Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson, kommunchef Stefan Christensson, ekonomichef, Justering Justerare Tomas Nilsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Tomas Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KSAU 157 KLK Ekonomisk information Ekonomichef Stefan Christensson informerar om arbetet med den nya kontoplanen inför 2015 och förberedelser inför arbetet med budget Centrala fördelningar från kommunledningskontoret till förvaltningar kommer tas bort. Dessa fördelningar har inneburit ett stort merarbete. beslutar lägga informationen till handlingarna.

3 KSAU 158 KLK Månadsuppföljning Ekonomichef Stefan Christensson informerar om Månadsuppföljningen per augusti Total månadsuppföljning per den 31 augusti 2014 Månadsuppföljning för Kommunstyrelsen per den 31 augusti 2014 föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna Månadsuppföljningen per augusti Expedieras till: Kommunstyrelsen

4 KSAU 159 KLK Policy för användning av pensionsmedel Ekonomichef Stefan Christensson har inlämnat förslag till Policy för användning av kommunens pensionsmedel. När det gäller lämplig nivå på Pensionsförvaltningen meddelas Örkelljunga Kommuns fondtillgångar avsedda täcka pensionsutbetalningar för ansvarsförbindelsen överstiger pensionsåtagandet. Samtidigt hade kommunen en långfristig skuld på 156 mkr den 31 december Det finns ingen anledning bygga upp ett värde på kommunens pensionsfonder som kraftigt överstiger pensionsåtagandet, särskilt inte när kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna. Pensionsmedel som överstiger pensionsåtagandet bör istället användas i verksamheten så dessa medel kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till kommunen uppnår uppsa mål. Ytterligare en anledning till ett värde på pensionsfonderna som överstiger pensionsåtagandet med stora marginaler bör undvikas, är det kan tolkas som kommunen spekulerar med kommuninvånarnas pengar. Vadsom är en lämplig nivå på pensionsfonderna i förhållande till pensionsåtagandet kan diskuteras och något givet svar finns inte, men det är inte svårt argumentera för värdet på pensionsförvaltningen åtminstone inte bör överstiga pensionsåtagandet på ansvarsförbindelsen, så länge som kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna. Eftersom det handlar om kapital som är placerat i marknadsnoterade fonder kommer värdet i kapitalförvaltningen kortsiktigt fluktuera upp och ner, men långsiktigt bör förvaltningen även fortsättningsvis ge en god avkastning på det kvarstående kapitalet. Protokoll KS 125 Tjänsteskrivelse - Stefan Christensson Kommunstyrelsen har beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning.

5 Ekonomichef Stefan Christensson har därefter inlämnat ett reviderat förslag till pensionspolicy. Av förslaget framgår bl a följande "Eftersom tanken med fonderna varit täcka framtida pensionsutbetalningar är det rimligt göra en koppling dels till den aktuella pensionsskulden och dels till de årliga utbetalningarna från ansvarsförbindelsen. Samtidigt måste det finnas flexibilitet i modellen i och med värdet på pensionstillgångarna fluktuerar från dag till dag. Rent faktiskt kan man beskriva det som kommunen har ett övervärde i pensionstillgångar vid varje given tidpunkt som värdet på pensionsfonderna överskrider värdet på ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före För kunna hantera pensionsfonderna och matchningen mot pensionsskulden i praktiken bör det dock finnas ett intervall som pensionsfonderna tillåts variera inom, d.v.s. ett intervall för pensionstillångarnas täckningsgrad (pensionstillgångar/pensionsskulden). Förslag på modell och riktvärden: Inledningsvis avyttras pensionsfonder till den del som överstiger 220 mkr. Ambitionen bör vara pensionsskuld och pensionstillgångar långsiktigt ska matcha varandra, d.v.s. värdet på tillgångarna ska motsvara pensionsskulden över tiden. När värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna överstiger pensionsskulden med mer än 20 mkr ska Kommunstyrelsens arbetsutskott hantera frågan och besluta om eventuella åtgärder. I samband med kommunens rambudget beslutas tas även beslut om reglering av fondtillgångar på grund av beräknade utbetalningar från ansvarsförbindelsen.

6 Observera dock denna reglering i grunden enbart handlar om ta likviditet i anspråk för verksamhet och/ eller investeringar. Huruvida detta sammanfaller med kommunen samtidigt tillgodoförs en resultatpåverkande intäkt och i så fall storleken av intäkten bestäms helt och hållet av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på de fonder som avyttras för ändamålet. För i framtiden kunna hantera resultatpåverkan på grund av realisationsvinster- och realisationsförluster inom pensionsförvaltningen vid ianspråktagande av fondmedel, bör därför en policy för tillämpning av resultatutjämningsreserven (RUR) antas av Kommunfullmäktige." föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna ekonomichefens förslag till Policy för användning av kommunens pensionsmedel. Expedieras till: Kommunstyrelsen

7 KSAU 160 KLK Besvarande av motion - Banvallen Mats Persson, Miljö - och omtanke (MO), har inlämnat följande motion om bänkar på Banvallen: "Banvallen mellan byn och Eket spelar stor roll i kommunikationen. Banvallen är motions- och cykelled vilket i många fall prioriteras. Många äldre använder sig av leden och skulle det finnas ett och annat ställe ta en paus skulle den användas ännu mer. Ett tiotal bänkar skulle spela stor roll och uppmuntra till mera motion och rörelse inte minst bland vår äldre befolkning." Med anledning av ovanstående föreslår Mats Persson fullmäktige beslutar tillskapa bänkar mellan Örkelljunga och Eket på banvallen. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast Protokoll KSAU 100 Protokoll SBN 74 Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson Motion - Banvallen Samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur beslutat bifalla motionen om bänkar och tillskapa bänkar på lämpliga platser längs banvallen genom hela kommunen Yrkande i arbetsutskottet Carina Zachau yrkar Mats Perssons motion skall bifallas och motionen skall överlämnas till budgetberedningen för ytterligare hantering.

8 föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla Mats Persson motion om tillskapa bänkar mellan Örkelljunga och Eket på banvallen, samt dessutom överlämna motionen till budgetberedningen 2015 för ytterligare hantering. Expedieras till: Kommunstyrelsen

9 KSAU 161 KFN Översyn föreningsbidrag Kultur- och fritidsutskottet har vid sitt sammanträde , 49 beslutat överlämna förslag till reviderade bidragsregler till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har beslutat översända förslag till reviderade bidragsregler till kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige. Protokoll UNKFU 49 Protokoll UN 59 Protokoll UNKFU 77 Föreningsbidrag Förslag till reviderade bidragsregler för föreningar. Regelverk för arrangemangsbidrag.doc Gamla bidragsreglerna -Riktlinjer för partnerskapspengar.doc Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har därefter beslutat ändra i det liggande förslaget till bidragsregler enligt tidigare beslut, UNKFU 49, dels under rubrik"kategorier bidragsberättigade" A och dels under rubrik "Aktivitetsbidrag" kategori A så åldersgränsen blir 4-25 år. föreslår - under förutsättning av utbildningsnämndens godkännande - kommunfullmäktige besluta godkänna kultur- och fritidsutskottets reviderade förslag till bidragsregler för föreningar i Örkelljunga kommun. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden

10 KSAU 162 KLK Initiativ - Ekonomisk hjälp till initiativ i byarna Carina Zachau (M), Tomas Nilsson (C) och Gunnar Edvardsson (KD) framför i ett initiativ Örkelljunga kommun sedan många år har arrangerat byastämmor och medborgardialog i Örkelljunga. Av initiativet framgår vidare följande: "Vi besöker Åsljunga, Tockarp, Eket, Skånes Fagerhult, Skånes Värsjö och Örkelljunga. Byastämmorna ger oss möjlighet till dialog och kunskap om vad som händer i ute i byarna och vad medborgarna har för förväntningar på Örkelljunga kommun. Under hösten och vintern har det inkommit förfrågningar på hur intresseföreningarna kan söka ekonomisk ersättning för saker som de utför i byarna. Det handlar om allt från stort till smått. För nämna några exempel; intresseförening sköter isen och vill ha hjälp med bensinpengar eller andra ideella insatser då privatpersoner eller intresseföreningar har ekonomiska utlägg. De insatser som frivilliga gör betyder väldigt mycket för våra medborgare men också för oss som kommun. Vi har inte möjlighet t.ex. spola skridskoisar i alla byar, engagera en intressant föreläsare eller starta en musiktävling i intresseföreningens regi och välkomnar därför privata initiativ. I diskussioner inom majoriteten har vi noterat ansökningarna inte alltid faller under Kultur och Fritids utskottet eller någon annan nämnd i kommunen. Vi vill därför utreda i vilken omfning privatpersoner och intresseföreningar kan söka bidrag till exempelvis ovanstående förslag inom Örkelljunga kommun."

11 Protokoll KSAU 52 Initiativ - Ekonomisk hjälp till initiativ i byarna Tjänsteskrivelse - Kerstin Tell Bidrag föreningar 2013 Partnerskapsbidrag 2012,2013.xlsx UNKFU 56 - Förslag till beslut gällande initiativ från ksau gällande ekonomisk hjälp till initivativ i byarna. Arrangemangsbidrag 2013.xls Kultur- och fritidschef Kerstin Tell har yttrat sig över initiativet. Av yttrandet framgår bla följande: "Att utforma regler för bidrag till privatpersoner är vanskligt då man lätt kommer i konflikt med kommunallagens likabehandlingsprincip. Det är inte heller tillåtet ge stöd till enskild näringsverksamhet. Det måste då betraktas som köp av tjänst. I samband med översynen har en genomgång av samtliga bidragsregler inom kultur- och fritidsområdet i Skåne NV gjorts och man kan konstatera antalet bidragstyper och formerna för dessa varierar ganska mycket men grundprinciperna vad gäller mottagare och prioriterade grupper är relativt lika." Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har beslutat översända kultur- och fritidschefens skrivelse som svar. beslutar i den händelse förslag från kommuninvånare uppkommer och som det finns liksom tidigare exempel anledning uppmärksamma får kommunstyrelsen behandla dessa från fall till fall, samt därvid notera kultur- och fritidsutskottets yttrande i ärendet. Expedieras till: Carina Zachau, Gunnar Edvardsson Tomas Nilsson

12 KSAU 163 KLK Förslag till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar Under 2013 har lokala BRÅ diskuterat och analyserat nuvarande organisation som stödjer arbetet med barn och ungdomar. Bilden man erhållit är samordnade resurser och insatser är få, vilket leder till arbetet inte ger det förväntade resultatet. Detta har lett till ett förslag avseende en ny organisation har arbetats fram i lokala BRÅ. Syftet med denna är skapa forum och strukturer för samordna förebyggande insatser samt arbeta i samverkan med verksamhetsnära insatser. I skrivelsen från BRÅ föreslås förslaget lämnas på remiss till socialnämnden och utbildningsnämnden samt kommunchefens ledningsgrupp. har beslutat remittera ärendet till socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunchefens ledningsgrupp för yttrande senast Yttranden har erhållits från utbildningsnämnden och kommunchefens ledningsgrupp. Utbildningsnämndens arbetsutskottet har diskuterat ärendet , 5 och ställde sig frågande till om Lokala BRÅ bör ingå i organisationen för arbetet med barn och ungdomar. Enligt förslaget har BRÅ uppgiften bidra till kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. Då detta arbete inte är direkt kopplat till det förebyggande arbetet för barn och ungdomar, som CentrumKraft ska arbeta med, skulle en möjlighet vara frikoppla BRÅ från den nya organisationen.

13 Utbildningsnämnden har därefter beslutat med ovanstående synpunkter tillstyrka förslaget i övrigt till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar. Kommunchefens ledningsgrupp ställer sig bakom förslaget. Protokoll KSAU 93 Förslag till ny organisation gällande arbete med barn och ungdomar - BRÅ, pdf Yttrande från kommunchefens ledningsgrupp Protokoll - Un 18, Protokoll SN 114 Tjänsteskrivelse - yttrande till förslag om ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar har därefter , 93 beslutat remittera ärendet till socialnämnden för svar senast den 9 juni för hantering i arbetsutskottet den 18 juni. I socialnämndens yttrande framgår nämnden ser positivt på en samordning av det förebyggande arbetet gällande barn och ungdom. Den föreslagna organisationen skulle kunna svara upp mot kravet på samordning och ökad kvalitet. Nämnden har endast en fältsekreterare med särskilt uppdrag arbeta förebyggande ute på fältet och vill särskilt framhålla för det fortsa arbetet arbetsmiljöperspektivet också ska beaktas och ensamarbete ska elimineras i möjligaste mån. Socialnämnden har beslutat ställa sig positiv till förslaget till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar. beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut Expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 164 KLK Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Inför arbetsutskottets sammanträde har utsänts reglementen för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. Reglementena är daterade Protokoll KSAU 130 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Yttrande - KPR.pdf Protokoll - Snau 66, Tjänsteskrivelse - Christel Sundberg Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) KF 179, Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) - Bilaga till KF 179, har därefter beslutat remittera reglementena till Socialnämnden, Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet för yttrande. Synpunkterna skall inlämnas senast i april månad Protokoll KSAU 232 Protokoll - KPR och KHR 014 Förslag till nytt reglemente Inför sammanträdet har utsänts protokoll från KHR och KPR. Vidare utdelas protokoll från socialnämndens arbetsutskott.

15 har beslutat uppdra åt kommunsekreterare Kenth Svensson och ordförande Carina Zachau utarbeta ett nytt förslag till reglemente, samt åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i maj. Förslag till nytt reglemente Protokoll KSAU 72 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet Protokoll - Snau 66, Tjänsteskrivelse - Christel Sundberg Vid arbetsutskottets sammanträde presenteras reglementen från Markaryds kommun och Åstorps kommun. Arbetsutskottet har en överläggning om reglementenas utformning. Protokoll KSAU 113 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) har därefter beslutat uppdra åt kommunsekreterare Kenth Svensson och ordförande Carina Zachau utarbeta ett nytt förslag till reglemente, samt åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 20 augusti 2014.

16 Inför arbetsutskottets sammanträde har ett nytt förslag till reglemente presenterats. har därefter beslutat remittera förslaget till Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för yttrande till kommunkansliet senast den 17 september På uppdrag framför Börje Jönsson följande: I Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet ingående pensionärs- och handikapporganisationer kan på några avgörande punkter inte ställa sig bakom arbetsutskottets förslag till nytt reglemente. Samtidigt menar vi det för det framtida samarbetet är viktigt berörda organisationer och kommunen enigt står bakom det nya reglementet. Om kommunstyrelsen inte kan acceptera yrkandena föreslås arbetsutskottet kallar våra Au-ledamöter för förhandling innan slutgiltigt beslutsunderlag lämnas till kommunfullmäktige. 1. Vi motsätter oss en sammanslagning av de båda råden till ett råd "Kommunala pensionärs- och handikapprådet". Däremot är vi positiva till råden i normalfallet sammanträder gemensamt. 2. Vi har i vårt tidigare inlämnade förslag föreslagit råden organisatoriskt ska vara knutna till Kommunstyrelsen. Vårt motiv är en knytning till Kommunstyrelsen ger ett vidare perspektiv för rådens arbete än vara knutna till socialnämnden. Äldre- och handikappfrågor berör alla samhällssektorer. 3. Vi har föreslagit 6 sammanträden per år av den anledningen samhällsutvecklingen går allt snabbare. Med enbart 4 sammanträden per år föreligger en klar risk frågor som berör äldre och handikappade väcks försent i råden och möjligheten till påverkan/inflytande undergrävs. 4. Vad gäller pensionärs- och handikapporganisationernas representation i råden tycker vi skrivningarna i vårt inlämnade förslag är tydligare än vad som nu föreslås

17 5. Vi föreslår i beredningsutskottet ska ingå 4 personer från pensionärs- och handikapporganisationerna (2 från pensionärsorganisationerna och 2 från handikapporganisationerna. 6. Eftersom råden inte är vanliga kommunala nämnder menar vi det i reglementena ska uttryckas arvode, traktamente och reseersättning skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i nämnder och styrelser i kommunen. Protokoll KSAU 130 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Yttrande - KPR.pdf Protokoll - Snau 66, Tjänsteskrivelse - Christel Sundberg Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) KF 179, Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) - Bilaga till KF 179, Arbetsutskottet protokollsanteckning Vid arbetsutskottets överläggning framkommer utskottet intet har erinra mot framförda synpunkter förutom förslaget om arvoden och organisationstillhörighet. Verksamheten föreslås som tidigare placeras under socialnämnden med hänsyn, dels till aktuella frågor i stort faller under socialnämndens verksamhetsområden, dels nuvarande organisation ger möjlighet till effektivare verkställigheter för de åtgärder som kan uppkomma. En förändring organisatoriskt skulle även innebära omfördelning av administrativa resurser som inte är förenligt med kommunens arbete för nå korta beslutsvägar och med förankring i verksamheten med t e x olika föredragande inom det sociala området. Vid sammanträdena medverkar dessutom representanter för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden och detta i sin tur leder till insyn och möjlighet till åtgärder i kommunen som helhet för de frågor som uppkommer. När det gäller arvoden kan konstateras dessa utbetalas till av kommunfullmäktige inrättade nämnder och styrelser. Representanter för samrådsorganisationer svarar normalt för de utlägg som uppkommer i samband med sammankomster. Som exempel på detta finns bl a frågor om naturvård som berör naturvårdsorganisationerna och där respektive organisation svarar ekonomiskt för sin medverkan.

18 Med beaktande av de synpunkter som framförts av Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet samt kommunstyrelsens arbetsutskott så upprättas reviderade förslag till reglementen för råden. föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR gälla fr o m , samt anta reviderade förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR gälla fr om Expedieras till: Kommunstyrelsen

19 KSAU 165 KLK Ansökan om LONA-bidrag för bekämpning av sjögull i Vita sjö Anders Sturesson meddelar i delar av Vita sjö i Örkelljunga kommun har venväxten Sjögull etablerat sig i vensystemet. Sjögull är en i Sverige införd venväxt som klassas som sk. invasiv. Dess kraftiga tillväxt gör den effektivt konkurrerar ut inhemska växter och rubbar det ekologiska systemet i sjön. Under vintern när växtmaterialet bryts ner uppstår ofta syrefria bottnar som kan leda till en rad negativa konsekvenser för sjön. Örkelljunga kommun vill i detta projekt genom samverkan med Stensåns venråd bekämpa Sjögull i sjön. Baserat på erfarenheter från Kronobergs län har man valt en metod som går ut på släcka ut Sjögullen genom lägga ut ramar med en skuggande väv på ytan. Syfte Syftet med projektet är motverka Sjögullens ytterst negativa konsekvenser på såväl den biologiska mångfalden som det rörliga friluftslivet och inte minst fritidsfisket i området. En inventering av förekomst ska göras och bekämpningsåtgärder ska genomföras. Bakgrund Sjögull har sedan 1990-talet funnits i det aktuella sjösystemet. De senaste åren har dock arten ökat sin utbredning och därför bedöms det angeläget sätta in åtgärder innan arten sprider sig ytterligare. Lokala aktörer Kommunen har uppmärksammats på problemet av Stensåns venråd, som är beredd aktivt delta i bekämpandet av Sjögull. Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen Projektet bidrar till långsiktigt återskapa sjöar och vendrag med en naturlig och hög biologisk mångfald. Projektet motverkar också miljögifter bundna i sedimenten frigörs som kan ske när växtmaterialet (Sjögull) bryts ner under syrefria förhållanden vintertid.

20 Projektets långsiktiga effekter Ytterst är förhoppningen lokalt utrota Sjögull, i andra hand kraftigt minska dess förekomst och spridning. Projekttid 1 maj juli 2019, vilket ger tid till tre säsongers bekämpning och effektuppföljning året efter sista säsongen. Bidrag söka kr för tillverkning av 50 ramar täcka med, säsongsvis utläggning och upptagning av ramarna inklusive vinterförvaring samt effektuppföljning. Egeninsatsen blir då kr vilken beräknas finansieras med egeninsatser från främst venrådets lokala arbetsgrupp men även av kommunala tjänstemäns arbetstid. Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar Örkelljunga kommun redan bidragit med kronor för ta reda på ägoförhållandena kring Vita sjö inför åtgärder mot Sjögull. Underlag till - Ansökan om LONA-bidrag för bekämpning av sjögull i Vita sjö Komplettering - Beräkningar föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ansökan om LONA-bidrag för bekämpning av Sjögull i Vita Sjö, samt överlämna finansieringsfrågan till budgetberedningen för Expedieras till: Kommunstyrelsen

21 KSAU 166 KLK Ansökan om LONA-bidrag för revidering av naturvårdsplan för Örkelljunga kommun Anders Sturesson meddelar Örkelljunga kommun har en naturvårdsplan som år 1999 antogs av kommunfullmäktige som underlag för översiktplanearbetet. Den bygger på inventeringar som gjordes huvudsakligen under åren År 2009 blev ett kompletterande naturvårdsprogram klart. I detta tillfördes uppgifter om natur och kulturmiljön i odlingslandskapet eftersom dessa områden inte berördes särskilt i ursprungliga naturvårdsplanen. Kommunens naturvårdsgrupp föreslår en revidering görs av naturvårdsplanen så den blir uppdaterad och användbar i kommande arbete med översyn av översiktsplanen. Arbetet föreslås pågå under 3 år eftersom kommunens yta är ganska stor och det kan behövas studier mer än ett år av vissa miljöer. För finansiering av revideringen föreslår naturvårdsgruppen kommunen ansöker om LONA-bidrag hos länsstyrelsen. Om bidrag ska erhållas från år 2015 måste ansökan vara inlämnad senast 1 december Naturvårdsgruppen föreslår följande upplägg: Arbete utförs från andra halvåret 2015 till andra halvåret Totalkostnaden är beräknad till kronor varav 50 % brukar erhållas i LONA-bidrag. Konsult anlitas för huvudsakliga inventeringsarbetet. Lokala naturskyddsföreningen stöttar med ideella insatser och dessa timmar värderas till 200 kr/st. Övrig tid som räknas som egeninsats tas från de timmar kommunen köper från Söderåsens miljöförbund. Det bedöms som realistiskt få ihop tillräckligt antal timmar som egeninsats för klara de 50 % av finansieringen som kommunen ska stå för. Naturvårdsgruppen flaggar för det kan vara bra ha tillgång till lite finansiella medel om detta inte visar sig möjligt.

22 Naturvårdsgruppen - Ansökan om LONA-bidrag för revidering av naturvårdsplan för Örkelljunga kommun Komplettering - Naturvårdsprogram Örkelljunga kommun föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ansökan om LONA-bidrag för revidering av Naturvårdsplan för Örkelljunga kommun, samt överlämna finansieringsfrågan till budgetberedningen för Expedieras till: Kommunstyrelsen

23 KSAU 167 PLAN Detaljplan för Östra Spång 4:48 mfl "Nordöst Skåneporten" Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna föreslagen plankalkyl, samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utföra detaljplan för området i enlighet med beviljade anslag Beskrivning av ärendet Tidigare påbörjad planprocess för området behöver som en konsekvens av kommunens återköp av marken startas om, varför ett förnyat detaljplaneuppdrag krävs. Syftet med detaljplanen är skapa mer detaljplanelagd mark vid Skåneporten för kunna tillmötesgå flertalet förfrågningar om företagsetableringar. Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande och i turordning enligt av plankommittén beslutad prioritering. Tjänsteskrivelse planuppdrag KS Plankalkyl Nordöst Skåneporten

24 föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utarbeta detaljplan för Östra Spång 4:48 m fl Nordöst Skåneporten godkänna förslaget till plankalkyl för projektet inklusive den interna arbetstiden som är en förutsättning för kalkylen arbetet genomförs enligt kommunens riktlinjer för utarbeta detaljplaner m m. Expedieras till: Kommunstyrelsen

25 KSAU 168 PLAN Detaljplan för del av fastigheten Tre kronor 2 mfl "Nya Torg" Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna föreslagen plankalkyl, samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utföra detaljplan för området i enlighet med beviljade anslag Beskrivning av ärendet Under diskussioner i plankommittén har en politisk vilja om detaljplanelägga Nya Torg uttalats. Syftet med detaljplaneuppdraget är undersöka möjligheten förtäta genom bostadsbebyggelse och verksamheter på Nya Torg, undersöka omlokalisering av befintlig lekplats och omdisponera befintlig parkeringsyta. Föreslaget planområde utgörs av Nya Torg, samt söder därom liggande Örkelljunga 3:234, "Centrumhuset". Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande och i turordning enligt av plankommittén beslutad prioritering. Tjänsteskrivelse planuppdrag Nya Torg Plankalkyl Nya Torg

26 föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utarbeta detaljplan för del av fastigheten Tre kronor 2 m fl Nya Torg, godkänna förslaget till plankalkyl för projektet inklusive den interna arbetstiden som är en förutsättning för kalkylen arbetet genomförs enligt kommunens riktlinjer för utarbeta detaljplaner m m. Expedieras till: Kommunstyrelsen

27 KSAU 169 PLAN Remiss Ängelholms ÖP 2035 Ängelholms kommun har översänt "Översiktsplan 2035 Samrådshandling på remiss. Remissen ska besvaras senast den 28 november Tjänsteskrivelse Ängelholms ÖP 2035 Remissyttrande Ängelholms ÖP 2035 Remiss del 1 Ängelholms ÖP 2035 Remiss del 2 Ängelholms ÖP 2035 Riksintressen Remiss del 3 Ängelholms ÖP 2035 kortversion Kommunchef Peter Andreasson och stadsarkitekt Maria Månsson Brink har yttrat sig i ärendet. föreslår kommunstyrelsen besluta som yttrande över Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun framföra följande: Örkelljunga kommun ser positivt på Ängelholms kommun uttrycker den vill utvecklas i samverkan med övriga kommuner i Familjen Helsingborg. Örkelljunga kommun uppskar också Ängelholm i sin remiss till översiktsplan anger man vill arbeta för en kollektivtrafikförbindelse till Ängelholms flygplats. Örkelljunga kommun önskar planstrategin med "utvecklingsstråken" vidareutvecklas i samarbete över kommungränserna. Exempelvis skulle ett utvecklingsstråk mellan Munka Ljungby och Örkelljunga utmed väg 114 kännas naturligt ur ett mellankommunalt perspektiv.

28 Ängelholm har pekat ut lämpliga områden för vindkraft. Lämpligt område nr 3 "Bassholma/Ekebäcken" sammanfaller med det område som Örkelljunga kommun utpekat som lämpligt, "Persköp" och lämpligt område nr 7 "Brekille" sammanfaller med Örkelljungas "Västrarp". Vid lokalisering av vindkraftverk i dessa lägen bör samordning över kommungränsen ske. Expedieras till: Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-04-23 - Kommunhuset klockan 14.00-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-04 - i Kommunhuset klockan 13.45-16.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29 Sammanträdesprotokoll 2012-08-29 Tid och plats 2012-08-29 Kommunhuset Örkelljunga klockan 13.30-15.00,15.30-16.50. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(18) Tid och plats 2015-01-28 - Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Niclas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Tid och plats 203-2-8 - Kommunhuset klockan 3.30-6.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Tid och plats 2012-02-13 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Tid och plats 2014-12-08 - i Kommunhuset klockan 13.15 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2015-02-18 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2016-08-29 - Kommunhuset klockan 19.00-19.40. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare. Peter Andreasson,

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 Sammanträdesprotokoll 2012-10-10 Tid och plats 2012-10-10 Kommunhuset klockan 13.30-16.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-02-08 i Kommunhuset klockan 13.30-16.15 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-02-13 Räddningsnämnden Tid och plats 2013-02-13 Kommunhuset klockan 15.00-16.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Tid och plats 2014-02-05 - i Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-27 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-27 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-08-27 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-04-11, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet kl.15.00-18.00 Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2015-02-23 - Kommunhuset, Örkelljungasalen klockan 19.00-19.25. Beslutande Övriga deltagande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(21) Tid och plats 2014-12-17 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2015-11-05 - Kommunhuset klockan 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2015-05-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot Gunilla Edman (S) - ledamot Peter Nilsson (MP) tjg.ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden 1(25) Tid och plats 2015-01-12 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden 1(14) Tid och plats 2014-09-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Donald Nyberg, (S) - tjänstgörande ersättare Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen kl. 09.00-09.30, 09.40-10.15 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer