Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (12) FHN Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Sammanfattning Folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över den reviderade lokalutredningen daterad den 20 maj Nämnderna fick i uppdrag att senast 30 juni 2015 lämna eventuella synpunkter på rapportens innehåll. Lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni Folkhälsonämnden lämnar både generella och specifika yttranden kring utredningen. Detta för att öka förståelsen för de områden som utredningen belyst som har med folkhälsonämndens ansvarsområden att göra. Det är viktigt att framhålla att folkhälsonämnden inte har pengar i budget för att göra förändringar inom kost och städ i enlighet med lokalutredningen. Detta måste utredas vidare och diskuteras då det blir en ökad driftskostnad. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2015 Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun 20 maj Bakgrund Kommunfullmäktiges beslutade om återremiss av Reviderad lokalutredning 41 punkt 1 den 24 februari Utredningen skall genomföras tillsammans med berörda nämnder, belysa de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av en avveckling av Rävåsskolan och en utbyggnad av Bregårdsskolan. För och nackdelar av såväl fortsatt drift som nedläggning av Rävåsskolan/ eventuell flytt till Bregårdsskolan ska belysas. Utredningen ska även innehålla en tidsplan för genomförandet där en tidsmässig hänsyn ska tas till berörda. Utredningen ska föreläggas kommunfullmäktige i juni Utredningsuppdraget har genomförts av Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen med externt stöd och biträde. Under arbetets gångs har tilläggsdirektiv erhållits där det framgår att frågan ska behandlas av kommunfullmäktige i september 2015.

2 Tjänsteskrivelse 2 (12) FHN Nämnderna ska beredas tillfälle att lämna yttranden innan saken avgörs av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnderna ska bereda och behandla frågan vid nämndsammanträde. Vid kommunstyrelsens möte den 1juni 2015 beslutades att: Kommunstyrelsen beslutar att utredningsrapporten avseende det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan) presenteras för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, om nämnderna så önskar, och att nämnderna senast 30 juni 2015 lämnar eventuella synpunkter på rapportens innehåll. Den reviderade lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni 2015, vilket gör att tiden varit mycket kort för att kunna hantera uppdraget. Det finns inte möjlighet att kalla till extra samverkan eller nämnd för att diskutera yttrandet, varför detta måste ske inom ramen för den ordinarie tidplanen. Samverkansgruppen har flyttats för att kunna samverka ärendet före nämndens sammanträde. Beskrivning av yttrandet Generella synpunkter från folkhälsonämnden: För att skollokalerna ska fungera ur ett kost- och städperspektiv finns flera generella synpunkter som man behöver ta hänsyn till. Kostnader Vid ombyggnation av skolor och därmed kök som är i bruk krävs en god planering av servering till de elever som fortfarande går på skolan och besöker restaurangen. Provisoriska lösningar kan innebära ökade kostnader. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till omstruktureringar. Hyresökningar För folkhälsonämnden är det viktigt att BUN har kompensation i sin budgetram även för kökets hyresökning då det ingår som en del i det köpsäljsystem som tillämpas. Korridorer För att kunna städa på ett effektivt sätt behöver korridorer vara så fria från Lösa möbler, kläder, skor och annat, som är möjligt. Viktigt att inte bygga in en ineffektivitet i lokalen. Skolsalar Ökning av elevantal innebär mer nedsmutsning, ökning av dammpartiklar och även större slitage av golv. För att få en bra arbetsmiljö både för elever (inomhusmiljö) och städpersonal (ergonomiskt) krävs tätare frekvens av städning och tätare underhåll av golv.

3 Tjänsteskrivelse 3 (12) FHN Toaletter Arbetsmiljöverkets rekommendationer säger att i de flesta fall är lämpligt med en toalett för varje påbörjat 15-tal elever. För att kunna uppnå Arbetsmiljöverkets rekommendationer bör man utöka antalet skoltoaletter och annars behöver man öka antalet tillfällen som den enskilda toaletten städas. Trösklar Trösklar ett arbetsmiljöproblem för städverksamheten och bör kunna minimeras vida ombyggnation av lokaler. Ytbeläggning Ytskikten (främst golven) i korridorer och klass rum är slitna. Nya mattor med uppvikt kant mot vägg, ej golvlister, är en rekommendation. Städning Flera eluttag i trapphus och matsal behövs för att kunna städa effektivt utan långa förlängningssladdar som medför många risker. Sophantering Sopsorteringshus behövs för hela skolan i dag, placeringen är viktig ur ett arbetsmiljöperspektiv. (halka vintertid) Sopsorteringshuset borde flyttas till vinkeln huvudbyggnad/gymnastiksal så att det blir kortare väg att gå med soporna. Detta är ett arbetsmiljöproblem idag för kost och städ. Kökskapacitet Förvaringsmöjligheter och ventilationen i köken och i matsalarna måste ses över vid omstruktureringar. Matsalar För att kunna erbjuda en positiv matupplevelse behöver det finnas tillräckligt stora matsalar/skolrestauranger. I båda alternativen är matsalen för liten redan för dagens elevantal. Detta måste ses över inom ramen för beslut om alternativ. Schemaläggning För att kunna nyttja matsalen optimalt behöver ett systematiskt arbete kring schemaläggning av skollunch tillsammans mellan kök och skola göras inför varje läsår. Skollunchen ska börja serveras tidigast kl Möbler Fler och modernare bord och stolar krävs redan idag då det är ett arbetsmiljöproblem. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till matsalsmöbler. Transportvägar tunga fordon Skolskjuts och intransporter i samma slinga som det är idag är inte en bra kombination och behöver ses över. Intransporterna borde ske mer avskärmat från barnen. Fritidsverksamhet Vad händer då fritidsverksamhet införs. Frukost, mellanmål, lokaler för detta saknas i underlaget då det framgår konflikt mellan behov av matsal och behov av fritidshemslokaler.

4 Tjänsteskrivelse 4 (12) FHN Specifika synpunkter från folkhälsonämnden: Alternativ 1 Sid 7 Punkt 1.2 Det finns behov av ombyggnad i befintlig skollokal för att uppfylla myndighetskrav rörande tillgänglighet och inomhusklimat. Folkhälsonämndens kommentar Ventilationen behöver förbättras även för kök och matsal då matsalen är för liten och är integrerad i skolans verksamhetslokaler. (Se kommentar sid 17 i utredningen.) Sid 8 Punkt 1.2 Det finns olyckliga konflikter i direkt anslutning till skolan mellan varutransporter och elevernas utomhusvistelse. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel kommer till skolan och dessa transpostvägar måste säkerställas. Likaså hämtning av avfall med sopbilarna. Sid 8 Punkt 1.2 Hyresnivån kommer att öka med kr per år då vedertagna principer för hyressättning tillämpas. Kostnaden belastar BUF. Folkhälsonämndens kommentar För folkhälsonämnden är det viktigt att BUN har kompensation i sin budgetram även för kökets hyresökning då det ingår som en del i det köpsäljsystem som tillämpas. FHN kan inte spara in denna kostnad för BUNs räkning. Alternativ 2 Sid 8 Punkt 1.3 Befintlig matsal har inte kapacitet att hantera eleverna ur F 3 under förutsättning att skollunchen ska kunna serveras under de tider som kan anses som praxis. Därför behöver befintlig matsal byggas ut. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Flexibel schemaläggning fungerar inte då så många parametrar måste tas hänsyn till. Kommer det fler elever behöver definitivt matsalen byggas ut i enlighet med folkhälsonämndens tidigare kommentar. (FHN 118, ) Sid 12 Punkt 3.4 Även om integration är en viktig samhällsfråga görs en avgränsning som innebär att denna fråga inte kommer att avhandlas inom ramen för denna utredning.

5 Tjänsteskrivelse 5 (12) FHN Folkhälsonämndens kommentar Befolkningsutvecklingen som sådan och de osäkerheter som finns avseende elevutveckling belyses i utredningen. Det finns dock anledning att poängtera vikten av att belysa integrationsfrågan i förhållande till skolan som arena i samhället. Det gör att skolfrågan särskilt behöver belysas inom ramen för framtagandet av en kommande integrationsstrategi. Inkomna synpunkter från BUF Sid 17 Punkt Skolbarnomsorgen vid Rävåsskolan vad avser åk 3 kan samordnas med Bregårdsskolan fritids för åk 4 5 (6). En lämplig lokal för detta skulle kunna vara den tidigare kårhuslokalen i C-huset som idag är upplåten som grupprum och fritidshem för åk 4 6. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen på Bregårdsskolan behöver dimensioneras så att kostverksamheten kan ta emot barn som behöver skolbarnomsorg för frukost och mellanmål samt att schemaläggning läggs så att detta är möjligt. Sid 17 Punkt Serveringsfunktionen inom huvudbyggnaden medför en risk för konflikter mellan fordon på skolområdet och elever. Åtgärder förutsätts därför vidtas för att separera fordon och elever i utomhusmiljön. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar. Sid 17 Punkt Nuvarande matsal är för liten. En lösning som innebär att matsalen och skolbiblioteket samordnas ytmässigt är en nedprioritering av skolbibliotekets verksamhet. Skolledningen ser istället en lösning där matsalsfunktionen och mottagningsköket förläggs i en separat lokal i nära anslutning till skolan. Detta innebär att verksamhetsytor frigörs, i första hand till gagn för verksamheterna bibliotek och fritidshem för åk 1 och åk 2. Folkhälsonämndens kommentar Detta innebär stora kostnader för nybyggnation av ett nytt mottagningskök, då kök är en kostnadskrävande investering som för folkhälsoförvaltningen innebär förhöjda hyror vilket också får till följd fördyrade portionspriser för köpande förvaltning.

6 Tjänsteskrivelse 6 (12) FHN Sid 17 Punkt Det är viktigt att komplettering av wc och rwc sker, både för elever och personal. Folkhälsonämndens kommentar Komplettering av toaletter och renovering av befintliga toaletter är viktigt med hänsyn till alla undersökningar där elever inte vill gå på toaletterna på grund av slitna toaletter det känns otryggt att gå på toaletten med lås som ibland inte fungerar. Även placering av toaletten är viktig för att kunna få vara ostörd. Sid 17 Punkt Det konstateras att befintliga toaletter i korridorerna tar mycket plats och ökar trängseln. Folkhälsonämndens kommentar Det upplevs som otryggt att gå på toaletter som ligger i anslutning till kapprum. Trängseln försvårar för städ att komma fram, korridorer används ibland som "arbetsrum" vilket också gör trängseln större. Sid 17 Punkt Förvaring av skor sker idag i trapphusen. Detta kommer inte att vara möjligt framledes på grund av brandsäkerhet. Särskild uppmärksamhet måste därför tas till förvaring av skor och kläder. Folkhälsonämndens kommentar Vid förvaring av skor och kläder måste det vara placerat så framkomligheten för städ beaktas. Så fria ytor som möjligt behövs för att minimera dammsamlingar. Skåp med luckor till kläder/skor är att förorda vid nyinvestering. Folkhälsoperspektiv Sid 20 Punkt 6.3 Folkhälsostrategen framhöll vikten av att låta skolbarnen vara delaktiga i processen. Med anledning av uppdragets formulering och innebörd samt med hänsyn tagen till utredningstiden har inte någon förankring med barn eller närstående skett. Folkhälsonämndens kommentar Uppdraget har beretts ur ett folkhälso- och barnrättsperspektiv och sakkunniga inom området har tillfrågats för att diskutera hur lokalutredningen påverkas ur barnrätts- och folkhälsoperspektiv. Med utgångspunkt från kommunens checklista för hållbar utveckling ska frågan om barnets bästa undersökas, likaväl om ärendet påverkar folkhälsa eller delaktighet och inflytande. För att kunna belysa barnets perspektiv i en fråga som berör dem ska barn eller anhöriga till yngre barn vara en del i processen. Det är en viktig grund i arbetet för att undersöka om förslaget påverkar barnets bästa.

7 Tjänsteskrivelse 7 (12) FHN Delaktighet och inflytande är även en viktig grundfaktor för hälsan och en prioriterad fråga i kommunen. Folkhälsoförvaltningen har framhållit vikten av att berörda barn och eventuellt anhöriga till barn ska vara delaktiga i processen för att kunna svara upp mot intentionerna i kommunens arbete för en socialt hållbar utveckling. För kommunens framtida trovärdighet i ambitionen att låta barn och unga få göra sin röst hörd i frågor som berör dem, behöver tid skapas för att lyssna på barnens egna tankar. Alternativ1 kost och städ Sid 20 Punkt Ventilationen i köket måste förbättras. Förvaringsmöjligheter i köket måste förbättras. Folkhälsonämndens kommentar Ventilationen och förvaringsmöjligheter måste förbättras för att uppfylla myndighetskrav. Krav finns på bra ventilation för att undvika fukt och dropp, som kan bidra till kontaminering av livsmedel i köket. Samma sak gäller för förvaring då det finns krav på att kunna separera olika livsmedel från varandra. Sid 20 Punkt Matsalen behöver vara större och delbar. Detta kan sannolikt lösas genom att nyttja intilliggande klassrum, görs redan idag till del. Det borde vara bättre visuell sikt mellan rummen, till exempel genom glaspartier i den del av väggen som skiljer rummen åt. (se punkt sid 17) Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Det går inte att följa de fullmäktigebeslut/nationella rekommendationer som finns för vilken tid elever ska kunna inta sin lunch. Sid 20 Punkt Intransporterna bör ske mer avskärmat från eleverna. En möjlig lösning är att sätta upp ett staket mellan gymnastiksalen och kullen samt staket mellan rundeln där avlämning av eleverna sker och entrén. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar.

8 Tjänsteskrivelse 8 (12) FHN Sid 20 Punkt Sopsorteringshuset borde flyttas till vinkeln mellan huvudbyggnad och gymnastiksalen för att korta transportsträckan när sopor bärs ut från skolan. En sådan åtgärd undanröjer ett arbetsmiljöproblem. En fråga som måste lösas i sammanhanget är hur sopbilarna ska tas sig in och ut där breddning kan bli aktuellt. Folkhälsonämndens kommentar Sophanteringen i dag är ett arbetsmiljöproblem då man får gå över gården med soporna och vintertid är det en halkrisk. Sid 20 Punkt Golvytskikten upplevs allmänt sett dåliga i korridorer och klassrum. Detta behöver åtgärdas med nya mattor som viks upp, ej golvlister. Folkhälsonämndens kommentar Hela skolan behöver ses över när det gäller ytskikten och att man lägger in mattor som viks upp då man minimerar damm och ingen städkostnad för golvlister. Folkhälsoförvaltningen förordar plastmattor som kräver mindre underhåll vilket håller ner städkostnad jämfört med Linoleum som kräver andra åtgärder vid golvvård både på kort och lång sikt. Det är viktigt att välja plastmattor som är miljögodkända och fria från cancerframkallande mjukgörare. Sid 20 Punkt Behovet av hiss är uppenbart då det sker många transporter mellan våningarna. Ett möjligt hissläge är på baksidan i vinkeln mellan huvudbyggnaden och gymnastiksalen. Folkhälsonämndens kommentar Hiss är en förutsättning för att minimera de arbetsmiljöproblem som finns i dag, då man förflyttar maskiner, material, sopor i trapporna. Eluttag är en förutsättning för att kunna använda maskiner i trapphusen utan att behöva långa förlängningssladdar vilket kan medföra snubbelrisk av både personal och elever i korridor och trapphus. Sid 20 Punkt För att underlätta städning krävs fler eluttag i trapphus och matsal. Folkhälsonämndens kommentar Flera eluttag i trapphus och matsal behövs för att kunna städa effektivt utan långa förlängningssladdar som medför många risker.

9 Tjänsteskrivelse 9 (12) FHN Alternativ2 kost och städ Sid Det kan bli aktuellt med personalminskning för kost vad avser kökspersonal. Samma kan komma att bli aktuellt inom städverksamheten. Folkhälsonämndens kommentar Flyttas verksamheten enligt alternativ 2 så utökas städytorna så Avseende påståendet att det kan bli aktuellt med personalminskning för kost- och städverksamheten (sid 20, 6.4.2) vill nämnden särskilt lyfta fram att detta är en synpunkt som inte kommit från verksamheterna och där ett muntlig löfte från ansvarig utredare att meningen skulle tas bort. Med rådande underlag gäller oförändrad driftskostnad. Sid 21 Punkt Fler toaletter krävs i C-huset för att det inte ska bli för hårt tryck på befintliga när det kommer fler elever till skolan. Folkhälsonämndens kommentar Placering av toaletterna är viktiga vid utökning och som är ett krav när elevantalet ökar och att de ska känna sig trygga och vara ostörda. Sid 21 Punkt Befintlig matsal är redan idag för liten. En utbyggnad kan bli nödvändig. Eventuellt går det att sam-nyttja intilliggande lokaler för fritids. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Utbyggnad är nödvändig för att detta ska kunna bli möjligt. Intilliggande lokaler skulle kunna göra detta möjligt utan för stora ingrepp och kostnader. Sid 21 Punkt Fler och modernare bord och stolar krävs redan idag. Nuvarande möbler resulterar i ett arbetsmiljöproblem. Folkhälsonämndens kommentar För att kunna ha en acceptabel arbetsmiljö för köks- och städpersonal som städar i matsalen så behöver nya bord och stolar köpas in. Nuvarande möbler är tunga samt att det ej finns upphängningsanordning för stolarna, vilket medför att varje stol behöver vändas på samt att stolarna ej går att flytta på utan behöver lyftas. Detta medför ett arbetsmiljöproblem där kost- och städverksamheten får sjukskrivningar som följd. Sid 21 Punkt Bättre sopsortering krävs redan idag. Sopsorteringshus för hela skolan behövs redan idag. Folkhälsonämndens kommentar

10 Tjänsteskrivelse 10 (12) FHN Sopsortering behöver förändras/förbättras för att leva upp till de myndighetskrav som ställs för sortering av avfall för att minimera skadedjursangrepp, som kan påverka kostverksamheten. Kostverksamheten behöver sopsortering i direkt anslutning till verksamheten då det inte är tillåtet att lämna kökslokaler utan att byta om. Sid 21 Punkt Samma slinga används redan nu för transporter och skolskjuts vilket inte är optimalt. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter för livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar. Projektgruppen uttalande Sid Projektgruppen noterar att förslaget som framgår ovan vad avser samnyttjande av matsal måste beaktats i ljuset av att denna lokal även nyttjas för fritidshem och grupprum för 4 6. Förslaget bör utredas vidare i särskild ordning. Folkhälsonämndens kommentar Se punkt 7.3. Sid 23 Alternativ 2 Punkt 7.3 Befintlig matsal har inte kapacitet att hantera fler elever utöver befintligt antal elever 4 9 under förutsättning att skollunchen ska kunna serveras under de tider som kan anses som praxis. Därför behöver befintlig matsal byggas ut. Folkhälsonämndens kommentar Se punkt Sid 29 Punkt Sociala konsekvenser - ekonomisk utsatthet bland barn Folkhälsonämndens kommentar Det är av stor vikt att ha ett barnperspektiv i detta och att ekonomisk utsatthet bland barn uppmärksammas. Folkhälsonämnden kan konstatera att frågan är uppmärksammad i denna lokalutredning

11 Tjänsteskrivelse 11 (12) FHN För- och nackdelar Sid 68 Punkt 14.3 Om Alternativ 2 väljs bör synergieffekter ses med stordriftsfördelar inom ledning, administration, matsal, vaktmästeri och annat. Den utredningstid som stått till buds har inte medgivit att några beräkningar härom kunnat göras. Folkhälsonämndens kommentar Viktigt att fortsatt dialog finns avseende de eventuella synergieffekter kring matsal som kan ses. Sid 68 Punkt 14.3 Det kommer att uppstå schematekniska konsekvenser vad gäller idrottshallens nyttjande, storsal/liten sal. Folkhälsonämndens kommentar Uppmärksammas bör att de schematekniska konsekvenserna avseende matsalens nyttjande också behöver uppmärksammas. Sid 68 Punkt 14.3 En nackdel är att fordonsflödet kommer att öka kraftigt och som i sin tur kan leda till trafikmässiga inlåsningseffekter och andra oönskade effekter i området Bregårdsområdet. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat, livsmedel och avfall måste separeras från elevernas utomhusmiljö. Överväganden Den reviderade lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni 2015, vilket gör att tiden varit mycket kort för att kunna hantera uppdraget. Det finns inte möjlighet att kalla till extra samverkan eller nämnd för att diskutera yttrandet, varför detta måste ske inom ramen för den ordinarie tidplanen. Samverkansgruppen har flyttats för att kunna samverka ärendet före nämndens sammanträde. Folkhälsonämnden lämnar yttrande kring utredningen för att öka förståelsen för de områden som utredningen belyst som har med folkhälsonämndens ansvarsområden att göra. Det är viktigt att framhålla att folkhälsonämnden inte har pengar i budget för att göra förändringar inom kost och städ i enlighet med lokalutredningen. Detta måste utredas vidare och diskuteras då det blir en ökad driftskostnad.

12 Tjänsteskrivelse 12 (12) FHN Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till kommunstyrelsen Ulrika Lundgren Förvaltningschef Liz Silvergrund-Elfsberg Verksamhetschef kost AnnMari Pettersson Verksamhetschef städ Expedieras till Kommunstyrelsen

13 Tjänsteskrivelse 1 (2) KS Handläggare Bosse Björk Kommunstyrelsen Lokalutredning - uppgradering av framtida lokalförsörjningsbehov i förskola, grundskola och gymnasieskola - rapport av kompletterande utredningsinsats samt beslut om remiss till berörda nämnder Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har uppdraget att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, göra en uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för perioden till och med 2020 (som minst). Samhällsbyggnadsförvaltningen, som är ansvarig för kommunens lokaler, organiserar och genomför själva utredningsarbetet. En kompletterande utredningsinsats har gjorts, efter beslut av kommunfullmäktige om återremiss avseende lokalutredningens punkt 1 (KF , 41), som omfattar Bregårdsskolan och Rävåsskolan. Den kompletterande utredningsinsatsen ska inkludera en grundlig konsekvensanalys för de båda alternativen; att renovera Rävåsskolan (Rävåsskolan F-3/Bregårdsskolan 4-9) eller att flytta nuvarande verksamhet från Rävåsskolan till Bregårdsskolan (Bregårdsskolan F-9). Resultatet från den kompletterande utredningen ska enligt beslut i kommunfullmäktige (KF , 85) redovisas på kommunfullmäktige i september 2015 men kommunstyrelsen ges en presentation redan nu i juni. Avsikten är att under juni månad ge de nämnder som berörs möjlighet att ta del av och ha synpunkter på utredningsresultatet. Om det efter remissförfarandet med nämnderna framkommer behov av ytterligare utredningsinsatser föreslås att kommundirektören ges mandat att ta beslut om sådana, att genomföras innan ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i september 2015, helst innan handlingar i ärendet anmäls till kommunstyrelsen i augusti 2015.

14 Tjänsteskrivelse 2 (2) KS Beslutsunderlag Ledningskontorets tjänsteskrivelse, 31 maj Utredningsrapport avseende kompletterande utredningsuppdrag om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun, 20 maj Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner den presentation av det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan). 2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningsrapporten avseende det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan) presenteras för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, om nämnderna så önskar, och att nämnderna senast 30 juni 2015 lämnar eventuella synpunkter på rapportens innehåll. 3. Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att om behov föreligger uppdra att genomföra kompletterande utredningsinsatser inför att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i september Bosse Björk Samhällsplaneringschef Samtliga förvaltningar och nämnder

15 Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun

16 Reviderad lokalutredning Härmed överlämnas konsekvensanalys rörande skollokaler med anledning av kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2015, Reviderad lokalutredning 41 punkt 1, för vidare behandling av frågan om Rävåsskolan och Bregårdsskolan. Karlskoga 20 maj 2015 Stefan Larsson Förvaltningschef 2

17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag, förutsättning och bakgrund Alternativ Alternativ Om osäkerheter rörande elevunderlag Särskild notering om lokalprogram, utformning och annat Historik, bakgrund och förutsättningar för utredningen Uppdrag Uppdrag Uppdragets innebörd Antaganden Avgränsningar Organisation, rapportering och samverkan Allmänt Projektgrupp Sakkunniga Rapportering under genomförandet av utredningsuppdraget Arbetsmöten med berörda förvaltningar Förelagda alternativ Allmänt Särskilda noteringar Alternativ 1 allmän beskrivning Alternativ 2 allmän beskrivning Noteringar med anledning av samtal med företrädare eller representanter för berörda verksamheter BUF Generellt Alternativ 1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Andra noteringar som BUF framfört

18 6.1.5 Projektgruppens uttalande KUF Generellt Alternativ 1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Allmänna önskemål och synpunkter FHF vad avser folkhälsa FHF vad avser kost och städ Alternativ1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Projektgruppen uttalande Utveckling av alternativen - lokaler Allmänt Alternativ Alternativ Evakueringslokaler Beskrivning av konsekvenser Allmänt Konsekvenser ur ett samhällsplaneringsperspektiv Allmänt om befolkningsutvecklingen Om framtida befolkningsutveckling Konsekvenser Alternativ 1 och Om utemiljöer Allmänt Plan- och bygglagen och Boverkets allmänna råd Sammanställning av kunskap inom området Sammanställning av forskningsrön inom området utemiljö och jämställdhet Konsekvenser utemiljö projektgruppens uttalande Sociala konsekvenser - ekonomisk utsatthet bland barn Om kommunens arbets- och förhållningssätt Sociala konsekvenser projektgruppens uttalande

19 8.5 Stråkanalys Allmänt Befolkningsdata Trafik- och stråkanalys Konsekvenser Alternativ Konsekvenser Alternativ Erfarenhet från barnkonsekvensanalyser - BKA Slutsatser Konsekvenser och iakttagelser med anledning av stråkanalys projektgruppens uttalande Konsekvenser med anledning av studier rörande luft och buller Konsekvenser ur ett barnperspektiv Projektgruppens uttalande Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Tidsplan för genomförande Allmänt Tidsplan Särskild upplysning om byggnadsstatus och teknik Om underhåll Ekonomisk sammanställning Kostnadsbedömningar Alternativ 1 och 2 bygg och utomhusmiljöer Allmänt Alternativ Alternativ Kostnadsbedömningar Alternativ 1 och 2 trafik och kommunikation Allmänt Alternativ Alternativ Ekonomiska effekter avveckling Rävåsskolan Ekonomiska effekter med anledning av osäkerhet elevprognos Ekonomisk sammanställning av alternativen kostnadsbedömningar Investering (kronor, exkl moms)

20 Hyreskostnader tillkommande påverkan driftbudget (kronor/år) Engångskostnader kostnadsförs direkt (kronor) För- respektive nackdelar med alternativen Definition av för- och nackdelar För- och nackdelar med Alternativ 1 ett allmänt resonemang För- och nackdelar med Alternativ 2 ett allmänt resonemang Tidigare utredningar relevanta för detta uppdrag Andra referenser och källor Bilagor 1. Volymstudie Rävåsskolan och Bregårdsskolan, Annika Rezenstein, White, Kostnadsuppskattning Rävåsskolan och Bregårdsskolan verksamhetsanpassning, Johan Åhlén WSP, , rev Trafik- och stråkanalys, Oskar Jansson, Ramböll PM Bostadsförsörjningsläget, Bosse Björk, Värdering Bregården 2:49 (Rävåsskolan), Värderingsinstitutet A. Sundqvist AB,

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-29 KS 2014.0275. Handläggare Bosse Björk

Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-29 KS 2014.0275. Handläggare Bosse Björk Ärende 14 Lokalutredningen - Redovisning av uppdrag från KF att utreda lokalisering och kostnader för en ny matsal vid Rävåsskolan med mottagningskök alternativt tillagningskök samt förslag till beslut

Läs mer

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Tjänsteskrivelse 2013-08-21 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2013.0069 Folkhälsonämnden Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Sammanfattning Under läsåret 2012/2013 har elevantalet ökat inom grundskolan

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Förslag på svar på remiss - Lokalutredning

Förslag på svar på remiss - Lokalutredning Tjänsteskrivelse 2011-09-19 Handläggare: Madelene Lagerlöf FHN 2011.0070 Folkhälsonämnd Förslag på svar på remiss - Lokalutredning Sammanfattning Rapporten Lokalutredning, delrapport 1 föredrogs i kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-09-04 FHN 2015.0017 Handläggare Ann-Mari Pettersson Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Sammanfattning Målet för folkhälsonämnden en god och jämlik

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Program dagens möte Del 1 Processplan II delaktighet vårdnadshavare EN Förskoleklass

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Granskning av barn- och utbildningsnämndens rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning av barn- och utbildningsnämndens rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 2014-12-01 BUN 2014.0005 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Granskning av barn- och utbildningsnämndens rutiner för barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar

Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors skolgårdar Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-28 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2016:375 Gustaf Nyman, 016-710 87 05 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Motionssvar om upprättande av riktlinjer för skolor och förskolors

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse 2014-10-15 BUN 2013.0438 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Konsultföretaget KPMG fick av kommunstyrelsen

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Tjänsteskrivelse 2016-01-27 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0109 Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Bakgrund Folkhälsa och barnkonvention är

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Ärende 13 Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Tjänsteskrivelse 2015-04-21 KS 2014.0282 Handläggare: Bosse Björk Kommunstyrelsen Nobelhallen m fl - försäljning av namnrättigheter Sammanfattning

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Återremiss angående vuxennärvaro i skolan

Återremiss angående vuxennärvaro i skolan Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Återremiss angående vuxennärvaro i skolan Sammanfattning Börje Engholm, Marketta Loiske och Daniel Ekelund, Miljöpartiet, har i

Läs mer

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning, lokalenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-21 Handläggare Thomas Eriksson Telefon: 08-508 337 19 Till Utbildningsnämnden 2016-01-14

Läs mer

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden 114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden Dag: 2016-08-23 Tid: Kl. 14.00 Plats: Boken. Ärenden: Ärenden: 1. Val av protokollsjusterare. 2. Öppen fråga 3. Budget 2017, budgetramar 2017 och kommunplan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

2014-05-08 Lägesrapport projektet Martinskolan Idag, imorgon och i framtiden Byggnadssstiftelsens (BS) arbete och samarbete med Martinskolan

2014-05-08 Lägesrapport projektet Martinskolan Idag, imorgon och i framtiden Byggnadssstiftelsens (BS) arbete och samarbete med Martinskolan 2014-05-08 Lägesrapport projektet Martinskolan Idag, imorgon och i framtiden Byggnadssstiftelsens (BS) arbete och samarbete med Martinskolan Projekt på lång sikt Markanvisningsansökan Kontaktperson: BS

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Utlåtande 2003:60 RIV (Dnr 322-1206/2002) Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer