HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Gruppmöten omedelbart fore sammanträdet: majoriteten kl1s.3d i Gruvsalen oppositionen kl1s.dd i Höganässalen Nedanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs KALLELSE 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Infonnation från Leader Norra Skåne Nordväst Södra (inga handlingar) 3. Ekonomiinfonnation (ekonomichefen) 4. Personalinformation (personalchefen) 5. Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) 7. Val av ledamöter till SKL:s nätverk för förtroendevalda som vill utveckla Medborgardialogen 8. Revidering av kommunstyrelsens behörighetsbeslut 9. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott 10. Ansökan om planläggning för Viken 16:10 och 16:11, för Viken 30:2, för Ry 1 :6, för Ry 2:2 samt för fastigheten Viken 11:1 i Viken 11. Ansökan om revidering av detaljplan, Svanebäcks Gård, Viken 12. Ansökan om planläggning av Stubbarp 8:36 i Skäret 13. Ansökan om planläggning av Fjälastorp 6:5 i Fjälastorp 14. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheterna Stubbarp 4:14, 2:27,3 med flera i Arild 15. Ansökan om revidering av detaljplan, Svalan 2 i Höganäs 16. Ansökan om detaljplanläggning för industriändamål inom del av Stubbarp 39:2, 39:3 med flera i Viken 17. Ansökan om ändring av detaljplanen för Krapperup 14:203 s.3-14 s s s.27 s.29 s s s s s s s s KOMMUNKANSLIET Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

2 2 (2) 18. Ansökan om höjd prioritering av planliiggning av del av Väsby 11:138 i Väsby 19. Ansökan om detaljplanliiggning för del av fastigheten Stubbarp 7:16 i Arild 20. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Stubbarp 2:27 i Arild 21. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Stubbarp 4:14 i Arild 22. Ansökan om förhandsbesked för Bölsåkra 5:11 och 5: Ansökan om planliiggning för Valkyrian 4, Bruksgården, i Höganäs 24. Prioritering av planuppdrag våren Inrättande av sommarjobb för ungdomar som strandvärdar sommaren Anläggandet av två konstgräsplaner på Höganäs Sportcenter 27. Överföring av medel avseende Höganäs 75-års-fuande 28. Övertagande av tjänst som cityutvecklare 29. Deltagande i EU-projektet ITOPIA 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott Ärenden till kommunfullmäktige 31. Antagande av ny taxa för planbesked samt för upprätrande av planhandlingar och planhandläggning 32. Revidering av bestämmelserna för kultur- och hederspris inom kultur- och fritidsområdet samt för ungdomspris 33. Revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner avseende beredskapstjänstgöring inom socialnämnden 34. Förteclming över ej avslutade motioner 35. Uppföljning av bifallna motioner s s s s s s s s s s s s s.213 s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e-post

3 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Satnnlanträdesdaturn KS 5 Dru:2011/KKA090 Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Sammanfning av ärendet Alliansen i Höganäs kotnnlun - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har lämnat förslag på politiskt handlingsprogram för mandatperioden Beslutsunderlag Kotnnlunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2011, 51, Alliansens handlingsprogram för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kotnnlunstyrelsen föreslår kotnnlunfullmäktige besluta anta alliansens handlingsprogram såsom kotnnlunens handlingsprogram för , uppdra åt kotnnlunstyrelsen och samtliga nämnder kontinuerligt arbeta för föl verkliga handlingsprogrammets intentioner. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

4 ~ HÖGANÄS KOMMUN KOlvlMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOIT sid 11 (12) SAJ\fMANTR/i.DESPROTOKOLL Satntnanttädesdatum Dnr 2011/KKA090 Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Sammanfning av ärendet Alliansen i Hög"näs kotntnun - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har lämnat förslag på politiskt handlingsprogram för mandatperioden Beslutsunderlag Alliansens handlingsprogram för mandatperioden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kotntnunstyrelsen föreslå kotntnunfullmäktige besluta anta alliansens handlingsprogram såsom kotntnunens handlingsprogram för , uppdra åt kotnlnunstyrelsen och samtliga nämnder kontinuerligt arbeta för förverkliga handlingsprogratntnets intentioner. Beslutet ska skickas till Kotnlnunstyrelsen IUtdragsbestyrkande

5 "'''' GANAS n framtidsl{omrnun Alliansens handlingsprogram

6 Från kol till diamant Höganäs kommun tillhör en av Sveriges mest raktiva kommuner med hög tillväxt. Vår ambition är staden och kommunen ska fortsätta växa. En välskött och stabil ekonomi är en förutsättning för tmderhålla och utveckla kommunens alla verksamheter och ge medborgarna god service, trygghet och säkerhet. Detta sker genom långsiktig planering och en klok och ansvarsfull ekonomisk styrning. Investeringar, varor och tjänster ska alltid prövas så vi får bästa utbyte mot given skekrona, till hög säkerhet, god milj öhushållning och bästa effektivitet uppnås. De senaste sju åren har kommunen med hjälp av de årliga överskotten kunnat göra sig helt skuldfri samtidigt som vi har investerat mer än någonsin - helt med eget kapital. Vi har dessutom en pensionsskuld som är i balans. Vi i Alliansen vill fortsätta utveckla Höganäs kommun till den skinande diamant vi alla vet den kan bli! Valfrihet Alla individer ska få så stor valfrihet som möjligt, varje medborgare vet bäst själv och beslutar bäst själv var man lägger sina pengar. Offentlig eller privat regi? Vår vision är bra kommunal verksamhet med hög kvalitet inte behöver kosta orimligt mycket pengar. Kommunen ska sköta sina grundläggande uppgifter och inte bedriva sådan verksamhet som privata aktörer kan göra bättre. Vi anser våra invånare ska kunna kräva mycket av både kommun och företag och det är viktigt för samtliga parter ligga i framkant. Det är i detta sammanhang mycket viktigt kommunen tar ett tydligt ansvar för kvalitetsmätningar inom alla sina verksamhetsområden. Klimat och miljö Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett klimatsmart och miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen. Energi Alliansen är för förnyelsebar energi, såsom t.ex. vindkraft. I vår kommun vill vi dock inte tillåta nya grupperingar (geografiska etableringar) av vindkraft då vårt landskap är unikt och sårbart. Det kan dock vara möjligt komplettera vissa befmtliga grupperingar med fler eller större verk. Flyktingar Höganäs ska fortsätta ta sin del av ansvaret för flyktingar som kommer till Sverige, såväl barn som vuxna. I vår kommun ska alla ha samma möjligheter till ett gott liv.

7 Alliansen vill : kommunalsken skall fortsätta vara bland de lägsta i landet kommunens verksamhet ständigt ska prövas mot privata alternativ valfrihet för brukaren skall löpa som en röd tråd genom alla kommunala verksamheter det sätts mätbara och tydliga mål, som följ s upp kontinuerligt invånarna ska känna ökad trygghet. Vi vill verka för polisbemanuing i Höganäs dygnet runt. insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder invånarna ska kunna bo och leva med livskvalitet i hela kommunen det verkas för närodlad och närproducerad mat kan serveras i vår kommun klimatsmarta alternativ stimuleras, t ex lågenergihus och miljöanpassade transportmedel ett nytt målprogram utformas för perioden som en fortsättning på "Från kol till diamant"

8 Utbildning Bland kommunens viktigaste grunduppgifter ingår tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och utbildning. Vi vill alla elever ska uppnå de mål som ger behörighet för vidare utbildning samt varje elev skall ha arbetsro och känna sig trygg. Nolltolerans mot mobbning i våra skolor skall gälla. Alliansen vill : skola och barnomsorg ska kvalitetsförstärkas forts etablering av friskolor eller intraprenader stimuleras inom kommunen man ska ha samma möjligheter välja grundskola för sina barn, oavsett var i kommunen man bor vårdnadsbidraget ska vara kvar fler vuxna finns i skolmilj ön insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder i våra skolor. barnomsorg ska även i möjligaste mån kunna erbjudas föräldrar med obekväma arbetstider utbildningarna i kommunen ska ske i samarbete med det lokala näringslivet, med anknytning tilllärlingsutbildning raktionskraften för Kullagymuasiet ökas med hj älp av riktade insatser Erik Ruth förstärks som kulturhus Omsorg och trygghet för de äldre Grunden för arbetet inom äldreomsorgen är valfrihet och trygghet. Det finns en lång rad olika valmöjligheter inom boenden och hemtjänst med hjälp av många fristående aktörer. Vård och omsorg tillhör de högst prioriterade områdena får oss i alliansen. Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) tillämpas redan idag i vår kommun och det ska vi fortsätta med. Alliansen vill : det ska finnas valfrihet välja ur hela serviceutbudet och det införs en vårdpeng inom hemvården frivilliga vårdinsatser och anhörigvård ska stödjas det planeras för nya vårdboenden

9 metoder och tjänster utvecklas för underlätta boende i hemmet det ges förutsättningar för skapa fler trygghetsboende i kommunen samarbete ska råda mellan kommunen och fastighetsägarna så lägenheter byggs samt anpassas för äldre och personer med funktionsnedsättning. resande med kollektivtrafik för kommuninvånare som fyllt 75 år underlättas personaltätheten ökas i vård och omsorg Fastigheter, teknik och miljö De kommande åren behöver vi målmedvetet arbeta med lokaleffektivisering. För nå bästa möjliga lösning måste lokaler och utrustning kunna samutnyttjas mellan förvaltningar men också med den privata sektorn. Kommunens raktivitet för boende och näringsverksamhet är helt beroende av utmärkta kommunikationer och god teknisk service. Tillväxt och utveckling av Höganäs måste givetvis gå hand i hand med hänsynstagande till miljön. Alliansen vill : fastighetsbeståndet optimeras och samutnyttjas. tillgänglighetsfrågor ska beaktas redan i och med ansökan av bygglov. det ska finnas bostäder till våra unga kommuninvånare det ska vara rent, snyggt och tryggt på gator, torg, parker, hamnar, naturornråden och stränder - året runt underhållet av grön- och parkområden förbättras underhållsplaner upprättas för kommunens fastigheter det ska finnas välutrustade, säkra och lättillgängliga lekplatser. det sker en forts utveckling av cykelvägar i hela kommunen kommunen aktivt ska verka för den nya väg 111 förlängs norrut, den så kallade helhetslösningen kommunen verkar för en spårbunden trafik skötseln av stränderna prioriteras, med sikte nå ED-standard på våra 5 prioriterade stränder

10 kommunens ven, renhållning och återvinning ska vara sj älvfmansierad och präglas av valfrihet, miljötänkande och låga taxor ett realistiskt kretsloppstänkande ska prägla kommunen Höganäs kommun föregår med gott exempel genom central upphandling av miljövänliga och närproducerade produkter inom ramen för LOU. kommunens översiktsplan samt en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby ska fårdigställas under mandatperioden råmark säkras även till byggnation av villabostäder och näringsverksarnhet utbudet och tillgängligheten av kollektivtrafiken ökar det arbetas med öka tillgängligheten för personer med funktionshinder Kultur och fritid Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle. Våra långa, fina stränder, satsningar på keramiknäringen och Höganäs Sportcenter utvecklar Höganäs raktionskraft. Barn och ungdomar saknar till skillnad från vuxna egna medel finansiera sin fritid vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar. Därför ska subventioner främst riktas till barn och unga. Alliansen vill : kommunen fortsätter stötta Keramiskt Center etapp 2 av utbyggnaden av Höganäs Sportcenter står färdig 2014 minst I konstgräsplan färdigställs vid Höganäs Sportcenter under 2011 alla invånare ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitetsinriktad biblioteksverksarnhet vårt kulturarv visas med spärmande och pedagogiska utställningar de lokala konstnärerna lyfts fram vid kommunala konstinköp kommunens föreningsstöd i huvudsak ska riktas till ungdomarna en aktivitetsplats skapas för t ex skateboard, inlines eller BMX idrotts- och friluftsanläggningar samt vandrings-, cykel- och ridleder ska vara väl underhållna och ändamålsenliga

11 vår biografs fortlevnad säkras Vikvallas idrottsplats utvecklas tillgången till mötes- och aktivitetslokaler i de olika kommundelarna säkras det etableras en ridskola i kommunen Näringsliv och turism Företag ska med lätthet kunna få kontakt med kommunen. Ett större antal företag etablerade i Höganäs innebär nya arbetsmöjligheter öppnas upp och fler människor kommer i arbete. Turism ska betraktas som en näringslivsfråga - turism ger arbetstillfällen och ökade intäkter. Alliansen vill : nyföretagande och företagsetablering ska underlättas ytterligare kommunen tillhandahåller en besöks guide för personer med funktionsnedsättning kommunen hjälper till med skapa ett forum för etablerade och nystartade företag det kontinuerligt ska föras en god dialog med företagare i kommunen för en gemensam utveckling utbyggnad av kommunikationsleder till Höganäs Design Outlet ska prioriteras kommunen ska vara behjälplig vid ansökningar om EU-medel till olika projekt kommunen och besöksnäringen samarbetar för öka utbudet och handeln i Höganäs Höganäs ständigt ska ligga i topp i näringslivsrankuingen datakommunikationssystemet byggs ut i kommunen och fiber till alla möjliggörs småföretagande och besöksnäring stimuleras våra jordbruk ska kunna utvecklas med kompletterande verksamhet kommunen är positiv till närproducerat och gårdsförsäljning

12 Kommunala bolag Våra kommunala bolag, Höganäshem AB, Höganäs Energi AB och Höganäs Fjärrvärme AB, vill vi fortsätta äga en majoritet av. Det är av värde för våra skebetalare vi har kontroll över taxorna när det gäller Höganäs Fjärrvärme AB. Höganäs kommun är den största kunden och det faktmn vi har en låg taxa är en bidragande del av den raktiva marknad vi kan erbjuda investerare och exploatörer. Det samma gäller Höganäs Energi AB. När det gäller Höganäshem vill vi minska dominansen på marknaden. Vi vill sälja ut fler bostäder. Att vi har ett eget bostadsbolag är positivt på många sätt. Vi har ett verktyg använda i tider av lågkonjunktur. Vårt sociala åtagande blir lättare när vi själva kan råda över bostäder på detta sätt. Kommunen äger delar i NSR (Nordvästra Skånes RenhålInings AB) och Sydven. För ett forts delägarskap i NSR ska vi kunna konstatera det ger kommunen fördelar som uppväger och ger mervärden i förhållande till stå fri från NSR. Kommunen äger helt eller delvis följande bolag: Höganäshem Höganäs Energi AB Höganäs Fjärrvärme AB Sydven NSR Höganäs hamnbolag Alliansen vill : den politiska ledningen ger tydliga ägardirektiv till de kommunala bolagen årligen ägandet i bolagen ska vara så kostnadseffektivt och balanserat som möjligt och gagna Höganäs kommun och dess invånare bolagen drivs på marknadsmässiga villkor de kommunala bolagen ger en rimlig avkastning

13 Vad vill vi där du bor? I Mölle vill vi Förnya befintliga detaljplaner med syfte utveckla hamnområdet samt genom planläggning ge Grand Hotell möjlighet fortleva som hotell. Vi vill också möjliggöra nybyggnation öster om Gylleröd i syfte få fler åretruntboende och därmed underlag för utökad service. I Nyhamnsläge vill vi Planera för nytt bostadsområde öster om Nyhamnsskolan på båda sidor av vägen. Verka för större trafiksäkerhet på väg 111. Tillsammans med Trafikverket finansiera en cykelväg till Brunnby. Verka för helhetslösningen av väg 111, dvs. en dragning öster om Nyhamnsläge. Planera för möjligheten bygga hyreslägenheter. I Arild vill vi Säkerställa en samlingslokal för ortens invånare. I Strandbaden vill vi Verka för helhetslösningen av väg 111, gå öster om Strandbaden. IJonstorp vill vi Bygga ut skolan och möjliggöra än mer nybyggnation och inflyttning. Förstärka och försköna torgrummet vid IeA. Planera för möjligheten bygga hyreslägenheter. Samfinansiera med vägverket en cykelväg till Höganäs. Få till en trafiklösning vid RånneskolanJJonstorpsvägen. I Mjöhult vill vi Planera för nybyggnation och inflyttning. I Farhult vill vi Släppa fram nybyggnation i östra delen. Färdigställa cykelväg till Jonstorp via Norra Häljaröd. I Viken vill vi Utveckla Vikvalla idrottsplats. I stillsam takt fortsätta bygga ut Vikens Ry. Skapa ett handelsområde och centrum runt Statoil och Jollen. Bygga lägenheter och villor söder om Statoil. Utreda möjligheten till en utbyggnad av hamnen i harmoni med idyllen i gamla Viken. Försköna rondellen i söder. Verka för skyltning mot Viken där KarIsfaJtsvägen korsar väg 111. Integrera gamla väg 111 i Vikens tätort även med hänsyn tagen till framtida spårbunden trafik. Verka för en planläggning så Viken har ett fullgott serviceutbud. I Lerberget vill vi Planera för utbyggnad av sydöstra, Östra Lerberget. Verka för ett utbud av flerbostadshus och villor. Ett område skall säljas till raberat pris för dem som vill satsa på miljöhus och passivhus.

14 I Höganäs vill vi Färdigställa hamnområdet steg tre med hotell- och konferensverksamhet och med beaktande av hamnverksamheten. OBS! Denna punkt är inte Folkpartiet med på. Färdigställa Kvickbadet till Sveriges bästa citybeach med blå flagg. Bebygga Oden och Balder. Att planerna får byggande av nya bostäder i kvarteret Orion (konsumfastigheten) prioriteras Ta fram en plan får kv. Flora med möjlighet till bostäder och handel. Bygga fler seniorbostäder sidan om vårdboendet Sälgen. Bygga en helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, norr om väg 112. Etablera ett handelsområde som en del av Trädgårdsstaden närmast väg 112. Förtäta Höganäs övre, Sjöcronaområdet, få till stånd byggnation på tomma tomter, som gamla Sjöcronahemmet och Ruuthsgården. Utveckla Pålstorp som handel och fåretagsområde. F örsköna samtliga rondeller och infartsvägar Utveckla och fårsköna Tivoliparken Möjliggöra Sveriges bästa outletområde, ett köpcenter på ca kvm där design, kvalitet och outlet är ledorden, Höganäs Design Outlet. Förverkliga ett Keramiskt Center. Säkerställa grön- och rekreationsområden. Planera får möjligheten bygga hyreslägenheter. Verka får en dragning av väg 111 utanfår orten. Planera får ett kallbadhus inom etapp 2 i hamnområdet, Kvickbadet. Höganäs Peter Kovacs (m) Ulf Molin (c) Barbara Struglics-Bogs (Kd) Göran Olsson (Fp)

15 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG SAMNlANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatw:n Dm 2011/KKA093 Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltnlligen har lämnat förslag på avtal avseende den lokab kollektivtrafiken (Flexlinjen) inom Höganäs tätort. Det nya avtalet innebär bland annat bestämmelser om avgiftsfria resor på Flexlinjen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2011, 45, Samhällsbyggnads förvaltningens ~änsteskrivelse den 1 mars 2011, Förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafil<en inom Höganäs tätort. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet ingå avtal med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag, till satnhällsbyggnadsförvaltningens anslag för kollektivtrafil< anslå 62,5 tkr år 2011 samt 125 tkr från och med år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel reserverade för olika vallöften inom kommunstyrelsens budget för egen verksamhet, försöket med de avgiftsfria resorna på Flexlinjcn ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltn1ngen och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ett år efter införandet. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

16 @ ~ HÖGA NÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT sid 5 (12) SAMlVL\NTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dru:2011/KKA093 Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafiken (Flexlinjen) inom Höganäs tätort. Det nya avtalet innebär bland annat bestämmelser om avgiftsfria resor på Flexlinjen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2011, Förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta ingå avtal med Region Skåne, genom SkånetrafIken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag, till samhällsbyggnadsförvaltningens anslag för kollektivtrafik anslå 62,5 tkr år 2011 samt 125 tkr från och med år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel reserverade för olika vallöften inom kommunstyrelsens budget för egen verksamhet, försöket med de avgiftsfria resorna på Flexlinjen ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltllingen och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ett år efter införandet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Utdragsbestyrkande

17 (io 11/läC:/JOCJ.3 HÖGANÄS KOMMUN Kommunstyrelsen Förlängning av avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort samt överenskommelse med Skånetrafiken om införandet av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Nuvarande avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort (Flexlinjen) mellan SkånetrafIken och kommunen löper ut vid halvårsskiftet 2011 och kommunen har hos SkånetrafIken aktualiserat en fortsättning av trafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har jämsides och på uppdrag av kollununledningen kontaktat SkånetrafIken för förbereda införandet av avgiftsfria resor för alla på Flexlinjen, ett inför valet 2010 givet vallöfte. Avsikten med de avgiftsfria res01na är förstärka den positiva resandeutvecklingen för linjen och ytterligare stimulera ett miljövänligt lokalt kollektivtraflkresande. SkånetrafIken har i skrivelse den 7 feb 2011 redovisat de ekonomiska förutsättningarna för införa avgiftsfritt resande på Flexlinjen, saint den 18 feb 2011översänt förslag till nytt avtal med kommunen för Flexlilljen, synkroniserat med slutdatum för SkånetrafIkens trafikeringsavtal med entreprenören Bergkvarabuss. Avgiftsfria resor SkånetrafIken bedömer ett borttagande av avgiften på Flexlinjen, enligt utgrdat vallöfte, ökar antalet resor med ca per år vilket med föreslagen ersättning, 70 % av kontantpriset för en zon per resa, medför en årlig kommunal merkostnad i storleksordningen kronor. I budgeten 2011 och plan finns upptagen 500 tkr vartdera året under kommunstyrelsens egen verksamhet för olika vallöften, t.ex. avgiftsfria resor för alla på Flexlinjen, trådlös internät m.fl. Förslaget om avgiftsfria resor på Flexlinjen föreslås finansieras inom ramen för dessa medel. Avtalsförslag SkånetrafIkens redovisade avtals förslag om den fortsa trafiken på Flexlinjen är tidsmässigt kopplat till regionens avtal med upphancuad entreprenör och löper från till Utformningen följer i stort nu löpande avtal, men med tillägg för kommunens erbjudande om "gratisresor", samt kommunens ersättning för egenavgifter för Grdtjänstresor med Flexlinjen som redan i nuvarande avtal åker avgiftsfritt, föreslås öka från kr till kr per år. Vidare "gratisresor" för alla införs retroaktivt redan från den 3 april Höganäs kommun e Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

18 HÖGANÄS KOMMUN Kommunens kostnadsersättning till Skånetrafiken, i nuvarande 3 åriga avtal, har stegvis minskat från kr år 1 till kr år 3. I Skånetrafiken förslag till nytt avtal ligger ersättningen för trafiken på kr per år + ca kr för kommunens erbjudande om "gratisresor". Förslag till beslut Samhälls byggnads förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta träffa avtalmcd Rcgion Skåne, genom Skånetrafiken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag anslå samhällsbyggnadsfö1"valtningen kronor år 2011 och kronor fr.o.m. år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen, samt anslaget finansieras genom ianspråktagandet av kommunstyrelsens medel avsedda för olika vallöften. Samhällsbyggnadsfö1"Valtningen.. --K,~l:-::;tc..:.'N,~\- :k Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef 'J~Q-f \\)\,t,.,/."",( ~lar---- Ulf terzon planeringsstrateg Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

19 AVTAL l (4) mellan Höganäs kommun, org nr , nedan benämnd kommunen och Region Skåne, genom Skånetrafiken, org nr , träffas härigenom följande, AVTAL avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort. 1. BAKGRUND Skånetrafiken och kommunen är överens om tillsammans utveckla en lokal busslinjetrafik inom Höganäs tätort. En viktig målsättning förutom ordinär lokaltrafik, är kunna erbjuda en anpassad busstrafik som på sikt ersätter allt fler färdtjänstresor inom tätorten. Genom parterna gemensamt driver en lokal flexlinje har förutsättningar skapats för vidareutveckla den lokala kollektivtrafiken i kommunen. 2. TRAFIKEN Trafiken körs enligt tidtabell. Förändringar i trafiken planeras och genomförs i samråd mellan Skånetrafiken och kommunen. I den fastställda linjedragningen kan vissa hållplatser trafikeras enbart efter förbeställning, antingen per telefon eller till bussföraren vid påstigning. Avvikelser från den fastställda linjedragningen ska kunna ske för hämta eller lämna färdtjänstlegitimerad resande vid entre eller på bestämda mötespunkter. Rättigheten till denna service prövas av kommunen genom särskild legitimering. Avvikelse från linjen kräver förbeställning via beställningscentral. Skånetrafikens allmänna resevillkor tillämpas. Kommunen erbjuder dessutom alla resenärer med Flexlinjen till resa på... /....

20 AVTAL 2 (4) kommunens bekostnad. Resenärerna som inte innehar period- eller serviceresekort erhåller en biljett av föraren vid påstigandet. För antalet utlämnade biljetter ersätter kommunen Skånetrafiken med 70% av gällande kontantpris för en zon. För resande med Periodkort gäller kortet viseras på vanligt sätt med bussens kortläsare. För resande med Serviceresekort gäller uppvisande av serviceresekortet för föraren är giltigt färdbevis både för resenären och för ledsagare. 3. ORGANISATION OCH ANSVAR Skånetrafiken är huvudman för trafiken och verkställer upphandling och tecknar avtal med trafikentreprenör. Planering och årlig drift ska följa Skånetrafikens ordinarie trafikplaneringsprocess. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med kommunen. Avvikelser eller förändringar som påverkar kommunens åtagande enligt detta avtal kräver kommunens godkännande. Kontaktperson från kommunen mot Skånetrafiken är kommunledningskontorets planerings sekreterare. För hållplatsarrangemang och andra tillkommande investeringar i infrastrukturen gäller samma ansvarsfördelning mellan kommunen och Skånetrafiken som för övrig regional och lokal kollektivtrafik. Kommunen ska genom utformning av färdtjänstregler verka för och stimulera en övergång från taxiresor till den lokala busstrafiken. 4. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Trafiken ska ingå som en del i Skånetrafikens samlade trafikutbud och information om trafiken ska finnas tillgänglig i alla de sammanhang Skånetrafiken normalt erbjuder......,.1,.. ",..

21 AVTAL 3~ 5. FINANSIERING Skånetrafiken som huvudman för trafiken har tillsammans med kommunen vidareutveckla tätortstrafiken i Höganäs. Under avtalstiden lämnar kommunen ett utvecklingsbidrag till trafiken, samt ett miljöbidrag för biogasdrift på Flexbussen. Kommunen ersätter även Skånetrafiken för egenavgifter avseende färdtjänstresor och för erbjudandet alla resenärer på Flexlinjen åker på kommunens bekostnad. 6. FAKTURERING Skånetrafiken fakturerar kommunen kvarttalsvis i efterskott enligt nedanstående tabell: Driftbidrag per kalenderår kr Miljöbidrag per kalenderår kr Egenavgifter för färdtjänstresor per kalenderår kr Erbjudande om Hgratisresor H : Antal utlämnade biljetter enligt redovisning x kontantpris en zon x 0,7? kr 7. ÖVRIGT Part är befriad från fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om sådant utförande hindras till följd av händelse utanför parts kontroll såsom krig, myndighetsbeslut, inskränkningar i tillgången till eller förfoganderätten över drivmedel, störningar i den allmänna ordningen eller arbetskonflikt som inte orsakats av parten i fråga. Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av skiljemän, enligt vid tvistetillfället gällande svensk lag därom. Skiljenämnden ska ha sitt säte i Malmö..... /....

22 AVTAL 4 (4) 8. AVTALETS GILTIGHET Avtalet träder i kraft sedan det undertecknats av behöriga firmatecknare hos båda parter. Avtalet gäller från l juli 2011 till 30 september Erbjudandet om "gratisresor" gäller dock retroaktivt från införandet den 3 april 2011 till 30 september Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka parterna tagit var sitt. Höganäs Höganäs kommun Hässleholm Skånetrafiken Peter Kovacs, kommunstyrelsens ordf. Göran Lundblad, t.f. Trafikdirekör

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s)

Anders Ståhl. Gunvor Andersson (m) Ulf Molin (c), 1:e vice ordf Göran Olsson (fp) Sven Augustsson (s), 2:e vice ordf Alexander Harich (s) sid 1 (23) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd justera Sekreterare Péter Kovács (m) Boel Olsson Litström (m) Jan Wåhlin (m) Anders Ståhl (m)

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer