Kollektivtrafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafiknämnden"

Transkript

1 Kollektivtrafiknämnden Susanne Jönsson Avd. Försäljning BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr 1 (2) Kollektivtrafiknämnden Revidering i resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Ordförandens förslag 1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att med tillstyrkan lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Gemensamma resevillkor finns för kollektivtrafiken i södra Sverige. Efter genomförd årlig revidering föreslår en arbetsgrupp vissa förtydligande och i några fall markering/komplettering av lokala länsavvikelser. För Skånes vidkommande innebär revideringsförslagen ingen avvikelse från av regionfullmäktige antagna resevillkor. Resevillkoren har samtidigt stämts av mot gällande EU-förordning utan anledning till ändring. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga Revidering av resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Under 2012 infördes för södra Sverige gemensamma resevillkor för kollektivtrafiken. Resevillkoren omfattar nu Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik samt Västtrafik (endast Öresundståg). I planeringen ingår årliga uppföljningar och en arbetsgrupp med representanter för alla berörda län har utifrån årets genomgång lämnat förslag. Resevillkoren är ett levande dokument och tanken är att villkoren ska gås igenom av arbetsgruppen en gång per år (höst). I arbetet tillvaratas synpunkter från kunder, personal och övriga intressenter. Postadress: Skånetrafiken, Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): Fax: Internet: Orga

2 Datum (2) Det framtagna revideringsförslaget följer det av regionfullmäktige fastställda regelverket och berör inte heller ersättningsnivåer mot kund. Gruppen har samtidigt stämt av att resevillkoren svarar mot Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1371/2007 och inte funnit anledning till åtgärd. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Inga ekonomiska effekter Juridisk bedömning Ärendet granskat av avdelningen för juridik utan invändning. En särskild prövning har skett kring EU-förordningen. Miljökonsekvenser Föranleder ingen åtgärd. Kopplingar till policyer och övergripande beslut Följer de av regionfullmäktige fastställda resevillkoren. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig. Hur uppföljning ska ske Resevillkoren följs upp kontinuerligt och är föremål för årlig prövning. Samverkan med kundgrupper Ingen direkt samverkan med kundgrupper har skett. Dock har synpunkter från kunder använts som underlag för revideringen. Mats Persson Ordförande Henrik Dagnäs Direktör Region Skåne Kollektivtrafiknämnden

3 Bilaga Revidering av resevillkor i södra Sverige 1.1 Gammal skrivning: Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår av nedan, för resor med Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik och Jönköpings Länstrafik. Resevillkoren gäller vidare för resor med Öresundståg med Västtrafik. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med resor mellan och inom Sydlänen. Ny skrivning: Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår av nedan, för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller vidare för resor med Öresundståg med Västtrafik. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med resor mellan och inom Sydlänen. Kommentar: Endast uppräkningen av THM skiljer. Ändrat till bokstavsordning. 1.2 Gammal skrivning: Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda villkor för resor inom respektive län.* Ny skrivning: Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda villkor för resor inom respektive län. Där avvikelse förekommer finns hänvisning i dessa resevillkor. Kommentar. Tagit bort asterix och istället har vi förtydligat under varje aktuell paragraf om det finns avvikelser. 1.3 Gammal skrivning: Resevillkoren gäller inte för: a) resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av resan som sker på danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller, samt b) den del av resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller. Ny skrivning: Resevillkoren gäller inte för: a) resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av resan som sker på danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller, samt b) den del av resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller. c) resor med Skärgårdstrafiken i Blekinge län samt Närtrafiken i Blekinge län. Kommentar: Lagt till c) 2.6 Gammal skrivning: Med Handbagage avses väska eller föremål som kan transporteras under eller vid stol, på bagagehylla och annan i fordonet anvisad plats eller i knät utan olägenhet för annan Resenär. Ny skrivning: Med Handbagage avses väska eller föremål, av skäligt omfång som lätt kan bäras av

4 den resande. Handbagage ska kunna transporteras under stol, i knät, på bagagehylla eller annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan Resenär. Kommentar: Lite förtydligat har använt samma skrivning som i nya villkoren för resplusresa. 2.7 Gammal skrivning: Med Sydlänen avses Trafikhuvudmännens län, dvs Skåne län,blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Hallands län samt, endast avseende resor med Öresundståg med Västtrafik, Västra Götalands län. Ny skrivning: Med Sydlänen avses Trafikhuvudmännens län, dvs Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast med resor med Öresundståg med Västtrafik, Västra Götalands län. Kommentar: Ändrat ordningsföljd, ersatt ordet avseende med ordet med. 4.4 Gammal skrivning: Uppehåll under resan, och övergång, får ske inom Färdbevisets giltighetstid. Om ingen förbindelse till resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin resa med nästföljande anslutande förbindelse. Ny skrivning: Uppehåll under resan, och övergång, får ske inom Färdbevisets giltighetstid. Om ingen förbindelse till resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin resa med nästföljande anslutande förbindelse. Lokala avvikelser förekommer i Blekinge se Blekingetrafikens hemsida. Kommentar: Lokala avvikelser tillagt. 4.5 Gammal skrivning: Vid vissa resor måste kvitto kunna uppvisas tillsammans med resekort med period eller reskassa, se vidare respektive Trafikhuvudmans särskilda villkor. Ny skrivning: Vid vissa resor måste köpkvitto/inspektionskvitto kunna uppvisas tillsammans med resekort med period eller reskassa, se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida. Kommentar: Förtydligat första delen. Hänvisning till hemsida istället för särskilda villkor, då detta är ett begrepp vi vill komma ifrån. 4.6 Gammal skrivning: finns inte ny artikel Ny skrivning: Mobil biljett eller SMS-biljett ska, för att räknas som giltigt färdbevis, vara köpt och i förekommande fall aktiverad före ombordstigning. Kommentar: Ny artikel behov av att förtydliga detta för resenärerna, önskemål från ombordpersonal och bussförare. 4.7 (fd 4.6) Gammal skrivning: Resekort med period gäller för resa inom för kortet angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort med reskassa, av resa som är längre än giltigheten för resekortet med period, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på kortet. Ny skrivning: Resekort med period gäller för resa inom för kortet angivna zoner och områden. Vid

5 delbetalning, kontant eller med resekort med reskassa, av resa som är längre än giltigheten för resekortet med period, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på kortet. Lokala avvikelser förekommer i Blekinge se Blekingetrafikens hemsida. Kommentar: Lokala avvikelser tillagt förekommer i BLT, där man inte för dubbelbetala för zon 4.8 (fd 4.7) Gammal skrivning: Färdbevis kan köpas på Trafikhuvudmännens försäljningsställen. Biljett kan i vissa fall även köpas i anslutning till resan i biljettautomater, eller, i de fall möjlighet till köp ombord finns, på fordon. Vid köp ombord på fordon är Trafiktjänsteman inte skyldig att växla mer än 100 kronor. Ny skrivning: Färdbevis kan köpas på Trafikhuvudmännens försäljningsställen. Biljett kan i vissa fall även köpas i anslutning till resan i biljettautomater, eller, då möjlighet till köp ombord finns, på fordon. I de fall det är möjligt att köpa biljett med kontanter ombord är Trafiktjänsteman inte skyldig att växla mer än 100 kronor. För mer information om betalsätt i respektive län se respektive Trafikhuvudmans hemsida. Kommentar: KLT ville förtydliga kontantfritt. Hänvisning till hemsida för mer info (fd 4.16) Gammal skrivning: Enkelbiljetter eller reskassa på resekort återköps inte. Mot uppvisande av resekort med period eller reskassa ersätter Trafikhuvudmännen kort som skadats utan eget vållande. Ny skrivning: Enkelbiljetter eller reskassa på resekort återköps inte. Mot uppvisande av resekort med period eller reskassa ersätter Trafikhuvudmännen kort som skadats utan eget vållande. Lokala avvikelser förekommer i Kalmar län se Kalmar Länstrafiks hemsida. Kommentar: annat regelverk i Kalmar lokala avvikelser tillagt 4.18 (fd 4.17) Gammal skrivning: För Färdbevis inhandlade via internet gäller särskilda villkor, se Trafikhuvudmännens särskilda villkor och andra aktuella försäljningskanaler via internet. Ny skrivning: För Färdbevis inhandlade via internet gäller separata köpvillkor, se villkoren för respektive Trafikhuvudmans webb-shop och andra aktuella försäljningskanaler via internet. Kommentar: Vi vill ta bort begreppet särskilda villkor, ersatt här med köpvillkor och webb-shop 4.19 (fd 4.18) Gammal skrivning: Period på resekort kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Period på resekort med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Ny skrivning: Period på resekort kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Period på resekort med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Lokala avvikelser förekommer i Kalmar län se Kalmar länstrafiks hemsida

6 Kommentar: Kalmar har avvikande regelverk, därav tillägg av sista meningen 5.7 Gammal skrivning: Rökning är förbjuden på Trafikhuvudmännens fordon, stationer, vänthallar och väderskydd. Ny skrivning: Rökning samt nyttjande av e-cigarett är förbjuden på Trafikhuvudmännens fordon, stationer, vänthallar och väderskydd. Kommentar: Tillägg e-cigarett 5.8 Gammal skrivning: Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar Resenären. Ny skrivning: Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar Resenären. Lokala avvikelser för bussresor förekommer i Hallandstrafiken samt Blekingetrafiken - se Hallandstrafikens respektive Blekingetrafikens hemsida. Kommentar: Andra regler för vissa resor i Halland o Blekinge tillagt Lokala avvikelser Gammal skrivning: I mån av plats får en (1) konventionell cykel per Resenär tas med på tåg. Elmotordrivet fordon avsett för transport av en person (t.ex Segway) anses i dessa villkor inte vara en konventionell tvåhjulig cykel och får inte tas med på tåg. På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får även varucykel, tandemcykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror medtas i mån av plats. Ny skrivning: I mån av plats får en (1) konventionell cykel (gäller även elcykel) per Resenär tas med på tåg (gäller ej Kustpilen). Elmotordrivet fordon avsett för transport av en person (t.ex Segway) anses i dessa villkor inte vara en konventionell cykel och får inte tas med på tåg. På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark) får även varucykel, tandemcykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror medtagas i mån av plats. Kommentar: Förtydligat El-cykel och det faktum att Kustpilen inte kan ta cykel Gammal skrivning: För närmare information angående cyklar på regionbuss hänvisas till respektive Trafikhuvudman. Cykel får inte tas med på stadsbuss. Ny skrivning: För närmare information angående cyklar på regionbuss hänvisas till respektive Trafikhuvudman. Cykel får inte tas med på stadsbuss och när trafik körs av taxi. Kommentar: Förtydligat när linje körs av taxi Gammal skrivning: Hund, katt eller annat mindre husdjur, som kan tas med utan olägenhet för annan Resenär, får tas med kostnadsfritt, och ska färdas i därtill avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Djur ska under resa vara kopplat eller sitta i väska eller bur. Djur får inte placeras på sittplatser.

7 Ny skrivning: Hund, katt eller annat mindre husdjur, som kan tas med utan olägenhet för annan Resenär, får tas med kostnadsfritt, och ska färdas i därtill avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Djur ska under resa vara kopplat eller sitta i väska eller bur. Djur får inte placeras på sittplatser. När resa körs med taxi gäller särskilda regler kontakta respektive Trafikhuvudman för information. Kommentar: Förtydligat att taxi kan särskilja sig Gammal skrivning: Ledarhund samt service- och signalhund får tas med kostnadsfritt. Ny skrivning: Ledarhund samt service- och signalhund får tas med kostnadsfritt och, vid behov, färdas med Resenär på valfri plats i fordonet. Kommentar: Förtydligat att denna typ av hund medger resenär att sitta på valfri plats. 6.2 Gammal skrivning: Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten senast 2(2) timmar innan tjänsten ska utföras. Ny skrivning: Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten mellan 2-24 timmar före avgång. Kontakta respektive Trafikhuvudman för mer information. Kommentar: Beroende på avtal Ledsagningsportal eller inte samt dess innehåll, kan förbeställningen skilja. 7.7 c) Gammal skrivning: Resa med egen bil ersätts i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Ersättningen är begränsad till 600 kronor. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges. Ersättning under 25 kronor utbetalas inte. Ny skrivning: Resa med egen bil ersätts i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Ersättningen är begränsad till 600 kronor. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges. I förekommande fall ska kostnaden styrkas. Ersättning under 25 kronor utbetalas inte. Kommentar: Förtydligat att kostnad ska kunna styrkas. Ger oss möjlighet att tex begära in parkeringsbiljett eller brokvitto. 7.8 c Gammal skrivning: Resa med egen bil ersätts i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Ersättningen är begränsad till 600 kronor. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges. Ersättning under 25 kronor utbetalas inte. Ny skrivning: Resa med egen bil ersätts i form av ett värdebevis enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning. Ersättningen är begränsad till 600 kronor. Vid begäran om ersättning för resa med egen bil ska registreringsnummer anges. I förekommande fall ska kostnaden styrkas. Ersättning under 25 kronor utbetalas inte.

8 Kommentar: Förtydligat att kostnad ska kunna styrkas. Ger oss möjlighet att tex begära in parkeringsbiljett eller brokvitto Gammal skrivning: Biljett i original, kortnummer på resekort, biljettnummer och mobilnummer om resan är köpt i mobilen, giltigt för den reklamerade resan, måste bifogas för att utbetalning ska ske. Vid krav om ersättning för taxikostnader ska taxameterkvitto i original bifogas. Ny skrivning: Biljett i original, kortnummer på resekort, bokningsnummer och id-nummer och mobilnummer om resan är köpt i mobilen, giltigt för den reklamerade resan, måste bifogas för att utbetalning ska ske. Vid krav om ersättning för taxikostnader ska taxameterkvitto i original bifogas. Kommentar: Förtydligat vad som ska bifogas vid reklamation med mobil biljett 8.1 Gammal skrivning: Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen respektive Förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer och Förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport (fr.o.m den 1 mars 2013). Ny skrivning: Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen samt Förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Kommentar: Tagit bort Bussförordningen då denna inte blev tillämplig på vår trafik. 9.1 Gammal skrivning: Trafikhuvudmännen samlar in personuppgifter namn, postadress, , telefonnummer, bankuppgifter e dyl. som Resenärer frivilligt lämnar tex i samband med att Resenärer köper biljetter och kort via internet, vid återköp, vid utfärdande av tilläggsavgift, vid utnyttjande av resegarantin, vid registrering på Mina sidor eller vid annan kontakt med en Trafikhuvudman. Den Trafikhuvudman som samlar in personuppgifter är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Trafikhuvudmännen behöver behandla insamlade personuppgifter för att kunna fullfölja och administrera åtagande gentemot Resenärerna enligt dessa Allmänna villkor. Genom att en Resenär lämnar sina personuppgifter för registrering samtycker Resenären till att Trafikhuvudmännen behandlar uppgifterna för de ändamål som framgår av dessa Allmänna villkor. En Resenär har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt och efter skriftlig ansökan få information om vilka personuppgifter om Resenären som Trafikhuvudmännen behandlar. Resenären kan även begära att Trafikhuvudmännen rättar personuppgifter eller ställa frågor rörande Trafikhuvudmännens personuppgiftsbehandling. Vidare kan Resenären neka behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Sådan skriftlig ansökan kan ställas till den Trafikhuvudman som samlat in personuppgifterna. Ny skrivning: Trafikhuvudmännen samlar in personuppgifter namn, postadress, , telefonnummer, bankuppgifter e dyl. som Resenärer frivilligt lämnar tex i samband med att Resenärer köper biljetter och kort via internet, vid återköp, vid utfärdande av tilläggsavgift, vid utnyttjande av resegarantin, vid registrering på Mina sidor/kundklubb eller vid annan kontakt med

9 en Trafikhuvudman. Den Trafikhuvudman som samlar in personuppgifter är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Trafikhuvudmännen behöver behandla insamlade personuppgifter för att kunna fullfölja och administrera åtagande gentemot Resenärerna enligt dessa Allmänna villkor. Genom att en Resenär lämnar sina personuppgifter för registrering samtycker Resenären till att Trafikhuvudmännen behandlar uppgifterna för de ändamål som framgår av dessa Allmänna villkor. En Resenär har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt och efter skriftlig ansökan få information om vilka personuppgifter om Resenären som Trafikhuvudmännen behandlar. Resenären kan även begära att Trafikhuvudmännen rättar personuppgifter eller ställa frågor rörande Trafikhuvudmännens personuppgiftsbehandling. Vidare kan Resenären neka behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Sådan skriftlig ansökan kan ställas till den Trafikhuvudman som samlat in personuppgifterna. Kommentar: Har förtydligat att Mina sidor också kan heta kundklubb.

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Gäller från den 1 januari 2015 I. RESEVILLKORENS TILLÄMPNING 1.1 Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22

Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22 Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22 1(6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14

Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14 Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14 1(6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Resplusbiljetter och distribution

Resplusbiljetter och distribution Resplusbiljetter och distribution 1 Definitioner Samtrafikens biljettsamverkan innebär att resor med över 50 trafikföretag finns tillgängligt för försäljning via ett nationellt biljettsystem. Det finns

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter.

Läs mer

Handbok för biljetter, regler och kort

Handbok för biljetter, regler och kort Handbok för biljetter, regler och kort Version januari 2014. 1 Vi är stolta över dig. Hej! Som förare eller tågvärd är du den person som våra kunder möter varje dag. Du är därför den allra viktigaste personen

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datum Diarienr 2012-05-31 1674-2011 Centerpartiet Box 2200 103 15 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Centerpartiets behandling av personuppgifter i ett centralt medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer