2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning."

Transkript

1 Datum: Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra kallelse till det extrainsatta årsmötet, söndag 17 maj. Då det inkommit anmälningar (till bl.a. de styrelseplatser som inte tillsatts), väljer styrelsen att skicka ut en ny kallelse med en uppdaterad dagordning. För att undvika förväxling kommer vi att plocka bort den äldre versionen från våra sociala medier och hemsida. Om intresse finns att jämföra de två versionerna går detta att göra på mötet 17 maj. Datum: Söndag den 17:e maj Plats: TIC-Huset på Trädgårdsgatan 20, Kalmar Tid: 13:00-14:00 Anmäl er närvaro till: eller via Facebook Under mötet bjuder vi på fika, och detta beräknas utifrån antalet anmälningar som inkommit höll RFSL Kalmar län årsmöte inne i samlingssalen på Kalmar Stadsbibliotek. Då kassör och revisor inte kunde närvara bordlades följande punkter, för att tas upp på ett extrainsatt årsmöte: Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse. Revisionsberättelse Fastställande av resultat och balansräkning Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande verksamhetsår Vid granskning av protokollet framkom även att vissa punkter behandlats felaktigt och därför kommer att tas upp igen på årsmötet. Dessa punkter är följande. Verksamhetsberättelsen redovisades, men årsmötet röstade aldrig för att godkänna denna. Verksamhetsplanen redovisades och inga förändringar önskades införas, men årsmötet röstade aldrig för att godkänna planen. Mandatperiod och antal ledamöter i styrelsen fastställdes aldrig. Årsmötet röstade dock fram följande: Ordförande, Annelie Skogsberg, kassör, Patricia Ström, ledamot, Micaela Lundgren och revisor, Thore Berggren. Mandatperiod skall fastslås. På önskemål av Patricia Ström önskar vi även rösta för att hon byter plats med Micaela Lundgren, så att istället Micaela blir kassör och Patricia tar plats som ledamot. Styrelsen som valdes består då av tre personer, och detta godkändes under årsmötet. Dock måste mandatperiod fastställas. Sedan har ytterligare namn inkommit, och dessa har förts in i dagordningen. RFSL Kalmar län 1 av 11

2 Dagordning 1. Det extrainsatta årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets utlysande 4. Val av mötespresidium 4.1. Mötesordförande 4.2. Mötessekreterare 4.3. Val av justerare 4.4. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av verksamhetsberättelse och godkännande av denna (sidan 4) 7. Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse och godkännande av denna 8. Revisionsberättelse och godkännande av denna 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Propositioner 12. Motioner 13. Fastställande av verksamhetsplanen och godkännande av denna (sidan 9) 14. Presentation av budget för kommande verksamhetsår och godkännande av denna 15. Val av styrelse Val av kassör Styrelsen föreslår att Micaela Lundgren väljs till kassör på 1 år Val av ledamot Styrelsen föreslår att Patricia Ström väljs till ledamot på 1 år Val av ersättare. Tre anmälningar har kommit till styrelsen och styrelsen önskar att alla tre skall tas in på dessa poster Styrelsen föreslår Sanna Orneklint som ersättare på 1 år Styrelsen föreslår Karin Hallberg som ersättare på 1 år Styrelsen föreslår Åsa Forsman som ersättare på 1 år RFSL Kalmar län 2 av 11

3 16. Fastställande av mandatperiod Styrelsen föreslår att ordförandes mandatperiod sträcker sig över 2 år 17. Val av valberedning Då inga anmälningar inkommit är styrelsens förslag följande: Styrelsen föreslår Charlie Skogsberg till valberedningen på 1 år Styrelsen föreslår Maya Brinell till valberedningen på 1 år Styrelsen föreslår att valberedningen ges möjlighet att själva plocka in ytterligare medlemmar i gruppen. 18. Val av revisor Observera att Thore Berggren redan är vald och en ytterligare skall tillsättas Styrelsen föreslår att Nathalie Åhlund väljs som revisor på 1 år Styrelsen föreslår att Thore Berggren väljs på 2 år. 19. Övriga frågor (ej beslutsfattande) 20. Mötets avslutande RFSL Kalmar län 3 av 11

4 Datum: Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: Handläggare: Annelie Skogsberg Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Styrelsen har bestått av Annelie Skogsberg, Ordförande Patricia Ström, Kassör Charlie Skogsberg, Sekreterare Micaela Lundgren, Ledamot Maya Brinell, Ledamot Invald av styrelsen på uppdrag av årsmötet Invald av styrelsen på uppdrag av årsmötet Styrelsen har hade 11 sammanträden under året. Valberedningen bestod av Mats Gröhn. Revisor var Thore Berggren. Händelser och aktiviteter under året 2014 har varit ett år för eftertanke och planering. Utåt sett har säkert RFSL Kalmar län verkat rätt så inaktiv, eftersom mycket tid har lagts på att bygga på en säker grund för föreningen att stå på. Vi hoppas, hela styrelsen, att det arbete vi har gjort under året som gått möjliggör att föreningen kan fortsätta att växa. Motgångar har funnits, men de har inte varit oövervinneliga. Problemen kunde bestå i att hemsidan ofta krånglat, vår mobil har gått sönder (inte bara en, utan två gånger) och vi har inte kunnat lägga fokus på att skapa en ekonomisk inkomst utöver det medlemsstöd vi får från förbundet. Genom att vi dock begränsat utbudet på aktiviteter så har vi haft en chans att utvärdera vart våra resurser borde gå. Vi vill nu efter detta verksamhetsår ge oss själva i styrelsen både ris och ros, och det gör vi i kommande verksamhetsberättelse. Jag vill även som ordförande komma med mina tankar kring föreningen om hur vårt arbete gått, både i styrelsen och i föreningen i stort. Kortfattat så är jag otroligt glad över att föreningen fortfarande står kvar och att jag ser en framtid för oss i Kalmar län. Annelie "Nellie" Skogsberg Ordförande RFSL Kalmar län RFSL Kalmar län 4 av 11

5 Mötesplatser 2:a kallelsen Funkabo Fritidsgård Samarbetet med Funkabo Fritidsgård har fortsatt, dock inte lika regelbundet som innan. Vi har via Facebook och mail fått feed back om att valet av mötesplats inte tilltalar alla åldersgrupper, vilket kan ses på att medelåldern på träffarna som hållits där ofta varit förhållandevis låg. Ett av villkoren för att föreningen skall kunna hålla till på fritidsgården har varit att vi endast kan hålla öppet för medlemmar, vilket en del har påpekat är ett problem då det finns de som vill komma dit och kolla läget innan de blir medlem. Då föreningen inte har resurser för att själv kunna hålla med lokal så har vi varit extremt tacksamma över att kunna få använda lokalen till vår verksamhet. After Work Vi hade fem after work, tre på "Satan i gatan", en på "Harrys" och en på "Rosenlundska källaren". Önskemål om caféträffar istället för after work har inkommit, då det finns medlemmar som önskar alkoholfri miljö. Vi planerar dock att lägga till caféträffar, istället för att ersätta med caféträffar. Picknick Vi hade tre picknickträffar, en ute i Tegelviken och två i cellgraven i Kalmar. På dessa har vi även fått besök från medlemmar från andra kommuner och vi känner att vi kunde haft fler sådana träffar. Gärna i de omkringliggande kommunerna då vår förening sträcker sig över hela länet och inte bara Kalmar som kommun. Förhoppningsvis kan detta bli möjligt framöver om vi får in fler aktiva medlemmar. Risken finns annars att deltagarna till största delen består av medlemmar från styrelsen. Julafton Julafton 2014 firades på Stadsmissionen och vi gick ut med en inbjudan till dem som ville fira jul, men inte visste var de skulle fira. För första året öppnade Stadsmissionen upp för att även barn kunde delta och vi var fem medlemmar som gick dit för att fira. Då vår yngsta medlem, som var 6 år, var det enda barnet som kom resulterade det i ett berg av klappar. Hälften tog hon och mamman med hem och delade ut till grannbarnen på asylboendet. Det var god mat och trevliga människor och det kändes som ett bra alternativ för att få fira jul tillsammans. Sociala medier Vi har använt oss av Facebook, Instagram och Twitter. Försök har gjorts att skapa Facebookgrupper för varje enskild kommun för att medlemmar ska kunna diskutera vad som behövs i just deras närhet. Dessa grupper har dock annonserats dåligt av oss i styrelsen, men planen är att behålla dem ett tag till och se hur många vi kan samla i varje grupp. Stundvis har aktiviteten på vår Facebooksida varit väldigt låg och vi har varit snåla med uppdateringarna. Detta har berott bl.a. på att vi som ansvarat för sidan haft mycket arbete och studier utanför föreningen som tagit mycket tid. Vi hoppas kunna placera den här uppgiften utanför styrelsen framöver så att denna uppgift ska få högre prioritet. Vårt Twitterkonto har inte heller varit så aktiv då vi inte riktigt beslutat vilken information som skall ut i vilken kanal. Även denna uppgift kan förhoppningsvis delegeras ut. Instagramkontot har syftet att visa verksamheten och komma med inspirerande bilder och citat, men även detta konto har legat vilande ett tag. Detta kommer dock inte fortsätta då uppgiften är så att säga bemannad nu. RFSL Kalmar län 5 av 11

6 Medlemmar 2:a kallelsen Att värva medlemmar Under 2014 fick vi 53 medlemmar och när vi fick möjligheten att registrera nya medlemmar via sms förenklades denna uppgift väsentligt. Många medlemmar fick dock vänta länge på sitt medlemskort, men detta ska enligt ansvariga på förbundet flyta på bättre nu. Efter årskiftet blev medlemsantalet lägre, vilket dels kan bero på den låga aktiviteten i vår utåtriktade verksamhet. Frågan är dock vilka syften en aktiv medlemsvärvning ska ha. Behöver föreningen medlemmar, eller behöver medlemmarna föreningen? Medlemsförmåner Önskemål om förmåner för medlemmar har inkommit och bl.a. caféträffarna på Funkabo har t.ex. varit uteslutande för medlemmar. Vi försökte oss även på att starta en bokcirkel, men intresset för detta var svalt. Vi chansade även på fint väder och planerade en camping på Wikegårds Semesterby, men även där var intresset svalt. Det blev även vädret, då helgen regnade bort. Vi har börjat undersöka möjligheten att via sitt medlemskort få rabatt på olika ställen och aktiviteter och detta hoppas vi kunna genomföra under kommande år. Samverkan Andra avdelningar RFSL Kronoberg, RFSL Kristanstad och RFSL Blekinge har uttryck önskan om att samverka. Detta har hittills endast handlat om erfarenhetsutbyte mellan styrelsemedlemmar. Planer finns dock på att skapa gemensamma aktiviteter och samtal om detta pågår just nu. Kalmar Kommun Vi är otroligt glada över att Kalmar Kommun arbetar med att ta fram en HBTQ-handlingsplan. Dessutom har flera förslag om var vi kan söka pengar, var vi borde söka lokal och vilka aktiviteter kommit in. Vi siktar på att utöka antalet aktiva medlemmar och på så sätt får bättre resurser att utforska alla våra alternativ. Något vi borde arbeta mer för är att engagera fler kommuner. Mail har skickats ut men vi har inte fått respons ännu. Ett stort stöd Många har engagerat sig och kontaktat oss sedan vi bildades. Några av de som aktivt visat sitt stöd för vår förening är Sensus, Wikegårds Semesterby, Antidiskriminerings byrån, Scenkonst Kalmar, sjukhuset i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar. Samma sak som i tidigare frågor så önskar vi att vi framöver har fler kontaktpersoner i vår förening, så fler kontakter kan upprätthållas. Vi har även stora förhoppningar på ett framtida samarbete med den nystartade föreningen Kalmarsund Pride. Önskemål Vi har fått olika förfrågningar om att hjälpa till olika uppgifter, t.ex hjälp vid asylsökande hbtqpersoner, stöd vid möten eller information kring trans, identitet och föreläsningar. Tyvärr är alla som deltagit i styrelsearbetet antingen heltidsstuderande eller arbetar heltid. Varken tid eller resurser har funnits till detta. RFSL Kalmar län 6 av 11

7 Synliggörande RFSL Kalmar län i media Tidningar som skrivit om föreningen är bl.a. Östran, Barometern, Kalmar Posten även en tidning från Västervik. Radio i Kalmar har också intresserat sig för vårt arbete och vi har synts med jämna mellanrum under året som gått. Bibliotek I samarbete med Kalmar Stadsbibliotek genomfördes en regnbågsdag, då vi stod och informerade om föreningen och vårt arbete. Resultatet av dagen blev en "regnbågshylla", där styrelsen hjälte biblioteket att plocka ut de böcker de hade som hade ett hbtq-tema. Dessa bokhyllor finns ännu kvar, både på barn- och på ungdomsavdelningen. Utbildning Vi har inte haft tillgång till all den fortbildning vi hade önskat, då många föreningen varit nya på föreningsarbete och önskat få mer kunskap på området. Vi har lämnat önskemål till förbundet och även förslag till omkringliggande avdelningar om att tillsammans hålla fortbildning för dem som vill engagera sig aktivt. Två ur styrelsen har dock hunnit delta i en skolinformationsutbildning. Vi hoppas kunna få fler utbildade medlemmar och på så sätt kunna erbjuda dessa informationsföreläsningar till skolor och organisation runt om i Kalmar län. Verksamheten i siffror Under året: hade föreningen 53 betalande medlemmar kom det i genomsnitt 12 medlemmar per aktivitet genomfördes 5 caféträffar, 5 after work och 3 picknick fick vi bl.a. in 5000:- från förbundet, vilket gjorde att RFSL Kalmar läns lån på 1650:- kunde betalas tillbaka till Annelie Skogsberg. har pengar gått till bl.a mobiltelefon och refill, informationsmaterial, mat till caféverksamheten och till resor. slutade kassan på 257:- RFSL Kalmar län 7 av 11

8 Ordförande har ordet 2:a kallelsen Det har varit både svårt och roligt, frustrerande och tillfredställande, spännande och skrämmande. Det som glatt mig är att sedan vi startade RFSL Kalmar län i september så har verkligen hbtqfrågorna börjat tas på allvar, åtminstone i Kalmar Kommun. Min förhoppning är att även kommuner runt omkring Kalmar ska känna att RFSL Kalmar län är något som berör även dem. Det har kommit frågor som, "varför är ni bara i Kalmar? Kan ni inte göra något hos oss också?" Det vill vi absolut, men då föreningen startade i Kalmar så har många aktiviteter landat här då de flesta aktiva bor inom kommunen. Själva styrelsen bor dock inte bara inne i Kalmar, utan även i Nybro och Rockneby. Det vi behöver är aktiva medlemmar i de kommuner som ligger längre ifrån oss, så vi inte kommer dit med våra aktiviteter och vår information och sedan lämnar allt vind för våg. Vi behöver engagerade i alla kommuner, som kan vårda de frön vi sår. Många har även frågat varför vi inte lägger resurser på att skaffa en egen lokal. Vi får ofta tips om hur och var vi kan söka pengar till föreningen, men innan vi har aktiva medlemmar att fylla lokalen med är risken stor att den skulle stå tom i långa perioder och endast fungera som förvaringsutrymme till allt vårt material. Vi drömmer dock om en egen lokal, när ekonomi och tiden tillåter. Det som stundvis har frustrerat mig personligen är när vi erbjudit en aktivitet, och kommentarer har lämnats att vi borde göra det här istället. Vid erbjudanden om after work har alkoholfria miljöer efterfrågats, och när vi erbjudit caféverksamhet så har den lokal vi kunnat erbjuda varit avlägsen och inte känts attraktiv för alla åldersgrupper. Detta är inte något jag egentligen kritiserar, utan jag vill endast visa på att det kan vara svårt att med få resurser tillfredsställa alla önskemål. Med tiden tror jag dock att vi kommer kunna erbjuda mer, om även medlemmar utanför styrelsen vill ta ansvar för olika aktiviteter t.ex genom att bilda olika arbetsgrupper. Förhoppningsvis kommer styrelsen inför kommande verksamhetsår kunna vara så lyhörda att verksamheten utvecklas åt det håll som känns angeläget för våra medlemmar. Jag är väldigt glad över att få vara en del av detta arbete, och den "tävling" som ibland uppstår mellan kommuner, företag, organisation och personer kan stundvis känns rätt underhållande. Vem var först? Vem har på sig ledartröjan just nu? Vem har gjort mest i arbetet med hbtq-frågor i Kalmar län? Det är ju härligt att vi har så många som vill arbeta för en öppnare samhälle, att det till och med kivas om vem som var först med vad. Min önskan när jag, min fru Charlie och vår vän Patricia Ström ansökte om att bilda ett RFSL i Kalmar var aldrig att vi skulle bli först, utan att det skulle bli gjort. Egentligen tror jag att det är det alla i själva verket också önskar. Så oavsett vem som är först, sist eller mitt emellan, fortsätt att sprida kärleken omkring er och låt oss se fram emot ett större och starkare RFSL Kalmar län. Varma hälsningar Annelie "Nellie" Skogsberg Ordförande RFSL Kalmar län RFSL Kalmar län 8 av 11

9 Datum: Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: Handläggare: Annelie Skogsberg Verksamhetsplan för 2015 Föregående år fokuserade vi på att organisera och strukturera föreningsarbetet. Vi kom en bit på vägen, men sittande styrelse rekommenderar den kommande att fortsätta strukturera upp arbetat och se över vilka rutiner som behövs. Vi tror att kommande styrelse behöver delegera ut fler arbetsuppgifter och att vi i den sittande styrelse varit en aning för ambitiösa i vår önskan att noggrant dokumentera allt som sker i verksamheten. På en del sätt har vi skapat oss själva mer arbete och framöver behöver valet av dokument och arbetsordning förenklas. Nu när föreningen börjat få en fastare form känner vi att det är dags att göra fler konkreta planer och försöka få föreningsarbetet att inkludera medlemmar i alla de olika kommunerna. Förslag till arbetsgrupper Caféverksamhet, RFSL Kalmar läns "Queertopia" Oavsett var vi håller våra caféträffar så är detta något föreningen borde fortsätta med. Om en grupp på tre personer ville ta ansvar för att se över och utveckla den delen av föreningen tror vi att det blir lättare för medlemmar utanför styrelsen att känna att fler kan bidra till vår utveckling. Hittills har denna caféverksamhet varit vår enda inkomstkälla utöver förbundets bidrag. Därför vore det bra om vi kunde utveckla detta så vi kan göra den mer ekonomiskt lönsam. Denna grupp skulle även kunna organisera caféträffar som inte föreningen håller i, utan att medlemmar kan stämma träff på olika caféer bara för att träffas och prata. After Work och klubbkvällar Eftersom "Queertopia" varit en caféverksamhet som endast varit öppna för RFSLs medlemmar så kommer vi att fortsätta med after work och gemensamma klubbkvällar. Vi hoppas att en arbetsgrupp här skulle kunna bestå av fem personer, och att dessa fem skulle kunna både möta upp medlemmar på olika uteställen och även själva organisera festmöjligheter. Ett förslag från styrelsen är också att det är denna arbetsgrupp som håller kontakten med föreningen "Kalmarsund Pride" och ser vilka möjligheter som finns för RFSL Kalmar län på festivalen och hur föreningarna kan sammarbeta och bidra till varandras utveckling. RFSL Kalmar län 9 av 11

10 Familjeaktiviteter Önskemål om att det skall finns fler aktiviteter där familjer kan ta med sina barn och att det ska finnas material och information särskilt riktat till regnbågsfamiljer som målgrupp. Vi tror att en grupp på fem personer skulle kunna bildas, men att denna inte enbart behöver bestå av personer med barn. Det vore dock givande om majoriteten av dem som engagerar sig i arbetsgruppen har erfarenheter av att vara en del av en regnbågsfamilj. Det finns ändå många sätt att bidra med idéer och förslag då vi alla någon gång varit ett barn. Önskan hos sittande styrelse är att denna arbetsgrupp fortsätter med att erbjuda picknickträffar, som då är öppna för alla medlemmar och icke medlemmar. Den aktivitet har uppskattas av medlemmar som rest ensamma till oss från andra kommuner och inte haft någon att vända sig till. Gruppen för tillgänglighet Denna grupp skulle förslagsvis kunna vara ganska stor då det kan innebära att t.ex. välkomna icke svensktalande medlemmar i föreningen. Det finns dessutom redan flera grupper inom RFSL som arbetar med tillgänglighet över hela landet. Från dessa skulle denna arbetsgrupp kunna få kunskap och erfarenhetsutbyten. Under tiden som går kanske antalet deltagare i arbetsgruppen ökar, allteftersom vi får upp ögonen för på vilka fler sätt vi borde kunna utveckla oss för att fler skall känna sig välkomna i föreningen. Samarbeten och kontakter med t.ex. Funkisgruppen, Antidiskrimineringsbyrån och RFSL Regnbågen rekommenderas och fler kan läggas till allt eftersom gruppen växer. "Idécentralen" Det vore otroligt givande med en arbetsgrupp som samlar in önskemål, förslag och som även själva spånar fram olika idéer. Denna grupp bör inte bestå av någon från styrelsen och för effektivitetens skull inte bestå av fler än fem deltagare. Dessa fem skulle dock kunna skifta under perioder så fler har en möjlighet att engagera sig, utan att gruppen blir för stor och svår att hantera. Självklart hoppas vi att föreningens medlemmar, oavsett om det sitter i en arbetsgrupp eller ej, känner att de blir hörda och kan komma med förslag. I en arbetsgrupp kan dock dessa förslag bearbetas och konkretiseras innan de kommer in till styrelsen. Förslag till medlemsförmåner kan t.ex. diskuteras i denna grupp. Synliggörande RFSL Kalmar län i media Sittande styrelse rekommenderar att den kommande skall mer aktivt bjuda in och skicka in texter till media. Förslag till återkommande inslag vore väldigt bra att ta fram. Samarbete med Bibliotek i länet Efter att Kalmar fått egna regnbågshyllor har sittande styrelse tagit fram ett koncept och en inbjudan som vi önskar framöver skall skickas ut till bibliotek runt om i länet. RFSL Kalmar län 10 av 11

11 Marknader och festivaler Då det sker rätt många aktiviteter runt omkring i länet så vore det bra om en arbetsgrupp som håller koll på dessa kunde bildas. Inför t.ex. stadsfester och julmarknader kan gruppen diskutera och lägga fram förslag till styrelsen om på vilka sätt RFSL kan synas och delta i det som händer. Utbildning Skolinformation Två i styrelsen har gått utbildning i skolinformation och vi önskar fler intresseanmälningar till att göra detta. Vi vill nu framöver kunna skicka ut erbjudanden om föreläsningar till skolor och organisationer och ju fler vi är desto större möjlighet till fler tillfällen. Detta är också en mycket bra inkomstkälla till föreningen och borde hamna högt i prioritet, då den kan möjliggöra resurser till andra aktiviteter. Medlemsutbildningar Planer på att tillsammans med omkringliggande avdelningar skapa styrelseutbildningar finns redan och dessa borde inom kort arbetas fram till ett förslag till förbundet. Det har även inkommit önskemål och interna medlemsutbildningar då ingen av oss, oavsett hbtqidentifiering, kan vara expert på allt. Ett förslag är att vi har en återkommande träff där någon ur styrelsen bjuder in medlemmar till informationsträffar, då frågor kan ställas och föreningsarbetet kan utvecklas och information från RFSL Förbundet kan delas. Sammanfattat Sittande styrelse önskar att denna verksamhetsplan skall godkännas av årsmötet och att förtroende skall ges till kommande styrelse att på sitt första styrelsemöte slå fast hur arbetsgrupperna ni i början skall se ut. Sittande styrelse föreslår fokus på bildande av fungerande arbetsgrupper, att fortsätta att fortbilda aktiva medlemmar och att vi gör större ansträngningar i att sprida vår verksamhet och information om vad vi arbetar med och varför RFSL Kalmar län är en förening som är viktig för alla. Varma hälsningar Annelie "Nellie" Skogsberg Ordförande RFSL Kalmar län RFSL Kalmar län 11 av 11

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer