Göran Björklund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-25. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälan av delegationsbeslut a) Delegation för upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset (Beslutsdag , ärende 3/2013) (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna) Kc 2 Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen. (2013/KS ) Kc 3 Arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås Stad upphör (2013/KS ) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden: a) Ställe/lokal där de äldre skall kunna komma och få professionell hjälp att aktivera sig. (Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen). (2013/KS ) b) Representation i Centrala Pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet. (2010/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a-b till handlingarna) KU 2 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor. (2013/KS ) M 1 Överenskommelse med Vägverket om genomförande av ny cirkulationsplats i anslutning till Filtret 5. (2009/KS ) M 2 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus för år (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) M 3 Hulta kolonilotter. (2013(KS ) M 4 Ny infartsväg för fastigheter inom kv. Hevea på Nordskogen. (2012/KS ) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärende: a) Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland (2013/KS ) (Bil) (Förslag: a till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor - upptagande av lån. (18 oktober 2013 Ärende 16/2013: Upptagande av lån 400 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 21 oktober 2013 lån på 400 mnkr. 300 mnkr avser omsättning av befintligt lån och 100 mnkr avser nyupplåning). (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna) E 3 Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen (2013/KS ) E 4 Anslagsframställning för ny förskola vid Milstensgatan på Boda (2012/KS ) E 5 Anslagsframställning för ny förskola vid Johannelundsgatan på Sjöbo (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) E 6 Förhöjd limit i Internbanken - Sandhultsbostäder (2013/KS ) (Bil) SP 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Ärendet utgår, skall vara ett anmälningsärende, se SP 6 a) Överflyttning av ärende angående informationsmöte till Samhällsbyggnadsnämnden (2013/KS ) b) Strandskyddsdispens (Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS samt 2013/KS under perioden ) (2013/KS m fl c) Strandskyddsdispens (Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS samt 2013/KS under perioden ) (2013/KS m fl (Förslag: b-c till handlingarna) SP 2 Yttrande över betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (2013/KS ) SP 3 Yttrande över detaljplan för del av Viared 8:118 (Viared 5:1 Segloravägen) (2013/KS ) SP 4 Yttrande över remiss: Gemensam regional avfallsplan. (2013/KS ) SP 5 Yttrande över detaljplan för del av Hedared, Hedareds kyrkogård. (2007/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) SP 6 Anmälningsärende a) Överflyttning av ärende angående informationsmöte till Samhällsbyggnadsnämnden. (Ärendet överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning) (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

7 Kc 1 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

8 Kc2 BESLUTSFÖRSLAG Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen Det är de politiska partierna som träffar överenskommelse om villkoren för det politiska arbetet och som också nominerar sina företrädare. Det administrativa stödet är inte personligt till kommunalråd/gruppledare, utan är mer generellt till sin karaktär. Ett politiskt parti och en företrädare kan ha olika uppfattningar om hur ett administrativt stöd skall användas, utan att Kommunstyrelsen för den skull skall ändra/göra tillägg till förutsättningar givna i den politiska överenskommelsen. Om det administrativa stödets utformning behöver preciseras för att kunna följas upp och utvärderas, kan detta behandlas i de politiska förhandlingarna inför en ny politisk överenskommelse. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen vidtar ingen åtgärd med anledning av inkomna skrivelser Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Göran Björklund, tfn Datum/avdelningschef: /GB

9 PM 1 (1) /KS Göran Björklund Tfn Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen De politiska partiernas företrädare i Kommunstyrelsen (kommunalråd och gruppledare)) har ett administrativt stöd. Alla partier utom Sverigedemokraterna får del av stödet via fyra st anställda Blocksekreterare (två per politiskt block). Sverigedemokraterna erhåller motsvarande proportionellt stöd genom köp av tjänsten direkt från partiet. Sverigedemokraterna gruppledare i Kommunstyrelsen har skrivit och meddelat att den köpta tjänsten inte är till någon hjälp i det politiska arbetet och att Kommunstyrelsen borde ompröva beslutet om utbetalning av dessa pengar. Sverigedemokraterna i Borås har yttrat sig över skrivelsen och framfört att pengarna används så som det regleras i den politiska överenskommelsen.

10 Yttrande 2013/KS0383 Arbetsgrupp Kommunchef Händelse Ärende: Om odaterad, ej undertecknad skrivelse om entledigande Rubrik: 2. Yttrande över Blocksekreterarservice från Sverigedemokraterna Inkom datum: Svarsdatum: Ext.organisation: Sverigedemokraterna Ext. person: Patric Silfverklinga Adress: Postnr: Postadress: E-post: Infogade filer: Ja Diariets anteckningar: Ärendeinformation Diarieplan: Handläggare: 101 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige Göran Björklund/BKMAN Behörighet/Versionshantering Skapat av: Diariet, :09 Säkerhetsnivå: Fritt Alla med läsrättighet: Alla med skrivrättighet [sysadm] (och läsrättighet): Spara versioner: Nej Senast ändrat av: Text: Vidarebefordrat av Göran Björklund/BKMAN på : Från: SD Borås Till: Datum: :09 Ärende: Re: Tillfälle till yttrande; Blocksekreterarservice Hej Pengarna som SD Borås erhåller från kommunen i den så kallade blocksekreterarservicen används så som det regleras i den politiska överenskommelsen. Vill härmed dementera att dessa pengar skulle ha används till något annat. Passar även på och begär att få tillgång till den överenskommelse som slöts mellan SD Borås och kommunen angående att SD inte beredes plats i några nämnder. Mvh

11 Patric Silfverklinga Ordförande SD Borås :24 skrev Bif finns en skrivelse från Ulla-Britt Åsen, gruppledare i Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna, bl.a. om utebliven Blocksekreterarservice. Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över skrivelsen i den del som gäller Blocksekreterarservice. Stadskansliet Göran Björklund Kommunsekreterare Bifogade filer ks0383_1.pdf (23 KB) (See attached file: GBJD97GAN5.pdf) Infogade filer GBJD97GAN5.pdf (23 KB)

12

13

14

15 Kc3 BESLUTSFÖRSLAG Arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås Stad upphör Kommunstyrelsen föreslås besluta: Arbetsgruppen för Medborgardialog i Borås Stad som representeras av Tom Andersson (MP), Mohammed Kossir (S), Anita Spjuth (V), Jaana Ben Maaouia (Vägv), Anne-Marie Ekström (FP), Maj-Britt Eckerström (C), Ulla- Britt Åsén (SD), Åke Ekvad (KD) och Gunvie Peeker (M), upphör och ersätts av Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgardialog Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Camilla Christensen, tfn Datum/avdelningschef: /GB

16 KU 1 a-b) anmälningsärenden (Bilagorna a-b finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a- b till handlingarna)

17 KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan därmed anställa genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Motionen är besvarad Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS0487 Programområde: 3 Handläggare: Eva Andreasson, tfn Datum/avdelningschef: /Ingegerd Eriksson

18 /KS (2) Kommunfullmäktige Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att - Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner. Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till motionen. Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll när det gäller att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten. Frågan om hur barn bemöts beroende på kön ingår också i förskolans uppdrag enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och den lagstiftning som reglerar huvudmannens ansvar. I det inledande avsnittet i läroplan för förskolan, Lpfö 98, nämns särskilt att Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller. I strävansmålen anges att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen och Skollagen anger huvudmannens ansvar för främja lika rättigheter och möjligheter, samt att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska också redovisa vilka åtgärder som har genomförts.

19 /KS (2) Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur förskolor och skolor systematiskt kan arbeta med jämställdhet. talldhet/systematiskt-arbete Kommunstyrelsen menar att förskolans uppdrag när det gäller jämställdhetsfrågorna är mycket tydligt och det finns också bra stödmaterial som kan användas för att utveckla arbetet. Nämnderna har ansvaret för verksamheten och avgör vilka kompetenser som behövs för att leva upp till bestämmelserna i styrdokumenten. Nämnderna kan därmed anställa genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Kommunstyrelsen anser dock att Stadsdelsnämnden Norr ska belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan därmed anställa genuspedagoger om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Motionen är besvarad KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén (S) Kommunalråd Ingegerd Eriksson Enhetschef

20 MOTION Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön de har, dvs socialt konstruerat. Flickor och pojkar skolas redan i unga år in i traditionella roller. Borås Stad har medverkat i Program för Hållbar jämställdhet (Håj) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan I delrapporten Vad vinner vi på att investera i skolan, och godkända betyg i 9:an?, framtagen av Borås Stad, beskrivs hur samhället, skolan och föräldrarna har olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkar förväntas vara mer högljudda, busiga och förväntas inte kunna sitta still. Flickor förväntas istället vara tysta, snälla och ordentliga. Pojkar får mer negativ förstärkning, de får fler tillsägelser och får höra sina namn oftare än flickorna. Pojkar tillåts ta större utrymme än flickorna, skämta, busa och skoja mera 1. Tyvärr sätts könsrollerna redan när våra yngsta leker. De lär sig tidigt på förskolan hur en pojke ska leka våldsamma lekar medan flickor ska vara lugna och leka med dockor. Detta är något som präglar dem i resten av deras liv och gör att de kommer att falla in i traditionella mönster. Så borde det inte vara. Genom att behandla barnen utifrån samma grund med ett genusperspektiv redan tidigt på förskolan och sedan genom hela skolgången skulle man kunna få fram den fulla potentialen hos varje individ, detta genom att man behandlar barnen efter person och inte efter kön. Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog kan vi stödja arbetet med jamställdhet i våra förskolor. Målet är att barn och elever ska kunna utvecklas utan begränsning av traditionella förväntningar och roller. Alla lekar ska vara öppna för alla, personalen ska få stöd i att inte göra skillnad utifrån genus på flickor och pojkar. Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att: - Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner. Morgan Hjalmarsson (FP) 1 Vad vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an?, Delrapport inom projektet hållbar jämställdhet Smart ekonomi, Borås Stad,

21 REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (2) Datum /KS0487 Kvalitet och utveckling Eva Andreasson, tfn Motion: Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Inkomna yttranden i sammanfattning Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen Motion Genuspedagoger i förskolan. Nämndens yttrande i sammanfattning Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget och att det borde vara självklart att våra barn behandlas lika oavsett vilket kön de har. Ett av förskolans övergripande mål i läroplanen finns under Normer och värden. Där står det Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Förskolan jobbar alltså redan med denna fråga och frågan genomsyrar alla aktiviteter i verksamheten. Att införa ett särskilt uppdrag till något som redan är implementerat ses som en åtgärd utan större effekt. En genuspedagog skulle sannolikt generera en merkostnad, utan att i större grad påverka utvecklingen i förskolan. Stadsdelsnämnden Väster Motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor avstyrkes. Nämndens yttrande i sammanfattning I motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor framhålls att barn i förskolan behandlas olika beroende på vilket kön de har. Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog förväntas arbetet med jämställdhet stödjas. Verksamheten menar att målet i Förskolans läroplan, att sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för människors lika värde oavsett bl.a. kön, är mycket tydligt. Alla som arbetar på förskolan ska följa läroplanen och förskollärare har adekvat utbildning för att nå målet. Verksamheten anser därför inte att genuspedagoger ska anställas på alla förskolor i Borås. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor. Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen

22 REMISSAMMANSTÄLLNING 2 (2) Datum /KS0487 Kvalitet och utveckling Eva Andreasson, tfn Nämndens yttrande I motionen föreslås att varje förskola ska ha en genusansvarig pedagog för att stödja arbetet med jämställdhet i förskolorna. På förskolorna i Öster finns i dagsläget ett fåtal genuspedagoger. Motionärens förslag innebär att fler genuspedagoger behöver utbildas på sikt. För Stadsdelsnämnden Öster handlar det om mellan personer. Mot bakgrund av Borås Stads höga ambitioner när det gäller jämställdhet ställer sig Stadsdelsnämnden Öster positiv till motionen. Ungdomsrådet Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget vill lämna följande synpunkter när det gäller motionen. Ungdomsrådet anser att tiden i förskolan är viktigt för barns utveckling. Det är i förskolan man lär känna sina första vänner och man utvecklar sin sociala kompetens. I förskolan behöver man få lika möjligheter oavsett kön. Ungdomsrådet anser att det ska vara en självklarhet att man i förskolan arbetar med genusfrågor, det ska ingå i det vardagliga arbetet. Alla pedagoger bör ha kunskap om genusfrågor och förhållningssätt. I förskolan ska barn få var barn och leka med de leksaker de själva vill leka med. De ska bemötas utifrån sin personlighet inte utifrån sitt kön. Detta ska alla i förskolan arbeta med och ha kunskap om och det ska inte behövas en särskild pedagog för detta. Ungdomsrådet ser tillbaka på sin egen tid i förskolan och upplever att det har varit en värdefull och lärorik tid på alla sätt. Ungdomsrådet upplever att man i förskolan idag gör ett bra arbete med värdegrundsfrågor. Ungdomsrådet lyfter också tankar kring vilket typ av uppdrag genuspedagoger skulle ha och hur arbetet ska vara utformat. Ledamöterna anser att det är bättre att stärka hela personalgruppen istället.

23 M 1 BESLUTSFÖRSLAG Tilläggsavtal mellan Trafikverket Region Väst och Borås Stad för nya åtgärder i cirkulationsplatsen i anslutning till Filtret 5. Borås Stad har utfört arbetet av cirkulationsplatsen vid kvarteret Filtret i Borås. Cirkulationsplatsen ligger inom statligt vägområdet, vilket innebär att Trafikverket ska ta över framtida drift och underhåll av detta. Vid gemensamma syn på platsen konstateras brister som behöver åtgärdas före ett överlämnande av väghållaransvaret för cirkulationsplatsen till Trafikverket. Kommunen Ersätter Trafikverket Region Väst med (fyrahundratusen kronor) kr för åtgärdande av brister i efterskott mot faktura. Avtal har upprättats av Trafikverket i september månad. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Godkänna avtalet med Trafikverket Region Väst Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2009/KS Programområde: 2 Carol Jarpa de Emilson:, 8279 Datum/avdelningschef: Tf Carol J.E. / 8279

24

25

26 M 2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2014 Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, 21, att vid varje kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i SCB: fastighetsprisindex för Västsverige. Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2013 bygger på 2012-års marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet. För friköp av tomträtter 2013 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har följande försäljningspriser gällt; - Bosnäs, byggrätt på 100 m², kronor; - Bosnäs, byggrätt på 60 m², kronor; - Viareds sommarstad, kronor. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden :a kv 2013 har en prisökning av småhus skett på ca 1 %. För 2014 års försäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2012-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 1 %, vilket motsvarar prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex för Västsverige. Även friköpspriserna för 2014 för tomträtterna och kvarvarande arrendetomter inom fritidshusområdena Bosnäs och Viared bör räknas upp med prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex, 1 %, jämfört med 2013 års friköpspriser. Med 1 % prisökning blir priserna då: - Bosnäs, byggrätt på 100 m², kronor; - Bosnäs, byggrätt på 60 m², kronor; - Viareds sommarstad, kronor. Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM

27 Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunen justerar från 1 januari 2014 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter, småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan angivna principer och angivna priser Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarssonb Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare: Anders Graad, tfn 7296 Datum/avdelningschef: /Tf Carol Jarpa de Emilson, tfn 82 79

28 PM Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2014 Fastighet Småhustomter 2012-års m.tax.v x års m.tax.v x 0,8 x 1,01 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris Fornborgen Bankkontot Sparbössan Azimuten Temperaturen Fyrkanten Radhustomter 2012-års m.tax.v x års m.tax.v x 0,7 x 1,01 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris Armringen Femtioöringen Bankdisken Hastigheten Folkvisan Fritidshustomter Försäljningspris 2013 Försäljningspris 2014 Bosnäs (byggrätt 100 m²) Bosnäs (byggrätt 60 m²) Viared Markavdelningen

29 M 3 BESLUTSFÖRSLAG Hulta odlingslotter Ett område invid Hultagatan har tagits i anspråk som odlingslotter. Området som är ca m 2 är detaljplanelagt för sådant ändamål men några upplåtelseavtal med de ca 25 personer som nyttjar marken finns inte (se bifogad karta). Det har inkommit många klagomål från grannar på hur området används och sköts. De försök att styra upp markanvändningen har misslyckats. Under hösten 2013 sattes skyltar upp där de som nyttjar marken uppmanades att kontakta kommunen för att organisera verksamheten på ett lämpligt sätt. Under försommaren 2013 kom representant från kommunen överens med brukarna om att området skulle vara uppröjt vid septembers månads utgång och att föreningsbildning, markupplåtelse etc skulle ske under kommande vinterhalvår. Den överenskomna uppröjningen har dock inte genomförts ännu. Då området är synnerligen ovårdat måste en uppröjning ske. Om det finns intresse av att därefter nyttja området för odling får de intresserade anmäla sig till kommunen och bilda en förening i vanlig ordning. Kommunen tecknar därefter ett arrende med föreningen om marken. För att verksamheten skall kunna organiseras på detta sätt krävs att området mäts upp och en lämplig uppdelning av odlingslotter görs. Kostnaden för uppröjning uppskattas till kronor och kostnaden för erforderliga mätningsarbeten uppskattas till kronor. Dessa kostnader föreslås tas ut i ev kommande arrendeavtal. Markavdelningen samarbetar med LFF i detta ärende.

30 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Uppröjning av det aktuella området skall ske Kostnader för uppröjning och uppmätning om totalt ca kr tas ur markavdelningens driftbudget Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare:, tfn Datum/avdelningschef/Tf: /Carol Jarpa de Emilson

31

32 M 4 BESLUTSFÖRSLAG Utbyggnad av ny infartsväg för bl.a. fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) på Nordskogen I samband med utbyggnaden av den nya förbifarten på Sjöbo kommer befintliga infarter för fastigheterna Hevea 4 och 5 att stängas. Mellan fastigheterna anläggs nu en ny lokalgata som byggs ut i samma entreprenad som förbifarten. Kommunen har i förlängningen av lokalgatan låtit projektera en 400 meter lång väg, som ska försörja fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) med ny infart. Eftersom in- och utfartsförbud råder från väg 42 kommer vägen även att nyttjas som infart till fastigheten Hevea 6, som ägs av Borås Stad. För den nya infartsvägen kommer det att bildas en gemensamhetsanläggning, där berörda fastigheter ansvarar för framtida drift och underhåll. I området finns sedan tidigare två entreprenörer som dels arbetar med förbifart Sjöbo och dels med markförberedande åtgärder inför O-ringen För att undvika fler entreprenörer i området har kommunen låtit Veidekke Entreprenad AB och Servicekontoret komma in med anbud. Finansiering föreslås ske genom avsatta medel för projekt Förbifart Sjöbo. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen antar Veidekke Entreprenad AB:s anbud på kronor exklusive moms för utförande av ny infartsväg till bl.a. fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Peter Zettergren, tfn Datum/avdelningschef: Tf Markchef Carol Jarpa de Emilson/8279

33

34

35 E 1 a) anmälningsärende (Beslutsförslaget finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a till handlingarna) E 2 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

36 E3 BESLUTSFÖRSLAG Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Fördela statsbidrag till barnomsorgen avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan samt kvalitetssäkrande åtgärder enligt nedan: Stadsdelsnämnden Norr kronor Väster kronor Öster kronor Summa kronor Lena Palmén Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 3 Handläggare: Christina Anemo, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

37 Datum Dnr 2013/KS0636 Sida 1(1) Ekonomistyrning Christina Anemo, tfn Stadsdelsnämnden Norr Väster Öster Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014 Borås Stad kommer under 2014 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag till barnomsorgen för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder. För 2014 gäller följande preliminära belopp: Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: kr Kvalitetssäkrande åtgärder: kr Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket innebär att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av standardkostnaden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen för kommunerna. Statsbidragen fördelas, som föregående år, i sin helhet till stadsdelsnämnderna med resursfördelningsmodellen som grund. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska i likhet med 2013 användas till personalförstärkning i barnomsorgen vilket även inbegriper färre barn i barngrupperna. Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014: Inkomstbortfall Kvalitetssäkrande Totalt statsbidrag Belopp i kr maxtaxa åtgärder Sdn Norr Sdn Väster Sdn Öster Summa KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

38 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2014 Preliminärt utfall

39

40 3 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, bidragsåret Underlag för beräkning av standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, utjämningsåret 2014 Bilagor 1 Statsbidrag för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2 Maxtaxa och allmän förskola m.m. Information från Skolverket Förfrågningar, Statistiska centralbyrån Nina Grönborg Ingela Johansson Förfrågningar, Skolverket Johanna Killander Johanna Freed För information: Telefon: (vx) Telefax: E-post:

41 Tabell 1 Preliminärt utfall September Tabell 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2014 Kommun Folkmängd Standard Index Bidrag Korrig- Statsbidrag efter korrigering kostnad kr/inv. eringsförskola faktor kr/inv. kronor m.m. kr/inv. år 2014 Riket , , Stockholms län Botkyrka , ,9 0, Danderyd , ,8 0, Ekerö , ,5 0, Haninge , ,2 0, Huddinge , ,7 0, Järfälla , ,6 0, Lidingö , ,8 0, Nacka , ,5 0, Norrtälje , ,5 0, Nykvarn , ,6 0, Nynäshamn , ,9 0, Salem , ,5 0, Sigtuna , ,3 0, Sollentuna , ,6 0, Solna , ,4 0, Stockholm , ,6 0, Sundbyberg , ,0 0, Södertälje , ,3 0, Tyresö , ,6 0, Täby , ,8 0, Upplands Väsby , ,0 0, Upplands-Bro , ,5 0, Vallentuna , ,5 0, Vaxholm , ,1 0, Värmdö , ,3 0, Österåker , ,7 0, Uppsala län Enköping , ,0 0, Heby , ,0 0, Håbo , ,5 0, Knivsta , ,3 0, Tierp , ,4 0, Uppsala , ,4 0, Älvkarleby , ,6 0, Östhammar , ,8 0, Södermanlands län Eskilstuna , ,3 0, Flen , ,1 0, Gnesta , ,1 0, Katrineholm , ,1 0, Nyköping , ,8 0, Oxelösund , ,6 0, Strängnäs , ,7 0, Trosa , ,8 0, Vingåker , ,1 0,

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer