Rådgivningsrapport. Utköp av tjänsteman utredning av processerna runt beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådgivningsrapport. Utköp av tjänsteman utredning av processerna runt beslut"

Transkript

1 Rådgivningsrapport Hans Forsström Maria Strömbäck Kerstin Svensson maj 2015 Utköp av tjänsteman utredning av processerna runt beslut Pajala kommun

2 Innehållsförteckning Uppdrag... 1 Bakgrund... 1 Frågeställningar... 1 Uppdragets genomförande... 2 Resultat av utredningen... 3 Policy och riktlinjer... 3 Styrdokument... 3 Hantering i kommunen... 3 Vår bedömning... 4 Underlag och dokumentation... 5 Dokumentation... 5 Muntlig information... 5 Vår bedömning... 6 Kvalitetsbrister... 6 Ärendehandläggningen... 6 Dokumentation... 7 Policys och riktlinjer... 7 Delegationsordning... 8 Vår bedömning... 8 Formell hantering... 9 Vår bedömning Finansiering/budgetering av det genomförda utköpet? Identifierade förbättringsområden Pajala kommun

3 Uppdrag Bakgrund Med anledning av den debatt som uppstått efter att det blivit känt att kommunen med hänvisning till personliga skäl valt att köpa ut en tjänsteman med 18 månadslöner har kommunstyrelsen beslutat anlita extern konsult för att utreda om ärendet är korrekt hanterat samt vilka eventuella förbättringsbehov som kan finnas inför framtida hantering av liknande personalärenden. Frågeställningar Kommunstyrelsens ordförande och personalutskottets ordförande har gett i uppdrag att genomföra en utredning av processen i samband med utköp av tjänsteman. Från medverkar Hans Forsström, Maria Strömbäck samt Kerstin Svensson. Utredningen omfattar följande frågeställningar: fastställda policys, riktlinjer och rutiner inom HR-/personalområdet? handläggning? dokumentation föreligger avseende ärendets exempelvis tillämpad delegationsordning, kommunikation och meddelande till ansvarig politisk nivå samt i övrigt enligt vad som kan anses följa av gällande krav på offentliga myndigheter? riktlinjer, delegationsordning? Uppdraget avser att utreda och belysa processen och hanteringen i ärendet, inte att bedöma lämpligheten i det fattade beslutet i sig. Utredningen ska dels ge svar på ovan nämnda frågeställningar samt kunna ge underlag för eventuella förbättringar. Pajala kommun 1 av 12

4 Uppdragets genomförande Utredningen har genomförts enligt nedan: 1. har inledningsvis tagit del av för ärendet aktuella riktlinjer och rutinbeskrivningar inom personalområdet 2. har vidare tagit del av den dokumentation ( tidslinje /motsvarande) som upprättats i ärendet samt av de allmänna handlingar som förekommit i ärendet 3. Därefter har ett urval gjorts avs vilka befattningshavare som bör intervjuas för att utredningen ska kunna svara på frågeställningarna ovan. Urvalet har skett i samråd med uppdragsgivaren 4. har genomfört överenskomna intervjuer 31/3 och 1/4. Följande har intervjuats: kommunchef (tillika kommunens personalchef), administrativ chef, rehab-handläggare, personalkonsult, ekonom, IT-chef samt kommunikatör. Dessutom personalutskottets, PU, nuvarande ordförande samt för år 2014 dåvarande ordförande och en ledamot. 5. har analyserat skriftlig dokumentation och den information som erhållits via intervjuerna, samt sammanställt ett rapportutkast 6. Avstämning med uppdragsgivaren har genomförts för att säkerställa att ovan nämnda frågeställningar har besvarats 7. Eventuella komplettering av utredningen har genomförts 8. Slutlig rapport har därefter sammanställts av 9. slutrapportering har skett såväl muntligt som skriftligt för uppdragsgivaren Material såsom riktlinjer och rutinbeskrivningar, dokumentation i ärendet etc har sammanställts och tillhandahållits av kommunen. Pajala kommun 2 av 12

5 Resultat av utredningen Policy och riktlinjer Har kommunförvaltningen och personalutskottet i det aktuella ärendet följt fastställda policys, riktlinjer och rutiner inom HR-/personalområdet? Styrdokument De dokument vi tagit del av är: Rutiner i samband med uppsägning av personal, beslutad i kommunstyrelsen samt reviderad Riktlinjer för personalavveckling, beslutad av kommunstyrelsen , reviderad senast Skriftlig information: Uppsägningstider med ändring att gälla fr.o.m , reviderad Rehabiliteringsrutiner, beslutad av kommunstyrelsen , reviderad Allmänna anvisningar. Delegationsordning för beslutanderätt i personalärenden, beslutad av kommunstyrelsen , reviderad Förutom ovan nämnda dokument har kommunen att förhålla sig till den arbetsrättsliga lagstiftningen inom området (bl a arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen). Lagarna anger framför allt arbetsgivarens ansvar i förhållande till arbetstagaren. Hantering i kommunen I det aktuella fallet har ansvarig chef, kommunchefen, hanterat ärendet som ett rehabiliteringsärende först i samband med att anmälan om trakasserier inkom. Vid intervjuerna beskrivs dock att ett flertal åtgärder har vidtagits i syfte att erbjuda arbetsuppgifter för den anställde under de senaste åren, men som inte kan verifieras genom någon dokumentation. Under hösten 2014 uppfattas ärendet eskalera av ansvarig chef. Stöd togs då av administrativ chef, kontakter togs med facklig organisation kring åtgärdsförslag samt gjordes en utredning avseende anmälda trakasserier. När avslut blev aktuellt har kommunchef med stöd av administrativ chef hanterat processen. Stöd har inhämtats från SKL. Kommunchef och administrativ chef anser att de följt delegationsbestämmelserna. Viss dokumentation har, enligt muntliga uppgifter, makulerats i samband med avslutet, detta efter kontakt med SKL. Pajala kommun 3 av 12

6 I samband med diskussioner kring avslut av anställning har kontakter tagits mellan administrativ chef och extern expertis (SKL). Personalavdelningen i kommunen har dock inte varit delaktig i ärendet, utan detta har hanterats uteslutande av kommunchef och i slutfasen även av administrativ chef. Detta enligt önskan från den berörda tjänstemannen. Generellt beskriver personalavdelningens handläggare och representanter för personalutskottet en bild av hur hantering och kommunikation bör ske kring personalärenden. Medan vi uppfattar att kommunchef och administrativ chef ger en en annan bild av vilka rutiner som gäller och hur dessa bör tillämpas. Vår bedömning I avtal om anställningens upphörande används begreppet uppsägning på grund av personliga skäl, vilket regleras både i delegationsordning och i riktlinjer. Vår bedömning är att delegationsbeslut inte kan ta över det som har angetts i riktlinjer utfärdade av överordnad instans i kommunen. Om dessa har ansetts icke tillämpliga, vilket delvis framkommer, anser vi att en tydlig avstämning med politisk nivå hade varit en rimlig och nödvändig minsta åtgärd innan avsteg från riktlinjen görs. Rent formellt borde beslutsfrågan hänvisats till den politiska nivån då överenskommelsen/utköpet kunde hamna på en nivå utöver vad riktlinjerna anger. Vår bedömning är att oavsett om ärendet har bedömts som ett rehabiliteringsärende eller ej, bör arbetsgivaren dokumentera vidtagna åtgärder gällande personaladministrativ verksamhet. Detta inte minst för att kunna visa på att kommunen fullföljt sitt arbetsgivaransvar. Vi anser att den information som gavs till PU i februari 2015, där Försäkringskassans upprättande av rehabiliteringsplan nämns, ger bilden av att ärendet var ett rehabiliteringsärende. I vad mån riktlinjer har följts har vi dock svårt att bedöma i och med att dokumentation saknas. Vår bild är också att det finns en märkbar skillnad inom kommunen avseende vilken dokumentation som bör finnas, liksom avseende vilken information och kommunikation mellan tjänstemannanivå och politik som bör finnas, i personalärenden. Pajala kommun 4 av 12

7 Underlag och dokumentation Vilka underlag och vilken dokumentation föreligger avseende ärendets handläggning? Dokumentation Det skriftliga underlag som finns i tjänstemannens personakt är undertecknat avtal/överenskommelse mellan tjänstemannen och kommunchefen samt en sekretessbelagd utredning. Noteras ska att så sent som , d v s efter att denna utredning hade inletts, har en presentation i powerpoint-format lagts till i diariet i ärendet. Av ett mejl som åtföljer diarieföringen framgår att detta är den sammanställning av händelser/tidslinje i ärendet som presenterades för PU vid dess extra möte kompletterad med datum för de olika händelserna. Vid intervjuer framkommer att ytterligare dokumentation ska ha funnits i ärendet men bedömts som arbetsmaterial och därmed raderats i samband med anställningens avslutande. Någon dokumentation från den fackliga samverkan som förevarit i ärendet har inte sparats. Tjänstemannabeslut har, efter kontakt med den anställde, fattats om att inte diarieföra inkommen handling. Det initierat och motiverat av att administrativ chef önskat skydda den berörde tjänstemannen. Det finns således ingen dokumentation i dagsläget över de åtgärder som har initierats av kommunen som arbetsgivare i syfte att underlätta återgång i arbete. Muntlig information Muntlig information i ärendet uppges ha lämnats löpande sedan våren/sommaren 2014 och till dess avtal om anställningens upphörande var undertecknat. Informationen lämnades av kommunchef till dåvarande kommunalråd/ kommunstyrelsens ordförande. Samtidigt har vi i intervjuer fått beskrivet att dåvarande ordförande i PU efter muntliga signaler om något särskilt personalärende önskat information om ärendet. I samband med beredning inför PU-möte i december 2014 har PU.s ordförande fått besked om att det är ett pågående sekretessbelagt rehabiliteringsärende. Administrativ chef ska också muntligt ha informerat PU vid mötet 1/ angående detta. Informationen uppfattades av PU-ordföranden som knapp och sekretessbelagd, varför ingen ytterligare information efterfrågades vid detta tillfälle. Delegationsbeslut gällande avtalet om utköp har inte rapporterats muntligt eller varit tillgängligt i delegationspärmen vid PU:s decembermöte. Delegationsbeslutet infördes dock senare i pärmen. PU begärde senare information om ärendet då utköpet blivit allmänt känt och fick en presentation av kommunchef och administrativ chef vid sitt möte Pajala kommun 5 av 12

8 Vår bedömning Vi har full förståelse för ärendets känslighet och att en överdriven dokumentation, om den görs offentlig, kan göra mer skada än nytta. Vår bedömning är dock att det är av stort värde och en skyldighet för tjänstemän att dokumentera i enlighet med gällande riktlinjer. Dessa är framtagna för att säkerställa ett förfaringssätt som innebär en likvärdig hantering och därmed också skapar en trygghet hos ansvariga politiker. Övervägande om att sekretessbelägga viss dokumentation istället för att radera information, borde kunna ha säkerställt att informationen inte blev allmänt tillgänglig. Vidare kan det inte ses som självklart att undanhålla information från ansvariga politiker med hänvisning till sekretess utan de uppgifter som krävt sekretess borde ha gjorts kända för berörda politiker i PU under förutsättning att detta hade kunnat ske utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Givetvis med tydlighet att politikerna i PU omfattas av sekretesskraven och inte kan röja uppgifterna vidare. (Offentlighets och sekretesslagen 2009: kap 1-3 : Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet.). Det har för oss inte presenterats någon omständighet som tyder på att den enskilde i detta fall riskerade lida men om uppgifterna gjordes kända för de i PU ansvariga politikerna. Ifall sådana omständigheter fanns borde dessa ha presenterats för politikerna och då fungerat som motivation till att inte informera politikerna om ärendet. Nu uppfattar vi att bristen på dokumentation och information i ärendet istället för politisk förankring och skydd av den enskilde har skapat en osäkerhet och lett till en mängd frågor kring hur hanteringen av ärendet gått till. Kvalitetsbrister Finns kvalitetsbrister i ärendehandläggningen, dokumentation, policys och riktlinjer och delegationsordning? Ärendehandläggningen Som tidigare nämnts hanterades frågan först hösten 2014 som ett tydligt rehabiliteringsärende av kommunchefen. I samband med att avslut av ärendet närmades och jurist istället för facklig organisation företrädde den berörda tjänstemannen upplevde sig kommunchefen, liksom administrativa chefen pressad i situationen. Pajala kommun 6 av 12

9 Konsultation uppges för förhandlingen ha skett med sakkunnig vid SKL, Sveriges kommuner och landsting, av administrativ chef i ärendet, men inget juridiskt stöd fanns tillgängligt vid själva förhandlingen av avtalet/överenskommelsen mellan parterna. Förhandlingen kring avtalet genomfördes utan någon avstämning med politiken. Enligt uppgift utgick kommunchef och administrativ chef från att det skulle kunna kosta kommunen mer än den överenskommelse som ingicks om ärendet gick vidare, t ex till Arbetsdomstolen. Kommunens möjligheter att ytterligare gå tjänstemannen till mötes vad avser arbetsuppgifter och arbetssituation bedömdes av kommunchef som, om inte uttömda, mycket små. Därav önskades ett snabbt avslut, men också med hänvisning till en ambition att skydda kommunens varumärke. Dokumentation Dokumentation i enlighet med riktlinjer och rutiner för rehabiliteringsärenden beskrivs delvis har funnits, men uppges ha raderats i samband med avslut. Dokumentation har raderats med motivering att den bestod av arbetsmaterial. Möjlighet att istället sekretessbelägga denna dokumentation - vilket i normalfallet kan ske i upp till 50 år när det gäller personaladministrativa uppgifter - har inte övervägts. Avseende den dokumentation som bör finnas i ärendet hänvisar kommunchef till administrativ chef. Denne anser att dokumentationen kring detta ärende har hanterats mer rätt än vanligt. Det framgår dock inte klart vad som avses med detta, men vi tolkar det som att rensning av arbetsmaterial etc i personalärenden som avslutas normalt inte sker så noggrant som i det här aktuella ärendet. En viss osäkerhet framgår kring vad som ska arkiveras och hur. Dokumentation från fackliga informations- och samrådsmöten anser dock både kommunchef och administrativ chef borde ha sparats och funnits tillgängligt i personakten. Avtalet/överenskommelsens formulering om uppsägning på grund av personliga skäl anses av kommunchef och administrativ chef inte vara helt optimal. Formuleringen motiveras av att en befintlig mall har använts med denna formulering. Policys och riktlinjer Aktuella riktlinjer och rutinbeskrivningar är reviderade under Av våra intervjuer framgår att riktlinjerna vad avser rehabilitering är väl kända och etablerade hos kommunens chefer. Rehabiliteringsrutinen anger krav på dokumentation. I aktuellt ärende har viss dokumentation tagits fram, men finns också i minnet hos administrativ chef. Pajala kommun 7 av 12

10 Av riktlinje framkommer att vid avslut av rehabilitering ska en sammanfattning av vidtagna åtgärder och utfall av rehabiliteringen dokumenteras. Samtliga handlingar avseende ärendet ska enligt rehabiliteringsrutinen arkiveras i kommunarkivet. Så har inte skett i detta ärende, se ovan. Olika tolkningar råder bland de intervjuade avseende dokumentationskraven i rehabiliteringsrutinen. Även tolkningen av om detta var ett rehabiliteringsärende i egentlig mening har spelat in i bedömningen av vad som ska sparas respektive rensas bort. Delegationsordning Delegationsordningen är reviderad under december Kommunchef och administrativ chef anser sig ha följt gällande delegationsordning. Det framgår av bilaga till delegationsordningen att kommunchef har rätt att besluta om anställnings upphävande uppsägning på grund av personliga skäl. Något belopp anges inte i delegationsordningen. Administrativ chef har rätt att fatta beslut om ekonomiska överenskommelser vid så kallad rehabiliteringsuppsägningar. Något belopp anges inte. Delegationsbeslut ska alltid anmälas till kommunstyrelsen via personalutskottet. Dessa ska redovisas senast under första veckan i närmast påföljande månad för anmälan till kommunstyrelsen via utskottet på dess nästkommande sammanträde. Vi utvecklar frågan om delegationens omfattning för dylika ärenden längre fram i rapporten under rubriken Formell hantering. Delegationsbeslut i ärendet har inte anmälts enligt ovan. Intervjuade politiker uppger sig också sakna/efterlysa en mer aktiv information från berörda tjänstemän kring detta ärende, då det inte kan anses vara ett rutinärende. I efterhand konstaterar både kommunchef och administrativ chef att en mer aktiv dialog med politiken hade varit av värde. Av intervjuer framkommer att spelplanen mellan tjänstemän och de förtroendevalda i PU tidigare har upplevts som tydlig. Detta ärende uppges dock visa på behov av att ytterligare tydliggöra den skiljelinje och de arbetsformer som ska/bör finnas mellan de två nivåerna. Vår bedömning Vi uppfattar att kvalitetsbrister finns vad avser dokumentation, följsamhet mot riktlinjer och policy samt anmälan om delegationsbeslut. Dessa frågor redogörs för på andra ställen i rapporten. Mot bakgrund av att ringa dokumentation finns att ta del av är det svårare att avgöra om kvalitetsbrister finns/funnits i själva ärendehandläggningen. Pajala kommun 8 av 12

11 Muntliga uppgifter finns om att ett antal åtgärder har vidtagits i ärendet. Vi kan dock notera att anmälan om sexuella trakasserier har utretts skyndsamt och dokumenterats vilket framgått både av vår utredning och av uppgifter som tidigare presenterats i media. Formell hantering Har det fattade beslutet i ärendet följt en korrekt formell hantering vad gäller exempelvis tillämpad delegationsordning, kommunikation och meddelande till ansvarig politisk nivå samt i övrigt enligt vad som kan anses följa av gällande krav på offentliga myndigheter? Gällande delegationsordning ger kommunchef rätt att fatta beslut avseende uppsägning på grund av personliga skäl. Häri anges ingen övre gräns för vilket ekonomiskt åtagande detta får medföra för kommunen, vare sig i form av kronor eller uppsägningstid. I de riktlinjer för avveckling som kommunstyrelsen antagit framgår dock att uppsägningstiden vid personliga skäl är sex månader. Dessa riktlinjer är då de är beslutade av kommunstyrelsen generellt gällande och torde därmed föregripa underliggande organs möjlighet att i delegationsordning ange något som går utöver riktlinjerna. Något som PU i sin delegationsordning heller inte har gjort. PU har, som ovan redovisats, inte fått information i ärendet, utan information har getts till dåvarande kommunalråd. Ingen information uppges ha lämnats till PU från denne. Vi har ovan också redogjort bl a för att återrapportering av det aktuella delegationsbeslutet (undertecknat avtal) inte har ingått i den delegationspärm som PU:s ledamöter haft tillgång till vid sitt närmaste möte efter att beslutet fattades. Ett av skälen till att delegationsbeslut ska meddelas ansvarig nämnd (i detta fall PU) är, utöver att ansvariga politiker ska känna till hur deras ansvar via delegation tillämpas, att tydliggöra politikens skyldighet att ställa krav på tjänstemännen t ex avseende rapportering och ange formerna för hur fattade delegationsbeslut ska meddelas ansvarig nämnd. Utifrån detta kan ansvariga politiker, och i praktiken kanske PU:s ordförande främst, anses ha en skyldighet att ta initiativ till att erhålla nödvändig information. I det aktuella ärendet kompliceras dock denna fråga av Offentlighets- och sekretesslagens krav på skydd av den enskilde, vilket vi redogjort för ovan. Pajala kommun 9 av 12

12 Vår bedömning I samband med förhandling kring själva avtalet anser vi att ett uppehåll borde ha begärts för en avstämning både med den egna politiken och med juridisk expertis. Detta inte minst mot bakgrund av att motparten företräddes av en jurist. Det torde inte ha påverkat beslutsprocessen med risk för efterföljande rättsligt efterspel att informera motparten om det kommunala regelverket liksom om när och hur ett beslut från kommunen kunde erhållas. I själva verket menar vi att denna information borde ha lämnats redan innan förhandlingen inleddes. Då PU är kommunens centrala organ för personalärenden torde samarbetspraxis mellan administrativ chef och de fortroendevalda varit så etablerad att ett övervägande om att informera/inte informera upplevts som tydligt för både tjänsteman och politik. Vilket kan förklara att PU eller dess ordförande inte begärde ytterligare information. Se också ovan angående sekretesshanteringen i det aktuella ärendet. Diarieföring/motsvarande av handlingar har inte skett i enlighet med normala kommunala rutiner eller i enlighet med Pajala kommuns riktlinjer. Exempelvis begär ju den enskilde att en skrivelse som denne skickat till kommunen ska diarieföras, vilket inkomna handlingar med få undantag ska (om diarieföring är kommunens normala rutin för att hålla handlingar ordnade). Att skydda den enskilde borde istället ha skett genom sekretessbeläggning av uppgifter. - Var det då korrekt att efter utköpet makulera arbetsmaterial avseende tidigare genomförda åtgärder bl a gällande återgång till arbetsuppgifter och förändrade arbetsuppgifter? Detta menar vi är en mycket svår fråga att svara entydigt på då kommunen i sina riktlinjer anger att allt material i rehab-ärenden ska sparas, samtidigt som det kan ifrågasättas om det i detta fall handlar om ett egentligt rehab-ärende. Det vill säga hade en mer formell rehabiliteringsprocess inletts och bedrevs denna i så fall i enlighet med arbetsgivarens ansvar och kommunens egna riktlinjer. Samtidigt har handläggande tjänsteman muntligt sagt till PU:s ordförande och till PU i sin helhet att det var ett rehabiliteringsärende, om än sekretessbelagt. Vidare, i o m att det blev ett utköp, så var allt som hade karaktären av rehabiliteringsåtgärder såsom ändrade arbetsuppgifter etc inte längre relevant då alla mellanhavanden mellan parterna var avklarade enligt skrivningar i avtalet. Svaret på frågan hänger således samman med dels om det går att fastställa att det faktiskt handlat om ett rehab-ärende, och dels ytterst om utköpet bör ses som ett avslut på rehabiliteringsprocessen. Generellt torde det dock finnas fördelar med att rensa arbetsmaterial som i o m att ett beslut har fattats saknar relevans. Samtidigt bör detta inte ske i den grad att alla underlag för beslutets grunder därmed också rensas ut. Allmänna krav på spårbarhet bör säkerställas liksom att hänvisning till konkreta underlag kan ske om ärendet ifråga åter aktualiseras av något skäl t ex ett överklagande. Pajala kommun 10 av 12

13 Finansiering/budgetering av det genomförda utköpet? Uppgörelsen om 18 månaders lön vid uppsägningen/utköpet har finansierats på följande sätt: Under 2014 belastades den verksamhet som tjänstemannen tillhörde för perioden fr o m sista anställningsdatum t o m Under 2015 (och även 2016 enligt muntliga uppgifter) belastas kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter, vilket attesteras av kommunchefen. Någon särskild budgetering av kostnaden var naturligtvis inte möjlig att göra 2014, men inte heller för 2015 (och 2016?) har kostnaden specificerats i budget. Beslutet om uppsägning/utköp och den kostnad detta medförde har heller inte åtföljts av någon medelsanvisning. Noteras ska dock att något krav inte finns i kommunen på att beslut som medför oförutsedda/obudgeterade kostnader ska åtföljas av medelsanvisning. Ersättningen utbetalas som en vanlig månadslön den 27:e varje månad men är daterad till Identifierade förbättringsområden Tydligare rollfördelning mellan politik tjänstemän. Hur ska politiken informeras? Vad ska de få information om och vad ska/kan de begära i ett personalärende? Här måste både politikens behov av information liksom begränsningar följande av särskilda sekretessregler beaktas. I grunden är det dock politiken som ska formulera sina informationskrav - inte tjänstemännen som ska ange vad de anser vara lämpligt att informera om. Se mer om sekretesshanteringen nedan. Tydliggöra skillnader och skrivningar i delegationer och riktlinjer för att klargöra förhållningssätt till olika styrdokument t ex vad gäller eventuella nivåer eller andra begränsningar. Det kan argumenteras att detta egentligen inte behövs då kommunövergripande riktlinjer gäller generellt och inte, bör kunna sättas ur spel av en delegationsordning. Det här aktuella ärendets hantering visar dock att det är olyckligt när tillämpningen av en delegationsordning, och särskilt gränserna för enskilda delegationsbeslut, blir beroende av att tjänstemännen ifråga är helt inlästa på alla formuleringar som kan finnas i olika andra styrdokument än delegationsordningen. Pajala kommun 11 av 12

14 Klarhet i vad som ska dokumenteras och vad som ska sparas i personakt/kommunarkiv gällande medarbetares rehabiliteringsärende. I förhållande till ev arbetsrättsliga tvister bör en arbetsgivare ha dokumenterat sådant som synliggör de åtgärder som vidtagits i ett rehabiliteringsärende. Vanligt är att någon form av loggbok/motsvarande upprättas och vi uppfattar också att detta är en av intentionerna med kommunens personalhandbok och vad den säger avseende dokumentation. Utöver dokumentation för att framförallt kunna visa att arbetsgivaransvaret är uppfyllt kan tillgänglighet till dokumentation i tidigare ärenden även användas i det egna förbättringsarbetet och i dialog med andra aktörer. Arbeta för ett tydliggörande av hur sekretess kan och bör användas i personaladministrativa ärenden. Allt för att tillgodose behov/rättigheter som enskild medarbetare respektive arbetsgivaren och den politiskt ansvariga nivån kan ha. Informationsprövning ska ske när uppgifter ur en allmän handling begärs ut och därvid kan behörig besluta om att sekretessbelägga känsliga uppgifter. I personaladministrativa ärenden kan dock behov finnas av en mer strikt tillämpning av sekretessregler. Klarhet i diarieföring vad gäller för en kommun i förhållande till enskilds önskemål? Generellt gäller följande krav för diarieföring (när detta system tillämpas för att hålla handlingar ordnade): en handling ska vara inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten eller expedierad från myndigheten. Om något av dessa krav är uppfyllt är handlingen allmän och ska då i normalfallet diarieföras. OBS att allmän handling inte är detsamma som att handlingen, eller alla uppgifter i den, också är offentliga. Rutiner bör finnas för att överväga och vid behov tillgodose tillgång av juridisk expertis. Förhandling som i förväg kan bedömas leda till beslut om utköp och/eller överenskommelse om uppsägning p g a personliga skäl är ett tydligt exempel när sådant behov kan finnas och bör kunna förutses. Andra situationer kan vara då tänkbara scenarior i ett ärende behöver analyseras och övervägas. Inför dylika förhandlingar i förväg klargöra för motparten vilka befogenheter de personer som representerar kommunen har liksom hur den formella beslutsgången ser ut i kommunen i aktuella ärenden. Som noterats ovan har kommunen inget generellt krav på medelsanvisning inför beslut som medför obudgeterade/oförutsedda kostnader. Även om detta inte direkt varit en del av uppdraget för denna utredning kan vi se ett behov av att kommunen överväger att införa ett dylikt handläggningskrav. Pajala kommun 12 av 12

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

RIKTLINJER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AV ANSTÄLLDA VID

RIKTLINJER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AV ANSTÄLLDA VID Sida 1 av 6 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 2010-10-12 Dnr 692-10-92 RIKTLINJER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av ärenden Till grund för kränkande

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Lokal lönebildning i energibranschen EFA Sif - Sveriges Ingenjörer

Lokal lönebildning i energibranschen EFA Sif - Sveriges Ingenjörer Lokal lönebildning i energibranschen EFA Sif - Sveriges Ingenjörer Innehåll Löneprocessen EFA Sif Sveriges Ingenjörer Åhörarkopior av Löneprocessen en årscykel Exempel på löneprocesser Löneavtalet (Sif)

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Riktlinjer för intraprenad Ks 2006:598 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 304 1 2 STADSKONTORET

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ulla Thorslund stadsdelsdirektör Ulla Cadwalader personalchef HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTAND E 25 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) Handläggare: Ulla Cadwalader Telefon: 08-508 04 047 Dnr 2.3.4-471-2012 Sammanträde 11 december 2012

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ansökan om laglighetsprövning med yrkande om inhibition

Ansökan om laglighetsprövning med yrkande om inhibition Till Förvaltningsrätten i Stockholm Tegeluddsvägen 1 115 41 Stockholm Ansökan om laglighetsprövning med yrkande om inhibition Klagande: Siv Sahlström, ledamot av kommunfullmäktige i Danderyd, nedan benämnd

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009.

Riktlinjer inför löneöversyn. Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. Riktlinjer inför löneöversyn Antaget i Personalutskottet 32/2004, reviderat KS PU 75/2006. Reviderat i kommunstyrelsen 187/2009. 1(4) Grundläggande principer för lönesättning Enligt gällande centralt löneavtal

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ (Rutinen är antagen i Ks 2012-02-28) RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ Syfte Rutinens syfte är att beskriva hur vi ska arbeta enligt alkohol- och drogpolicyn. Arbetet bygger på tre steg:

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Paiala. Aktivitet Ansvarig Färdigt senast. Antagen i Kommunstyrelsen 2015-09-28, 109. Snarast. Personal- och löneenhet

Paiala. Aktivitet Ansvarig Färdigt senast. Antagen i Kommunstyrelsen 2015-09-28, 109. Snarast. Personal- och löneenhet Paiala KOMMUN Antagen i Kommunstyrelsen 2015-09-28, 109 Års cykel för löneöver syn i Pajala kommun Årscykeln har sin utgångspunkt i en löneöversyn enlig modellen chef - medarbetare. Anpassas tidsmässigt

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

1(11) Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015-04-01--2016-03-31. Styrdokument

1(11) Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015-04-01--2016-03-31. Styrdokument 1(11) 2015-04-01--2016-03-31 Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-05-27, 60 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-12-01, 117

Läs mer

Beslutanderätt i personalärenden Delegationsordning

Beslutanderätt i personalärenden Delegationsordning Beslutanderätt i personalärenden elegationsordning OKUMENTNAMN Beslutanderätt i personalärenden elegationsordning GILTIGHETSPERIO OKUMENTTYP Allmänna anvisningar BESLUTAT/ANTAGET 2016-03-14, 19 OKUMENTÄGARE

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum 3 december 2013 Ks 243 Dnr 2013/230 107 Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete Årlig rapport Mars 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Tove Briell Dnr Bun 2015/123 SAMMANFATTNING Den årliga rapporten om likabehandling är en del av barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Riktlinjer för klagomål & synpunkter

Riktlinjer för klagomål & synpunkter Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter

Läs mer

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 37.5 Att utreda barn Innehållsförteckning Inledning Rättsregler och andra utgångspunkter Syftet med

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Ansvarig för dokumentet: Registratur och Arkiv Uppdragsgivare: Enhetschef Chatarina Larson Dokumentet upprättat: Sid 2 (17) Innehåll Inledning...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Socialnämndens alkoholhandläggning

Socialnämndens alkoholhandläggning Revisionsrapport Socialnämndens alkoholhandläggning Mora kommun Oktober 2009 Författare Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga.... 3 1.2 Metod... 3 2 Organisation...

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet Kommunstyrelsen 2015-10-19 Kommunledningskontoret 1 (1) Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath 016-7105156 KSKF2015:46 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom

Läs mer