KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024"

Transkript

1 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN

2 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten inom Plan- och kartavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns för verksamheten och på vilket sätt verksamheten kan uppnå dessa mål. Verksamhetsplanen avses justeras och antas av nämnden vid varje årsskifte för att lägga grunden för arbetet under det kommande året. Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: Del 1 - VERKSAMHETEN Innehåller beskrivning av de olika uppdrag/ arbetsmoment som kart- och mätenheten har att hantera samt rutiner för hur dessa hanteras. Del 2 - FRAMTIDEN Innehåller beskrivning av förändringar som verksamheten står inför och hur dessa kan genomföras och hur de påverkar övrig kommunal organisation. Foton på framsidan är tagna av personalen på kart- och mätenheten

3 INNEHÅLL Del 1 - VERKSAMHETEN MÅL FÖR VERKSAMHETEN 4 ARBETSFORMER 4 UPPDRAGSTYPER 6 GIS 8 UPPFÖLJNING 9 Del 2 - FRAMTIDEN UTRUSTNING 10 NYA UPPDRAG 10 ÖVERSYN TAXOR OCH AVGIFTER 11 GIS 11

4 DEL 1 VERKSAMHETEN MÅL FÖR VERKSAMHETEN Mål Kommuners attraktivitet är ett viktigt konkurrensmedel idag för att nå befolkningsökning och tillväxt. Den fysiska miljön som möter besökaren i kommunen blir ofta symbol för om kommunen uppfattas som trevlig eller inte. Stadsbyggnadsoch miljöfrågorna är en viktig länk i att utveckla Strömstads kommun till en attraktiv kommun, med goda livsmiljöer för medborgarna. Mycket av det arbete som kommunen bedriver som berör vår fysiska miljö bygger på ett bra kartunderlag för att få ett bra resultat i slutänden. Strömstads Kommun har antagit ett övergripande långsiktigt mål: Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalité, miljö- och kulturvärden stärks. Samtliga delar av kommunens organisation ska arbeta för att nå detta mål och i många förvaltningars arbete ligger grunden i detta arbete i ett uppdaterat och tillförlitligt kartmaterial. Målet för kart- och mätenheten är således att kunna bistå övriga delar av den kommunala organisationen med ett fullgott kartmaterial. En stor del av verksamheten riktar sig även ut mot medborgarna som köper tjänster och kartmaterial av kommunen. Målet för kart- och mätenheten är att lämna god service och kvalitet till medborgarna och kunna leverera önskade tjänster och material. Handlingarna som tas fram ska vara tydliga, åskådliga och belysande med text anpassad för mottagaren. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet. Styrande dokument De lagar och förordningar som främst styr verksamheten är Plan- och bygglagen samt rekomendationer i kart- och mätfrågor från Lantmäteriet. Utöver dessa dokument finns riktlinjer som Miljö- och byggnämnden antagit som berör verksamheten, t ex riktlinjer för nybyggnadskarta samt nämndens styrkort. I nämndens styrkort är det främst målet om tillgänglighet till information via webben som berör verksamheten. Ett mål för 2011 är att börja arbeta med externa webbkartor samt att interna länka detaljplaner till giswebben vilket bör öka användadet av dessa tjänster. ARBETSFORMER Kartprogram År 2005 infördes ett nytt karthanteringsprogram i Strömstads Kommun. Samma program infördes samtidigt även i Munkedals och Tanums kommun efter en gemensam upphandling. Det valda karthanteringsprogrammet är Geosecma som idag används i alla tre kommunerna. Leverantör av programvaran är ESRI S-GROUP där kommunen har ett supportavtal. År 2007 sades det gamla karthanteringsprogrammet upp och sedan dess är Geosecma karthanteringsprogrammet som används på kart- och mätenheten. Avdelningen har även tillgång till AutoCAD och ArcMap för att kunna öppna vissa filer. Kopplat till Geosecma finns också ett geodesiprogram för beräkningar. Sommaren 2008 bytte Strömstads kommun till referenssystemet SWEREF Detta är ett svenskt referenssystem, anpassat till europeisk standard, med en noggrannhet över Sverige på centimeternivå och används idag i stort sett av alla myndigheter. Med SWEREF 99 får Sverige ett enhetligt referenssystem som underlättar utbyte av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå samt optimerar datainsamlingsmetoder och mätningsverksamhet. 4

5 Från och med den 1 januari 2010 har Strömstads kommun även ett nytt höjdsystem, RH2000. RH200 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Utrustning För att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och med hög standard är det viktigt att utrustningen som vi arbetar med är bra. Totalstation Enheten har idag två totalstationer, en från år 2000 och en från år GPS Avdelningen köpte in en GPS 2007, vilken fungerar bra. Verksamheten har behov av ytterligare en GPS för att kunna arbeta optimalt. Bil En ny bil, Toyota Hiace, leacades 2008 för tre år framåt. Denna täcker behoven för verksamheten och har kompletteras med hyllor i lastutrymmet för att kunna transportera utrustning på ett säkrare sätt. Planen för 2011 när leacingen går ut är att köpa bilen då den beräknas kunna köras flera år till. Plotter Avdelningen har en plotter som köptes I huvudsak är det Plan- och kartavdelningen som använder den men några från andra förvaltningar nyttjar den också. Finns i nuläget inget behov av uppgraderingar eller förändringar på denna. Bergborrmaskin Den bergborrmaskin som används i verksamheten idag är minst 10 år gammal och behöver troligen ersättas om 3-5 år. Metallsökare Införskaffades en ny Ortofoto Ortofoto, som är ett skalriktigt flygfoto, finns över hela kommunen. Ortofotot kan kombineras med annan geografisk information. Det nuvarande ortofotot är från När väg E6 är färdigbyggd genom kommunen finns anledning att beställa nya ortofoto eftersom vägdragningen är något som kommer påverka kommunen i flera hänseenden. En översyn av upphandling ska göras ihop med de övriga Nordbohuslänska kommunerna. Fältdator Enheten har idag tre fältdatorer, införskaffade 2008, 2009 och Dessa utgör en viktig del för att mätning ska kunna genomföras på olika ställen samtidigt, vilket ökar enhetens effektivitet. Vid eventuellt inköp av ny GPS kommer den ena av dessa att uppgraderas. Avtal Avdelningen har idag tecknade avtal med Telia och Fortum rörande deras nyttjande av kommunens primärkarta. Avtalen är gamla och behöver ses över under När det gäller nyttjande av primärkartan för Tekniska förvaltningen och Strömstad lokaler/ byggen finns överenskommelser om en avgift på kronor per år för var och en. I denna avgift ingår nyttjandet av kartan men inte kostnader för nedlagt arbete om det krävs. Avtal finns kring nyttjandet av kartan med båda parter. Kommunen har via avtal nyttjanderätt till Lantmäteriets Fastighetskarta för eget bruk. Kartan finns idag tillgänglig dels genom Kart- och GISverktyget Geosecma och även via intranätets GISWEB. Fastighetskartan uppdateras idag 4 ggr/år. Kart- och mätenheten ansvarar för uppdateringen. I Fastighetskartan finns koppling till fastighetsinformation och KIR (kommuninvånarregister). Fastighetsinformationen innehåller bl a lagfaren och taxerad ägare, area, fastighetens adress, värdeenhet, gällande planer och förrättningar. Uppdatering av denna information sker 1 gång/ vecka av IT-avdelningen. Tillsammans med fastighetskartan uppdateras också registerkartan, innehållande bl a avgränsningslinjer för detaljplaner. Även Lantmäteriets Terrängkarta finns inköpt till kommunen som gör att denna kan nyttjas i 5

6 Geosecma. Det kan finnas anledning att göra ett nytt köp när väg E6 är klar genom kommunen. Kommunen har idag ett avtal med Lantmäteriet avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar. Det innebär att vi lämnar information till Lantmäteriet och får ersättning för detta. Det finns olika nivåer för ersättning som beror på vilken information Lantmäteriet får från kommunen. Idag ligger vi på den lägsta ersättningsnivån inom två kategorier och i mellersta nivån inom en kategori. Kommunen har en del jobb att åtgärda brister i vårt material för att kunna hamna i en högre ersättningsnivå hos Lantmäteriet. En översyn av avtalet är planerad till början av Fakturering Underlag för all fakturering tas fram på avdelningen men inte själva utskicket av fakturorna. UPPDRAGSTYPER Kart- och mätenhetens verksamhet kan indelas i olika uppdragstyper; systemansvar, ajourhållning av primärkarta, ajourhållning av kommunens VA-nät, plottning, mätningsuppdrag, upprätta olika kartor, utsättning, lägeskontroll samt förrättningsförberedelse, kartrelaterade frågor. Systemansvar På Plan- och kartavdelningen finns ett systemansvar för Geosecma. Detta innebär att hålla koll på nya versioner och uppdateringar, samt kommunicera med systemleverantören. Det innebär också ett ansvar för uppbyggnad av strukturer i kommunens databas. Övriga förvaltningar nyttjar programmet och Kart- och mätenheten får ofta utgöra en lokalsupport även om detta inte är ett uttalat uppdrag och inte finns avsatt tid för. Primärkartan är kommunens egen karta och ligger till grund för de kartprodukter som framställs på kommunen. Primärkartan finns inte över hela kommunen utan över mer tätbebyggda områden. Kartans kvalitet är också olika i olika områden. I grunden är kartan framställd genom digitalisering och skanning av äldre analoga kartor men därefter har förändringar i kartan gjorts som är resultat av inmätningar. I de nyligen inmätta delarna är noggrannheten på primärkartan stor. För att ajourhålla och nyproducera primärkartor finns olika vägar att gå. För mindre områden eller där det redan finns gammalt kartmaterial i grunden används oftast inmätning för att komplettera med de förändringar som finns. När det gäller nyproduktion av större områden är det flygfotografering eller flygburen laserscanning som är den bästa vägen. Flygfotografering över ca 1000 ha gjordes våren Under 2009 och 2010 har största delen av dessa områden karterats. Fortsatt arbete med kartering behövs för att kunna ha ett bra kartunderlag bl a som grund för planering. De områden som i första hand är aktuella är Nordby-Svinesund, Södra Rossö och Kungsvik/Stensvik. Framställning av ny karta kan ske genom flygning eller laserscanning. Lantmäteriet håller också på att ta fram en rikstäckande höjddatamodell som kan vara möjlig att använda som grund för kartframställning. I dagsläget finns inte mycket tid till ren ajourhållning, d v s åka ut och mäta in kända förändringar. Ajourhållning av kartan sker främst genom lägeskontroller samt upprättande av nybyggnadskartor och grundkartor. Om tid finns för ajourhållning prioriteras Strömstad tätort. Värdet på kartan är svårt att uppskatta men Ajourhållning av primärkarta 6

7 ett försök har gjorts av Kommunförbundet år 1991 att beskriva ett återanskaffningsvärde. De beskriver ett värde av de stomnätspunkter som finns i kommunen till kr per punkt. Detta är dock inte relevant idag när GPS-tekniken finns. För själva kartan talar de om ett återanskaffningsvärde på ca 2000 kr/ ha. Strömstads Kommun har idag ca 4000 ha primärkarta, i något varierande kvalitet, vilket då skulle ge ett värde på kr. Ungefär samma siffra får man om man räknar ut försäljningsvärdet på hela primärkartan. Det är alltså ett stort värde som vi förvaltar. För att värdet ska hålla sig måste vi ajourhålla och utveckla produkten. Ajourhållning av kommunens VA-nät Avdelningen har tidigare helt ansvarat för att lägga in kommunens VA-nät i kartan. Sedan hösten 2008 har dock Tekniska förvaltningen anställt egen personal för att ta ett större ansvar för denna del. I framtiden kommer Tekniska själva lägga in det material som erhålls från konsulter medan Plan- och kartavdelningen kommer att lägga in det material som vi själva mäter in. Plottning Avdelningen har idag kommunens enda plotter som skriver ut upp till A0 (90 cm i bredd) i färg. Förfrågningar finns från olika avdelningar och förvaltningar om hjälp att skriva ut. Vissa personer från andra förvaltningar har också möjlighet att själva skriva ut på plottern. Det är Plan- och kartavdelningen som står för kostnader för papper och toner till plottern. Sedan 2009 anges kostnader för utskrift på plottern i taxebilagen. förvaltningen och det är därför viktigt att prioritera de interna uppdragen. Idag finns olika taxor för externa och interna uppdrag, se taxebilagan. Förrättningsförberedelse Idag ansvarar Plan- och kartavdelningen för förrättningsförberedelser inom centralorten. Vad som ingår i centralorten är dock inte definierat. Avdelningen utför mätning och markering medan Lantmäteriet verkställer förrättningarna. Upprätta olika kartor Nybyggnadskartor är en hjälp till bygglovshandläggarna vid granskning av bygglov och upprättas enligt de riktlinjer som Miljöoch byggnämnden antagit Den största delen av de nybyggnadskartor som följer bygglov som lämnas in till kommunen har tagits fram på kart- och mätenheten. Även de som produceras av andra ska följa de riktlinjer som nämnden har antagit. Att så sker ligger på Byggavdelningen att kontrollera. Priset för en nybyggnadskarta på upp till 2000 m² är idag 7050 kronor. Grundkartor upprättas som underlag för detaljplanering. Grundkartorna ska innehålla aktuell fastighetsredovisning, inmätta byggnader, avvägningar av terrängen, vägar, murar m m och även tolkning av gällande planavgränsningar, dock endast undantagsvis användning- och egenskapsgräns. Plan- och kartavdelningen upprättar idag flera specialkartor till olika förvaltningar i kommunen. Det kan vara trafikkartor, naturvårdskartor m m. De flesta av dessa jobb går relativt snabbt och det utgår därför ingen debitering för detta arbete. Mätningsuppdrag Det finns flera typer av mätningsuppdrag som avdelningen hanterar exempelvis projekteringsmätning, VA-mätning, inmätningar och beräkningar. Uppdragen är både interna och externa. Kart- och mätenheten är en viktig stödfunktion till framförallt Tekniska 7

8 Utsättning och lägeskontroll Idag utför Kart- och mätenheten utsättning och lägeskontroll på beställning. I Plan- och bygglagen 9 kap 6 står: När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. I dagens kontrollplaner är utsättning och lägeskontroll en egen bilaga till kontrollplanen. Denna kontroll sker i två steg där både utsättning och lägeskontroll ska redovisas till kommunen innan arbetet får fortsätta. Kommunen ställer också krav på att den som utför utsättningen och lägeskontrollen ska vara kvalificerad enligt Lantmäteriets rekommendationer. GIS Strömstad delar tillsammans med Munkedals och Tanums kommuner på en GIS-samordnare, som har till uppdrag att utveckla GIS-användningen (användningen av digitala kartor) i kommunen. GIS-samordnarens roll är att försöka underlätta handläggning av ärenden genom att öka tillgängligheten av kart- och analysmaterial och riktar sig mot alla förvaltningar. Arbetet kan t.ex. bestå i utbildningar i Geosecma, analyser av åldersstatistik (t.ex. för upptagningsområden skolan, valdistrikt), support, inläsning av data, tillgodose behov på GISWEB (enklare GIS-tjänst på intranätet). I tjänsten ingår också att utföra större uppdateringar av data ifrån bl.a. Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Kartrelaterade frågor Kart- och mätenheten får regelbundet interna förfrågningar om vad som går att utföra i Geosecma. Kan man få ut en karta som visar det? Kan man lägga in så här? Avdelningen hjälper till med denna typ av frågor vilket ger en kompetenshöjning för den egna verksamheten då man får prova nya delar av karthanteringsprogrammet som man annars inte kommer i direktkontakt med. Dessa uppdrag debiteras ej utan är en intern service. 8

9 Tekniska, p Tekniska, In VERKSAMHETSPLAN 2011 UPPFÖLJNING I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för verksamheten 2007 utfall 2008 utfall 2009 utfall 2010 utfall nybyggnadskartor utsättningar/lägeskontroll Antalet nybyggnadskartor och utsättningar som utförs hänger ihop med hur många bygglov som beviljas i kommunen har varit ett år med något färre nybyggnationer än tidigare år vilket beror på att inga större sammanhängande bostadsområden har tagits fram. Antalet utsättningar har ökat genom den ökade kontrollen från byggavdelningen i samband med byggsamråden. Beräknad fördelning av tid år 2010 I nedanstående diagram redovisas fördelning av Kart- och mätenhetens tid under år Grundkarto Nybyggnad Administration, bl.a. fakturering Ajourhållning, allmän och inom ABT-avtal Möte, Utbildning Underhåll av instrument och verktyg, justeringar Lantmäteriet, förrättningsförberedelser Övriga mätningsuppdrag Kartservice Bygglov, lägeskontroller Bygglov, utsättningar Övrig tid Tekniska, kartservice och övrigt Grundkartor Nybyggnadskartor Tekniska, Inmätning Tekniska, projekteringsmätning Tekniska, k Bygglov, ut Bygglov, lä Övriga mät Lantmäterie Underhåll a justeringar Möte, Utbild Ajourhållnin avtal Administrat Kartservice Övrig tid 9

10 DEL 2 FRAMTIDEN UTRUSTNING För att kunna ta fram primärkarta i områden där vi idag saknar detta krävs mer flygfotografering eller laserscanning och kartering. Var som behöver flygfotograferas beror på i vilken riktning som politikerna beslutar att kommunernas tätorter ska växa. Troliga behov finns i Nordby-Svinesund i första hand. Alternativ till flygfotografering och laserscanning kan vara att köpa in den höjddatamodell som Lantmäteriet tar fram över hela landet. Denna kommer ge en god grund för fortsatt kartframställning i hela kommunen. Det företag som hittills levererat Geosecma till kommunen är sedan år 2007 uppköpt av ESRI. En ny produkt, Geosecma for ArcGIS, håller på att utvecklas och det råder en osäkerhet vad som händer med Geosecma i framtiden.inköpet av Geosecma gjordes gemensamt av Tanum, Munekdal och Strömstad. Även en uppgradering till Geosecma for ArcGIS bör ske gemensamt eftersom vi då kan få effektivare installation samt lägre utbilningskostnader. Tillsammans med Tanum och Munkedal arbetas med ett införande av Geosecma for ArcGIS i alla tre kommunerna år Första steget för detta är en förstudie för att klargöra så att samtliga de moduler som kommunerna använder är färdiga från leverantören. De flesta av kommunens detaljplaner är scannade men ännu saknas några. För att underlätta det dagliga arbetet för flera avdelningar är det av stor vikt att även resterande detaljplaner kan kommas åt digitalt. De detaljplaner som inte är scannade är de som är gamla och där kommunens original inte är av tillräcklig kvalitet för att scannas. Arbete pågår med att köpa hem dessa från Lantmäteriet för att få ett heltäckande digitalt underlag. Under 2011 behövs en genomgång av gamla detaljplaner tillsammans med Planenheten och Byggavdelningen för att komma fram till en plan för uppdatering av gamla föråldrade detaljplaner. Nya avgränsningar kan behöva göras av nya planer för att undvika att små delar av gamla detaljplaner blir liggande kvar. NYA UPPDRAG När det gäller samverkan med grannkommunerna har diskussioner förts under 2010 och några mätuppdrag har utförts i framförallt Munkedals kommun där Strömstad hjälpt till med förberedelser för byte av höjdsystem. Diskussionerna inom mätområdet bör fortsätta under 2011 både vad gäller att utföra mätuppdrag men också att utveckla gemensamma rutiner. När det gäller rutiner är det viktigt att ha en samverkan med alla kommuner i NOBO. När det gäller samverkan inom GIS-området pågår ett arbete inom NOBO. När det gäller den GIS-samordnare som finns gemensam för Tanum, Munkedal och Strömstad har dessa kommuner förklarat att det inte ingår som en arbetsuppgift att utreda samverkan för fler kommuner, detta är en uppgift som måste ligga utanför den GISorganisation som finns idag. Inför övergång till Geosecma for ArcGIS inleds också ett sammarbete med Lysekils kommun. Under 2011 införs en ny Plan- och bygglag. Hur den kan komma att påverka kart- och mätverksamheten är ännu oklart men införandet kommer troligen att medföra några förändrade rutiner i arbetet. 10

11 Under 2011 ska en diskussion föras med Lantmäteriet om möjligheten att kommunen gör markeringsarbeten i kommunala planområden även utanför tätorten i samband med förrättningar. ÖVERSYN TAXOR OCH AVGIFTER Införandet av en ny Plan- och bygglag kan komma att innebära förändrade taxor för verksamheten. GIS Internt kommer arbetet för att öka GISanvändningen i de mjuka förvaltningarna att fortsätta. Det finns en stor potential för att underlätta handläggning inom skola och omsorg med hjälp av GIS. En målsättning under 2011 är att på den interna GIS-webben skapa länkar till gällande detaljplaner direkt från kartan. Ett sätt att ge en ökad service för kommuninvånare kan vara att skaffa en extern GIS-karta där man t.ex. kan lägga ut skolor, badplatser, pågående planer eller annat som kan vara av intresse för kommuninvånare. Detta kan leda till en minskad belastning på kommunen om en del frågor kan besvaras på en extern GIS-karta. En stor del av GIS verksamheten under 2011 kommer att ägnas åt förstudie inför en eventuell övergång till Geosecma for ArcGIS. 11

12 KART- OCH MÄTENHETEN Kart- och mäteneheten ansvarar för kommunens kartverk och för kartframställning inom kommunens verksamhetsområde. Vi utför mätningar och utstakningar, nybyggnadskartor, grundkartor samt förbereder inför lantmäteriförrättningar. Vi utför även konsultuppdrag. Dessutom ansvarar vi för adressättning och ajourhållande av adressregistret. MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN PLAN OCH KARTAVDELNINGEN Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Telefon vxl: Hemsida:

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer