Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på Ur innehållet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:"

Transkript

1 Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna finns där ungdomarna är Läs mer på sidan 5 Fortsatt god ekonomi Danderyds ekonomi har fortsatt att utvecklas positivt under Överskottet blev 67,6 miljoner kronor. Trots att skatten sänktes med 57 öre blev det ekonomiska utfallet för 2006 ca 38 miljoner kronor bättre än för Den främsta orsaken är att nämndernas externa nettokostnader endast ökade med 8,8 miljoner eller 0,8%. Kommunens pensionskostnader har minskat och intäkterna från försäljning av fastigheter och bostadsrätter har ökat. Trots den låga kostnadsökningen har en hög kvalitet bibehållits i de kommunala verksamheterna. Det visar inte minst olika enkätundersökningar som genomförts. Låneskulden minskar Under de tre senaste åren har inga nya lån tagits upp. Då planenliga amorteringar gjorts och lån på sammanlagt 82 miljoner kronor återbetalats har låneskulden på tre år minskat med ca 114 miljoner kronor till knappt 252 miljoner kronor. Den genomsnittliga ränta som betalats på lånen har uppgått till 4 %. Kommunen har pensionsmedel på 257 miljoner kronor som förvaltas av en extern kapitalförvaltare. Avkastningen har under året i snitt varit 7,3%, vilket gör att medelsförvaltningen givit en avkastning som var 3,3% högre än kommunens lånekostnad. Nya mötesplatser Läs mer på sidan 6 Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnänd Läs mer på sidan 6 Bra betyg i SCBundersökning Läs mer på sidan 7 Fixartjänsten permanentad Läs mer på sidan 7 Planer och byggande Läs mer på sidan 8 Du kan alltid läsa mer på 3

2 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Oom: Danderyd i rätt riktning År 2006 var ett händelserikt år. Återigen kunde de ekonomiska målen uppnås samtidigt som verksamheterna utvecklades och skatten ytterligare kunde sänkas. Det är högkonjunktur där den goda ekonomiska utvecklingen synes kunna hålla i sig. Det är bra för Sverige och det är bra för Danderyd. Under 2006 blev Danderyd lite bättre på många områden. Renoveringen av Samskolan slutfördes, Hagaskolan i Enebyberg och Marina Läroverket i Stocksund invigdes och beslut fattades om att renovera Ösbyskolan samt omvandla den till friskola. Viktiga åtgärder för en bättre skolmiljö och Tre år i jämförelse ökad valfrihet för våra barn. Under verksamhetsåret slutfördes också införandet av 30-zoner vilket medfört att Danderyds trafikmiljö blivit lugnare och tryggare. Arbetet med att separera gång- och cykeltrafiken från 50-vägarna har fortsatt och omfattande åtgärder sattes bland annat igång på Edsviksvägen, något som efterlängtats av många under lång tid. En bra och vacker miljö är viktig för oss danderydsbor. Bullret är ett gissel och omfattande åtgärder för att minska detta utmed Roslagsbanan har pågått under året, främst i Djursholm. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, särskilt i Enebyberg, där decibeltalen är oacceptabelt höga utmed banvallen. Extra resurser för slyröjning och klottersanering har satts in, men än är inte Danderyd så vackert som vi önskar. Dessa åtgärder kommer därför att fortsätta och intensifieras. Under året har också planarbetet fortsatt för såväl Mörby Centrum som Eneby torg, där omfattande åtgärder planeras för bättre utomhusmiljö, ökat handelsutbud och fler bostäder. En viktig åtgärd för inomhusmiljön var att våra hockeyhallar efter flera års utredande kunde mögelsaneras under året. Under 2006 fick Danderyd positiv uppmärksamhet på ett flertal områden. Vår kommuns näringslivsklimat rankades till exempel av Svenskt näringsliv som Sveriges näst bästa och vår hemsida som den sjunde bästa. Viktiga områden att visa framfötterna inom för såväl vårt näringslivs utvecklingsförmåga som för danderydsbornas möjlighet att snabbt och enkelt få tillgång till relevant kommunal information Antal invånare 1/ Verksamhetens nettokostnader milj kr 1 035, , ,0 Kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatteint. % Nettoinvest. milj kr Kr per invånare Tillgångar 31 dec, milj kr Kr per invånare varav anläggningstillgångar milj kr Kr per invånare Låneskuld, milj kr Kr per invånare Skatt per intjänad hundralapp 18,43 18,43 17,86 Ny kommundirektör Den 1 november fick kommunen en ny kommundirektör, Johan Haesert, som efterträdde Åke Karén som gått i pension. Johan Haesert var tidigare produktionsdirektör i Danderyd och har även varit chef för Utbildnings- och kulturkontoret. Ökad målstyrning i nya organisationen En mer ledande och styrande roll i strategiska frågor för kommunstyrelsen och en starkare roll för kommundirektören är två resultat av den översyn av kommunens organisation som genomfördes Arbetet med målstyrning och kvalitet ska också utvecklas. Andra förändringar är att kultur- och fritidsnämnden tagit över driften av fritidsgårdar och bibliotek från produktionsstyrelsen och beställaransvaret för kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden. Kommunens centrala administration är nu samlad i ett kommunledningskontor under kommundirektören. Kommunledningskontoret finns på Djursholms slott. Läs mer om kommunens ekonomi på 4

3 Förskola och skola Danderyds skolelever visar år efter år toppresultat! 2006 blev Fribergaskolan, klass 9E3 bäst i länet i DN:s nutidsorientering. Hagaskolan, som hör till Enebybergs resultatenhet tillsammans med Brageskolan och Enebyskolan, invigdes under året. Marina Läroverkets nya lokaler invigdes under Förskolan Skogsslingan (f.d. Gullvivan) öppnas. Beslut har fattats om att öppna f.d. förskolan Gullvivan i Mörbylund igen. Förskolan, som nu heter Skogsslingan, drivs av Pysslingen AB och har startat sin verksamhet våren Skolor rustas och byggs om Viktor Rydbergs samskola Upprustningen av Viktor Rydbergs samskola (f.d. Djursholms samskola) har slutförts under Danderyds gymnasium ska byggas om Ett program för om- och tillbyggnad av Danderyds gymnasium har godkänts. Kök, skolmatsal och diskrum behöver byggas om liksom undervisningslokalerna för de naturvetenskapliga ämnena. En paviljong behöver också ersättas av permanenta lokaler. Ösbyskolan byggs till och blir privat Tekniska nämnden har fått i uppdrag att bygga om och till Ösbyskolan enligt en framtagen programskiss. Ny entré, matsal och tillagningskök byggs. En total upprustning av nuvarande lokaler genomförs också. Beslut har också fattats om att Ösbyskolan ska drivas i privat regi från och med 1 juli 2007 av Ösbyskolan AB, som till 70% ägs av anställda vid skolan. Förskola vid Danderydsvallen Barnomsorgen i västra Danderyd behöver byggas ut. Ett planarbete pågår med syfte att bygga en förskola på den gamla tennishallsstomten vid Danderydsvallen. Träningsskola i Kevingeskolan En ny träningsskola, Atlanten, har byggts i Kevingeskolan. Skolan invigdes i augusti och är till för barn med multifunktionshinder. Idag har skolan 3 elever men kommer att kunna ta emot 5-6 elever. Skola och förskola väljs via Internet Att välja skola via Internet blev möjligt redan När valet avslutades i början av 2006 hade i stort sett alla föräldrar valt skola och förskoleklass via nätet. Under 2006 gjordes också förberedelser för att välja barnomsorg via Internet. Ungdomars livsstil oroande Enligt den livstilsundersökning som genomfördes i Danderyd våren 2006 framkom att Danderyds ungdomar fortfarande har en hög alkoholkonsumtion. Undersökningen visar att 15-åriga flickor mår allt sämre, röker och dricker mer alkohol än flickor i andra kommuner. En förebyggande åtgärd som visat sig effektiv och minskat ungdomars alkoholkonsumtion är ÖPP, Örebros preventions program. Syftet är att förstärka föräldragruppen genom att de tillsammans gör överenskommelser kring gränssättning. Denna metod införs nu i våra skolor med hjälp av fältsekreterarna och engagerade lärare. Fältsekreterarna finns där ungdomarna är Fältgruppen arbetar med tidigt förebyggande arbete, t.ex. enskilda stödkontakter, stöd vid polisförhör, uppföljande samtal med familjer och gruppverksamheter. Fältsekreterarna föreläser på skolor för föräldrar om till exempel ÖPP, tonårstiden och att bli vuxen. De arbetar uppsökande där ungdomarna finns t.ex. på skolan, fritidsgårdarna och olika samlingsplatser. Arbetet syftar till att bygga upp relationer till ungdomarna, skapa förtroende och respekt. Samverkan med andra såsom elevvårdsteamen på skolorna, polisen och föräldrarna är också mycket viktigt. 5

4 De tre kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm har inrättat en gemensam miljöoch hälsoskyddsnämnd som startade den 1 januari Kontoret, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, finns i Täby. Arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågor är i hög grad styrt av lagar och regler och kräver allt mer av specialistkunskaper. Att samarbeta över kommungränserna gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras kunskaper och kompetens, att sårbarheten minskar och verksamheten blir effektivare. Nya mötesplatser Träffpunkt Enebyberg Under hela 2006 pågick arbetet med att bygga om Träffpunkt Enebybergs lokaler och anpassa dem för de olika verksamheterna. Officiell invigning ägde rum den 27 januari Träffpunkt Enebyberg är ett mycket lyckat samarbete mellan Danderyds kommun och Kyrkan i Enebyberg, som är samlingsnamnet för den verksamhet Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan bedriver i Träffpunkten. Centrum i Träffpunkt Enebyberg är caféet och receptionen. Bibliotek, kyrkorum, öppen förskola, ungdomscentrum och seniorcentrum är övriga aktiviteter i Träffpunkten, som fungerar som en mötesplats för olika åldrar och med olika aktiviteter. Välkommen att besöka Träffpunkt Enebyberg som ligger vid Eneby torg! Förberedelser har pågått under året för det nya informationscentret Information Danderyd på butiksplanet i Mörby centrum. Information Danderyd ska även fungera som reception för Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret när de flyttat in i Mörby C. Här ska du kunna hitta information om kommunen, se planutställningar, hämta blanketter via Internet och mycket mer. Ombyggda bibliotekslokaler Biblioteket har fått sina lokaler ombyggda. Under ombyggnadstiden fanns biblioteket i tillfälliga lokaler utanför Åhléns i Mörby centrum, betydligt mindre än de ordinarie. Det ombyggda, fräscha biblioteket står nu klart att välkomna sina besökare. Musikskolan blev kulturskola Under 2006 fick musikskolan utökade verksamheter och blev en Kulturskola. Förutom musik erbjuder Kulturskolan dans, teater och drama samt bild och form. Flytt av förvaltningar Under 2006 har nya lokaler i Mörby centrum byggts om för Socialkontoret som flyttade in i februari Förberedelser har också pågått för att Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret till sommaren 2007 ska flytta in i Socialkontorets gamla lokaler på plan 7, som nu byggts om. Stor satsning på konstgräs I november invigdes den första konstgräsplanen för fotboll i Danderyd. Den har anlagats på gamla curlingtomten på Stockhagens IP. Diskussioner pågick under året mellan Djursholms IF och kommunen om att anlägga två konstgräsplaner på Djursholms IP. Ishallar mögelsanerade Ishallen på Enebybergs IP har drabbats av mögelskador och har sanerats under året. Kommunen har bidragit med kr i saneringskostnader och gått i borgen för ett lån på 1,1 miljoner. Även ishallen på Stockhagen har mögelsanerats. Fotbollshall vid Danderyds gymnasium En ny fotbollshall har byggt vid Danderyds gymnasium av ett antal idrottsföreningar. Kommunen har gått i borgen för lån på 1,6 miljoner per förening. 6

5 Parkering för danderydsbor Den s.k. Hortusparkeringen vid Danderyds sjukhus är sedan den 1 mars 2006 reserverad för danderydsbor vardagar kl För att kunna parkera under dessa tider krävs parkeringstillstånd som du får genom att skicka in bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Övriga platser med infartsparkering reserverad för danderydsbor finns på Stockholmsvägen, Vasavägen, Ringen, och Valevägen. D a n d e r y d s A k t u e l l t Bra betyg i SCB-undersökning Danderydsborna är nöjda med sin kommun och tycker att Danderyd är en bra plats att bo på. Det framgick av en undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört i ett an tal kommuner. Inom alla de tre områden som mättes fick Danderyd högre betygsindex jämfört med andra kommuner. De områden som mättes var Danderyd som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt möjligheter till inflytande. Bättre trafiksäkerhet Arbetet med trafiksäkerheten har under året bl.a. resulterat i nya gång- och cykelvägar utefter Edsviksvägen och Svanholmsvägen. Trafiksäkerheten vid skolorna har inventerats i en utredning. Under 2006 har möjligheterna att lämna av skolbarn vid Kevingeskolan förbättrats. Vidare har införandet av 30-zoner slutförts. 7 Livskraft avtäckt Skulpturen Livskraft av konstnären Carl-Gustaf Ekberg, avtäcktes under festliga former i rondellen i Mörby centrum, den 15 september. Läs mer om alla fina skulpturer som finns i kommunen på Fixartjänsten permanent Under 2005 infördes ett försök med s.k. fixartjänst för personer över 75 år för att öka tryggheten för äldre och förebygga fallolyckor. Tjänsten har blivit mycket uppskattad och kommunfullmäktige beslutade på sitt budgetsammanträde att tjänsten ska bli permanent och även fortsättningsvis vara avgiftsfri. Fixaren kan hjälpa dig att byta glödlampor i taket, ordna sladdar, montera brandvarnare etc. Mörbybadet i privat regi Från den 1 juli 2006 drivs Mörbybadet av en privat entreprenör Medley Norrort AB. Företaget driver även Vasabadet som är ett mindre skolbad för simskole- och föreningsverksamhet. Under året har Medley fått kommunstyrelsens godkännande att bygga till badet med en byggnad i två plan för friskvård, konditionsoch styrketräning. Enklare att få hemtjänst Förenklad biståndsbedömning gäller nu för dig som behöver hemtjänst högst 6 timmar i månaden. Du får själv avgöra vilka tjänster som ska utföras t.ex. städning, tvätt, inköp, social samvaro och promenader. Du väljer själv vilken av de kommunala eller privata utförarna som ska anlitas

6 Danderyds framtida utveckling Ny översiktsplan antagen I april 2006 antog kommunen en ny översiktsplan. Planen anger kommunens framtida utveckling och är en vägledning för myndigheters och andra aktörers beslut om t.ex. boendemiljö, kommunikationer, service, näringsliv, grönområden m.m. Planen utgör också ett underlag för dialogen mellan kommun och stat om hur man ska hantera frågor av riksintresse. Planer och byggande Under 2006 har arbete pågått med fl era stora detaljplaner. Mörby centrum Byggnadsnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för en större utbyggnad av Mörby centrum med fler och bättre utbud av affärer, nya bostäder och arbetsplatser. Olika alternativ har utretts och tanken är nu att bygga ut centrum norrut över OK-tomten. Idéskisser har varit utställda och informationsmöten hållits. Under 2007 har ett programförslag skickats ut på samråd till berörda myndigheter, organisationer och närboende. Enmans väg En detaljplan har antagits för ett nytt område för handel, kontor och fem villor. vid Enmans väg. Etableringsföretag har inbjudits att lämna intresseanmälan och redovisa hur man tänker sig en utbyggnad. Fyra företag har inbjudits att delta i det fortsatta arbetet. Arbetsområde Rinkebyvägen En detaljplan har antagits och vunnit laga kraft för att skapa ett arbetsområde vid Rinkebyvägen, norr om Danderyds gymnasium. Området ska ge möjlighet att etablera handel, kontor, småindustri, idrottsanläggning, hantverk och verkstäder och blir ett bullerskydd mot motorvägen. Parkeringsmöjligheterna ska också förbättras. Danderyds sjukhus Ett detaljplanearbete pågår med syfte att pröva möjligheten att bygga en ny akutvårdsbyggnad, ytterligare vårdplatser samt en ny helikopterplatta för Danderyds sjukhus. Orsaken är att sjukhuset fått ett utökat sjukvårdsuppdrag och behöver mera lokaler. Utbyggnaden omfattar ca kvm i anslutning till befintliga byggnader och är tänkt att ske under en 10- årsperiod. Driving Range i Enebyberg Planarbete har pågått för att anlägga en driving range inom delar av kommunens upplagsområde söder om Anneberg intill Enebybergsvägen. I översiktsplanen anges att området ska bevaras som grönområde men det anses inte ha något större värde för rekreation på grund av upplaget och att området är bullerstört. Driving rangen ska omfatta ytor för slagträning och puttning samt en byggnad för café m.m. Eneby torg Riv den gamla bebyggelsen och bygg ett nytt modernt centrum med nya bostäder. Detta är önskemål från fastighetsägaren vid Eneby torg, Arcona. Byggnadsnämnden fick i juni uppdraget att i en planprocess pröva möjligheten att bygga en ny centrumanläggning samt bostäder. Ett programförslag har varit ute på samråd under februarimars Tomter sålda i Enebyberg I kvarteret Orren i Enebyberg, f.d. Folkets hus, har exploateringen slutförts. Området har iordningställts och 5 villatomter och 8 parhustomter har sålts på öppna marknaden. Exploateringen gav kommunen ett överskott på knappt 21 miljoner kronor. Kontakter med näringslivet Nytt näringslivsprogram Snabba beslutsvägar samt snabb och effektiv service till företagen är några av kommunens mål för kontakterna med näringslivet. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet är en annan viktig princip. Ett nytt näringslivsprogram har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Andra frågor som framhålls är att attraktiva handels- och arbetsområden ska utvecklas och att Danderyd ska samverka med grannkommunerna inom Stockholm Nordost för att utveckla kommunikationerna. Nyföretagandet ska stödjas genom rådgivning och ett gott företagarklimat. Samarbetet med de lokala företagarföreningarna ska utvecklas. Danderyd kom år 2006 på andra plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Näringslivsprogrammet finns på kommunens hemsida Välbesökt företagarmässa I maj ordnades för första gången en företagsmässa på Djursholms slott, Världsklass Danderyd. 43 företag ställde ut och drygt 200 personer besökte mässsan. Arrangörer var förutom Danderyds kommun, Handelskammaren Danderyd och Företagarna Danderyd. 8

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun.

Läs mer

Årsredovisning. 10Nässjö kommun

Årsredovisning. 10Nässjö kommun Årsredovisning 10Nässjö kommun SKISS, ÄRENDEHANTERING 10 Mätningskontor Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision Utskott I Kommunstyrelse 13 ledamöter Utskott II Nässjö lärcenter Miljö- och

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning 4-40 4 FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUN. Kommunfullmäktige 2011-05-02

ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUN. Kommunfullmäktige 2011-05-02 ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-05-02 2 (135) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktiga händelser under året... 3 Kommunstyrelsens ordförandes kommentar... 4 Stadsdirektörens

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Förord... 3 Viktiga händelser under 2013... 4

Förord... 3 Viktiga händelser under 2013... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 I N N E H Å L L Förord... 3 Viktiga händelser under 2013... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Så säkerställer vi kvalitet till kund... 6 Priser och utmärkelser... 7 Måluppfyllelse för god ekonomisk

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer