Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på Ur innehållet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:"

Transkript

1 Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna finns där ungdomarna är Läs mer på sidan 5 Fortsatt god ekonomi Danderyds ekonomi har fortsatt att utvecklas positivt under Överskottet blev 67,6 miljoner kronor. Trots att skatten sänktes med 57 öre blev det ekonomiska utfallet för 2006 ca 38 miljoner kronor bättre än för Den främsta orsaken är att nämndernas externa nettokostnader endast ökade med 8,8 miljoner eller 0,8%. Kommunens pensionskostnader har minskat och intäkterna från försäljning av fastigheter och bostadsrätter har ökat. Trots den låga kostnadsökningen har en hög kvalitet bibehållits i de kommunala verksamheterna. Det visar inte minst olika enkätundersökningar som genomförts. Låneskulden minskar Under de tre senaste åren har inga nya lån tagits upp. Då planenliga amorteringar gjorts och lån på sammanlagt 82 miljoner kronor återbetalats har låneskulden på tre år minskat med ca 114 miljoner kronor till knappt 252 miljoner kronor. Den genomsnittliga ränta som betalats på lånen har uppgått till 4 %. Kommunen har pensionsmedel på 257 miljoner kronor som förvaltas av en extern kapitalförvaltare. Avkastningen har under året i snitt varit 7,3%, vilket gör att medelsförvaltningen givit en avkastning som var 3,3% högre än kommunens lånekostnad. Nya mötesplatser Läs mer på sidan 6 Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnänd Läs mer på sidan 6 Bra betyg i SCBundersökning Läs mer på sidan 7 Fixartjänsten permanentad Läs mer på sidan 7 Planer och byggande Läs mer på sidan 8 Du kan alltid läsa mer på 3

2 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom: Danderyd i rätt riktning År 2006 var ett händelserikt år. Återigen kunde de ekonomiska målen uppnås samtidigt som verksamheterna utvecklades och skatten ytterligare kunde sänkas. Det är högkonjunktur där den goda ekonomiska utvecklingen synes kunna hålla i sig. Det är bra för Sverige och det är bra för Danderyd. Under 2006 blev Danderyd lite bättre på många områden. Renoveringen av Samskolan slutfördes, Hagaskolan i Enebyberg och Marina Läroverket i Stocksund invigdes och beslut fattades om att renovera Ösbyskolan samt omvandla den till friskola. Viktiga åtgärder för en bättre skolmiljö och Tre år i jämförelse ökad valfrihet för våra barn. Under verksamhetsåret slutfördes också införandet av 30-zoner vilket medfört att Danderyds trafikmiljö blivit lugnare och tryggare. Arbetet med att separera gång- och cykeltrafiken från 50-vägarna har fortsatt och omfattande åtgärder sattes bland annat igång på Edsviksvägen, något som efterlängtats av många under lång tid. En bra och vacker miljö är viktig för oss danderydsbor. Bullret är ett gissel och omfattande åtgärder för att minska detta utmed Roslagsbanan har pågått under året, främst i Djursholm. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, särskilt i Enebyberg, där decibeltalen är oacceptabelt höga utmed banvallen. Extra resurser för slyröjning och klottersanering har satts in, men än är inte Danderyd så vackert som vi önskar. Dessa åtgärder kommer därför att fortsätta och intensifieras. Under året har också planarbetet fortsatt för såväl Mörby Centrum som Eneby torg, där omfattande åtgärder planeras för bättre utomhusmiljö, ökat handelsutbud och fler bostäder. En viktig åtgärd för inomhusmiljön var att våra hockeyhallar efter flera års utredande kunde mögelsaneras under året. Under 2006 fick Danderyd positiv uppmärksamhet på ett flertal områden. Vår kommuns näringslivsklimat rankades till exempel av Svenskt näringsliv som Sveriges näst bästa och vår hemsida som den sjunde bästa. Viktiga områden att visa framfötterna inom för såväl vårt näringslivs utvecklingsförmåga som för danderydsbornas möjlighet att snabbt och enkelt få tillgång till relevant kommunal information Antal invånare 1/ Verksamhetens nettokostnader milj kr 1 035, , ,0 Kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatteint. % Nettoinvest. milj kr Kr per invånare Tillgångar 31 dec, milj kr Kr per invånare varav anläggningstillgångar milj kr Kr per invånare Låneskuld, milj kr Kr per invånare Skatt per intjänad hundralapp 18,43 18,43 17,86 Ny kommundirektör Den 1 november fick kommunen en ny kommundirektör, Johan Haesert, som efterträdde Åke Karén som gått i pension. Johan Haesert var tidigare produktionsdirektör i Danderyd och har även varit chef för Utbildnings- och kulturkontoret. Ökad målstyrning i nya organisationen En mer ledande och styrande roll i strategiska frågor för kommunstyrelsen och en starkare roll för kommundirektören är två resultat av den översyn av kommunens organisation som genomfördes Arbetet med målstyrning och kvalitet ska också utvecklas. Andra förändringar är att kultur- och fritidsnämnden tagit över driften av fritidsgårdar och bibliotek från produktionsstyrelsen och beställaransvaret för kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden. Kommunens centrala administration är nu samlad i ett kommunledningskontor under kommundirektören. Kommunledningskontoret finns på Djursholms slott. Läs mer om kommunens ekonomi på 4

3 Förskola och skola Danderyds skolelever visar år efter år toppresultat! 2006 blev Fribergaskolan, klass 9E3 bäst i länet i DN:s nutidsorientering. Hagaskolan, som hör till Enebybergs resultatenhet tillsammans med Brageskolan och Enebyskolan, invigdes under året. Marina Läroverkets nya lokaler invigdes under Förskolan Skogsslingan (f.d. Gullvivan) öppnas. Beslut har fattats om att öppna f.d. förskolan Gullvivan i Mörbylund igen. Förskolan, som nu heter Skogsslingan, drivs av Pysslingen AB och har startat sin verksamhet våren Skolor rustas och byggs om Viktor Rydbergs samskola Upprustningen av Viktor Rydbergs samskola (f.d. Djursholms samskola) har slutförts under Danderyds gymnasium ska byggas om Ett program för om- och tillbyggnad av Danderyds gymnasium har godkänts. Kök, skolmatsal och diskrum behöver byggas om liksom undervisningslokalerna för de naturvetenskapliga ämnena. En paviljong behöver också ersättas av permanenta lokaler. Ösbyskolan byggs till och blir privat Tekniska nämnden har fått i uppdrag att bygga om och till Ösbyskolan enligt en framtagen programskiss. Ny entré, matsal och tillagningskök byggs. En total upprustning av nuvarande lokaler genomförs också. Beslut har också fattats om att Ösbyskolan ska drivas i privat regi från och med 1 juli 2007 av Ösbyskolan AB, som till 70% ägs av anställda vid skolan. Förskola vid Danderydsvallen Barnomsorgen i västra Danderyd behöver byggas ut. Ett planarbete pågår med syfte att bygga en förskola på den gamla tennishallsstomten vid Danderydsvallen. Träningsskola i Kevingeskolan En ny träningsskola, Atlanten, har byggts i Kevingeskolan. Skolan invigdes i augusti och är till för barn med multifunktionshinder. Idag har skolan 3 elever men kommer att kunna ta emot 5-6 elever. Skola och förskola väljs via Internet Att välja skola via Internet blev möjligt redan När valet avslutades i början av 2006 hade i stort sett alla föräldrar valt skola och förskoleklass via nätet. Under 2006 gjordes också förberedelser för att välja barnomsorg via Internet. Ungdomars livsstil oroande Enligt den livstilsundersökning som genomfördes i Danderyd våren 2006 framkom att Danderyds ungdomar fortfarande har en hög alkoholkonsumtion. Undersökningen visar att 15-åriga flickor mår allt sämre, röker och dricker mer alkohol än flickor i andra kommuner. En förebyggande åtgärd som visat sig effektiv och minskat ungdomars alkoholkonsumtion är ÖPP, Örebros preventions program. Syftet är att förstärka föräldragruppen genom att de tillsammans gör överenskommelser kring gränssättning. Denna metod införs nu i våra skolor med hjälp av fältsekreterarna och engagerade lärare. Fältsekreterarna finns där ungdomarna är Fältgruppen arbetar med tidigt förebyggande arbete, t.ex. enskilda stödkontakter, stöd vid polisförhör, uppföljande samtal med familjer och gruppverksamheter. Fältsekreterarna föreläser på skolor för föräldrar om till exempel ÖPP, tonårstiden och att bli vuxen. De arbetar uppsökande där ungdomarna finns t.ex. på skolan, fritidsgårdarna och olika samlingsplatser. Arbetet syftar till att bygga upp relationer till ungdomarna, skapa förtroende och respekt. Samverkan med andra såsom elevvårdsteamen på skolorna, polisen och föräldrarna är också mycket viktigt. 5

4 De tre kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm har inrättat en gemensam miljöoch hälsoskyddsnämnd som startade den 1 januari Kontoret, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, finns i Täby. Arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågor är i hög grad styrt av lagar och regler och kräver allt mer av specialistkunskaper. Att samarbeta över kommungränserna gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras kunskaper och kompetens, att sårbarheten minskar och verksamheten blir effektivare. Nya mötesplatser Träffpunkt Enebyberg Under hela 2006 pågick arbetet med att bygga om Träffpunkt Enebybergs lokaler och anpassa dem för de olika verksamheterna. Officiell invigning ägde rum den 27 januari Träffpunkt Enebyberg är ett mycket lyckat samarbete mellan Danderyds kommun och Kyrkan i Enebyberg, som är samlingsnamnet för den verksamhet Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan bedriver i Träffpunkten. Centrum i Träffpunkt Enebyberg är caféet och receptionen. Bibliotek, kyrkorum, öppen förskola, ungdomscentrum och seniorcentrum är övriga aktiviteter i Träffpunkten, som fungerar som en mötesplats för olika åldrar och med olika aktiviteter. Välkommen att besöka Träffpunkt Enebyberg som ligger vid Eneby torg! Förberedelser har pågått under året för det nya informationscentret Information Danderyd på butiksplanet i Mörby centrum. Information Danderyd ska även fungera som reception för Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret när de flyttat in i Mörby C. Här ska du kunna hitta information om kommunen, se planutställningar, hämta blanketter via Internet och mycket mer. Ombyggda bibliotekslokaler Biblioteket har fått sina lokaler ombyggda. Under ombyggnadstiden fanns biblioteket i tillfälliga lokaler utanför Åhléns i Mörby centrum, betydligt mindre än de ordinarie. Det ombyggda, fräscha biblioteket står nu klart att välkomna sina besökare. Musikskolan blev kulturskola Under 2006 fick musikskolan utökade verksamheter och blev en Kulturskola. Förutom musik erbjuder Kulturskolan dans, teater och drama samt bild och form. Flytt av förvaltningar Under 2006 har nya lokaler i Mörby centrum byggts om för Socialkontoret som flyttade in i februari Förberedelser har också pågått för att Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret till sommaren 2007 ska flytta in i Socialkontorets gamla lokaler på plan 7, som nu byggts om. Stor satsning på konstgräs I november invigdes den första konstgräsplanen för fotboll i Danderyd. Den har anlagats på gamla curlingtomten på Stockhagens IP. Diskussioner pågick under året mellan Djursholms IF och kommunen om att anlägga två konstgräsplaner på Djursholms IP. Ishallar mögelsanerade Ishallen på Enebybergs IP har drabbats av mögelskador och har sanerats under året. Kommunen har bidragit med kr i saneringskostnader och gått i borgen för ett lån på 1,1 miljoner. Även ishallen på Stockhagen har mögelsanerats. Fotbollshall vid Danderyds gymnasium En ny fotbollshall har byggt vid Danderyds gymnasium av ett antal idrottsföreningar. Kommunen har gått i borgen för lån på 1,6 miljoner per förening. 6

5 Parkering för danderydsbor Den s.k. Hortusparkeringen vid Danderyds sjukhus är sedan den 1 mars 2006 reserverad för danderydsbor vardagar kl För att kunna parkera under dessa tider krävs parkeringstillstånd som du får genom att skicka in bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Övriga platser med infartsparkering reserverad för danderydsbor finns på Stockholmsvägen, Vasavägen, Ringen, och Valevägen. D a n d e r y d s A k t u e l l t Bra betyg i SCB-undersökning Danderydsborna är nöjda med sin kommun och tycker att Danderyd är en bra plats att bo på. Det framgick av en undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört i ett an tal kommuner. Inom alla de tre områden som mättes fick Danderyd högre betygsindex jämfört med andra kommuner. De områden som mättes var Danderyd som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt möjligheter till inflytande. Bättre trafiksäkerhet Arbetet med trafiksäkerheten har under året bl.a. resulterat i nya gång- och cykelvägar utefter Edsviksvägen och Svanholmsvägen. Trafiksäkerheten vid skolorna har inventerats i en utredning. Under 2006 har möjligheterna att lämna av skolbarn vid Kevingeskolan förbättrats. Vidare har införandet av 30-zoner slutförts. 7 Livskraft avtäckt Skulpturen Livskraft av konstnären Carl-Gustaf Ekberg, avtäcktes under festliga former i rondellen i Mörby centrum, den 15 september. Läs mer om alla fina skulpturer som finns i kommunen på Fixartjänsten permanent Under 2005 infördes ett försök med s.k. fixartjänst för personer över 75 år för att öka tryggheten för äldre och förebygga fallolyckor. Tjänsten har blivit mycket uppskattad och kommunfullmäktige beslutade på sitt budgetsammanträde att tjänsten ska bli permanent och även fortsättningsvis vara avgiftsfri. Fixaren kan hjälpa dig att byta glödlampor i taket, ordna sladdar, montera brandvarnare etc. Mörbybadet i privat regi Från den 1 juli 2006 drivs Mörbybadet av en privat entreprenör Medley Norrort AB. Företaget driver även Vasabadet som är ett mindre skolbad för simskole- och föreningsverksamhet. Under året har Medley fått kommunstyrelsens godkännande att bygga till badet med en byggnad i två plan för friskvård, konditionsoch styrketräning. Enklare att få hemtjänst Förenklad biståndsbedömning gäller nu för dig som behöver hemtjänst högst 6 timmar i månaden. Du får själv avgöra vilka tjänster som ska utföras t.ex. städning, tvätt, inköp, social samvaro och promenader. Du väljer själv vilken av de kommunala eller privata utförarna som ska anlitas

6 Danderyds framtida utveckling Ny översiktsplan antagen I april 2006 antog kommunen en ny översiktsplan. Planen anger kommunens framtida utveckling och är en vägledning för myndigheters och andra aktörers beslut om t.ex. boendemiljö, kommunikationer, service, näringsliv, grönområden m.m. Planen utgör också ett underlag för dialogen mellan kommun och stat om hur man ska hantera frågor av riksintresse. Planer och byggande Under 2006 har arbete pågått med fl era stora detaljplaner. Mörby centrum Byggnadsnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för en större utbyggnad av Mörby centrum med fler och bättre utbud av affärer, nya bostäder och arbetsplatser. Olika alternativ har utretts och tanken är nu att bygga ut centrum norrut över OK-tomten. Idéskisser har varit utställda och informationsmöten hållits. Under 2007 har ett programförslag skickats ut på samråd till berörda myndigheter, organisationer och närboende. Enmans väg En detaljplan har antagits för ett nytt område för handel, kontor och fem villor. vid Enmans väg. Etableringsföretag har inbjudits att lämna intresseanmälan och redovisa hur man tänker sig en utbyggnad. Fyra företag har inbjudits att delta i det fortsatta arbetet. Arbetsområde Rinkebyvägen En detaljplan har antagits och vunnit laga kraft för att skapa ett arbetsområde vid Rinkebyvägen, norr om Danderyds gymnasium. Området ska ge möjlighet att etablera handel, kontor, småindustri, idrottsanläggning, hantverk och verkstäder och blir ett bullerskydd mot motorvägen. Parkeringsmöjligheterna ska också förbättras. Danderyds sjukhus Ett detaljplanearbete pågår med syfte att pröva möjligheten att bygga en ny akutvårdsbyggnad, ytterligare vårdplatser samt en ny helikopterplatta för Danderyds sjukhus. Orsaken är att sjukhuset fått ett utökat sjukvårdsuppdrag och behöver mera lokaler. Utbyggnaden omfattar ca kvm i anslutning till befintliga byggnader och är tänkt att ske under en 10- årsperiod. Driving Range i Enebyberg Planarbete har pågått för att anlägga en driving range inom delar av kommunens upplagsområde söder om Anneberg intill Enebybergsvägen. I översiktsplanen anges att området ska bevaras som grönområde men det anses inte ha något större värde för rekreation på grund av upplaget och att området är bullerstört. Driving rangen ska omfatta ytor för slagträning och puttning samt en byggnad för café m.m. Eneby torg Riv den gamla bebyggelsen och bygg ett nytt modernt centrum med nya bostäder. Detta är önskemål från fastighetsägaren vid Eneby torg, Arcona. Byggnadsnämnden fick i juni uppdraget att i en planprocess pröva möjligheten att bygga en ny centrumanläggning samt bostäder. Ett programförslag har varit ute på samråd under februarimars Tomter sålda i Enebyberg I kvarteret Orren i Enebyberg, f.d. Folkets hus, har exploateringen slutförts. Området har iordningställts och 5 villatomter och 8 parhustomter har sålts på öppna marknaden. Exploateringen gav kommunen ett överskott på knappt 21 miljoner kronor. Kontakter med näringslivet Nytt näringslivsprogram Snabba beslutsvägar samt snabb och effektiv service till företagen är några av kommunens mål för kontakterna med näringslivet. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet är en annan viktig princip. Ett nytt näringslivsprogram har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Andra frågor som framhålls är att attraktiva handels- och arbetsområden ska utvecklas och att Danderyd ska samverka med grannkommunerna inom Stockholm Nordost för att utveckla kommunikationerna. Nyföretagandet ska stödjas genom rådgivning och ett gott företagarklimat. Samarbetet med de lokala företagarföreningarna ska utvecklas. Danderyd kom år 2006 på andra plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Näringslivsprogrammet finns på kommunens hemsida Välbesökt företagarmässa I maj ordnades för första gången en företagsmässa på Djursholms slott, Världsklass Danderyd. 43 företag ställde ut och drygt 200 personer besökte mässsan. Arrangörer var förutom Danderyds kommun, Handelskammaren Danderyd och Företagarna Danderyd. 8

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Centrala Danderyd en del av Stockholm

Centrala Danderyd en del av Stockholm Centrala Danderyd en del av Stockholm Prospekt för byggherrar och entreprenörer Kom på exklusiv visning 24/10 centraladanderyd.se 2 CENTRALA DANDERYD OBJEKTBESKRIVNING CENTRALA DANDERYD OBJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

i balans Valfrihet i en välskött kommun Några viktiga händelser under 2010 ekonomi Med en fortsatt INNEHÅLL

i balans Valfrihet i en välskött kommun Några viktiga händelser under 2010 ekonomi Med en fortsatt INNEHÅLL 2010 ÅRET I KORTHET INNEHÅLL Förord... s. 2 Några viktiga händelser under 2010...s. 3 Mer om året som gått... s. 4 Vad används pengarna till?... s. 7 Kort om Österåker...s. 8 i balans Med en fortsatt ekonomi

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Djursholms KS 2005/0173 slott, måndag 28 mars 2011 kl 8.30-16.30 Paragrafer 40-51 Borgen Beslutande gällande ansökan om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

Läs mer

Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD), t.o.m 60 Bengt Sylvan (FP) Jenny Åkervall (S)

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD), t.o.m 60 Bengt Sylvan (FP) Jenny Åkervall (S) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Ebba Grips rum, kl. 08.30 15.00 Paragrafer 52-61 Beslutande Övriga deltagare Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD),

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Kan man sätta siffror på kvalitet?

Kan man sätta siffror på kvalitet? Pressinformation 2008-12-08 Kan man sätta siffror på kvalitet? - Ett försök till jämförelse mellan Gävleborg och övriga landet Beställd av Mellansvenska Handelskammaren Idrottsanläggningar 2006 2000 Konstfrusna

Läs mer

UTREDNING OM LOKALBEHOVET FÖR FÖRSKOLOR OCH GRUND- SKOLOR I DANDERYDS KOMMUN

UTREDNING OM LOKALBEHOVET FÖR FÖRSKOLOR OCH GRUND- SKOLOR I DANDERYDS KOMMUN 1(7) UTREDNING OM LOKALBEHOVET FÖR FÖRSKOLOR OCH GRUND- SKOLOR I DANDERYDS KOMMUN ÅR 2009 2018 Innehållsförteckning: 2(7) Begrepp och definitioner... 2 Aktuell lägesbeskrivning... 4 Förskola/familjedaghem...

Läs mer

Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014

Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 Syfte och mål... 3 Policy... 4 Strategi... 5 Uppföljning... 10 Koppling till andra dokument... 10 Kultur- och fritidsplan 2010 2014 mål 1. Syfte och mål Kultur

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl. 19.00 20.10 Paragrafer 1-6 Ledamöter Ersättare Beslutande Gustav Nielsen (M), ordf Anders Bergstrand (M) Gunilla Stjernberg (C), vice ordf Maria Kaiser (C) Monica

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

2014-05-05. Ny förskola i Bureå

2014-05-05. Ny förskola i Bureå 2014-05-05 Ny förskola i Bureå VARFÖR GÖR VI DET HÄR Förändrat uppdrag för förskolorna Jämnare kvalitet Samordningsvinster Strukturarbete Vision 2030 DAGENS FÖRSKOLOR I BUREÅ Arbetssätt Bureås förskolor

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(13) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-15:30 Paragrafer 43-53 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Västertorpsskolan Informationsmöte

Västertorpsskolan Informationsmöte Västertorpsskolan Informationsmöte 2017-04-03 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Västertorp (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 2012-01-30 1 Fråga angående Klockaregården i Vinslöv 2 Fråga angående fritidsgården i Hästveda 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 4 Svar på motion om vattenlivräddningsutrustning och vattenlivräddningsutbildning

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46

B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 1(5) Avbryta planuppdragen för detaljplan för område B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 och B48, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, inom Djursholm, Danderyds kommun Ärendet Kommunstyrelsen gav 2011-04-14

Läs mer

Året i korthet 2012 1

Året i korthet 2012 1 Året i korthet 2012 1 Skärgårdskommunen med en ekonomi i nationell topp Tack vare ett samarbete med Österåkers grannkommuner, kommer Roslagsbanan att rustas upp. I det här formatet berättar vi om året

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Planuppdrag - Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink

Planuppdrag - Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink 1(5) Planuppdrag - Detaljplan för ventilationsschakt till CityLink Ärendet I projektet Stockholms Ström planerar Svenska Kraftnät en elnätsförbindelse genom en ny tunnelförlagd 400 kv-förbindelse mellan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Ändringsyrkanden - Budget 2017

Ändringsyrkanden - Budget 2017 Ändringsyrkanden - Budget 2017 Förändringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag (tkr) Ordf KS ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkande, nytt övergripande mål "Danderyds kommun ska verka för att skydda, tillgodose

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Motion om informella fritidsgårdar

Motion om informella fritidsgårdar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2013-12-09 KFN 2012/0117 50680 Kultur- och fritidsnämnden Motion om informella fritidsgårdar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100%

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande Genomsnitt Danderyds kommun Genomsnitt Kyrkans förskola Kyrkbacken. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Nalle Puh föregående år 0 00 9 0,0 Genomsnitt

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Nämndens synpunkter på ramar

Nämndens synpunkter på ramar 1(7) Kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-04 Nämndens synpunkter på ramar 2015-2016 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

Förslag till detaljplan för Äppelbos förskola, Tullen 11 med flera, stadsdelen Brevik

Förslag till detaljplan för Äppelbos förskola, Tullen 11 med flera, stadsdelen Brevik 2014-05-22 Dnr MSN/2013:1416 Planutskottet Start-PM Förslag till detaljplan för Äppelbos förskola, Tullen 11 med flera, stadsdelen Brevik Ärendet Lidingö stads fastighetskontor har ansökt om planbesked

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(20) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-14:00 Paragrafer 16-32 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer