SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1: Olovligt byggande, X Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg 1: Planbesked för området Gunnevi Godkännande av ny detaljplan för Parksäter Bränninge 3:4 m fl Översyn av det utvidgade strandskyddet i Jönköpings län Delegation av beslut i ärende Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad, Stora Kärr 8: Budget Tertialavstämning 2, Informationsärenden

2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Högra kammaren Torsdagen den 6 september 2012 kl. 15:00-17:05 Zaine Andersson (M) Lars-Åke Johansson (S) Jonas Sjögren (KD) Mats Lindén (S) Brita Erlandsson (M) Björn Åstrand (M) Nermin Avdic, bygglovsingenjör Svärd Emma, plan- och byggchef Leremar Jessica, bygglovsingenjör Utses att justera Mats Lindén Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Underskrift

3 Dnr BN12/ Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29 Beslut beslutar att: 1. Bevilja strandskyddsdispens för uppförande av stall 2. Fastställa en tomtplats med en yta om cirka 2960 kvm (se bilagd situationsplan). Ärendebeskrivning Sökanden avser att uppföra ett stall på fastighet Munkaskog 1:29. Stallet ska användas för hästhållning av fritidskaraktär och runt byggnaden ska erforderliga ytor för bland annat uppfart och gödselstack anläggas. Stallet ska uppföras i närheten av sjön Vättern, inom strandskyddat område. Bestämmelser Vättern är omgärdat av ett 300 meter brett strandskyddsområde. Enligt 7 kap. 15 p.1 miljöbalken (MB) får nya byggnader inte uppföras inom strandskyddat område, dock kan kommunen om det finns särskilda skäl bevilja dispens från detta i enlighet med 7 kap. 18 b MB. I miljöbalken 7 kap. 18 c nämns de särskilda skäl som kan åberopas vid beviljande av en strandskyddsdispens. Bedömning anser, i enlighet med 7 kap. 18 c p.2 MB, att det föreligger särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av stallet eftersom placeringen av byggnaden och den tomtplats som tas i anspråk genom annan bebyggelse är väl avskiljt från området närmast strandlinjen. Byggnationen anses inte försämra allmänhetens möjlighet att få tillträde till strandlinjen och åtgärden anses inte ha någon påverkan på djur- eller växtlivet. Strandskyddsdispens för uppförande av stall samt i anspråkstagande av en tomtplats om cirka 2960 kvm kan därför beviljas. Fastigheten Munkaskog 1:29 ligger inom ett område som enligt den fördjupade översiktsplanen för Habo tätort i framtiden ska användas för bostadsändamål. Sökanden ska vara medveten om att detta kan påverka möjligheten att få ett bygglov beviljat för uppförande av stallet.

4 Giltighetstid Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte påbörjas inom två år eller avlutas inom fem år från det datum beslutet vinner laga kraft. Avgift för strandskyddsdispens Avgiften för strandskyddsdispensen om 3520 kronor är uträknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa och faktureras i separat brev. --- Beslutet skickas till: Sökanden, Länsstyrelsen i Jönköpings län

5 Dnr BN12/ Olovligt byggande, X Beslut beslutar att: 1. Enligt 10 kap. 4 ÄPBL (SFS 1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kronor. 2. Enligt 11 kap. 17 (PBL SFS 2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 30 november 2012 inkomma med en bygglovsansökan. Om en bygglovsansökan inte inkommer inom utsatt tid, har byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 PBL rätt att på fastighetsägarens bekostnad vidta de åtgärder som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. Motivering Fastighetsägaren har uppfört en byggnad på fastighet X, som han själv menar är en ekonomibyggnad som enligt plan- och bygglagstiftningen är undantagen bygglovsplikt. bedömer att byggnaden inte kan betraktas som en ekonomibyggnad och att byggnaden därmed är bygglovspliktig. Eftersom byggnaden uppförts utan bygglov ska fastighetsägaren påföras en byggnadsavgift. Byggnadsavgiften ska bestämmas till motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften vilket innebär kronor. Då byggnadsnämnden gör bedömningen att byggnaden är bygglovspliktig, samt anser att det är sannolikt att bygglov kan beviljas för åtgärden, ska fastighetsägaren föreläggas om att inkomma med en bygglovsansökan. Ärendebeskrivning I maj år 2012 var byggnadsnämndens tjänstemän, tillsammans med fastighetsägaren, på besök på fastigheterna X. Det konstaterades då att fastighetsägaren utan bygglov låtit uppföra en byggnad om 85 m 2 på gränsen mellan de båda fastigheterna. Byggnaden hade redan bland annat utrustats med en murad öppen spis och förberedelser för installation av vatten och avlopp var gjorda. Byggnaden var vid besöket inte helt färdigställd. Fastighetsägaren hävdade vid besöket att denna byggnad utgör en så kallad ekonomibyggnad som behövs för skogsbrukets näring, och att en sådan ekonomibyggnad får uppföras utan bygglov. Efter besöket översände fastighetsägaren plan- och fasadritningar som visar på byggnadens planerade utformning. Fastighetsägaren tillskrevs därefter, då byggnadsnämnden klargjorde att

6 man inte ansåg byggnaden vara en ekonomibyggnad och att byggnaden därför var bygglovspliktig. Fastighetsägaren informerades även om att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 PBL (SFS 2010:900) skulle påföras honom om rättelse, i detta fall rivning av byggnaden, inte vidtogs innan tidpunkten för byggnadsnämndens nästkommande sammanträde. I juli bad fastighetsägaren om ett möte med byggnadsnämndens tjänstemän för att tillsammans med sina juridiska ombud få möjlighet att presentera sin syn på ärendet. Vid mötet överlämnades en reviderad ritning som visar den nu tänkta användningen och utformningen. Under mötet redogjorde fastighetsägaren och hans ombud för den verksamhet som bedrivs på fastigheterna och varför byggnaden ska ses som en ekonomibyggnad. Synpunkterna som uppkom på mötet har utvecklats i ett skriftligt yttrande, upprättat av fastighetsägarens juridiska ombud X. I yttrandet beskrivs att fastighetsägaren, privat eller genom bolaget X, äger fyra fastigheter i grannskapet. X är i privat ägo, medan fastighet X ägs av X. Den sammanlagda arealen av fastigheterna är cirka 56 ha, och fastighetsägaren undersöker nu möjligheten att köpa till ytterligare mark som ska införlivas i fastighet X. Den sammanlagda arealen som idag används för skogsbruk uppgår enligt yttrandet till cirka 44 ha, åkermarken är utarrenderad och resten av arealen hör till bostadshusen på fastigheterna. I yttrandet redogörs för det nödvändiga i att aktuell byggnad uppförts. Fastighetsägaren har ingen möjlighet att själv arbeta i skogen utan lejer in folk cirka 1320 timmar per år. Fastighetsägaren ska enligt yttrandet betraktas som arbetsgivare som enligt arbetsmiljölagstiftningen ska se till att personalen har möjlighet till lokaler för förtäring, vila och personlig hygien. Fastighetsägaren är enligt yttrandet mån om att skilja sin verksamhet från sina privata bostadshus, och därför ska även aktuell byggnad inrymma gårdskontor och arkiv. Uppförandet av byggnaden påbörjades enligt yttrandet år Byggnaden ligger på gränsen mellan fastighet X, i närheten av bostaden på X. Denna placering är enligt yttrandet valt för att kunna hålla byggnaden under samma bevakning och uppsikt som gäller för övriga byggnader inom fastighetskomplexet. En ansökan om lantmäteriförrättning med syfte att få byggnaden att helt ligga på fastighet X är inlämnad till Lantmäteriet. I yttrandet poängteras att byggnaden är utförd utanför detaljplanelagt område och den verksamhet som fastighetsägaren bedriver, med dess krav på lokaler för personalen, motiverar uppförandet av byggnaden. Något annat ändamål kan inte bli aktuellt eftersom byggnaden ska inrymma personalutrymmen, kontor och arkiv. Att byggnaden kommer att användas som privatbostad är enligt yttrandet uteslutet eftersom dess utformning endast kan tillgodose skogsbrukets behov, samt det faktum att fastighetsägaren redan idag disponerar cirka 700 m 2 bostadsyta i närheten.

7 Med hänvisning till ovanstående anser fastighetsägaren att byggnaden är en ekonomibyggnad som enligt 9 kap. 3 PBL (SFS 2010:900) är undantagen kravet på bygglov. Det faktum att byggnaden har utformats arkitektoniskt tilltalande motsäger enligt yttrandet inte att bygganden är en ekonomibyggnad. Bestämmelser Enligt 9 kap. 2 PBL (Plan- och bygglagen, SFS 2010:900) är det bygglovspliktigt att uppföra en ny byggnad. Dock krävs det enligt 3 inte bygglov för en ekonomibyggnad som uppförs utanför detaljplanelagt område för jord- eller skogsbruksnäring. Övergångsbestämmelser i PBL gör gällande att för överträdelser som ägt rum före den 2 maj år 2011 ska äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak, om inte den nya lagstiftningen innebär lindrigare påföljd. Detta innebär att ÄPBL (Plan- och bygglagen, SFS 1987:10) ska tillämpas i detta ärende. Även i 8 kap. 1 ÄPBL framgår att ekonomibyggnader som uppförs för jord- eller skogsbrukets näring får uppföras utan bygglov, men varken i PBL eller ÄPBL står det närmare beskrivet hur man ska tolka begreppet ekonomibyggnad. Vid bedömning i frågan måste man därför gå tillbaka till förarbetena till 1947 års byggnadslag, samt se till praxis på området. Av Prop. 1947:131 framgår att endast en byggnad som omedelbart sammanhänger med den aktuella näringen är undantagen krav på bygglov. Enligt gällande praxis ska man göra en helhetsbedömning om huruvida en byggnad ska ses som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad eller inte. I en sådan bedömning ska bland annat omfattningen av näringsverksamheten vägas in, liksom byggnadens karaktär, utformning och ändamål. Boverket hänvisar till följande definition av begreppet ekonomibyggnad: ekonomibyggnad, byggnad som är inrättad för jordbruk eller därmed jämförlig näring och som inte är avsedd för bostadsändamål. Exempel på ekonomibyggnad är loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin. Gällande påföljder för olovligt byggande anger 10 kap. 4 ÄPBL att en byggnadsavgift, motsvarande fyra gånger bygglovsavgiften, ska påföras den som olovligen uppfört en byggnad. I den nya plan- och bygglagstiftningen behandlas frågan om påföljd i plan och byggförordningen (PBF 2011:338). Enligt PBF ska en byggsanktionsavgift för olovligt byggande utdömas, motsvarande ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter sanktionsarea. Likaså ska en byggsanktionsavgift motsvarande ett halvt prisbasbelopp för att åtgärden påbörjats utan startbesked tas ut. Om en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, ska

8 byggnadsnämnden enligt 11 kap. 17 PBL i ett föreläggande ge fastighetsägaren tillfälle att inom en viss tid ansöka om bygglov om det är sannolikt att bygglov kan beviljas för åtgärden. Om ett sådant föreläggande inte följs har byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 PBL rätt att på fastighetsägarens bekostnad vidta de åtgärder som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. Bedömning gör bedömningen att aktuell byggnad inte är att betrakta som en ekonomibyggnad som är undantagen bygglov. Den skogsbruksverksamhet som idag bedrivs på fastighet X anses inte vara av den art eller omfattning att byggnaden kan anses omedelbart sammanhänga med näringen, att fastighetsägaren undersöker möjligheten att köpa till ytterligare mark förändrar inte detta ställningstagande. Byggnadens utformning och användningssätt anses inte heller rymmas inom den definition av begreppet ekonomibyggnad som Boverket har angivit. Byggnadens placering och utformning, med bland annat stort kök och murad öppen spis, gör att byggnaden uppfyller krav på vad man kan betrakta som boendestandard. Denna bedömning förändras inte av att fastighetsägaren i efterhand redovisat en reviderad ritning där byggnadens planlösning och yttre utformning till viss del förändrats. tvivlar inte på att byggnaden kan komma att användas till bland annat kontor och personalutrymmen, men byggnaden bedöms ändå vara av sådan art att den är bygglovspliktig. Fastighetsägaren har därmed olovligen utfört en bygglovspliktig åtgärd. Eftersom byggnationen startade år 2008 ska påföljden bestämmas enligt ÄPBL. Detta innebär att en byggnadsavgift om kronor, vilket motsvarar fyra gånger den avgift ett bygglov för åtgärden skulle kosta år 2008, ska påföras sökanden. Påföljd enligt PBF hade inte inneburit en lindrigare påföljd. Det bedöms som sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand för byggnaden, därför ska fastighetsägaren föreläggas att inkomma med en ansökan om bygglov innan den 30 november Om en sådan ansökan inte har inkommit inom utsatt tid, kommer byggnadsnämnden att på fastighetsägarens bekostnad att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. Betalning av byggnadsavgiften Byggnadsavgiften om kronor ska betalas av fastighetsägaren till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom Post Giro nr , inom två månader från den dag då detta beslut vinner laga kraft. ---

9 Beslutet delges: Sökanden Beslutet skickas till: X

10 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg 1:2 Beslut beslutar att lämna ett negativt förhandsbesked. Dnr BN12/227 Motivering Plan- och bygglagen gör gällande att mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om platsen ur allmän synpunkt anses lämplig för ändamålet. I lämplighetsbedömning ska hänsyn tas till exempelvis markförhållanden, vatten- och avloppsförsörjning, trafik, avfallshantering och kommunens medverkan i exploateringen. Fyra stycken enbostadshus som uppförs i omedelbar närhet till varandra, bildar en sammanhållen bebyggelse som ställer krav på en rad gemensamma anordningar och det finns flera frågeställningar som behöver utredas i ett sammanhang. anser inte att erforderliga utredningar och ställningstaganden kan rymmas endast genom en bygglovsprövning, utan måste utredas i en detaljplaneprocess. En förutsättning för att en sådan detaljplanering ska påbörjas är att en ansökan om planbesked inkommer och att byggnadsnämnden därefter beslutar om att påbörja en detaljplan. Ärendebeskrivning Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för fyra stycken enbostadshus på Domneberg 1:2. Fastighetsägarens avsikt med åtgärden är att omvandla fastigheten till en levande gård och få grannar till sin egen bostad. Fastighetsägaren anser själv att det på platsen finns goda möjligheter att skapa ett attraktivt boende i traditionell stil som anpassas till bland annat topografi och kulturlämningar. Sökanden uppger vidare att det kan vara lämpligt att anordna gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, samt skapa en samfällighetsförening för vägar. Yttranden från sakägare Med anledning av att förhandsbeskedet gäller en åtgärd som ska utföras utanför detaljplanelagt område, har berörda grannar hörts i ärendet. Anki och Jörgen Rånge, ägare till fastighet Hultarp 1:3, är emot byggnationen. Som skäl uppges att Domneberg 1:2 är beroende av en väg som går över Hultarp 1:3 och att en byggnation kommer medföra större belastning med ökad trafik. Makarna Rånge påpekar också att det inte finns något servitut på aktuell väg.

11 Bosse Thörn och Yvonne Gustavsson, ägare till fastighet Hultarp 1:4 samt Jan och Margareta Arphult, ägare till fastighet Hultarp 1:11, har lämnat in ett gemensamt yttrande. Det anses att kostnaden för en eventuell vägsamfällighet ska bekostas av de fyra enbostadshusen, likaså ska kostnad för att förbättra vägen bekostas av de nybyggda husen. Thörn, Gustavsson och makarna Arphult menar att de har servitut för att få använda vägen upp till sina fastigheter men att de inte finner anledning att dela på kostnaden för att förbättra den sista sträckan upp till Domneberg 1:2. Bo Svensson, ägare till fastighet Äskhult 1:6, menar att vägen upp till Domneberg 1:2 går igenom fastighet Äskhult 1:2. Då det inte finns något servitut för vägsträckan anser Svensson att förhandsbesked inte ska lämnas för sökt åtgärd. Ägaren till Domneberg 1:2 har bemött sina grannars åsikter, där hon poängterar att hon år 2011 ansökte om inrättande av gemensamhetsanläggning för vägen upp till Domneberg 1:2. Hon menar också att hon vid behov underhållit vägsträckan samt på egen bekostnad gjort förbättringsåtgärder som även kommit de andra fastighetsägarna till gagn. Remissinstanser Länsstyrelsen i Jönköpings län har med anledning av att det finns fornlämningar och intressen för naturvård i området hörts i ärendet. Länsstyrelsen konstaterar att det finns tre kulturhistoriska lämningar i närområdet, men anser att det inte föreligger några hinder för planerad bebyggelse. Miljöförvaltningen anser inte att det utifrån ansökningshandlingarna är möjligt att göra en slutlig bedömning om möjligheten att uppföra byggnaderna. Miljöförvaltningen menar att en bedömning måste göras gällande de bullernivåer som eventuella vindkraftverk på grannfastigheten Äskhult 1:6 kan komma att alstra. Det konstateras att det inte finns några planer på att dra fram kommunalt vatten- och avlopp till fastigheten, därför måste fastighetsägaren inlämna en komplett ansökan om anläggande av avlopp samt redovisa hur vattenförsörjningen ska lösas. Med anledning av att Domneberg 1:2 endast kan nås via en väg som går över andra fastighetsägares marker, har Lantmäteriet hörts i ärendet. Lantmäteriet menar att varje fastighet ska ha tillgång till behövliga vägar utanför sitt område för att anses som varaktigt lämpad. Det är lämpligt att tillgången till väg löses med servitut eller gemensamhetsanläggning, men detta är inget krav. Lantmäteriet bekräftar att det finns en ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning för väg från Domneberg 1:2 till allmän väg. Räddningstjänsten har tagit del av ansökan och har inget att erinra.

12 Bestämmelser Vid prövning av ärenden utifrån plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska hänsyn alltid tas till både enskilda och allmänna intressen. Enligt 2 kap. 2-5 PBL ska prövning av ärenden om förhandsbesked syfta till att markområden används för det som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Vid en lämplighetsprövning ska hänsyn tas till bland annat människors hälsa och säkerhet, markförhållanden, möjlighet att anordna trafik-, avlopps- och vattenförsörjning samt avfallshantering och energitillförsel. När en ny sammanhållen bebyggelse ska utformas ska kommunen enligt 4 kap. 2 i en detaljplan pröva ett markområdes lämplighet, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. Boverket menar att en ny sammanhållen bebyggelse avser sådan bebyggelse som ställer krav på gemensamma anordningar och/eller behöver få flera frågor lösta i ett sammanhang. Vid en ny sammanhållen bebyggelse ställs också i allmänhet krav på kommunens medverkan vilket regleras i en detaljplan (Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverket 2009). Enligt 9 kap. 17 PBL (SFS 2010:900) ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på platsen. Kommunfullmäktige i Habo antog år 2011 en fördjupad översiktsplan för Habo tätort. Denna plan syftar till att fastlägga behovet av mark för bebyggelse och övergripande trafikleder, i första hand för perioden fram till år Fastighet Domneberg 1:2 ligger utanför det område som den fördjupade översiktsplanen omfattar. Bedömning Den 16 juni år 2012 tog byggnadsnämnden ett beslut om en definition av sammanhållen bebyggelse som lyder bebyggelse med minst tre bostadshus med tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Fyra bostadshus, som dessutom uppförs i närheten av ytterligare ett hus som fastighetsägaren har fått beviljat bygglov för (12 april 2012, 47), anses sålunda som en sammanhållen bebyggelse. Med utgångspunkt från Boverkets rekommendationer och bestämmelser i PBL, gör byggnadsnämnden bedömningen att möjligheten att uppföra fyra stycken enbostadshus på Domneberg 1:2 inte kan avgöras i en bygglovsprövning utan föregående detaljplaneläggning. Innan en byggnation kan tillåtas måste en rad gemensamma frågeställningar utredas, bland annat gällande vatten- och avlopp samt förbindelser upp till

13 fastigheten. En exploatering av denna omfattning kan också ställa krav på kommunens medverkan, vilket också måste regleras i en detaljplan. Vägen upp från allmän väg till fastigheten Domneberg 1:2 går igenom andra fastigheter och ett antal berörda sakägare har uttryckt sig negativt till ökad byggnation, bland annat eftersom Domneberg 1:2 inte har något servitut på vägen. Trots att en ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning för vägen är gjord och att Lantmäteriet uppger att servitut eller gemensamhetsanläggning inte är ett krav, anser byggnadsnämnden att denna fråga måste utredas ytterligare så att en stadigvarande överenskommelse om vägens användning kan nås. Fastighetsägaren är själv mån om att byggnationen ska ske med hänsyn tagen till bland annat topografi och kulturlämningar. Att i en detaljplaneprocess utreda bästa möjliga placering av byggnaderna samt reglera byggrätt och till viss del utformning är ett bra sätt att uppnå en helhetssyn på byggnationen. Om fastighetsägaren vill utreda möjligheterna att utföra byggnationen, kan en ansökan om planbesked inlämnas till byggnadsnämnden som tar ställning till om en detaljplaneläggning ska påbörjas eller inte. Avgift för förhandsbeskedet I ärendet utgår en avgift om 1600 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggning. Avgiften faktureras i separat brev. --- Beslutet delges: Sökanden

14 Dnr BN12/ Ansökan om planbesked för området Gunnevi Beslut beslutar att upprätta en detaljplan för den gamla idrottsplatsen vid Gunnevi. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har sökt planbesked genom att den 12 juni 2012 besluta att föreslå byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området Gunnevi. Bakgrunden till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag är att man menar att det finns intressenter som vill bygga flerfamiljhus vid den före detta idrottsplatsen Gunnevi. Plan- och byggchef har på kommunstyrelsens arbetsutskotts önskemål förhört sig hos länsstyrelsen om möjligheten att kunna upphäva strandskyddet utmed Hökesån vid en eventuell planläggning. Den före detta idrottsplatsen Gunnevi ligger inom det strandskydd på 100 meter som gäller för Hökesån. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom ett strandskyddat område gäller bland annat förbud mot att uppföra nya byggnader. Kommunen kan fatta beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan förutsatt att det finns särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. När det gäller de särskilda skälen är det miljöbalkens bestämmelser i 7 kap. 18 c 18 g som ska tillämpas. Enligt samtal med naturvårdshandläggare Mari-Janne Möller på länsstyrelsen den 7 mars 2012 är det mycket tveksamt att något av de särskilda skälen skulle kunna vara tillämpbart för området vid Gunnevi. De två skäl som man möjligen skulle kunna hänvisa till är 7 kap. 18 c pkt 1 och 5 i miljöbalken. Punkt 1 kan användas om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddets syfte är, som tidigare beskrivet, att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

15 Gunneviområdet skulle man kunna anse ianspråktaget så att det saknar betydelse för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet eftersom det så sent som på 1990-talet bedrevs idrottsverksamhet på området. Att det däremot skulle sakna betydelse för allmänhetens friluftsliv är mycket tveksamt enligt länsstyrelsen. Punkt 5 kan användas om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Om man ska kunna hänvisa till punkt nummer 5 måste man samtidigt kunna påvisa att det inte finns någon möjlighet för kommunen att bygga på något annat ställe. Enligt länsstyrelsen känns detta tveksamt när det gäller Habo. Punkt nummer 5 är inte speciellt ofta använd och det finns inte många rättsfall när det gäller denna punkt. Arbetsutskottet har trots länsstyrelsens inställning funnit det angeläget att få fram centrumnära hyresbostäder och menar att man även med ett mindre strandskyddsområde än 100 meter på aktuell sträcka ska kunna trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Bedömning Länsstyrelsen har i särskilt uppdrag att verka för att strandskyddet inte upphävs i strid med gällande bestämmelser. Länsstyrelsen har även enligt 12 kap. PBL skyldighet att överpröva ett upphävande av strandskyddet i en detaljplan som upphävs i strid med gällande bestämmelser. Förutsättningarna för att kunna detaljplanelägga Gunnevi bygger därmed mycket på att länsstyrelsen anser att vi har bra motiv för att kunna upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen ställer sig enligt samtalet med Mari-Janne Möller mycket tveksamma till detta, men framhåller också att man inte kan ge något fast besked förrän man har ett förslag till detaljplan att ta ställning till. Platsen är i kommunens fördjupade översiktsplan utpekad som reservområde och bedöms lämplig att planläggas för detta ändamål. Det tänkta området ligger centrumnära och har goda kommunikationsmöjligheter. Eventuellt planarbete kommer att utföras med normalt planförfarande. En eventuell planläggning bör kunna leda fram till ett beslut om antagande inom cirka 12 månader. --- Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

16 Dnr BN10/ Ny detaljplan för Parksäter Bränninge 3:4 m fl. Beslut beslutar att godkänna detaljplan för Parksäter Bränninge 3:4 m fl. för antagande av kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Detaljplanen har upprättats för att möjliggöra byggnation av två punkthus med fyrtio stycken lägenheter. Beslut om upprättande togs av byggnadsnämnden den 6 december 2010, 156. Under arbetet med planen utökades planområdet med det kvarter som ligger kring Bränninge 15:45 och Bränninge 3:4 vilket beslutades av byggnadsnämnden den 17 augusti 2011, 86. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 12 september och 17 oktober 2011, och på utställning mellan den 30 april och 28 maj De synpunkter som inkommit under utställningen har bemötts i ett utlåtande och har inte föranlett några förändringar av utställningshandlingarna. -- Beslutet skickas till: Sökanden, kommunfullmäktige

17 Dnr BN09/ Översyn av det utvidgade strandskyddet i Jönköpings län Beslut har inget att erinra mot förslaget. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har granskat värdena i det utvidgade strandskyddet för Furusjön och Hökesjön. Vid granskningen har det inte framkommit några natur- eller friluftsvärden som länsstyrelsen bedömer motiverar ett utvidgat strandskydd för Furusjön och Hökesjön. Länsstyrelsen överväger därför att upphäva gällande beslut om utvidgat strandskydd (200 meter) för Furusjön och Hökesjön. Förslaget innebär att strandskyddet återgår till det generella strandskyddet 100 meter. Inför ett beslut vill länsstyrelsen ha in synpunkter på förslaget. Synpunkter skulle enligt remissen inkomma senast 7 september Plan- och byggchef har dock begärt, och beviljats, anstånd med att lämna yttrande för kommunen till 30 september Remissen besvaras även av fritid- och kulturförvaltningen och miljöförvaltningen. Yttrandena kommer att gemensamt skickas till länsstyrelsen. Bedömning Ett beslut om utökat strandskydd ska grundas med hänsyn till områdenas värden samt nuvarande och förväntade behov. Utvidgning får ske om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för allemansrättlig tillgång till strandområden, samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Varken Furusjön eller Hökesjön ligger inom något riksintresse eller annat områdesskydd. Områdena kring sjöarna är inte heller utpekade som tysta områden enligt den inventering som gjordes i Habo kommun Områdena har inte heller pekats ut som särskilt känsliga gentemot etableringar i den landskapsanalys som kommunen lät göra I Habo kommuns översiktplan, antagen jan 2006, finns inget som motiverar ett utökat skydd kring de båda sjöarna.

18 Sammanfattningsvis finns inga synbara skäl till att ha ett utökat strandskydd kring de båda sjöarna. --- Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län, fritid- och kulturförvaltningen, miljöförvaltningen

19 Dnr BN12/ Delegation av beslut i ärende Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad, Stora Kärr 8:1 Beslut beslutar att delegera till byggnadsnämndens ordförande Zaine Andersson att ta beslut i ärendet. Ärendebeskrivning Byggnationen av Alléskolan påbörjades år 2009 och lokalerna togs i bruk hösten Det har nu visat sig att skolköket behöver mer plats för bland annat matvagnar och avfallssortering och en tillbyggnad är därför nödvändig. När Alléskolan skulle uppföras, föregicks detta av framtagande av en ny detaljplan. Tillbyggnaden som detta ärende avser överensstämmer med detaljplanens bestämmelser. Bedömning Tekniska kontorets fastighetsavdelning har fått i uppdrag att snabbt påbörja byggnationen, vilket förutsätter att det finns bygglov för åtgärden. Då det återstår en del handläggning kan beslut i ärendet inte tas idag. För att sökanden inte ska behöva vänta till byggnadsnämndens sammanträde i oktober, kan beslut i ärendet fattas av byggnadsnämndens ordförande när handläggningen är slutförd. ---

20 Dnr BN12/ Budget 2013 Beslut beslutar att godkänna redovisad budget för 2013 (se bilaga till beslutet). Ärendebeskrivning Förslag på budget för 2013 redovisas. --- Beslutet skickas till: Ekonomikontoret

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende Sida 74 Budget 2013 - tertialavstämning 2... 164 75 Budget 2014... 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-12-08 Innehållsförteckning Ärende 108 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad... 199 109 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad... 201 110 Bygglov för ändrad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 15 Remiss Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun... 29 16 Angående gång- och cykelvägen över Domneån... 30 17 Lokal trafikföreskrift Tätbebyggt område i Västerkärr...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 100 Redovisning av delegationsbeslut... 179 101 Samråd - ändring av detaljplan för Brandstorp 1:25... 180 102 Hemställan om upphävande av strandskydd - Brandstorp 1:25... 181 103 Ändring

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-16 Innehållsförteckning Ärende 1 Mål för plan- och byggenheten 2013-2015... 2 2 Redovisning av internkontroll för 2013... 4 3 Handlingsplan för plan- och byggenheten 2013...

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 125 Redovisning av delegationsbeslut... 224 126 Förhandsbesked för nybyggnad av... verkstad/maskinhall/lager Äspåsen 1:4... 225 127 Bygglov för ändrad användning X... 227 128 Förhandsbesked

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Innehållsförteckning Ärende 64 Återtagande av ansökan om utdömande av vite avseende fastighet X, Habo kommun... 106 65 Godkännande av ny detaljplan, Domsand Fiskebäckstomt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-04 Innehållsförteckning Ärende 8 Godkännande av detaljplan Gunnarsbo 1:62... 17 9 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med eldstad samt gäststuga, Fiskebäckstomt 2:24...

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Angående ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Gunnarsbo 1:6 och 1:22... 75 38 Samråd förslag till detaljplan för Gunnarsbo 1:264, Spinnet... 77 39 Yttrande till

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-02-04 2 Plats och tid: Kommunhuset sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Jim Salomonsson S Roger

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-10 Innehållsförteckning Ärende 95 Planbesked avseende ny detaljplan för Gunnarsbo 1:62... 152 96 Planbesked avseende ny detaljplan för Bränninge 2:10... 155 97 Antagande av

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 2013-05-15 Stockholm Mål nr P 98-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr P 2592-12, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer