kan återupplivas genom att alla obetalda premier betalas inom 3 månader från det att uppsägningen fått verkan. Försäkringen börjar då gälla dagen efter betalningen men gäller inte för någon händelse under perioden som försäkringen var uppsagd eller för senare följder därav. Försäkringen kan inte återupplivas om dröjsmålet avser den första premiebetalningen. Vid dröjsmål med premiebetalning har Ikano Försäkring rätt att kräva dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande lagstiftning därom. 11. Ändringar Om de grundläggande förutsättningarna för försäkringen ändras under försäkringstiden, exempelvis genom lag, för ordning, myndighetsföreskrift eller annat tvingande påbud, tar försäkringen ändras i motsvarande mån med verkan från och med den premieperiod som infaller närmast efter att 1månad har förflutit från det att skriftligt besked om ändringen har avsänts till Försäkringstagaren. Ikano Försäkring äger vidare rätt ändra i försäkringsvillkoren om detta krävs av försäkringstekniska skäl eller annars för att upprätthålla god standard av försäkrings- och rörelserisker eller annan särskild omständighet. En sådan rätt föreligger om den krävs för att upprätthålla en skälig prissättning samt skälig föredelning av risker inom försäkringstagarkollektivet. Ikano Försäkring äger inte rätt att ändra i villkoret till nackdel for Försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad på grund av att försäkringsfall inträffat eller den Försäkrades hälsa försämrats. Ikano äger vidare rätt att göra redaktionella ändringar i försäkringsvillkor utan att i särskild ordning meddela Försäkringstagare och eller Försäkrad. Vid dessa ändringar skall den försäkrade informeras. 12. Åtgärder vid skada Anmälan om händelse som kan ge rätt till ersättning och framställan om ersättningskrav ska ske så snart som möjligt och enligt de anvisningar som lämnas av Ikano Försäkring. Den Försäkrade och Försäkringstagaren ska tillhandahålla de upplysningar och intyg och godkännanden för inhämtande av upplysningar om den Försäkrade, som Ikano Försäkring begär som krävs för att fastställa rätten till ersättning och fortsatt behandling. Om Ikano Försäkring ej kan erhålla korrekta upplysningar från, vårdgivare, sjukhus, Försäkringskassan eller annan, kan rätten till ersättning helt eller delvis begränsas. Ikano Försäkring ska betala försäkringsersättning senast en månad efter det att rätten till ersättning inträtt och den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som Ikano Försäkring ska betala ränta enligt 6 i räntelagen (197s:63s) om betalning inte sker i tid. Undantag 1. Särskilt riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte, om ej annat särskilt anges i försäkringsbesked eller om Ikano Försäkring gjort skriftligt tillägg till dessa villkor, för skador som uppstått på grund av att den Försäkrade är eller har varit verksam: - som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller all flygsport inklusive fallskärmshoppning, ballongflygning, motorflyg, segelflygning och drakflygning; - i yrkesmässig provflygning som stuntman, luftakrobat eller liknande - i all motorsport även träning - i bergsklättring - i extrema sporter, äventyrs sporter eller deltagande i expedition av äventyrskaraktär, expeditions- eller äventyrsverksamhet i polarregionerna eller i tropiska områden - i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande; - med boxning på elitnivå; - med dykning på större djup än 18 meter, all ensamdykning, dykning på vrak eller i is eller i grottor; - i speciellt riskfylld yrkesverksamhet såsom vaktare, militär eller livvakt - i verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning om korrekt utrustning ej burits Skador som uppstår med samband med att den Försäkrade varit verksam i någon idrott om den Försäkrade för utövandet erhållit årlig ersättning överstigande ett prisbasbelopp ersätts inte. 2. Kollektiv skadehändelse Försäkringen gäller inte för kollektiv sjukdomssmitta där myndigheterna leder insatserna for de drabbade. 3. Krig eller politiska oroligheter som uppkommer i samband med att den Försäkrade deltar i, eller närvarar vid, väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter i Sverige eller utomlands. Om väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut där den Försäkrade vistas utanför Sverige så gäller begränsningen ovan inte under de 3 första månaderna efter utbrottet, förutsatt att den Försäkrade inte upprätthåller någon yrkesmässig funktion i förhållande till händelsen. 4. Atomkärnreaktion som har uppstått i samband med atomkärnreaktion. 3

5 5. Terrorhandling Försäkringen gäller inte för skador om orsakats av eller står i samband med eller annars är en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller som följd av terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att: - allvarligt skrämma en befolkning otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att föra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd, eller - allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. 6. Force Majeure Ikano Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller behandling av skadad person fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser utanför Ikano Försäkrings kontroll, konfiskation eller nationalisering, myndighets åtgärder, naturkatastrof eller skada på person och egendom genom order från regering eller myndighet. 7. Brottslig handling som har samband med att den Försäkrade har utfört eller medverkat till en brottslig handling som enligt svensk lag kan medföra böter eller fängelsestraff. 8. Framkallande av försäkringsfall som har framkallats av den Försäkrade själv med uppsåt. Om den Försäkrade själv genom grov vårdslöshet eller medvetet har framkallat en åkomma eller förvärrat följderna därav, reduceras ersättningen i den omfattning som är skälig med hänsyn till den Försäkrades förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om det kan antas att den Försäkrade har agerat eller underlåtit att agera med insikt om att detta innebar en betydande risk för åkomma. Preskription Rätten till ersättning preskriberas om talan inte väcks mot Ikano Försäkring inom 3 år efter den ersättningsberättigade fick kännedom om de omständigheter som ger rätt till ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Om anspråk framställs till Ikano Försäkring inom denna preskriptionsfrist, men det föreligger oenighet om rätten till ersättning, preskriberas rätten till ersättning tidigast när 6 månader har förflutet från det att Ikano Försäkring har tagit slutlig ställning till anspråket. Efterskydd När försäkringen upphör p g a att den försäkrade lämnar gruppen av försäkrade gäller efterskydd i 90 dagar, med samma rätt till ersättningsbelopp som om den försäkrade kvarstått i gruppen. Efterskydd gäller inte i något fall om den Försäkrade: - hade omfattats av försäkringen i kortare tid än 6 månader när den upphörde - har uppnått 75 års ålder - bosätter sig utomlands - om gruppavtalet upphör att gälla Fortsättningsförsäkring Försäkrad som lämnar gruppen av försäkrade har rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring utan krav på förnyad hälsoprövning. Ersättningsbeloppen gäller för denna försäkring på samma sätt som om den försäkrade kvarstått i gruppen. Premien bestäms av Ikano Försäkring från tid till annan. Fortsättningsförsäkring upphör när den försäkrade fyller 85 år. Den som inte är nöjd Om vi fattat beslut rörande din försäkring eller utbetalningen av ersättning som du inte är nöjd med, kan du begära en omprövning av beslutet. I första hand vill vi att du vänder dig till oss på Ikano Försäkring, så kanske vi kan klara ut eventuella missförstånd. Om vi ändå inte är överens så kan du: Skriva ett brev till: Klagomålsansvarig Ikano Försäkring Box 1202, Sundbyberg Men du kan också göra något av följande: Vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan ge dig råd och anvisningar. Du kan kontakta dem via telefon: Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan nå dem på telefon Du kan kontakta dem via telefon: Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan nå dem på telefon Väcka talan i allmän domstol Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring, våra samarbetspartners och våra återförsäkrare för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag, eller annan författning. Ikano Försäkring är personuppgiftsansvarigt. Du kan vända dig till den personuppgiftsansvarige med frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av dina personuppgifter som förekommer i Ikano Försäkring hos vår personuppgiftsansvarige. Adress: Personuppgiftsansvarig Ikano Försäkring, Box 1202, Sundbyberg Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela Ikano Försäkring att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Bland de uppgifter som kan komma att lämnas till oss är uppgifter om sjukdomar och hälsotillstånd. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas i samband med riskbedömning, skadereglering och återförsäkringsärenden. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EUoch EES-området, som bolag i denna koncern samarbetar med. 4

6 Ordlista Ansvarstid Med Ansvarstid menas den tid under vilken ersättning kan lämnas för varje försäkringsfall. Försäkringsfall Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffat. Försäkringsskyddet gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. Norden Avser Sverige, Norge (utom Spetsbergen), Finland, Island och Danmark (utom Grönland och Färöarna). Prisbasbelopp Det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt socialförsäkringsbalken 2 kap. Socialförsäkringsskydd Med socialförsäkringsskydd menas att du har rätt till så kallade arbetsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) på grund av arbete i Sverige. Förmånerna är för närvarande bland annat sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadeersättning, föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, efterlevandeskydd eller pension. 5

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller... 2

Läs mer

Ikano Olycksfallsförsäkring

Ikano Olycksfallsförsäkring Ikano Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller från och med 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller...

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring

VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring VÄXA Barn- och ungdomsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION SENIORFÖRSÄKRING AVTAL 7000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION SENIORFÖRSÄKRING AVTAL 7000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION SENIORFÖRSÄKRING AVTAL 7000 Gäller från 1 januari 2015 Allmänt om försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen. 2. Särskilt om försäkringsskyddet. Innehåll 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen. 2. Särskilt om försäkringsskyddet. Innehåll 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation OBLIGATORISK OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLF:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1865 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

I samarbete med: Ikano Låneskydd. Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november IKBLåneskydd

I samarbete med: Ikano Låneskydd. Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november IKBLåneskydd I samarbete med: Ikano Låneskydd Allmänna villkor Gäller fr.o.m. 9 november 2012 IKBLåneskydd Allmänna villkor -Försäkringsavtalet I detta villkor redovisas innehållet i det försäkringsskydd (Ikano Bank

Läs mer

Allmänna villkor 94:4 2013-01-01 REHAB

Allmänna villkor 94:4 2013-01-01 REHAB Allmänna villkor 94:4 2013-01-01 REHAB 2 REHAB 94:4 REHAB 94:4 3 REHAB 94:4 INNEHÅLL A. Allmänna avtalsbestämmelser 1. Vem försäkringen gäller för 5 2. Hur försäkringen gäller 5 3. Försäkringstiden och

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Trygghetsförsäkring ishockey

Trygghetsförsäkring ishockey 1(6) Trygghetsförsäkring ishockey Villkor från och med den 1 januari 2009 Villkoren gäller för varje ishockeyspelare, 18 år eller äldre, som omfattas av kollektivavtal upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

RPG LIV- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

RPG LIV- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB RPG LIV- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR... 3 1.1 Parter 3 1.2 Försäkringarnas omfattning 3 1.3

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen Bliwas olycksfallsförsäkring

Läs mer

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Villkor år 2006 Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.tryggliv.seb.se Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 106 40 Stockholm Orgnr 516401-8243

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för ägarskyddsförsäkring.

Försäkringsvillkor för ägarskyddsförsäkring. Försäkringsvillkor för ägarskyddsförsäkring. Obligatorisk gruppförsäkring Gruppförsäkring Ägarskyddsförsäkringen är en obligatorisk gruppskadeförsäkring som grundar sig på ett gruppavtal som tecknats mellan

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen En frivillig grupplivförsäkring

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring

Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer