HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl Plats: Gruvsalen, Stadshuset Gruppmöten omedelbart fore sammanträdet: majoriteten kl1s.3d i Gruvsalen oppositionen kl1s.dd i Höganässalen Nedanstående ärenden tas upp till behandling. Höganäs Peter Kovacs KALLELSE 1. Justering Kommunstyrelsens egna ärenden 2. Infonnation från Leader Norra Skåne Nordväst Södra (inga handlingar) 3. Ekonomiinfonnation (ekonomichefen) 4. Personalinformation (personalchefen) 5. Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) 7. Val av ledamöter till SKL:s nätverk för förtroendevalda som vill utveckla Medborgardialogen 8. Revidering av kommunstyrelsens behörighetsbeslut 9. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott 10. Ansökan om planläggning för Viken 16:10 och 16:11, för Viken 30:2, för Ry 1 :6, för Ry 2:2 samt för fastigheten Viken 11:1 i Viken 11. Ansökan om revidering av detaljplan, Svanebäcks Gård, Viken 12. Ansökan om planläggning av Stubbarp 8:36 i Skäret 13. Ansökan om planläggning av Fjälastorp 6:5 i Fjälastorp 14. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheterna Stubbarp 4:14, 2:27,3 med flera i Arild 15. Ansökan om revidering av detaljplan, Svalan 2 i Höganäs 16. Ansökan om detaljplanläggning för industriändamål inom del av Stubbarp 39:2, 39:3 med flera i Viken 17. Ansökan om ändring av detaljplanen för Krapperup 14:203 s.3-14 s s s.27 s.29 s s s s s s s s KOMMUNKANSLIET Höganäs kommun Höganäs Tel Fax E-post Internet

2 2 (2) 18. Ansökan om höjd prioritering av planliiggning av del av Väsby 11:138 i Väsby 19. Ansökan om detaljplanliiggning för del av fastigheten Stubbarp 7:16 i Arild 20. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Stubbarp 2:27 i Arild 21. Ansökan om detaljplanläggning för del av fastigheten Stubbarp 4:14 i Arild 22. Ansökan om förhandsbesked för Bölsåkra 5:11 och 5: Ansökan om planliiggning för Valkyrian 4, Bruksgården, i Höganäs 24. Prioritering av planuppdrag våren Inrättande av sommarjobb för ungdomar som strandvärdar sommaren Anläggandet av två konstgräsplaner på Höganäs Sportcenter 27. Överföring av medel avseende Höganäs 75-års-fuande 28. Övertagande av tjänst som cityutvecklare 29. Deltagande i EU-projektet ITOPIA 30. Redovisning av ärenden från kommunstyrelsens utskott Ärenden till kommunfullmäktige 31. Antagande av ny taxa för planbesked samt för upprätrande av planhandlingar och planhandläggning 32. Revidering av bestämmelserna för kultur- och hederspris inom kultur- och fritidsområdet samt för ungdomspris 33. Revidering av bestämmelserna om ekonomiska förmåner avseende beredskapstjänstgöring inom socialnämnden 34. Förteclming över ej avslutade motioner 35. Uppföljning av bifallna motioner s s s s s s s s s s s s s.213 s s s s s Ersättare för kännedom Ledamot som är förhindrad närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till kommunkansliet, tel eller , e-post

3 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Satnnlanträdesdaturn KS 5 Dru:2011/KKA090 Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Sammanfning av ärendet Alliansen i Höganäs kotnnlun - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har lämnat förslag på politiskt handlingsprogram för mandatperioden Beslutsunderlag Kotnnlunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2011, 51, Alliansens handlingsprogram för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kotnnlunstyrelsen föreslår kotnnlunfullmäktige besluta anta alliansens handlingsprogram såsom kotnnlunens handlingsprogram för , uppdra åt kotnnlunstyrelsen och samtliga nämnder kontinuerligt arbeta för föl verkliga handlingsprogrammets intentioner. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

4 ~ HÖGANÄS KOMMUN KOlvlMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOIT sid 11 (12) SAJ\fMANTR/i.DESPROTOKOLL Satntnanttädesdatum Dnr 2011/KKA090 Antagande av alliansens handlingsprogram för mandatperioden Sammanfning av ärendet Alliansen i Hög"näs kotntnun - Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - har lämnat förslag på politiskt handlingsprogram för mandatperioden Beslutsunderlag Alliansens handlingsprogram för mandatperioden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kotntnunstyrelsen föreslå kotntnunfullmäktige besluta anta alliansens handlingsprogram såsom kotntnunens handlingsprogram för , uppdra åt kotnlnunstyrelsen och samtliga nämnder kontinuerligt arbeta för förverkliga handlingsprogratntnets intentioner. Beslutet ska skickas till Kotnlnunstyrelsen IUtdragsbestyrkande

5 "'''' GANAS n framtidsl{omrnun Alliansens handlingsprogram

6 Från kol till diamant Höganäs kommun tillhör en av Sveriges mest raktiva kommuner med hög tillväxt. Vår ambition är staden och kommunen ska fortsätta växa. En välskött och stabil ekonomi är en förutsättning för tmderhålla och utveckla kommunens alla verksamheter och ge medborgarna god service, trygghet och säkerhet. Detta sker genom långsiktig planering och en klok och ansvarsfull ekonomisk styrning. Investeringar, varor och tjänster ska alltid prövas så vi får bästa utbyte mot given skekrona, till hög säkerhet, god milj öhushållning och bästa effektivitet uppnås. De senaste sju åren har kommunen med hjälp av de årliga överskotten kunnat göra sig helt skuldfri samtidigt som vi har investerat mer än någonsin - helt med eget kapital. Vi har dessutom en pensionsskuld som är i balans. Vi i Alliansen vill fortsätta utveckla Höganäs kommun till den skinande diamant vi alla vet den kan bli! Valfrihet Alla individer ska få så stor valfrihet som möjligt, varje medborgare vet bäst själv och beslutar bäst själv var man lägger sina pengar. Offentlig eller privat regi? Vår vision är bra kommunal verksamhet med hög kvalitet inte behöver kosta orimligt mycket pengar. Kommunen ska sköta sina grundläggande uppgifter och inte bedriva sådan verksamhet som privata aktörer kan göra bättre. Vi anser våra invånare ska kunna kräva mycket av både kommun och företag och det är viktigt för samtliga parter ligga i framkant. Det är i detta sammanhang mycket viktigt kommunen tar ett tydligt ansvar för kvalitetsmätningar inom alla sina verksamhetsområden. Klimat och miljö Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett klimatsmart och miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen. Energi Alliansen är för förnyelsebar energi, såsom t.ex. vindkraft. I vår kommun vill vi dock inte tillåta nya grupperingar (geografiska etableringar) av vindkraft då vårt landskap är unikt och sårbart. Det kan dock vara möjligt komplettera vissa befmtliga grupperingar med fler eller större verk. Flyktingar Höganäs ska fortsätta ta sin del av ansvaret för flyktingar som kommer till Sverige, såväl barn som vuxna. I vår kommun ska alla ha samma möjligheter till ett gott liv.

7 Alliansen vill : kommunalsken skall fortsätta vara bland de lägsta i landet kommunens verksamhet ständigt ska prövas mot privata alternativ valfrihet för brukaren skall löpa som en röd tråd genom alla kommunala verksamheter det sätts mätbara och tydliga mål, som följ s upp kontinuerligt invånarna ska känna ökad trygghet. Vi vill verka för polisbemanuing i Höganäs dygnet runt. insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder invånarna ska kunna bo och leva med livskvalitet i hela kommunen det verkas för närodlad och närproducerad mat kan serveras i vår kommun klimatsmarta alternativ stimuleras, t ex lågenergihus och miljöanpassade transportmedel ett nytt målprogram utformas för perioden som en fortsättning på "Från kol till diamant"

8 Utbildning Bland kommunens viktigaste grunduppgifter ingår tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och utbildning. Vi vill alla elever ska uppnå de mål som ger behörighet för vidare utbildning samt varje elev skall ha arbetsro och känna sig trygg. Nolltolerans mot mobbning i våra skolor skall gälla. Alliansen vill : skola och barnomsorg ska kvalitetsförstärkas forts etablering av friskolor eller intraprenader stimuleras inom kommunen man ska ha samma möjligheter välja grundskola för sina barn, oavsett var i kommunen man bor vårdnadsbidraget ska vara kvar fler vuxna finns i skolmilj ön insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder i våra skolor. barnomsorg ska även i möjligaste mån kunna erbjudas föräldrar med obekväma arbetstider utbildningarna i kommunen ska ske i samarbete med det lokala näringslivet, med anknytning tilllärlingsutbildning raktionskraften för Kullagymuasiet ökas med hj älp av riktade insatser Erik Ruth förstärks som kulturhus Omsorg och trygghet för de äldre Grunden för arbetet inom äldreomsorgen är valfrihet och trygghet. Det finns en lång rad olika valmöjligheter inom boenden och hemtjänst med hjälp av många fristående aktörer. Vård och omsorg tillhör de högst prioriterade områdena får oss i alliansen. Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) tillämpas redan idag i vår kommun och det ska vi fortsätta med. Alliansen vill : det ska finnas valfrihet välja ur hela serviceutbudet och det införs en vårdpeng inom hemvården frivilliga vårdinsatser och anhörigvård ska stödjas det planeras för nya vårdboenden

9 metoder och tjänster utvecklas för underlätta boende i hemmet det ges förutsättningar för skapa fler trygghetsboende i kommunen samarbete ska råda mellan kommunen och fastighetsägarna så lägenheter byggs samt anpassas för äldre och personer med funktionsnedsättning. resande med kollektivtrafik för kommuninvånare som fyllt 75 år underlättas personaltätheten ökas i vård och omsorg Fastigheter, teknik och miljö De kommande åren behöver vi målmedvetet arbeta med lokaleffektivisering. För nå bästa möjliga lösning måste lokaler och utrustning kunna samutnyttjas mellan förvaltningar men också med den privata sektorn. Kommunens raktivitet för boende och näringsverksamhet är helt beroende av utmärkta kommunikationer och god teknisk service. Tillväxt och utveckling av Höganäs måste givetvis gå hand i hand med hänsynstagande till miljön. Alliansen vill : fastighetsbeståndet optimeras och samutnyttjas. tillgänglighetsfrågor ska beaktas redan i och med ansökan av bygglov. det ska finnas bostäder till våra unga kommuninvånare det ska vara rent, snyggt och tryggt på gator, torg, parker, hamnar, naturornråden och stränder - året runt underhållet av grön- och parkområden förbättras underhållsplaner upprättas för kommunens fastigheter det ska finnas välutrustade, säkra och lättillgängliga lekplatser. det sker en forts utveckling av cykelvägar i hela kommunen kommunen aktivt ska verka för den nya väg 111 förlängs norrut, den så kallade helhetslösningen kommunen verkar för en spårbunden trafik skötseln av stränderna prioriteras, med sikte nå ED-standard på våra 5 prioriterade stränder

10 kommunens ven, renhållning och återvinning ska vara sj älvfmansierad och präglas av valfrihet, miljötänkande och låga taxor ett realistiskt kretsloppstänkande ska prägla kommunen Höganäs kommun föregår med gott exempel genom central upphandling av miljövänliga och närproducerade produkter inom ramen för LOU. kommunens översiktsplan samt en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby ska fårdigställas under mandatperioden råmark säkras även till byggnation av villabostäder och näringsverksarnhet utbudet och tillgängligheten av kollektivtrafiken ökar det arbetas med öka tillgängligheten för personer med funktionshinder Kultur och fritid Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle. Våra långa, fina stränder, satsningar på keramiknäringen och Höganäs Sportcenter utvecklar Höganäs raktionskraft. Barn och ungdomar saknar till skillnad från vuxna egna medel finansiera sin fritid vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar. Därför ska subventioner främst riktas till barn och unga. Alliansen vill : kommunen fortsätter stötta Keramiskt Center etapp 2 av utbyggnaden av Höganäs Sportcenter står färdig 2014 minst I konstgräsplan färdigställs vid Höganäs Sportcenter under 2011 alla invånare ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitetsinriktad biblioteksverksarnhet vårt kulturarv visas med spärmande och pedagogiska utställningar de lokala konstnärerna lyfts fram vid kommunala konstinköp kommunens föreningsstöd i huvudsak ska riktas till ungdomarna en aktivitetsplats skapas för t ex skateboard, inlines eller BMX idrotts- och friluftsanläggningar samt vandrings-, cykel- och ridleder ska vara väl underhållna och ändamålsenliga

11 vår biografs fortlevnad säkras Vikvallas idrottsplats utvecklas tillgången till mötes- och aktivitetslokaler i de olika kommundelarna säkras det etableras en ridskola i kommunen Näringsliv och turism Företag ska med lätthet kunna få kontakt med kommunen. Ett större antal företag etablerade i Höganäs innebär nya arbetsmöjligheter öppnas upp och fler människor kommer i arbete. Turism ska betraktas som en näringslivsfråga - turism ger arbetstillfällen och ökade intäkter. Alliansen vill : nyföretagande och företagsetablering ska underlättas ytterligare kommunen tillhandahåller en besöks guide för personer med funktionsnedsättning kommunen hjälper till med skapa ett forum för etablerade och nystartade företag det kontinuerligt ska föras en god dialog med företagare i kommunen för en gemensam utveckling utbyggnad av kommunikationsleder till Höganäs Design Outlet ska prioriteras kommunen ska vara behjälplig vid ansökningar om EU-medel till olika projekt kommunen och besöksnäringen samarbetar för öka utbudet och handeln i Höganäs Höganäs ständigt ska ligga i topp i näringslivsrankuingen datakommunikationssystemet byggs ut i kommunen och fiber till alla möjliggörs småföretagande och besöksnäring stimuleras våra jordbruk ska kunna utvecklas med kompletterande verksamhet kommunen är positiv till närproducerat och gårdsförsäljning

12 Kommunala bolag Våra kommunala bolag, Höganäshem AB, Höganäs Energi AB och Höganäs Fjärrvärme AB, vill vi fortsätta äga en majoritet av. Det är av värde för våra skebetalare vi har kontroll över taxorna när det gäller Höganäs Fjärrvärme AB. Höganäs kommun är den största kunden och det faktmn vi har en låg taxa är en bidragande del av den raktiva marknad vi kan erbjuda investerare och exploatörer. Det samma gäller Höganäs Energi AB. När det gäller Höganäshem vill vi minska dominansen på marknaden. Vi vill sälja ut fler bostäder. Att vi har ett eget bostadsbolag är positivt på många sätt. Vi har ett verktyg använda i tider av lågkonjunktur. Vårt sociala åtagande blir lättare när vi själva kan råda över bostäder på detta sätt. Kommunen äger delar i NSR (Nordvästra Skånes RenhålInings AB) och Sydven. För ett forts delägarskap i NSR ska vi kunna konstatera det ger kommunen fördelar som uppväger och ger mervärden i förhållande till stå fri från NSR. Kommunen äger helt eller delvis följande bolag: Höganäshem Höganäs Energi AB Höganäs Fjärrvärme AB Sydven NSR Höganäs hamnbolag Alliansen vill : den politiska ledningen ger tydliga ägardirektiv till de kommunala bolagen årligen ägandet i bolagen ska vara så kostnadseffektivt och balanserat som möjligt och gagna Höganäs kommun och dess invånare bolagen drivs på marknadsmässiga villkor de kommunala bolagen ger en rimlig avkastning

13 Vad vill vi där du bor? I Mölle vill vi Förnya befintliga detaljplaner med syfte utveckla hamnområdet samt genom planläggning ge Grand Hotell möjlighet fortleva som hotell. Vi vill också möjliggöra nybyggnation öster om Gylleröd i syfte få fler åretruntboende och därmed underlag för utökad service. I Nyhamnsläge vill vi Planera för nytt bostadsområde öster om Nyhamnsskolan på båda sidor av vägen. Verka för större trafiksäkerhet på väg 111. Tillsammans med Trafikverket finansiera en cykelväg till Brunnby. Verka för helhetslösningen av väg 111, dvs. en dragning öster om Nyhamnsläge. Planera för möjligheten bygga hyreslägenheter. I Arild vill vi Säkerställa en samlingslokal för ortens invånare. I Strandbaden vill vi Verka för helhetslösningen av väg 111, gå öster om Strandbaden. IJonstorp vill vi Bygga ut skolan och möjliggöra än mer nybyggnation och inflyttning. Förstärka och försköna torgrummet vid IeA. Planera för möjligheten bygga hyreslägenheter. Samfinansiera med vägverket en cykelväg till Höganäs. Få till en trafiklösning vid RånneskolanJJonstorpsvägen. I Mjöhult vill vi Planera för nybyggnation och inflyttning. I Farhult vill vi Släppa fram nybyggnation i östra delen. Färdigställa cykelväg till Jonstorp via Norra Häljaröd. I Viken vill vi Utveckla Vikvalla idrottsplats. I stillsam takt fortsätta bygga ut Vikens Ry. Skapa ett handelsområde och centrum runt Statoil och Jollen. Bygga lägenheter och villor söder om Statoil. Utreda möjligheten till en utbyggnad av hamnen i harmoni med idyllen i gamla Viken. Försköna rondellen i söder. Verka för skyltning mot Viken där KarIsfaJtsvägen korsar väg 111. Integrera gamla väg 111 i Vikens tätort även med hänsyn tagen till framtida spårbunden trafik. Verka för en planläggning så Viken har ett fullgott serviceutbud. I Lerberget vill vi Planera för utbyggnad av sydöstra, Östra Lerberget. Verka för ett utbud av flerbostadshus och villor. Ett område skall säljas till raberat pris för dem som vill satsa på miljöhus och passivhus.

14 I Höganäs vill vi Färdigställa hamnområdet steg tre med hotell- och konferensverksamhet och med beaktande av hamnverksamheten. OBS! Denna punkt är inte Folkpartiet med på. Färdigställa Kvickbadet till Sveriges bästa citybeach med blå flagg. Bebygga Oden och Balder. Att planerna får byggande av nya bostäder i kvarteret Orion (konsumfastigheten) prioriteras Ta fram en plan får kv. Flora med möjlighet till bostäder och handel. Bygga fler seniorbostäder sidan om vårdboendet Sälgen. Bygga en helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, norr om väg 112. Etablera ett handelsområde som en del av Trädgårdsstaden närmast väg 112. Förtäta Höganäs övre, Sjöcronaområdet, få till stånd byggnation på tomma tomter, som gamla Sjöcronahemmet och Ruuthsgården. Utveckla Pålstorp som handel och fåretagsområde. F örsköna samtliga rondeller och infartsvägar Utveckla och fårsköna Tivoliparken Möjliggöra Sveriges bästa outletområde, ett köpcenter på ca kvm där design, kvalitet och outlet är ledorden, Höganäs Design Outlet. Förverkliga ett Keramiskt Center. Säkerställa grön- och rekreationsområden. Planera får möjligheten bygga hyreslägenheter. Verka får en dragning av väg 111 utanfår orten. Planera får ett kallbadhus inom etapp 2 i hamnområdet, Kvickbadet. Höganäs Peter Kovacs (m) Ulf Molin (c) Barbara Struglics-Bogs (Kd) Göran Olsson (Fp)

15 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG SAMNlANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatw:n Dm 2011/KKA093 Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltnlligen har lämnat förslag på avtal avseende den lokab kollektivtrafiken (Flexlinjen) inom Höganäs tätort. Det nya avtalet innebär bland annat bestämmelser om avgiftsfria resor på Flexlinjen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 mars 2011, 45, Samhällsbyggnads förvaltningens ~änsteskrivelse den 1 mars 2011, Förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafil<en inom Höganäs tätort. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet ingå avtal med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag, till satnhällsbyggnadsförvaltningens anslag för kollektivtrafil< anslå 62,5 tkr år 2011 samt 125 tkr från och med år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel reserverade för olika vallöften inom kommunstyrelsens budget för egen verksamhet, försöket med de avgiftsfria resorna på Flexlinjcn ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltn1ngen och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ett år efter införandet. Beslutet ska skickas till I Sign IUtdragsbestyrkande

16 @ ~ HÖGA NÄS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT sid 5 (12) SAMlVL\NTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum Dru:2011/KKA093 Avtal med Skånetrafiken om lokal kollektivtrafik (Flexlinjen) Sammanfning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafiken (Flexlinjen) inom Höganäs tätort. Det nya avtalet innebär bland annat bestämmelser om avgiftsfria resor på Flexlinjen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2011, Förslag på avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta ingå avtal med Region Skåne, genom SkånetrafIken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag, till samhällsbyggnadsförvaltningens anslag för kollektivtrafik anslå 62,5 tkr år 2011 samt 125 tkr från och med år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel reserverade för olika vallöften inom kommunstyrelsens budget för egen verksamhet, försöket med de avgiftsfria resorna på Flexlinjen ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltllingen och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott ett år efter införandet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen I Utdragsbestyrkande

17 (io 11/läC:/JOCJ.3 HÖGANÄS KOMMUN Kommunstyrelsen Förlängning av avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort samt överenskommelse med Skånetrafiken om införandet av avgiftsfria resor på Flexlinjen. Nuvarande avtal avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort (Flexlinjen) mellan SkånetrafIken och kommunen löper ut vid halvårsskiftet 2011 och kommunen har hos SkånetrafIken aktualiserat en fortsättning av trafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har jämsides och på uppdrag av kollununledningen kontaktat SkånetrafIken för förbereda införandet av avgiftsfria resor för alla på Flexlinjen, ett inför valet 2010 givet vallöfte. Avsikten med de avgiftsfria res01na är förstärka den positiva resandeutvecklingen för linjen och ytterligare stimulera ett miljövänligt lokalt kollektivtraflkresande. SkånetrafIken har i skrivelse den 7 feb 2011 redovisat de ekonomiska förutsättningarna för införa avgiftsfritt resande på Flexlinjen, saint den 18 feb 2011översänt förslag till nytt avtal med kommunen för Flexlilljen, synkroniserat med slutdatum för SkånetrafIkens trafikeringsavtal med entreprenören Bergkvarabuss. Avgiftsfria resor SkånetrafIken bedömer ett borttagande av avgiften på Flexlinjen, enligt utgrdat vallöfte, ökar antalet resor med ca per år vilket med föreslagen ersättning, 70 % av kontantpriset för en zon per resa, medför en årlig kommunal merkostnad i storleksordningen kronor. I budgeten 2011 och plan finns upptagen 500 tkr vartdera året under kommunstyrelsens egen verksamhet för olika vallöften, t.ex. avgiftsfria resor för alla på Flexlinjen, trådlös internät m.fl. Förslaget om avgiftsfria resor på Flexlinjen föreslås finansieras inom ramen för dessa medel. Avtalsförslag SkånetrafIkens redovisade avtals förslag om den fortsa trafiken på Flexlinjen är tidsmässigt kopplat till regionens avtal med upphancuad entreprenör och löper från till Utformningen följer i stort nu löpande avtal, men med tillägg för kommunens erbjudande om "gratisresor", samt kommunens ersättning för egenavgifter för Grdtjänstresor med Flexlinjen som redan i nuvarande avtal åker avgiftsfritt, föreslås öka från kr till kr per år. Vidare "gratisresor" för alla införs retroaktivt redan från den 3 april Höganäs kommun e Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

18 HÖGANÄS KOMMUN Kommunens kostnadsersättning till Skånetrafiken, i nuvarande 3 åriga avtal, har stegvis minskat från kr år 1 till kr år 3. I Skånetrafiken förslag till nytt avtal ligger ersättningen för trafiken på kr per år + ca kr för kommunens erbjudande om "gratisresor". Förslag till beslut Samhälls byggnads förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta träffa avtalmcd Rcgion Skåne, genom Skånetrafiken, om lokal kollektivtrafik inom Höganäs tätort enligt upprättat förslag anslå samhällsbyggnadsfö1"valtningen kronor år 2011 och kronor fr.o.m. år 2012 för finansiering av avgiftsfria resor på Flexlinjen, samt anslaget finansieras genom ianspråktagandet av kommunstyrelsens medel avsedda för olika vallöften. Samhällsbyggnadsfö1"Valtningen.. --K,~l:-::;tc..:.'N,~\- :k Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef 'J~Q-f \\)\,t,.,/."",( ~lar---- Ulf terzon planeringsstrateg Höganäs kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Höganäs Tel Fax Internet

19 AVTAL l (4) mellan Höganäs kommun, org nr , nedan benämnd kommunen och Region Skåne, genom Skånetrafiken, org nr , träffas härigenom följande, AVTAL avseende den lokala kollektivtrafiken inom Höganäs tätort. 1. BAKGRUND Skånetrafiken och kommunen är överens om tillsammans utveckla en lokal busslinjetrafik inom Höganäs tätort. En viktig målsättning förutom ordinär lokaltrafik, är kunna erbjuda en anpassad busstrafik som på sikt ersätter allt fler färdtjänstresor inom tätorten. Genom parterna gemensamt driver en lokal flexlinje har förutsättningar skapats för vidareutveckla den lokala kollektivtrafiken i kommunen. 2. TRAFIKEN Trafiken körs enligt tidtabell. Förändringar i trafiken planeras och genomförs i samråd mellan Skånetrafiken och kommunen. I den fastställda linjedragningen kan vissa hållplatser trafikeras enbart efter förbeställning, antingen per telefon eller till bussföraren vid påstigning. Avvikelser från den fastställda linjedragningen ska kunna ske för hämta eller lämna färdtjänstlegitimerad resande vid entre eller på bestämda mötespunkter. Rättigheten till denna service prövas av kommunen genom särskild legitimering. Avvikelse från linjen kräver förbeställning via beställningscentral. Skånetrafikens allmänna resevillkor tillämpas. Kommunen erbjuder dessutom alla resenärer med Flexlinjen till resa på... /....

20 AVTAL 2 (4) kommunens bekostnad. Resenärerna som inte innehar period- eller serviceresekort erhåller en biljett av föraren vid påstigandet. För antalet utlämnade biljetter ersätter kommunen Skånetrafiken med 70% av gällande kontantpris för en zon. För resande med Periodkort gäller kortet viseras på vanligt sätt med bussens kortläsare. För resande med Serviceresekort gäller uppvisande av serviceresekortet för föraren är giltigt färdbevis både för resenären och för ledsagare. 3. ORGANISATION OCH ANSVAR Skånetrafiken är huvudman för trafiken och verkställer upphandling och tecknar avtal med trafikentreprenör. Planering och årlig drift ska följa Skånetrafikens ordinarie trafikplaneringsprocess. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med kommunen. Avvikelser eller förändringar som påverkar kommunens åtagande enligt detta avtal kräver kommunens godkännande. Kontaktperson från kommunen mot Skånetrafiken är kommunledningskontorets planerings sekreterare. För hållplatsarrangemang och andra tillkommande investeringar i infrastrukturen gäller samma ansvarsfördelning mellan kommunen och Skånetrafiken som för övrig regional och lokal kollektivtrafik. Kommunen ska genom utformning av färdtjänstregler verka för och stimulera en övergång från taxiresor till den lokala busstrafiken. 4. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Trafiken ska ingå som en del i Skånetrafikens samlade trafikutbud och information om trafiken ska finnas tillgänglig i alla de sammanhang Skånetrafiken normalt erbjuder......,.1,.. ",..

21 AVTAL 3~ 5. FINANSIERING Skånetrafiken som huvudman för trafiken har tillsammans med kommunen vidareutveckla tätortstrafiken i Höganäs. Under avtalstiden lämnar kommunen ett utvecklingsbidrag till trafiken, samt ett miljöbidrag för biogasdrift på Flexbussen. Kommunen ersätter även Skånetrafiken för egenavgifter avseende färdtjänstresor och för erbjudandet alla resenärer på Flexlinjen åker på kommunens bekostnad. 6. FAKTURERING Skånetrafiken fakturerar kommunen kvarttalsvis i efterskott enligt nedanstående tabell: Driftbidrag per kalenderår kr Miljöbidrag per kalenderår kr Egenavgifter för färdtjänstresor per kalenderår kr Erbjudande om Hgratisresor H : Antal utlämnade biljetter enligt redovisning x kontantpris en zon x 0,7? kr 7. ÖVRIGT Part är befriad från fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om sådant utförande hindras till följd av händelse utanför parts kontroll såsom krig, myndighetsbeslut, inskränkningar i tillgången till eller förfoganderätten över drivmedel, störningar i den allmänna ordningen eller arbetskonflikt som inte orsakats av parten i fråga. Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av skiljemän, enligt vid tvistetillfället gällande svensk lag därom. Skiljenämnden ska ha sitt säte i Malmö..... /....

22 AVTAL 4 (4) 8. AVTALETS GILTIGHET Avtalet träder i kraft sedan det undertecknats av behöriga firmatecknare hos båda parter. Avtalet gäller från l juli 2011 till 30 september Erbjudandet om "gratisresor" gäller dock retroaktivt från införandet den 3 april 2011 till 30 september Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka parterna tagit var sitt. Höganäs Höganäs kommun Hässleholm Skånetrafiken Peter Kovacs, kommunstyrelsens ordf. Göran Lundblad, t.f. Trafikdirekör

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M)

Sammanträdes datum 2011-03-01 HÖGANÄS KOMMUN. Peter Kovacs (M) ~..) sid 1 (39) KO~lML'NS1YRELSEN SAMrvL\NTR1\DESPROTOKOLL ~. Sammanträdes datum 2011-03-01 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej ~änstgörande ersättare Övriga Sekreterare Sammanträdestid

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer