Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på Ur innehållet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:"

Transkript

1 Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna finns där ungdomarna är Läs mer på sidan 5 Fortsatt god ekonomi Danderyds ekonomi har fortsatt att utvecklas positivt under Överskottet blev 67,6 miljoner kronor. Trots att skatten sänktes med 57 öre blev det ekonomiska utfallet för 2006 ca 38 miljoner kronor bättre än för Den främsta orsaken är att nämndernas externa nettokostnader endast ökade med 8,8 miljoner eller 0,8%. Kommunens pensionskostnader har minskat och intäkterna från försäljning av fastigheter och bostadsrätter har ökat. Trots den låga kostnadsökningen har en hög kvalitet bibehållits i de kommunala verksamheterna. Det visar inte minst olika enkätundersökningar som genomförts. Låneskulden minskar Under de tre senaste åren har inga nya lån tagits upp. Då planenliga amorteringar gjorts och lån på sammanlagt 82 miljoner kronor återbetalats har låneskulden på tre år minskat med ca 114 miljoner kronor till knappt 252 miljoner kronor. Den genomsnittliga ränta som betalats på lånen har uppgått till 4 %. Kommunen har pensionsmedel på 257 miljoner kronor som förvaltas av en extern kapitalförvaltare. Avkastningen har under året i snitt varit 7,3%, vilket gör att medelsförvaltningen givit en avkastning som var 3,3% högre än kommunens lånekostnad. Nya mötesplatser Läs mer på sidan 6 Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnänd Läs mer på sidan 6 Bra betyg i SCBundersökning Läs mer på sidan 7 Fixartjänsten permanentad Läs mer på sidan 7 Planer och byggande Läs mer på sidan 8 Du kan alltid läsa mer på 3

2 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom: Danderyd i rätt riktning År 2006 var ett händelserikt år. Återigen kunde de ekonomiska målen uppnås samtidigt som verksamheterna utvecklades och skatten ytterligare kunde sänkas. Det är högkonjunktur där den goda ekonomiska utvecklingen synes kunna hålla i sig. Det är bra för Sverige och det är bra för Danderyd. Under 2006 blev Danderyd lite bättre på många områden. Renoveringen av Samskolan slutfördes, Hagaskolan i Enebyberg och Marina Läroverket i Stocksund invigdes och beslut fattades om att renovera Ösbyskolan samt omvandla den till friskola. Viktiga åtgärder för en bättre skolmiljö och Tre år i jämförelse ökad valfrihet för våra barn. Under verksamhetsåret slutfördes också införandet av 30-zoner vilket medfört att Danderyds trafikmiljö blivit lugnare och tryggare. Arbetet med att separera gång- och cykeltrafiken från 50-vägarna har fortsatt och omfattande åtgärder sattes bland annat igång på Edsviksvägen, något som efterlängtats av många under lång tid. En bra och vacker miljö är viktig för oss danderydsbor. Bullret är ett gissel och omfattande åtgärder för att minska detta utmed Roslagsbanan har pågått under året, främst i Djursholm. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, särskilt i Enebyberg, där decibeltalen är oacceptabelt höga utmed banvallen. Extra resurser för slyröjning och klottersanering har satts in, men än är inte Danderyd så vackert som vi önskar. Dessa åtgärder kommer därför att fortsätta och intensifieras. Under året har också planarbetet fortsatt för såväl Mörby Centrum som Eneby torg, där omfattande åtgärder planeras för bättre utomhusmiljö, ökat handelsutbud och fler bostäder. En viktig åtgärd för inomhusmiljön var att våra hockeyhallar efter flera års utredande kunde mögelsaneras under året. Under 2006 fick Danderyd positiv uppmärksamhet på ett flertal områden. Vår kommuns näringslivsklimat rankades till exempel av Svenskt näringsliv som Sveriges näst bästa och vår hemsida som den sjunde bästa. Viktiga områden att visa framfötterna inom för såväl vårt näringslivs utvecklingsförmåga som för danderydsbornas möjlighet att snabbt och enkelt få tillgång till relevant kommunal information Antal invånare 1/ Verksamhetens nettokostnader milj kr 1 035, , ,0 Kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatteint. % Nettoinvest. milj kr Kr per invånare Tillgångar 31 dec, milj kr Kr per invånare varav anläggningstillgångar milj kr Kr per invånare Låneskuld, milj kr Kr per invånare Skatt per intjänad hundralapp 18,43 18,43 17,86 Ny kommundirektör Den 1 november fick kommunen en ny kommundirektör, Johan Haesert, som efterträdde Åke Karén som gått i pension. Johan Haesert var tidigare produktionsdirektör i Danderyd och har även varit chef för Utbildnings- och kulturkontoret. Ökad målstyrning i nya organisationen En mer ledande och styrande roll i strategiska frågor för kommunstyrelsen och en starkare roll för kommundirektören är två resultat av den översyn av kommunens organisation som genomfördes Arbetet med målstyrning och kvalitet ska också utvecklas. Andra förändringar är att kultur- och fritidsnämnden tagit över driften av fritidsgårdar och bibliotek från produktionsstyrelsen och beställaransvaret för kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden. Kommunens centrala administration är nu samlad i ett kommunledningskontor under kommundirektören. Kommunledningskontoret finns på Djursholms slott. Läs mer om kommunens ekonomi på 4

3 Förskola och skola Danderyds skolelever visar år efter år toppresultat! 2006 blev Fribergaskolan, klass 9E3 bäst i länet i DN:s nutidsorientering. Hagaskolan, som hör till Enebybergs resultatenhet tillsammans med Brageskolan och Enebyskolan, invigdes under året. Marina Läroverkets nya lokaler invigdes under Förskolan Skogsslingan (f.d. Gullvivan) öppnas. Beslut har fattats om att öppna f.d. förskolan Gullvivan i Mörbylund igen. Förskolan, som nu heter Skogsslingan, drivs av Pysslingen AB och har startat sin verksamhet våren Skolor rustas och byggs om Viktor Rydbergs samskola Upprustningen av Viktor Rydbergs samskola (f.d. Djursholms samskola) har slutförts under Danderyds gymnasium ska byggas om Ett program för om- och tillbyggnad av Danderyds gymnasium har godkänts. Kök, skolmatsal och diskrum behöver byggas om liksom undervisningslokalerna för de naturvetenskapliga ämnena. En paviljong behöver också ersättas av permanenta lokaler. Ösbyskolan byggs till och blir privat Tekniska nämnden har fått i uppdrag att bygga om och till Ösbyskolan enligt en framtagen programskiss. Ny entré, matsal och tillagningskök byggs. En total upprustning av nuvarande lokaler genomförs också. Beslut har också fattats om att Ösbyskolan ska drivas i privat regi från och med 1 juli 2007 av Ösbyskolan AB, som till 70% ägs av anställda vid skolan. Förskola vid Danderydsvallen Barnomsorgen i västra Danderyd behöver byggas ut. Ett planarbete pågår med syfte att bygga en förskola på den gamla tennishallsstomten vid Danderydsvallen. Träningsskola i Kevingeskolan En ny träningsskola, Atlanten, har byggts i Kevingeskolan. Skolan invigdes i augusti och är till för barn med multifunktionshinder. Idag har skolan 3 elever men kommer att kunna ta emot 5-6 elever. Skola och förskola väljs via Internet Att välja skola via Internet blev möjligt redan När valet avslutades i början av 2006 hade i stort sett alla föräldrar valt skola och förskoleklass via nätet. Under 2006 gjordes också förberedelser för att välja barnomsorg via Internet. Ungdomars livsstil oroande Enligt den livstilsundersökning som genomfördes i Danderyd våren 2006 framkom att Danderyds ungdomar fortfarande har en hög alkoholkonsumtion. Undersökningen visar att 15-åriga flickor mår allt sämre, röker och dricker mer alkohol än flickor i andra kommuner. En förebyggande åtgärd som visat sig effektiv och minskat ungdomars alkoholkonsumtion är ÖPP, Örebros preventions program. Syftet är att förstärka föräldragruppen genom att de tillsammans gör överenskommelser kring gränssättning. Denna metod införs nu i våra skolor med hjälp av fältsekreterarna och engagerade lärare. Fältsekreterarna finns där ungdomarna är Fältgruppen arbetar med tidigt förebyggande arbete, t.ex. enskilda stödkontakter, stöd vid polisförhör, uppföljande samtal med familjer och gruppverksamheter. Fältsekreterarna föreläser på skolor för föräldrar om till exempel ÖPP, tonårstiden och att bli vuxen. De arbetar uppsökande där ungdomarna finns t.ex. på skolan, fritidsgårdarna och olika samlingsplatser. Arbetet syftar till att bygga upp relationer till ungdomarna, skapa förtroende och respekt. Samverkan med andra såsom elevvårdsteamen på skolorna, polisen och föräldrarna är också mycket viktigt. 5

4 De tre kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm har inrättat en gemensam miljöoch hälsoskyddsnämnd som startade den 1 januari Kontoret, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, finns i Täby. Arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågor är i hög grad styrt av lagar och regler och kräver allt mer av specialistkunskaper. Att samarbeta över kommungränserna gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras kunskaper och kompetens, att sårbarheten minskar och verksamheten blir effektivare. Nya mötesplatser Träffpunkt Enebyberg Under hela 2006 pågick arbetet med att bygga om Träffpunkt Enebybergs lokaler och anpassa dem för de olika verksamheterna. Officiell invigning ägde rum den 27 januari Träffpunkt Enebyberg är ett mycket lyckat samarbete mellan Danderyds kommun och Kyrkan i Enebyberg, som är samlingsnamnet för den verksamhet Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan bedriver i Träffpunkten. Centrum i Träffpunkt Enebyberg är caféet och receptionen. Bibliotek, kyrkorum, öppen förskola, ungdomscentrum och seniorcentrum är övriga aktiviteter i Träffpunkten, som fungerar som en mötesplats för olika åldrar och med olika aktiviteter. Välkommen att besöka Träffpunkt Enebyberg som ligger vid Eneby torg! Förberedelser har pågått under året för det nya informationscentret Information Danderyd på butiksplanet i Mörby centrum. Information Danderyd ska även fungera som reception för Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret när de flyttat in i Mörby C. Här ska du kunna hitta information om kommunen, se planutställningar, hämta blanketter via Internet och mycket mer. Ombyggda bibliotekslokaler Biblioteket har fått sina lokaler ombyggda. Under ombyggnadstiden fanns biblioteket i tillfälliga lokaler utanför Åhléns i Mörby centrum, betydligt mindre än de ordinarie. Det ombyggda, fräscha biblioteket står nu klart att välkomna sina besökare. Musikskolan blev kulturskola Under 2006 fick musikskolan utökade verksamheter och blev en Kulturskola. Förutom musik erbjuder Kulturskolan dans, teater och drama samt bild och form. Flytt av förvaltningar Under 2006 har nya lokaler i Mörby centrum byggts om för Socialkontoret som flyttade in i februari Förberedelser har också pågått för att Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret till sommaren 2007 ska flytta in i Socialkontorets gamla lokaler på plan 7, som nu byggts om. Stor satsning på konstgräs I november invigdes den första konstgräsplanen för fotboll i Danderyd. Den har anlagats på gamla curlingtomten på Stockhagens IP. Diskussioner pågick under året mellan Djursholms IF och kommunen om att anlägga två konstgräsplaner på Djursholms IP. Ishallar mögelsanerade Ishallen på Enebybergs IP har drabbats av mögelskador och har sanerats under året. Kommunen har bidragit med kr i saneringskostnader och gått i borgen för ett lån på 1,1 miljoner. Även ishallen på Stockhagen har mögelsanerats. Fotbollshall vid Danderyds gymnasium En ny fotbollshall har byggt vid Danderyds gymnasium av ett antal idrottsföreningar. Kommunen har gått i borgen för lån på 1,6 miljoner per förening. 6

5 Parkering för danderydsbor Den s.k. Hortusparkeringen vid Danderyds sjukhus är sedan den 1 mars 2006 reserverad för danderydsbor vardagar kl För att kunna parkera under dessa tider krävs parkeringstillstånd som du får genom att skicka in bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Övriga platser med infartsparkering reserverad för danderydsbor finns på Stockholmsvägen, Vasavägen, Ringen, och Valevägen. D a n d e r y d s A k t u e l l t Bra betyg i SCB-undersökning Danderydsborna är nöjda med sin kommun och tycker att Danderyd är en bra plats att bo på. Det framgick av en undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört i ett an tal kommuner. Inom alla de tre områden som mättes fick Danderyd högre betygsindex jämfört med andra kommuner. De områden som mättes var Danderyd som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt möjligheter till inflytande. Bättre trafiksäkerhet Arbetet med trafiksäkerheten har under året bl.a. resulterat i nya gång- och cykelvägar utefter Edsviksvägen och Svanholmsvägen. Trafiksäkerheten vid skolorna har inventerats i en utredning. Under 2006 har möjligheterna att lämna av skolbarn vid Kevingeskolan förbättrats. Vidare har införandet av 30-zoner slutförts. 7 Livskraft avtäckt Skulpturen Livskraft av konstnären Carl-Gustaf Ekberg, avtäcktes under festliga former i rondellen i Mörby centrum, den 15 september. Läs mer om alla fina skulpturer som finns i kommunen på Fixartjänsten permanent Under 2005 infördes ett försök med s.k. fixartjänst för personer över 75 år för att öka tryggheten för äldre och förebygga fallolyckor. Tjänsten har blivit mycket uppskattad och kommunfullmäktige beslutade på sitt budgetsammanträde att tjänsten ska bli permanent och även fortsättningsvis vara avgiftsfri. Fixaren kan hjälpa dig att byta glödlampor i taket, ordna sladdar, montera brandvarnare etc. Mörbybadet i privat regi Från den 1 juli 2006 drivs Mörbybadet av en privat entreprenör Medley Norrort AB. Företaget driver även Vasabadet som är ett mindre skolbad för simskole- och föreningsverksamhet. Under året har Medley fått kommunstyrelsens godkännande att bygga till badet med en byggnad i två plan för friskvård, konditionsoch styrketräning. Enklare att få hemtjänst Förenklad biståndsbedömning gäller nu för dig som behöver hemtjänst högst 6 timmar i månaden. Du får själv avgöra vilka tjänster som ska utföras t.ex. städning, tvätt, inköp, social samvaro och promenader. Du väljer själv vilken av de kommunala eller privata utförarna som ska anlitas

6 Danderyds framtida utveckling Ny översiktsplan antagen I april 2006 antog kommunen en ny översiktsplan. Planen anger kommunens framtida utveckling och är en vägledning för myndigheters och andra aktörers beslut om t.ex. boendemiljö, kommunikationer, service, näringsliv, grönområden m.m. Planen utgör också ett underlag för dialogen mellan kommun och stat om hur man ska hantera frågor av riksintresse. Planer och byggande Under 2006 har arbete pågått med fl era stora detaljplaner. Mörby centrum Byggnadsnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för en större utbyggnad av Mörby centrum med fler och bättre utbud av affärer, nya bostäder och arbetsplatser. Olika alternativ har utretts och tanken är nu att bygga ut centrum norrut över OK-tomten. Idéskisser har varit utställda och informationsmöten hållits. Under 2007 har ett programförslag skickats ut på samråd till berörda myndigheter, organisationer och närboende. Enmans väg En detaljplan har antagits för ett nytt område för handel, kontor och fem villor. vid Enmans väg. Etableringsföretag har inbjudits att lämna intresseanmälan och redovisa hur man tänker sig en utbyggnad. Fyra företag har inbjudits att delta i det fortsatta arbetet. Arbetsområde Rinkebyvägen En detaljplan har antagits och vunnit laga kraft för att skapa ett arbetsområde vid Rinkebyvägen, norr om Danderyds gymnasium. Området ska ge möjlighet att etablera handel, kontor, småindustri, idrottsanläggning, hantverk och verkstäder och blir ett bullerskydd mot motorvägen. Parkeringsmöjligheterna ska också förbättras. Danderyds sjukhus Ett detaljplanearbete pågår med syfte att pröva möjligheten att bygga en ny akutvårdsbyggnad, ytterligare vårdplatser samt en ny helikopterplatta för Danderyds sjukhus. Orsaken är att sjukhuset fått ett utökat sjukvårdsuppdrag och behöver mera lokaler. Utbyggnaden omfattar ca kvm i anslutning till befintliga byggnader och är tänkt att ske under en 10- årsperiod. Driving Range i Enebyberg Planarbete har pågått för att anlägga en driving range inom delar av kommunens upplagsområde söder om Anneberg intill Enebybergsvägen. I översiktsplanen anges att området ska bevaras som grönområde men det anses inte ha något större värde för rekreation på grund av upplaget och att området är bullerstört. Driving rangen ska omfatta ytor för slagträning och puttning samt en byggnad för café m.m. Eneby torg Riv den gamla bebyggelsen och bygg ett nytt modernt centrum med nya bostäder. Detta är önskemål från fastighetsägaren vid Eneby torg, Arcona. Byggnadsnämnden fick i juni uppdraget att i en planprocess pröva möjligheten att bygga en ny centrumanläggning samt bostäder. Ett programförslag har varit ute på samråd under februarimars Tomter sålda i Enebyberg I kvarteret Orren i Enebyberg, f.d. Folkets hus, har exploateringen slutförts. Området har iordningställts och 5 villatomter och 8 parhustomter har sålts på öppna marknaden. Exploateringen gav kommunen ett överskott på knappt 21 miljoner kronor. Kontakter med näringslivet Nytt näringslivsprogram Snabba beslutsvägar samt snabb och effektiv service till företagen är några av kommunens mål för kontakterna med näringslivet. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet är en annan viktig princip. Ett nytt näringslivsprogram har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Andra frågor som framhålls är att attraktiva handels- och arbetsområden ska utvecklas och att Danderyd ska samverka med grannkommunerna inom Stockholm Nordost för att utveckla kommunikationerna. Nyföretagandet ska stödjas genom rådgivning och ett gott företagarklimat. Samarbetet med de lokala företagarföreningarna ska utvecklas. Danderyd kom år 2006 på andra plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Näringslivsprogrammet finns på kommunens hemsida Välbesökt företagarmässa I maj ordnades för första gången en företagsmässa på Djursholms slott, Världsklass Danderyd. 43 företag ställde ut och drygt 200 personer besökte mässsan. Arrangörer var förutom Danderyds kommun, Handelskammaren Danderyd och Företagarna Danderyd. 8

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Kan man sätta siffror på kvalitet?

Kan man sätta siffror på kvalitet? Pressinformation 2008-12-08 Kan man sätta siffror på kvalitet? - Ett försök till jämförelse mellan Gävleborg och övriga landet Beställd av Mellansvenska Handelskammaren Idrottsanläggningar 2006 2000 Konstfrusna

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 4 - juni 2008. Hildingavägens förskola och Stocksundsskolan fick årets kvaltietsutmärkelse

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 4 - juni 2008. Hildingavägens förskola och Stocksundsskolan fick årets kvaltietsutmärkelse Danderyds Nummer 4 - juni 2008 Hildingavägens förskola och Stocksundsskolan fick årets kvaltietsutmärkelse För tredje året i rad delade barn- och utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser. Ordförande

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014

Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 Hur vill du bo som senior? Rapport från dialogmöte den 12 februari 2014 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Genomförande 4 Ämnena som diskuterades 4 Sammanfattning av synpunkter 5 Miljö och boendeform

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Ordförandens förslag Bilaga 7. Målbilaga. Kommunfullmäktige. Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014

Ordförandens förslag Bilaga 7. Målbilaga. Kommunfullmäktige. Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014 . Ordförandens förslag Bilaga 7 Målbilaga Kommunfullmäktige Sammanställning måluppfyllelse i budgetförslag 2014 Bilaga 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Nämndernas målnedbrytning...

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

PROGRAM FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURS- HOLM 2:369, PARKERING OCH BUSSHÅLLPLATSER LÄNGS MED E18

PROGRAM FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURS- HOLM 2:369, PARKERING OCH BUSSHÅLLPLATSER LÄNGS MED E18 2009-10-13 PROGRAM FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURS- HOLM 2:369, PARKERING OCH BUSSHÅLLPLATSER LÄNGS MED E18 1 INLEDNING Som inledning till arbetet med en ny detaljplan skall enligt Plan- och bygglagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 5 - september 2005 Välj skola via Internet När föräldrar och barn ska välja skola och fritidshem inför hösten 2006 är planen att det ska ske via Internet. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun MINNESANTECKNINGAR 1(7) Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsanalys

Klimat- och sårbarhetsanalys 1(6) Klimat- och sårbarhetsanalys Ärendet Efter remissbehandling av ärendet om klimat- och sårbarhetsanalys har synpunkter från nämnderna arbetats in i analysen. Det har totalt inkommit åtta yttranden,

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006

Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006 Danderyds Nummer 3 - april 2006 Samordning Stocksund Samordning av verksamheter En utredning ska pröva möjligheten att samordna olika verksamheter vid Stocksunds centrum. Bakgrunden är att hemtjänsten

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan.

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV OBJEKTET... 3 UPPLÅTELSE/ÖVERLÅTELSE... 4

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämndens ordinarie

Läs mer