Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (12) FHN Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissyttrande reviderad lokalutredning kring förskola och skola. Sammanfattning Folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över den reviderade lokalutredningen daterad den 20 maj Nämnderna fick i uppdrag att senast 30 juni 2015 lämna eventuella synpunkter på rapportens innehåll. Lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni Folkhälsonämnden lämnar både generella och specifika yttranden kring utredningen. Detta för att öka förståelsen för de områden som utredningen belyst som har med folkhälsonämndens ansvarsområden att göra. Det är viktigt att framhålla att folkhälsonämnden inte har pengar i budget för att göra förändringar inom kost och städ i enlighet med lokalutredningen. Detta måste utredas vidare och diskuteras då det blir en ökad driftskostnad. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2015 Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun 20 maj Bakgrund Kommunfullmäktiges beslutade om återremiss av Reviderad lokalutredning 41 punkt 1 den 24 februari Utredningen skall genomföras tillsammans med berörda nämnder, belysa de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av en avveckling av Rävåsskolan och en utbyggnad av Bregårdsskolan. För och nackdelar av såväl fortsatt drift som nedläggning av Rävåsskolan/ eventuell flytt till Bregårdsskolan ska belysas. Utredningen ska även innehålla en tidsplan för genomförandet där en tidsmässig hänsyn ska tas till berörda. Utredningen ska föreläggas kommunfullmäktige i juni Utredningsuppdraget har genomförts av Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen med externt stöd och biträde. Under arbetets gångs har tilläggsdirektiv erhållits där det framgår att frågan ska behandlas av kommunfullmäktige i september 2015.

2 Tjänsteskrivelse 2 (12) FHN Nämnderna ska beredas tillfälle att lämna yttranden innan saken avgörs av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnderna ska bereda och behandla frågan vid nämndsammanträde. Vid kommunstyrelsens möte den 1juni 2015 beslutades att: Kommunstyrelsen beslutar att utredningsrapporten avseende det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan) presenteras för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, om nämnderna så önskar, och att nämnderna senast 30 juni 2015 lämnar eventuella synpunkter på rapportens innehåll. Den reviderade lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni 2015, vilket gör att tiden varit mycket kort för att kunna hantera uppdraget. Det finns inte möjlighet att kalla till extra samverkan eller nämnd för att diskutera yttrandet, varför detta måste ske inom ramen för den ordinarie tidplanen. Samverkansgruppen har flyttats för att kunna samverka ärendet före nämndens sammanträde. Beskrivning av yttrandet Generella synpunkter från folkhälsonämnden: För att skollokalerna ska fungera ur ett kost- och städperspektiv finns flera generella synpunkter som man behöver ta hänsyn till. Kostnader Vid ombyggnation av skolor och därmed kök som är i bruk krävs en god planering av servering till de elever som fortfarande går på skolan och besöker restaurangen. Provisoriska lösningar kan innebära ökade kostnader. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till omstruktureringar. Hyresökningar För folkhälsonämnden är det viktigt att BUN har kompensation i sin budgetram även för kökets hyresökning då det ingår som en del i det köpsäljsystem som tillämpas. Korridorer För att kunna städa på ett effektivt sätt behöver korridorer vara så fria från Lösa möbler, kläder, skor och annat, som är möjligt. Viktigt att inte bygga in en ineffektivitet i lokalen. Skolsalar Ökning av elevantal innebär mer nedsmutsning, ökning av dammpartiklar och även större slitage av golv. För att få en bra arbetsmiljö både för elever (inomhusmiljö) och städpersonal (ergonomiskt) krävs tätare frekvens av städning och tätare underhåll av golv.

3 Tjänsteskrivelse 3 (12) FHN Toaletter Arbetsmiljöverkets rekommendationer säger att i de flesta fall är lämpligt med en toalett för varje påbörjat 15-tal elever. För att kunna uppnå Arbetsmiljöverkets rekommendationer bör man utöka antalet skoltoaletter och annars behöver man öka antalet tillfällen som den enskilda toaletten städas. Trösklar Trösklar ett arbetsmiljöproblem för städverksamheten och bör kunna minimeras vida ombyggnation av lokaler. Ytbeläggning Ytskikten (främst golven) i korridorer och klass rum är slitna. Nya mattor med uppvikt kant mot vägg, ej golvlister, är en rekommendation. Städning Flera eluttag i trapphus och matsal behövs för att kunna städa effektivt utan långa förlängningssladdar som medför många risker. Sophantering Sopsorteringshus behövs för hela skolan i dag, placeringen är viktig ur ett arbetsmiljöperspektiv. (halka vintertid) Sopsorteringshuset borde flyttas till vinkeln huvudbyggnad/gymnastiksal så att det blir kortare väg att gå med soporna. Detta är ett arbetsmiljöproblem idag för kost och städ. Kökskapacitet Förvaringsmöjligheter och ventilationen i köken och i matsalarna måste ses över vid omstruktureringar. Matsalar För att kunna erbjuda en positiv matupplevelse behöver det finnas tillräckligt stora matsalar/skolrestauranger. I båda alternativen är matsalen för liten redan för dagens elevantal. Detta måste ses över inom ramen för beslut om alternativ. Schemaläggning För att kunna nyttja matsalen optimalt behöver ett systematiskt arbete kring schemaläggning av skollunch tillsammans mellan kök och skola göras inför varje läsår. Skollunchen ska börja serveras tidigast kl Möbler Fler och modernare bord och stolar krävs redan idag då det är ett arbetsmiljöproblem. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till matsalsmöbler. Transportvägar tunga fordon Skolskjuts och intransporter i samma slinga som det är idag är inte en bra kombination och behöver ses över. Intransporterna borde ske mer avskärmat från barnen. Fritidsverksamhet Vad händer då fritidsverksamhet införs. Frukost, mellanmål, lokaler för detta saknas i underlaget då det framgår konflikt mellan behov av matsal och behov av fritidshemslokaler.

4 Tjänsteskrivelse 4 (12) FHN Specifika synpunkter från folkhälsonämnden: Alternativ 1 Sid 7 Punkt 1.2 Det finns behov av ombyggnad i befintlig skollokal för att uppfylla myndighetskrav rörande tillgänglighet och inomhusklimat. Folkhälsonämndens kommentar Ventilationen behöver förbättras även för kök och matsal då matsalen är för liten och är integrerad i skolans verksamhetslokaler. (Se kommentar sid 17 i utredningen.) Sid 8 Punkt 1.2 Det finns olyckliga konflikter i direkt anslutning till skolan mellan varutransporter och elevernas utomhusvistelse. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel kommer till skolan och dessa transpostvägar måste säkerställas. Likaså hämtning av avfall med sopbilarna. Sid 8 Punkt 1.2 Hyresnivån kommer att öka med kr per år då vedertagna principer för hyressättning tillämpas. Kostnaden belastar BUF. Folkhälsonämndens kommentar För folkhälsonämnden är det viktigt att BUN har kompensation i sin budgetram även för kökets hyresökning då det ingår som en del i det köpsäljsystem som tillämpas. FHN kan inte spara in denna kostnad för BUNs räkning. Alternativ 2 Sid 8 Punkt 1.3 Befintlig matsal har inte kapacitet att hantera eleverna ur F 3 under förutsättning att skollunchen ska kunna serveras under de tider som kan anses som praxis. Därför behöver befintlig matsal byggas ut. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Flexibel schemaläggning fungerar inte då så många parametrar måste tas hänsyn till. Kommer det fler elever behöver definitivt matsalen byggas ut i enlighet med folkhälsonämndens tidigare kommentar. (FHN 118, ) Sid 12 Punkt 3.4 Även om integration är en viktig samhällsfråga görs en avgränsning som innebär att denna fråga inte kommer att avhandlas inom ramen för denna utredning.

5 Tjänsteskrivelse 5 (12) FHN Folkhälsonämndens kommentar Befolkningsutvecklingen som sådan och de osäkerheter som finns avseende elevutveckling belyses i utredningen. Det finns dock anledning att poängtera vikten av att belysa integrationsfrågan i förhållande till skolan som arena i samhället. Det gör att skolfrågan särskilt behöver belysas inom ramen för framtagandet av en kommande integrationsstrategi. Inkomna synpunkter från BUF Sid 17 Punkt Skolbarnomsorgen vid Rävåsskolan vad avser åk 3 kan samordnas med Bregårdsskolan fritids för åk 4 5 (6). En lämplig lokal för detta skulle kunna vara den tidigare kårhuslokalen i C-huset som idag är upplåten som grupprum och fritidshem för åk 4 6. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen på Bregårdsskolan behöver dimensioneras så att kostverksamheten kan ta emot barn som behöver skolbarnomsorg för frukost och mellanmål samt att schemaläggning läggs så att detta är möjligt. Sid 17 Punkt Serveringsfunktionen inom huvudbyggnaden medför en risk för konflikter mellan fordon på skolområdet och elever. Åtgärder förutsätts därför vidtas för att separera fordon och elever i utomhusmiljön. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar. Sid 17 Punkt Nuvarande matsal är för liten. En lösning som innebär att matsalen och skolbiblioteket samordnas ytmässigt är en nedprioritering av skolbibliotekets verksamhet. Skolledningen ser istället en lösning där matsalsfunktionen och mottagningsköket förläggs i en separat lokal i nära anslutning till skolan. Detta innebär att verksamhetsytor frigörs, i första hand till gagn för verksamheterna bibliotek och fritidshem för åk 1 och åk 2. Folkhälsonämndens kommentar Detta innebär stora kostnader för nybyggnation av ett nytt mottagningskök, då kök är en kostnadskrävande investering som för folkhälsoförvaltningen innebär förhöjda hyror vilket också får till följd fördyrade portionspriser för köpande förvaltning.

6 Tjänsteskrivelse 6 (12) FHN Sid 17 Punkt Det är viktigt att komplettering av wc och rwc sker, både för elever och personal. Folkhälsonämndens kommentar Komplettering av toaletter och renovering av befintliga toaletter är viktigt med hänsyn till alla undersökningar där elever inte vill gå på toaletterna på grund av slitna toaletter det känns otryggt att gå på toaletten med lås som ibland inte fungerar. Även placering av toaletten är viktig för att kunna få vara ostörd. Sid 17 Punkt Det konstateras att befintliga toaletter i korridorerna tar mycket plats och ökar trängseln. Folkhälsonämndens kommentar Det upplevs som otryggt att gå på toaletter som ligger i anslutning till kapprum. Trängseln försvårar för städ att komma fram, korridorer används ibland som "arbetsrum" vilket också gör trängseln större. Sid 17 Punkt Förvaring av skor sker idag i trapphusen. Detta kommer inte att vara möjligt framledes på grund av brandsäkerhet. Särskild uppmärksamhet måste därför tas till förvaring av skor och kläder. Folkhälsonämndens kommentar Vid förvaring av skor och kläder måste det vara placerat så framkomligheten för städ beaktas. Så fria ytor som möjligt behövs för att minimera dammsamlingar. Skåp med luckor till kläder/skor är att förorda vid nyinvestering. Folkhälsoperspektiv Sid 20 Punkt 6.3 Folkhälsostrategen framhöll vikten av att låta skolbarnen vara delaktiga i processen. Med anledning av uppdragets formulering och innebörd samt med hänsyn tagen till utredningstiden har inte någon förankring med barn eller närstående skett. Folkhälsonämndens kommentar Uppdraget har beretts ur ett folkhälso- och barnrättsperspektiv och sakkunniga inom området har tillfrågats för att diskutera hur lokalutredningen påverkas ur barnrätts- och folkhälsoperspektiv. Med utgångspunkt från kommunens checklista för hållbar utveckling ska frågan om barnets bästa undersökas, likaväl om ärendet påverkar folkhälsa eller delaktighet och inflytande. För att kunna belysa barnets perspektiv i en fråga som berör dem ska barn eller anhöriga till yngre barn vara en del i processen. Det är en viktig grund i arbetet för att undersöka om förslaget påverkar barnets bästa.

7 Tjänsteskrivelse 7 (12) FHN Delaktighet och inflytande är även en viktig grundfaktor för hälsan och en prioriterad fråga i kommunen. Folkhälsoförvaltningen har framhållit vikten av att berörda barn och eventuellt anhöriga till barn ska vara delaktiga i processen för att kunna svara upp mot intentionerna i kommunens arbete för en socialt hållbar utveckling. För kommunens framtida trovärdighet i ambitionen att låta barn och unga få göra sin röst hörd i frågor som berör dem, behöver tid skapas för att lyssna på barnens egna tankar. Alternativ1 kost och städ Sid 20 Punkt Ventilationen i köket måste förbättras. Förvaringsmöjligheter i köket måste förbättras. Folkhälsonämndens kommentar Ventilationen och förvaringsmöjligheter måste förbättras för att uppfylla myndighetskrav. Krav finns på bra ventilation för att undvika fukt och dropp, som kan bidra till kontaminering av livsmedel i köket. Samma sak gäller för förvaring då det finns krav på att kunna separera olika livsmedel från varandra. Sid 20 Punkt Matsalen behöver vara större och delbar. Detta kan sannolikt lösas genom att nyttja intilliggande klassrum, görs redan idag till del. Det borde vara bättre visuell sikt mellan rummen, till exempel genom glaspartier i den del av väggen som skiljer rummen åt. (se punkt sid 17) Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Det går inte att följa de fullmäktigebeslut/nationella rekommendationer som finns för vilken tid elever ska kunna inta sin lunch. Sid 20 Punkt Intransporterna bör ske mer avskärmat från eleverna. En möjlig lösning är att sätta upp ett staket mellan gymnastiksalen och kullen samt staket mellan rundeln där avlämning av eleverna sker och entrén. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat och livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar.

8 Tjänsteskrivelse 8 (12) FHN Sid 20 Punkt Sopsorteringshuset borde flyttas till vinkeln mellan huvudbyggnad och gymnastiksalen för att korta transportsträckan när sopor bärs ut från skolan. En sådan åtgärd undanröjer ett arbetsmiljöproblem. En fråga som måste lösas i sammanhanget är hur sopbilarna ska tas sig in och ut där breddning kan bli aktuellt. Folkhälsonämndens kommentar Sophanteringen i dag är ett arbetsmiljöproblem då man får gå över gården med soporna och vintertid är det en halkrisk. Sid 20 Punkt Golvytskikten upplevs allmänt sett dåliga i korridorer och klassrum. Detta behöver åtgärdas med nya mattor som viks upp, ej golvlister. Folkhälsonämndens kommentar Hela skolan behöver ses över när det gäller ytskikten och att man lägger in mattor som viks upp då man minimerar damm och ingen städkostnad för golvlister. Folkhälsoförvaltningen förordar plastmattor som kräver mindre underhåll vilket håller ner städkostnad jämfört med Linoleum som kräver andra åtgärder vid golvvård både på kort och lång sikt. Det är viktigt att välja plastmattor som är miljögodkända och fria från cancerframkallande mjukgörare. Sid 20 Punkt Behovet av hiss är uppenbart då det sker många transporter mellan våningarna. Ett möjligt hissläge är på baksidan i vinkeln mellan huvudbyggnaden och gymnastiksalen. Folkhälsonämndens kommentar Hiss är en förutsättning för att minimera de arbetsmiljöproblem som finns i dag, då man förflyttar maskiner, material, sopor i trapporna. Eluttag är en förutsättning för att kunna använda maskiner i trapphusen utan att behöva långa förlängningssladdar vilket kan medföra snubbelrisk av både personal och elever i korridor och trapphus. Sid 20 Punkt För att underlätta städning krävs fler eluttag i trapphus och matsal. Folkhälsonämndens kommentar Flera eluttag i trapphus och matsal behövs för att kunna städa effektivt utan långa förlängningssladdar som medför många risker.

9 Tjänsteskrivelse 9 (12) FHN Alternativ2 kost och städ Sid Det kan bli aktuellt med personalminskning för kost vad avser kökspersonal. Samma kan komma att bli aktuellt inom städverksamheten. Folkhälsonämndens kommentar Flyttas verksamheten enligt alternativ 2 så utökas städytorna så Avseende påståendet att det kan bli aktuellt med personalminskning för kost- och städverksamheten (sid 20, 6.4.2) vill nämnden särskilt lyfta fram att detta är en synpunkt som inte kommit från verksamheterna och där ett muntlig löfte från ansvarig utredare att meningen skulle tas bort. Med rådande underlag gäller oförändrad driftskostnad. Sid 21 Punkt Fler toaletter krävs i C-huset för att det inte ska bli för hårt tryck på befintliga när det kommer fler elever till skolan. Folkhälsonämndens kommentar Placering av toaletterna är viktiga vid utökning och som är ett krav när elevantalet ökar och att de ska känna sig trygga och vara ostörda. Sid 21 Punkt Befintlig matsal är redan idag för liten. En utbyggnad kan bli nödvändig. Eventuellt går det att sam-nyttja intilliggande lokaler för fritids. Folkhälsonämndens kommentar Matsalen är redan idag för liten för att kunna hantera det antal elever som finns på skolan. Utbyggnad är nödvändig för att detta ska kunna bli möjligt. Intilliggande lokaler skulle kunna göra detta möjligt utan för stora ingrepp och kostnader. Sid 21 Punkt Fler och modernare bord och stolar krävs redan idag. Nuvarande möbler resulterar i ett arbetsmiljöproblem. Folkhälsonämndens kommentar För att kunna ha en acceptabel arbetsmiljö för köks- och städpersonal som städar i matsalen så behöver nya bord och stolar köpas in. Nuvarande möbler är tunga samt att det ej finns upphängningsanordning för stolarna, vilket medför att varje stol behöver vändas på samt att stolarna ej går att flytta på utan behöver lyftas. Detta medför ett arbetsmiljöproblem där kost- och städverksamheten får sjukskrivningar som följd. Sid 21 Punkt Bättre sopsortering krävs redan idag. Sopsorteringshus för hela skolan behövs redan idag. Folkhälsonämndens kommentar

10 Tjänsteskrivelse 10 (12) FHN Sopsortering behöver förändras/förbättras för att leva upp till de myndighetskrav som ställs för sortering av avfall för att minimera skadedjursangrepp, som kan påverka kostverksamheten. Kostverksamheten behöver sopsortering i direkt anslutning till verksamheten då det inte är tillåtet att lämna kökslokaler utan att byta om. Sid 21 Punkt Samma slinga används redan nu för transporter och skolskjuts vilket inte är optimalt. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter för livsmedel måste separeras från elevernas utomhusmiljö, då det finns risk för konflikt mellan tunga fordon och elevernas skolområde. Likaså hämtning av avfall med sopbilar. Projektgruppen uttalande Sid Projektgruppen noterar att förslaget som framgår ovan vad avser samnyttjande av matsal måste beaktats i ljuset av att denna lokal även nyttjas för fritidshem och grupprum för 4 6. Förslaget bör utredas vidare i särskild ordning. Folkhälsonämndens kommentar Se punkt 7.3. Sid 23 Alternativ 2 Punkt 7.3 Befintlig matsal har inte kapacitet att hantera fler elever utöver befintligt antal elever 4 9 under förutsättning att skollunchen ska kunna serveras under de tider som kan anses som praxis. Därför behöver befintlig matsal byggas ut. Folkhälsonämndens kommentar Se punkt Sid 29 Punkt Sociala konsekvenser - ekonomisk utsatthet bland barn Folkhälsonämndens kommentar Det är av stor vikt att ha ett barnperspektiv i detta och att ekonomisk utsatthet bland barn uppmärksammas. Folkhälsonämnden kan konstatera att frågan är uppmärksammad i denna lokalutredning

11 Tjänsteskrivelse 11 (12) FHN För- och nackdelar Sid 68 Punkt 14.3 Om Alternativ 2 väljs bör synergieffekter ses med stordriftsfördelar inom ledning, administration, matsal, vaktmästeri och annat. Den utredningstid som stått till buds har inte medgivit att några beräkningar härom kunnat göras. Folkhälsonämndens kommentar Viktigt att fortsatt dialog finns avseende de eventuella synergieffekter kring matsal som kan ses. Sid 68 Punkt 14.3 Det kommer att uppstå schematekniska konsekvenser vad gäller idrottshallens nyttjande, storsal/liten sal. Folkhälsonämndens kommentar Uppmärksammas bör att de schematekniska konsekvenserna avseende matsalens nyttjande också behöver uppmärksammas. Sid 68 Punkt 14.3 En nackdel är att fordonsflödet kommer att öka kraftigt och som i sin tur kan leda till trafikmässiga inlåsningseffekter och andra oönskade effekter i området Bregårdsområdet. Folkhälsonämndens kommentar Varutransporter med varm mat, livsmedel och avfall måste separeras från elevernas utomhusmiljö. Överväganden Den reviderade lokalutredningen kom folkhälsonämnden tillhanda den 5 juni 2015, vilket gör att tiden varit mycket kort för att kunna hantera uppdraget. Det finns inte möjlighet att kalla till extra samverkan eller nämnd för att diskutera yttrandet, varför detta måste ske inom ramen för den ordinarie tidplanen. Samverkansgruppen har flyttats för att kunna samverka ärendet före nämndens sammanträde. Folkhälsonämnden lämnar yttrande kring utredningen för att öka förståelsen för de områden som utredningen belyst som har med folkhälsonämndens ansvarsområden att göra. Det är viktigt att framhålla att folkhälsonämnden inte har pengar i budget för att göra förändringar inom kost och städ i enlighet med lokalutredningen. Detta måste utredas vidare och diskuteras då det blir en ökad driftskostnad.

12 Tjänsteskrivelse 12 (12) FHN Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner yttrandet och skickar det vidare till kommunstyrelsen Ulrika Lundgren Förvaltningschef Liz Silvergrund-Elfsberg Verksamhetschef kost AnnMari Pettersson Verksamhetschef städ Expedieras till Kommunstyrelsen

13 Tjänsteskrivelse 1 (2) KS Handläggare Bosse Björk Kommunstyrelsen Lokalutredning - uppgradering av framtida lokalförsörjningsbehov i förskola, grundskola och gymnasieskola - rapport av kompletterande utredningsinsats samt beslut om remiss till berörda nämnder Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har uppdraget att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, göra en uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för perioden till och med 2020 (som minst). Samhällsbyggnadsförvaltningen, som är ansvarig för kommunens lokaler, organiserar och genomför själva utredningsarbetet. En kompletterande utredningsinsats har gjorts, efter beslut av kommunfullmäktige om återremiss avseende lokalutredningens punkt 1 (KF , 41), som omfattar Bregårdsskolan och Rävåsskolan. Den kompletterande utredningsinsatsen ska inkludera en grundlig konsekvensanalys för de båda alternativen; att renovera Rävåsskolan (Rävåsskolan F-3/Bregårdsskolan 4-9) eller att flytta nuvarande verksamhet från Rävåsskolan till Bregårdsskolan (Bregårdsskolan F-9). Resultatet från den kompletterande utredningen ska enligt beslut i kommunfullmäktige (KF , 85) redovisas på kommunfullmäktige i september 2015 men kommunstyrelsen ges en presentation redan nu i juni. Avsikten är att under juni månad ge de nämnder som berörs möjlighet att ta del av och ha synpunkter på utredningsresultatet. Om det efter remissförfarandet med nämnderna framkommer behov av ytterligare utredningsinsatser föreslås att kommundirektören ges mandat att ta beslut om sådana, att genomföras innan ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i september 2015, helst innan handlingar i ärendet anmäls till kommunstyrelsen i augusti 2015.

14 Tjänsteskrivelse 2 (2) KS Beslutsunderlag Ledningskontorets tjänsteskrivelse, 31 maj Utredningsrapport avseende kompletterande utredningsuppdrag om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun, 20 maj Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner den presentation av det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan). 2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningsrapporten avseende det kompletterande utredningsuppdraget om uppdatering av lokalförsörjningsbehovet inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (rörande Bregårdsskolan och Rävåsskolan) presenteras för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden, om nämnderna så önskar, och att nämnderna senast 30 juni 2015 lämnar eventuella synpunkter på rapportens innehåll. 3. Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att om behov föreligger uppdra att genomföra kompletterande utredningsinsatser inför att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige i september Bosse Björk Samhällsplaneringschef Samtliga förvaltningar och nämnder

15 Reviderad lokalutredning Karlskoga kommun

16 Reviderad lokalutredning Härmed överlämnas konsekvensanalys rörande skollokaler med anledning av kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2015, Reviderad lokalutredning 41 punkt 1, för vidare behandling av frågan om Rävåsskolan och Bregårdsskolan. Karlskoga 20 maj 2015 Stefan Larsson Förvaltningschef 2

17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag, förutsättning och bakgrund Alternativ Alternativ Om osäkerheter rörande elevunderlag Särskild notering om lokalprogram, utformning och annat Historik, bakgrund och förutsättningar för utredningen Uppdrag Uppdrag Uppdragets innebörd Antaganden Avgränsningar Organisation, rapportering och samverkan Allmänt Projektgrupp Sakkunniga Rapportering under genomförandet av utredningsuppdraget Arbetsmöten med berörda förvaltningar Förelagda alternativ Allmänt Särskilda noteringar Alternativ 1 allmän beskrivning Alternativ 2 allmän beskrivning Noteringar med anledning av samtal med företrädare eller representanter för berörda verksamheter BUF Generellt Alternativ 1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Andra noteringar som BUF framfört

18 6.1.5 Projektgruppens uttalande KUF Generellt Alternativ 1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Allmänna önskemål och synpunkter FHF vad avser folkhälsa FHF vad avser kost och städ Alternativ1 inkomna synpunkter Alternativ 2 inkomna synpunkter Projektgruppen uttalande Utveckling av alternativen - lokaler Allmänt Alternativ Alternativ Evakueringslokaler Beskrivning av konsekvenser Allmänt Konsekvenser ur ett samhällsplaneringsperspektiv Allmänt om befolkningsutvecklingen Om framtida befolkningsutveckling Konsekvenser Alternativ 1 och Om utemiljöer Allmänt Plan- och bygglagen och Boverkets allmänna råd Sammanställning av kunskap inom området Sammanställning av forskningsrön inom området utemiljö och jämställdhet Konsekvenser utemiljö projektgruppens uttalande Sociala konsekvenser - ekonomisk utsatthet bland barn Om kommunens arbets- och förhållningssätt Sociala konsekvenser projektgruppens uttalande

19 8.5 Stråkanalys Allmänt Befolkningsdata Trafik- och stråkanalys Konsekvenser Alternativ Konsekvenser Alternativ Erfarenhet från barnkonsekvensanalyser - BKA Slutsatser Konsekvenser och iakttagelser med anledning av stråkanalys projektgruppens uttalande Konsekvenser med anledning av studier rörande luft och buller Konsekvenser ur ett barnperspektiv Projektgruppens uttalande Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Tidsplan för genomförande Allmänt Tidsplan Särskild upplysning om byggnadsstatus och teknik Om underhåll Ekonomisk sammanställning Kostnadsbedömningar Alternativ 1 och 2 bygg och utomhusmiljöer Allmänt Alternativ Alternativ Kostnadsbedömningar Alternativ 1 och 2 trafik och kommunikation Allmänt Alternativ Alternativ Ekonomiska effekter avveckling Rävåsskolan Ekonomiska effekter med anledning av osäkerhet elevprognos Ekonomisk sammanställning av alternativen kostnadsbedömningar Investering (kronor, exkl moms)

20 Hyreskostnader tillkommande påverkan driftbudget (kronor/år) Engångskostnader kostnadsförs direkt (kronor) För- respektive nackdelar med alternativen Definition av för- och nackdelar För- och nackdelar med Alternativ 1 ett allmänt resonemang För- och nackdelar med Alternativ 2 ett allmänt resonemang Tidigare utredningar relevanta för detta uppdrag Andra referenser och källor Bilagor 1. Volymstudie Rävåsskolan och Bregårdsskolan, Annika Rezenstein, White, Kostnadsuppskattning Rävåsskolan och Bregårdsskolan verksamhetsanpassning, Johan Åhlén WSP, , rev Trafik- och stråkanalys, Oskar Jansson, Ramböll PM Bostadsförsörjningsläget, Bosse Björk, Värdering Bregården 2:49 (Rävåsskolan), Värderingsinstitutet A. Sundqvist AB,

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök

Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Tjänsteskrivelse 2013-08-21 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2013.0069 Folkhälsonämnden Investeringsbehov Aggerudsskolans kök Sammanfattning Under läsåret 2012/2013 har elevantalet ökat inom grundskolan

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2014-08-27 BUN 2013.0517 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning I juni 2010 antogs en principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9 Grundskolans åk 7-9 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan 130 192 Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan 243 192 Murbergsskolan 22 Kastellskolan Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023 ca 780 elever i åk

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 35 Förslag till policy angående kostnader i samband med klassresor, utfärder och dylikt Utbildningsutskottet har 2005-04-18 uppdragit åt verksamhetsområde Utbildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER Enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Förskola Öppen förskola

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan

O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Tjänsteutlåtande 0Öst< Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-05-08 Dnr KS 2015/0135 O Aterredovisning av uppdrag till Skolnämnden att genomföra en utvärdering av elevhälsan Sammanfattning Skolnämndens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer