Fakta om transporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om transporter"

Transkript

1 Fakta om transporter

2 Transporter utvecklar Sverige och världen Ett fritt näringsliv skapar jobb, tillväxt och värde men är beroende av en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. När konkurrensen för svenska företag ökar är tillgängligheten till marknader och kompetens avgörande för export och jobbtillväxt. För långsiktig tillväxt behöver Sverige prioritera investeringar i infrastruktur som möter näringslivets behov. Utveckling av handel och godstransporter hänger tätt ihop och globala trender förändrar både näringslivet och transportbehoven. När fler delar av världen lyfts ur fattigdom, den ekonomiska aktiviteten ökar och befolkningen växer, ökar också behoven av transporter. Transportnäringens utmaningar Avgifts- och skattehöjningar Infrastruktursatsningar Påverkan på klimat och miljö Att minska transporternas miljöbelastning, trots det allt större behovet, är en stor utmaning. En politik som dämpar efterfrågan är inte lösningen. Lösningen är istället smarta och energieffektiva transportupplägg med åtgärder och styrmedel som lägger grunden till både hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Den största globala klimatnyttan som Sverige kan bidra med är att exportera teknologi, processer och metoder till länder som är i början av sin klimatresa. Kunskapen har vi!

3 3 Kompetensförsörjning Varuförsörjning i urbana miljöer Innehåll Transportnäringen och samhället 4 Klimat och miljö 6 Godstransporter 10 Varuförsörjning i urbana miljöer 12 Transporterna och turismen 14 Transportpolitikens kostnader och näringslivets konkurrenskraft 16 Infrastrukturskulden 18 Kompetensförsörjning 20 Fakta om Transportföretagen 22

4 TRANSPORTNÄRINGEN OCH SAMHÄLLET Transporter är samhällets blodomlopp Transporter är oumbärliga för näringslivet. De är länkarna som håller ihop kedjan mellan underleverantörer, producenter, grossister, handlare, kunder och konsumenter. Transporter är nödvändiga för att producenterna ska få in varor och för att de färdiga produkterna ska nå ut till kunder och användare. EXPORT 1700 MILJARDER EXPORT 45 % 41 % tillväxt och AV BNP Det finns ett starkt samband mellan transporter Den svenska ekonomin är starkt beroende av konkurrenskraftig utrikeshandel. Sverige har en hög andel export och import jämfört med övriga EU och OECD. År 2014 exporterade Sverige varor och tjänster till ett värde av drygt miljarder kronor. Det motsvarar 45 procent av BNP. Importen av varor och tjänster motsvarade 41 procent av BNP. Snittet i OECD år 2013 var en exportandel på 27,7 procent av BNP. Den svenska exportandelen har varit relativt konstant under 2000-talet. Däremot förändras innehållet successivt. Tjänsternas andel av exportvärdet ökade från 17 till 30 procent mellan 1995 och Exporten av varor har sjunkit, men har ändå en andel som är så pass hög som 70 procent av vår BNP. Transporter är lika oumbärliga för oss som privatpersoner. Att vi människor kan färdas från en punkt till en annan på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt är viktigt både ekonomiskt och mänskligt. Vi behöver ta oss till och från arbetet, butiker, skolan, vården, vänner och familj. Transporterna och transportsystemet med vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och terminaler är helt enkelt samhällets blodomlopp. IMPORT AV BNP

5 Utvecklingen av transportnäringens totala nettoomsättning i relation till BNP Index 100 = 1997 Transportnäringen BNP Transporterna har en betydande roll i svensk ekonomi. Förädlingsvärdet är 5,2 procent av Sveriges BNP. Transportnäringen sysselsätter och står för omkring 6,7 procent av den totala sysselsättningen i Sverige

6 KLIMAT OCH MILJÖ Smarta transporter minskar miljöpåverkan Att minska transporternas utsläpp av växthusgaser är en stor utmaning. Tack vare en ökad inblandning av biodrivmedel i diesel, mer energieffektiva bilar och fler miljöbilar har utsläppen från svenska transporter minskat stadigt, med få hack i kurvan, sedan Transporternas andel av de totala utsläppen har däremot ökat. I Sverige står transporter för cirka 30 procent av utsläppen av klimatgaser. Globalt står de för 13 procent och EU-snittet är 10 procent. Skillnaden beror på att Sverige i princip har en koldioxidfri elproduktion och att vi har lyckats ställa om till en nästan fossilfri uppvärmning av våra fastigheter. I andra länder ser det annorlunda ut, inte minst i de som producerar och exporterar mycket varor till Sverige, och som konkurrerar med svenska företag. Flyget har lyckats att stadigt minska sina utsläpp. På 40 år har utsläppen av koldioxid minskat med 70 procent per flygstol. Idag står flyget för 2 procent av de globala koldioxidutsläppen. Utsläppen från inrikesflyget är 1 procent, vilket är lägre än för tjugo år sedan. Andel förnybara drivmedel i transportsektorn Bensin 35,7% Naturgas 0,7% Dieselbränsle 51,5% Förnybart 12,1% Utsläppen från transporter minskar Utsläppen från personbilar var 16 procent lägre år 2013 jämfört med år 1990 trots att trafiken har ökat. Att utsläppen från personbilar har minskat beror bland annat på energieffektivare bilar och på en ökad användning av biobränslen. Utsläppen från tunga fordon ökade från 1990 till 2008 men sedan har trenden vänt och utsläppen har börjat minska.

7 7 En stor del av en varas totala klimatpåverkan uppstår i regel när vi som konsumenter transporterar hem den. Trots de korta avstånden är dessa hemtransporter mindre klimateffektiva än transportleden innan. Vi gör dem ofta med bil och det är många individuella resor för att frakta hem varje matkasse eller klädinköp. I tidigare transportled kan många containrar, fyllda med partier av grönsaker eller jackor, fraktas långt med ett enda fartyg eller flygplan. Nationella utsläpp av koldioxidekvivalenter EU-snittet för utsläpp av koldioxidekvivalenter Industriprocesser och produktanvändning 12% Avfall 3% Transporter 33% Andra tjänster, vatten och byggnadsindustrin 12% Gruvindustrin 1% Transporter 10% Jordbruk 12% Bostäder, lokaler, arbetsmaskiner samt militär och diffusa utsläpp 7% Jordbruk och skogsbruk 12% Hushåll 18% Elektricitet, gas, ånga, och luftkonditionering 27% Industrins förbränning 14% Energiindustri 18% Tillverkningsindustrin 20%

8 PERSONTRANSPORTER Transporter är en förutsättning för ett fritt liv VI RESER 46km PER PERSON OCH DAG

9 9 Sverige är som bekant avlångt och glest befolkat. Då är det förstås viktigt med fungerande persontransporter. Vi tar det för givet att vi kan förflytta oss i princip hur vi vill och vart vi vill i vår vardag. Vi ska hälsa på farmor, barnen ska till skolan, vi ska storhandla till helgen, ut till sommarstugan, på läkarbesök och mycket, mycket annat. I Sverige reser vi faktiskt omkring 46 kilometer per person och dag. Ändå tänker få av oss på att transporter är en förutsättning för nästan allt vi vill ta oss för. Persontransporterna ökar dessutom kontinuerligt. Bilen står nästan uteslutande för ökningen, men enligt prognoser kan antalet flygpassagerare fördubblas fram till Tre fjärdedelar av inrikesresorna görs med bil, resten med olika typer av kollektivtrafik, främst buss samt med flyg. Resor efter huvudsakligt ärende Annat 6% 140 Persontransporternas utveckling Mdr km Vägtrafik 100 Fritid 31% Arbets-, tjänste- och skolresor 49% 60 Bantrafik Gång, cykel, moped Service, inköp 13% 20 Inrikes luftfart

10 GODSTRANSPORTER Inga transporter, inga varor Inga varor, ingen handel Över 90% av Sveriges utrikeshandel går via en hamn

11 11 Utvecklingen av handeln och godstransporter hänger tätt ihop. Varje nytt transporttekniskt framsteg genererar mer handel och därmed fler godstransporter. Samtidigt är handeln en drivkraft för ytterligare teknisk utveckling. Varje dag transporteras runt 1,5 miljoner ton gods inom Sverige. På kortare sträckor, under 30 mil, dominerar lastbilstrafiken medan järnväg och inte minst sjöfarten har sina fördelar på längre sträckor. Flygfrakt svarar för % av det svenska exportvärdet. Det skickas varor med flyg för 1 miljard kronor varje dag. Över ton frakt årligen. 60 Godstransporternas utveckling Mdr tonkm 40 Sjöfart Vägtrafik 20 Bantrafik

12 VARUFÖRSÖRJNING I URBANA MILJÖER Citylogistik klimatsmarta stadstransporter Under det senaste årtiondet har Sverige urbaniserats allt mer. Människor flyttar från landsbygden till mindre orter och från mindre orter till våra större städer. Där, i staden, väljer allt fler bort den egna bilen till förmån för kollektivtrafik och cykel. När människor bor tätare och många kommuner utvecklar sina stadskärnor ökar också behovet av en fungerande logistik. Fler varor måste nå längre in i centrum för att vara tillgängliga för befolkningen. Att varorna kommer till människorna, istället för människorna till varorna, är en miljövänlig strategi. I denna delvis nya värld är citylogistiken en viktig beståndsdel. När både urbaniseringen och konsumtionen ökar, växer också transportbehovet. Samtidigt vill vi ha ekonomisk, social och kulturell utveckling och trivsamma städer, men utan trängsel, buller, olyckor och avgaser. Lösningen på denna motsättning är en väl planerad citylogistik. På samma sätt som kollektivtrafiken på ett naturligt sätt sedan länge har integrerats i stadsmiljön och stadsplaneringen, bör citylogistiken, som får ses som kollektivtrafik med gods, i ett tidigt skede finnas med i planeringen av bebyggelse och trafikflöden.

13 13 Citylogistik Citylogistiken är en följd av den tilltagande urbaniseringen och en ökad konsumtion som resulterar i ett ökat transportbehov. Samtidigt finns det en allt starkare strävan att bygga trivsamma städer utan trängsel, buller, olyckor och avgaser. Här finns en motsättning som city- och storstadslogistiken vill lösa. Dagens prognoser pekar på en ökning av godstransporterna med närmare 60 procent till år 2030.

14 TRANSPORTERNA OCH TURISMEN Transporter är en förutsättning för turism Besöksnäringen i Sverige utvecklas starkt och har en allt större betydelse för den svenska ekonomin. De utländska besökarna ökade med 6 procent under 2014 och deras konsumtion med närmare 13 procent. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom besöksnäringen ökat dubbelt så snabbt som på den svenska arbetsmarknaden i stort. Resor till och från Sverige görs vanligen med färjor eller flyg, inte minst inom den ökande turismen på global nivå. Av besöksnäringens totala omsättning på 268,5 miljarder står transporter för 70 miljarder. Väl fungerande transporter är med andra ord en förutsättning för en välmående besöksnäring, och vice versa. För att Sverige ska vara attraktivt för utländska turister även i fortsättningen, måste det vara lätt att resa hit till en rimlig kostnad, och att transportera sig inom landet.

15 15 Turistkronan vad lägger besökaren sina pengar på? Gods- och persontransporter är lika viktiga för besöksnäringen Svenska och utländska besökares konsumtion i Sverige under 2013 visar att turistkronan fördelades så här: Antalet årsverken inom transportsektorn uppgår till Av dessa hör en tredjedel (cirka ) till turismen, som med andra ord är en viktig näring för att sysselsätta människor inom transportsektorn. Shopping 19% Restaurang 14% Logi 17% Transporter och drivmedel 31% Aktiviteter 8% Livsmedel 11% Det är lika många årsverken (drygt ) inom gods transport som inom persontransport, som är kopplade till besöks näringen. Andelen turistrelaterade årsverken för godstransporter är 23 procent och persontransporter 35 procent. Kort sagt, godstransporter är i stort sett en lika viktig del av besöks näringen som person transporter. Totalt är med andra ord transport ernas betydelse större för besöks näringen än vad omsättningsstatistiken visar, eftersom godstransporter inte finns med där. Transporter står för 70 miljarder av besöksnäringens totala omsättning

16 TRANSPORTPOLITIKENS KOSTNADER OCH NÄRINGSLIVETS KONKURRENSKRAFT Staten tjänar på transporterna 10 miljarder kronor det var statens intäkter från tvingande avgifter från transportsektorn under Mer än hälften av dessa, 5,5 miljarder, kom från flyget. Transportpolitiken påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft starkt och direkt genom de olika skatter och avgifter som alla företag betalar. I en del branscher är vinstmarginalerna mycket små. Då får även mindre höjningar av till exempel en transport relaterad skatt eller avgift stora konsekvenser. Denna typ av tröskeleffekter räknas normalt inte in i den samhällsekonomiska kalkylen för enskilda transportpolitiska insatser. Skillnad mellan skatter och avgifter Principen inom svensk transportpolitik är att skatter och avgifter som tas ut av trafiken ska motsvara trafikens samhällsekonomiska kostnader och bidra till att nå de transportpolitiska målen. Sådana styrande skatter används för att se till att de externa kostnaderna ingår i de beslut som fattas av personer och företag som använder transporter. Och intäkterna från finansierande skatter och avgifter bidrar till att täcka kostnaderna för offentlig verksamhet som vård, skola och omsorg. I slutpriset för alla de produkter och insatsvaror som företag i Sverige köper ingår transporterna genom hela värdekedjan. Från råvara till färdig produkt. Dessa kostnader bokförs inte som transportrelaterade, men spelar stor roll för näringslivets totala transportkostnader och för effekten av enskilda styrmedels kostnader för näringslivet. Skatter är i första hand till för att finansiera den offentliga sektorn, även om de i många fall även används för andra syften, såsom att påverka konsumenters beteende. Avgifter kräver motprestation från samhället. Avgifter ska enbart täcka statens kostnader för motprestationen och inte klart överstiga denna kostnad.

17 17 Effektiva energi- och koldioxidskattesatser på transporter Kronor Energi Koldioxid Spanien Polen Slovakien Ungern Luxemburg Island OECD-genomsnitt energi OECD-genomsnitt koldioxid Portugal Slovenien Österrike Estland Belgien Tjeckien Frankrike Norge Danmark Turkiet Irland Grekland Statens intäkter från transportpolitiskt motiverade tvingande avgifter Luftfart 5494 milj Vägtrafik 1598 milj Järnväg 1351 milj Sverige Tyskland Finland Nederländerna Italien Schweiz Storbritannien Sjöfart 1472 milj Skatternas genomsnittliga andel av totalt bränslepris Procent Sverige Finland Danmark Malta Nederländerna Slovenien Italien Grekland Rumänien Slovakien Tyskland Portugal Storbritannien Estland Ungern Irland Österrike Frankrike Lettland Bulgarien Tjeckien Kroatien Cypern Belgien Spanien Luxemburg Litauen Polen Totalt 9915 miljoner kronor

18 INFRASTRUKTURSKULDEN Större investeringar löser infrastrukturskulden Sverige är lite speciellt. Vi är relativt få som lever på en väldigt stor och avlång yta. En stor del av landet är glest befolkat. Vårt transportsystem är med andra ord beroende av en infrastruktur som fungerar bra och som dessutom är väl underhållen i hela landet. Trots våra speciella förhållanden har Sverige under en lång period investerat mindre i drift, underhåll och utveckling än snittet bland samtliga EU-länder. Vi har en infrastrukturskuld. Nyttan av en väl fungerande infrastruktur påverkar inte bara själva transportsystemet, utan sprider sig till alla delar av samhället. Vi får till exempel större tillgänglighet till arbete, vård, skola och omsorg i närliggande regioner. I näringslivet får vi framför allt två tillväxteffekter genom större investeringar i transportinfrastruktur. Den första är kortsiktig. Tack vare större aktivitet inom bygg- och anläggningsbranschen ökar efterfrågan. En effekt som sprider sig till alla delar av ekonomin. Den andra är långsiktig och strukturell. Den förbättrade infrastrukturen förbättrar näringslivets produktivitet och vi får högre tillväxt i ekonomin. Sysselsätt Öka BNP Öka BNP Lös skulden ,2 människor miljarder procent

19 19 För att slutamortera infrastrukturskulden och stänga gapet mellan investeringar i infrastruktur och tillväxt i BNP till år 2025, behövs investeringar på ytterligare 184 miljarder kronor, utöver de drygt 500 miljarder kronor som beslutades år Effekten skulle bli fler sysselsatta, en ökning med 0,5 procent. Effekten på den samlade produktionen i Sverige beräknas till drygt 62 miljarder kronor år Det motsvarar en BNP-ökning med 1,2 procent, det vill säga en ökning med ungefär 50 procent av ett års normal BNP-tillväxt. Infrastrukturskulden Index 100 = Persontransportarbete Godstransportarbete på väg och järnväg Investeringar i transportinfrastruktur BNP 2012 års priser

20 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Stort rekryteringsbehov inom transportnäringen Transportnäringen står inför en stor utmaning när det gäller att attrahera nya medarbetare. Den demografiska utvecklingen och företagens utveckling skapar en stor efterfrågan och transportföretagen behöver i snitt välkomna nya kollegor varje år. Samtidigt som rekryteringsbehoven ökar, hårdnar konkurrensen med många andra branscher om kompetent personal. Det gäller särskilt unga medarbetare i takt med ökade pensionsavgångar. Transportnäringen står också inför stora pensionsavgångar. Bussbranschen är ett exempel på detta. Idag är det allt för få ungdomar som utbildar sig till bussförare på gymnasiet för att de ska kunna täcka upp för alla de bussförare som går i pension de närmaste åren. Den som utbildar sig till busschaufför eller bilmekaniker har alla möjligheter att få ett arbete direkt efter skolan. Transportföretagen behöver nya kollegor varje år

21 21 Åldersfördelning bland Sveriges bussförare Procent 21 Andelen bussförare över 60 år och under 30 år Procent 3,0 2,0 1, år och yngre Över 60 år

22 FAKTA Fakta om Transportföretagen Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivaroch branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. I våra åtta förbund finns drygt medlemsföretag med tillsammans cirka anställda. Det gör oss till Sveriges främsta samlingspunkt för företagen i transportnäringen. Vi verkar inom ett brett spektrum av arbetsgivarfrågor. Vi tecknar kollektivavtal och stödjer våra medlemmar inom en rad områden, till exempel juridiska tvister, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöfrågor. Vi erbjuder också våra medlemmar utbildningar inom bland annat arbetsrätt och ledarskap medlemsföretag anställda mdr total lönesumma Åtta förbund i samverkan

23 23 För att skapa goda förutsättningar för våra medlemmars verksamheter, arbetar vi också med näringspolitiska frågor och kompetensförsörjning. Vi är en aktiv part i den politiska debatten, vi besvarar remisser och bildar opinion inom våra viktigaste frågor. Transporterna är samhällets blodomlopp. Betydelsen för Sveriges tillväxt och välstånd är stor. Därför arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen. På så sätt bidrar vi till välfärd och hållbar tillväxt för alla. Antal anställda per medlemsföretag 0 9 anställda anställda anställda 250+ anställda Källor Trafikanalys, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, SCB, Skolverket, HUI Research, Copenhagen Economics, WSP, Sveriges Bussföretag, OECD, ESV och Föreningen Svenskt Flyg Alla uppgifter i broschyren är aktuella februari 2016, om inget annat anges.

24 Lasse Åberg Pegasuspriset för en hållbar utveckling Företagen i transportnäringen arbetar aktivt och målmedvetet för att minska miljöpåverkan från sina verksamheter. Med Pegasuspriset vill vi visa kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn. Priset riktar sig till företag inom hela transportnäringen och genom att lyfta fram goda exempel från näringens olika branscher kan fler inspireras till nya insatser för en hållbar utveckling. Kriterierna för att vinna Pegasuspriset Det företag inom transportnäringen som under det gångna året har bidragit mest till att säkra en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter. Varför Pegasus? I grekisk mytologi är Pegasus en bevingad häst och därmed något av en intermodal lösning. Den innebär att transporten innefattar mer än ett transportsätt för att göra transporten miljömässigt och ekonomiskt mest effektiv. För mer information om hur du söker till Pegasuspriset; besök transportforetagen.se/pegasuspriset Box 5384, Stockholm transportforetagen.se

Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER 2015

Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER 2015 Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER 2015 Ett transportsmart samhälle Transportföretagen Transportföretagen 8 förbund i samverkan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER

Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER Lasse Åberg Ett transportsmart samhälle Transportföretagen Transportföretagen 8 förbund i samverkan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Motorbranschens

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Vägval för framtiden. Västernorrland, Sollefteå mars 2016 Annika Wallenskog

Vägval för framtiden. Västernorrland, Sollefteå mars 2016 Annika Wallenskog Vägval för framtiden Västernorrland, Sollefteå mars 2016 Annika Wallenskog 1 15 trender Invånare har ökade och helt nya krav på välfärden Generationsskiftet påverkar samhället på många sätt och lägre intresse

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad kan beskrivas på olika sätt. I vilken utsträckning som examinerade etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Farsta fakta. Yta: 15,4 km²

Farsta fakta. Yta: 15,4 km² Farsta 1 1 Farsta fakta I Farsta stadsdelsområde bor det 51 987 personer (2011). Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal,

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Granskning av oppositionens politik

Granskning av oppositionens politik Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 213 Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU Befolkningen 15 74 år efter arbetskraftstillhörighet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Dan Nordin Universitetslektor Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Rikedom och välstånd! det är väl bara för ett land att trycka pengar eller för en löntagare

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

begränsad klimatpåverkan

begränsad klimatpåverkan begränsad klimatpåverkan Växthuseffekten innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och vattenånga, men även ozon och lustgas, hindrar värmestrålning från att lämna jorden. Växthuseffekten håller jordens

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015.

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Kommittédirektiv Skatt på flygresor Dir. 2015:106 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan

Läs mer