RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 RPG Liv- och Olycksfallsförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 februari 2014

2 Innehåll Parter Villkor för anslutning Livförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Olycksfallsförsäkring Försäkringen omfattar och ersätter Begränsningar Allmänna villkor Den som inte är nöjd Behandling av personuppgifter Ordlista Parter Försäkringsgivare till Livförsäkringen är Ikano Livförsäkring AB org. nr , för Olycksfallsförsäkringen Ikano Försäkring AB org nr , Box 1202, Sundbyberg, nedan gemensamt kallade Ikano Försäkring. Båda bolagen har säte i Sundbyberg. Gruppföreträdare För denna gruppförsäkring är Söderberg & Partners Insurance & Investment Consulting AB, orgnr: gruppföreträdare. Försäkringstagare är den som har ingått avtal om försäkring, nedan kallad Försäkringstagaren. Försäkrad är den på vars liv och hälsa försäkringen är tecknad, nedan kallad Försäkrad. Gruppmedlem är envar Försäkrad. Premiebetalare än den som angivits i ansökan och som åtagit sig att betala premien. Dessa försäkringsvillkor gäller tillsvidare för försäkringsavtal som tecknas eller förnyas från och med den 1/2 2014, och gäller försäkringsfall som inträffar under försäkringstid därefter. För försäkringsavtalet gäller det som anges i försäkringsbeskedet, dessa villkor, försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas eller förnyas. Bestämmelse i försäkringsbeskedet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. Villkor för anslutning Försäkringen kan tecknas av försäkrad som uppfyller samtliga anslutningskrav. Grundvillkor för att teckna eller utöka försäkring är att den som ska försäkras: a. Är folkbokförd och bosatt i Sverige b. Har rätt till socialförsäkringsskydd till följd av nuvarande eller tidigare inkomster från arbete i Sverige. c. Ej är inskriven i slutenvård Om krav på avlämnande av uppgifter om hälsa ställs, skall denna godkännas på normala villkor. För livförsäkringen gäller vidare att den försäkrade ej fyllt 75 år. Försäkringarnas omfattning Enskild försäkrings omfattning framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringarna är av skatteklass K. Livförsäkring 1. Grupplivförsäkring Vid den Försäkrades dödsfall under försäkringstiden, utbetalas ett engångsbelopp till den försäkrades dödsbo. 2. Försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet väljs av försäkringstagaren i ansökan. Högsta tillåtna försäkringsbelopp är 1 prisbasbelopp. Högsta tillåtna inträdersålder är 74 år, dvs före fyllda 75 år. Försäkringen upphör den dag den försäkrade fyller 85 år. 3. Undantag i försäkringens giltighet Utöver undantagen i de Allmänna villkoren gäller för Livförsäkringen även nedanstående undantag. Självmord Om den Försäkrade begår självmord innan ett år har förflutit från försäkringens ikraftträdande så lämnas ingen ersättning från försäkringen. Begränsningen gäller inte om det måste antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmordet. Försäkringen gäller aldrig för självmord som inträffar i nära anslutning till försäkringens tecknande. Befintlig sjukdom För försäkringsbelopp upp till 1 prisbasbelopp gäller att försäkringen inte gäller för dödsfall som inträffar under de första 12 månaderna från anslutningen till försäkringen, på grund av sjukdom som den Försäkrade hade symptom på eller fått behandling för, vid tidpunkten för anslutningen till försäkringen. 4. Skadeanmälan och utredning Ersättningsanspråk skall alltid styrkas dödfallsintyg och övriga handlingar som Ikano Försäkring begär för att kunna fastställa rätten till ersättning. Olycksfallsförsäkring 1. Gruppolycksfallsförsäkring Försäkringen gäller för olycksfallsskada som drabbar den Försäkrade, både under arbetstid och fritid så kallad heltidsförsäkring. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Som olycksfallsskada menas också: - förfrysning, värmeslag samt solsting - hälseneruptur, vridvåld mot knä 2. Försäkringsbeloppet Försäkringsbeloppet väljs av försäkringstagaren i ansökan, högsta tillåtna försäkringsbelopp är 3 Prisbasbelopp. Högsta tillåtna inträdersålder är 74 år, dvs före fyllda 75 år. 3. Undantag i försäkringens giltighet utöver de allmänna villkoren Som olycksfallsskada räknas inte: - Förgiftning - Skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form 4. Försäkringen ersätter: - Kvarstående medicinsk invaliditet, som har direkt samband med olycksfallet - Nödvändiga och skäliga läkekostnader med upp till kr (ej akutsjukvård) - Kostnaden för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad upp till kr - Förstörda glasögon och kläder som bars vid olycksfallet med upp till kr. - Reskostnader inom Sverige med upp till kr - Rehabilitering, exempelvis sjukgymnastik mm som anses behövligt för skadans läkning upp till kr - Hjälpmedel som krävs för skadans läkning och ordinerats av läkare upp till kr - Tandskador upp till kr, gäller även tandprotes som burits i munnen vid olycksfallet. (ej akuttandvård) - Merkostnader vid sjukhusvistelse för tillsyn eller skötsel av bostad, exempelvis gräsklippning och snöskottning eller skötsel av husdjur. Detta förutsätter att inte annan familjemedlem kan utföra detta. Kostnader upp till kr ersätts. Samtliga kostnadsersättningar för behandling och resor bedöms utifrån 1

3 skälighet samt nödvändighet och skall godkännas i förväg, av Ikano Försäkring. All vård och behandling skall utföras i Sverige. 5. Utökad info om ersättning Kvarstående Invaliditet Försäkringens ersättning grundas på graden av Invaliditet i förhållande till försäkringsbeloppet. Vid framtida försämring kan den Försäkrade begära omprövning av graden av invaliditet. Denna rätt skall dock påkallas inom 10 år från dess beslut om invaliditetsgraden fastställts av Ikano Försäkring första gången. Försämringen skall också ha ett direkt samband med skadan och inte ha sin orsak i senare tillkomna skador eller sjukdomar eller p g a av naturlig åldersförändring. Utbetalning på grund av kvarstående invaliditet utbetalas när denna kunnat fastställas, normalt tidigast 12 månader från skadetillfället, eller tidigare om det är helt klarlagt att den kan fastställas före denna tidpunkt. Om bedömningen fördröjs (och förväntas dröja mer än 6 månader ytterligare) oavsett orsak utbetalas efter 12 månader en prelimiminär ersättning som beräknas av Ikano Försäkring med hjälp av den information som finns tillgänglig. Om den Försäkrade avlider innan invaliditetsgraden kunnat fastställas utbetalas ett belopp till den Försäkrades dödsbo som beräknas avseende medicinskt invaliditet, där graden av invaliditet med säkerhet kan fastställas med hjälp av den information som finns tillgänglig. Nedtrappning av försäkringsbeloppet görs inte på grund av den Försäkrades ålder vid olycksfallet. Om den Försäkrade vid olycksfallet redan tidigare hade en sjukdom eller skada lämnas ingen ersättning för försämring av dessa befintliga skador eller besvär. Skälig hänsyn tas vid fastställande av invaliditetsgraden till befintliga skador och besvär och till vilken grad invaliditeten kan hänföras till olycksfallet. Om den Försäkrade själv genom uppsåt eller genom grov oaktsamhet förvållar olycksfallet kan ersättning komma att nedsättas, i förhållande till omständigheterna och skälighet av nedsättningen. Ikano Försäkring kan helt avslå ersättning vi dessa tillfällen. Reskostnader Försäkringen ersätter resekostnader inom Sverige. Utbetalning sker vid vård, rehabilitering och eller för resor till och från arbete under läkningstiden för skadan och inom 90 dagar från skadetillfället. Ikano Försäkring avgör skäligheten av reskostnader beroende på skadans påverkan, art och omständigheter i övrigt. 6. Samordning med annan försäkring Ersättning för kostnader som ersatts från annan försäkring såsom allmän försäkring, reseförsäkring, trafikförsäkring, arbetsskadeförsäkring eller annan privat eller kollektivavtalad försäkring utges ej. 7. Skadeanmälan och utredning Ersättningsanspråk skall alltid styrkas med originalhandlingar och intyg och de övriga handlingar som Ikano Försäkring begär för att kunna fastställa rätten till ersättning. Vid skadeanmälan måste du upplysa Ikano Försäkring om skadan omfattas av någon annan försäkring. Du har aldrig rätt till högre kostnadsersättning sammanlagt från flera bolag än vad som svarar mot skadan. Detta gäller endast ersättning för kostnader. Allmänna villkor 1. Geografisk giltighet Försäkringarna gäller om annat ej angivits i dessa villkor inom Norden. Försäkringarna gäller även vid resa utom Norden om den planeras pågå under högst 360 dagar. 2. Administration För skadehantering och riskbedömning svarar alltid Ikano Försäkring, det dagliga arbetet kan utföras av den eller de partners som bolaget från tid till annan tecknat avtal med. 3. Upplysningsplikt Försäkringstagaren och den Försäkrade är skyldiga att på Ikano Försäkrings begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för om försäkringen ska meddelas, vidmakthållas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren och den Försäkrade är under försäkringstiden skyldig att upplysa Ikano Försäkring om sådana förändringar hos den Försäkrade som kan ha betydelse för försäkringen, bosättning utanför Sverige. En Försäkringstagare eller Försäkrad som inser att tidigare lämnad information är oriktig eller ofullständig, ska omedelbart rätta uppgifterna. 4. Oriktiga uppgifter Om den Försäkrade, eller någon annan med dennes vetskap, har lämnat oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande eller förnyelse kan det medföra att försäkringen är ogiltig i sin helhet eller att rätten till ersättning begränsas enligt försäkringsavtalslagens bestämmelser. Om den som begär ersättning från försäkringen med avsikt eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller ofullständig uppgift eller förtiger eller döljer något förhållande som har betydelse för bedömningen av rätten till ersättning eller Ikano Försäkring ansvarighet enligt försäkringen så kan ersättningen sättas ned i den omfattning som är skälig med hänsyn till omständigheterna. 5. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i försäkringsavtalet Ikano Försäkring äger sätta annan försäkringsgivare i sitt ställe genom s.k. beståndsöverlåtelse. Sådan överföring får ske enbart om den omfattar alla Försäkrade och inkluderar övertagande av ansvar för pågående försäkringsfall såväl som den Försäkrade som beviljats premiebefrielse före överföringen. Sådan överföring kräver inte Försäkringstagarens godkännande. 6. När försäkringen börjar gälla Anslutning till försäkringen sker genom anmälan till Ikano Försäkring. Försäkringen börjar gälla dagen efter den avsänts till Ikano Försäkring under förutsättning att den Försäkrade uppfyller samtliga anslutningskrav. 7. Ångerrätt Om du ångrar dig Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Ikano Försäkring inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet genom att på valfritt sätt kontakta Ikano Försäkring. Du får då tillbaka inbetald premie. Du kan även när som helst skriftligen meddela Ikano Försäkring att du inte längre önskar behålla din försäkring och oförbrukad premie återbetalas då. Utbetalning sker inte om beloppet understiger 10o kr. 8. Gruppförsäkring Gruppen bestar av de Försäkringstagare och Försäkrade som är anslutna/ försäkrade i Ikano RPG Liv- & Olycks- 2

4 fallsförsäkring. En förutsättning för att försäkringen för enskild ska kunna vara giltig är att gruppavtalet galler. Försäkringen omfattar samtliga personer som anmälts till gruppavtalet, som gäller 1år i taget. Försäkringen kan på de villkor Ikano Försäkring anger, förlängas med ett år i sänder. Ansökan om försäkring kan göras så länge den Försäkrade inte uppnått försäkringens högsta inträdesålder. Ikano Försäkring har rätt att, vid förlängning av en försäkring, andra försäkringsvillkoren och eller premien. Om sådan ändring sker tillämpas dessa förändringar först vid närmast följande försäkringsårsskifte. 9.Premiebetalning Premien för försäkringen ska betalas av Premiebetalaren. Den första premien ska betalas senast 14 dagar efter att premiefakturan har avsänts. Fortsatta premiebetalningar ska betalas i förskott senast på den första dagen i varje premieperiod. Om premieperioden är längre än 1månad får premien även betalas inom 1 månad efter att premiefakturan avsänds, om detta ger längre tid. Premien förbrukas under löpande försäkringstid och vid sänkning av belopp återbetalas normalt oförbrukad eller felaktigt erlagd premie, till Försäkringstagaren. Återbetalning av belopp understigande so kr görs inte. 10. Dröjsmål med premiebetalningen Om premien inte betalas i rätt tid får försäkringen sägas upp av Ikano Försäkring. Uppsägning sker skriftligt med 14 dagars uppsägningstid från avsändandet. Om hela premien betalas under uppsägningstiden fortsätter försäkringen att gälla, i annat fall upphör den. En försäkring som har upphört på grund av obetald premie kan återupplivas genom att alla obetalda premier betalas inom 3 månader från det att uppsägningen fått verkan. Försäkringen börjar då gälla dagen efter betalningen men gäller inte för någon händelse under perioden som försäkringen var uppsagd eller för senare följder därav. Försäkringen kan inte återupplivas om dröjsmålet avser den första premiebetalningen. Vid dröjsmål med premiebetalning har Ikano Försäkring rätt att kräva dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande lagstiftning därom. 11. Ändringar Om de grundläggande förutsättningarna för försäkringen ändras under försäkringstiden, exempelvis genom lag, för ordning, myndighetsföreskrift eller annat tvingande påbud, tar försäkringen ändras i motsvarande mån med verkan från och med den premieperiod som infaller närmast efter att 1månad har förflutit från det att skriftligt besked om ändringen har avsänts till Försäkringstagaren. Ikano Försäkring äger vidare rätt ändra i försäkringsvillkoren om detta krävs av försäkringstekniska skäl eller annars för att upprätthålla god standard av försäkrings- och rörelserisker eller annan särskild omständighet. En sådan rätt föreligger om den krävs för att upprätthålla en skälig prissättning samt skälig föredelning av risker inom försäkringstagarkollektivet. Ikano Försäkring äger inte rätt att ändra i villkoret till nackdel for Försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad på grund av att försäkringsfall inträffat eller den Försäkrades hälsa försämrats. Ikano äger vidare rätt att göra redaktionella ändringar i försäkringsvillkor utan att i särskild ordning meddela Försäkringstagare och eller Försäkrad. Vid dessa ändringar skall den försäkrade informeras. 12. Åtgärder vid skada Anmälan om händelse som kan ge rätt till ersättning och framställan om ersättningskrav ska ske så snart som möjligt och enligt de anvisningar som lämnas av Ikano Försäkring. Den Försäkrade och Försäkringstagaren ska tillhandahålla de upplysningar och intyg och godkännanden för inhämtande av upplysningar om den Försäkrade, som Ikano Försäkring begär som krävs för att fastställa rätten till ersättning och fortsatt behandling. Om Ikano Försäkring ej kan erhålla korrekta upplysningar från, vårdgivare, sjukhus, Försäkringskassan eller annan, kan rätten till ersättning helt eller delvis begränsas. Ikano Försäkring ska betala försäkringsersättning senast en månad efter det att rätten till ersättning inträtt och den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som Ikano Försäkring ska betala ränta enligt 6 i räntelagen (197s:63s) om betalning inte sker i tid. Undantag 1. Särskilt riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte, om ej annat särskilt anges i försäkringsbesked eller om Ikano Försäkring gjort skriftligt tillägg till dessa villkor, för skador som uppstått på grund av att den Försäkrade är eller har varit verksam: - som förare eller i övrigt tjänstgörande ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller all flygsport inklusive fallskärmshoppning, ballongflygning, motorflyg, segelflygning och drakflygning; - i yrkesmässig provflygning som stuntman, luftakrobat eller liknande - i all motorsport även träning - i bergsklättring - i extrema sporter, äventyrs sporter eller deltagande i expedition av äventyrskaraktär, expeditions- eller äventyrsverksamhet i polarregionerna eller i tropiska områden - i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande; - med boxning på elitnivå; - med dykning på större djup än 18 meter, all ensamdykning, dykning på vrak eller i is eller i grottor; - i speciellt riskfylld yrkesverksamhet såsom vaktare, militär eller livvakt - i verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning om korrekt utrustning ej burits Skador som uppstår med samband med att den Försäkrade varit verksam i någon idrott om den Försäkrade för utövandet erhållit årlig ersättning överstigande ett prisbasbelopp ersätts inte. 2. Kollektiv skadehändelse Försäkringen gäller inte för kollektiv sjukdomssmitta där myndigheterna leder insatserna for de drabbade. 3. Krig eller politiska oroligheter som uppkommer i samband med att den Försäkrade deltar i, eller närvarar vid, väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter i Sverige eller utomlands. Om väpnad konflikt eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut där den Försäkrade vistas utanför Sverige så gäller begränsningen ovan inte under de 3 första månaderna efter utbrottet, förutsatt att den Försäkrade inte upprätthåller någon yrkesmässig funktion i förhållande till händelsen. 4. Atomkärnreaktion som har uppstått i samband med atomkärnreaktion. 3

5 5. Terrorhandling Försäkringen gäller inte för skador om orsakats av eller står i samband med eller annars är en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller som följd av terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att: - allvarligt skrämma en befolkning otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att föra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd, eller - allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. 6. Force Majeure Ikano Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller behandling av skadad person fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser utanför Ikano Försäkrings kontroll, konfiskation eller nationalisering, myndighets åtgärder, naturkatastrof eller skada på person och egendom genom order från regering eller myndighet. 7. Brottslig handling som har samband med att den Försäkrade har utfört eller medverkat till en brottslig handling som enligt svensk lag kan medföra böter eller fängelsestraff. 8. Framkallande av försäkringsfall som har framkallats av den Försäkrade själv med uppsåt. Om den Försäkrade själv genom grov vårdslöshet eller medvetet har framkallat en åkomma eller förvärrat följderna därav, reduceras ersättningen i den omfattning som är skälig med hänsyn till den Försäkrades förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om det kan antas att den Försäkrade har agerat eller underlåtit att agera med insikt om att detta innebar en betydande risk för åkomma. Preskription Rätten till ersättning preskriberas om talan inte väcks mot Ikano Försäkring inom 3 år efter den ersättningsberättigade fick kännedom om de omständigheter som ger rätt till ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Om anspråk framställs till Ikano Försäkring inom denna preskriptionsfrist, men det föreligger oenighet om rätten till ersättning, preskriberas rätten till ersättning tidigast när 6 månader har förflutet från det att Ikano Försäkring har tagit slutlig ställning till anspråket. Efterskydd När försäkringen upphör p g a att den försäkrade lämnar gruppen av försäkrade gäller efterskydd i 90 dagar, med samma rätt till ersättningsbelopp som om den försäkrade kvarstått i gruppen. Efterskydd gäller inte i något fall om den Försäkrade: - hade omfattats av försäkringen i kortare tid än 6 månader när den upphörde - har uppnått 75 års ålder - bosätter sig utomlands - om gruppavtalet upphör att gälla Fortsättningsförsäkring Försäkrad som lämnar gruppen av försäkrade har rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring utan krav på förnyad hälsoprövning. Ersättningsbeloppen gäller för denna försäkring på samma sätt som om den försäkrade kvarstått i gruppen. Premien bestäms av Ikano Försäkring från tid till annan. Fortsättningsförsäkring upphör när den försäkrade fyller 85 år. Den som inte är nöjd Om vi fattat beslut rörande din försäkring eller utbetalningen av ersättning som du inte är nöjd med, kan du begära en omprövning av beslutet. I första hand vill vi att du vänder dig till oss på Ikano Försäkring, så kanske vi kan klara ut eventuella missförstånd. Om vi ändå inte är överens så kan du: Skriva ett brev till: Klagomålsansvarig Ikano Försäkring Box 1202, Sundbyberg Men du kan också göra något av följande: Vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan ge dig råd och anvisningar. Du kan kontakta dem via telefon: Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan nå dem på telefon Du kan kontakta dem via telefon: Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan nå dem på telefon Väcka talan i allmän domstol Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring, våra samarbetspartners och våra återförsäkrare för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag, eller annan författning. Ikano Försäkring är personuppgiftsansvarigt. Du kan vända dig till den personuppgiftsansvarige med frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av dina personuppgifter som förekommer i Ikano Försäkring hos vår personuppgiftsansvarige. Adress: Personuppgiftsansvarig Ikano Försäkring, Box 1202, Sundbyberg Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela Ikano Försäkring att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Bland de uppgifter som kan komma att lämnas till oss är uppgifter om sjukdomar och hälsotillstånd. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas i samband med riskbedömning, skadereglering och återförsäkringsärenden. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EUoch EES-området, som bolag i denna koncern samarbetar med. 4

6 Ordlista Ansvarstid Med Ansvarstid menas den tid under vilken ersättning kan lämnas för varje försäkringsfall. Försäkringsfall Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffat. Försäkringsskyddet gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. Norden Avser Sverige, Norge (utom Spetsbergen), Finland, Island och Danmark (utom Grönland och Färöarna). Prisbasbelopp Det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt socialförsäkringsbalken 2 kap. Socialförsäkringsskydd Med socialförsäkringsskydd menas att du har rätt till så kallade arbetsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) på grund av arbete i Sverige. Förmånerna är för närvarande bland annat sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadeersättning, föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, efterlevandeskydd eller pension. 5

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2010-07-01. Villkor Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2010-07-01. Villkor Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2010-07-01 1 Innehållsförteckning A..................... Försäkringsavtalet 3 1................................................ Parter 3 2...............................................

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01 PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor AB Previa Gällande från 2013 01 01 Innehåll : PLUS Privatvårdsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av Försäkringsbevis

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2011-03-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Startklar och Startklar Plus Försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-12-01 Folksam ömsesidig sakförsäkring S12405 14-12 3/12 Innehåll Försäkringsvillkor Startklar och Startklar Plus...4 A Förklaringar

Läs mer

Trygga Sjukvårdsförsäkring

Trygga Sjukvårdsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Detta villkor gäller för sjukvårdsförsäkring tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Förenade Liv Gruppförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet.

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet. Olycksfallsförsäkring BAS 65+ personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Villkor Gruppförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max

Sjukvårdsförsäkring. Villkor Gruppförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max Sjukvårdsförsäkring Villkor Gruppförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max 2 Sjukvårdsförsäkring Grupp Bas Plus Max Vid frågor till Folksams vårdrådgivning kontakta vårdrådgivningen på telefon 0771-968

Läs mer

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 AVANZA BANK 2013-09-30 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR AVANZA BANK 2012:1

Läs mer