Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-25. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälan av delegationsbeslut a) Delegation för upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset (Beslutsdag , ärende 3/2013) (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna) Kc 2 Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen. (2013/KS ) Kc 3 Arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås Stad upphör (2013/KS ) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden: a) Ställe/lokal där de äldre skall kunna komma och få professionell hjälp att aktivera sig. (Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen). (2013/KS ) b) Representation i Centrala Pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet. (2010/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a-b till handlingarna) KU 2 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor. (2013/KS ) M 1 Överenskommelse med Vägverket om genomförande av ny cirkulationsplats i anslutning till Filtret 5. (2009/KS ) M 2 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus för år (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) M 3 Hulta kolonilotter. (2013(KS ) M 4 Ny infartsväg för fastigheter inom kv. Hevea på Nordskogen. (2012/KS ) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärende: a) Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland (2013/KS ) (Bil) (Förslag: a till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor - upptagande av lån. (18 oktober 2013 Ärende 16/2013: Upptagande av lån 400 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 21 oktober 2013 lån på 400 mnkr. 300 mnkr avser omsättning av befintligt lån och 100 mnkr avser nyupplåning). (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna) E 3 Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen (2013/KS ) E 4 Anslagsframställning för ny förskola vid Milstensgatan på Boda (2012/KS ) E 5 Anslagsframställning för ny förskola vid Johannelundsgatan på Sjöbo (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) E 6 Förhöjd limit i Internbanken - Sandhultsbostäder (2013/KS ) (Bil) SP 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Ärendet utgår, skall vara ett anmälningsärende, se SP 6 a) Överflyttning av ärende angående informationsmöte till Samhällsbyggnadsnämnden (2013/KS ) b) Strandskyddsdispens (Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS samt 2013/KS under perioden ) (2013/KS m fl c) Strandskyddsdispens (Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS , 2013/KS samt 2013/KS under perioden ) (2013/KS m fl (Förslag: b-c till handlingarna) SP 2 Yttrande över betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (2013/KS ) SP 3 Yttrande över detaljplan för del av Viared 8:118 (Viared 5:1 Segloravägen) (2013/KS ) SP 4 Yttrande över remiss: Gemensam regional avfallsplan. (2013/KS ) SP 5 Yttrande över detaljplan för del av Hedared, Hedareds kyrkogård. (2007/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) SP 6 Anmälningsärende a) Överflyttning av ärende angående informationsmöte till Samhällsbyggnadsnämnden. (Ärendet överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning) (2013/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

7 Kc 1 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

8 Kc2 BESLUTSFÖRSLAG Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen Det är de politiska partierna som träffar överenskommelse om villkoren för det politiska arbetet och som också nominerar sina företrädare. Det administrativa stödet är inte personligt till kommunalråd/gruppledare, utan är mer generellt till sin karaktär. Ett politiskt parti och en företrädare kan ha olika uppfattningar om hur ett administrativt stöd skall användas, utan att Kommunstyrelsen för den skull skall ändra/göra tillägg till förutsättningar givna i den politiska överenskommelsen. Om det administrativa stödets utformning behöver preciseras för att kunna följas upp och utvärderas, kan detta behandlas i de politiska förhandlingarna inför en ny politisk överenskommelse. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen vidtar ingen åtgärd med anledning av inkomna skrivelser Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Göran Björklund, tfn Datum/avdelningschef: /GB

9 PM 1 (1) /KS Göran Björklund Tfn Administrativ service till Sverigedemokraternas gruppledare i Kommunstyrelsen De politiska partiernas företrädare i Kommunstyrelsen (kommunalråd och gruppledare)) har ett administrativt stöd. Alla partier utom Sverigedemokraterna får del av stödet via fyra st anställda Blocksekreterare (två per politiskt block). Sverigedemokraterna erhåller motsvarande proportionellt stöd genom köp av tjänsten direkt från partiet. Sverigedemokraterna gruppledare i Kommunstyrelsen har skrivit och meddelat att den köpta tjänsten inte är till någon hjälp i det politiska arbetet och att Kommunstyrelsen borde ompröva beslutet om utbetalning av dessa pengar. Sverigedemokraterna i Borås har yttrat sig över skrivelsen och framfört att pengarna används så som det regleras i den politiska överenskommelsen.

10 Yttrande 2013/KS0383 Arbetsgrupp Kommunchef Händelse Ärende: Om odaterad, ej undertecknad skrivelse om entledigande Rubrik: 2. Yttrande över Blocksekreterarservice från Sverigedemokraterna Inkom datum: Svarsdatum: Ext.organisation: Sverigedemokraterna Ext. person: Patric Silfverklinga Adress: Postnr: Postadress: E-post: Infogade filer: Ja Diariets anteckningar: Ärendeinformation Diarieplan: Handläggare: 101 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige Göran Björklund/BKMAN Behörighet/Versionshantering Skapat av: Diariet, :09 Säkerhetsnivå: Fritt Alla med läsrättighet: Alla med skrivrättighet [sysadm] (och läsrättighet): Spara versioner: Nej Senast ändrat av: Text: Vidarebefordrat av Göran Björklund/BKMAN på : Från: SD Borås Till: Datum: :09 Ärende: Re: Tillfälle till yttrande; Blocksekreterarservice Hej Pengarna som SD Borås erhåller från kommunen i den så kallade blocksekreterarservicen används så som det regleras i den politiska överenskommelsen. Vill härmed dementera att dessa pengar skulle ha används till något annat. Passar även på och begär att få tillgång till den överenskommelse som slöts mellan SD Borås och kommunen angående att SD inte beredes plats i några nämnder. Mvh

11 Patric Silfverklinga Ordförande SD Borås :24 skrev Bif finns en skrivelse från Ulla-Britt Åsen, gruppledare i Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna, bl.a. om utebliven Blocksekreterarservice. Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över skrivelsen i den del som gäller Blocksekreterarservice. Stadskansliet Göran Björklund Kommunsekreterare Bifogade filer ks0383_1.pdf (23 KB) (See attached file: GBJD97GAN5.pdf) Infogade filer GBJD97GAN5.pdf (23 KB)

12

13

14

15 Kc3 BESLUTSFÖRSLAG Arbetsgrupp för Medborgardialog i Borås Stad upphör Kommunstyrelsen föreslås besluta: Arbetsgruppen för Medborgardialog i Borås Stad som representeras av Tom Andersson (MP), Mohammed Kossir (S), Anita Spjuth (V), Jaana Ben Maaouia (Vägv), Anne-Marie Ekström (FP), Maj-Britt Eckerström (C), Ulla- Britt Åsén (SD), Åke Ekvad (KD) och Gunvie Peeker (M), upphör och ersätts av Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgardialog Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Camilla Christensen, tfn Datum/avdelningschef: /GB

16 KU 1 a-b) anmälningsärenden (Bilagorna a-b finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a- b till handlingarna)

17 KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan därmed anställa genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Motionen är besvarad Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS0487 Programområde: 3 Handläggare: Eva Andreasson, tfn Datum/avdelningschef: /Ingegerd Eriksson

18 /KS (2) Kommunfullmäktige Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att - Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner. Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till motionen. Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll när det gäller att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten. Frågan om hur barn bemöts beroende på kön ingår också i förskolans uppdrag enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och den lagstiftning som reglerar huvudmannens ansvar. I det inledande avsnittet i läroplan för förskolan, Lpfö 98, nämns särskilt att Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller. I strävansmålen anges att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen och Skollagen anger huvudmannens ansvar för främja lika rättigheter och möjligheter, samt att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska också redovisa vilka åtgärder som har genomförts.

19 /KS (2) Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur förskolor och skolor systematiskt kan arbeta med jämställdhet. talldhet/systematiskt-arbete Kommunstyrelsen menar att förskolans uppdrag när det gäller jämställdhetsfrågorna är mycket tydligt och det finns också bra stödmaterial som kan användas för att utveckla arbetet. Nämnderna har ansvaret för verksamheten och avgör vilka kompetenser som behövs för att leva upp till bestämmelserna i styrdokumenten. Nämnderna kan därmed anställa genuspedagoger, om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Kommunstyrelsen anser dock att Stadsdelsnämnden Norr ska belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet i nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Nämnderna har ansvaret för verksamheten och kan därmed anställa genuspedagoger om de bedömer att det behövs för att utveckla arbetet med jämställdhet på förskolorna. Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att belysa frågan om hur förskolan arbetar med jämställdhet nästa kvalitetsrapport Värdegrund som kommer våren Motionen är besvarad KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén (S) Kommunalråd Ingegerd Eriksson Enhetschef

20 MOTION Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön de har, dvs socialt konstruerat. Flickor och pojkar skolas redan i unga år in i traditionella roller. Borås Stad har medverkat i Program för Hållbar jämställdhet (Håj) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan I delrapporten Vad vinner vi på att investera i skolan, och godkända betyg i 9:an?, framtagen av Borås Stad, beskrivs hur samhället, skolan och föräldrarna har olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkar förväntas vara mer högljudda, busiga och förväntas inte kunna sitta still. Flickor förväntas istället vara tysta, snälla och ordentliga. Pojkar får mer negativ förstärkning, de får fler tillsägelser och får höra sina namn oftare än flickorna. Pojkar tillåts ta större utrymme än flickorna, skämta, busa och skoja mera 1. Tyvärr sätts könsrollerna redan när våra yngsta leker. De lär sig tidigt på förskolan hur en pojke ska leka våldsamma lekar medan flickor ska vara lugna och leka med dockor. Detta är något som präglar dem i resten av deras liv och gör att de kommer att falla in i traditionella mönster. Så borde det inte vara. Genom att behandla barnen utifrån samma grund med ett genusperspektiv redan tidigt på förskolan och sedan genom hela skolgången skulle man kunna få fram den fulla potentialen hos varje individ, detta genom att man behandlar barnen efter person och inte efter kön. Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog kan vi stödja arbetet med jamställdhet i våra förskolor. Målet är att barn och elever ska kunna utvecklas utan begränsning av traditionella förväntningar och roller. Alla lekar ska vara öppna för alla, personalen ska få stöd i att inte göra skillnad utifrån genus på flickor och pojkar. Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att: - Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner. Morgan Hjalmarsson (FP) 1 Vad vinner vi på att investera i skolan och godkända betyg i 9:an?, Delrapport inom projektet hållbar jämställdhet Smart ekonomi, Borås Stad,

21 REMISSAMMANSTÄLLNING 1 (2) Datum /KS0487 Kvalitet och utveckling Eva Andreasson, tfn Motion: Genuspedagoger till Borås Stads förskolor Inkomna yttranden i sammanfattning Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen Motion Genuspedagoger i förskolan. Nämndens yttrande i sammanfattning Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget och att det borde vara självklart att våra barn behandlas lika oavsett vilket kön de har. Ett av förskolans övergripande mål i läroplanen finns under Normer och värden. Där står det Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Förskolan jobbar alltså redan med denna fråga och frågan genomsyrar alla aktiviteter i verksamheten. Att införa ett särskilt uppdrag till något som redan är implementerat ses som en åtgärd utan större effekt. En genuspedagog skulle sannolikt generera en merkostnad, utan att i större grad påverka utvecklingen i förskolan. Stadsdelsnämnden Väster Motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor avstyrkes. Nämndens yttrande i sammanfattning I motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor framhålls att barn i förskolan behandlas olika beroende på vilket kön de har. Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog förväntas arbetet med jämställdhet stödjas. Verksamheten menar att målet i Förskolans läroplan, att sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för människors lika värde oavsett bl.a. kön, är mycket tydligt. Alla som arbetar på förskolan ska följa läroplanen och förskollärare har adekvat utbildning för att nå målet. Verksamheten anser därför inte att genuspedagoger ska anställas på alla förskolor i Borås. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen Genuspedagoger till Borås Stads förskolor. Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen

22 REMISSAMMANSTÄLLNING 2 (2) Datum /KS0487 Kvalitet och utveckling Eva Andreasson, tfn Nämndens yttrande I motionen föreslås att varje förskola ska ha en genusansvarig pedagog för att stödja arbetet med jämställdhet i förskolorna. På förskolorna i Öster finns i dagsläget ett fåtal genuspedagoger. Motionärens förslag innebär att fler genuspedagoger behöver utbildas på sikt. För Stadsdelsnämnden Öster handlar det om mellan personer. Mot bakgrund av Borås Stads höga ambitioner när det gäller jämställdhet ställer sig Stadsdelsnämnden Öster positiv till motionen. Ungdomsrådet Ungdomsrådet ställer sig ej bakom förslaget vill lämna följande synpunkter när det gäller motionen. Ungdomsrådet anser att tiden i förskolan är viktigt för barns utveckling. Det är i förskolan man lär känna sina första vänner och man utvecklar sin sociala kompetens. I förskolan behöver man få lika möjligheter oavsett kön. Ungdomsrådet anser att det ska vara en självklarhet att man i förskolan arbetar med genusfrågor, det ska ingå i det vardagliga arbetet. Alla pedagoger bör ha kunskap om genusfrågor och förhållningssätt. I förskolan ska barn få var barn och leka med de leksaker de själva vill leka med. De ska bemötas utifrån sin personlighet inte utifrån sitt kön. Detta ska alla i förskolan arbeta med och ha kunskap om och det ska inte behövas en särskild pedagog för detta. Ungdomsrådet ser tillbaka på sin egen tid i förskolan och upplever att det har varit en värdefull och lärorik tid på alla sätt. Ungdomsrådet upplever att man i förskolan idag gör ett bra arbete med värdegrundsfrågor. Ungdomsrådet lyfter också tankar kring vilket typ av uppdrag genuspedagoger skulle ha och hur arbetet ska vara utformat. Ledamöterna anser att det är bättre att stärka hela personalgruppen istället.

23 M 1 BESLUTSFÖRSLAG Tilläggsavtal mellan Trafikverket Region Väst och Borås Stad för nya åtgärder i cirkulationsplatsen i anslutning till Filtret 5. Borås Stad har utfört arbetet av cirkulationsplatsen vid kvarteret Filtret i Borås. Cirkulationsplatsen ligger inom statligt vägområdet, vilket innebär att Trafikverket ska ta över framtida drift och underhåll av detta. Vid gemensamma syn på platsen konstateras brister som behöver åtgärdas före ett överlämnande av väghållaransvaret för cirkulationsplatsen till Trafikverket. Kommunen Ersätter Trafikverket Region Väst med (fyrahundratusen kronor) kr för åtgärdande av brister i efterskott mot faktura. Avtal har upprättats av Trafikverket i september månad. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Godkänna avtalet med Trafikverket Region Väst Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2009/KS Programområde: 2 Carol Jarpa de Emilson:, 8279 Datum/avdelningschef: Tf Carol J.E. / 8279

24

25

26 M 2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2014 Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, 21, att vid varje kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i SCB: fastighetsprisindex för Västsverige. Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2013 bygger på 2012-års marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet. För friköp av tomträtter 2013 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har följande försäljningspriser gällt; - Bosnäs, byggrätt på 100 m², kronor; - Bosnäs, byggrätt på 60 m², kronor; - Viareds sommarstad, kronor. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden :a kv 2013 har en prisökning av småhus skett på ca 1 %. För 2014 års försäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2012-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 1 %, vilket motsvarar prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex för Västsverige. Även friköpspriserna för 2014 för tomträtterna och kvarvarande arrendetomter inom fritidshusområdena Bosnäs och Viared bör räknas upp med prisökningen enligt SCB:s fastighetsindex, 1 %, jämfört med 2013 års friköpspriser. Med 1 % prisökning blir priserna då: - Bosnäs, byggrätt på 100 m², kronor; - Bosnäs, byggrätt på 60 m², kronor; - Viareds sommarstad, kronor. Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM

27 Kommunstyrelsen föreslås besluta Kommunen justerar från 1 januari 2014 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter, småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan angivna principer och angivna priser Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarssonb Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare: Anders Graad, tfn 7296 Datum/avdelningschef: /Tf Carol Jarpa de Emilson, tfn 82 79

28 PM Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2014 Fastighet Småhustomter 2012-års m.tax.v x års m.tax.v x 0,8 x 1,01 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris Fornborgen Bankkontot Sparbössan Azimuten Temperaturen Fyrkanten Radhustomter 2012-års m.tax.v x års m.tax.v x 0,7 x 1,01 m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris Armringen Femtioöringen Bankdisken Hastigheten Folkvisan Fritidshustomter Försäljningspris 2013 Försäljningspris 2014 Bosnäs (byggrätt 100 m²) Bosnäs (byggrätt 60 m²) Viared Markavdelningen

29 M 3 BESLUTSFÖRSLAG Hulta odlingslotter Ett område invid Hultagatan har tagits i anspråk som odlingslotter. Området som är ca m 2 är detaljplanelagt för sådant ändamål men några upplåtelseavtal med de ca 25 personer som nyttjar marken finns inte (se bifogad karta). Det har inkommit många klagomål från grannar på hur området används och sköts. De försök att styra upp markanvändningen har misslyckats. Under hösten 2013 sattes skyltar upp där de som nyttjar marken uppmanades att kontakta kommunen för att organisera verksamheten på ett lämpligt sätt. Under försommaren 2013 kom representant från kommunen överens med brukarna om att området skulle vara uppröjt vid septembers månads utgång och att föreningsbildning, markupplåtelse etc skulle ske under kommande vinterhalvår. Den överenskomna uppröjningen har dock inte genomförts ännu. Då området är synnerligen ovårdat måste en uppröjning ske. Om det finns intresse av att därefter nyttja området för odling får de intresserade anmäla sig till kommunen och bilda en förening i vanlig ordning. Kommunen tecknar därefter ett arrende med föreningen om marken. För att verksamheten skall kunna organiseras på detta sätt krävs att området mäts upp och en lämplig uppdelning av odlingslotter görs. Kostnaden för uppröjning uppskattas till kronor och kostnaden för erforderliga mätningsarbeten uppskattas till kronor. Dessa kostnader föreslås tas ut i ev kommande arrendeavtal. Markavdelningen samarbetar med LFF i detta ärende.

30 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Uppröjning av det aktuella området skall ske Kostnader för uppröjning och uppmätning om totalt ca kr tas ur markavdelningens driftbudget Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare:, tfn Datum/avdelningschef/Tf: /Carol Jarpa de Emilson

31

32 M 4 BESLUTSFÖRSLAG Utbyggnad av ny infartsväg för bl.a. fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) på Nordskogen I samband med utbyggnaden av den nya förbifarten på Sjöbo kommer befintliga infarter för fastigheterna Hevea 4 och 5 att stängas. Mellan fastigheterna anläggs nu en ny lokalgata som byggs ut i samma entreprenad som förbifarten. Kommunen har i förlängningen av lokalgatan låtit projektera en 400 meter lång väg, som ska försörja fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) med ny infart. Eftersom in- och utfartsförbud råder från väg 42 kommer vägen även att nyttjas som infart till fastigheten Hevea 6, som ägs av Borås Stad. För den nya infartsvägen kommer det att bildas en gemensamhetsanläggning, där berörda fastigheter ansvarar för framtida drift och underhåll. I området finns sedan tidigare två entreprenörer som dels arbetar med förbifart Sjöbo och dels med markförberedande åtgärder inför O-ringen För att undvika fler entreprenörer i området har kommunen låtit Veidekke Entreprenad AB och Servicekontoret komma in med anbud. Finansiering föreslås ske genom avsatta medel för projekt Förbifart Sjöbo. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen antar Veidekke Entreprenad AB:s anbud på kronor exklusive moms för utförande av ny infartsväg till bl.a. fastigheten Hevea 5 (Stena Metall) Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Peter Zettergren, tfn Datum/avdelningschef: Tf Markchef Carol Jarpa de Emilson/8279

33

34

35 E 1 a) anmälningsärende (Beslutsförslaget finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a till handlingarna) E 2 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

36 E3 BESLUTSFÖRSLAG Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Fördela statsbidrag till barnomsorgen avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan samt kvalitetssäkrande åtgärder enligt nedan: Stadsdelsnämnden Norr kronor Väster kronor Öster kronor Summa kronor Lena Palmén Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 3 Handläggare: Christina Anemo, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

37 Datum Dnr 2013/KS0636 Sida 1(1) Ekonomistyrning Christina Anemo, tfn Stadsdelsnämnden Norr Väster Öster Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014 Borås Stad kommer under 2014 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag till barnomsorgen för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder. För 2014 gäller följande preliminära belopp: Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: kr Kvalitetssäkrande åtgärder: kr Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket innebär att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av standardkostnaden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen för kommunerna. Statsbidragen fördelas, som föregående år, i sin helhet till stadsdelsnämnderna med resursfördelningsmodellen som grund. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska i likhet med 2013 användas till personalförstärkning i barnomsorgen vilket även inbegriper färre barn i barngrupperna. Fördelning av riktade statsbidrag till barnomsorgen 2014: Inkomstbortfall Kvalitetssäkrande Totalt statsbidrag Belopp i kr maxtaxa åtgärder Sdn Norr Sdn Väster Sdn Öster Summa KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

38 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2014 Preliminärt utfall

39

40 3 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, bidragsåret Underlag för beräkning av standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, utjämningsåret 2014 Bilagor 1 Statsbidrag för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2 Maxtaxa och allmän förskola m.m. Information från Skolverket Förfrågningar, Statistiska centralbyrån Nina Grönborg Ingela Johansson Förfrågningar, Skolverket Johanna Killander Johanna Freed För information: Telefon: (vx) Telefax: E-post:

41 Tabell 1 Preliminärt utfall September Tabell 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2014 Kommun Folkmängd Standard Index Bidrag Korrig- Statsbidrag efter korrigering kostnad kr/inv. eringsförskola faktor kr/inv. kronor m.m. kr/inv. år 2014 Riket , , Stockholms län Botkyrka , ,9 0, Danderyd , ,8 0, Ekerö , ,5 0, Haninge , ,2 0, Huddinge , ,7 0, Järfälla , ,6 0, Lidingö , ,8 0, Nacka , ,5 0, Norrtälje , ,5 0, Nykvarn , ,6 0, Nynäshamn , ,9 0, Salem , ,5 0, Sigtuna , ,3 0, Sollentuna , ,6 0, Solna , ,4 0, Stockholm , ,6 0, Sundbyberg , ,0 0, Södertälje , ,3 0, Tyresö , ,6 0, Täby , ,8 0, Upplands Väsby , ,0 0, Upplands-Bro , ,5 0, Vallentuna , ,5 0, Vaxholm , ,1 0, Värmdö , ,3 0, Österåker , ,7 0, Uppsala län Enköping , ,0 0, Heby , ,0 0, Håbo , ,5 0, Knivsta , ,3 0, Tierp , ,4 0, Uppsala , ,4 0, Älvkarleby , ,6 0, Östhammar , ,8 0, Södermanlands län Eskilstuna , ,3 0, Flen , ,1 0, Gnesta , ,1 0, Katrineholm , ,1 0, Nyköping , ,8 0, Oxelösund , ,6 0, Strängnäs , ,7 0, Trosa , ,8 0, Vingåker , ,1 0,

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer