HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Gruppmöten omedelbart fore sammanträdet: majoriteten kl1s.3d i Gruvsalen oppositionen kl1s.dd i Höganässalen Nedanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs KALLELSE 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Infonnation från Leader Norra Skåne Nordväst Södra (inga handlingar) 3. Ekonomiinfonnation (ekonomichefen) 4. Personalinformation (personalchefen) 5. Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) 7. Val av ledamöter till SKL:s nätverk för förtroendevalda som vill utveckla Medborgardialogen 8. Revidering av kommunstyrelsens behörighetsbeslut 9. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott 10. Ansökan om planläggning för Viken 16:10 och 16:11, för Viken 30:2, för Ry 1 :6, för Ry 2:2 samt för fastigheten Viken 11:1 i Viken 11. Ansökan om revidering av detaljplan, Svanebäcks Gård, Viken 12. Ansökan om planläggning av Stubbarp 8:36 i Skäret 13. Ansökan om planläggning av Fjälastorp 6:5 i Fjälastorp 14. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheterna Stubbarp 4:14, 2:27,3 med flera i Arild 15. Ansökan om revidering av detaljplan, Svalan 2 i Höganäs 16. Ansökan om detaljplanläggning för industriändamål inom del av Stubbarp 39:2, 39:3 med flera i Viken 17. Ansökan om ändring av detaljplanen för Krapperup 14:203 s.3-14 s s s.27 s.29 s s s s s s s s KOMMUNKANSLIET Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

2 2 (2) 18. Ansökan om höjd prioritering av planliiggning av del av Väsby 11:138 i Väsby 19. Ansökan om detaljplanliiggning för del av fastigheten Stubbarp 7:16 i Arild 20. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Stubbarp 2:27 i Arild 21. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Stubbarp 4:14 i Arild 22. Ansökan om förhandsbesked för Bölsåkra 5:11 och 5: Ansökan om planliiggning för Valkyrian 4, Bruksgården, i Höganäs 24. Prioritering av planuppdrag våren Inrättande av sommarjobb för ungdomar som strandvärdar sommaren Anläggandet av två konstgräsplaner på Höganäs Sportcenter 27. Överföring av medel avseende Höganäs 75-års-fuande 28. Övertagande av tjänst som cityutvecklare 29. Deltagande i EU-projektet ITOPIA 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott Ärenden till kommunfullmäktige 31. Antagande av ny taxa för planbesked samt för upprätrande av planhandlingar och planhandläggning 32. Revidering av bestämmelserna för kultur- och hederspris inom kultur- och fritidsområdet samt för ungdomspris 33. Revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner avseende beredskapstjänstgöring inom socialnämnden 34. Förteclming över ej avslutade motioner 35. Uppföljning av bifallna motioner s s s s s s s s s s s s s.213 s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e-post

3 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Satnnlanträdesdaturn KS 5 Dru:2011/KKA090 Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Sammanfning av ärendet Alliansen i Höganäs kotnnlun - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har lämnat förslag på politiskt handlingsprogram för mandatperioden Beslutsunderlag Kotnnlunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2011, 51, Alliansens handlingsprogram för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kotnnlunstyrelsen föreslår kotnnlunfullmäktige besluta anta alliansens handlingsprogram såsom kotnnlunens handlingsprogram för , uppdra åt kotnnlunstyrelsen och samtliga nämnder kontinuerligt arbeta för föl verkliga handlingsprogrammets intentioner. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

4 ~ HÖGANÄS KOMMUN KOlvlMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOIT sid 11 (12) SAJ\fMANTR/i.DESPROTOKOLL Satntnanttädesdatum Dnr 2011/KKA090 Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Sammanfning av ärendet Alliansen i Hög"näs kotntnun - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har lämnat förslag på politiskt handlingsprogram för mandatperioden Beslutsunderlag Alliansens handlingsprogram för mandatperioden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kotntnunstyrelsen föreslå kotntnunfullmäktige besluta anta alliansens handlingsprogram såsom kotntnunens handlingsprogram för , uppdra åt kotnlnunstyrelsen och samtliga nämnder kontinuerligt arbeta för förverkliga handlingsprogratntnets intentioner. Beslutet ska skickas till Kotnlnunstyrelsen IUtdragsbestyrkande

5 "'''' GANAS n framtidsl{omrnun Alliansens handlingsprogram

6 Från kol till diamant Höganäs kommun tillhör en av Sveriges mest raktiva kommuner med hög tillväxt. Vår ambition är staden och kommunen ska fortsätta växa. En välskött och stabil ekonomi är en förutsättning för tmderhålla och utveckla kommunens alla verksamheter och ge medborgarna god service, trygghet och säkerhet. Detta sker genom långsiktig planering och en klok och ansvarsfull ekonomisk styrning. Investeringar, varor och tjänster ska alltid prövas så vi får bästa utbyte mot given skekrona, till hög säkerhet, god milj öhushållning och bästa effektivitet uppnås. De senaste sju åren har kommunen med hjälp av de årliga överskotten kunnat göra sig helt skuldfri samtidigt som vi har investerat mer än någonsin - helt med eget kapital. Vi har dessutom en pensionsskuld som är i balans. Vi i Alliansen vill fortsätta utveckla Höganäs kommun till den skinande diamant vi alla vet den kan bli! Valfrihet Alla individer ska få så stor valfrihet som möjligt, varje medborgare vet bäst själv och beslutar bäst själv var man lägger sina pengar. Offentlig eller privat regi? Vår vision är bra kommunal verksamhet med hög kvalitet inte behöver kosta orimligt mycket pengar. Kommunen ska sköta sina grundläggande uppgifter och inte bedriva sådan verksamhet som privata aktörer kan göra bättre. Vi anser våra invånare ska kunna kräva mycket av både kommun och företag och det är viktigt för samtliga parter ligga i framkant. Det är i detta sammanhang mycket viktigt kommunen tar ett tydligt ansvar för kvalitetsmätningar inom alla sina verksamhetsområden. Klimat och miljö Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett klimatsmart och miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen. Energi Alliansen är för förnyelsebar energi, såsom t.ex. vindkraft. I vår kommun vill vi dock inte tillåta nya grupperingar (geografiska etableringar) av vindkraft då vårt landskap är unikt och sårbart. Det kan dock vara möjligt komplettera vissa befmtliga grupperingar med fler eller större verk. Flyktingar Höganäs ska fortsätta ta sin del av ansvaret för flyktingar som kommer till Sverige, såväl barn som vuxna. I vår kommun ska alla ha samma möjligheter till ett gott liv.

7 Alliansen vill : kommunalsken skall fortsätta vara bland de lägsta i landet kommunens verksamhet ständigt ska prövas mot privata alternativ valfrihet för brukaren skall löpa som en röd tråd genom alla kommunala verksamheter det sätts mätbara och tydliga mål, som följ s upp kontinuerligt invånarna ska känna ökad trygghet. Vi vill verka för polisbemanuing i Höganäs dygnet runt. insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder invånarna ska kunna bo och leva med livskvalitet i hela kommunen det verkas för närodlad och närproducerad mat kan serveras i vår kommun klimatsmarta alternativ stimuleras, t ex lågenergihus och miljöanpassade transportmedel ett nytt målprogram utformas för perioden som en fortsättning på "Från kol till diamant"

8 Utbildning Bland kommunens viktigaste grunduppgifter ingår tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och utbildning. Vi vill alla elever ska uppnå de mål som ger behörighet för vidare utbildning samt varje elev skall ha arbetsro och känna sig trygg. Nolltolerans mot mobbning i våra skolor skall gälla. Alliansen vill : skola och barnomsorg ska kvalitetsförstärkas forts etablering av friskolor eller intraprenader stimuleras inom kommunen man ska ha samma möjligheter välja grundskola för sina barn, oavsett var i kommunen man bor vårdnadsbidraget ska vara kvar fler vuxna finns i skolmilj ön insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder i våra skolor. barnomsorg ska även i möjligaste mån kunna erbjudas föräldrar med obekväma arbetstider utbildningarna i kommunen ska ske i samarbete med det lokala näringslivet, med anknytning tilllärlingsutbildning raktionskraften för Kullagymuasiet ökas med hj älp av riktade insatser Erik Ruth förstärks som kulturhus Omsorg och trygghet för de äldre Grunden för arbetet inom äldreomsorgen är valfrihet och trygghet. Det finns en lång rad olika valmöjligheter inom boenden och hemtjänst med hjälp av många fristående aktörer. Vård och omsorg tillhör de högst prioriterade områdena får oss i alliansen. Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) tillämpas redan idag i vår kommun och det ska vi fortsätta med. Alliansen vill : det ska finnas valfrihet välja ur hela serviceutbudet och det införs en vårdpeng inom hemvården frivilliga vårdinsatser och anhörigvård ska stödjas det planeras för nya vårdboenden

9 metoder och tjänster utvecklas för underlätta boende i hemmet det ges förutsättningar för skapa fler trygghetsboende i kommunen samarbete ska råda mellan kommunen och fastighetsägarna så lägenheter byggs samt anpassas för äldre och personer med funktionsnedsättning. resande med kollektivtrafik för kommuninvånare som fyllt 75 år underlättas personaltätheten ökas i vård och omsorg Fastigheter, teknik och miljö De kommande åren behöver vi målmedvetet arbeta med lokaleffektivisering. För nå bästa möjliga lösning måste lokaler och utrustning kunna samutnyttjas mellan förvaltningar men också med den privata sektorn. Kommunens raktivitet för boende och näringsverksamhet är helt beroende av utmärkta kommunikationer och god teknisk service. Tillväxt och utveckling av Höganäs måste givetvis gå hand i hand med hänsynstagande till miljön. Alliansen vill : fastighetsbeståndet optimeras och samutnyttjas. tillgänglighetsfrågor ska beaktas redan i och med ansökan av bygglov. det ska finnas bostäder till våra unga kommuninvånare det ska vara rent, snyggt och tryggt på gator, torg, parker, hamnar, naturornråden och stränder - året runt underhållet av grön- och parkområden förbättras underhållsplaner upprättas för kommunens fastigheter det ska finnas välutrustade, säkra och lättillgängliga lekplatser. det sker en forts utveckling av cykelvägar i hela kommunen kommunen aktivt ska verka för den nya väg 111 förlängs norrut, den så kallade helhetslösningen kommunen verkar för en spårbunden trafik skötseln av stränderna prioriteras, med sikte nå ED-standard på våra 5 prioriterade stränder

10 kommunens ven, renhållning och återvinning ska vara sj älvfmansierad och präglas av valfrihet, miljötänkande och låga taxor ett realistiskt kretsloppstänkande ska prägla kommunen Höganäs kommun föregår med gott exempel genom central upphandling av miljövänliga och närproducerade produkter inom ramen för LOU. kommunens översiktsplan samt en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby ska fårdigställas under mandatperioden råmark säkras även till byggnation av villabostäder och näringsverksarnhet utbudet och tillgängligheten av kollektivtrafiken ökar det arbetas med öka tillgängligheten för personer med funktionshinder Kultur och fritid Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle. Våra långa, fina stränder, satsningar på keramiknäringen och Höganäs Sportcenter utvecklar Höganäs raktionskraft. Barn och ungdomar saknar till skillnad från vuxna egna medel finansiera sin fritid vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar. Därför ska subventioner främst riktas till barn och unga. Alliansen vill : kommunen fortsätter stötta Keramiskt Center etapp 2 av utbyggnaden av Höganäs Sportcenter står färdig 2014 minst I konstgräsplan färdigställs vid Höganäs Sportcenter under 2011 alla invånare ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitetsinriktad biblioteksverksarnhet vårt kulturarv visas med spärmande och pedagogiska utställningar de lokala konstnärerna lyfts fram vid kommunala konstinköp kommunens föreningsstöd i huvudsak ska riktas till ungdomarna en aktivitetsplats skapas för t ex skateboard, inlines eller BMX idrotts- och friluftsanläggningar samt vandrings-, cykel- och ridleder ska vara väl underhållna och ändamålsenliga

11 vår biografs fortlevnad säkras Vikvallas idrottsplats utvecklas tillgången till mötes- och aktivitetslokaler i de olika kommundelarna säkras det etableras en ridskola i kommunen Näringsliv och turism Företag ska med lätthet kunna få kontakt med kommunen. Ett större antal företag etablerade i Höganäs innebär nya arbetsmöjligheter öppnas upp och fler människor kommer i arbete. Turism ska betraktas som en näringslivsfråga - turism ger arbetstillfällen och ökade intäkter. Alliansen vill : nyföretagande och företagsetablering ska underlättas ytterligare kommunen tillhandahåller en besöks guide för personer med funktionsnedsättning kommunen hjälper till med skapa ett forum för etablerade och nystartade företag det kontinuerligt ska föras en god dialog med företagare i kommunen för en gemensam utveckling utbyggnad av kommunikationsleder till Höganäs Design Outlet ska prioriteras kommunen ska vara behjälplig vid ansökningar om EU-medel till olika projekt kommunen och besöksnäringen samarbetar för öka utbudet och handeln i Höganäs Höganäs ständigt ska ligga i topp i näringslivsrankuingen datakommunikationssystemet byggs ut i kommunen och fiber till alla möjliggörs småföretagande och besöksnäring stimuleras våra jordbruk ska kunna utvecklas med kompletterande verksamhet kommunen är positiv till närproducerat och gårdsförsäljning

12 Kommunala bolag Våra kommunala bolag, Höganäshem AB, Höganäs Energi AB och Höganäs Fjärrvärme AB, vill vi fortsätta äga en majoritet av. Det är av värde för våra skebetalare vi har kontroll över taxorna när det gäller Höganäs Fjärrvärme AB. Höganäs kommun är den största kunden och det faktmn vi har en låg taxa är en bidragande del av den raktiva marknad vi kan erbjuda investerare och exploatörer. Det samma gäller Höganäs Energi AB. När det gäller Höganäshem vill vi minska dominansen på marknaden. Vi vill sälja ut fler bostäder. Att vi har ett eget bostadsbolag är positivt på många sätt. Vi har ett verktyg använda i tider av lågkonjunktur. Vårt sociala åtagande blir lättare när vi själva kan råda över bostäder på detta sätt. Kommunen äger delar i NSR (Nordvästra Skånes RenhålInings AB) och Sydven. För ett forts delägarskap i NSR ska vi kunna konstatera det ger kommunen fördelar som uppväger och ger mervärden i förhållande till stå fri från NSR. Kommunen äger helt eller delvis följande bolag: Höganäshem Höganäs Energi AB Höganäs Fjärrvärme AB Sydven NSR Höganäs hamnbolag Alliansen vill : den politiska ledningen ger tydliga ägardirektiv till de kommunala bolagen årligen ägandet i bolagen ska vara så kostnadseffektivt och balanserat som möjligt och gagna Höganäs kommun och dess invånare bolagen drivs på marknadsmässiga villkor de kommunala bolagen ger en rimlig avkastning

13 Vad vill vi där du bor? I Mölle vill vi Förnya befintliga detaljplaner med syfte utveckla hamnområdet samt genom planläggning ge Grand Hotell möjlighet fortleva som hotell. Vi vill också möjliggöra nybyggnation öster om Gylleröd i syfte få fler åretruntboende och därmed underlag för utökad service. I Nyhamnsläge vill vi Planera för nytt bostadsområde öster om Nyhamnsskolan på båda sidor av vägen. Verka för större trafiksäkerhet på väg 111. Tillsammans med Trafikverket finansiera en cykelväg till Brunnby. Verka för helhetslösningen av väg 111, dvs. en dragning öster om Nyhamnsläge. Planera för möjligheten bygga hyreslägenheter. I Arild vill vi Säkerställa en samlingslokal för ortens invånare. I Strandbaden vill vi Verka för helhetslösningen av väg 111, gå öster om Strandbaden. IJonstorp vill vi Bygga ut skolan och möjliggöra än mer nybyggnation och inflyttning. Förstärka och försköna torgrummet vid IeA. Planera för möjligheten bygga hyreslägenheter. Samfinansiera med vägverket en cykelväg till Höganäs. Få till en trafiklösning vid RånneskolanJJonstorpsvägen. I Mjöhult vill vi Planera för nybyggnation och inflyttning. I Farhult vill vi Släppa fram nybyggnation i östra delen. Färdigställa cykelväg till Jonstorp via Norra Häljaröd. I Viken vill vi Utveckla Vikvalla idrottsplats. I stillsam takt fortsätta bygga ut Vikens Ry. Skapa ett handelsområde och centrum runt Statoil och Jollen. Bygga lägenheter och villor söder om Statoil. Utreda möjligheten till en utbyggnad av hamnen i harmoni med idyllen i gamla Viken. Försköna rondellen i söder. Verka för skyltning mot Viken där KarIsfaJtsvägen korsar väg 111. Integrera gamla väg 111 i Vikens tätort även med hänsyn tagen till framtida spårbunden trafik. Verka för en planläggning så Viken har ett fullgott serviceutbud. I Lerberget vill vi Planera för utbyggnad av sydöstra, Östra Lerberget. Verka för ett utbud av flerbostadshus och villor. Ett område skall säljas till raberat pris för dem som vill satsa på miljöhus och passivhus.

14 I Höganäs vill vi Färdigställa hamnområdet steg tre med hotell- och konferensverksamhet och med beaktande av hamnverksamheten. OBS! Denna punkt är inte Folkpartiet med på. Färdigställa Kvickbadet till Sveriges bästa citybeach med blå flagg. Bebygga Oden och Balder. Att planerna får byggande av nya bostäder i kvarteret Orion (konsumfastigheten) prioriteras Ta fram en plan får kv. Flora med möjlighet till bostäder och handel. Bygga fler seniorbostäder sidan om vårdboendet Sälgen. Bygga en helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, norr om väg 112. Etablera ett handelsområde som en del av Trädgårdsstaden närmast väg 112. Förtäta Höganäs övre, Sjöcronaområdet, få till stånd byggnation på tomma tomter, som gamla Sjöcronahemmet och Ruuthsgården. Utveckla Pålstorp som handel och fåretagsområde. F örsköna samtliga rondeller och infartsvägar Utveckla och fårsköna Tivoliparken Möjliggöra Sveriges bästa outletområde, ett köpcenter på ca kvm där design, kvalitet och outlet är ledorden, Höganäs Design Outlet. Förverkliga ett Keramiskt Center. Säkerställa grön- och rekreationsområden. Planera får möjligheten bygga hyreslägenheter. Verka får en dragning av väg 111 utanfår orten. Planera får ett kallbadhus inom etapp 2 i hamnområdet, Kvickbadet. Höganäs Peter Kovacs (m) Ulf Molin (c) Barbara Struglics-Bogs (Kd) Göran Olsson (Fp)

15 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG SAMNlANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatw:n Dm 2011/KKA093 Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltnlligen har lämnat förslag på avtal avseende den lokab kollektivtrafiken (Flexlinjen) inom Höganäs tätort. Det nya avtalet innebär bland annat bestämmelser om avgiftsfria resor på Flexlinjen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2011, 45, Samhällsbyggnads förvaltningens ~änsteskrivelse den 1 mars 2011, Förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafil<en inom Höganäs tätort. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet ingå avtal med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag, till satnhällsbyggnadsförvaltningens anslag för kollektivtrafil< anslå 62,5 tkr år 2011 samt 125 tkr från och med år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel reserverade för olika vallöften inom kommunstyrelsens budget för egen verksamhet, försöket med de avgiftsfria resorna på Flexlinjcn ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltn1ngen och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ett år efter införandet. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

16 @ ~ HÖGA NÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT sid 5 (12) SAMlVL\NTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dru:2011/KKA093 Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafiken (Flexlinjen) inom Höganäs tätort. Det nya avtalet innebär bland annat bestämmelser om avgiftsfria resor på Flexlinjen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2011, Förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta ingå avtal med Region Skåne, genom SkånetrafIken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag, till samhällsbyggnadsförvaltningens anslag för kollektivtrafik anslå 62,5 tkr år 2011 samt 125 tkr från och med år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel reserverade för olika vallöften inom kommunstyrelsens budget för egen verksamhet, försöket med de avgiftsfria resorna på Flexlinjen ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltllingen och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ett år efter införandet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Utdragsbestyrkande

17 (io 11/läC:/JOCJ.3 HÖGANÄS KOMMUN Kommunstyrelsen Förlängning av avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort samt överenskommelse med Skånetrafiken om införandet av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Nuvarande avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort (Flexlinjen) mellan SkånetrafIken och kommunen löper ut vid halvårsskiftet 2011 och kommunen har hos SkånetrafIken aktualiserat en fortsättning av trafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har jämsides och på uppdrag av kollununledningen kontaktat SkånetrafIken för förbereda införandet av avgiftsfria resor för alla på Flexlinjen, ett inför valet 2010 givet vallöfte. Avsikten med de avgiftsfria res01na är förstärka den positiva resandeutvecklingen för linjen och ytterligare stimulera ett miljövänligt lokalt kollektivtraflkresande. SkånetrafIken har i skrivelse den 7 feb 2011 redovisat de ekonomiska förutsättningarna för införa avgiftsfritt resande på Flexlinjen, saint den 18 feb 2011översänt förslag till nytt avtal med kommunen för Flexlilljen, synkroniserat med slutdatum för SkånetrafIkens trafikeringsavtal med entreprenören Bergkvarabuss. Avgiftsfria resor SkånetrafIken bedömer ett borttagande av avgiften på Flexlinjen, enligt utgrdat vallöfte, ökar antalet resor med ca per år vilket med föreslagen ersättning, 70 % av kontantpriset för en zon per resa, medför en årlig kommunal merkostnad i storleksordningen kronor. I budgeten 2011 och plan finns upptagen 500 tkr vartdera året under kommunstyrelsens egen verksamhet för olika vallöften, t.ex. avgiftsfria resor för alla på Flexlinjen, trådlös internät m.fl. Förslaget om avgiftsfria resor på Flexlinjen föreslås finansieras inom ramen för dessa medel. Avtalsförslag SkånetrafIkens redovisade avtals förslag om den fortsa trafiken på Flexlinjen är tidsmässigt kopplat till regionens avtal med upphancuad entreprenör och löper från till Utformningen följer i stort nu löpande avtal, men med tillägg för kommunens erbjudande om "gratisresor", samt kommunens ersättning för egenavgifter för Grdtjänstresor med Flexlinjen som redan i nuvarande avtal åker avgiftsfritt, föreslås öka från kr till kr per år. Vidare "gratisresor" för alla införs retroaktivt redan från den 3 april Höganäs kommun e Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

18 HÖGANÄS KOMMUN Kommunens kostnadsersättning till Skånetrafiken, i nuvarande 3 åriga avtal, har stegvis minskat från kr år 1 till kr år 3. I Skånetrafiken förslag till nytt avtal ligger ersättningen för trafiken på kr per år + ca kr för kommunens erbjudande om "gratisresor". Förslag till beslut Samhälls byggnads förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta träffa avtalmcd Rcgion Skåne, genom Skånetrafiken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag anslå samhällsbyggnadsfö1"valtningen kronor år 2011 och kronor fr.o.m. år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen, samt anslaget finansieras genom ianspråktagandet av kommunstyrelsens medel avsedda för olika vallöften. Samhällsbyggnadsfö1"Valtningen.. --K,~l:-::;tc..:.'N,~\- :k Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef 'J~Q-f \\)\,t,.,/."",( ~lar---- Ulf terzon planeringsstrateg Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

19 AVTAL l (4) mellan Höganäs kommun, org nr , nedan benämnd kommunen och Region Skåne, genom Skånetrafiken, org nr , träffas härigenom följande, AVTAL avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort. 1. BAKGRUND Skånetrafiken och kommunen är överens om tillsammans utveckla en lokal busslinjetrafik inom Höganäs tätort. En viktig målsättning förutom ordinär lokaltrafik, är kunna erbjuda en anpassad busstrafik som på sikt ersätter allt fler färdtjänstresor inom tätorten. Genom parterna gemensamt driver en lokal flexlinje har förutsättningar skapats för vidareutveckla den lokala kollektivtrafiken i kommunen. 2. TRAFIKEN Trafiken körs enligt tidtabell. Förändringar i trafiken planeras och genomförs i samråd mellan Skånetrafiken och kommunen. I den fastställda linjedragningen kan vissa hållplatser trafikeras enbart efter förbeställning, antingen per telefon eller till bussföraren vid påstigning. Avvikelser från den fastställda linjedragningen ska kunna ske för hämta eller lämna färdtjänstlegitimerad resande vid entre eller på bestämda mötespunkter. Rättigheten till denna service prövas av kommunen genom särskild legitimering. Avvikelse från linjen kräver förbeställning via beställningscentral. Skånetrafikens allmänna resevillkor tillämpas. Kommunen erbjuder dessutom alla resenärer med Flexlinjen till resa på... /....

20 AVTAL 2 (4) kommunens bekostnad. Resenärerna som inte innehar period- eller serviceresekort erhåller en biljett av föraren vid påstigandet. För antalet utlämnade biljetter ersätter kommunen Skånetrafiken med 70% av gällande kontantpris för en zon. För resande med Periodkort gäller kortet viseras på vanligt sätt med bussens kortläsare. För resande med Serviceresekort gäller uppvisande av serviceresekortet för föraren är giltigt färdbevis både för resenären och för ledsagare. 3. ORGANISATION OCH ANSVAR Skånetrafiken är huvudman för trafiken och verkställer upphandling och tecknar avtal med trafikentreprenör. Planering och årlig drift ska följa Skånetrafikens ordinarie trafikplaneringsprocess. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med kommunen. Avvikelser eller förändringar som påverkar kommunens åtagande enligt detta avtal kräver kommunens godkännande. Kontaktperson från kommunen mot Skånetrafiken är kommunledningskontorets planerings sekreterare. För hållplatsarrangemang och andra tillkommande investeringar i infrastrukturen gäller samma ansvarsfördelning mellan kommunen och Skånetrafiken som för övrig regional och lokal kollektivtrafik. Kommunen ska genom utformning av färdtjänstregler verka för och stimulera en övergång från taxiresor till den lokala busstrafiken. 4. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Trafiken ska ingå som en del i Skånetrafikens samlade trafikutbud och information om trafiken ska finnas tillgänglig i alla de sammanhang Skånetrafiken normalt erbjuder......,.1,.. ",..

21 AVTAL 3~ 5. FINANSIERING Skånetrafiken som huvudman för trafiken har tillsammans med kommunen vidareutveckla tätortstrafiken i Höganäs. Under avtalstiden lämnar kommunen ett utvecklingsbidrag till trafiken, samt ett miljöbidrag för biogasdrift på Flexbussen. Kommunen ersätter även Skånetrafiken för egenavgifter avseende färdtjänstresor och för erbjudandet alla resenärer på Flexlinjen åker på kommunens bekostnad. 6. FAKTURERING Skånetrafiken fakturerar kommunen kvarttalsvis i efterskott enligt nedanstående tabell: Driftbidrag per kalenderår kr Miljöbidrag per kalenderår kr Egenavgifter för färdtjänstresor per kalenderår kr Erbjudande om Hgratisresor H : Antal utlämnade biljetter enligt redovisning x kontantpris en zon x 0,7? kr 7. ÖVRIGT Part är befriad från fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om sådant utförande hindras till följd av händelse utanför parts kontroll såsom krig, myndighetsbeslut, inskränkningar i tillgången till eller förfoganderätten över drivmedel, störningar i den allmänna ordningen eller arbetskonflikt som inte orsakats av parten i fråga. Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av skiljemän, enligt vid tvistetillfället gällande svensk lag därom. Skiljenämnden ska ha sitt säte i Malmö..... /....

22 AVTAL 4 (4) 8. AVTALETS GILTIGHET Avtalet träder i kraft sedan det undertecknats av behöriga firmatecknare hos båda parter. Avtalet gäller från l juli 2011 till 30 september Erbjudandet om "gratisresor" gäller dock retroaktivt från införandet den 3 april 2011 till 30 september Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka parterna tagit var sitt. Höganäs Höganäs kommun Hässleholm Skånetrafiken Peter Kovacs, kommunstyrelsens ordf. Göran Lundblad, t.f. Trafikdirekör

Handlingsprogram

Handlingsprogram Inlagt av modandsta ons, 2014/07/30-12:22 Ingress: Ett fritt och välmående Höganäs! Valet 2010 gav Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Vi fick 47 % av väljarkårens

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Carlén Göran (SBF) Malmberg Jan (SBF) Datum 2017-05-09 Diarienummer KSN-2016-1732 Kommunstyrelsen Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt KS 14 7 MARS 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Nilsson Christoffer Datum 2012-02-06 Diarienummer KSN-2008-0676 Kommunstyrelsen Trafikövningsplats vid Rörken Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-05-18 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl. 15.15-16.12 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee ÄRENDE Sida 8 (15) 2014-02-27 Kf Ks 16 Au 9 Dnr Ks/2012-0368 Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee Förslag till beslut beslutar att avslå förslag att den sk Triangeln ska i väntan på

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2014-11-24 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen

Läs mer

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ICA Nyhamnsläge, från sydväst 2013-12-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05 1(14) Tid och plats Tisdagen den 5 april 2016, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) Gunnar Karlsson (C)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) Lars Linderot (M) Ros-Mari Paulsson (L) kommunchefen

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer