KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024"

Transkript

1 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN

2 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten inom Plan- och kartavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns för verksamheten och på vilket sätt verksamheten kan uppnå dessa mål. Verksamhetsplanen avses justeras och antas av nämnden vid varje årsskifte för att lägga grunden för arbetet under det kommande året. Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: Del 1 - VERKSAMHETEN Innehåller beskrivning av de olika uppdrag/ arbetsmoment som kart- och mätenheten har att hantera samt rutiner för hur dessa hanteras. Del 2 - FRAMTIDEN Innehåller beskrivning av förändringar som verksamheten står inför och hur dessa kan genomföras och hur de påverkar övrig kommunal organisation. Foton på framsidan är tagna av personalen på kart- och mätenheten

3 INNEHÅLL Del 1 - VERKSAMHETEN MÅL FÖR VERKSAMHETEN 4 ARBETSFORMER 4 UPPDRAGSTYPER 6 GIS 8 UPPFÖLJNING 9 Del 2 - FRAMTIDEN UTRUSTNING 10 NYA UPPDRAG 10 ÖVERSYN TAXOR OCH AVGIFTER 11 GIS 11

4 DEL 1 VERKSAMHETEN MÅL FÖR VERKSAMHETEN Mål Kommuners attraktivitet är ett viktigt konkurrensmedel idag för att nå befolkningsökning och tillväxt. Den fysiska miljön som möter besökaren i kommunen blir ofta symbol för om kommunen uppfattas som trevlig eller inte. Stadsbyggnadsoch miljöfrågorna är en viktig länk i att utveckla Strömstads kommun till en attraktiv kommun, med goda livsmiljöer för medborgarna. Mycket av det arbete som kommunen bedriver som berör vår fysiska miljö bygger på ett bra kartunderlag för att få ett bra resultat i slutänden. Strömstads Kommun har antagit ett övergripande långsiktigt mål: Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalité, miljö- och kulturvärden stärks. Samtliga delar av kommunens organisation ska arbeta för att nå detta mål och i många förvaltningars arbete ligger grunden i detta arbete i ett uppdaterat och tillförlitligt kartmaterial. Målet för kart- och mätenheten är således att kunna bistå övriga delar av den kommunala organisationen med ett fullgott kartmaterial. En stor del av verksamheten riktar sig även ut mot medborgarna som köper tjänster och kartmaterial av kommunen. Målet för kart- och mätenheten är att lämna god service och kvalitet till medborgarna och kunna leverera önskade tjänster och material. Handlingarna som tas fram ska vara tydliga, åskådliga och belysande med text anpassad för mottagaren. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet. Styrande dokument De lagar och förordningar som främst styr verksamheten är Plan- och bygglagen samt rekomendationer i kart- och mätfrågor från Lantmäteriet. Utöver dessa dokument finns riktlinjer som Miljö- och byggnämnden antagit som berör verksamheten, t ex riktlinjer för nybyggnadskarta samt nämndens styrkort. I nämndens styrkort är det främst målet om tillgänglighet till information via webben som berör verksamheten. Ett mål för 2011 är att börja arbeta med externa webbkartor samt att interna länka detaljplaner till giswebben vilket bör öka användadet av dessa tjänster. ARBETSFORMER Kartprogram År 2005 infördes ett nytt karthanteringsprogram i Strömstads Kommun. Samma program infördes samtidigt även i Munkedals och Tanums kommun efter en gemensam upphandling. Det valda karthanteringsprogrammet är Geosecma som idag används i alla tre kommunerna. Leverantör av programvaran är ESRI S-GROUP där kommunen har ett supportavtal. År 2007 sades det gamla karthanteringsprogrammet upp och sedan dess är Geosecma karthanteringsprogrammet som används på kart- och mätenheten. Avdelningen har även tillgång till AutoCAD och ArcMap för att kunna öppna vissa filer. Kopplat till Geosecma finns också ett geodesiprogram för beräkningar. Sommaren 2008 bytte Strömstads kommun till referenssystemet SWEREF Detta är ett svenskt referenssystem, anpassat till europeisk standard, med en noggrannhet över Sverige på centimeternivå och används idag i stort sett av alla myndigheter. Med SWEREF 99 får Sverige ett enhetligt referenssystem som underlättar utbyte av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå samt optimerar datainsamlingsmetoder och mätningsverksamhet. 4

5 Från och med den 1 januari 2010 har Strömstads kommun även ett nytt höjdsystem, RH2000. RH200 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Utrustning För att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och med hög standard är det viktigt att utrustningen som vi arbetar med är bra. Totalstation Enheten har idag två totalstationer, en från år 2000 och en från år GPS Avdelningen köpte in en GPS 2007, vilken fungerar bra. Verksamheten har behov av ytterligare en GPS för att kunna arbeta optimalt. Bil En ny bil, Toyota Hiace, leacades 2008 för tre år framåt. Denna täcker behoven för verksamheten och har kompletteras med hyllor i lastutrymmet för att kunna transportera utrustning på ett säkrare sätt. Planen för 2011 när leacingen går ut är att köpa bilen då den beräknas kunna köras flera år till. Plotter Avdelningen har en plotter som köptes I huvudsak är det Plan- och kartavdelningen som använder den men några från andra förvaltningar nyttjar den också. Finns i nuläget inget behov av uppgraderingar eller förändringar på denna. Bergborrmaskin Den bergborrmaskin som används i verksamheten idag är minst 10 år gammal och behöver troligen ersättas om 3-5 år. Metallsökare Införskaffades en ny Ortofoto Ortofoto, som är ett skalriktigt flygfoto, finns över hela kommunen. Ortofotot kan kombineras med annan geografisk information. Det nuvarande ortofotot är från När väg E6 är färdigbyggd genom kommunen finns anledning att beställa nya ortofoto eftersom vägdragningen är något som kommer påverka kommunen i flera hänseenden. En översyn av upphandling ska göras ihop med de övriga Nordbohuslänska kommunerna. Fältdator Enheten har idag tre fältdatorer, införskaffade 2008, 2009 och Dessa utgör en viktig del för att mätning ska kunna genomföras på olika ställen samtidigt, vilket ökar enhetens effektivitet. Vid eventuellt inköp av ny GPS kommer den ena av dessa att uppgraderas. Avtal Avdelningen har idag tecknade avtal med Telia och Fortum rörande deras nyttjande av kommunens primärkarta. Avtalen är gamla och behöver ses över under När det gäller nyttjande av primärkartan för Tekniska förvaltningen och Strömstad lokaler/ byggen finns överenskommelser om en avgift på kronor per år för var och en. I denna avgift ingår nyttjandet av kartan men inte kostnader för nedlagt arbete om det krävs. Avtal finns kring nyttjandet av kartan med båda parter. Kommunen har via avtal nyttjanderätt till Lantmäteriets Fastighetskarta för eget bruk. Kartan finns idag tillgänglig dels genom Kart- och GISverktyget Geosecma och även via intranätets GISWEB. Fastighetskartan uppdateras idag 4 ggr/år. Kart- och mätenheten ansvarar för uppdateringen. I Fastighetskartan finns koppling till fastighetsinformation och KIR (kommuninvånarregister). Fastighetsinformationen innehåller bl a lagfaren och taxerad ägare, area, fastighetens adress, värdeenhet, gällande planer och förrättningar. Uppdatering av denna information sker 1 gång/ vecka av IT-avdelningen. Tillsammans med fastighetskartan uppdateras också registerkartan, innehållande bl a avgränsningslinjer för detaljplaner. Även Lantmäteriets Terrängkarta finns inköpt till kommunen som gör att denna kan nyttjas i 5

6 Geosecma. Det kan finnas anledning att göra ett nytt köp när väg E6 är klar genom kommunen. Kommunen har idag ett avtal med Lantmäteriet avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar. Det innebär att vi lämnar information till Lantmäteriet och får ersättning för detta. Det finns olika nivåer för ersättning som beror på vilken information Lantmäteriet får från kommunen. Idag ligger vi på den lägsta ersättningsnivån inom två kategorier och i mellersta nivån inom en kategori. Kommunen har en del jobb att åtgärda brister i vårt material för att kunna hamna i en högre ersättningsnivå hos Lantmäteriet. En översyn av avtalet är planerad till början av Fakturering Underlag för all fakturering tas fram på avdelningen men inte själva utskicket av fakturorna. UPPDRAGSTYPER Kart- och mätenhetens verksamhet kan indelas i olika uppdragstyper; systemansvar, ajourhållning av primärkarta, ajourhållning av kommunens VA-nät, plottning, mätningsuppdrag, upprätta olika kartor, utsättning, lägeskontroll samt förrättningsförberedelse, kartrelaterade frågor. Systemansvar På Plan- och kartavdelningen finns ett systemansvar för Geosecma. Detta innebär att hålla koll på nya versioner och uppdateringar, samt kommunicera med systemleverantören. Det innebär också ett ansvar för uppbyggnad av strukturer i kommunens databas. Övriga förvaltningar nyttjar programmet och Kart- och mätenheten får ofta utgöra en lokalsupport även om detta inte är ett uttalat uppdrag och inte finns avsatt tid för. Primärkartan är kommunens egen karta och ligger till grund för de kartprodukter som framställs på kommunen. Primärkartan finns inte över hela kommunen utan över mer tätbebyggda områden. Kartans kvalitet är också olika i olika områden. I grunden är kartan framställd genom digitalisering och skanning av äldre analoga kartor men därefter har förändringar i kartan gjorts som är resultat av inmätningar. I de nyligen inmätta delarna är noggrannheten på primärkartan stor. För att ajourhålla och nyproducera primärkartor finns olika vägar att gå. För mindre områden eller där det redan finns gammalt kartmaterial i grunden används oftast inmätning för att komplettera med de förändringar som finns. När det gäller nyproduktion av större områden är det flygfotografering eller flygburen laserscanning som är den bästa vägen. Flygfotografering över ca 1000 ha gjordes våren Under 2009 och 2010 har största delen av dessa områden karterats. Fortsatt arbete med kartering behövs för att kunna ha ett bra kartunderlag bl a som grund för planering. De områden som i första hand är aktuella är Nordby-Svinesund, Södra Rossö och Kungsvik/Stensvik. Framställning av ny karta kan ske genom flygning eller laserscanning. Lantmäteriet håller också på att ta fram en rikstäckande höjddatamodell som kan vara möjlig att använda som grund för kartframställning. I dagsläget finns inte mycket tid till ren ajourhållning, d v s åka ut och mäta in kända förändringar. Ajourhållning av kartan sker främst genom lägeskontroller samt upprättande av nybyggnadskartor och grundkartor. Om tid finns för ajourhållning prioriteras Strömstad tätort. Värdet på kartan är svårt att uppskatta men Ajourhållning av primärkarta 6

7 ett försök har gjorts av Kommunförbundet år 1991 att beskriva ett återanskaffningsvärde. De beskriver ett värde av de stomnätspunkter som finns i kommunen till kr per punkt. Detta är dock inte relevant idag när GPS-tekniken finns. För själva kartan talar de om ett återanskaffningsvärde på ca 2000 kr/ ha. Strömstads Kommun har idag ca 4000 ha primärkarta, i något varierande kvalitet, vilket då skulle ge ett värde på kr. Ungefär samma siffra får man om man räknar ut försäljningsvärdet på hela primärkartan. Det är alltså ett stort värde som vi förvaltar. För att värdet ska hålla sig måste vi ajourhålla och utveckla produkten. Ajourhållning av kommunens VA-nät Avdelningen har tidigare helt ansvarat för att lägga in kommunens VA-nät i kartan. Sedan hösten 2008 har dock Tekniska förvaltningen anställt egen personal för att ta ett större ansvar för denna del. I framtiden kommer Tekniska själva lägga in det material som erhålls från konsulter medan Plan- och kartavdelningen kommer att lägga in det material som vi själva mäter in. Plottning Avdelningen har idag kommunens enda plotter som skriver ut upp till A0 (90 cm i bredd) i färg. Förfrågningar finns från olika avdelningar och förvaltningar om hjälp att skriva ut. Vissa personer från andra förvaltningar har också möjlighet att själva skriva ut på plottern. Det är Plan- och kartavdelningen som står för kostnader för papper och toner till plottern. Sedan 2009 anges kostnader för utskrift på plottern i taxebilagen. förvaltningen och det är därför viktigt att prioritera de interna uppdragen. Idag finns olika taxor för externa och interna uppdrag, se taxebilagan. Förrättningsförberedelse Idag ansvarar Plan- och kartavdelningen för förrättningsförberedelser inom centralorten. Vad som ingår i centralorten är dock inte definierat. Avdelningen utför mätning och markering medan Lantmäteriet verkställer förrättningarna. Upprätta olika kartor Nybyggnadskartor är en hjälp till bygglovshandläggarna vid granskning av bygglov och upprättas enligt de riktlinjer som Miljöoch byggnämnden antagit Den största delen av de nybyggnadskartor som följer bygglov som lämnas in till kommunen har tagits fram på kart- och mätenheten. Även de som produceras av andra ska följa de riktlinjer som nämnden har antagit. Att så sker ligger på Byggavdelningen att kontrollera. Priset för en nybyggnadskarta på upp till 2000 m² är idag 7050 kronor. Grundkartor upprättas som underlag för detaljplanering. Grundkartorna ska innehålla aktuell fastighetsredovisning, inmätta byggnader, avvägningar av terrängen, vägar, murar m m och även tolkning av gällande planavgränsningar, dock endast undantagsvis användning- och egenskapsgräns. Plan- och kartavdelningen upprättar idag flera specialkartor till olika förvaltningar i kommunen. Det kan vara trafikkartor, naturvårdskartor m m. De flesta av dessa jobb går relativt snabbt och det utgår därför ingen debitering för detta arbete. Mätningsuppdrag Det finns flera typer av mätningsuppdrag som avdelningen hanterar exempelvis projekteringsmätning, VA-mätning, inmätningar och beräkningar. Uppdragen är både interna och externa. Kart- och mätenheten är en viktig stödfunktion till framförallt Tekniska 7

8 Utsättning och lägeskontroll Idag utför Kart- och mätenheten utsättning och lägeskontroll på beställning. I Plan- och bygglagen 9 kap 6 står: När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. I dagens kontrollplaner är utsättning och lägeskontroll en egen bilaga till kontrollplanen. Denna kontroll sker i två steg där både utsättning och lägeskontroll ska redovisas till kommunen innan arbetet får fortsätta. Kommunen ställer också krav på att den som utför utsättningen och lägeskontrollen ska vara kvalificerad enligt Lantmäteriets rekommendationer. GIS Strömstad delar tillsammans med Munkedals och Tanums kommuner på en GIS-samordnare, som har till uppdrag att utveckla GIS-användningen (användningen av digitala kartor) i kommunen. GIS-samordnarens roll är att försöka underlätta handläggning av ärenden genom att öka tillgängligheten av kart- och analysmaterial och riktar sig mot alla förvaltningar. Arbetet kan t.ex. bestå i utbildningar i Geosecma, analyser av åldersstatistik (t.ex. för upptagningsområden skolan, valdistrikt), support, inläsning av data, tillgodose behov på GISWEB (enklare GIS-tjänst på intranätet). I tjänsten ingår också att utföra större uppdateringar av data ifrån bl.a. Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Kartrelaterade frågor Kart- och mätenheten får regelbundet interna förfrågningar om vad som går att utföra i Geosecma. Kan man få ut en karta som visar det? Kan man lägga in så här? Avdelningen hjälper till med denna typ av frågor vilket ger en kompetenshöjning för den egna verksamheten då man får prova nya delar av karthanteringsprogrammet som man annars inte kommer i direktkontakt med. Dessa uppdrag debiteras ej utan är en intern service. 8

9 Tekniska, p Tekniska, In VERKSAMHETSPLAN 2011 UPPFÖLJNING I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för verksamheten 2007 utfall 2008 utfall 2009 utfall 2010 utfall nybyggnadskartor utsättningar/lägeskontroll Antalet nybyggnadskartor och utsättningar som utförs hänger ihop med hur många bygglov som beviljas i kommunen har varit ett år med något färre nybyggnationer än tidigare år vilket beror på att inga större sammanhängande bostadsområden har tagits fram. Antalet utsättningar har ökat genom den ökade kontrollen från byggavdelningen i samband med byggsamråden. Beräknad fördelning av tid år 2010 I nedanstående diagram redovisas fördelning av Kart- och mätenhetens tid under år Grundkarto Nybyggnad Administration, bl.a. fakturering Ajourhållning, allmän och inom ABT-avtal Möte, Utbildning Underhåll av instrument och verktyg, justeringar Lantmäteriet, förrättningsförberedelser Övriga mätningsuppdrag Kartservice Bygglov, lägeskontroller Bygglov, utsättningar Övrig tid Tekniska, kartservice och övrigt Grundkartor Nybyggnadskartor Tekniska, Inmätning Tekniska, projekteringsmätning Tekniska, k Bygglov, ut Bygglov, lä Övriga mät Lantmäterie Underhåll a justeringar Möte, Utbild Ajourhållnin avtal Administrat Kartservice Övrig tid 9

10 DEL 2 FRAMTIDEN UTRUSTNING För att kunna ta fram primärkarta i områden där vi idag saknar detta krävs mer flygfotografering eller laserscanning och kartering. Var som behöver flygfotograferas beror på i vilken riktning som politikerna beslutar att kommunernas tätorter ska växa. Troliga behov finns i Nordby-Svinesund i första hand. Alternativ till flygfotografering och laserscanning kan vara att köpa in den höjddatamodell som Lantmäteriet tar fram över hela landet. Denna kommer ge en god grund för fortsatt kartframställning i hela kommunen. Det företag som hittills levererat Geosecma till kommunen är sedan år 2007 uppköpt av ESRI. En ny produkt, Geosecma for ArcGIS, håller på att utvecklas och det råder en osäkerhet vad som händer med Geosecma i framtiden.inköpet av Geosecma gjordes gemensamt av Tanum, Munekdal och Strömstad. Även en uppgradering till Geosecma for ArcGIS bör ske gemensamt eftersom vi då kan få effektivare installation samt lägre utbilningskostnader. Tillsammans med Tanum och Munkedal arbetas med ett införande av Geosecma for ArcGIS i alla tre kommunerna år Första steget för detta är en förstudie för att klargöra så att samtliga de moduler som kommunerna använder är färdiga från leverantören. De flesta av kommunens detaljplaner är scannade men ännu saknas några. För att underlätta det dagliga arbetet för flera avdelningar är det av stor vikt att även resterande detaljplaner kan kommas åt digitalt. De detaljplaner som inte är scannade är de som är gamla och där kommunens original inte är av tillräcklig kvalitet för att scannas. Arbete pågår med att köpa hem dessa från Lantmäteriet för att få ett heltäckande digitalt underlag. Under 2011 behövs en genomgång av gamla detaljplaner tillsammans med Planenheten och Byggavdelningen för att komma fram till en plan för uppdatering av gamla föråldrade detaljplaner. Nya avgränsningar kan behöva göras av nya planer för att undvika att små delar av gamla detaljplaner blir liggande kvar. NYA UPPDRAG När det gäller samverkan med grannkommunerna har diskussioner förts under 2010 och några mätuppdrag har utförts i framförallt Munkedals kommun där Strömstad hjälpt till med förberedelser för byte av höjdsystem. Diskussionerna inom mätområdet bör fortsätta under 2011 både vad gäller att utföra mätuppdrag men också att utveckla gemensamma rutiner. När det gäller rutiner är det viktigt att ha en samverkan med alla kommuner i NOBO. När det gäller samverkan inom GIS-området pågår ett arbete inom NOBO. När det gäller den GIS-samordnare som finns gemensam för Tanum, Munkedal och Strömstad har dessa kommuner förklarat att det inte ingår som en arbetsuppgift att utreda samverkan för fler kommuner, detta är en uppgift som måste ligga utanför den GISorganisation som finns idag. Inför övergång till Geosecma for ArcGIS inleds också ett sammarbete med Lysekils kommun. Under 2011 införs en ny Plan- och bygglag. Hur den kan komma att påverka kart- och mätverksamheten är ännu oklart men införandet kommer troligen att medföra några förändrade rutiner i arbetet. 10

11 Under 2011 ska en diskussion föras med Lantmäteriet om möjligheten att kommunen gör markeringsarbeten i kommunala planområden även utanför tätorten i samband med förrättningar. ÖVERSYN TAXOR OCH AVGIFTER Införandet av en ny Plan- och bygglag kan komma att innebära förändrade taxor för verksamheten. GIS Internt kommer arbetet för att öka GISanvändningen i de mjuka förvaltningarna att fortsätta. Det finns en stor potential för att underlätta handläggning inom skola och omsorg med hjälp av GIS. En målsättning under 2011 är att på den interna GIS-webben skapa länkar till gällande detaljplaner direkt från kartan. Ett sätt att ge en ökad service för kommuninvånare kan vara att skaffa en extern GIS-karta där man t.ex. kan lägga ut skolor, badplatser, pågående planer eller annat som kan vara av intresse för kommuninvånare. Detta kan leda till en minskad belastning på kommunen om en del frågor kan besvaras på en extern GIS-karta. En stor del av GIS verksamheten under 2011 kommer att ägnas åt förstudie inför en eventuell övergång till Geosecma for ArcGIS. 11

12 KART- OCH MÄTENHETEN Kart- och mäteneheten ansvarar för kommunens kartverk och för kartframställning inom kommunens verksamhetsområde. Vi utför mätningar och utstakningar, nybyggnadskartor, grundkartor samt förbereder inför lantmäteriförrättningar. Vi utför även konsultuppdrag. Dessutom ansvarar vi för adressättning och ajourhållande av adressregistret. MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN PLAN OCH KARTAVDELNINGEN Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Telefon vxl: Hemsida:

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,,

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN 2013-1688 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande

Läs mer

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: kommunala mål och beskrivning av kart- och mätenhetens verksamhet.

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar: kommunala mål och beskrivning av kart- och mätenhetens verksamhet. #$!"! "!" %&'()*+, **-, Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de poitiska målsättningar

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska #$!"! "!" %&'()*+,-.,,., Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Handlingsplan för GIS

Handlingsplan för GIS Handlingsplan för GIS för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 GIS-grupp Syfte GIS-gruppen består av representanter för samtliga förvaltningar och bolag i

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun Outsourcad lagring och drift Ljungby kommun Danfilip Lundberg GIS-Samordnare Bakgrund - 2007 Lokal installation av programvaror, hög belastning på IT-avd med uppdateringar, programkörningsfel, m.m. Hantering

Läs mer

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2014 sidan 2 av 11 sidan 3 av 11 Innehållsförteckning Allmänt... 4 Grundprincip för avgifter... 4 Samverksansavtal... 5 Nyttjanderättsansavtal...

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Underlag för taxekonstruktion

Underlag för taxekonstruktion Underlag för taxekonstruktion Kristina Isacsson, SKL Kommunala Lantmäteridagarna 2016-11-24 Kommunen väljer metod och upprättar taxa Måste taxan se ut på ett visst sätt? Nej! SKL tar fram underlag till

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Administration (Verksamhet 8513)

Administration (Verksamhet 8513) Verksamheten omfattar: Administration Hållbar utveckling inklusive klimat- och energirådgivning Administration (Verksamhet 8513) Verksamheten hanterar gemensamma och övergripande frågor för hela förvaltningen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet ansvarar för att genomföra fastighetsbildning, förmedla och utveckla geografisk

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET)

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggarfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp

Läs mer

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016, 413, Att börja gälla från 1 januari 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Läs mer

NORMALAVTAL DRK Datum:

NORMALAVTAL DRK Datum: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Datum: 2007-10-03 Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Riktlinjer för nybyggnadskarta och utstakning. Beslutad av byggnadsnämnden 2 feburari 2012, 11. Dnr MBK

Riktlinjer för nybyggnadskarta och utstakning. Beslutad av byggnadsnämnden 2 feburari 2012, 11. Dnr MBK Riktlinjer för nybyggnadskarta och utstakning Beslutad av byggnadsnämnden 2 feburari 2012, 11. Dnr MBK2012.13 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Lagar och bestämmelser om nybyggnadskarta och utstakning... 4 2.1

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2016

KART- OCH MÄTTAXA 2016 KART- OCH MÄTTAXA 2016 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2015-11-30, 208 Inledning Kommunens rätt att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

TAXA för GIS-enhetens verksamhet

TAXA för GIS-enhetens verksamhet Sid 1(16) TAXA KS-715/2004 240 TAXA för GIS-enhetens verksamhet Taxor för bygglovsanknutna verksamheter, nybyggnadskarta och husutsättning, som utförs på GIS-enheten redovisas i Byggnadsnämndskontorets

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad med 2017

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:5 Dnr. KS 2015/0081-249 Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Taxa för kart- och mätenhetens verksamhet ÖFS 2015:7 Antagen av Kommunfullmäktige:2015-05-04, KF 3:14 Dnr: KS 2015/0081-249 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS (SBF) KART-

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Version 2014-02-14 Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Gränspåvisning 1 705 426,25 2 131,25 Detta gäller första gränspunkten,

Läs mer

VA-GIS i regional samverkan

VA-GIS i regional samverkan VA-GIS i regional samverkan Verksamheten Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning att: Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde kommun Skövde Fakta Ca 51 000 invånare i Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäteri ca 33 pers (Plan 6, K&M 7, Bygglov 9, Adm 6) KLM Kommunal lantmäteri

Läs mer

Om skäl för reducering av taxebeloppet föreligger, har MBK-enheten rätt att medge sådan.

Om skäl för reducering av taxebeloppet föreligger, har MBK-enheten rätt att medge sådan. Taxa år 2008 Principer för taxa avseende tekniska kontorets mätningstekniska Verksamhet Taxan är beslutad i Kommunfullmäktige den 17 december år 2007, 177. Allmänt Den som nyttjar kommunens mätningstekniska

Läs mer

Tekniska nämnden. 1 Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och avvisar utmaningen i sin helhet.

Tekniska nämnden. 1 Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och avvisar utmaningen i sin helhet. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-03-04 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/89 Utmaning från Svenska Mätcenter AB av viss kommunal verksamhet Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

ArcGIS KOMMUNLICENS. Följande programvaror omfattas av ArcGIS Kommunlicens:

ArcGIS KOMMUNLICENS. Följande programvaror omfattas av ArcGIS Kommunlicens: ArcGIS KOMMUNLICENS ArcGIS Kommunlicens gör det lättare för kommuner att hantera och sprida geografisk information så att den kommer kommunens förvaltningar, bolag och medborgare till del. Licensen ger

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178 Plan- och bygglovtaxa från 1 januari 20178 Inklusive Mät- och karttaxa Antagen KF 2017-xx-xx. 1 Tabell 2 Tidersättning I timkostnanden ingår alla normala kringkostnader, utom inklusive kostnader för lokaler

Läs mer

MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål

MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål Lantmäteriförvaltningen MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål 2003 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSIDÉ...3 2 GEMENSAMMA MÅL...4 2.1 Effekter

Läs mer

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr:

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta i kommuner där

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa 1 Bilaga KF 51 /12 Kart- och mättaxa Denna taxa gäller för tekniska nämndens plan- och bygglovsrelaterade verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Sida1/17 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunlantmäteriet TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 Geografisk information kartor... 4 Primärkarta,

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB 2013-11-04 UTKAST till mall för Geodataplan 2014-2016 XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS TEL FAX E-POST WEBB www.kommun.se Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Syfte med geodataplanen 5 3 Vision

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

BYGG VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, Dnr: MBN 2013-1689

BYGG VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, Dnr: MBN 2013-1689 BYGG VERKSAMHETSPLAN FÖR BYGGENHETEN INOM PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN, MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN,, STRÖMSTADS KOMMUN 2014 Dnr: MBN 2013-1689 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten

Läs mer

Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri

Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2003, 200. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande plan- och miljönämnden) den 11 december 2008, 171. Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri

Läs mer

Laserskanning och orienteringskartritning

Laserskanning och orienteringskartritning Laserskanning och orienteringskartritning SOFT:s kartritningskurs 29 juni 1 juli 2011 i Sälen Gunnar Lysell, SOFT & Lantmäteriet gunnar.lysell@lm.se GeoXD AB Det aktuella läget»traditionella analoga flygbilder

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hur kan kartan och geografiska analyser hjälpa till att ta rätta beslut vid vindkraftsplanering? Metria ger svaren och förklarar hur man smart kan samla all nödvändig

Läs mer

Taxa för kart- och mätverksamheten

Taxa för kart- och mätverksamheten Taxa för kart- och mätverksamheten Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-23 146 TAXA 2 (13) Innehåll 1 Bestämmelser om kart- och mättaxan 3 1.1 Beräkningsfunktioner i taxan 3 1.2 Förekommande åtgärdsfaktorer

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning L A N T M Ä T E R I V E R K E T S V E N S K A K O M M U N F Ö R B U N D E T NORMALAVTAL 2000-08-31 1(5) Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning Mellan Lantmäterimyndigheten..län (Lantmäterimyndigheten)

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna

Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna Minnesanteckningar från temagruppsmöte med kommuncheferna Författare: Lena Boman och Elsie Hellström Innehållsförteckning Datum: 2010-04-22 1 Nulägesgruppen Sverker Hellström Succkie Gunnarsson Uppdatering

Läs mer

KOMMUNAL TAXA för Kommunstyrelseförvaltningens mät- och kartverksamhet Gäller fr.o.m Fastställd av kommunfullmäktige

KOMMUNAL TAXA för Kommunstyrelseförvaltningens mät- och kartverksamhet Gäller fr.o.m Fastställd av kommunfullmäktige 1/11 KOMMUNAL TAXA för Kommunstyrelseförvaltningens mät- och kartverksamhet Gäller fr.o.m. 2008-03-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-14 9. Sidnr Innehåll 3 Allmänna bestämmelser 5 Nybyggnadskarta

Läs mer

Karta 1:10 000, raster

Karta 1:10 000, raster 1(8) Datum: Dokumentversion: 2017-12-19 1.0 Produktbeskrivning: Karta 1:10 000, raster LANTMÄTERIET 2017-12-19 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA. "Vi är ett nav för geografisk information i staden"

PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA. Vi är ett nav för geografisk information i staden PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA "Vi är ett nav för geografisk information i staden" Göteborgs stad förvaltar stora mängder geografiska data som kan användas i olika sammanhang. Vi har en samlad kompetens och

Läs mer

Adresser i samhället. kommunernas roll. Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet

Adresser i samhället. kommunernas roll. Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Adresser i samhället kommunernas roll Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Adressen en allt viktigare nyckel i samhällets olika IT-system Aktuella och korrekta

Läs mer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Markdetaljer Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter Markdetaljer_ 1(12) UPPHOVSMAN Svensk geoprocess

Läs mer

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4)

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4) Datum Dnr 2015-08-19 BYGG.2015.56 1 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare/Miljöinspektör BETSEDE ÄNG AB Tjänsteskrivelse BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Effektiv process Byggnad

Effektiv process Byggnad 1(11) Byggnad 1 Syfte Syftet är att beskriva processflöden där det är hög effektivitet i samverkan mellan kommunen och Lantmäteriet i samband med ajourhållning av byggnad, s.k. Byggnad. 2 Kunder och intressenter

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA. "Vi är ett nav för geografisk information i staden"

PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA. Vi är ett nav för geografisk information i staden PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA "Vi är ett nav för geografisk information i staden" Göteborgs Stad förvaltar stora mängder geografiska data som kan användas I flera olika sammanhang. Hos oss hittar du flygbilder,

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn - Åtta kommuner invånare. GIS-samverkan Södertörn

GIS-samverkan Södertörn - Åtta kommuner invånare. GIS-samverkan Södertörn S:t Isidor 1475 - Åtta kommuner - 415 859 invånare Det dagliga arbetet Gemensam utbildning Gemensamt digitalt vägnät Harmoniserade geodata Lokala handlingsplaner Gemensam handlingsplan Strategi för spridning

Läs mer

Detta gäller första gränspunkten, fr o m andra punkten är avgiften per punkt lägre, se prislista

Detta gäller första gränspunkten, fr o m andra punkten är avgiften per punkt lägre, se prislista Version 2016-03-01 Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 1 050 262,50 1 312,50 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Gränspåvisning 1 762 440,50 2 202,50 Detta gäller första

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter

Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter Version 5.1 Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter Division Geodata, Geografisk insamling 2016-10-12 Varför Tjänstebaserad uppdatering Version 5.1 Bidrar till en effektivare insamling

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet

Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Joakim Schillén Datum 2015-02-10 Dnr KS 2015/0081-249 Till Kommunstyrelsen Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 - Konsekvenser

Bilaga 1 - Konsekvenser Bilaga 1 - Konsekvenser 1. Bruttolista er Område Direkta er Indirekta er Kvalitativ Vid beställning av förrättningsmätning, i samband med köp av mark, kom LM inte att göra en inmätning av reservatsgräns

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Ellös högstadieskola, matsalen kl. 08:15-13:30, 14:30-16:30. Lars Edström, ej

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Ellös högstadieskola, matsalen kl. 08:15-13:30, 14:30-16:30. Lars Edström, ej 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-16 Plats och tid Ellös högstadieskola, matsalen kl. 08:15-13:30, 14:30-16:30 Beslutande Kerstin Gadde Lars Edström, ej 169-170 Els-Marie Ragnar Bo Andersson Birthe

Läs mer

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99 Förenklad användning av lägesbunden information Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar även utbytbarheten

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Riktlinjer för GIS. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

Riktlinjer för GIS. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Riktlinjer för GIS för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 1 Innehåll Organisation...

Läs mer

Beräkningsunderlag för plan- och GIS-taxa 2017

Beräkningsunderlag för plan- och GIS-taxa 2017 Fastställd i Kf 2016-10-24, 110 s Beräkningsunderlag för plan- och GIS-taxa 2017 Giltig fr.o.m. 2017-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bestämmelser om Plan- och GIS-taxa... 3 Tabell

Läs mer

1 Sammanfattning 3. 2 Bakgrund 3. 3 Inledning Förslag på arbetsgång Kostnadsuppskattning Ajourhållning 7

1 Sammanfattning 3. 2 Bakgrund 3. 3 Inledning Förslag på arbetsgång Kostnadsuppskattning Ajourhållning 7 Rapportering av GIS-stödsuppdraget: Kartstöd för identifiering av sjöar och vattendrag enligt regeringens föreslagna avgränsning Del 2 - kostnadsuppskattning Metria AB, WEBB www.metria.se Del 2 - kostnadsuppskattning

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Hur kan geografisk information hjälpa oss att fatta rätt beslut? GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen

Hur kan geografisk information hjälpa oss att fatta rätt beslut? GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Hur kan geografisk information hjälpa oss att fatta rätt beslut? Stefan Peterson Anita Iversen Mats Berglund Avdelningschef Stadsbyggnad Planstrateg Stadsbyggnad GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Geografisk

Läs mer

Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning

Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning L A N T M Ä T E R I E T 1 (7) Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning Syftet med detta dokument är att informera Byanätet (föreningen) om den huvudsakliga arbetsgången i en lantmäteriförrättning

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätning i förändring Samhällsmätning i förändring Förord I kommunerna finns en omfattande mätningsteknisk verksamhet. Denna tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information geodata. Informationen

Läs mer