KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024"

Transkript

1 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN

2 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten inom Plan- och kartavdelningen. Syftet med verksamhetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar som finns för verksamheten och på vilket sätt verksamheten kan uppnå dessa mål. Verksamhetsplanen avses justeras och antas av nämnden vid varje årsskifte för att lägga grunden för arbetet under det kommande året. Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar: Del 1 - VERKSAMHETEN Innehåller beskrivning av de olika uppdrag/ arbetsmoment som kart- och mätenheten har att hantera samt rutiner för hur dessa hanteras. Del 2 - FRAMTIDEN Innehåller beskrivning av förändringar som verksamheten står inför och hur dessa kan genomföras och hur de påverkar övrig kommunal organisation. Foton på framsidan är tagna av personalen på kart- och mätenheten

3 INNEHÅLL Del 1 - VERKSAMHETEN MÅL FÖR VERKSAMHETEN 4 ARBETSFORMER 4 UPPDRAGSTYPER 6 GIS 8 UPPFÖLJNING 9 Del 2 - FRAMTIDEN UTRUSTNING 10 NYA UPPDRAG 10 ÖVERSYN TAXOR OCH AVGIFTER 11 GIS 11

4 DEL 1 VERKSAMHETEN MÅL FÖR VERKSAMHETEN Mål Kommuners attraktivitet är ett viktigt konkurrensmedel idag för att nå befolkningsökning och tillväxt. Den fysiska miljön som möter besökaren i kommunen blir ofta symbol för om kommunen uppfattas som trevlig eller inte. Stadsbyggnadsoch miljöfrågorna är en viktig länk i att utveckla Strömstads kommun till en attraktiv kommun, med goda livsmiljöer för medborgarna. Mycket av det arbete som kommunen bedriver som berör vår fysiska miljö bygger på ett bra kartunderlag för att få ett bra resultat i slutänden. Strömstads Kommun har antagit ett övergripande långsiktigt mål: Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalité, miljö- och kulturvärden stärks. Samtliga delar av kommunens organisation ska arbeta för att nå detta mål och i många förvaltningars arbete ligger grunden i detta arbete i ett uppdaterat och tillförlitligt kartmaterial. Målet för kart- och mätenheten är således att kunna bistå övriga delar av den kommunala organisationen med ett fullgott kartmaterial. En stor del av verksamheten riktar sig även ut mot medborgarna som köper tjänster och kartmaterial av kommunen. Målet för kart- och mätenheten är att lämna god service och kvalitet till medborgarna och kunna leverera önskade tjänster och material. Handlingarna som tas fram ska vara tydliga, åskådliga och belysande med text anpassad för mottagaren. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet. Styrande dokument De lagar och förordningar som främst styr verksamheten är Plan- och bygglagen samt rekomendationer i kart- och mätfrågor från Lantmäteriet. Utöver dessa dokument finns riktlinjer som Miljö- och byggnämnden antagit som berör verksamheten, t ex riktlinjer för nybyggnadskarta samt nämndens styrkort. I nämndens styrkort är det främst målet om tillgänglighet till information via webben som berör verksamheten. Ett mål för 2011 är att börja arbeta med externa webbkartor samt att interna länka detaljplaner till giswebben vilket bör öka användadet av dessa tjänster. ARBETSFORMER Kartprogram År 2005 infördes ett nytt karthanteringsprogram i Strömstads Kommun. Samma program infördes samtidigt även i Munkedals och Tanums kommun efter en gemensam upphandling. Det valda karthanteringsprogrammet är Geosecma som idag används i alla tre kommunerna. Leverantör av programvaran är ESRI S-GROUP där kommunen har ett supportavtal. År 2007 sades det gamla karthanteringsprogrammet upp och sedan dess är Geosecma karthanteringsprogrammet som används på kart- och mätenheten. Avdelningen har även tillgång till AutoCAD och ArcMap för att kunna öppna vissa filer. Kopplat till Geosecma finns också ett geodesiprogram för beräkningar. Sommaren 2008 bytte Strömstads kommun till referenssystemet SWEREF Detta är ett svenskt referenssystem, anpassat till europeisk standard, med en noggrannhet över Sverige på centimeternivå och används idag i stort sett av alla myndigheter. Med SWEREF 99 får Sverige ett enhetligt referenssystem som underlättar utbyte av data mellan olika aktörer på lokal, regional, nationell och global nivå samt optimerar datainsamlingsmetoder och mätningsverksamhet. 4

5 Från och med den 1 januari 2010 har Strömstads kommun även ett nytt höjdsystem, RH2000. RH200 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Utrustning För att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och med hög standard är det viktigt att utrustningen som vi arbetar med är bra. Totalstation Enheten har idag två totalstationer, en från år 2000 och en från år GPS Avdelningen köpte in en GPS 2007, vilken fungerar bra. Verksamheten har behov av ytterligare en GPS för att kunna arbeta optimalt. Bil En ny bil, Toyota Hiace, leacades 2008 för tre år framåt. Denna täcker behoven för verksamheten och har kompletteras med hyllor i lastutrymmet för att kunna transportera utrustning på ett säkrare sätt. Planen för 2011 när leacingen går ut är att köpa bilen då den beräknas kunna köras flera år till. Plotter Avdelningen har en plotter som köptes I huvudsak är det Plan- och kartavdelningen som använder den men några från andra förvaltningar nyttjar den också. Finns i nuläget inget behov av uppgraderingar eller förändringar på denna. Bergborrmaskin Den bergborrmaskin som används i verksamheten idag är minst 10 år gammal och behöver troligen ersättas om 3-5 år. Metallsökare Införskaffades en ny Ortofoto Ortofoto, som är ett skalriktigt flygfoto, finns över hela kommunen. Ortofotot kan kombineras med annan geografisk information. Det nuvarande ortofotot är från När väg E6 är färdigbyggd genom kommunen finns anledning att beställa nya ortofoto eftersom vägdragningen är något som kommer påverka kommunen i flera hänseenden. En översyn av upphandling ska göras ihop med de övriga Nordbohuslänska kommunerna. Fältdator Enheten har idag tre fältdatorer, införskaffade 2008, 2009 och Dessa utgör en viktig del för att mätning ska kunna genomföras på olika ställen samtidigt, vilket ökar enhetens effektivitet. Vid eventuellt inköp av ny GPS kommer den ena av dessa att uppgraderas. Avtal Avdelningen har idag tecknade avtal med Telia och Fortum rörande deras nyttjande av kommunens primärkarta. Avtalen är gamla och behöver ses över under När det gäller nyttjande av primärkartan för Tekniska förvaltningen och Strömstad lokaler/ byggen finns överenskommelser om en avgift på kronor per år för var och en. I denna avgift ingår nyttjandet av kartan men inte kostnader för nedlagt arbete om det krävs. Avtal finns kring nyttjandet av kartan med båda parter. Kommunen har via avtal nyttjanderätt till Lantmäteriets Fastighetskarta för eget bruk. Kartan finns idag tillgänglig dels genom Kart- och GISverktyget Geosecma och även via intranätets GISWEB. Fastighetskartan uppdateras idag 4 ggr/år. Kart- och mätenheten ansvarar för uppdateringen. I Fastighetskartan finns koppling till fastighetsinformation och KIR (kommuninvånarregister). Fastighetsinformationen innehåller bl a lagfaren och taxerad ägare, area, fastighetens adress, värdeenhet, gällande planer och förrättningar. Uppdatering av denna information sker 1 gång/ vecka av IT-avdelningen. Tillsammans med fastighetskartan uppdateras också registerkartan, innehållande bl a avgränsningslinjer för detaljplaner. Även Lantmäteriets Terrängkarta finns inköpt till kommunen som gör att denna kan nyttjas i 5

6 Geosecma. Det kan finnas anledning att göra ett nytt köp när väg E6 är klar genom kommunen. Kommunen har idag ett avtal med Lantmäteriet avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar. Det innebär att vi lämnar information till Lantmäteriet och får ersättning för detta. Det finns olika nivåer för ersättning som beror på vilken information Lantmäteriet får från kommunen. Idag ligger vi på den lägsta ersättningsnivån inom två kategorier och i mellersta nivån inom en kategori. Kommunen har en del jobb att åtgärda brister i vårt material för att kunna hamna i en högre ersättningsnivå hos Lantmäteriet. En översyn av avtalet är planerad till början av Fakturering Underlag för all fakturering tas fram på avdelningen men inte själva utskicket av fakturorna. UPPDRAGSTYPER Kart- och mätenhetens verksamhet kan indelas i olika uppdragstyper; systemansvar, ajourhållning av primärkarta, ajourhållning av kommunens VA-nät, plottning, mätningsuppdrag, upprätta olika kartor, utsättning, lägeskontroll samt förrättningsförberedelse, kartrelaterade frågor. Systemansvar På Plan- och kartavdelningen finns ett systemansvar för Geosecma. Detta innebär att hålla koll på nya versioner och uppdateringar, samt kommunicera med systemleverantören. Det innebär också ett ansvar för uppbyggnad av strukturer i kommunens databas. Övriga förvaltningar nyttjar programmet och Kart- och mätenheten får ofta utgöra en lokalsupport även om detta inte är ett uttalat uppdrag och inte finns avsatt tid för. Primärkartan är kommunens egen karta och ligger till grund för de kartprodukter som framställs på kommunen. Primärkartan finns inte över hela kommunen utan över mer tätbebyggda områden. Kartans kvalitet är också olika i olika områden. I grunden är kartan framställd genom digitalisering och skanning av äldre analoga kartor men därefter har förändringar i kartan gjorts som är resultat av inmätningar. I de nyligen inmätta delarna är noggrannheten på primärkartan stor. För att ajourhålla och nyproducera primärkartor finns olika vägar att gå. För mindre områden eller där det redan finns gammalt kartmaterial i grunden används oftast inmätning för att komplettera med de förändringar som finns. När det gäller nyproduktion av större områden är det flygfotografering eller flygburen laserscanning som är den bästa vägen. Flygfotografering över ca 1000 ha gjordes våren Under 2009 och 2010 har största delen av dessa områden karterats. Fortsatt arbete med kartering behövs för att kunna ha ett bra kartunderlag bl a som grund för planering. De områden som i första hand är aktuella är Nordby-Svinesund, Södra Rossö och Kungsvik/Stensvik. Framställning av ny karta kan ske genom flygning eller laserscanning. Lantmäteriet håller också på att ta fram en rikstäckande höjddatamodell som kan vara möjlig att använda som grund för kartframställning. I dagsläget finns inte mycket tid till ren ajourhållning, d v s åka ut och mäta in kända förändringar. Ajourhållning av kartan sker främst genom lägeskontroller samt upprättande av nybyggnadskartor och grundkartor. Om tid finns för ajourhållning prioriteras Strömstad tätort. Värdet på kartan är svårt att uppskatta men Ajourhållning av primärkarta 6

7 ett försök har gjorts av Kommunförbundet år 1991 att beskriva ett återanskaffningsvärde. De beskriver ett värde av de stomnätspunkter som finns i kommunen till kr per punkt. Detta är dock inte relevant idag när GPS-tekniken finns. För själva kartan talar de om ett återanskaffningsvärde på ca 2000 kr/ ha. Strömstads Kommun har idag ca 4000 ha primärkarta, i något varierande kvalitet, vilket då skulle ge ett värde på kr. Ungefär samma siffra får man om man räknar ut försäljningsvärdet på hela primärkartan. Det är alltså ett stort värde som vi förvaltar. För att värdet ska hålla sig måste vi ajourhålla och utveckla produkten. Ajourhållning av kommunens VA-nät Avdelningen har tidigare helt ansvarat för att lägga in kommunens VA-nät i kartan. Sedan hösten 2008 har dock Tekniska förvaltningen anställt egen personal för att ta ett större ansvar för denna del. I framtiden kommer Tekniska själva lägga in det material som erhålls från konsulter medan Plan- och kartavdelningen kommer att lägga in det material som vi själva mäter in. Plottning Avdelningen har idag kommunens enda plotter som skriver ut upp till A0 (90 cm i bredd) i färg. Förfrågningar finns från olika avdelningar och förvaltningar om hjälp att skriva ut. Vissa personer från andra förvaltningar har också möjlighet att själva skriva ut på plottern. Det är Plan- och kartavdelningen som står för kostnader för papper och toner till plottern. Sedan 2009 anges kostnader för utskrift på plottern i taxebilagen. förvaltningen och det är därför viktigt att prioritera de interna uppdragen. Idag finns olika taxor för externa och interna uppdrag, se taxebilagan. Förrättningsförberedelse Idag ansvarar Plan- och kartavdelningen för förrättningsförberedelser inom centralorten. Vad som ingår i centralorten är dock inte definierat. Avdelningen utför mätning och markering medan Lantmäteriet verkställer förrättningarna. Upprätta olika kartor Nybyggnadskartor är en hjälp till bygglovshandläggarna vid granskning av bygglov och upprättas enligt de riktlinjer som Miljöoch byggnämnden antagit Den största delen av de nybyggnadskartor som följer bygglov som lämnas in till kommunen har tagits fram på kart- och mätenheten. Även de som produceras av andra ska följa de riktlinjer som nämnden har antagit. Att så sker ligger på Byggavdelningen att kontrollera. Priset för en nybyggnadskarta på upp till 2000 m² är idag 7050 kronor. Grundkartor upprättas som underlag för detaljplanering. Grundkartorna ska innehålla aktuell fastighetsredovisning, inmätta byggnader, avvägningar av terrängen, vägar, murar m m och även tolkning av gällande planavgränsningar, dock endast undantagsvis användning- och egenskapsgräns. Plan- och kartavdelningen upprättar idag flera specialkartor till olika förvaltningar i kommunen. Det kan vara trafikkartor, naturvårdskartor m m. De flesta av dessa jobb går relativt snabbt och det utgår därför ingen debitering för detta arbete. Mätningsuppdrag Det finns flera typer av mätningsuppdrag som avdelningen hanterar exempelvis projekteringsmätning, VA-mätning, inmätningar och beräkningar. Uppdragen är både interna och externa. Kart- och mätenheten är en viktig stödfunktion till framförallt Tekniska 7

8 Utsättning och lägeskontroll Idag utför Kart- och mätenheten utsättning och lägeskontroll på beställning. I Plan- och bygglagen 9 kap 6 står: När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. I dagens kontrollplaner är utsättning och lägeskontroll en egen bilaga till kontrollplanen. Denna kontroll sker i två steg där både utsättning och lägeskontroll ska redovisas till kommunen innan arbetet får fortsätta. Kommunen ställer också krav på att den som utför utsättningen och lägeskontrollen ska vara kvalificerad enligt Lantmäteriets rekommendationer. GIS Strömstad delar tillsammans med Munkedals och Tanums kommuner på en GIS-samordnare, som har till uppdrag att utveckla GIS-användningen (användningen av digitala kartor) i kommunen. GIS-samordnarens roll är att försöka underlätta handläggning av ärenden genom att öka tillgängligheten av kart- och analysmaterial och riktar sig mot alla förvaltningar. Arbetet kan t.ex. bestå i utbildningar i Geosecma, analyser av åldersstatistik (t.ex. för upptagningsområden skolan, valdistrikt), support, inläsning av data, tillgodose behov på GISWEB (enklare GIS-tjänst på intranätet). I tjänsten ingår också att utföra större uppdateringar av data ifrån bl.a. Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Kartrelaterade frågor Kart- och mätenheten får regelbundet interna förfrågningar om vad som går att utföra i Geosecma. Kan man få ut en karta som visar det? Kan man lägga in så här? Avdelningen hjälper till med denna typ av frågor vilket ger en kompetenshöjning för den egna verksamheten då man får prova nya delar av karthanteringsprogrammet som man annars inte kommer i direktkontakt med. Dessa uppdrag debiteras ej utan är en intern service. 8

9 Tekniska, p Tekniska, In VERKSAMHETSPLAN 2011 UPPFÖLJNING I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för verksamheten 2007 utfall 2008 utfall 2009 utfall 2010 utfall nybyggnadskartor utsättningar/lägeskontroll Antalet nybyggnadskartor och utsättningar som utförs hänger ihop med hur många bygglov som beviljas i kommunen har varit ett år med något färre nybyggnationer än tidigare år vilket beror på att inga större sammanhängande bostadsområden har tagits fram. Antalet utsättningar har ökat genom den ökade kontrollen från byggavdelningen i samband med byggsamråden. Beräknad fördelning av tid år 2010 I nedanstående diagram redovisas fördelning av Kart- och mätenhetens tid under år Grundkarto Nybyggnad Administration, bl.a. fakturering Ajourhållning, allmän och inom ABT-avtal Möte, Utbildning Underhåll av instrument och verktyg, justeringar Lantmäteriet, förrättningsförberedelser Övriga mätningsuppdrag Kartservice Bygglov, lägeskontroller Bygglov, utsättningar Övrig tid Tekniska, kartservice och övrigt Grundkartor Nybyggnadskartor Tekniska, Inmätning Tekniska, projekteringsmätning Tekniska, k Bygglov, ut Bygglov, lä Övriga mät Lantmäterie Underhåll a justeringar Möte, Utbild Ajourhållnin avtal Administrat Kartservice Övrig tid 9

10 DEL 2 FRAMTIDEN UTRUSTNING För att kunna ta fram primärkarta i områden där vi idag saknar detta krävs mer flygfotografering eller laserscanning och kartering. Var som behöver flygfotograferas beror på i vilken riktning som politikerna beslutar att kommunernas tätorter ska växa. Troliga behov finns i Nordby-Svinesund i första hand. Alternativ till flygfotografering och laserscanning kan vara att köpa in den höjddatamodell som Lantmäteriet tar fram över hela landet. Denna kommer ge en god grund för fortsatt kartframställning i hela kommunen. Det företag som hittills levererat Geosecma till kommunen är sedan år 2007 uppköpt av ESRI. En ny produkt, Geosecma for ArcGIS, håller på att utvecklas och det råder en osäkerhet vad som händer med Geosecma i framtiden.inköpet av Geosecma gjordes gemensamt av Tanum, Munekdal och Strömstad. Även en uppgradering till Geosecma for ArcGIS bör ske gemensamt eftersom vi då kan få effektivare installation samt lägre utbilningskostnader. Tillsammans med Tanum och Munkedal arbetas med ett införande av Geosecma for ArcGIS i alla tre kommunerna år Första steget för detta är en förstudie för att klargöra så att samtliga de moduler som kommunerna använder är färdiga från leverantören. De flesta av kommunens detaljplaner är scannade men ännu saknas några. För att underlätta det dagliga arbetet för flera avdelningar är det av stor vikt att även resterande detaljplaner kan kommas åt digitalt. De detaljplaner som inte är scannade är de som är gamla och där kommunens original inte är av tillräcklig kvalitet för att scannas. Arbete pågår med att köpa hem dessa från Lantmäteriet för att få ett heltäckande digitalt underlag. Under 2011 behövs en genomgång av gamla detaljplaner tillsammans med Planenheten och Byggavdelningen för att komma fram till en plan för uppdatering av gamla föråldrade detaljplaner. Nya avgränsningar kan behöva göras av nya planer för att undvika att små delar av gamla detaljplaner blir liggande kvar. NYA UPPDRAG När det gäller samverkan med grannkommunerna har diskussioner förts under 2010 och några mätuppdrag har utförts i framförallt Munkedals kommun där Strömstad hjälpt till med förberedelser för byte av höjdsystem. Diskussionerna inom mätområdet bör fortsätta under 2011 både vad gäller att utföra mätuppdrag men också att utveckla gemensamma rutiner. När det gäller rutiner är det viktigt att ha en samverkan med alla kommuner i NOBO. När det gäller samverkan inom GIS-området pågår ett arbete inom NOBO. När det gäller den GIS-samordnare som finns gemensam för Tanum, Munkedal och Strömstad har dessa kommuner förklarat att det inte ingår som en arbetsuppgift att utreda samverkan för fler kommuner, detta är en uppgift som måste ligga utanför den GISorganisation som finns idag. Inför övergång till Geosecma for ArcGIS inleds också ett sammarbete med Lysekils kommun. Under 2011 införs en ny Plan- och bygglag. Hur den kan komma att påverka kart- och mätverksamheten är ännu oklart men införandet kommer troligen att medföra några förändrade rutiner i arbetet. 10

11 Under 2011 ska en diskussion föras med Lantmäteriet om möjligheten att kommunen gör markeringsarbeten i kommunala planområden även utanför tätorten i samband med förrättningar. ÖVERSYN TAXOR OCH AVGIFTER Införandet av en ny Plan- och bygglag kan komma att innebära förändrade taxor för verksamheten. GIS Internt kommer arbetet för att öka GISanvändningen i de mjuka förvaltningarna att fortsätta. Det finns en stor potential för att underlätta handläggning inom skola och omsorg med hjälp av GIS. En målsättning under 2011 är att på den interna GIS-webben skapa länkar till gällande detaljplaner direkt från kartan. Ett sätt att ge en ökad service för kommuninvånare kan vara att skaffa en extern GIS-karta där man t.ex. kan lägga ut skolor, badplatser, pågående planer eller annat som kan vara av intresse för kommuninvånare. Detta kan leda till en minskad belastning på kommunen om en del frågor kan besvaras på en extern GIS-karta. En stor del av GIS verksamheten under 2011 kommer att ägnas åt förstudie inför en eventuell övergång till Geosecma for ArcGIS. 11

12 KART- OCH MÄTENHETEN Kart- och mäteneheten ansvarar för kommunens kartverk och för kartframställning inom kommunens verksamhetsområde. Vi utför mätningar och utstakningar, nybyggnadskartor, grundkartor samt förbereder inför lantmäteriförrättningar. Vi utför även konsultuppdrag. Dessutom ansvarar vi för adressättning och ajourhållande av adressregistret. MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN PLAN OCH KARTAVDELNINGEN Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Telefon vxl: Hemsida:

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015

sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 sidan 1 av 11 Karttaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2014 sidan 2 av 11 sidan 3 av 11 Innehållsförteckning Allmänt... 4 Grundprincip för avgifter... 4 Samverksansavtal... 5 Nyttjanderättsansavtal...

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

TAXA för GIS-enhetens verksamhet

TAXA för GIS-enhetens verksamhet Sid 1(16) TAXA KS-715/2004 240 TAXA för GIS-enhetens verksamhet Taxor för bygglovsanknutna verksamheter, nybyggnadskarta och husutsättning, som utförs på GIS-enheten redovisas i Byggnadsnämndskontorets

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Taxa för kart- och mätenhetens verksamhet ÖFS 2015:7 Antagen av Kommunfullmäktige:2015-05-04, KF 3:14 Dnr: KS 2015/0081-249 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS (SBF) KART-

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet

TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Sida1/17 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunlantmäteriet TAXA för Kommunlantmäteriets verksamhet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 Geografisk information kartor... 4 Primärkarta,

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA. "Vi är ett nav för geografisk information i staden"

PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA. Vi är ett nav för geografisk information i staden PRODUKTKATALOG FÖR GEODATA "Vi är ett nav för geografisk information i staden" Göteborgs stad förvaltar stora mängder geografiska data som kan användas i olika sammanhang. Vi har en samlad kompetens och

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde kommun Skövde Fakta Ca 51 000 invånare i Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäteri ca 33 pers (Plan 6, K&M 7, Bygglov 9, Adm 6) KLM Kommunal lantmäteri

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

VA-GIS i regional samverkan

VA-GIS i regional samverkan VA-GIS i regional samverkan Verksamheten Gästrike Vattens uppdrag är för huvudmannens räkning att: Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten Kvalitetssäkra slammet Omhänderta dagvatten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

ArcGIS KOMMUNLICENS. Följande programvaror omfattas av ArcGIS Kommunlicens:

ArcGIS KOMMUNLICENS. Följande programvaror omfattas av ArcGIS Kommunlicens: ArcGIS KOMMUNLICENS ArcGIS Kommunlicens gör det lättare för kommuner att hantera och sprida geografisk information så att den kommer kommunens förvaltningar, bolag och medborgare till del. Licensen ger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende Sida 74 Budget 2013 - tertialavstämning 2... 164 75 Budget 2014... 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

Läs mer

Laserskanning och orienteringskartritning

Laserskanning och orienteringskartritning Laserskanning och orienteringskartritning SOFT:s kartritningskurs 29 juni 1 juli 2011 i Sälen Gunnar Lysell, SOFT & Lantmäteriet gunnar.lysell@lm.se GeoXD AB Det aktuella läget»traditionella analoga flygbilder

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton

Produktbeskrivning: Historiska ortofoton L A N T M Ä T E R I E T 1(12) Datum: Dokumentversion: 2012-12-04 1.1 Produktbeskrivning: Historiska ortofoton Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk täckning...

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster

Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster FÖRFATTNING 4.8.1 Antagen av kommunfullmäktige 76/11 Tillägg enligt kf 98/14 Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster Beslutad av samarbetsnämd 2 för vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller fr o m 2012-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell

Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell sid 1 (35) Organisations- och bemanningsplan för kart- och GIS-verksamheten samt förslag till finansieringsmodell Redovisning av uppdrag från stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1 beslutade den 24 oktober 2013 Utkom från trycket den 8 november 2013 Med stöd av 30 förordningen

Läs mer

Bil. 5 121130 SPF-scenario

Bil. 5 121130 SPF-scenario Bil. 5 121130 SPF-scenario Steg 1-4 1. Exploatören AB Bygg Fort avser att uppföra ca 260 nya lägenheter inom stadsdelen Vacker Strand i Örby stad. Bolaget har förvärvat mark på villkor att kommunen ger

Läs mer

GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping

GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015 4 5 februari, Linköping VD:N HAR ORDET Det har surrat bakom kulisserna hela hösten och vintern. Några av er har nog hört talas om planbestämmelsedatabasen.

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning

Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning L A N T M Ä T E R I E T 1 (7) Körschema för Byanät vid lantmäteriförrättning Syftet med detta dokument är att informera Byanätet (föreningen) om den huvudsakliga arbetsgången i en lantmäteriförrättning

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Verksamhetsutveckling med kartstöd för skola, vård och omsorg 17-18 januari 2006

Verksamhetsutveckling med kartstöd för skola, vård och omsorg 17-18 januari 2006 Verksamhetsutveckling med kartstöd för skola, vård och omsorg 17-18 januari 2006 Många tänkbara användare av GIS är tveksamma till att sätta igång, mycket beroende på sin osäkerhet hur GIS kan användas

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Partner Skapad för Version: 10.1 Uppdaterad: 2013-08-13 Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Denna dokumentation beskriver hur man konfigurerar samt använder kopplingen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning

Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Naturgeografi Magnus Wallsten Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Comparison

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Prislista för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet under 2015

Prislista för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet under 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Prislista för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet under 2015 Prislistan är baserad på taxan som antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2014. Den gäller

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg 3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg Insamlingsmethoder Digital fotogrammetri (fotogrammetrisk kartering) Flygburen laserskanning Bilburen laserskanning

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell

Ny Nationell Höjdmodell Ny Nationell Höjdmodell Janos Böhm Anpassning till ett förändrat klimat 2010-04-21/22 Malmö Ny nationell höjdmodell Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 2007:60) att Lantmäteriet

Läs mer

Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS

Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS AVTAL Samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS 1. Överenskommelsens parter Kommunförbundet Stockholms Län, nedan benämnt KSL, och.. kommun har träffat följande avtal. 2. Överenskommelsens

Läs mer

Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet

Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet Lantmäteriets Geodetiska Arkiv och dess tillgänglighet via Internet Av Mikael Lilje, mikael.lilje@lm.se, Lantmäteriet 1 Det geodetiska arkivet Det geodetiska arkivet på Lantmäteriet innehåller akter och

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Grästorps kommun Intern kontroll 2014

Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Fastställd av XX 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Internkontrollplan... 3 1.1 Bygglov... 3 1.2 Hälsoskydd... 4 1.3 Livsmedel... 4 1.4 Miljöskydd... 5 1.5 Trafikärenden...

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping

GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015. 4 5 februari, Linköping GEOSECMA & ArcCadastre Användarkonferens 2015 4 5 februari, Linköping 1 VD:N HAR ORDET Det har surrat bakom kulisserna hela hösten och vintern. Några av er har nog hört talas om planbestämmelsedatabasen.

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03 1 (14) 2011-03-08 Dnr KUS/2011/0080 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Bilaga kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 55/11 Taxa för Plan- och GIS-tjänster

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information LANTMÄTERIET 1 (7) YITRANDE 2014-02-26 Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2013/3858 Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information Regeringskansliets dru Fö2013/1371

Läs mer

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Martin Ström Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Martin Ström Förord Som en del i utbildningen Bygg och Anläggning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden POSITIONERA LINA 1(5) Positionera LINA 1. Introduktion Det är angeläget att samsyn råder mellan och kommunerna om hur samverkan kring BAL (byggnads- adress- och lägenhetsinformation) ska bedrivas över

Läs mer

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Boverket december 2008 Inledning Boverket har genom sitt uppsiktsansvar över plan- och byggväsendet i landet till uppgift att följa hur lagstiftningen

Läs mer

Sverige byter referenssystem

Sverige byter referenssystem Kommunerna har en nyckelroll Sverige byter referenssystem Förenklad användning av lägesbunden information FOTO: Björn Hårdstedt Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank

Exempelritningar för nybyggnad av plank + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 1.75 N + 21.50 5 21.25 1.6 0.6 1.5 0.6 3.1 6.2 22.7 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer