2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning."

Transkript

1 Datum: Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra kallelse till det extrainsatta årsmötet, söndag 17 maj. Då det inkommit anmälningar (till bl.a. de styrelseplatser som inte tillsatts), väljer styrelsen att skicka ut en ny kallelse med en uppdaterad dagordning. För att undvika förväxling kommer vi att plocka bort den äldre versionen från våra sociala medier och hemsida. Om intresse finns att jämföra de två versionerna går detta att göra på mötet 17 maj. Datum: Söndag den 17:e maj Plats: TIC-Huset på Trädgårdsgatan 20, Kalmar Tid: 13:00-14:00 Anmäl er närvaro till: eller via Facebook Under mötet bjuder vi på fika, och detta beräknas utifrån antalet anmälningar som inkommit höll RFSL Kalmar län årsmöte inne i samlingssalen på Kalmar Stadsbibliotek. Då kassör och revisor inte kunde närvara bordlades följande punkter, för att tas upp på ett extrainsatt årsmöte: Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse. Revisionsberättelse Fastställande av resultat och balansräkning Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande verksamhetsår Vid granskning av protokollet framkom även att vissa punkter behandlats felaktigt och därför kommer att tas upp igen på årsmötet. Dessa punkter är följande. Verksamhetsberättelsen redovisades, men årsmötet röstade aldrig för att godkänna denna. Verksamhetsplanen redovisades och inga förändringar önskades införas, men årsmötet röstade aldrig för att godkänna planen. Mandatperiod och antal ledamöter i styrelsen fastställdes aldrig. Årsmötet röstade dock fram följande: Ordförande, Annelie Skogsberg, kassör, Patricia Ström, ledamot, Micaela Lundgren och revisor, Thore Berggren. Mandatperiod skall fastslås. På önskemål av Patricia Ström önskar vi även rösta för att hon byter plats med Micaela Lundgren, så att istället Micaela blir kassör och Patricia tar plats som ledamot. Styrelsen som valdes består då av tre personer, och detta godkändes under årsmötet. Dock måste mandatperiod fastställas. Sedan har ytterligare namn inkommit, och dessa har förts in i dagordningen. RFSL Kalmar län 1 av 11

2 Dagordning 1. Det extrainsatta årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets utlysande 4. Val av mötespresidium 4.1. Mötesordförande 4.2. Mötessekreterare 4.3. Val av justerare 4.4. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av verksamhetsberättelse och godkännande av denna (sidan 4) 7. Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse och godkännande av denna 8. Revisionsberättelse och godkännande av denna 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Propositioner 12. Motioner 13. Fastställande av verksamhetsplanen och godkännande av denna (sidan 9) 14. Presentation av budget för kommande verksamhetsår och godkännande av denna 15. Val av styrelse Val av kassör Styrelsen föreslår att Micaela Lundgren väljs till kassör på 1 år Val av ledamot Styrelsen föreslår att Patricia Ström väljs till ledamot på 1 år Val av ersättare. Tre anmälningar har kommit till styrelsen och styrelsen önskar att alla tre skall tas in på dessa poster Styrelsen föreslår Sanna Orneklint som ersättare på 1 år Styrelsen föreslår Karin Hallberg som ersättare på 1 år Styrelsen föreslår Åsa Forsman som ersättare på 1 år RFSL Kalmar län 2 av 11

3 16. Fastställande av mandatperiod Styrelsen föreslår att ordförandes mandatperiod sträcker sig över 2 år 17. Val av valberedning Då inga anmälningar inkommit är styrelsens förslag följande: Styrelsen föreslår Charlie Skogsberg till valberedningen på 1 år Styrelsen föreslår Maya Brinell till valberedningen på 1 år Styrelsen föreslår att valberedningen ges möjlighet att själva plocka in ytterligare medlemmar i gruppen. 18. Val av revisor Observera att Thore Berggren redan är vald och en ytterligare skall tillsättas Styrelsen föreslår att Nathalie Åhlund väljs som revisor på 1 år Styrelsen föreslår att Thore Berggren väljs på 2 år. 19. Övriga frågor (ej beslutsfattande) 20. Mötets avslutande RFSL Kalmar län 3 av 11

4 Datum: Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: Handläggare: Annelie Skogsberg Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Styrelsen har bestått av Annelie Skogsberg, Ordförande Patricia Ström, Kassör Charlie Skogsberg, Sekreterare Micaela Lundgren, Ledamot Maya Brinell, Ledamot Invald av styrelsen på uppdrag av årsmötet Invald av styrelsen på uppdrag av årsmötet Styrelsen har hade 11 sammanträden under året. Valberedningen bestod av Mats Gröhn. Revisor var Thore Berggren. Händelser och aktiviteter under året 2014 har varit ett år för eftertanke och planering. Utåt sett har säkert RFSL Kalmar län verkat rätt så inaktiv, eftersom mycket tid har lagts på att bygga på en säker grund för föreningen att stå på. Vi hoppas, hela styrelsen, att det arbete vi har gjort under året som gått möjliggör att föreningen kan fortsätta att växa. Motgångar har funnits, men de har inte varit oövervinneliga. Problemen kunde bestå i att hemsidan ofta krånglat, vår mobil har gått sönder (inte bara en, utan två gånger) och vi har inte kunnat lägga fokus på att skapa en ekonomisk inkomst utöver det medlemsstöd vi får från förbundet. Genom att vi dock begränsat utbudet på aktiviteter så har vi haft en chans att utvärdera vart våra resurser borde gå. Vi vill nu efter detta verksamhetsår ge oss själva i styrelsen både ris och ros, och det gör vi i kommande verksamhetsberättelse. Jag vill även som ordförande komma med mina tankar kring föreningen om hur vårt arbete gått, både i styrelsen och i föreningen i stort. Kortfattat så är jag otroligt glad över att föreningen fortfarande står kvar och att jag ser en framtid för oss i Kalmar län. Annelie "Nellie" Skogsberg Ordförande RFSL Kalmar län RFSL Kalmar län 4 av 11

5 Mötesplatser 2:a kallelsen Funkabo Fritidsgård Samarbetet med Funkabo Fritidsgård har fortsatt, dock inte lika regelbundet som innan. Vi har via Facebook och mail fått feed back om att valet av mötesplats inte tilltalar alla åldersgrupper, vilket kan ses på att medelåldern på träffarna som hållits där ofta varit förhållandevis låg. Ett av villkoren för att föreningen skall kunna hålla till på fritidsgården har varit att vi endast kan hålla öppet för medlemmar, vilket en del har påpekat är ett problem då det finns de som vill komma dit och kolla läget innan de blir medlem. Då föreningen inte har resurser för att själv kunna hålla med lokal så har vi varit extremt tacksamma över att kunna få använda lokalen till vår verksamhet. After Work Vi hade fem after work, tre på "Satan i gatan", en på "Harrys" och en på "Rosenlundska källaren". Önskemål om caféträffar istället för after work har inkommit, då det finns medlemmar som önskar alkoholfri miljö. Vi planerar dock att lägga till caféträffar, istället för att ersätta med caféträffar. Picknick Vi hade tre picknickträffar, en ute i Tegelviken och två i cellgraven i Kalmar. På dessa har vi även fått besök från medlemmar från andra kommuner och vi känner att vi kunde haft fler sådana träffar. Gärna i de omkringliggande kommunerna då vår förening sträcker sig över hela länet och inte bara Kalmar som kommun. Förhoppningsvis kan detta bli möjligt framöver om vi får in fler aktiva medlemmar. Risken finns annars att deltagarna till största delen består av medlemmar från styrelsen. Julafton Julafton 2014 firades på Stadsmissionen och vi gick ut med en inbjudan till dem som ville fira jul, men inte visste var de skulle fira. För första året öppnade Stadsmissionen upp för att även barn kunde delta och vi var fem medlemmar som gick dit för att fira. Då vår yngsta medlem, som var 6 år, var det enda barnet som kom resulterade det i ett berg av klappar. Hälften tog hon och mamman med hem och delade ut till grannbarnen på asylboendet. Det var god mat och trevliga människor och det kändes som ett bra alternativ för att få fira jul tillsammans. Sociala medier Vi har använt oss av Facebook, Instagram och Twitter. Försök har gjorts att skapa Facebookgrupper för varje enskild kommun för att medlemmar ska kunna diskutera vad som behövs i just deras närhet. Dessa grupper har dock annonserats dåligt av oss i styrelsen, men planen är att behålla dem ett tag till och se hur många vi kan samla i varje grupp. Stundvis har aktiviteten på vår Facebooksida varit väldigt låg och vi har varit snåla med uppdateringarna. Detta har berott bl.a. på att vi som ansvarat för sidan haft mycket arbete och studier utanför föreningen som tagit mycket tid. Vi hoppas kunna placera den här uppgiften utanför styrelsen framöver så att denna uppgift ska få högre prioritet. Vårt Twitterkonto har inte heller varit så aktiv då vi inte riktigt beslutat vilken information som skall ut i vilken kanal. Även denna uppgift kan förhoppningsvis delegeras ut. Instagramkontot har syftet att visa verksamheten och komma med inspirerande bilder och citat, men även detta konto har legat vilande ett tag. Detta kommer dock inte fortsätta då uppgiften är så att säga bemannad nu. RFSL Kalmar län 5 av 11

6 Medlemmar 2:a kallelsen Att värva medlemmar Under 2014 fick vi 53 medlemmar och när vi fick möjligheten att registrera nya medlemmar via sms förenklades denna uppgift väsentligt. Många medlemmar fick dock vänta länge på sitt medlemskort, men detta ska enligt ansvariga på förbundet flyta på bättre nu. Efter årskiftet blev medlemsantalet lägre, vilket dels kan bero på den låga aktiviteten i vår utåtriktade verksamhet. Frågan är dock vilka syften en aktiv medlemsvärvning ska ha. Behöver föreningen medlemmar, eller behöver medlemmarna föreningen? Medlemsförmåner Önskemål om förmåner för medlemmar har inkommit och bl.a. caféträffarna på Funkabo har t.ex. varit uteslutande för medlemmar. Vi försökte oss även på att starta en bokcirkel, men intresset för detta var svalt. Vi chansade även på fint väder och planerade en camping på Wikegårds Semesterby, men även där var intresset svalt. Det blev även vädret, då helgen regnade bort. Vi har börjat undersöka möjligheten att via sitt medlemskort få rabatt på olika ställen och aktiviteter och detta hoppas vi kunna genomföra under kommande år. Samverkan Andra avdelningar RFSL Kronoberg, RFSL Kristanstad och RFSL Blekinge har uttryck önskan om att samverka. Detta har hittills endast handlat om erfarenhetsutbyte mellan styrelsemedlemmar. Planer finns dock på att skapa gemensamma aktiviteter och samtal om detta pågår just nu. Kalmar Kommun Vi är otroligt glada över att Kalmar Kommun arbetar med att ta fram en HBTQ-handlingsplan. Dessutom har flera förslag om var vi kan söka pengar, var vi borde söka lokal och vilka aktiviteter kommit in. Vi siktar på att utöka antalet aktiva medlemmar och på så sätt får bättre resurser att utforska alla våra alternativ. Något vi borde arbeta mer för är att engagera fler kommuner. Mail har skickats ut men vi har inte fått respons ännu. Ett stort stöd Många har engagerat sig och kontaktat oss sedan vi bildades. Några av de som aktivt visat sitt stöd för vår förening är Sensus, Wikegårds Semesterby, Antidiskriminerings byrån, Scenkonst Kalmar, sjukhuset i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar. Samma sak som i tidigare frågor så önskar vi att vi framöver har fler kontaktpersoner i vår förening, så fler kontakter kan upprätthållas. Vi har även stora förhoppningar på ett framtida samarbete med den nystartade föreningen Kalmarsund Pride. Önskemål Vi har fått olika förfrågningar om att hjälpa till olika uppgifter, t.ex hjälp vid asylsökande hbtqpersoner, stöd vid möten eller information kring trans, identitet och föreläsningar. Tyvärr är alla som deltagit i styrelsearbetet antingen heltidsstuderande eller arbetar heltid. Varken tid eller resurser har funnits till detta. RFSL Kalmar län 6 av 11

7 Synliggörande RFSL Kalmar län i media Tidningar som skrivit om föreningen är bl.a. Östran, Barometern, Kalmar Posten även en tidning från Västervik. Radio i Kalmar har också intresserat sig för vårt arbete och vi har synts med jämna mellanrum under året som gått. Bibliotek I samarbete med Kalmar Stadsbibliotek genomfördes en regnbågsdag, då vi stod och informerade om föreningen och vårt arbete. Resultatet av dagen blev en "regnbågshylla", där styrelsen hjälte biblioteket att plocka ut de böcker de hade som hade ett hbtq-tema. Dessa bokhyllor finns ännu kvar, både på barn- och på ungdomsavdelningen. Utbildning Vi har inte haft tillgång till all den fortbildning vi hade önskat, då många föreningen varit nya på föreningsarbete och önskat få mer kunskap på området. Vi har lämnat önskemål till förbundet och även förslag till omkringliggande avdelningar om att tillsammans hålla fortbildning för dem som vill engagera sig aktivt. Två ur styrelsen har dock hunnit delta i en skolinformationsutbildning. Vi hoppas kunna få fler utbildade medlemmar och på så sätt kunna erbjuda dessa informationsföreläsningar till skolor och organisation runt om i Kalmar län. Verksamheten i siffror Under året: hade föreningen 53 betalande medlemmar kom det i genomsnitt 12 medlemmar per aktivitet genomfördes 5 caféträffar, 5 after work och 3 picknick fick vi bl.a. in 5000:- från förbundet, vilket gjorde att RFSL Kalmar läns lån på 1650:- kunde betalas tillbaka till Annelie Skogsberg. har pengar gått till bl.a mobiltelefon och refill, informationsmaterial, mat till caféverksamheten och till resor. slutade kassan på 257:- RFSL Kalmar län 7 av 11

8 Ordförande har ordet 2:a kallelsen Det har varit både svårt och roligt, frustrerande och tillfredställande, spännande och skrämmande. Det som glatt mig är att sedan vi startade RFSL Kalmar län i september så har verkligen hbtqfrågorna börjat tas på allvar, åtminstone i Kalmar Kommun. Min förhoppning är att även kommuner runt omkring Kalmar ska känna att RFSL Kalmar län är något som berör även dem. Det har kommit frågor som, "varför är ni bara i Kalmar? Kan ni inte göra något hos oss också?" Det vill vi absolut, men då föreningen startade i Kalmar så har många aktiviteter landat här då de flesta aktiva bor inom kommunen. Själva styrelsen bor dock inte bara inne i Kalmar, utan även i Nybro och Rockneby. Det vi behöver är aktiva medlemmar i de kommuner som ligger längre ifrån oss, så vi inte kommer dit med våra aktiviteter och vår information och sedan lämnar allt vind för våg. Vi behöver engagerade i alla kommuner, som kan vårda de frön vi sår. Många har även frågat varför vi inte lägger resurser på att skaffa en egen lokal. Vi får ofta tips om hur och var vi kan söka pengar till föreningen, men innan vi har aktiva medlemmar att fylla lokalen med är risken stor att den skulle stå tom i långa perioder och endast fungera som förvaringsutrymme till allt vårt material. Vi drömmer dock om en egen lokal, när ekonomi och tiden tillåter. Det som stundvis har frustrerat mig personligen är när vi erbjudit en aktivitet, och kommentarer har lämnats att vi borde göra det här istället. Vid erbjudanden om after work har alkoholfria miljöer efterfrågats, och när vi erbjudit caféverksamhet så har den lokal vi kunnat erbjuda varit avlägsen och inte känts attraktiv för alla åldersgrupper. Detta är inte något jag egentligen kritiserar, utan jag vill endast visa på att det kan vara svårt att med få resurser tillfredsställa alla önskemål. Med tiden tror jag dock att vi kommer kunna erbjuda mer, om även medlemmar utanför styrelsen vill ta ansvar för olika aktiviteter t.ex genom att bilda olika arbetsgrupper. Förhoppningsvis kommer styrelsen inför kommande verksamhetsår kunna vara så lyhörda att verksamheten utvecklas åt det håll som känns angeläget för våra medlemmar. Jag är väldigt glad över att få vara en del av detta arbete, och den "tävling" som ibland uppstår mellan kommuner, företag, organisation och personer kan stundvis känns rätt underhållande. Vem var först? Vem har på sig ledartröjan just nu? Vem har gjort mest i arbetet med hbtq-frågor i Kalmar län? Det är ju härligt att vi har så många som vill arbeta för en öppnare samhälle, att det till och med kivas om vem som var först med vad. Min önskan när jag, min fru Charlie och vår vän Patricia Ström ansökte om att bilda ett RFSL i Kalmar var aldrig att vi skulle bli först, utan att det skulle bli gjort. Egentligen tror jag att det är det alla i själva verket också önskar. Så oavsett vem som är först, sist eller mitt emellan, fortsätt att sprida kärleken omkring er och låt oss se fram emot ett större och starkare RFSL Kalmar län. Varma hälsningar Annelie "Nellie" Skogsberg Ordförande RFSL Kalmar län RFSL Kalmar län 8 av 11

9 Datum: Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: Handläggare: Annelie Skogsberg Verksamhetsplan för 2015 Föregående år fokuserade vi på att organisera och strukturera föreningsarbetet. Vi kom en bit på vägen, men sittande styrelse rekommenderar den kommande att fortsätta strukturera upp arbetat och se över vilka rutiner som behövs. Vi tror att kommande styrelse behöver delegera ut fler arbetsuppgifter och att vi i den sittande styrelse varit en aning för ambitiösa i vår önskan att noggrant dokumentera allt som sker i verksamheten. På en del sätt har vi skapat oss själva mer arbete och framöver behöver valet av dokument och arbetsordning förenklas. Nu när föreningen börjat få en fastare form känner vi att det är dags att göra fler konkreta planer och försöka få föreningsarbetet att inkludera medlemmar i alla de olika kommunerna. Förslag till arbetsgrupper Caféverksamhet, RFSL Kalmar läns "Queertopia" Oavsett var vi håller våra caféträffar så är detta något föreningen borde fortsätta med. Om en grupp på tre personer ville ta ansvar för att se över och utveckla den delen av föreningen tror vi att det blir lättare för medlemmar utanför styrelsen att känna att fler kan bidra till vår utveckling. Hittills har denna caféverksamhet varit vår enda inkomstkälla utöver förbundets bidrag. Därför vore det bra om vi kunde utveckla detta så vi kan göra den mer ekonomiskt lönsam. Denna grupp skulle även kunna organisera caféträffar som inte föreningen håller i, utan att medlemmar kan stämma träff på olika caféer bara för att träffas och prata. After Work och klubbkvällar Eftersom "Queertopia" varit en caféverksamhet som endast varit öppna för RFSLs medlemmar så kommer vi att fortsätta med after work och gemensamma klubbkvällar. Vi hoppas att en arbetsgrupp här skulle kunna bestå av fem personer, och att dessa fem skulle kunna både möta upp medlemmar på olika uteställen och även själva organisera festmöjligheter. Ett förslag från styrelsen är också att det är denna arbetsgrupp som håller kontakten med föreningen "Kalmarsund Pride" och ser vilka möjligheter som finns för RFSL Kalmar län på festivalen och hur föreningarna kan sammarbeta och bidra till varandras utveckling. RFSL Kalmar län 9 av 11

10 Familjeaktiviteter Önskemål om att det skall finns fler aktiviteter där familjer kan ta med sina barn och att det ska finnas material och information särskilt riktat till regnbågsfamiljer som målgrupp. Vi tror att en grupp på fem personer skulle kunna bildas, men att denna inte enbart behöver bestå av personer med barn. Det vore dock givande om majoriteten av dem som engagerar sig i arbetsgruppen har erfarenheter av att vara en del av en regnbågsfamilj. Det finns ändå många sätt att bidra med idéer och förslag då vi alla någon gång varit ett barn. Önskan hos sittande styrelse är att denna arbetsgrupp fortsätter med att erbjuda picknickträffar, som då är öppna för alla medlemmar och icke medlemmar. Den aktivitet har uppskattas av medlemmar som rest ensamma till oss från andra kommuner och inte haft någon att vända sig till. Gruppen för tillgänglighet Denna grupp skulle förslagsvis kunna vara ganska stor då det kan innebära att t.ex. välkomna icke svensktalande medlemmar i föreningen. Det finns dessutom redan flera grupper inom RFSL som arbetar med tillgänglighet över hela landet. Från dessa skulle denna arbetsgrupp kunna få kunskap och erfarenhetsutbyten. Under tiden som går kanske antalet deltagare i arbetsgruppen ökar, allteftersom vi får upp ögonen för på vilka fler sätt vi borde kunna utveckla oss för att fler skall känna sig välkomna i föreningen. Samarbeten och kontakter med t.ex. Funkisgruppen, Antidiskrimineringsbyrån och RFSL Regnbågen rekommenderas och fler kan läggas till allt eftersom gruppen växer. "Idécentralen" Det vore otroligt givande med en arbetsgrupp som samlar in önskemål, förslag och som även själva spånar fram olika idéer. Denna grupp bör inte bestå av någon från styrelsen och för effektivitetens skull inte bestå av fler än fem deltagare. Dessa fem skulle dock kunna skifta under perioder så fler har en möjlighet att engagera sig, utan att gruppen blir för stor och svår att hantera. Självklart hoppas vi att föreningens medlemmar, oavsett om det sitter i en arbetsgrupp eller ej, känner att de blir hörda och kan komma med förslag. I en arbetsgrupp kan dock dessa förslag bearbetas och konkretiseras innan de kommer in till styrelsen. Förslag till medlemsförmåner kan t.ex. diskuteras i denna grupp. Synliggörande RFSL Kalmar län i media Sittande styrelse rekommenderar att den kommande skall mer aktivt bjuda in och skicka in texter till media. Förslag till återkommande inslag vore väldigt bra att ta fram. Samarbete med Bibliotek i länet Efter att Kalmar fått egna regnbågshyllor har sittande styrelse tagit fram ett koncept och en inbjudan som vi önskar framöver skall skickas ut till bibliotek runt om i länet. RFSL Kalmar län 10 av 11

11 Marknader och festivaler Då det sker rätt många aktiviteter runt omkring i länet så vore det bra om en arbetsgrupp som håller koll på dessa kunde bildas. Inför t.ex. stadsfester och julmarknader kan gruppen diskutera och lägga fram förslag till styrelsen om på vilka sätt RFSL kan synas och delta i det som händer. Utbildning Skolinformation Två i styrelsen har gått utbildning i skolinformation och vi önskar fler intresseanmälningar till att göra detta. Vi vill nu framöver kunna skicka ut erbjudanden om föreläsningar till skolor och organisationer och ju fler vi är desto större möjlighet till fler tillfällen. Detta är också en mycket bra inkomstkälla till föreningen och borde hamna högt i prioritet, då den kan möjliggöra resurser till andra aktiviteter. Medlemsutbildningar Planer på att tillsammans med omkringliggande avdelningar skapa styrelseutbildningar finns redan och dessa borde inom kort arbetas fram till ett förslag till förbundet. Det har även inkommit önskemål och interna medlemsutbildningar då ingen av oss, oavsett hbtqidentifiering, kan vara expert på allt. Ett förslag är att vi har en återkommande träff där någon ur styrelsen bjuder in medlemmar till informationsträffar, då frågor kan ställas och föreningsarbetet kan utvecklas och information från RFSL Förbundet kan delas. Sammanfattat Sittande styrelse önskar att denna verksamhetsplan skall godkännas av årsmötet och att förtroende skall ges till kommande styrelse att på sitt första styrelsemöte slå fast hur arbetsgrupperna ni i början skall se ut. Sittande styrelse föreslår fokus på bildande av fungerande arbetsgrupper, att fortsätta att fortbilda aktiva medlemmar och att vi gör större ansträngningar i att sprida vår verksamhet och information om vad vi arbetar med och varför RFSL Kalmar län är en förening som är viktig för alla. Varma hälsningar Annelie "Nellie" Skogsberg Ordförande RFSL Kalmar län RFSL Kalmar län 11 av 11

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer