Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (12) FHN Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Sammanfattning Folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över den reviderade lokalutredningen daterad den 20 maj Nämnderna fick i uppdrag att senast 30 juni 2015 lämna eventuella synpunkter på rapportens innehåll. Lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni Folkhälsonämnden lämnar både generella och specifika yttranden kring utredningen. Detta för att öka förståelsen för de områden som utredningen belyst som har med folkhälsonämndens ansvarsområden att göra. Det är viktigt att framhålla att folkhälsonämnden inte har pengar i budget för att göra förändringar inom kost och städ i enlighet med lokalutredningen. Detta måste utredas vidare och diskuteras då det blir en ökad driftskostnad. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2015 Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun 20 maj Bakgrund Kommunfullmäktiges beslutade om återremiss av Reviderad lokalutredning 41 punkt 1 den 24 februari Utredningen skall genomföras tillsammans med berörda nämnder, belysa de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av en avveckling av Rävåsskolan och en utbyggnad av Bregårdsskolan. För och nackdelar av såväl fortsatt drift som nedläggning av Rävåsskolan/ eventuell flytt till Bregårdsskolan ska belysas. Utredningen ska även innehålla en tidsplan för genomförandet där en tidsmässig hänsyn ska tas till berörda. Utredningen ska föreläggas kommunfullmäktige i juni Utredningsuppdraget har genomförts av Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen med externt stöd och biträde. Under arbetets gångs har tilläggsdirektiv erhållits där det framgår att frågan ska behandlas av kommunfullmäktige i september 2015.

2 Tjänsteskrivelse 2 (12) FHN Nämnderna ska beredas tillfälle att lämna yttranden innan saken avgörs av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnderna ska bereda och behandla frågan vid nämndsammanträde. Vid kommunstyrelsens möte den 1juni 2015 beslutades att: Kommunstyrelsen beslutar att utredningsrapporten avseende det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan) presenteras för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, om nämnderna så önskar, och att nämnderna senast 30 juni 2015 lämnar eventuella synpunkter på rapportens innehåll. Den reviderade lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni 2015, vilket gör att tiden varit mycket kort för att kunna hantera uppdraget. Det finns inte möjlighet att kalla till extra samverkan eller nämnd för att diskutera yttrandet, varför detta måste ske inom ramen för den ordinarie tidplanen. Samverkansgruppen har flyttats för att kunna samverka ärendet före nämndens sammanträde. Beskrivning av yttrandet Generella synpunkter från folkhälsonämnden: För att skollokalerna ska fungera ur ett kost- och städperspektiv finns flera generella synpunkter som man behöver ta hänsyn till. Kostnader Vid ombyggnation av skolor och därmed kök som är i bruk krävs en god planering av servering till de elever som fortfarande går på skolan och besöker restaurangen. Provisoriska lösningar kan innebära ökade kostnader. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till omstruktureringar. Hyresökningar För folkhälsonämnden är det viktigt att BUN har kompensation i sin budgetram även för kökets hyresökning då det ingår som en del i det köpsäljsystem som tillämpas. Korridorer För att kunna städa på ett effektivt sätt behöver korridorer vara så fria från Lösa möbler, kläder, skor och annat, som är möjligt. Viktigt att inte bygga in en ineffektivitet i lokalen. Skolsalar Ökning av elevantal innebär mer nedsmutsning, ökning av dammpartiklar och även större slitage av golv. För att få en bra arbetsmiljö både för elever (inomhusmiljö) och städpersonal (ergonomiskt) krävs tätare frekvens av städning och tätare underhåll av golv.

3 Tjänsteskrivelse 3 (12) FHN Toaletter Arbetsmiljöverkets rekommendationer säger att i de flesta fall är lämpligt med en toalett för varje påbörjat 15-tal elever. För att kunna uppnå Arbetsmiljöverkets rekommendationer bör man utöka antalet skoltoaletter och annars behöver man öka antalet tillfällen som den enskilda toaletten städas. Trösklar Trösklar ett arbetsmiljöproblem för städverksamheten och bör kunna minimeras vida ombyggnation av lokaler. Ytbeläggning Ytskikten (främst golven) i korridorer och klass rum är slitna. Nya mattor med uppvikt kant mot vägg, ej golvlister, är en rekommendation. Städning Flera eluttag i trapphus och matsal behövs för att kunna städa effektivt utan långa förlängningssladdar som medför många risker. Sophantering Sopsorteringshus behövs för hela skolan i dag, placeringen är viktig ur ett arbetsmiljöperspektiv. (halka vintertid) Sopsorteringshuset borde flyttas till vinkeln huvudbyggnad/gymnastiksal så att det blir kortare väg att gå med soporna. Detta är ett arbetsmiljöproblem idag för kost och städ. Kökskapacitet Förvaringsmöjligheter och ventilationen i köken och i matsalarna måste ses över vid omstruktureringar. Matsalar För att kunna erbjuda en positiv matupplevelse behöver det finnas tillräckligt stora matsalar/skolrestauranger. I båda alternativen är matsalen för liten redan för dagens elevantal. Detta måste ses över inom ramen för beslut om alternativ. Schemaläggning För att kunna nyttja matsalen optimalt behöver ett systematiskt arbete kring schemaläggning av skollunch tillsammans mellan kök och skola göras inför varje läsår. Skollunchen ska börja serveras tidigast kl Möbler Fler och modernare bord och stolar krävs redan idag då det är ett arbetsmiljöproblem. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till matsalsmöbler. Transportvägar tunga fordon Skolskjuts och intransporter i samma slinga som det är idag är inte en bra kombination och behöver ses över. Intransporterna borde ske mer avskärmat från barnen. Fritidsverksamhet Vad händer då fritidsverksamhet införs. Frukost, mellanmål, lokaler för detta saknas i underlaget då det framgår konflikt mellan behov av matsal och behov av fritidshemslokaler.

4 Tjänsteskrivelse 4 (12) FHN Specifika synpunkter från folkhälsonämnden: Alternativ 1 Sid 7 Punkt 1.2 Det finns behov av ombyggnad i befintlig skollokal för att uppfylla myndighetskrav rörande tillgänglighet och inomhusklimat. Folkhälsonämndens kommentar Ventilationen behöver förbättras även för kök och matsal då matsalen är för liten och är integrerad i skolans verksamhetslokaler. (Se kommentar sid 17 i utredningen.) Sid 8 Punkt 1.2 Det finns olyckliga konflikter i direkt anslutning till skolan mellan varutransporter och elevernas utomhusvistelse. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel kommer till skolan och dessa transpostvägar måste säkerställas. Likaså hämtning av avfall med sopbilarna. Sid 8 Punkt 1.2 Hyresnivån kommer att öka med kr per år då vedertagna principer för hyressättning tillämpas. Kostnaden belastar BUF. Folkhälsonämndens kommentar För folkhälsonämnden är det viktigt att BUN har kompensation i sin budgetram även för kökets hyresökning då det ingår som en del i det köpsäljsystem som tillämpas. FHN kan inte spara in denna kostnad för BUNs räkning. Alternativ 2 Sid 8 Punkt 1.3 Befintlig matsal har inte kapacitet att hantera eleverna ur F 3 under förutsättning att skollunchen ska kunna serveras under de tider som kan anses som praxis. Därför behöver befintlig matsal byggas ut. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Flexibel schemaläggning fungerar inte då så många parametrar måste tas hänsyn till. Kommer det fler elever behöver definitivt matsalen byggas ut i enlighet med folkhälsonämndens tidigare kommentar. (FHN 118, ) Sid 12 Punkt 3.4 Även om integration är en viktig samhällsfråga görs en avgränsning som innebär att denna fråga inte kommer att avhandlas inom ramen för denna utredning.

5 Tjänsteskrivelse 5 (12) FHN Folkhälsonämndens kommentar Befolkningsutvecklingen som sådan och de osäkerheter som finns avseende elevutveckling belyses i utredningen. Det finns dock anledning att poängtera vikten av att belysa integrationsfrågan i förhållande till skolan som arena i samhället. Det gör att skolfrågan särskilt behöver belysas inom ramen för framtagandet av en kommande integrationsstrategi. Inkomna synpunkter från BUF Sid 17 Punkt Skolbarnomsorgen vid Rävåsskolan vad avser åk 3 kan samordnas med Bregårdsskolan fritids för åk 4 5 (6). En lämplig lokal för detta skulle kunna vara den tidigare kårhuslokalen i C-huset som idag är upplåten som grupprum och fritidshem för åk 4 6. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen på Bregårdsskolan behöver dimensioneras så att kostverksamheten kan ta emot barn som behöver skolbarnomsorg för frukost och mellanmål samt att schemaläggning läggs så att detta är möjligt. Sid 17 Punkt Serveringsfunktionen inom huvudbyggnaden medför en risk för konflikter mellan fordon på skolområdet och elever. Åtgärder förutsätts därför vidtas för att separera fordon och elever i utomhusmiljön. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar. Sid 17 Punkt Nuvarande matsal är för liten. En lösning som innebär att matsalen och skolbiblioteket samordnas ytmässigt är en nedprioritering av skolbibliotekets verksamhet. Skolledningen ser istället en lösning där matsalsfunktionen och mottagningsköket förläggs i en separat lokal i nära anslutning till skolan. Detta innebär att verksamhetsytor frigörs, i första hand till gagn för verksamheterna bibliotek och fritidshem för åk 1 och åk 2. Folkhälsonämndens kommentar Detta innebär stora kostnader för nybyggnation av ett nytt mottagningskök, då kök är en kostnadskrävande investering som för folkhälsoförvaltningen innebär förhöjda hyror vilket också får till följd fördyrade portionspriser för köpande förvaltning.

6 Tjänsteskrivelse 6 (12) FHN Sid 17 Punkt Det är viktigt att komplettering av wc och rwc sker, både för elever och personal. Folkhälsonämndens kommentar Komplettering av toaletter och renovering av befintliga toaletter är viktigt med hänsyn till alla undersökningar där elever inte vill gå på toaletterna på grund av slitna toaletter det känns otryggt att gå på toaletten med lås som ibland inte fungerar. Även placering av toaletten är viktig för att kunna få vara ostörd. Sid 17 Punkt Det konstateras att befintliga toaletter i korridorerna tar mycket plats och ökar trängseln. Folkhälsonämndens kommentar Det upplevs som otryggt att gå på toaletter som ligger i anslutning till kapprum. Trängseln försvårar för städ att komma fram, korridorer används ibland som "arbetsrum" vilket också gör trängseln större. Sid 17 Punkt Förvaring av skor sker idag i trapphusen. Detta kommer inte att vara möjligt framledes på grund av brandsäkerhet. Särskild uppmärksamhet måste därför tas till förvaring av skor och kläder. Folkhälsonämndens kommentar Vid förvaring av skor och kläder måste det vara placerat så framkomligheten för städ beaktas. Så fria ytor som möjligt behövs för att minimera dammsamlingar. Skåp med luckor till kläder/skor är att förorda vid nyinvestering. Folkhälsoperspektiv Sid 20 Punkt 6.3 Folkhälsostrategen framhöll vikten av att låta skolbarnen vara delaktiga i processen. Med anledning av uppdragets formulering och innebörd samt med hänsyn tagen till utredningstiden har inte någon förankring med barn eller närstående skett. Folkhälsonämndens kommentar Uppdraget har beretts ur ett folkhälso- och barnrättsperspektiv och sakkunniga inom området har tillfrågats för att diskutera hur lokalutredningen påverkas ur barnrätts- och folkhälsoperspektiv. Med utgångspunkt från kommunens checklista för hållbar utveckling ska frågan om barnets bästa undersökas, likaväl om ärendet påverkar folkhälsa eller delaktighet och inflytande. För att kunna belysa barnets perspektiv i en fråga som berör dem ska barn eller anhöriga till yngre barn vara en del i processen. Det är en viktig grund i arbetet för att undersöka om förslaget påverkar barnets bästa.

7 Tjänsteskrivelse 7 (12) FHN Delaktighet och inflytande är även en viktig grundfaktor för hälsan och en prioriterad fråga i kommunen. Folkhälsoförvaltningen har framhållit vikten av att berörda barn och eventuellt anhöriga till barn ska vara delaktiga i processen för att kunna svara upp mot intentionerna i kommunens arbete för en socialt hållbar utveckling. För kommunens framtida trovärdighet i ambitionen att låta barn och unga få göra sin röst hörd i frågor som berör dem, behöver tid skapas för att lyssna på barnens egna tankar. Alternativ1 kost och städ Sid 20 Punkt Ventilationen i köket måste förbättras. Förvaringsmöjligheter i köket måste förbättras. Folkhälsonämndens kommentar Ventilationen och förvaringsmöjligheter måste förbättras för att uppfylla myndighetskrav. Krav finns på bra ventilation för att undvika fukt och dropp, som kan bidra till kontaminering av livsmedel i köket. Samma sak gäller för förvaring då det finns krav på att kunna separera olika livsmedel från varandra. Sid 20 Punkt Matsalen behöver vara större och delbar. Detta kan sannolikt lösas genom att nyttja intilliggande klassrum, görs redan idag till del. Det borde vara bättre visuell sikt mellan rummen, till exempel genom glaspartier i den del av väggen som skiljer rummen åt. (se punkt sid 17) Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Det går inte att följa de fullmäktigebeslut/nationella rekommendationer som finns för vilken tid elever ska kunna inta sin lunch. Sid 20 Punkt Intransporterna bör ske mer avskärmat från eleverna. En möjlig lösning är att sätta upp ett staket mellan gymnastiksalen och kullen samt staket mellan rundeln där avlämning av eleverna sker och entrén. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar.

8 Tjänsteskrivelse 8 (12) FHN Sid 20 Punkt Sopsorteringshuset borde flyttas till vinkeln mellan huvudbyggnad och gymnastiksalen för att korta transportsträckan när sopor bärs ut från skolan. En sådan åtgärd undanröjer ett arbetsmiljöproblem. En fråga som måste lösas i sammanhanget är hur sopbilarna ska tas sig in och ut där breddning kan bli aktuellt. Folkhälsonämndens kommentar Sophanteringen i dag är ett arbetsmiljöproblem då man får gå över gården med soporna och vintertid är det en halkrisk. Sid 20 Punkt Golvytskikten upplevs allmänt sett dåliga i korridorer och klassrum. Detta behöver åtgärdas med nya mattor som viks upp, ej golvlister. Folkhälsonämndens kommentar Hela skolan behöver ses över när det gäller ytskikten och att man lägger in mattor som viks upp då man minimerar damm och ingen städkostnad för golvlister. Folkhälsoförvaltningen förordar plastmattor som kräver mindre underhåll vilket håller ner städkostnad jämfört med Linoleum som kräver andra åtgärder vid golvvård både på kort och lång sikt. Det är viktigt att välja plastmattor som är miljögodkända och fria från cancerframkallande mjukgörare. Sid 20 Punkt Behovet av hiss är uppenbart då det sker många transporter mellan våningarna. Ett möjligt hissläge är på baksidan i vinkeln mellan huvudbyggnaden och gymnastiksalen. Folkhälsonämndens kommentar Hiss är en förutsättning för att minimera de arbetsmiljöproblem som finns i dag, då man förflyttar maskiner, material, sopor i trapporna. Eluttag är en förutsättning för att kunna använda maskiner i trapphusen utan att behöva långa förlängningssladdar vilket kan medföra snubbelrisk av både personal och elever i korridor och trapphus. Sid 20 Punkt För att underlätta städning krävs fler eluttag i trapphus och matsal. Folkhälsonämndens kommentar Flera eluttag i trapphus och matsal behövs för att kunna städa effektivt utan långa förlängningssladdar som medför många risker.

9 Tjänsteskrivelse 9 (12) FHN Alternativ2 kost och städ Sid Det kan bli aktuellt med personalminskning för kost vad avser kökspersonal. Samma kan komma att bli aktuellt inom städverksamheten. Folkhälsonämndens kommentar Flyttas verksamheten enligt alternativ 2 så utökas städytorna så Avseende påståendet att det kan bli aktuellt med personalminskning för kost- och städverksamheten (sid 20, 6.4.2) vill nämnden särskilt lyfta fram att detta är en synpunkt som inte kommit från verksamheterna och där ett muntlig löfte från ansvarig utredare att meningen skulle tas bort. Med rådande underlag gäller oförändrad driftskostnad. Sid 21 Punkt Fler toaletter krävs i C-huset för att det inte ska bli för hårt tryck på befintliga när det kommer fler elever till skolan. Folkhälsonämndens kommentar Placering av toaletterna är viktiga vid utökning och som är ett krav när elevantalet ökar och att de ska känna sig trygga och vara ostörda. Sid 21 Punkt Befintlig matsal är redan idag för liten. En utbyggnad kan bli nödvändig. Eventuellt går det att sam-nyttja intilliggande lokaler för fritids. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Utbyggnad är nödvändig för att detta ska kunna bli möjligt. Intilliggande lokaler skulle kunna göra detta möjligt utan för stora ingrepp och kostnader. Sid 21 Punkt Fler och modernare bord och stolar krävs redan idag. Nuvarande möbler resulterar i ett arbetsmiljöproblem. Folkhälsonämndens kommentar För att kunna ha en acceptabel arbetsmiljö för köks- och städpersonal som städar i matsalen så behöver nya bord och stolar köpas in. Nuvarande möbler är tunga samt att det ej finns upphängningsanordning för stolarna, vilket medför att varje stol behöver vändas på samt att stolarna ej går att flytta på utan behöver lyftas. Detta medför ett arbetsmiljöproblem där kost- och städverksamheten får sjukskrivningar som följd. Sid 21 Punkt Bättre sopsortering krävs redan idag. Sopsorteringshus för hela skolan behövs redan idag. Folkhälsonämndens kommentar

10 Tjänsteskrivelse 10 (12) FHN Sopsortering behöver förändras/förbättras för att leva upp till de myndighetskrav som ställs för sortering av avfall för att minimera skadedjursangrepp, som kan påverka kostverksamheten. Kostverksamheten behöver sopsortering i direkt anslutning till verksamheten då det inte är tillåtet att lämna kökslokaler utan att byta om. Sid 21 Punkt Samma slinga används redan nu för transporter och skolskjuts vilket inte är optimalt. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter för livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar. Projektgruppen uttalande Sid Projektgruppen noterar att förslaget som framgår ovan vad avser samnyttjande av matsal måste beaktats i ljuset av att denna lokal även nyttjas för fritidshem och grupprum för 4 6. Förslaget bör utredas vidare i särskild ordning. Folkhälsonämndens kommentar Se punkt 7.3. Sid 23 Alternativ 2 Punkt 7.3 Befintlig matsal har inte kapacitet att hantera fler elever utöver befintligt antal elever 4 9 under förutsättning att skollunchen ska kunna serveras under de tider som kan anses som praxis. Därför behöver befintlig matsal byggas ut. Folkhälsonämndens kommentar Se punkt Sid 29 Punkt Sociala konsekvenser - ekonomisk utsatthet bland barn Folkhälsonämndens kommentar Det är av stor vikt att ha ett barnperspektiv i detta och att ekonomisk utsatthet bland barn uppmärksammas. Folkhälsonämnden kan konstatera att frågan är uppmärksammad i denna lokalutredning

11 Tjänsteskrivelse 11 (12) FHN För- och nackdelar Sid 68 Punkt 14.3 Om Alternativ 2 väljs bör synergieffekter ses med stordriftsfördelar inom ledning, administration, matsal, vaktmästeri och annat. Den utredningstid som stått till buds har inte medgivit att några beräkningar härom kunnat göras. Folkhälsonämndens kommentar Viktigt att fortsatt dialog finns avseende de eventuella synergieffekter kring matsal som kan ses. Sid 68 Punkt 14.3 Det kommer att uppstå schematekniska konsekvenser vad gäller idrottshallens nyttjande, storsal/liten sal. Folkhälsonämndens kommentar Uppmärksammas bör att de schematekniska konsekvenserna avseende matsalens nyttjande också behöver uppmärksammas. Sid 68 Punkt 14.3 En nackdel är att fordonsflödet kommer att öka kraftigt och som i sin tur kan leda till trafikmässiga inlåsningseffekter och andra oönskade effekter i området Bregårdsområdet. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat, livsmedel och avfall måste separeras från elevernas utomhusmiljö. Överväganden Den reviderade lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni 2015, vilket gör att tiden varit mycket kort för att kunna hantera uppdraget. Det finns inte möjlighet att kalla till extra samverkan eller nämnd för att diskutera yttrandet, varför detta måste ske inom ramen för den ordinarie tidplanen. Samverkansgruppen har flyttats för att kunna samverka ärendet före nämndens sammanträde. Folkhälsonämnden lämnar yttrande kring utredningen för att öka förståelsen för de områden som utredningen belyst som har med folkhälsonämndens ansvarsområden att göra. Det är viktigt att framhålla att folkhälsonämnden inte har pengar i budget för att göra förändringar inom kost och städ i enlighet med lokalutredningen. Detta måste utredas vidare och diskuteras då det blir en ökad driftskostnad.

12 Tjänsteskrivelse 12 (12) FHN Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till kommunstyrelsen Ulrika Lundgren Förvaltningschef Liz Silvergrund-Elfsberg Verksamhetschef kost AnnMari Pettersson Verksamhetschef städ Expedieras till Kommunstyrelsen

13 Tjänsteskrivelse 1 (2) KS Handläggare Bosse Björk Kommunstyrelsen Lokalutredning - uppgradering av framtida lokalförsörjningsbehov i förskola, grundskola och gymnasieskola - rapport av kompletterande utredningsinsats samt beslut om remiss till berörda nämnder Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har uppdraget att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, göra en uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för perioden till och med 2020 (som minst). Samhällsbyggnadsförvaltningen, som är ansvarig för kommunens lokaler, organiserar och genomför själva utredningsarbetet. En kompletterande utredningsinsats har gjorts, efter beslut av kommunfullmäktige om återremiss avseende lokalutredningens punkt 1 (KF , 41), som omfattar Bregårdsskolan och Rävåsskolan. Den kompletterande utredningsinsatsen ska inkludera en grundlig konsekvensanalys för de båda alternativen; att renovera Rävåsskolan (Rävåsskolan F-3/Bregårdsskolan 4-9) eller att flytta nuvarande verksamhet från Rävåsskolan till Bregårdsskolan (Bregårdsskolan F-9). Resultatet från den kompletterande utredningen ska enligt beslut i kommunfullmäktige (KF , 85) redovisas på kommunfullmäktige i september 2015 men kommunstyrelsen ges en presentation redan nu i juni. Avsikten är att under juni månad ge de nämnder som berörs möjlighet att ta del av och ha synpunkter på utredningsresultatet. Om det efter remissförfarandet med nämnderna framkommer behov av ytterligare utredningsinsatser föreslås att kommundirektören ges mandat att ta beslut om sådana, att genomföras innan ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i september 2015, helst innan handlingar i ärendet anmäls till kommunstyrelsen i augusti 2015.

14 Tjänsteskrivelse 2 (2) KS Beslutsunderlag Ledningskontorets tjänsteskrivelse, 31 maj Utredningsrapport avseende kompletterande utredningsuppdrag om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun, 20 maj Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner den presentation av det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan). 2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningsrapporten avseende det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan) presenteras för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, om nämnderna så önskar, och att nämnderna senast 30 juni 2015 lämnar eventuella synpunkter på rapportens innehåll. 3. Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att om behov föreligger uppdra att genomföra kompletterande utredningsinsatser inför att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i september Bosse Björk Samhällsplaneringschef Samtliga förvaltningar och nämnder

15 Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun

16 Reviderad lokalutredning Härmed överlämnas konsekvensanalys rörande skollokaler med anledning av kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2015, Reviderad lokalutredning 41 punkt 1, för vidare behandling av frågan om Rävåsskolan och Bregårdsskolan. Karlskoga 20 maj 2015 Stefan Larsson Förvaltningschef 2

17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag, förutsättning och bakgrund Alternativ Alternativ Om osäkerheter rörande elevunderlag Särskild notering om lokalprogram, utformning och annat Historik, bakgrund och förutsättningar för utredningen Uppdrag Uppdrag Uppdragets innebörd Antaganden Avgränsningar Organisation, rapportering och samverkan Allmänt Projektgrupp Sakkunniga Rapportering under genomförandet av utredningsuppdraget Arbetsmöten med berörda förvaltningar Förelagda alternativ Allmänt Särskilda noteringar Alternativ 1 allmän beskrivning Alternativ 2 allmän beskrivning Noteringar med anledning av samtal med företrädare eller representanter för berörda verksamheter BUF Generellt Alternativ 1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Andra noteringar som BUF framfört

18 6.1.5 Projektgruppens uttalande KUF Generellt Alternativ 1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Allmänna önskemål och synpunkter FHF vad avser folkhälsa FHF vad avser kost och städ Alternativ1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Projektgruppen uttalande Utveckling av alternativen - lokaler Allmänt Alternativ Alternativ Evakueringslokaler Beskrivning av konsekvenser Allmänt Konsekvenser ur ett samhällsplaneringsperspektiv Allmänt om befolkningsutvecklingen Om framtida befolkningsutveckling Konsekvenser Alternativ 1 och Om utemiljöer Allmänt Plan- och bygglagen och Boverkets allmänna råd Sammanställning av kunskap inom området Sammanställning av forskningsrön inom området utemiljö och jämställdhet Konsekvenser utemiljö projektgruppens uttalande Sociala konsekvenser - ekonomisk utsatthet bland barn Om kommunens arbets- och förhållningssätt Sociala konsekvenser projektgruppens uttalande

19 8.5 Stråkanalys Allmänt Befolkningsdata Trafik- och stråkanalys Konsekvenser Alternativ Konsekvenser Alternativ Erfarenhet från barnkonsekvensanalyser - BKA Slutsatser Konsekvenser och iakttagelser med anledning av stråkanalys projektgruppens uttalande Konsekvenser med anledning av studier rörande luft och buller Konsekvenser ur ett barnperspektiv Projektgruppens uttalande Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Tidsplan för genomförande Allmänt Tidsplan Särskild upplysning om byggnadsstatus och teknik Om underhåll Ekonomisk sammanställning Kostnadsbedömningar Alternativ 1 och 2 bygg och utomhusmiljöer Allmänt Alternativ Alternativ Kostnadsbedömningar Alternativ 1 och 2 trafik och kommunikation Allmänt Alternativ Alternativ Ekonomiska effekter avveckling Rävåsskolan Ekonomiska effekter med anledning av osäkerhet elevprognos Ekonomisk sammanställning av alternativen kostnadsbedömningar Investering (kronor, exkl moms)

20 Hyreskostnader tillkommande påverkan driftbudget (kronor/år) Engångskostnader kostnadsförs direkt (kronor) För- respektive nackdelar med alternativen Definition av för- och nackdelar För- och nackdelar med Alternativ 1 ett allmänt resonemang För- och nackdelar med Alternativ 2 ett allmänt resonemang Tidigare utredningar relevanta för detta uppdrag Andra referenser och källor Bilagor 1. Volymstudie Rävåsskolan och Bregårdsskolan, Annika Rezenstein, White, Kostnadsuppskattning Rävåsskolan och Bregårdsskolan verksamhetsanpassning, Johan Åhlén WSP, , rev Trafik- och stråkanalys, Oskar Jansson, Ramböll PM Bostadsförsörjningsläget, Bosse Björk, Värdering Bregården 2:49 (Rävåsskolan), Värderingsinstitutet A. Sundqvist AB,

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer