Bruksanvisning för AL-KO/WABCO Luftfjädring X2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för AL-KO/WABCO Luftfjädring X2"

Transkript

1 Bruksanvisning för AL-KO/WABCO Luftfjädring X2 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Luftfjädringssystemets komponenter och funktionssätt 2.1 Systemkomponenter 2.2 Funktionssätt allmänt 3. Funktion Höj/Sänk (tillbehör) 3.1 Fjärrkontrollenhet: Säkerhetsföreskrifter 3.2 Kompressorns arbetssätt 3.3 Fjärrkontrollenhet: Funktioner 4. Funktionskontrollampa 5. Funktionsstörningar 5.1 Systemövervakning 5.2 Orsak/eliminering av störningar och säkringsplacering 5.3 Viktiga säkerhetsanvisningar 6. Kundtjänst-/servicenät 7. Underhåll Inspektioner Service (Viktigt att läsa) 8. Mer information OBS! Vid hjulbyte, servicearbeten, bärgning Fordonet skall inte lyftas utan att luftfjädringssystemet först avaktiveras. Görs inte detta finns risk för skador på luftbälgarna. Se avsnittet 7

2 1. Inledning Bäste kund, Ert fordon är utrustat med en automatiskt arbetande och elektroniskt reglerbar AL-KO amc X2 luftfjädring på bakaxeln. I denna bruksanvisning vill vi informera Er om luftfjädringssystemets funktioner och handhavande. Beakta särskilt avsnittet Underhåll Inspektioner. Trevlig resa önskar AL-KO Kober 2. AL-KO luftfjädringssystem: teknisk översikt AL-KO luftfjädring för bakaxeln är ett helautomatiskt och elektroniskt reglerbart ECASsystem. ECAS står för: Electronically Controlled Air Suspension = elektroniskt styrd luftfjädring. 2.1 Luftfjädringssystem komponenter Luftfjädersystemet består av nedan angivna huvudkomponenter. Skissen gäller för Fiat Ducato modell 230 och 244. För Fiat Ducato X250 (fr.o.m 07), se anm. Position nr. Komponenter Anmärkning 1 ECAS-styrelektronik X250: Sitter på chassiet nära kompressorn 2 Hastighetssensor 3 Fjärrkontroll Tillbehör, se avs 3 4 Nivåsensor Treaxliga bilar har sensorer för den tredje axeln 5 Kompressor och ventiler Placering beroende på chassivariant. 6 Luftfjäderbälgar På ett 3-axlat fordon är båda bakaxlarna försedda med luftfjäderbälgar. 7 Funktionskontrollampa Se beskrivning under avs. 4 - Säkringar Olika placering se avs 5.2

3 2.2 Funktionssätt allmänt Automatisk normalnivå-reglering (körnivå) När tändningen slås på reglerar ECAS-styrelektronik den från fabriken inställda normalhöjdnivån (körnivån) för bakaxeln. Detta sker oberoende av den belastning som för tillfället ligger på bakaxeln. Karossens höjd över vägbanan vid bakaxeln är således alltid konstant. Fordonet står mer eller mindre plant oavsett last (inom tillåten totalvikt och axeltryck). Styrelektroniken känner genom sensorer av axelbelastningen på höger och vänster sida separat (2-krets-system). Dessutom känner elektroniken av fordonets hastighet och anpassar reglerventilernas arbete i förhållande till denna. Uppstår vid på- och avlastning statiska hjullaständringar på bakre hjulen, reagerar ECASstyrelektroniken och ökar respektive sänker trycket i luftbälgarna individuellt för varje sida. Detta för att upprätthålla normalhöjdnivån. Genom ojämnheter på körbanan uppkomna dynamiska hjullaständringar på bakhjulen, dvs normalt fjädringsarbete vid körning, ger däremot ingen reglering av lufttrycket i bälgarna. Härigenom minimeras luftförbrukningen och kompressorns inkopplingstid (Skoning av aggregat). OBS: Länkstängerna till nivåsensorerna på varje sida (sitter bakom bälgarna) är från fabrik justerade för att erhålla rätt normalhöjdnivå samt övre och nedre gränsnivå för fjädringsrörelserna och de får inte manipuleras! Om länkstängerna skadas, kontakta då omedelbart närmaste auktoriserade serviceverkstad (se punkt 5, 6 och 7 )

4 3. Funktion Höj/Sänk Bakaxelns nivå kan ändras med hjälp av fjärrkontrollen (t. ex. för ökning av bakre frigångsvinkeln vid påfart på färjeramper eller en höjning av karossen bak vid långsam körning på ojämnt underlag, t. ex. en skogsväg). Den manuellt inställda fordonsnivån bibehålls konstant även vid lastning eller lossning (se avsnitt 3.3). 3.1 Fjärkontrollenhet: Säkerhetsföreskrifter OBS: Detta måste beaktas: Innan fjärrkontrollen används är det viktigt att se till att ingen person, utrustning eller värdesaker, kommer till skada genom höj- eller sänkprocessen. För att undvika onödiga påkänningar på chassiet och hjulen får man under tiden man höjer/sänker fordonet inte använda bromspedalen eller ha handbromsen åtdragen. Vid stillastående är det bättre att stänga av motorn (men ha tändningen på) och säkra fordonet genom att lägga i en låg växel (ettan eller backen). Fjärrkontrollen skall normalt (även när den inte används) vara inkopplad i uttaget på instrumentpanelen. I annat fall arbetar inte styrelektronikens nivåreglering resp. systemövervakning - systemet står still! Vid lyft av bilen vid t.ex. servicearbeten, däckbyte, besiktning kan man dock koppla loss fjärrkontrollen just i syfte att stänga av systemet. Se avsnitt 7 Underhåll - Inspektioner Service.

5 3.2 Kompressorns arbetssätt För att skydda kompressorn mot överhettning och därmed mot skador, övervakar styrelektroniken inkopplingstiden. Om den maximalt tillåtna inkopplingstiden överskrids (160 sek. inom c:a 80 min.) avbryts höj- /sänkprocessen och kontrollampan tänds med snabb blinkning (se avsnitt 4). Efter avkylningen under c:a 100 sek. kan höj-/sänkprocessen fortsättas på nytt, men endast inom en begränsad tidsperiod (c:a 15 sek.). Efter c:a 80 min. kan man åter använda den totala inkopplingstiden (160 sek). 3.3 Fjärrkontrollenhet: Funktioner Innan användning; läs säkerhetsanvisning (se 3.1) och bruksanvisning (se 3.2)!

6 Alla knappfunktioner kan endast användas vid inkopplad tändning eller påsatt motor! Knapp nr: (se bild 3) "På/Av" Funktion Tryck på knappen, en gång: Inkoppling (kontrollampa på) Tryck en gång till: Frånkoppling (kontrollampa av) "Normalnivå" Efter ett tryck på knappen regleras fordonet automatiskt till den fabriksinställda Normalhöjden (körnivån). "Sänka" Så länge knappen är intryckt, sänks fordonet ända tills nedre gränsnivån nås. Sänkning av fordonet kan göras med fjärrkontrollen vid stillastående och upp till en hastighet av max. c:a 20 km/h. Vid en hastighet över 20 km/h är en manuell i nivåförändring ej möjlig. Inom hastighetsområdet av km/h bibehålls den valda fordonsnivån. Om c:a 30 km/h överskrids regleras fordonet automatiskt till normalnivån (körnivån). "Höja" Så länge knappen är intryckt, höjs fordonet tills övre gränsnivån nås. Höjning av fordonet kan göras med fjärrkontrollen vid stillastående och upp till en hastighet av c:a 20 km/h. Vid en hastighet över 20 km/h är en manuell inledande nivåförändring ej möjlig. Inom hastighetsområdet av km/h bibehålls den valda fordonsnivån. Om c:a 30 km/h överskrids regleras fordonet automatiskt till normalnivån (körnivån). Minne - nivå "M1" Minne - nivå "M2" Vid tryck på knapp M1 resp. M2 regleras fordonet automatiskt till den i minnet inmatade fordonsnivån. (Förutsättning: Fordonets hastighet är lägre än 20 km/h) Lagra nivå: Reglera till önskad fordonsnivå med knapparna "höj" resp. "sänk. Nivån lagras sedan genom att trycka på knapparna "M1" och "STOP" resp. "M2" och "STOP". "Stop" Tryck på knappen "STOP" (en gång). Detta avbryter generellt alla inledda höj-/sänkprocesser

7 4. Funktionskontrollampa På instrumentbrädan finns en rödmarkerad funktionslampa till luftfjädringssystemet, som aktiveras vid nedanstående situationer. Bilden tv visar placering på en Ducato modell 230. På senare Ducato av modellerna 244 och X250 sitter lampan annorlunda placerad. Oftast som på högra bilden Lampsignal - betydelse: Lampsignal Betydelse Ingen, lampa släckt - Systemet arbetar problemfritt, fordonet befinner sig på normalnivå (körnivå) Varaktigt ljus - Funktionskontroll efter påkoppling (c:a 4 sek.) - Systemfel/störning (se avs. 5, Funktionsstörningar) Långsam blinkning (0,5 Hz, d.v.s. en blinkning varannan sekund) - Fordonet befinner sig inte på normalnivån (körnivån). - Systemet befinner sig i diagnosläge (på verkstad). Snabb blinkning (2 Hz, d.v.s. två blinkningar per sekund) - Indikation att kompressor tillfälligt går i viloläge för att kyla ner något. Detta är ingen felindikation utan en statusinformation

8 5 Funktionsstörningar 5.1 Säkerhetskoncept AL-KO:s ingenjörer har utvecklat och testat samtliga systemkomponenter under omfattande funktions- och tillförlitlighetstester. Detta för att uppnå en maximal funktionssäkerhet och tillförlitlighet. Styrelektroniken övervakar kontinuerligt alla elektriska kopplingar och system-komponenter. Skulle det uppstå systemstörningar (t. ex. genom en yttre skada), känner styrelektroniken av detta och registrerar felet i minnet. Funktionskontrollampan på instrumentbrädan signalerar föraren om störningen (se punkt 4). Styrelektroniken reagerar i förhållande till felets svårighetsgrad. Den strävar efter att i möjligaste mån upprätthålla systemfunktionerna trots eventuellt uppkomna problem. Endast s.k. svåra fel kan orsaka en total avstängning av systemregleringen. 5.2 Orsak/eliminering av störningar och säkringsplacering En enkel åtgärd att företa vid störning/bortfall av systemet är att kontrollera säkringarna. Observera att säkringar kan vara flyttade av påbyggare. Här nedan beskrivs situationen när bilen lämnade AL-KO. Har de sedan flyttats är det påbyggarens ansvar att ge upplysningar. Ducato modeller (fram t.o.m. 2006) Säkringarna för styrenhet och fjärrkontroll (5 & 3 Amp) sitter i elcentralen vid förarens vänstra knä. Huvudsäkring för kompressorn (40 A) sitter i elcentralen framme till höger i motorrummet.

9 Ducato modell X250 (fr.o.m. 2007) Säkringarna för kompressor, styrenhet och fjärrkontroll (40 & 5 & 5 A) sitter i elcentralen vid B-stolpens fot, bakom en plastkåpa. På helintegrerade bilar bör de sitta under en inspektionslucka någonstans i detta område alternativt under passagerarstolen, se exempel till höger nedan. Är säkringarna flyttade är det den som har flyttat säkringarna, dvs påbyggaren, som har ansvaret att upplysa om ny placering.. Om funktionskontrollampan indikerar en störning (se punkt 4), ta då kontakt med en av AL-KO auktoriserad serviceverkstad. Var god och beakta säkerhetsanvisningarna under punkt 5.3! Styrelektronikens diagnosfunktion möjliggör en snabb och effektiv felsökning. Sedan kan orsaken till problemet åtgärdas av verkstaden. Skulle det uppstå en tryckluftförlust i en eller båda luftkretsarna - t.ex. genom att systemet är otätt eller p.g.a. att en eller flera luftbälgar är skadade (syns för ögat genom att fordonet hänger ner på en eller bägge sidor) kan man försiktigt köra med reducerad anpassad hastighet till närmaste verkstad. Av säkerhetsskäl skall luftbälgar som varit tömda på luft under en sådan nödkörning omgående bytas. Upplysningar angående auktoriserade serviceverkstäder samt reservdelar erhåller Ni från vår kundtjänst (se punkt 6.). 5.3 Viktiga säkerhetsanvisningar Störningar/fel i systemet kan, beroende på vilka fel som uppstått, orsaka en tydlig försämring av körkomforten och framförallt körstabiliteten. Detta kan under vissa förutsättningar göra fordonet sladdningsbenäget! Skulle fordonets normalhöjdnivå inte nås p.g.a. ett fel i systemet (fordonet hänger ner där bak) kan detta genom oförsiktigt körning förorsaka skador på chassi, karosseri och last. Om fel uppstår: Kör ytterst försiktigt till närmaste av AL-KO auktoriserad serviceverkstad med anpassad låg hastighet.

10 6 Kundtjänst/Servicenät Vid behov skall ni i första hand kontakta Återförsäljaren där ni köpte bilen. AL-KO kundtjänst i Norden: AL-KO Kober AB Stålverksgatan 20 Box Göteborg Sverige Tel.: / Fax: / Internet: AL-KO centrala kundtjänst: Alois Kober GmbH Kundendienst FZT Ichenhauserstr. 14 D Kötz Tyskland Tel.: /97-0 Service-Fax: / Internet: Wabco Sverige: Wabco Automotive AB Teknisk Service Drakegatan Göteborg Tel.: / Service-Fax: / Internet:

11 7. Underhåll Inspektioner Service Så gott som samtliga systemkomponenter i luftfjädringen, liksom själva axeln, är i princip underhållsfria. I alla elektro-pneumatisk-mekaniska system finns det dock komponenter som med tiden förslits. För att säkra funktionssäkerheten skall dessa komponenter regelbundet besiktigas för att kontrollera slitage, eventuell otäthet och skador. Detta sker lämpligen när fordonet är inlämnat för underhållsservice. Luftfjäderbälgar Luftledningar Nivåsensorer länkstänger Luftförsörjninganläggningens infästning Stötdämpare OBS MYCKET VIKTIGT! Om bilen eller ett/flera hjul behöver hissas upp för däckbyte, annat servicearbete, besiktning etc, skall aldrig systemet vara aktivt. Det kan leda till att systemet pumpar ur all luft ur bälgarna. När bilen sedan sänks ner igen finns det en risk för att de lufttomma bälgarna viker sig felaktigt vilket kan leda till skada. Innan lyftning skall bilen stå i normal körnivå och sedan inaktiveras systemet genom att man antingen (lättast) kopplar ur fjärrkontrollen (se avsnitt 3.1) eller tar ur säkringarna (se avsnitt 5.2). Det räcker inte med att slå av tändningen. Om ni kör vintertid är det att rekommendera att ni kontrollerar nivågivarna (och länkstängerna som är kopplade till dessa) efter körning i starkt moddigt väglag. Håll dem rena så att det inte bygger på snö och is som sedan kan frysa till is när bilen står still över natten till exempel. Nivågivarna sitter bakom däcken fästade på ramen med länkarmen riktad framåt alternativt precis ovanför och framför axelröret med länkarmen pekande bakåt (sistnämnda gäller en del Ducato modell X250 fr.o.m. 07, se även skissen avsnitt 2). Vid längre stillestånd (t.ex. vinterförvaring) kan det hända att lufttrycket i systemet efterhand sjunker. För att undvika permanenta deformationer och skador på luftbälgarna, skall man antingen: Avlasta med pallbockar, stödben eller liknande. När bilen skall köras igen höjer man först luftfjädringen så att pallbockarna kan tas bort. Alternativt skall luftfjäderbälgarna fyllas med tryckluft till körnivå en gång i veckan, d.v.s man startar bilen och låter kompressorn arbeta. 8. Mer information Önskar Ni ytterligare information angående AL-KO:s amc-chassier för husbilar? Gå in på vår hemsida, ring eller faxa oss. AL-KO Kober AB Tel.: / Fax: / Internet:

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER Inledning Du har valt en Škoda - hjärtligt tack för ditt förtroende. Med din nya Škoda erhåller du en bil med modernaste teknik och talrik utrustning, vilken

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1 Instruktionsbok husvagnar Weltweit Nummer 1 Vi gratulerar till ditt val av HOBBY husbilen och hoppas att den alltid är en trogen reskamrat. Läs noga igenom instruktionsboken även om du redan tidigare kört

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Saab 9-3. Instruktionsbok

Saab 9-3. Instruktionsbok Saab 9-3 Instruktionsbok Instruktionsbok 1 Säkerhet 11 Lås och stöldlarm 45 Instrument och reglage 61 Inredning 101 Start och körning 129 Bilvård 183 Tekniska data 245 Sakregister 267 2 Introduktion Denna

Läs mer