VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid"

Transkript

1 VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd

2 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2014 KULTUR & FRITID POLITISKA PRIORITERINGAR UNDER MANDATPERIODEN, KONKRETISERING AV PROGRAMFÖRKLARING Kultur- och fritidsutbudet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Kultur- och fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle och vara en positiv kraft i integrationsarbetet. Kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska utveckla och stimulera olika former av inflytande och dialog med kommunens medborgare för att stärka demokratin. Kultur- och fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och andra aktörer genomföra verksamhet och åstadkomma utveckling. Arbetet med barn och ungdom ska prioriteras i alla verksamheter. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till en bättre folkhälsa och ökad livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till att uppfylla Trollhättans Stads energi- och miljömål. Viktiga händelser Kultur- och fritidsverksamhet med gott renommé är en tillgång som bidrar till kommunens anseende. Att verksamheterna uppfattas positivt av kommuninvånarna och uppmärksammas både regionalt och nationellt, är något att vara stolt över. En av bekräftelserna på det är utmärkelsen som Årets Kulturkommun av Vision. Ett rikt och varierat fritidsutbud stärker kommunens attraktionskraft. Detta tillsammans med god tillgång till bostadsnära natur, friluftsområden och grönområden är betydelsefullt för livskvalitet och kan vara en avgörande faktor vid val av bostadsort. Kultur- och fritidsverksamheten har en fortsatt positiv utveckling och en strävan efter att vara i framkant inom många områden. Verksamhetens betydelse i det strategiska arbetet för god folkhälsa, ökad samhällsgemenskap och stadsutveckling blir allt viktigare och vi vet att den är av särskild betydelse för kommunens mest utsatta stadsdelar. Nedan har beskrivits några insatser som särskilt ska uppmärksammas. Förvaltningen har varit en mycket aktiv part i det fortsatta arbetet med Strategi för besöksnäring. Förvaltningen ingår även i de sammanhang där man arbetar med stadsutvecklingen. Andelen individer som kommit till kommunen från andra länder har varit fortsatt stor. Det ställer stora krav på verksamheten och kräver ofta anpassade lösningar. Kronans café har 1

3 kunnat erbjudas som mötesplats för att skapa kontakt och relationer mellan grupper. Det har varit ett framgångsrikt sätt att arbeta på och många har sökt sig till Kronan. Extra insatser har gjorts för de yngre nyanlända barnen 6-12 år där en röd tråd i verksamheten (idrott, dans, musik och andra konstnärliga uttryck) är att stärka kunskaperna om det svenska språket. Nodverksamheten på N3 har utökats till Kronan där aktiviteter inom de estetiska uttrycksformerna erbjuds ungdomarna. Dessa två insatser har möjliggjorts med statsbidrag genom Arbetsoch socialförvaltningen och regeringens satsning på urbant utvecklingsarbete. Två konstgräsplaner har anlagts under året, Torso och Lyrfågeln. Det kan konstateras att, förutom föreningarnas uppskattning och tillfredsställelse, har den spontana leken och idrotten på planerna ökat markant på de nyanlagda planerna. Framtiden De beslut och som tagits om nya insatser inom kultur- och fritidsområdet är en bekräftelse på att verksamheten anses ha stor betydelse för trollhätteborna och kommunens utveckling. Vi hoppas att vi får möjlighet att fortsätta arbeta på inslagen väg och att verksamheterna kan utvecklas och stärkas utifrån såväl de behov vi redan känner till, som nya utmaningar som idag är svåra att förutse. Omtanke, utveckling och livskvalitet är ledord som väl beskriver den utveckling och framtid vi vill arbeta för och som kommer att genomsyra verksamheterna. En mångkulturell kommun som Trollhättan ställer fortsatt stora krav på arbete med integration och inkludering. En generös inställning till att ta emot människor på flykt är berikande men innebär också att vi behöver ha god beredskap i förvaltningen. Det kräver att vi är väl rustade vad det gäller kompetens och flexibilitet i verksamheterna. Vidare fordras samordning mellan olika verksamhetsområden, förvaltningar och myndigheter för att skapa så bra villkor som möjligt. Tydlighet, respekt, tålamod och ödmjukhet inför uppdraget att ta emot våra nyanlända är avgörande för en positiv utveckling. Delaktighet och inflytandefrågor är angelägna områden där det behövs finnas fler former inom alla enheter. Forum för dialog, fler mötesplatser och att fler får möjlighet att framföra synpunkter och vädra sina åsikter blir allt centralare. Det behöver skapas arenor som ett komplement till den digitala världen. Vi står inför förändringar när det gäller framtidens bibliotek och dess funktion. Detta är ett bra tillfälle att ge biblioteksbesökarna möjlighet att vara delaktiga och att påverka utformningen och rollen för biblioteket som mötesplats. En fortsättning med arbetet för att minska de digitala klyftorna är också viktigt. Uppgiften med att förebygga ohälsa, främja en positiv livsstil och skapa goda uppväxtvillkor för att motverka socioekonomiska skillnader och hälsoklyftor är centrala uppgifter. Exempel på områden där skillnad kan göras, i detta avseende, är förstärkning av fritidsgårdsverksamheten på Hjortmossen, utveckling av friluftslivet med bl.a. Öresjöbadet som ett attraktivt friluftbad, idrottshall för badminton liksom fler möjligheter för spontanidrott på lämpliga platser. Vidare kommer samarbetet mellan Kronan och N3 att stärkas, och ett fortsatt engagemang med stimulans till underrepresenterade gruppers deltagande i föreningslivet är ett prioriterat område. Under 2015 kommer också övertagandet av idrottshallar från Kunskapsförbundet att effektueras. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvaret för genomförandet av Trollhättans 100-års jubileum Ett hedersamt uppdrag där vi ges möjlighet att med andra aktörer stärka kommunens attraktionskraft och varumärket Trollhättan. 2

4 KULTURAVDELNING VERKSAMHETENS INRIKTNING Trollhättan ska erbjuda en bred och innehållsrik kulturverksamhet som utgår från upplevelser och eget skapande. Kulturverksamheten ska medverka till att vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och fördjupa världsbilden och därigenom bidra till att vi bättre förstår oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden. Den ska medverka till att stimulera och värna varje människas kreativa, skapande och gestaltande förmåga. Kulturverksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde. Den ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och erbjuda mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. DET INNEBÄR Att kulturavdelningen aktivt ska ta del av och medverka i utvecklingen av Fall- och slussområdet. Att Fallens Dagars position som stadens spjutspetsevenemang ska behållas och stärkas ytterligare. Att Konsthallen ska visa samtidskonst och ge publiken en orientering av de aktuella frågeställningarna i samtidskonsten. Konsthallen ska ha en egen profil på sin utställningsverksamhet men ska i de fall det är möjligt samarbeta med andra kulturinstitutioner i Trollhättan och regionen. Konsthallen ska fortsätta på den inslagna vägen med en aktiv dialog med publiken. Detta innebär att verksamheten ska fortsätta med de öppna salongerna. Att kulturavdelningen aktivt ska delta i arbetet med utvecklandet av den offentliga miljön. Att evenemang som riktas mot unga vuxna och studenter och som medverkar till att Trollhättan blir en attraktiv studentstad ska utvecklas. Årets verksamhet Arbetet i den förvaltningsövergripande Besöksnäringsgruppen, med den 2012 antagna Strategi för besöksnäring i Trollhättans Stad som utgångspunkt, har tillsammans med arbetet inom EU-projektet Marifus utgjort en stor och viktig del av kulturavdelningens verksamhet under årets första del. Ett par konkreta resultat av det utredningsarbete som bedrivits inom Marifus är den uppställningsplats för husbilar som anlagts vid Övre Slussarna och den veranda med utsikt över Trollhättefallen som byggts vid Insikten. Kulturavdelningen har deltagit i arbetet med uppfräschningen av Spikön. Arbetet har varit intensivt under årets första månader. Detta har bland mycket annat lett till att tre stycken skulpturer dels den sedan tidigare inköpta Looking for the light av Viktor Korneev och två inlånade skulpturer av lolo Andersson respektive Henjasaj N Koda kom på plats under maj månad. Under augusti månad kompletterades utställningen med ytterligare ett inlånat verk; Suenos Lindos (dröm vackra drömmar) av Monica Funck. Beredningsgruppen för offentlig miljö, där kulturavdelningen är Kff s representant, har under året initierat två stora projekt. Dels i upphandlingen av en stadrumsanalys, som är tänkt att vara ett viktigt grunddokument i utvecklingen och förändringen av Trollhättans centrala delar, dels ett 3

5 projekt på Innovatumområdet i anslutning till restaurangen, Nohabsmedjan, N3, Science Center där syftet är att med temporära installationer undersöka områdets potential som torgbildning/nav/centrum i den offentliga miljön på Innovatum. Under perioden har invånare i och besökare till Trollhättans Stad fått ta del av ett rikt och spännande kulturellt utbud. Publiken i Trollhättan kunnat möta såväl Yohio, Miss Li, Doug Seegers, Edda Magnason, Tobbe Trollkarl, Ulf Lundell Mikael Wiehe, Veronica Maggio samt besöka Trollhättans Poesifestival, Trollhättans Housefestival, Trollhättans Tidig Musik Dagar, GAS Trollhättan och Aurora Music Star Festival med världsartisterna Sarah Chang och Midori. Årets Fallens Dagar var återigen en stor succé. Festivalen är starkare och bättre än på länge om ens någonsin. Satsningen på att skapa en scen för de lite större klubbarrangemangen har pågått under de senaste åren och slagit väl ut. Apollon i Folkets Hus Kulturhuset börjar bli ett återkommande stopp på många artisters turnéer. Kultur- och fritid har oftast varit arrangörer tillsammans med Folkets Hus Kulturhuset. Stor publik och goda grundförutsättningar har gjort det möjligt att genomföra dessa arrangemang inom budget. Som ett resultat av detta har ett ökat engagemang hos andra aktörer, produktionsbolag m.fl. när det gäller att lägga in Trollhättan i sina turnéplaner kunnat märkas. GAS-Trollhättan Kulturavdelningen har under året inlett ett samarbete med Göteborg Art Sounds. Detta ledde till en första minifestival för samtida musikalisk konst den 22 mars. Tre konserter, en i Trollhättans Kyrka, en i Konsthallen och en i Kulturföreningen Vittrings lokal genomfördes. Konsthallen arrangerade tillsammans med Gas, Svenska Kyrkan och Vittring. Sammantaget en bra start på ett samarbete som kommer att fortsätta Trollhättans Poesifestival Den 12 april var det dags för ännu en upplaga av Trollhättans Poesifestival. Festivalen inleddes med ett samtal mellan Magnus William-Olsson, Aase Berg och Athena Farrokzad kring frågeställningen Vilken plats och roll har poesin och poesikritiken i den svenska offentligheten idag? Därefter bjöds det på ett antal uppläsningar av Gunnar Harding, Elise Ingvarsson, Pål Börjesson, Petter Lindgren, Ida Börjel, UKON, Simon Jensen, Linda Spåman. Avslutade en mycket lyckad och innehållsrik festival gjorde Bad Liver med ett musikprogram med till svenska översatta texter av Nick Cave. Trollhättans Poesifestival är trots sin relativa litenhet en viktig händelse i det litterära Sverige som stöds av såväl Folkuniversitetet som Statens Kulturråd och Svenska Akademien. Den Blå Natten 3 maj Den Blå Natten är ett projekt som drivs inom Marifus. Årets arrangemang var det andra i ordningen och innehöll ljussättningar av Innovatumområdet, 1800-års slussled, linbanan och Rysskranen tillsammans med kvälls och natt-öppethållande och specialaktiviteter på Konsthallen, Innovatum Science Center, N3, Slusscaféet, Insikten, Nohabsmedjan, SAAB Bilmuseum och Byggnad 73. Tusentals besökare slöt upp på ett mycket lyckat evenemang. Arrangemanget har haft sin huvudsakliga finansiering via Marifus. Projektet avslutades Kulturavdelningen kommer att omdisponera medel inom befintlig verksamhet för att kunna fortsätta att genomföra den Blå Natten. Årets Kulturkommun Tillsammans med fackförbundet Vision som är den organisation som delar ut utmärkelsen Årets Kulturkommun har Kultur- och fritidsförvaltningen formulerat ett gemensamt projekt kring temat Kultur och hälsa. Projektet som vänder sig till kommunens hälsovägledare, till visions ombud och till Kultur- och fritidsförvaltningens personal genomfördes under hösten. Projektet var en del av Trollhättan-Årets Kulturkommun En särskild logotype togs fram för Trollhättan Årets 4

6 Kulturkommun. Denna användes genomgående under året i marknadsföringen av Kultur- och fritidsförvaltningens arrangemang och i all kommunal annonsering. Trollhättan 100 år Arbetet med firandet av Trollhättan 100 år har pågått i jubileumskommittén under Firandet skall bygga på Trollhättans Stads vision och ta hänsyn till den 2012 antagna Besöksnäringsstrategi för Trollhättans Stad Nyckelorden är delaktighet och medborgarinitiativ. Jubileet skall präglas av såväl deltagarkultur som professionalism. Jubileumsaktiviteter skall ske inom flera områden och innehålla sådant som är bestående, sådant som är beskrivande och fest. Föreningslivet och näringslivet är nyckelgrupper i firandet men också allmänheten skall ha möjligheter att ge synpunkter och förslag till aktiviteter under jubileet. Ansvarig tjänsteman för firandet är kulturchef Christer Olsson. Kommittén har tagit beslut om organisation, jubileumslogotype och teman för firandet enligt nedan: Inriktning för Trollhättan 100 år är: Avstamp för framtiden. Framtiden börjar här! Jubileumsfirandet tre teman är: Den stolta staden; Ärlig och rotad i sitt arv. Erkänner vem man men är inte inställsam. Den kreativa, innovativa staden; Nyskapande och modig. Här sker det oväntade, det nya. Den inkluderande staden; Trollhättan är en stad där alla kan trivas och känna delaktighet, stolthet och framtidstro. Trollhättan är en mötesplats för nya idéer. Trollhättan engagerar hela staden i firandet genom att bjuda in alla i en öppen dialog. Internt inom Kultur- och fritidsförvaltningen har en särskild arbetsgrupp med representanter för samtliga avdelningar arbete under året. En förvaltningsövergripande jubileumsgrupp kommer att startas under våren Under hösten rekryterades en ny medarbetare till kulturavdelningen. Tjänsten är en visstidsanställning av en Kultursekreterare med kommunikatörskompetens och löper från till Tjänsten är knuten till arbetet med Trollhättan 100 år. Arbete med Trollhättan 100 år har intensifierats under året och kommer att intensifieras ytterligare under 2015 och gå in en mer operativ fas. Fallens Dagar 2014 Årets Fallens Dagar var återigen en succé. Att flytta de större konserterna till Drottningtorget har visat sig vara mycket lyckat. Festivalen är starkare och bättre än på länge om ens någonsin. Under fredagen lockade Yohio en stor publik i alla åldrar till torget och P4 väst höll sin final i tävlingen Svensktoppen Nästa som direktsändes i radion. På lördagskvällen äntrade Ulf Lundell scenen och gav en närmare tre timmar lång och mycket uppskattad konsert inför en publik som kanske var den största någonsin under festivalens femtiofemåriga historia. Söndagen avslutades på Drottningtorget med en färgsprakande konsert av Miss Li ackompanjerad av N3 symfoniorkester. Cirkus Cirkus I Cirkus Cirkus på Hojumstunet bjöd N3 s pedagoger och elever tillsammans med Det Stora Sångkalaset och Clownen Manne in till härlig familjeunderhållning som lockade stor publik och som var mycket uppskattad. På lördagskvällen framträdde Amanda Sedgewick tillsammans med N3 s jazzelever i en fin konsert. Konserten var resultatet av den clinic som Amanda hade haft med eleverna dagarna innan. Dinky Town gjorde återigen ett gästspel i Cirkus Cirkus under Fallens dagar. Här är intimitet och avskalat nyckelord när kända artister uppträder akustiskt och utan stor produktion. Årets artister 5

7 var Old Kerry McKee och Sumie Nagano. Båda gjorde väldigt fina och uppskattade framträdanden. Under söndagskvällen fick Cirkus Cirkus storbesök av inga mindre är Edda Magnason, kanske mest känd efter rollen som Monika Z och den amerikanske sångaren Doug Seegers som klev in i alla svenska hjärtan efter succén i tv-programmet Jills veranda. Båda gjorde var för sig stor succé i sina respektive konserter. Tältet och även ytorna utanför var fullt av folk i alla åldrar. Stockholm street festival Stockholm Street Fesival återkom till Fallens Dagar för tredje året i följd. I ett samarbete mellan Riksteatern och Trollhättans Teaterföreningen och Fallens Dagar framträdde några av världens förnämsta gatuartister. DADO clown och trollkarl, en enastående vaudeville underhållare från Montreal i Kanada. Tina Green från Australien bjöd på en humoristisk actionspäckad show med rock-ringar och konststycken på enhjuling, Benny B - en av Australiens mest mångsidiga cirkusartister hade en unik förmåga att kombinera fantastisk cirkus i en mix av absurd humor. Fisketävlingar För andra året i rad stod två fisketävlingar på programmet. Under lördagen arrangerades Trollaxen vid Olidans kraftstation och ett trettiotal entusiaster var med och tävlade. Tyvärr uteblev laxen i fångstrapporterna. Under söndagen fångades desto mer fisk när det arrangerades barnfisketävling i Gamle Dal n. Cirka femhundra regnbågslaxar släpptes ut i Höljan och 150 barn i åldrarna 3-16 år fick fisk i mängder under tävlingen. Alla deltagare fick sin egen fiskeutrustning som de sedan kunde behålla. Båda fisketävlingarna är ett samarbete mellan Trollhättans stad och Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg. Allsång i Forngården I år var vädret äntligen med oss och för första gången på flera år kunde båda allsångskvällarna hållas utomhus på vackra Forngården. Traditionsenligt var Lars-Eric Frendberg allsångsledare tillsammans med musikerna Tommy Lindström och Dan Lindén. Årets gästartister var Cajsa-Stina Åkerström och Christina Lindberg tillsammans med yngre lokala förmågor. Båda kvällarna hade c:a 300 besökare var för sig. Aurora Music Star Festival augusti Den nionde upplagan av Aurora Music Star Festival ägde rum mellan den augusti var en succé fullt i paritet med tidigare år. Årets verkliga superbokningar var violinisterna Sarah Chang och Midori, Några av de allra förnämsta representanterna för konstmusiken som världen känner. Bland de övriga medverkande kan nämnas Johannes Gustavsson, Samuel Coles, Yehuda Gilad Massimo Quarta Abbie Conant. Årets Aurorastipendiater var violasten Ellen Nisbeth och violinisten Yury Revich. Konferencierer i år var Sofia Nyblom välkänd recensent i Svenska Dagbladet och P2:s CD-revyn. Slussdagen den 16 augusti Årets upplaga av slussdagen har en innehöll allt ifrån hantverk och musikunderhållning till försäljning av närproducerade produkter och båtturer. Besökarna fickprova på att slussa med Elfkungen, fiska i Gamle Dal n, titta på Höljebacka brandmuseums bilar och brandspruta. En del av dagen utgjordes av Slussvarvet en löpartävling med 300 deltagare där överskottet går till Cancerfonden. För den yngre generationen bjöd Tobbe Trollkarl på en fartfylld och mycket uppskattad trolleriföreställning. Majornas 3dje Rote bjöd på musik med en tydlig smak av Göteborg och Västkusten. Slussdagen är ett evenemang inom ramen för Marifus och besöktes av uppskattningsvis personer. 6

8 KONSTHALLENS VERKSAMHET Årets utställningar Konsthallen har under första halvan av 2014 visat tre större utställningar. Först ut presenterades vandringsutställningen Hjärta Spel som producerats av Datamuseet IT-ceum i Linköping. Denna utställning var en hyllning till spelkulturen, visad bland annat på Tekniska museet i Stockholm. Här presenterades verk av svenska, nordiska och internationella konstnärer som arbetar med spelkultur i sina konstnärskap. Att visa Hjärta Spel i Konsthallen var mycket lyckat och en stor mängd skolklasser besökte utställningen. I årets andra utställning visades konstnärer från det dynamiska Göteborgsgalleriet Galleri Oro. Linus Strandberg, Jamila Drott, Tommy Krek Sveningsson, Nils Kristofersson, Henrik Franklin, Jenny Johansson och Daniel Götesson stod för en ung konst där alla skapat helt nya verk, specifikt för denna utställning. Under våren fortsatte Konsthallen sin traditionsenliga Öppen Salong, där alla som vill får delta med ett verk var. Årets salong med temat Relationer hade 238 deltagare, den yngsta var 5 år och den äldsta 97 år. Öppen salong är en mycket positiv och tillåtande utställningsform som handlar om att bejaka allas kreativa och skapande förmåga. Under sommaren visades samlingsutställningen Nature A good idea. Konstnärerna Prakash Belawadi, Nikolaj Cyon, Linus Gårdfeldt, Goran Hassanpour, Leslie Johnson, Peter Ojstersek, Anne Pira, Helena Samuelsson och Vivek Vilasini visade verk som förhöll sig till naturen som symbol, idé och biologiskt fenomen. Detta var en utställning som höll en mycket hög internationell klass med etablerade konstnärer från Sverige, USA och Indien. Höstens utställningar, Yngve Brothèn rummet i rummet och Ulla West Onda andens bibliotek var också stora satsningar som höll en mycket hög nivå. I X-galleriet har det visats två utställningar under Dels en samlingsutställning med Göta Älvdalens konstförening som fyllde 70 år och dels utställningen Att skapa med återvunna material av elever från Nya Skolan, Skogshöjdens skola, Sjuntorpsskolan, Magnus Åberg Gymnasiet samt Storegårdens fritidsgård. Denna senare var en del i arrangemanget Explodera Go Green. I Pumphuset har det framför allt visats mindre utställningar av lokala konstnärer och konstnärsgrupper. Ambitionen med Pumphuset är att erbjuda ett utställningsrum för lokala konstnärer och att genom Pumphusets program ge publiken ytterligare bredd i relation till de utställningarna i Konsthallen. Konsthallens utställningar och arrangemang har under året fått stor uppmärksamhet i tidningar, Tv och radio. Orsaken till detta är att de utställningar som visats håller hög nationell och internationell nivå. Programverksamhet i Konsthallen Programverksamheten har ökat under året. Den 3 maj hölls Den Blå Natten på Innovatumområdet. Området ljussattes och Konsthallen, N3, Innovatum Science Center, Smedjan, Saab bilmuseum, Kulturföreningen Vittring med flera hade nattöppet mellan kl En mängd arrangemang gjorde att publiken kunde vandra mellan de olika aktiviteterna. I Konsthallen hölls under kvällen två konserter med Midnattsorkestern och Trollhättans Kammarkör. Under större delen av kvällen kunde man också följa elever från Magnus Åberg Gymnasiets estetiska program när de arbetade med en gemensam målning. Denna målning ingick som ett av verken i årets Öppen Salong som startat tidigare samma vecka. Konsthallen hade under kvällen uppskattningsvis 1000 besökare och det blev på alla punkter ett mycket lyckat arrangemang. 7

9 Sommarens konsertserie Musik i Konsthallen besöktes likt 2013 av en stor publik. Årets artister var: En sång för Kent Kent Anderssons tonsatta ord framförda med mycket kärlek! Groupa Folkmusik med fria tyglar och många färger. Flocken Gränslöst balkansväng och klezmergung med doft av svensk fäbod Sofie Livebandt Engagerande liveupplevelse med omedelbara och vackra melodier, kloka ord och nakna klanger som doftar Americana. Simonoanci Solutgång kända och mindre kända Gärdestad-sånger i en finstämd musikalisk väv. Lukas Stark Visartist med stor bredd. Pricksäkra tolkningar och egna låtar med humor, om än något svart. Samarbete med Trollhättans Konsertförening, Trollhättans Poesifestival, N3, Performancefestivalen Live Action, GAS Göteborg Art Sounds, musikföreningen Koloni och festivalen Trollhättans Tidig Musikdagar har under året resulterat i allt från fristående konserter, performancekonst och poesiarrangemang i Konsthallen. Dessa arrangemang har varit en viktig del av årets aktiviteter i Konsthallen. Publikarbete Att artistiska och konstnärliga framgångar inte alltid går hand i hand med publika framgångar är ett sedan länge känt faktum. Så trots att Konsthallen Trollhättan under haft det sedan starten 1990 kvalitetsmässigt bästa utställningsåren så har publiksiffrorna inte motsvarat förväntningarna. Det faktum att vi producerat färre, men mer omfattande, utställningar har också bidragit till minskningen. Tack vare ett målinriktat arbete har 2014 dock varit mycket lyckat och jämfört med föregående års besöksstatistik har både Pumphusets och Konsthallens besök ökat under Programverksamheten i Konsthallen har under året också positivt bidragit till publiksiffrorna. Viktigt att tillägga är att vi ser en stor kvalitativ förbättring då besökarna stannar betydligt längre under sina besök i Konsthallens nya lokaler. Orsakerna till detta är bland annat att Konsthallen här kunnat erbjuda mer omfattande utställningar och en utökad arrangemangsverksamhet. Förbättringsåtgärder Det är hög tid att Trollhättans Stad på olika sätt tar ansvar för att Innovatumområdet får en mer stadsmässig karaktär så att området inte längre kommer att uppfattas som ett industriområde med den slutenhet som ett sådant utstrålar. Kulturavdelningen kommer att i alla sammanhang där man är representerade och där det är relevant att driva frågorna kring en förbättrad offentlig miljö på Innovatumområdet, en offentlig miljö där konsten får större utrymme. Under 2014 kom det efterlängtade arbetet med att förändra den yttre miljön kring Konsthallen igång. Demonteringen av staketen runt Konsthallen har påbörjats. Kent Karlssons skulptur Alice Albino Aid kom på plats under valborgshelgen. Ett projekt kring att göra en entrématta till Konsthallen i form av att måla asfalten utanför huset och ut i vägen har initierats tillsammans med konstnären Daniel Götesson EKTA. Arbetet med en temporär torgbildning mellan Företagens Hus, Nova Restaurang och Gjuteribyggnaden har påbörjats och kommer att färdigställas under våren En del av detta projekt utgörs av att förstärka det fysiska sambandet mellan Konsthallen och Innovatum Science Center, Saab Bilmuseum, N3 och Nova Restaurang och att försöka etablera ett inre gångstråk på området. Konsthallens digitala nyhetsbrev har utvecklats och adressregistret kompletteras fortlöpande. Detta gäller också Konsthallens webbsida som har uppdaterats och utvecklats under året. 8

10 Att driva en egen programverksamhet är viktig som ett komplement till utställningsverksamheten och helt linje med hur Konsthallen arbetat tidigare genom åren då man haft en egen programverksamhet eller samarbetet med andra aktörer kring program, specialvisningar och särskilt öppethållande vid andras evenemang. Pedagogisk verksamhet i Konsthallen Visningsverksamheten har under 2014 varit mycket aktiv då många velat se och höra mer om utställningarna. Förutom de 98 grupper som kommit från skolorna har också 27 vuxengrupper fått längre eller kortare visningar. Detta är en markant ökning från tidigare år och ett viktigt resultat vad gäller målet att utifrån Konsthallens utställningar skapa möten och samtal om aktuella frågor som samtidskonsten väcker. Konsthallen inledde 2014 med att möta en yngre publik och dess kultur. Utställningen Hjärta spel som presenterade ett stort antal svenska, nordiska och internationella konstnärer, en ny generation konstnärer som har spelkulturen som gemensam nämnare. Denna typ av programarbete kommer i framtiden att prioriteras. Ekonomi Kulturavdelningen Kulturavdelningen redovisar för första gången sedan den startades 1992 ett underskott i verksamheten. Detta utgörs av en uppbokning på kr föra att åstadkomma en beredskap att betala en eventuellt kommande faktura från Polisen i Västar Götaland avseende bevakning i samband med Fallens Dagar 2012 och Dessa ärenden har varit föremål för en långdragen rättsprocess där staden såväl som polismyndigheten besluten i olika omgångar. Efter att ett flertal domar i såväl Förvaltningsrätt som Kammarrätt gått i stadens favör gav Kammarrätten i en dom våren 2014 polisen rätt att debitera staden för bevakningen i samband med Fallens Dagar 2012 och Ärendet överlämnades till Förvaltningsrätten för att bestämma summan på kostnaden för bevakningen. Förvaltningsrätten beslutade att ograverat ge polisen rätt att debitera det fulla beloppet ( kr). Staden har överklagat Förvaltningsrättens beslut och yrkar i överklagandet att Kammarrätten, med ändring av Förvaltningsrättens dom, ska undanröja polismyndighetens beslut att ålägga Staden betalningsansvar för polismyndighetens kostnader för ordningshållningen i enlighet med ordningslagen 2 kap 26 1 stycket. I andra hand yrkar Staden att domstolen sätter ner det yrkade beloppet till ett skäligt belopp i enlighet med ordningslagen 2 kap 26 3 stycket. Staden yrkar vidare att Kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd då det finns skäl till ändring av Förvaltningsrättens dom. Det torde även finnas synnerliga skäl till att pröva detta överklagande. Kulturavdelningen kommer att begära att få överskjutande del av anslaget för Trollhättan 100 år ( kr) överförs till 2015 års budget. Detta med motiveringen att anslaget är att betrakta som projektanslag som så tydligt är tänkt att löpa över flera år och där delprojekten inte nödvändigtvis kan avslutas vid bokslutet. Kulturavdelningen hade begärt att få tillgång till jubileumsanslaget redan 2014 för att kunna göra en anställning. Rekryteringen tog längre tid än beräknat och anställningen börjar löpa först Om man tar hänsyn till ovanstående båda poster så är kulturavdelningens reslutat av verksamheten ett överskott på c:a 30 tkr. Verksamheten är med andra ord i balans. Christer Olsson Kulturchef 9

11 N3 MÖTESPLATS FÖR UNG KULTUR VERKSAMHETENS INRIKTNING N3 ska vara en kreativ mötesplats där människor kan förverkliga sina drömmar och skapa sin egen framtid. Verksamheten ska bidra till att trygga återväxten av talanger, entreprenörer och kreatörer. N3 på Innovatumområdet ska vara en del av en mötesplats i gränssnittet mellan kultur, konstnärligt skapande, vetenskap och näringsliv, där kreativitet, integration och tillväxt inom den kreativa sektorn är ledorden. Verksamheten är ett sätt att bygga vidare på den satsning på kreativ industri som redan görs på Innovatumområdet. DET INNEBÄR Att erbjuda alla barn i för-, grund- och särskola möjligheter till kulturpedagogisk verksamhet. Att erbjuda ett breddat utbud av kurser i de kulturella uttrycken vilket ska vara efterfrågestyrt Möjligheter till eget skapande i verksamhetsanpassade lokaler innefattande lokaler för musik, media, konst, dans, mode, möten, arrangemang och det oväntade. Omfattande arrangemangsverksamhet vilket ska utgöra en viktig del av verksamhetens aktiviteter. En öppen verksamhet med utgångspunkt i prova på och med syfte att visa vägen in i den mer organiserade verksamheten. Att verka för att skapa mötesplatser för människor. Att erbjuda aktiviteter som understödjer ungdomars egen organisering och som tar sin utgångspunkt i ett pro-aktivt ledarskap. Arbetet med ungdomspengen är en viktig del av detta. Att erbjuda aktiviteter som understödjer kreativitet och entreprenörskap. Att spela en aktiv roll i initierandet och genomförandet av aktiviteter tillsammans med andra aktörer på Innovatumområdet. Att aktivt arbeta för att finna former för ett utökat samarbete med Kronan. Att ha organiserade former för ungas delaktighet och inflytande. ÅRETS VERKSAMHET I SAMMANDRAG Verksamhet Under året har en omorganisation genomförts av verksamhetens ledning vilket har till syfte att öka kvaliteten och effektiviteten inom de olika uppdragen. Konstnärlig ledare har inte längre personalansvar vilket leder till en stor resursökning för utveckling av de verksamhetsknutna uppdragen. En ny tjänst som avdelningschef har införts vilken har ansvar för den pedagogiska personalen samt HR-stöd för hela verksamheten. Detta medför att de tre huvudområdena, Kulturbyrå, Kulturskola och Öppen verksamhet kommer att ha varsin ansvarig person. Detta kommer att möjliggöra mer utvecklingsarbete inom gemensamma uppdrag så som exempelvis arbetet med lokala noder. 10

12 N3 satsar också vidare med att erbjuda digitala verktyg för medborgarna. Under 2014 möjliggörs digitala ansökningar till N3 Kulturskola vilket också syftar till att förenkla hanteringsprocessen rent administrativt och på sätt frigöra resurser för att organisera andra delar av verksamheten mer effektivt. N3 Kulturbyrå Anslaget för Kulturbyråuppdraget har varit oförändrat sedan det startade 2000 samt efter senaste neddragningen av rambudgeten. Kostnaderna för allt har genom åren har naturligtvis ökat. Garantitiden för eleverna och den kulturpedagogiska verksamheten har och också skurits ner för att alla ska hinnas med. Dessutom har tiden för administration en av verksamheten minskat drastiskt då assistenttjänsten försvann i samband med omorganisationen till N3. Förändringar av förutsättningar i förskolan och skolan har också gjort att tid för samplanering och flexibilitet har blivit mindre vilket också påverkar resultatet negativt. Arbetet med att hålla en hög kvalitet på verksamheten inom Kulturbyråuppdraget pågår naturligtvis hela tiden men tid för uppföljning och utveckling har tyvärr även det minskat. Detta sammantaget gör att målen inte uppnås under Medel från Skapande Skola (Kulturrådet) gör att de som vill göra större projekt får stöd för det och Arrangörsstöd (VG-regionen) gör att det ändå kan erbjudas den mängden arrangemangs som görs idag. Skapande skola -medel får ej användas istället för ordinarie verksamhet och arrangörsstödet är beroende av den egna insatsen. Under året har en effektivisering av kulturpedagogernas i förskolan genomförts och under hösten beslutades att inför nästa läsår skall även skolorna erbjudas fasta tider som man får tacka ja eller nej till. För att nå så många barn som möjligt har kostnadsfria program erbjudits på Biblioteket och i samverkan med Kronan. En del av lördagsprogrammen på N3, för barnfamiljer, har varit kostnadsfria. Till Fallens Dagar gjordes showen Nu rymmer vi! av N3 och Barnkonventionen uppmärksammades även i november då 500 barn i Trollhättan deltog i en nationell Ljusmanifestation på Drottningtorget. Tillsammans med Träffpunktsteamet inom Omsorgsförvaltningen har vi nu ökat antalet arrangemang och besökande på våra aktiviteter för seniorer. N3 Kulturskola har idag svårt att ta emot alla de barn och unga som önskar delta i verksamheten. Under sensommaren stod 604 barn och ungdomar i kö för att få delta. Utvecklingen av gruppundervisning fortsätter men kan inte svara upp mot den stora efterfrågan. Inom vissa ämnen i kursverksamheten är det få sökande, och inom andra ämnen kö. Denna snedfördelning är en utmaning för verksamheten att lösa. Vid nyanställningar kommer stor vikt att läggas på att pedagogerna har en stor bredd och kan undervisa i ett flertal olika ämnen. Flexibilitet kommer att vara ett nyckelord. Totalt under 2014 genomfördes 228 utåtriktade arrangemang och under maj månad genomfördes N3 veckan med totalt 80 genomförda konserter, utställningar och workshops. En mycket lyckad vecka som avslutades med att N3 stipendiet delades ut. N3 stipendiet är instiftat av N3s samarbetspartners: SEB, GKN, Eidar och Ttela. N3 har även under 2014 haft en pianodag för alla pianoelever under ledning av Robert Wells under mycket lyckade former. Robert medverkade i N3:s pianodagar för 3:e året, hans medverkan har lyft hela pianoverksamheten eftersom samspel och tillsammans aktiviteter satts i fokus. Det finns ett mycket stort värde i Roberts intresse för N3s verksamhet och utveckling. Elever från N3 bjöds även in att lyssna på genrepet av Rhapsody in Rocks jubileumsturné hösten Den 19 oktober 2014 så hyrde Robert Wells Blackbox på N3 för att genomföra genrep inför Sverige turnén av 25 års jubileumsturnén av Rhapsody in Rock tillsammans med Sweden Symphony Orchestra. Repetitionen och turnén dirigerades av N3 konstnärlige ledare. Under 2014 så fyllde N3 Kulturskola 50 år och en ny logga togs fram speciellt för detta. 11

13 N3 har under sommaren haft en mängd spännande sommarkurser igång som bl.a. Jazzcamp med Amanda Sedzwick. Filmkollo har genomförts på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund. Nytt under 2014 var att det startades en ny kör, No Limit-kören, som riktade sig till alla oavsett kunskap, erfarenhet eller ålder. En mycket uppskattad form av kör så både elever, föräldrar, pedagoger och andra externa, som med stor glädje slöt upp för att delta! Kören har träffats kontinuerligt under vår/höst, och tanken är att den i någon form fortsätter framöver. Göteborgs Symfoniska Orkester Under HT-14 Har ett stort samarbete startats upp med Göteborgs Symfonikerna och El Sistema. Detta bygger på att N3 kommer att medverka på kurser, läger i GSO:s regi samt ett nätverkande både nationellt och internationellt. Uppstart genomfördes den 16 november då 10 elever från N3 deltog i en stor orkesterträff i Göteborgs konserthus tillsammans med bland annat en orkester från Carracas i Venezuela. Samarbetet innebär även att Göteborgs Symfonikerna har en inbjudan från N3 och Trollhättan Stad att under året 2016, när Trollhättan firar 100, ge en konsert tillsammans med N3 Symfonikerna. Sommaren 2015 kommer elever från N3 att delta i det stora musiklägret Side by side där tusentals orkestermusikelever kommer att delta från hela Sverige. Lägret är en motsvarighet till sportens El Sistema. Novemberfestivalen genomfördes 21-22/11 och responsen från filmare, regionala resurscentren, samarbetspartners och besökare har till vår stora glädje enbart varit positiva! Festivalbesökarna var 345 stycken till antalet, något färre än förra året. Då vi sedan 3 år tillbaks sänder prisutdelningen via internettjänsten Bambuser hade vi ytterligare 145 stycken personer ute i landet som följde den, vilka i sig skulle kunna kategoriseras som deltagare. Vårt antagande gällande det vikande besökarantalet är att det är kostsamt för de regionala resurscentren att skicka filmare till festivalen, och att Bambuser därmed blir ett alternativ om ekonomin inte tillåter kostnader för resa och hotell. Under festivalen visades film från samtliga filmregioner (19st), besökarna erbjöds att delta vid seminarier och workshops inom exempelvis ljussättning, filmmusik, att lansera sin film nationellt och internationellt, hur man kan jobba med film samt personliga berättelser och erfarenheter om att filma samt om att arbete inom filmbranschen. Festivalen avslutade med utdelning av 14 Novemberstatyetter till vinnarna i tävlingsdelen, det som kan benämnas som SM i ung kortfilm. Kreativitet och entreprenörskap Under 2014 har arbetet kring kreativitet och entreprenörskap kretsat kring fyra övergripande delar; nätverkande, Ungdomspengen, Årets Energiknippe och arrangemang. Nätverksbyggandet har fortsatt, dels med kontinuitet till redan etablerade kontakter men har även vidgats med ytterligare aktörer. För att kunna göra ett gediget arbete med entreprenörskap är nätverket A och O, både för kreativa coacher och även för våra brukare. Vi måste ständigt hålla liv i våra nätverk och samtidigt skapa nya kontakter. Bl.a. har flertalet internationella kontoakter initierats under året. Ungdomspengen är en grundsten i kreativa coachers arbete och en mycket viktig del i att uppmuntra de ungas entreprenöriella förmåga. Ungdomspengen är ett verktyg som verkligen kan bidraga och inspirera till att nya kreatörer och entreprenörer tar sig fram från Trollhättan. Under året har vi sett ett större antal ungdomar som kommer in till de kreativa coacherna med idéer om egen filmverksamhet. Det har pratats och bollats idéer kring filmprojekt, hur man når ut och skapar kontaktnät. Det har t.ex. utmynnat i coachningstillfällen där kreativa coacher hjälpt till med lokaler till inspelning av musikvideos, bollande kring filmidéer/manus, coachning i hur man arbetar i filmteam och hjälp med filmnätverk. 12

14 Årets Energiknippe som är ett stipendium som premierar unga (15-25år) som har en kraft och vilja att fortsätta utvecklas och sprida sin konst, delades för första gången ut Ett stipendium som kompletterar N3:s soliststipendium delades stipendiet mellan Frida Edholm (dans) och Anton Johansson (ljusteknik). En direkt och väldigt lyckad effekt av detta kan vi se i och med att Frida och Anton slagit sig ihop för att sätta upp en dansföreställning. Under Öppet hus på N3 blir utdelningen av stipendiet en stående programpunkt. På arrangemangsfronten som syftar till att berika och ytterligare sammanväva de kreativa näringarna på Innovatumområdet med omnejd, har bl.a. en filmvisning kombinerat med föreläsning hållits. Den kritikerhyllade och prisbelönta långfilmen Din barndom ska aldrig dö utav Marcus Carlsson visades i N3:s Black Box. I anslutning till detta hölls ett samtal/föreläsning med Marcus samt en av huvudrollsinnehavarna, Johanna Strömberg. Initiativet från de kreativa coacherna att kunna medverka till utvecklingen av unga talanger inom Kulturskolan har fortsatt, och består rent praktiskt i individuella samtal. Samtal som kan kretsa kring allt från utformning av en hemsida till scenframställande och textförfattande. Detta har gett eleverna en extra utbildning inom entreprenörskap för att kunna underlätta elevernas möjligheter att senare kunna leva på sitt intresse. Demokrati och inflytande En av de viktigaste grundbultarna i N3:s verksamhet är att verksamheten riktar sig till alla, oavsett kategoriseringar så som, kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Det innebär att all personal i den dagliga verksamheten bär med sig en medvetenhet kring ovanstående kategoriseringar, vilka hinder som finns men även vilka möjligheter. Under det gångna året har vi med utgångspunkt i Konventionen om barnets rättigheter fört samtal om hur vi kan bemöta barns och unga åsikter, samt även att ta tillvara på detta så att det ska synas i verksamheten. N3:s verksamhet är fortfarande förhållandevis ny, vilket gör att vi har arbetat med att synliggöra verksamheten bl.a. genom att de Kreativa Coacherna genomförde en skolturné under våren, där de besökte högstadie- och gymnasieskolor samt högskolan. För att tydliggöra vad som ingår i våra kurser har ett gediget arbete genomförts att upprätta tydliga kursplaner, som även publicerats på N3:s hemsida. Om barn och unga vet om att verksamheten finns ger det förutsättningar även att vara med och påverka innehållet. Att synliggöra verksamheten är ett arbete som behöver ske kontinuerligt framöver, och vara en del i vårt arbete med demokrati och inflytande. Med utgångspunkt i studenterna från Högskolan Väst Karin Axbrink Cederholm och Karolina Dahls rapport Välkommen in till N3. En analys av N3:s verksamhet utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv (våren 2014) har vi under hösten tydligare arbetat med bl.a. att synliggöra i vår marknadsföring mångfalden av deltagare, detta som ett sätt att bryta den eventuella föreställningen och normen om att N3 enbart riktar sig till en viss del av Trollhättans barn och unga. Som ett resultat av utvecklingen av N3 Nod på Kronan har vi etablerat former för samarbeten, exempelvis kring torsdagsarrangemanget Play ON, som är en öppen scen där alla är välkomna. Varannan vecka genomförs Play ON på N3, varannan vecka på Kronan. Under hösten har även elever från N3 Kulturskola genomfört ett antal elevuppspel på Kronan, som ett sätt att vidga elevernas spelarenor men även för att visa på till boende i området vilka möjligheter som finns på N3. Med stöd från Urbana utvecklingsfonden anställdes under hösten stycken kulturpedagoger vars arbetsplats var/är på Kronan. Målet med projektet är att hitta former för verksamhet, baserad på behov och förutsättningar och som överbygger eventuella osynliga hinder till deltagande i verksamheten. Trots att projektet endast varit igång ca 6 månader kan vi redan nu konstatera en hög aktivitets- och delaktighetsgrad av boende i området, där även en synergieffekt är att boende i Kronogårdsområdet, med hjälp av N3 pedagoger Kronan, tagit sig till N3 för att delta vid ex. Öppet Hus, Play ON etc. 13

15 I dialog med utbildningsförvaltningens ledning har under året en ny kulturombudsorganisation arbetats fram och sjösatts under hösten. Kulturledarna har försvunnit och ersatts med stormöten med kulturombuden. Målet är att underlätta kommunikationen med kulturombuden i skolor och förskolor. Möten skall även hållas med områdenas ledningsgrupper och N3s verksamhetsansvariga under året. Under höstens möten arbetades en ny modell för fördelningen av Kulturbyrågarantin fram, vilken skall förkorta den administrativa tiden för fördelningen av kulturpedagoger till skolorna. Till förskolorna har ju detta system redan införts. Det bör även tas fram programråd bestående av kulturombud, kulturpedagoger och kultursekreterare som arbetar mer kvalitet och innehåll av Kulturbyrågarantin. N3 arrangerade med utbildningsförvaltningen den stora Demokratidagen för elever i år 6-9 på Kronan den 23 april. Ca 100 elever deltog från alla skolor utom en. Eleverna fick delta i workshops som handlade om hur man kan uttrycka sina åsikter på olika sätt. En grupp vuxna bestående av politiker och tjänstemän från UTBF och KFF diskuterade på elevernas uppdrag hur man ska kunna öka integrationen mellan skolorna. Torbjörn Jackson har för N3:s räkning deltagit under i ett spännande projekt ihop med Stadsbyggnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen (Kronan). Tre klasser med elever på Kronan jobbade med att bygga upp en stadsdel i Trollhättan i spelet Minecraft. Tanken är att idéer och tankar ska kunna ligga till grund för kommande stadsplanering. I slutet på maj gjordes en slutredovisning på N3. Minecraft-projektet syftade till att utveckla en förståelse för hur en stadsdel planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Ett av verksamhetsmålen för Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättans Stad är att bidra till ett ökat intresse för frågor inom stadsbyggande, arkitektur och samhällsutveckling hos barn, ungdomar och vuxna. Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för den framtida staden syftar projektet till att hitta nya former för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället. Genom att använda Minecraft, ett spel som många barn och ungdomar spelar på sin fritid tar man tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att skapa en lustfylld och motiverande undervisning. Under våren 2014 kontaktades kultursekreterare (Ingela Granström) på N3 av Kultur i Väst/ filmfestivalen Höstrullen, med frågan om vi var intresserade av att genomföra filmfestivalen tillsammans med dem. De hade hört talas om den höga tillgängligheten gällande våra lokaler samt att de såg en naturlig koppling till Trollhättan, som filmstad och även hemvisten av Novemberfestivalen Arena för ung svensk film. Höstrullen riktar sig till personer inom LSS-verksamhet, och filmfestivalen genomfördes nu för 3:e året. Det var en mycket bra filmfestival där cirka hälften av alla festivalbesökare kom från Trollhättan. Datum för 2015-års Höstrullen är redan inbokade på N3, något vi är mycket glada och stolta över! Inom kursverksamheten har en ny rutin införts som innebär att alla elever och föräldrar blir kallade till en uppstartsträff inom varje ämne, där information ges om kursplaner och aktiviteter under läsåret samt delge alla möjligheter som finns på N3 och att lägga vikt på inflytande frågor i verksamheten. En nyhet under läsåret är att under våren-15 erbjuds alla elever och föräldrar ett dialogsamtal, som ett sätt att utveckla verksamheten vilket är ett tydligt led i inflytande processen på N3. N3 kultursekreterare (Ingela Granström) har även påbörjat arbete med att skriva en handlingsplan, för hur arbetet med delaktighet, inflytande och demokrati ska genomföras på N3. Arbetet fortsätter under Noder Sjuntorp I Sjuntorp fortsatte det lyckade arbetet med Sjuntorp mixed orchestra där elever och föräldrar musicerar tillsammans. Sjuntorp mixed orchestra utför även ett antal utåtriktade arrangemang 14

16 varje år. Det var under 2014 andra året som orkestern är igång och det har inneburit att orkestern har medverkat på ett stort antal konserter och ett samarbete med Sjuntorpsmusiken har också inletts under Orkestern har bland annat gett konserter tillsammans med Sjuntorpsmusiken, På Kronan, på Folkets Hus i Sjuntorp mm. Skogshöjdens fritidsanläggning På Skogshöjdens fritidsanläggning startades under HT-14 en nod där fokus legat på öppenverksamhet och tillsammans spel. Kronan Med hjälp av statliga utvecklingspengar (Urban 15) startade N3 under HT-14 tillsammans med Kronan upp nodverksamhet på Kronan. Tre pedagoger har anställts för att genomföra ett metodutvecklingsarbete i syfte att ta reda på hur kursverksamhet ska kunna möta invånarna ifrån Kronogården och Lextorp på bästa sätt. Detta innebar bl.a. utbud, målgruppsindelning, avgifternas inverkan m.m. Projektet har också till syfte att ytterligare stärka banden mellan Kronan och N3 i linje med angivet uppdrag. N3 KULTURBYRÅ Uppdrag: Samtliga kommunens barn och ungdomar i åldern 0-16 år ska nås av N3 kulturbyrås verksamhet. N3 Kulturbyrån Mål Resultat Antal arrangemang /193 Antal deltagare på arrangemangen Antal deltagare i den pedagogiska verksamheten /11316 Kulturbyrågarantin Resultatet som redovisas är egen budget/inkl. Skapande skola, vilket visar att det oförändrade budgetunderlaget inte räcker till för att nå målen. Kulturpedagogisk verksamhet Drygt hälften av N3s pedagoger arbetar inom uppdraget N3 Kulturbyrå. Aktiviteterna är fördelade efter en plan som är utarbetad tillsammans med Utbildningsförvaltningens representanter. Ofta vill man komma till N3 för att byta miljö och för att vara i ändamålsenliga lokaler. Men de flesta projekten görs ute på förskolor och skolor. Samtliga verksamheter erbjuds aktiviteter med N3s kulturpedagoger men ibland tackar man nej vilket innebär att vårt mål inte uppnås. Till de som vill ha större projekt än det som basutbudet ger utrymme till, används Skapande Skola -medel. Friskolorna har i dessa fall använt sina Skapande skola -medel och köpt tjänster av N3 som komplettering. Under året har även Välkomsten tagit del av N3s verksamhet. Upplevelseverksamhet Förskolan och skolan har erbjudits arrangemang av olika slag. Teater, dans, konserter, musikteater, författare, m.m. Förutom N3 har Folkets Hus använts liksom olika historiska miljöer i kommunen. Tack vare Skapande Skola kan årskurs 9 erbjudas en musikalupplevelse på Göteborgsoperan vilket är mycket uppskattat. Föreställningen Det lilla bokäventyret för förskolan har vi fortsatt att visa under året med stor framgång. Efter föreställningen gör pedagogerna återbesök på förskolorna med ett pedagogiskt program. I detta program ingår även ett Biblioteksäventyr på Huvudbiblioteket för de äldre förskolebarnen. Under året har vi påbörjat ett utvecklingsarbete inom dans och musik i förskolan som bygger på samma koncept. Målet är att vara klara med detta under

17 TRETE-festivalen genomfördes i oktober tillsammans med TeaterCentrum Väst. 20 föreställningar och ett seminarium hölls. Totalt besöktes festivalen av 903 personer under 2 dagar är det 20 år sedan första festivalen hölls, då i Göteborg. Speciellt roligt var det att David Saar från Childsplay kunde vara med och föreläsa och se på föreställningar. För nästa år planera vi att utveckla innehållet i festivalen så att det blir en regional mötesplats för personer som arbetar med teater för barn och unga. Vår målgrupp kommer att bredas till producenter, dramaturger, forskare, lärare, drama- och teaterpedagoger, arrangörer skådepelare politiker m.fl. På N3-veckan på våren och under Seniorkulturveckan på hösten gjorde vi programmet "Nu ska vi sjunga - för gamla och unga" på seniorträffpunkter tillsammans med besökande där och inbjudan förskolebarn. Tillsammans med Innovatum Science center genomfördes en programaktivitet på Förskolans dag. N3 medverkade i Miljökontorets arrangemang av omröstningen av symbolträd för naturminne. Bl.a. gjordes texter inför omröstningen samt programaktivitet vid invigningen. På Fallens dagar framfördes den egenproducerade föreställningen "Nu rymmer vi" fyra gånger i familjetältet på Håjumstunet. Vi bjöd även på en fullsatt föreställning med den legendariske Clownen Manne. Vi deltog även i en nationell ljusmanifestation på Drottningtorget den 21 november där 500 ljuslyktor, gjorda av Trollhättebarn lyste upp den mörka kvällen under några timmar. Det kom en hel del folk och vi sjöng, Ja, må den leva! och hurrade för barnkonventionen och alla barn i världen kl Samtidigt tändes totalt stycken lyktor i hela landet. Anslagen för upplevelseverksamheten behöver ökas för att alla ska få ta del av utbudet under ett läsår. Kompetensutveckling Dialogdagen 2014 hade temat Kan konst och kulturpedagogik vara ett stöd att hantera de svåra ämnena i livet där frågor om t.ex. hur man som personal kan hjälpa och stödja om man upptäcker barn som far illa på olika sätt. Vi såg en teaterföreställning på temat och hade även personal från socialtjänsten och barnhuset med under dagens samtal. Omorganiseringen av mötesstrukturen med kulturombuden medför att kortare fortbildningar för dem nu är lättare att genomföra. Utvecklingsarbete Det största fokuset läggs nu på att utveckla ett bra program för förskolan där vi själva gör det mesta av både upplevelsen och den skapande aktiviteten för dem. Inför nästa läsår skall även en plan för hur fördelningen av pedagogernas tid till skolorna skall effektiviseras. Inom Skapande Skola har vi under året gjort två större projekt med Skoftebyskolan eftersom vi hade tre klasser, under deras ombyggnad, i våra lokaler på N3 under Under våren gjordes en bejublad Super Mario Bros musikal med eget manus. Alla eleverna agerade, sjöng, dansade och spelade på scenen i Black Box. De hade full kostymering, ljussättning och ljudeffekter. I utvärderingen efteråt vittande alla, både lärare och elever, om ett stort och brett lärande i projektet. Under hösten fick eleverna även prova på att spela instrument och göra en liten julkonsert då instrument spel i orkester stod på programmet. Inom Skapande Skola gjordes under våren gjordes även ett dansprojekt med Stella Polaris Dance, föreläsning med Arkan Asaad, och ett konstprojekt med Lars Olsson för att nämna några av de större projekten. 16

18 N3 KULTURSKOLA Uppdrag: N3 ska bedriva en omfattande pedagogisk verksamhet. N3 kulturskola Mål Resultat 1. Antal deltagare i avgiftsbelagd verksamhet Kursverksamheten N3 Kulturskolas mål är uppnått, under 2014 deltog 1607 deltagare i den frivilliga kursverksamheten. Nya kursen Speciallinjen musik startade under Ht-14. Det är fortsatt ett stort tryck för att delta i kursverksamheten och inför ht-14 så stod det 604 elever i kö och det innebär en ökning mot föregående år med 142 elever. Söktrycket sjönk på kursen Upptakten, vilket är en gruppundervisningsform för introduktion i stråk, blås och kompinstrument. Kön har istället ökat på bland annat pianosidan och där sker undervisningen i mindre grupp och individuellt, vilket medför att det tar längre tid att korta kön. En annan viktig detalj är att vissa pedagoger i allt större utsträckning är en viktig del av den öppna verksamheten. Detta innebär att man inte har möjlighet att hålla samma elevantal som tidigare, samtidigt som nya potentiella målgrupper nås, något som det tidigare funnits svårigheter att nå. N3 har under sommaren haft i gång en mängd spännande sommarkurser, bl.a. Jazzcamp med Amanda Sedwick för elever och lärare från N3. Film och Musikalkollo har genomförts på uppdrag av Fyrbodalkommunerna. N3 Symfonikerna har under sommar övat och genomfört en fantastisk konsert under Fallens dagar tillsammans med Miss Li. Workshops tillsammans med stråkkvartetten Strof och gitarrduon Gothenburg Combo för elever och pedagoger på N3 har varit mycket lycksamma, dessa workshopar har varit möjliga då båda grupperna varit på plats i Kulturbyråns uppdrag på N3. Ett nytt mycket viktig steg är taget och N3 har inlett ett långvarigt samarbete med Göteborgs Symfoni Orkester GSO, vilket kommer att leda till en utveckling av den pedagogiska verksamheten. Fortsatt utveckling av gruppundervisning är prioriterat. Viktigt är dock och bör understrykas att fortsatt satsning på gruppundervisning inte är tillräcklig för att möta den höga efterfrågan. En annan nyckel i kösituationen är nya metoder för köaktivering, något som kommer att provas under N3 KREATIV COACHING Uppdrag: N3 ska ansvara för arbetet samt genomförandet av Novemberfestivalen Arena för ung svensk film. N3 kreativa coacher Mål Resultat 1. Alla deltagare ska bibehållas Under 2014 har de tre Kreativa coacherna haft olika former av tjänster och arbetsgrad. Kreativ coach 1 har arbetat 100 %. Kreativ coach 2 har varit tjänstledig 1 år, vilket resulterat i att vi haft en vikarie fram till , då vikarietjänsten övergick till en tillsvidareanställning. Kreativ coach 3 har arbetat 80 %. Ovanstående har resulterat i en viss skillnad i arbetsprestation generellt i arbetsgruppen, trots detta har verksamhetsåret förlöpt mycket bra. En mycket lyckad skolturné genomfördes av Kreativa coacher under våren, som ett sätt att sprida information om N3:s verksamhet samt även skapa utrymme för dialog med unga i Trollhättan, vilket under 2015 kommer att ingå i N3-veckan. Novemberfestivalen Filmfestivalen genomfördes november och lockade 345 stycken filmintresserade från hela landet. 340 filmer hade anmälts till landets 19 uttagningsfestivaler, 63 filmer skickades till Novemberfestivalen och 43 kortfilmer visades och tävlade slutligen i Trollhättan. Besökarantalet var nå- 17

19 got färre än förra året då 395 personer deltog. Vi ser inte detta som någon fara i sig, utan ser antalet besökare om ca stycken som rimligt och mer verklighetsförankrad. Årets invigningstalare var Alex Bergström, ordförande i Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, där han lyfte betydelsen av Novemberfestivalen för unga svenska filmare, som mötesplats och en slags avstamp vidare in i den professionella filmbranschen år jury utgjordes av producenten Helena Ahlsson, regissören Emil Jonsvik och skådespelaren Sara Sommerfeld. De tre jurymedlemmarna fanns på plats för att dela ut årets 14 Novemberstatyetter och Publikpriset, som röstas fram av festivalens besökare, under pompa och ståt. De filmare som deltar i Novemberfestivalen är i åldrarna år, vilket gör att vi i vårt arbete med programsättningen behöver ta hänsyn till att våra besökare sannolikt har olika behov, allt beroende på vilken nivå som filmarna befinner sig på, rent kunskaps- och erfarenhetsmässigt. I år arbetade vi än tydligare med att hitta programpunkter som skulle kunna täcka våra besökares behov. Lars Anderson höll i ett seminarium om filmmusik, där han berättade om musikens betydelse, kompositioner ur ett internationellt perspektiv samt gav kompositionstips. Seminariet avslutades med mentorstid för filmare som förbokat in sig på det. Den mycket begåvade och kunnige belysningsmästaren Luisa Fanciullacci höll i ett ljusseminarium där hon berättade om tips och trix på delar som; ljussättning av film, att skapa stämningar med hjälp av skuggor, kontraster och riktning på ljuset. Manusförfattaren Piotr Marciniak och regissören Alain Darborg svarade på frågor i ett face to face om deras fantastiska resa via Youtube-succéer, kortfilmer och komediserier på TV till att genomföra en produktion (Den perfekta stöten) med en stor budget. I seminariet Skall alla göra film berättade affärscoachen för kreativa företag på Innovatum/Trollhättan och grundaren av mediaföretaget Djungeltrumman, Jesper Strömqvist, om hur man kan arbeta på många olika sätt som filmare. Zentropa Post Production Sweden höll i en workshop för filmskapare inom digital grading/digital ljussättning av film. Theo Tsappos, Svenska Filminstitutet och Mirja Hildbrand Wester, Göteborgs Internationella Film Festival höll i ett seminarium om lansering av kortfilm på nationella och internationella filmfestivaler. Seminariedelen avslutades med Guldbaggevinnaren Gabriela Pichler (Äta, sova, dö) där Gabriela berättade om hur det är att jobba som filmregissör och manusförfattare, samt om den oväntade vägen dit. Fredagskvällen avslutades med underhållning av Veronica Maggio och DJ Kristian Anttila. Lördagen avslutades med underhållning av DJ Emerentia Leifsdotter Lund. Årets vinjettmakare var Martin Edlund som tidigare besökt festivalen vid ett flertal tillfällen. Martin har studerat Digitala Media för upplevelser och lärande på Högskolan Väst och arbetar idag som motion grafics designer på företaget MTG TV. Under det gånga året har ett antal förändringar genomförts, och dessa är: Under våren utvecklade Novemberfestivalen en ny hemsida som är responsiv, uppdaterad och användarvänlig. Novemberfestivalens hemsida är en av de viktigaste kommunikationskanalerna ut till landets filmare och regionala resurs center/film. Under de senast åren har vi haft en hemsida som varit mycket svår att hantera och uppdatera vilket resulterat i att uppdateringar ej genomförts så som det borde. Nu har vi en ny uppdaterad, lättmanövrerad hemsida som vi är mycket stolta och glada för! Inför årets festival initierade Novemberfestivalen ett samarbete med Folkuniversitetet i Trollhättan och de elever som går det estetiska programmet film och teater. Novemberfestivalen har haft svårighet att förankra festivalen lokalt och därmed engagera ungdomar. Vi saknade även ett ungdoms- och besökarperspektiv på festivalen, vilket vi gärna ville skapa utrymme för. Samarbetet innebar att representant för Novemberfestivalen under hösten har arbetat under ett antal träffar med eleverna om hur de önskar sprida deras tankar, åsikter och upplevelse av och kring festivalen. Detta genererade i en slags mobil redaktion på plats under festivalen, som dokumenterade, bloggade, fotograferade, filmade och intervjuade unga filmare, jury samt besökare. Allt material publicerades via en hemsida/blogg som länkades till Novem- 18

20 berfestivalens hemsida/facebook. Ett mycket bra samarbete som vi kommer att vidareutveckla under Vi har fått frågan av Folkuniversitetet om att utöka samarbetet med ytterligare ett program, Ekonomiprogrammet, som skulle kunna arbeta med marknadsföringen av festivalen till gymnasieklasser i Trollhättan och Vänersborg. Vi samarbetade även för andra året i rad med Magnus Åbergsgymnasiet och programmet Hotell & turism, där eleverna som en del i utbildningen var med och praktiserade som värdar in till Hebeteatern, en mycket viktigt funktion. Att hitta och skapa lokala samarbeten är angeläget, då vi vill vara med och ge unga i Trollhättan möjlighet att få praktisera i ett skarpt läge och därmed förvärva sig erfarenheter, men även om möjligt öka och sprida kunskap om Novemberfestivalen och dess möjligheter, till unga filmintresserade i Trollhättan. Novemberfestivalen har under 2014 initierat ett nytt samarbete med City Trollhättan där vi fått hjälp med exponering lokalt. I år hade vi möjlighet att exponera festivalen i Akademibokhandelns skyltfönster, ut mot Kungsgatan. Vi fortsätter att utveckla samarbetet under instiftades ett nytt pris i samarbete med Zentropa Postproduction Sweden som består i professionell efterbearbetning på Zentropa i Trollhättan till vinnande filmprojekt. I priset ingår även handledning av professionell gradeare vid Zentropa. Det är ett mycket värdefullt pris för en ung filmare, samt även för Novemberfestivalen och det arbete som vi gör, den intentionen vi har med festivalen. Det vill säga att för filmaren få möjlighet att visa sin film, synliggöra, inspireras, nätverka, upptäckas och få kunskap, allt på en kvalitativ nivå. Utöver arbetet som genomförs inför och under varje festival lägger Novemberfestivalen alltmer tid på att sprida festivalfilmerna vidare, nationellt och internationellt. Med tillåtelse från filmarna publiceras vinnarfilmerna i Novemberfestivalens YouTube-kanal och dvd:er med urval från festivalen skickas till flera internationella festivaler för urval, bl.a. brittiska Kids for Kids UK, österrikiska YOUKI, tyska REC JugendMedienfestival och International Film Festival Hannover. Under 2014 har ytterligare förfrågningar om samarbeten inkommit: The European Independent Film Festival i Paris, International Youth Film Festival Plasancia Encorto i Spanien, Lilla Filmfestivalen i Båstad samt från Skandinaviska Huset i Ungern. Novemberfestivalen tecknade ett treårigt samarbetsavtal med BUFF Filmfestival, Malmö. BUFF Filmfestival väljer ut en film från deltagande filmer vid Novemberfestivalen som ska ingå i deras kortfilmsprogram kommande festival, där även filmaren får en ackreditering, resa och hotell. Under det kommande året kommer N3 att fortsätt arbeta vidare med utvecklingen av festivalen. Festivalen befinner sig i ett slags utvecklingsskede där stödgivare och beslutsfattare behöver samla kraft och resurser för att festivalen kan utvecklas vidare. Avsatta resurser från staden, i form av verksamhetspengar, är det samma som vid festivalens start, något som behövs ses över. Ungdomspengen Ungdomspengen är ett av de verktygen/metoder/former för inflytande och delaktighet vid N3, samt även en viktig del av Kreativa coachers verksamhet. Ungdomspengen ger förutsättningar och skapar möjligheter för unga i åldrarna år att ansöka om stöd för att förverkliga sina drömmar och önskningar, att ta tillvara ungas lust, glädje och kreativitet, att ge stöd och tilltro till utveckling och bereda väg för nya utmaningar. Ungdomspengen är även ett mycket viktigt verktyg/metod/resurs för Kreativa coacher då det ger större möjlighet till tillmötesgående och skapar ett större handlingsutrymme i det vardagliga arbetet. 19

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

PRELIMINÄR GENOMFÖRANDEPLAN - ALINGSÅS

PRELIMINÄR GENOMFÖRANDEPLAN - ALINGSÅS Preliminär Genomförandeplan Alingsås ALINGSÅS Från kommunens sida finns ett intresse av att få in mer spelverksamhet i kommunens kulturhus samt att den spelverksamhet som redan finns ska nå ut till en

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom?

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom? Backstage folkhögskola och kultur i samarbete Vill du veta mer om arbetet bakom? Bakom en teaterföreställning, bakom en konsert eller bakom en dansföreställning? På riktigt. På djupet. Eller vill du pröva

Läs mer

BOKSLUT/ VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2014 Bokslut 2005

BOKSLUT/ VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2014 Bokslut 2005 BOKSLUT/ VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2014 Bokslut 2005 Kultur- och fritidsnämnden Del 1 Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Föreningsstöd 1 Del 2 Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer