Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson, kommunchef Stefan Christensson, ekonomichef, Justering Justerare Tomas Nilsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Tomas Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KSAU 157 KLK Ekonomisk information Ekonomichef Stefan Christensson informerar om arbetet med den nya kontoplanen inför 2015 och förberedelser inför arbetet med budget Centrala fördelningar från kommunledningskontoret till förvaltningar kommer tas bort. Dessa fördelningar har inneburit ett stort merarbete. beslutar lägga informationen till handlingarna.

3 KSAU 158 KLK Månadsuppföljning Ekonomichef Stefan Christensson informerar om Månadsuppföljningen per augusti Total månadsuppföljning per den 31 augusti 2014 Månadsuppföljning för Kommunstyrelsen per den 31 augusti 2014 föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna Månadsuppföljningen per augusti Expedieras till: Kommunstyrelsen

4 KSAU 159 KLK Policy för användning av pensionsmedel Ekonomichef Stefan Christensson har inlämnat förslag till Policy för användning av kommunens pensionsmedel. När det gäller lämplig nivå på Pensionsförvaltningen meddelas Örkelljunga Kommuns fondtillgångar avsedda täcka pensionsutbetalningar för ansvarsförbindelsen överstiger pensionsåtagandet. Samtidigt hade kommunen en långfristig skuld på 156 mkr den 31 december Det finns ingen anledning bygga upp ett värde på kommunens pensionsfonder som kraftigt överstiger pensionsåtagandet, särskilt inte när kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna. Pensionsmedel som överstiger pensionsåtagandet bör istället användas i verksamheten så dessa medel kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till kommunen uppnår uppsa mål. Ytterligare en anledning till ett värde på pensionsfonderna som överstiger pensionsåtagandet med stora marginaler bör undvikas, är det kan tolkas som kommunen spekulerar med kommuninvånarnas pengar. Vadsom är en lämplig nivå på pensionsfonderna i förhållande till pensionsåtagandet kan diskuteras och något givet svar finns inte, men det är inte svårt argumentera för värdet på pensionsförvaltningen åtminstone inte bör överstiga pensionsåtagandet på ansvarsförbindelsen, så länge som kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna. Eftersom det handlar om kapital som är placerat i marknadsnoterade fonder kommer värdet i kapitalförvaltningen kortsiktigt fluktuera upp och ner, men långsiktigt bör förvaltningen även fortsättningsvis ge en god avkastning på det kvarstående kapitalet. Protokoll KS 125 Tjänsteskrivelse - Stefan Christensson Kommunstyrelsen har beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning.

5 Ekonomichef Stefan Christensson har därefter inlämnat ett reviderat förslag till pensionspolicy. Av förslaget framgår bl a följande "Eftersom tanken med fonderna varit täcka framtida pensionsutbetalningar är det rimligt göra en koppling dels till den aktuella pensionsskulden och dels till de årliga utbetalningarna från ansvarsförbindelsen. Samtidigt måste det finnas flexibilitet i modellen i och med värdet på pensionstillgångarna fluktuerar från dag till dag. Rent faktiskt kan man beskriva det som kommunen har ett övervärde i pensionstillgångar vid varje given tidpunkt som värdet på pensionsfonderna överskrider värdet på ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före För kunna hantera pensionsfonderna och matchningen mot pensionsskulden i praktiken bör det dock finnas ett intervall som pensionsfonderna tillåts variera inom, d.v.s. ett intervall för pensionstillångarnas täckningsgrad (pensionstillgångar/pensionsskulden). Förslag på modell och riktvärden: Inledningsvis avyttras pensionsfonder till den del som överstiger 220 mkr. Ambitionen bör vara pensionsskuld och pensionstillgångar långsiktigt ska matcha varandra, d.v.s. värdet på tillgångarna ska motsvara pensionsskulden över tiden. När värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna överstiger pensionsskulden med mer än 20 mkr ska Kommunstyrelsens arbetsutskott hantera frågan och besluta om eventuella åtgärder. I samband med kommunens rambudget beslutas tas även beslut om reglering av fondtillgångar på grund av beräknade utbetalningar från ansvarsförbindelsen.

6 Observera dock denna reglering i grunden enbart handlar om ta likviditet i anspråk för verksamhet och/ eller investeringar. Huruvida detta sammanfaller med kommunen samtidigt tillgodoförs en resultatpåverkande intäkt och i så fall storleken av intäkten bestäms helt och hållet av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på de fonder som avyttras för ändamålet. För i framtiden kunna hantera resultatpåverkan på grund av realisationsvinster- och realisationsförluster inom pensionsförvaltningen vid ianspråktagande av fondmedel, bör därför en policy för tillämpning av resultatutjämningsreserven (RUR) antas av Kommunfullmäktige." föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna ekonomichefens förslag till Policy för användning av kommunens pensionsmedel. Expedieras till: Kommunstyrelsen

7 KSAU 160 KLK Besvarande av motion - Banvallen Mats Persson, Miljö - och omtanke (MO), har inlämnat följande motion om bänkar på Banvallen: "Banvallen mellan byn och Eket spelar stor roll i kommunikationen. Banvallen är motions- och cykelled vilket i många fall prioriteras. Många äldre använder sig av leden och skulle det finnas ett och annat ställe ta en paus skulle den användas ännu mer. Ett tiotal bänkar skulle spela stor roll och uppmuntra till mera motion och rörelse inte minst bland vår äldre befolkning." Med anledning av ovanstående föreslår Mats Persson fullmäktige beslutar tillskapa bänkar mellan Örkelljunga och Eket på banvallen. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast Protokoll KSAU 100 Protokoll SBN 74 Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson Motion - Banvallen Samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur beslutat bifalla motionen om bänkar och tillskapa bänkar på lämpliga platser längs banvallen genom hela kommunen Yrkande i arbetsutskottet Carina Zachau yrkar Mats Perssons motion skall bifallas och motionen skall överlämnas till budgetberedningen för ytterligare hantering.

8 föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla Mats Persson motion om tillskapa bänkar mellan Örkelljunga och Eket på banvallen, samt dessutom överlämna motionen till budgetberedningen 2015 för ytterligare hantering. Expedieras till: Kommunstyrelsen

9 KSAU 161 KFN Översyn föreningsbidrag Kultur- och fritidsutskottet har vid sitt sammanträde , 49 beslutat överlämna förslag till reviderade bidragsregler till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har beslutat översända förslag till reviderade bidragsregler till kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige. Protokoll UNKFU 49 Protokoll UN 59 Protokoll UNKFU 77 Föreningsbidrag Förslag till reviderade bidragsregler för föreningar. Regelverk för arrangemangsbidrag.doc Gamla bidragsreglerna -Riktlinjer för partnerskapspengar.doc Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har därefter beslutat ändra i det liggande förslaget till bidragsregler enligt tidigare beslut, UNKFU 49, dels under rubrik"kategorier bidragsberättigade" A och dels under rubrik "Aktivitetsbidrag" kategori A så åldersgränsen blir 4-25 år. föreslår - under förutsättning av utbildningsnämndens godkännande - kommunfullmäktige besluta godkänna kultur- och fritidsutskottets reviderade förslag till bidragsregler för föreningar i Örkelljunga kommun. Expedieras till: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden

10 KSAU 162 KLK Initiativ - Ekonomisk hjälp till initiativ i byarna Carina Zachau (M), Tomas Nilsson (C) och Gunnar Edvardsson (KD) framför i ett initiativ Örkelljunga kommun sedan många år har arrangerat byastämmor och medborgardialog i Örkelljunga. Av initiativet framgår vidare följande: "Vi besöker Åsljunga, Tockarp, Eket, Skånes Fagerhult, Skånes Värsjö och Örkelljunga. Byastämmorna ger oss möjlighet till dialog och kunskap om vad som händer i ute i byarna och vad medborgarna har för förväntningar på Örkelljunga kommun. Under hösten och vintern har det inkommit förfrågningar på hur intresseföreningarna kan söka ekonomisk ersättning för saker som de utför i byarna. Det handlar om allt från stort till smått. För nämna några exempel; intresseförening sköter isen och vill ha hjälp med bensinpengar eller andra ideella insatser då privatpersoner eller intresseföreningar har ekonomiska utlägg. De insatser som frivilliga gör betyder väldigt mycket för våra medborgare men också för oss som kommun. Vi har inte möjlighet t.ex. spola skridskoisar i alla byar, engagera en intressant föreläsare eller starta en musiktävling i intresseföreningens regi och välkomnar därför privata initiativ. I diskussioner inom majoriteten har vi noterat ansökningarna inte alltid faller under Kultur och Fritids utskottet eller någon annan nämnd i kommunen. Vi vill därför utreda i vilken omfning privatpersoner och intresseföreningar kan söka bidrag till exempelvis ovanstående förslag inom Örkelljunga kommun."

11 Protokoll KSAU 52 Initiativ - Ekonomisk hjälp till initiativ i byarna Tjänsteskrivelse - Kerstin Tell Bidrag föreningar 2013 Partnerskapsbidrag 2012,2013.xlsx UNKFU 56 - Förslag till beslut gällande initiativ från ksau gällande ekonomisk hjälp till initivativ i byarna. Arrangemangsbidrag 2013.xls Kultur- och fritidschef Kerstin Tell har yttrat sig över initiativet. Av yttrandet framgår bla följande: "Att utforma regler för bidrag till privatpersoner är vanskligt då man lätt kommer i konflikt med kommunallagens likabehandlingsprincip. Det är inte heller tillåtet ge stöd till enskild näringsverksamhet. Det måste då betraktas som köp av tjänst. I samband med översynen har en genomgång av samtliga bidragsregler inom kultur- och fritidsområdet i Skåne NV gjorts och man kan konstatera antalet bidragstyper och formerna för dessa varierar ganska mycket men grundprinciperna vad gäller mottagare och prioriterade grupper är relativt lika." Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har beslutat översända kultur- och fritidschefens skrivelse som svar. beslutar i den händelse förslag från kommuninvånare uppkommer och som det finns liksom tidigare exempel anledning uppmärksamma får kommunstyrelsen behandla dessa från fall till fall, samt därvid notera kultur- och fritidsutskottets yttrande i ärendet. Expedieras till: Carina Zachau, Gunnar Edvardsson Tomas Nilsson

12 KSAU 163 KLK Förslag till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar Under 2013 har lokala BRÅ diskuterat och analyserat nuvarande organisation som stödjer arbetet med barn och ungdomar. Bilden man erhållit är samordnade resurser och insatser är få, vilket leder till arbetet inte ger det förväntade resultatet. Detta har lett till ett förslag avseende en ny organisation har arbetats fram i lokala BRÅ. Syftet med denna är skapa forum och strukturer för samordna förebyggande insatser samt arbeta i samverkan med verksamhetsnära insatser. I skrivelsen från BRÅ föreslås förslaget lämnas på remiss till socialnämnden och utbildningsnämnden samt kommunchefens ledningsgrupp. har beslutat remittera ärendet till socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunchefens ledningsgrupp för yttrande senast Yttranden har erhållits från utbildningsnämnden och kommunchefens ledningsgrupp. Utbildningsnämndens arbetsutskottet har diskuterat ärendet , 5 och ställde sig frågande till om Lokala BRÅ bör ingå i organisationen för arbetet med barn och ungdomar. Enligt förslaget har BRÅ uppgiften bidra till kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. Då detta arbete inte är direkt kopplat till det förebyggande arbetet för barn och ungdomar, som CentrumKraft ska arbeta med, skulle en möjlighet vara frikoppla BRÅ från den nya organisationen.

13 Utbildningsnämnden har därefter beslutat med ovanstående synpunkter tillstyrka förslaget i övrigt till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar. Kommunchefens ledningsgrupp ställer sig bakom förslaget. Protokoll KSAU 93 Förslag till ny organisation gällande arbete med barn och ungdomar - BRÅ, pdf Yttrande från kommunchefens ledningsgrupp Protokoll - Un 18, Protokoll SN 114 Tjänsteskrivelse - yttrande till förslag om ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar har därefter , 93 beslutat remittera ärendet till socialnämnden för svar senast den 9 juni för hantering i arbetsutskottet den 18 juni. I socialnämndens yttrande framgår nämnden ser positivt på en samordning av det förebyggande arbetet gällande barn och ungdom. Den föreslagna organisationen skulle kunna svara upp mot kravet på samordning och ökad kvalitet. Nämnden har endast en fältsekreterare med särskilt uppdrag arbeta förebyggande ute på fältet och vill särskilt framhålla för det fortsa arbetet arbetsmiljöperspektivet också ska beaktas och ensamarbete ska elimineras i möjligaste mån. Socialnämnden har beslutat ställa sig positiv till förslaget till ny organisation gällande arbetet med barn och ungdomar. beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut Expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 164 KLK Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Inför arbetsutskottets sammanträde har utsänts reglementen för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. Reglementena är daterade Protokoll KSAU 130 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Yttrande - KPR.pdf Protokoll - Snau 66, Tjänsteskrivelse - Christel Sundberg Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) KF 179, Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) - Bilaga till KF 179, har därefter beslutat remittera reglementena till Socialnämnden, Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet för yttrande. Synpunkterna skall inlämnas senast i april månad Protokoll KSAU 232 Protokoll - KPR och KHR 014 Förslag till nytt reglemente Inför sammanträdet har utsänts protokoll från KHR och KPR. Vidare utdelas protokoll från socialnämndens arbetsutskott.

15 har beslutat uppdra åt kommunsekreterare Kenth Svensson och ordförande Carina Zachau utarbeta ett nytt förslag till reglemente, samt åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i maj. Förslag till nytt reglemente Protokoll KSAU 72 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet Protokoll - Snau 66, Tjänsteskrivelse - Christel Sundberg Vid arbetsutskottets sammanträde presenteras reglementen från Markaryds kommun och Åstorps kommun. Arbetsutskottet har en överläggning om reglementenas utformning. Protokoll KSAU 113 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) har därefter beslutat uppdra åt kommunsekreterare Kenth Svensson och ordförande Carina Zachau utarbeta ett nytt förslag till reglemente, samt åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 20 augusti 2014.

16 Inför arbetsutskottets sammanträde har ett nytt förslag till reglemente presenterats. har därefter beslutat remittera förslaget till Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för yttrande till kommunkansliet senast den 17 september På uppdrag framför Börje Jönsson följande: I Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet ingående pensionärs- och handikapporganisationer kan på några avgörande punkter inte ställa sig bakom arbetsutskottets förslag till nytt reglemente. Samtidigt menar vi det för det framtida samarbetet är viktigt berörda organisationer och kommunen enigt står bakom det nya reglementet. Om kommunstyrelsen inte kan acceptera yrkandena föreslås arbetsutskottet kallar våra Au-ledamöter för förhandling innan slutgiltigt beslutsunderlag lämnas till kommunfullmäktige. 1. Vi motsätter oss en sammanslagning av de båda råden till ett råd "Kommunala pensionärs- och handikapprådet". Däremot är vi positiva till råden i normalfallet sammanträder gemensamt. 2. Vi har i vårt tidigare inlämnade förslag föreslagit råden organisatoriskt ska vara knutna till Kommunstyrelsen. Vårt motiv är en knytning till Kommunstyrelsen ger ett vidare perspektiv för rådens arbete än vara knutna till socialnämnden. Äldre- och handikappfrågor berör alla samhällssektorer. 3. Vi har föreslagit 6 sammanträden per år av den anledningen samhällsutvecklingen går allt snabbare. Med enbart 4 sammanträden per år föreligger en klar risk frågor som berör äldre och handikappade väcks försent i råden och möjligheten till påverkan/inflytande undergrävs. 4. Vad gäller pensionärs- och handikapporganisationernas representation i råden tycker vi skrivningarna i vårt inlämnade förslag är tydligare än vad som nu föreslås

17 5. Vi föreslår i beredningsutskottet ska ingå 4 personer från pensionärs- och handikapporganisationerna (2 från pensionärsorganisationerna och 2 från handikapporganisationerna. 6. Eftersom råden inte är vanliga kommunala nämnder menar vi det i reglementena ska uttryckas arvode, traktamente och reseersättning skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i nämnder och styrelser i kommunen. Protokoll KSAU 130 Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) Yttrande - KPR.pdf Protokoll - Snau 66, Tjänsteskrivelse - Christel Sundberg Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) KF 179, Reglemente - Kommunala pensionärsrådet (KPR) - Bilaga till KF 179, Arbetsutskottet protokollsanteckning Vid arbetsutskottets överläggning framkommer utskottet intet har erinra mot framförda synpunkter förutom förslaget om arvoden och organisationstillhörighet. Verksamheten föreslås som tidigare placeras under socialnämnden med hänsyn, dels till aktuella frågor i stort faller under socialnämndens verksamhetsområden, dels nuvarande organisation ger möjlighet till effektivare verkställigheter för de åtgärder som kan uppkomma. En förändring organisatoriskt skulle även innebära omfördelning av administrativa resurser som inte är förenligt med kommunens arbete för nå korta beslutsvägar och med förankring i verksamheten med t e x olika föredragande inom det sociala området. Vid sammanträdena medverkar dessutom representanter för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden och detta i sin tur leder till insyn och möjlighet till åtgärder i kommunen som helhet för de frågor som uppkommer. När det gäller arvoden kan konstateras dessa utbetalas till av kommunfullmäktige inrättade nämnder och styrelser. Representanter för samrådsorganisationer svarar normalt för de utlägg som uppkommer i samband med sammankomster. Som exempel på detta finns bl a frågor om naturvård som berör naturvårdsorganisationerna och där respektive organisation svarar ekonomiskt för sin medverkan.

18 Med beaktande av de synpunkter som framförts av Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet samt kommunstyrelsens arbetsutskott så upprättas reviderade förslag till reglementen för råden. föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR gälla fr o m , samt anta reviderade förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR gälla fr om Expedieras till: Kommunstyrelsen

19 KSAU 165 KLK Ansökan om LONA-bidrag för bekämpning av sjögull i Vita sjö Anders Sturesson meddelar i delar av Vita sjö i Örkelljunga kommun har venväxten Sjögull etablerat sig i vensystemet. Sjögull är en i Sverige införd venväxt som klassas som sk. invasiv. Dess kraftiga tillväxt gör den effektivt konkurrerar ut inhemska växter och rubbar det ekologiska systemet i sjön. Under vintern när växtmaterialet bryts ner uppstår ofta syrefria bottnar som kan leda till en rad negativa konsekvenser för sjön. Örkelljunga kommun vill i detta projekt genom samverkan med Stensåns venråd bekämpa Sjögull i sjön. Baserat på erfarenheter från Kronobergs län har man valt en metod som går ut på släcka ut Sjögullen genom lägga ut ramar med en skuggande väv på ytan. Syfte Syftet med projektet är motverka Sjögullens ytterst negativa konsekvenser på såväl den biologiska mångfalden som det rörliga friluftslivet och inte minst fritidsfisket i området. En inventering av förekomst ska göras och bekämpningsåtgärder ska genomföras. Bakgrund Sjögull har sedan 1990-talet funnits i det aktuella sjösystemet. De senaste åren har dock arten ökat sin utbredning och därför bedöms det angeläget sätta in åtgärder innan arten sprider sig ytterligare. Lokala aktörer Kommunen har uppmärksammats på problemet av Stensåns venråd, som är beredd aktivt delta i bekämpandet av Sjögull. Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen Projektet bidrar till långsiktigt återskapa sjöar och vendrag med en naturlig och hög biologisk mångfald. Projektet motverkar också miljögifter bundna i sedimenten frigörs som kan ske när växtmaterialet (Sjögull) bryts ner under syrefria förhållanden vintertid.

20 Projektets långsiktiga effekter Ytterst är förhoppningen lokalt utrota Sjögull, i andra hand kraftigt minska dess förekomst och spridning. Projekttid 1 maj juli 2019, vilket ger tid till tre säsongers bekämpning och effektuppföljning året efter sista säsongen. Bidrag söka kr för tillverkning av 50 ramar täcka med, säsongsvis utläggning och upptagning av ramarna inklusive vinterförvaring samt effektuppföljning. Egeninsatsen blir då kr vilken beräknas finansieras med egeninsatser från främst venrådets lokala arbetsgrupp men även av kommunala tjänstemäns arbetstid. Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar Örkelljunga kommun redan bidragit med kronor för ta reda på ägoförhållandena kring Vita sjö inför åtgärder mot Sjögull. Underlag till - Ansökan om LONA-bidrag för bekämpning av sjögull i Vita sjö Komplettering - Beräkningar föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ansökan om LONA-bidrag för bekämpning av Sjögull i Vita Sjö, samt överlämna finansieringsfrågan till budgetberedningen för Expedieras till: Kommunstyrelsen

21 KSAU 166 KLK Ansökan om LONA-bidrag för revidering av naturvårdsplan för Örkelljunga kommun Anders Sturesson meddelar Örkelljunga kommun har en naturvårdsplan som år 1999 antogs av kommunfullmäktige som underlag för översiktplanearbetet. Den bygger på inventeringar som gjordes huvudsakligen under åren År 2009 blev ett kompletterande naturvårdsprogram klart. I detta tillfördes uppgifter om natur och kulturmiljön i odlingslandskapet eftersom dessa områden inte berördes särskilt i ursprungliga naturvårdsplanen. Kommunens naturvårdsgrupp föreslår en revidering görs av naturvårdsplanen så den blir uppdaterad och användbar i kommande arbete med översyn av översiktsplanen. Arbetet föreslås pågå under 3 år eftersom kommunens yta är ganska stor och det kan behövas studier mer än ett år av vissa miljöer. För finansiering av revideringen föreslår naturvårdsgruppen kommunen ansöker om LONA-bidrag hos länsstyrelsen. Om bidrag ska erhållas från år 2015 måste ansökan vara inlämnad senast 1 december Naturvårdsgruppen föreslår följande upplägg: Arbete utförs från andra halvåret 2015 till andra halvåret Totalkostnaden är beräknad till kronor varav 50 % brukar erhållas i LONA-bidrag. Konsult anlitas för huvudsakliga inventeringsarbetet. Lokala naturskyddsföreningen stöttar med ideella insatser och dessa timmar värderas till 200 kr/st. Övrig tid som räknas som egeninsats tas från de timmar kommunen köper från Söderåsens miljöförbund. Det bedöms som realistiskt få ihop tillräckligt antal timmar som egeninsats för klara de 50 % av finansieringen som kommunen ska stå för. Naturvårdsgruppen flaggar för det kan vara bra ha tillgång till lite finansiella medel om detta inte visar sig möjligt.

22 Naturvårdsgruppen - Ansökan om LONA-bidrag för revidering av naturvårdsplan för Örkelljunga kommun Komplettering - Naturvårdsprogram Örkelljunga kommun föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ansökan om LONA-bidrag för revidering av Naturvårdsplan för Örkelljunga kommun, samt överlämna finansieringsfrågan till budgetberedningen för Expedieras till: Kommunstyrelsen

23 KSAU 167 PLAN Detaljplan för Östra Spång 4:48 mfl "Nordöst Skåneporten" Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna föreslagen plankalkyl, samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utföra detaljplan för området i enlighet med beviljade anslag Beskrivning av ärendet Tidigare påbörjad planprocess för området behöver som en konsekvens av kommunens återköp av marken startas om, varför ett förnyat detaljplaneuppdrag krävs. Syftet med detaljplanen är skapa mer detaljplanelagd mark vid Skåneporten för kunna tillmötesgå flertalet förfrågningar om företagsetableringar. Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande och i turordning enligt av plankommittén beslutad prioritering. Tjänsteskrivelse planuppdrag KS Plankalkyl Nordöst Skåneporten

24 föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utarbeta detaljplan för Östra Spång 4:48 m fl Nordöst Skåneporten godkänna förslaget till plankalkyl för projektet inklusive den interna arbetstiden som är en förutsättning för kalkylen arbetet genomförs enligt kommunens riktlinjer för utarbeta detaljplaner m m. Expedieras till: Kommunstyrelsen

25 KSAU 168 PLAN Detaljplan för del av fastigheten Tre kronor 2 mfl "Nya Torg" Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna föreslagen plankalkyl, samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utföra detaljplan för området i enlighet med beviljade anslag Beskrivning av ärendet Under diskussioner i plankommittén har en politisk vilja om detaljplanelägga Nya Torg uttalats. Syftet med detaljplaneuppdraget är undersöka möjligheten förtäta genom bostadsbebyggelse och verksamheter på Nya Torg, undersöka omlokalisering av befintlig lekplats och omdisponera befintlig parkeringsyta. Föreslaget planområde utgörs av Nya Torg, samt söder därom liggande Örkelljunga 3:234, "Centrumhuset". Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande och i turordning enligt av plankommittén beslutad prioritering. Tjänsteskrivelse planuppdrag Nya Torg Plankalkyl Nya Torg

26 föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden utarbeta detaljplan för del av fastigheten Tre kronor 2 m fl Nya Torg, godkänna förslaget till plankalkyl för projektet inklusive den interna arbetstiden som är en förutsättning för kalkylen arbetet genomförs enligt kommunens riktlinjer för utarbeta detaljplaner m m. Expedieras till: Kommunstyrelsen

27 KSAU 169 PLAN Remiss Ängelholms ÖP 2035 Ängelholms kommun har översänt "Översiktsplan 2035 Samrådshandling på remiss. Remissen ska besvaras senast den 28 november Tjänsteskrivelse Ängelholms ÖP 2035 Remissyttrande Ängelholms ÖP 2035 Remiss del 1 Ängelholms ÖP 2035 Remiss del 2 Ängelholms ÖP 2035 Riksintressen Remiss del 3 Ängelholms ÖP 2035 kortversion Kommunchef Peter Andreasson och stadsarkitekt Maria Månsson Brink har yttrat sig i ärendet. föreslår kommunstyrelsen besluta som yttrande över Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun framföra följande: Örkelljunga kommun ser positivt på Ängelholms kommun uttrycker den vill utvecklas i samverkan med övriga kommuner i Familjen Helsingborg. Örkelljunga kommun uppskar också Ängelholm i sin remiss till översiktsplan anger man vill arbeta för en kollektivtrafikförbindelse till Ängelholms flygplats. Örkelljunga kommun önskar planstrategin med "utvecklingsstråken" vidareutvecklas i samarbete över kommungränserna. Exempelvis skulle ett utvecklingsstråk mellan Munka Ljungby och Örkelljunga utmed väg 114 kännas naturligt ur ett mellankommunalt perspektiv.

28 Ängelholm har pekat ut lämpliga områden för vindkraft. Lämpligt område nr 3 "Bassholma/Ekebäcken" sammanfaller med det område som Örkelljunga kommun utpekat som lämpligt, "Persköp" och lämpligt område nr 7 "Brekille" sammanfaller med Örkelljungas "Västrarp". Vid lokalisering av vindkraftverk i dessa lägen bör samordning över kommungränsen ske. Expedieras till: Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Tid och plats 2014-12-08 - i Kommunhuset klockan 13.15 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2015-02-23 - Kommunhuset, Örkelljungasalen klockan 19.00-19.25. Beslutande Övriga deltagande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-06-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(35) Tid och plats 2014-06-18 - Kommunhuset klockan 13.30-17.05 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstg. ersättare, kl 14.00-17.05, ej 106, 107 Christer Olsson (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.35-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer