Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-25. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälan av delegationsbeslut a) Delegation för upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset (Beslutsdag , ärende 3/2013) (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna) Kc 2 Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen. (2013/KS ) Kc 3 Arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås Stad upphör (2013/KS ) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden: a) Ställe/lokal där de äldre skall kunna komma och få professionell hjälp att aktivera sig. (Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen). (2013/KS ) b) Representation i Centrala Pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet. (2010/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a-b till handlingarna) KU 2 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor. (2013/KS ) M 1 Överenskommelse med Vägverket om genomförande av ny cirkulationsplats i anslutning till Filtret 5. (2009/KS ) M 2 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus för år (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) M 3 Hulta kolonilotter. (2013(KS ) M 4 Ny infartsväg för fastigheter inom kv. Hevea på Nordskogen. (2012/KS ) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärende: a) Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland (2013/KS ) (Bil) (Förslag: a till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor - upptagande av lån. (18 oktober 2013 Ärende 16/2013: Upptagande av lån 400 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 21 oktober 2013 lån på 400 mnkr. 300 mnkr avser omsättning av befintligt lån och 100 mnkr avser nyupplåning). (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna) E 3 Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen (2013/KS ) E 4 Anslagsframställning för ny förskola vid Milstensgatan på Boda (2012/KS ) E 5 Anslagsframställning för ny förskola vid Johannelundsgatan på Sjöbo (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) E 6 Förhöjd limit i Internbanken - Sandhultsbostäder (2013/KS ) (Bil) SP 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Ärendet utgår, skall vara ett anmälningsärende, se SP 6 a) Överflyttning av ärende angående informationsmöte till Samhällsbyggnadsnämnden (2013/KS ) b) Strandskyddsdispens (Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS samt 2013/KS under perioden ) (2013/KS m fl c) Strandskyddsdispens (Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS samt 2013/KS under perioden ) (2013/KS m fl (Förslag: b-c till handlingarna) SP 2 Yttrande över betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (2013/KS ) SP 3 Yttrande över detaljplan för del av Viared 8:118 (Viared 5:1 Segloravägen) (2013/KS ) SP 4 Yttrande över remiss: Gemensam regional avfallsplan. (2013/KS ) SP 5 Yttrande över detaljplan för del av Hedared, Hedareds kyrkogård. (2007/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) SP 6 Anmälningsärende a) Överflyttning av ärende angående informationsmöte till Samhällsbyggnadsnämnden. (Ärendet överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning) (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

7 Kc 1 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

8 Kc2 BESLUTSFÖRSLAG Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen Det är de politiska partierna som träffar överenskommelse om villkoren för det politiska arbetet och som också nominerar sina företrädare. Det administrativa stödet är inte personligt till kommunalråd/gruppledare, utan är mer generellt till sin karaktär. Ett politiskt parti och en företrädare kan ha olika uppfattningar om hur ett administrativt stöd skall användas, utan att Kommunstyrelsen för den skull skall ändra/göra tillägg till förutsättningar givna i den politiska överenskommelsen. Om det administrativa stödets utformning behöver preciseras för att kunna följas upp och utvärderas, kan detta behandlas i de politiska förhandlingarna inför en ny politisk överenskommelse. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen vidtar ingen åtgärd med anledning av inkomna skrivelser Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Göran Björklund, tfn Datum/avdelningschef: /GB

9 PM 1 (1) /KS Göran Björklund Tfn Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen De politiska partiernas företrädare i Kommunstyrelsen (kommunalråd och gruppledare)) har ett administrativt stöd. Alla partier utom Sverigedemokraterna får del av stödet via fyra st anställda Blocksekreterare (två per politiskt block). Sverigedemokraterna erhåller motsvarande proportionellt stöd genom köp av tjänsten direkt från partiet. Sverigedemokraterna gruppledare i Kommunstyrelsen har skrivit och meddelat att den köpta tjänsten inte är till någon hjälp i det politiska arbetet och att Kommunstyrelsen borde ompröva beslutet om utbetalning av dessa pengar. Sverigedemokraterna i Borås har yttrat sig över skrivelsen och framfört att pengarna används så som det regleras i den politiska överenskommelsen.

10 Yttrande 2013/KS0383 Arbetsgrupp Kommunchef Händelse Ärende: Om odaterad, ej undertecknad skrivelse om entledigande Rubrik: 2. Yttrande över Blocksekreterarservice från Sverigedemokraterna Inkom datum: Svarsdatum: Ext.organisation: Sverigedemokraterna Ext. person: Patric Silfverklinga Adress: Postnr: Postadress: E-post: Infogade filer: Ja Diariets anteckningar: Ärendeinformation Diarieplan: Handläggare: 101 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige Göran Björklund/BKMAN Behörighet/Versionshantering Skapat av: Diariet, :09 Säkerhetsnivå: Fritt Alla med läsrättighet: Alla med skrivrättighet [sysadm] (och läsrättighet): Spara versioner: Nej Senast ändrat av: Text: Vidarebefordrat av Göran Björklund/BKMAN på : Från: SD Borås Till: Datum: :09 Ärende: Re: Tillfälle till yttrande; Blocksekreterarservice Hej Pengarna som SD Borås erhåller från kommunen i den så kallade blocksekreterarservicen används så som det regleras i den politiska överenskommelsen. Vill härmed dementera att dessa pengar skulle ha används till något annat. Passar även på och begär att få tillgång till den överenskommelse som slöts mellan SD Borås och kommunen angående att SD inte beredes plats i några nämnder. Mvh

11 Patric Silfverklinga Ordförande SD Borås :24 skrev Bif finns en skrivelse från Ulla-Britt Åsen, gruppledare i Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna, bl.a. om utebliven Blocksekreterarservice. Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över skrivelsen i den del som gäller Blocksekreterarservice. Stadskansliet Göran Björklund Kommunsekreterare Bifogade filer ks0383_1.pdf (23 KB) (See attached file: GBJD97GAN5.pdf) Infogade filer GBJD97GAN5.pdf (23 KB)

12

13

14

15 Kc3 BESLUTSFÖRSLAG Arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås Stad upphör Kommunstyrelsen föreslås besluta: Arbetsgruppen för Medborgardialog i Borås Stad som representeras av Tom Andersson (MP), Mohammed Kossir (S), Anita Spjuth (V), Jaana Ben Maaouia (Vägv), Anne-Marie Ekström (FP), Maj-Britt Eckerström (C), Ulla- Britt Åsén (SD), Åke Ekvad (KD) och Gunvie Peeker (M), upphör och ersätts av Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgardialog Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Camilla Christensen, tfn Datum/avdelningschef: /GB

16 KU 1 a-b) anmälningsärenden (Bilagorna a-b finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a- b till handlingarna)

17 KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan därmed anställa genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Motionen är besvarad Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS0487 Programområde: 3 Handläggare: Eva Andreasson, tfn Datum/avdelningschef: /Ingegerd Eriksson

18 /KS (2) Kommunfullmäktige Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att - Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner. Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till motionen. Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll när det gäller att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten. Frågan om hur barn bemöts beroende på kön ingår också i förskolans uppdrag enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och den lagstiftning som reglerar huvudmannens ansvar. I det inledande avsnittet i läroplan för förskolan, Lpfö 98, nämns särskilt att Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller. I strävansmålen anges att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen och Skollagen anger huvudmannens ansvar för främja lika rättigheter och möjligheter, samt att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska också redovisa vilka åtgärder som har genomförts.

19 /KS (2) Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur förskolor och skolor systematiskt kan arbeta med jämställdhet. talldhet/systematiskt-arbete Kommunstyrelsen menar att förskolans uppdrag när det gäller jämställdhetsfrågorna är mycket tydligt och det finns också bra stödmaterial som kan användas för att utveckla arbetet. Nämnderna har ansvaret för verksamheten och avgör vilka kompetenser som behövs för att leva upp till bestämmelserna i styrdokumenten. Nämnderna kan därmed anställa genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Kommunstyrelsen anser dock att Stadsdelsnämnden Norr ska belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan därmed anställa genuspedagoger om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Motionen är besvarad KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén (S) Kommunalråd Ingegerd Eriksson Enhetschef

20 MOTION Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön de har, dvs socialt konstruerat. Flickor och pojkar skolas redan i unga år in i traditionella roller. Borås Stad har medverkat i Program för Hållbar jämställdhet (Håj) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan I delrapporten Vad vinner vi på att investera i skolan, och godkända betyg i 9:an?, framtagen av Borås Stad, beskrivs hur samhället, skolan och föräldrarna har olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkar förväntas vara mer högljudda, busiga och förväntas inte kunna sitta still. Flickor förväntas istället vara tysta, snälla och ordentliga. Pojkar får mer negativ förstärkning, de får fler tillsägelser och får höra sina namn oftare än flickorna. Pojkar tillåts ta större utrymme än flickorna, skämta, busa och skoja mera 1. Tyvärr sätts könsrollerna redan när våra yngsta leker. De lär sig tidigt på förskolan hur en pojke ska leka våldsamma lekar medan flickor ska vara lugna och leka med dockor. Detta är något som präglar dem i resten av deras liv och gör att de kommer att falla in i traditionella mönster. Så borde det inte vara. Genom att behandla barnen utifrån samma grund med ett genusperspektiv redan tidigt på förskolan och sedan genom hela skolgången skulle man kunna få fram den fulla potentialen hos varje individ, detta genom att man behandlar barnen efter person och inte efter kön. Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog kan vi stödja arbetet med jamställdhet i våra förskolor. Målet är att barn och elever ska kunna utvecklas utan begränsning av traditionella förväntningar och roller. Alla lekar ska vara öppna för alla, personalen ska få stöd i att inte göra skillnad utifrån genus på flickor och pojkar. Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att: - Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner. Morgan Hjalmarsson (FP) 1 Vad vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an?, Delrapport inom projektet hållbar jämställdhet Smart ekonomi, Borås Stad,

21 REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (2) Datum /KS0487 Kvalitet och utveckling Eva Andreasson, tfn Motion: Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Inkomna yttranden i sammanfattning Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen Motion Genuspedagoger i förskolan. Nämndens yttrande i sammanfattning Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget och att det borde vara självklart att våra barn behandlas lika oavsett vilket kön de har. Ett av förskolans övergripande mål i läroplanen finns under Normer och värden. Där står det Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Förskolan jobbar alltså redan med denna fråga och frågan genomsyrar alla aktiviteter i verksamheten. Att införa ett särskilt uppdrag till något som redan är implementerat ses som en åtgärd utan större effekt. En genuspedagog skulle sannolikt generera en merkostnad, utan att i större grad påverka utvecklingen i förskolan. Stadsdelsnämnden Väster Motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor avstyrkes. Nämndens yttrande i sammanfattning I motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor framhålls att barn i förskolan behandlas olika beroende på vilket kön de har. Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog förväntas arbetet med jämställdhet stödjas. Verksamheten menar att målet i Förskolans läroplan, att sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för människors lika värde oavsett bl.a. kön, är mycket tydligt. Alla som arbetar på förskolan ska följa läroplanen och förskollärare har adekvat utbildning för att nå målet. Verksamheten anser därför inte att genuspedagoger ska anställas på alla förskolor i Borås. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor. Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen

22 REMISSAMMANSTÄLLNING 2 (2) Datum /KS0487 Kvalitet och utveckling Eva Andreasson, tfn Nämndens yttrande I motionen föreslås att varje förskola ska ha en genusansvarig pedagog för att stödja arbetet med jämställdhet i förskolorna. På förskolorna i Öster finns i dagsläget ett fåtal genuspedagoger. Motionärens förslag innebär att fler genuspedagoger behöver utbildas på sikt. För Stadsdelsnämnden Öster handlar det om mellan personer. Mot bakgrund av Borås Stads höga ambitioner när det gäller jämställdhet ställer sig Stadsdelsnämnden Öster positiv till motionen. Ungdomsrådet Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget vill lämna följande synpunkter när det gäller motionen. Ungdomsrådet anser att tiden i förskolan är viktigt för barns utveckling. Det är i förskolan man lär känna sina första vänner och man utvecklar sin sociala kompetens. I förskolan behöver man få lika möjligheter oavsett kön. Ungdomsrådet anser att det ska vara en självklarhet att man i förskolan arbetar med genusfrågor, det ska ingå i det vardagliga arbetet. Alla pedagoger bör ha kunskap om genusfrågor och förhållningssätt. I förskolan ska barn få var barn och leka med de leksaker de själva vill leka med. De ska bemötas utifrån sin personlighet inte utifrån sitt kön. Detta ska alla i förskolan arbeta med och ha kunskap om och det ska inte behövas en särskild pedagog för detta. Ungdomsrådet ser tillbaka på sin egen tid i förskolan och upplever att det har varit en värdefull och lärorik tid på alla sätt. Ungdomsrådet upplever att man i förskolan idag gör ett bra arbete med värdegrundsfrågor. Ungdomsrådet lyfter också tankar kring vilket typ av uppdrag genuspedagoger skulle ha och hur arbetet ska vara utformat. Ledamöterna anser att det är bättre att stärka hela personalgruppen istället.

23 M 1 BESLUTSFÖRSLAG Tilläggsavtal mellan Trafikverket Region Väst och Borås Stad för nya åtgärder i cirkulationsplatsen i anslutning till Filtret 5. Borås Stad har utfört arbetet av cirkulationsplatsen vid kvarteret Filtret i Borås. Cirkulationsplatsen ligger inom statligt vägområdet, vilket innebär att Trafikverket ska ta över framtida drift och underhåll av detta. Vid gemensamma syn på platsen konstateras brister som behöver åtgärdas före ett överlämnande av väghållaransvaret för cirkulationsplatsen till Trafikverket. Kommunen Ersätter Trafikverket Region Väst med (fyrahundratusen kronor) kr för åtgärdande av brister i efterskott mot faktura. Avtal har upprättats av Trafikverket i september månad. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Godkänna avtalet med Trafikverket Region Väst Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2009/KS Programområde: 2 Carol Jarpa de Emilson:, 8279 Datum/avdelningschef: Tf Carol J.E. / 8279

24

25

26 M 2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2014 Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, 21, att vid varje kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i SCB: fastighetsprisindex för Västsverige. Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2013 bygger på 2012-års marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet. För friköp av tomträtter 2013 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har följande försäljningspriser gällt; - Bosnäs, byggrätt på 100 m², kronor; - Bosnäs, byggrätt på 60 m², kronor; - Viareds sommarstad, kronor. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden :a kv 2013 har en prisökning av småhus skett på ca 1 %. För 2014 års försäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2012-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 1 %, vilket motsvarar prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex för Västsverige. Även friköpspriserna för 2014 för tomträtterna och kvarvarande arrendetomter inom fritidshusområdena Bosnäs och Viared bör räknas upp med prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex, 1 %, jämfört med 2013 års friköpspriser. Med 1 % prisökning blir priserna då: - Bosnäs, byggrätt på 100 m², kronor; - Bosnäs, byggrätt på 60 m², kronor; - Viareds sommarstad, kronor. Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM

27 Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunen justerar från 1 januari 2014 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter, småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan angivna principer och angivna priser Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarssonb Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare: Anders Graad, tfn 7296 Datum/avdelningschef: /Tf Carol Jarpa de Emilson, tfn 82 79

28 PM Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2014 Fastighet Småhustomter 2012-års m.tax.v x års m.tax.v x 0,8 x 1,01 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris Fornborgen Bankkontot Sparbössan Azimuten Temperaturen Fyrkanten Radhustomter 2012-års m.tax.v x års m.tax.v x 0,7 x 1,01 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris Armringen Femtioöringen Bankdisken Hastigheten Folkvisan Fritidshustomter Försäljningspris 2013 Försäljningspris 2014 Bosnäs (byggrätt 100 m²) Bosnäs (byggrätt 60 m²) Viared Markavdelningen

29 M 3 BESLUTSFÖRSLAG Hulta odlingslotter Ett område invid Hultagatan har tagits i anspråk som odlingslotter. Området som är ca m 2 är detaljplanelagt för sådant ändamål men några upplåtelseavtal med de ca 25 personer som nyttjar marken finns inte (se bifogad karta). Det har inkommit många klagomål från grannar på hur området används och sköts. De försök att styra upp markanvändningen har misslyckats. Under hösten 2013 sattes skyltar upp där de som nyttjar marken uppmanades att kontakta kommunen för att organisera verksamheten på ett lämpligt sätt. Under försommaren 2013 kom representant från kommunen överens med brukarna om att området skulle vara uppröjt vid septembers månads utgång och att föreningsbildning, markupplåtelse etc skulle ske under kommande vinterhalvår. Den överenskomna uppröjningen har dock inte genomförts ännu. Då området är synnerligen ovårdat måste en uppröjning ske. Om det finns intresse av att därefter nyttja området för odling får de intresserade anmäla sig till kommunen och bilda en förening i vanlig ordning. Kommunen tecknar därefter ett arrende med föreningen om marken. För att verksamheten skall kunna organiseras på detta sätt krävs att området mäts upp och en lämplig uppdelning av odlingslotter görs. Kostnaden för uppröjning uppskattas till kronor och kostnaden för erforderliga mätningsarbeten uppskattas till kronor. Dessa kostnader föreslås tas ut i ev kommande arrendeavtal. Markavdelningen samarbetar med LFF i detta ärende.

30 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Uppröjning av det aktuella området skall ske Kostnader för uppröjning och uppmätning om totalt ca kr tas ur markavdelningens driftbudget Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare:, tfn Datum/avdelningschef/Tf: /Carol Jarpa de Emilson

31

32 M 4 BESLUTSFÖRSLAG Utbyggnad av ny infartsväg för bl.a. fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) på Nordskogen I samband med utbyggnaden av den nya förbifarten på Sjöbo kommer befintliga infarter för fastigheterna Hevea 4 och 5 att stängas. Mellan fastigheterna anläggs nu en ny lokalgata som byggs ut i samma entreprenad som förbifarten. Kommunen har i förlängningen av lokalgatan låtit projektera en 400 meter lång väg, som ska försörja fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) med ny infart. Eftersom in- och utfartsförbud råder från väg 42 kommer vägen även att nyttjas som infart till fastigheten Hevea 6, som ägs av Borås Stad. För den nya infartsvägen kommer det att bildas en gemensamhetsanläggning, där berörda fastigheter ansvarar för framtida drift och underhåll. I området finns sedan tidigare två entreprenörer som dels arbetar med förbifart Sjöbo och dels med markförberedande åtgärder inför O-ringen För att undvika fler entreprenörer i området har kommunen låtit Veidekke Entreprenad AB och Servicekontoret komma in med anbud. Finansiering föreslås ske genom avsatta medel för projekt Förbifart Sjöbo. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen antar Veidekke Entreprenad AB:s anbud på kronor exklusive moms för utförande av ny infartsväg till bl.a. fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Peter Zettergren, tfn Datum/avdelningschef: Tf Markchef Carol Jarpa de Emilson/8279

33

34

35 E 1 a) anmälningsärende (Beslutsförslaget finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a till handlingarna) E 2 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

36 E3 BESLUTSFÖRSLAG Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Fördela statsbidrag till barnomsorgen avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan samt kvalitetssäkrande åtgärder enligt nedan: Stadsdelsnämnden Norr kronor Väster kronor Öster kronor Summa kronor Lena Palmén Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 3 Handläggare: Christina Anemo, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

37 Datum Dnr 2013/KS0636 Sida 1(1) Ekonomistyrning Christina Anemo, tfn Stadsdelsnämnden Norr Väster Öster Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014 Borås Stad kommer under 2014 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag till barnomsorgen för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder. För 2014 gäller följande preliminära belopp: Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: kr Kvalitetssäkrande åtgärder: kr Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket innebär att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av standardkostnaden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen för kommunerna. Statsbidragen fördelas, som föregående år, i sin helhet till stadsdelsnämnderna med resursfördelningsmodellen som grund. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska i likhet med 2013 användas till personalförstärkning i barnomsorgen vilket även inbegriper färre barn i barngrupperna. Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014: Inkomstbortfall Kvalitetssäkrande Totalt statsbidrag Belopp i kr maxtaxa åtgärder Sdn Norr Sdn Väster Sdn Öster Summa KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

38 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2014 Preliminärt utfall

39

40 3 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, bidragsåret Underlag för beräkning av standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, utjämningsåret 2014 Bilagor 1 Statsbidrag för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2 Maxtaxa och allmän förskola m.m. Information från Skolverket Förfrågningar, Statistiska centralbyrån Nina Grönborg Ingela Johansson Förfrågningar, Skolverket Johanna Killander Johanna Freed För information: Telefon: (vx) Telefax: E-post:

41 Tabell 1 Preliminärt utfall September Tabell 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2014 Kommun Folkmängd Standard Index Bidrag Korrig- Statsbidrag efter korrigering kostnad kr/inv. eringsförskola faktor kr/inv. kronor m.m. kr/inv. år 2014 Riket , , Stockholms län Botkyrka , ,9 0, Danderyd , ,8 0, Ekerö , ,5 0, Haninge , ,2 0, Huddinge , ,7 0, Järfälla , ,6 0, Lidingö , ,8 0, Nacka , ,5 0, Norrtälje , ,5 0, Nykvarn , ,6 0, Nynäshamn , ,9 0, Salem , ,5 0, Sigtuna , ,3 0, Sollentuna , ,6 0, Solna , ,4 0, Stockholm , ,6 0, Sundbyberg , ,0 0, Södertälje , ,3 0, Tyresö , ,6 0, Täby , ,8 0, Upplands Väsby , ,0 0, Upplands-Bro , ,5 0, Vallentuna , ,5 0, Vaxholm , ,1 0, Värmdö , ,3 0, Österåker , ,7 0, Uppsala län Enköping , ,0 0, Heby , ,0 0, Håbo , ,5 0, Knivsta , ,3 0, Tierp , ,4 0, Uppsala , ,4 0, Älvkarleby , ,6 0, Östhammar , ,8 0, Södermanlands län Eskilstuna , ,3 0, Flen , ,1 0, Gnesta , ,1 0, Katrineholm , ,1 0, Nyköping , ,8 0, Oxelösund , ,6 0, Strängnäs , ,7 0, Trosa , ,8 0, Vingåker , ,1 0,

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer