TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april överinspektör MARJA LEHTONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL LÄSAREN. Helsingfors den 5 april 2005. överinspektör MARJA LEHTONEN"

Transkript

1 R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E

2 R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T Å R S B E R Ä T T E L S E

3 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Edita Design Tryck Edita Prima Oy, Helsingfors 2005

4 TILL LÄSAREN Riksåklagarämbetets årsberättelse, som nu kommer ut för sjunde gången, är avsedd att vara en informationskälla främst för dem som arbetar inom åklagarväsendet och justitieförvaltningen. Berättelsen riktar sig också till poliser, advokater, studerande och enskilda medborgare med aktuell information om åklagarverksamheten. Till innehållet och uppbyggnaden följer årsberättelsen för 2004 de föregående årsberättelserna. Det statistiska materialet har utökats i någon mån, bl.a. med statistik över åklagarnas verksamhet uppdelad enligt samarbetsområden. I årsberättelsens bilagedel finns en förteckning över 2004 års avgöranden, inklusive korta referat av Riksåklagarämbetets viktigaste avgöranden som lett till åtgärder under verksamhetsåret, samt ett alfabetiskt sakregister. Helsingfors den 5 april 2005 MARJA LEHTONEN överinspektör

5 4 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING TILL LÄSAREN 3 Riksåklagare Matti Kuusimäki: SAMARBETE GÖR OSS EFFEKTIVARE 6 Biträdande riksåklagare Jorma Kalske: GODA RESULTAT MYCKET ÅTERSTÅR ATT GÖRA 8 ÅKLAGARVÄSENDET 10 RIKSÅKLAGAREN 12 BITRÄDANDE RIKSÅKLAGAREN 13 STATSÅKLAGARNA 14 DE FRÅN SAMHÄLLETS SYNPUNKT VIKTIGASTE BROTTMÅLEN 15 RIKSÅKLAGARÄMBETET 15 ÅKLAGARVÄSENDETS ETIKPROJEKT 16 ÅKLAGARVÄSENDETS SAMARBETSOMRÅDEN 17 STATSÅKLAGARNAS OMRÅDESANSVAR 19 DET LOKALA ÅKLAGARVÄSENDET 19 DE ALLMÄNNA ÅKLAGARNA 20 ÅKLAGARVÄSENDETS STRUKTUR OCH RESURSER 20 FÖRVALTNING 22 UTNÄMNINGSÄRENDEN 22 VERKSAMHET FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE AV ARBETSFÖRMÅGAN 24 FÖRVERKLIGANDET AV RESULTATMÅLEN KOMMUNIKATION 33 ÅTALSÄRENDEN 36 ÅTALSPRÖVNINGSÄRENDEN 36 YTTRANDEFRIHETSBROTT 47 ÄNDRINGSPRÖVNINGSÄRENDEN 48 KLAGOMÅL 53

6 JUSTITIEKANSLERNS OCH JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÅTALSFÖRORDNANDEN 55 ÅTALSFÖRORDNANDEN ENLIGT STRAFFLAGENS 1 KAP. 56 ÖVERKLAGANDE TILL HÖGSTA DOMSTOLEN 57 ÅKLAGARFÖRORDNANDEN 58 EKOBROTT 58 NARKOTIKABROTTSPROJEKTETS ÅKLAGARE 59 POLISBROTT 60 5 UTVECKLING, STYRNING OCH UTBILDNING 64 RIKSÅKLAGARENS ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 64 PROJEKTET FÖR UTREDNING AV STRAFFPROCESSKEDJAN 65 CHEFSDAGARNA 65 REGIONGRUPPSVERKSAMHETEN 65 RIKSÅKLAGARÄMBETETS PERSONALUTBILDNING 67 UTBILDNING INOM ÅKLAGARVÄSENDET 67 NYCKELÅKLAGARNA 80 PRAKTIKSYSTEMET FÖR BITRÄDANDE ÅKLAGARE 86 TILLSYN 88 RIKSÅKLAGARÄMBETETS PUBLIKATIONSSERIE 91 INTERNATIONELLA ÄRENDEN 92 INLEDNING 92 DET NORDISKA SAMARBETET 93 DET RÄTTSLIGA SAMARBETET INOM ÖSTERSJÖREGIONEN 94 RYSSLAND 96 ESTLAND 97 EUROPEISKA UNIONEN 97 EUROPARÅDET 101 ÖVRIGA INTERNATIONELLA EVENEMANG 102 BESÖK HOS RIKSÅKLAGARÄMBETET 102 INTERNATIONELLA ÅKLAGARFÖRENINGENS KONFERENS I SYDKOREA 103 ANVISNINGAR OCH RÅD TILL LOKALA ÅKLAGARE I INTERNATIONELLA ÄRENDEN 105 MYNDIGHETSSAMARBETE 105 SAKKUNNIGUPPDRAG 106 STATISTIK 108 RIKSÅKLAGARÄMBETETS PERSONAL 121 FÖRTECKNING ÖVER AVGÖRANDEN 122 SAKREGISTER 156

7 6 Riksåklagare Matti Kuusimäki: SAMARBETE GÖR OSS EFFEKTIVARE I inledningen till 2002 års verksamhetsberättelse resonerade jag kring värdefrågor och framhöll att en stark och tydlig värdegrund stärker sammanhållningen i hela organisationen och dess utveckling som social helhet. Jag konstaterade också att värdeengagemanget kan bli framgångsrikt bara om alla i arbetsgemenskapen godkänner värdena. Under det gångna året tog vi ett steg framåt i detta hänseende i och med att den etikarbetsgrupp som jag tillsatte kunde inleda sitt arbete. För mig är det viktigt att hela fältet fås med. Därför är inte bara Riksåklagarämbetet utan också kanslipersonalen, åklagarna och de ledande åklagarna representerade i arbetsgruppen. Vi inledde arbetet med att ordna värdediskussioner i de lokala enheterna. Mer om detta längre fram i berättelsen. Därmed kunde hela personalen på alla håll i landet ge sin syn på vilka åklagarväsendets värden borde vara. Responsen från fältet har varit god och jag har därför dragit slutsatsen att vårt projekt har kommit väl igång och ligger i tiden. Men arbetet är inte gjort i en handvändning utan kräver tid och engagemang. Arbetet omspänner på sätt och vis hela vår verksamhet. En åklagarverksamhet på en hög etisk nivå förutsätter att våra värden avspeglas både i besluten och i det dagliga arbetet. Därigenom blir de en integrerad del av vår förvaltningspraxis. En brottsmisstänkts rättssäkerhet gynnas av att det är en myndighet som avgör om förundersökning skall inledas och tvångsmedel anlitas och en annan myndighet som beslutar om åtal skall väckas. Men denna arbetsfördelning kräver oundgängligen av flera skäl ett fungerande och effektivt samarbete mellan polisen och åklagaren under förundersökningen. Det handlar både om rationell resursanvändning och om förundersökningens straffprocessuella betydelse. Med dessa ord motiveras det uppdrag som givits den av riksåklagaren och polisöverdirektören tillsatta arbetsgruppen som skall utveckla förundersökningssamarbetet. Arbetsgruppen ska i första hand lägga upp en rikstäckande plan för en utbildnings- och förhandlingsrond som genomförs häradsvis och som förhoppningsvis slutligt befäster ett sådant samarbete mellan polisen och åklagarkåren som säkerställer att brottmål redan i förundersökningsskedet

8 bereds för domstolsbehandling. Detta är en av hörnstenarna i ett lyckat genomförande av det nya straffprocessförfarandet. Arbetsgruppen och dess mål är resultatet av mångskiftande ansträngningar. Åklagarväsendet har redan under en längre tid högprioriterat ett bättre förundersökningssamarbete som ett kvalitativt resultatmål. Många ansträngningar särskilt under det gångna året har givit resultat men mycket är ännu ogjort. Framstegen bygger på allt fler iakttagelser av åklagarväsendets ofta upprepade sanning, nämligen att det straffrättsliga ansvaret alltid förverkligas som en följd av många myndigheters arbete. Från medborgarnas synpunkt är resultatet helt beroende av att alla länkar i kedjan håller. En blick på den internationella verksamheten under det gångna året visar att det varit synnerligen minnesvärt ja rentav historiskt från riksåklagarens synpunkt. Presidenterna i EU-ländernas högsta domstolar och de högsta åklagarna i dessa länder har sedan 1950-talet vartannat år träffats för att dryfta aktuella frågeställningar inom den europeiska rättsvården. Finland stod i maj för första gången värd för konferensen. Representanter för de tio nya medlemsländerna deltog för första gången och gav sålunda konferensen en särskild prägel. Ansvaret för arrangemangen vilade tungt på HD-presidentens och riksåklagarens axlar. All gick emellertid bra. Att döma av den positiva responsen lämnade gästerna ett soligt Helsingfors belåtna med vad de hade sett och upplevt. De nordiska ländernas högsta åklagare träffas varje år. Förra sommaren stod riksåklagaren för andra gången som värd. Dessa möten förläggs inte alltid till huvudstäderna. År 2004 kunde de nordiska kollegerna varva programmet med att betrakta midnattssolen från toppen av Yllästunturi och med att lyssna till unga förmågor från Lapplands musikinstitut i Äkäslompolo kapell. De kollegialt otvungna kontakterna mellan de högsta åklagarna i Norden är en mycket viktig form för informationsutbyte och växelverkan, som inte heller när det gäller ledningen av åklagarväsendet nog kan betonas. Det har visat sig att alla har ungefär samma erfarenheter av sitt arbete, både på gott och på ont. Omsorgen om de anställdas arbetshälsa och övriga välmående har också under det gångna året varit ständigt aktuell. I många sammanhang har det betonats att även om samhället på goda grunder förväntar sig att åklagarväsendet gör en adekvat insats för att förverkliga det straffrättsliga ansvaret ska ändå ingen känna sig förpliktad att duka under i arbetet. Vi vet våra uppgifter och har lärt oss att organisera arbetet så att inga rättsförluster uppkommer vid eventuella arbetsanhopningar som inte beror på oss. Ingen kan kräva mera. Vi hoppas att de aktuella planerna för utveckling av vår organisation ska vara oss till hjälp i detta avseende och därför samarbetar vi alla för att aktivt omsätta dem i praktiken. 7

9 8 Biträdande riksåklagare Jorma Kalske: GODA RESULTAT MYCKET ÅTERSTÅR ATT GÖRA Åklagarväsendet har överlag nått de mål som sattes för Ändå måste vi få se snabba förbättringar när det gäller förundersökningssamarbetet med polisen en fråga av stor betydelse för rättssäkerheten. Åklagarväsendet har utan tilläggsresurser presterat mer på sitt viktigaste område, dvs. rättskipningsavgöranden och agerande i domstol. Samtidigt har emellertid antalet inkommande ärenden ökat klart. En ökning med ärenden jämfört med år 2003 motsvarar en ärendemängd som inom exempelvis Mellersta Nylands samarbetsområde har handlagts av 20 åklagare och 12 kanslianställda på årsnivå. Det kan understrykas att ökningen inte enbart gällt sedvanliga brottmål utan relativt sett har ökningen av antalet komplicerade brottmål varit lika stor. Om man ser till antalet ärenden som avslutats i tingsrätten och hos åklagarna kan det konstateras att resultatet är gott när det gäller det straffrättsliga ansvaret och en effektiv åklagarverksamhet. En allt större andel av ärendena har förts till domstol. Under de senaste åren har åklagarna fått klä skott för att endast sådana ärenden förts till domstol där utsikterna för en fällande dom varit mycket goda och för att åtalströskeln därmed har blivit alltför hög när det gäller allvarlig brottslighet. Den förbättrade effektiviteten är ett resultat av vissa strukturella reformer. Överföringen av ärenden mellan samarbetsområdenas enheter har ökat. Detta har lett till en utjämning av de lokala åklagarenheternas arbetsmängder, dock inte i tillräcklig utsträckning. De nya arrangemangen har också försnabbat handläggningen. Samtidigt är det relevant att också granska vilka typer av ärenden som ligger hos åklagarna. Åklagarna måste inrikta sig på att försnabba behandlingen av de äldsta ärendena. Utifrån den s.k. straffprocesskedjan måste de i allt högre grad, vid sidan av synpunkter som sammanhänger med bevisning och brottens grovhetsgrad, prioritera medborgarnas attityd till den totala handläggningstiden. När det gäller de äldsta oavgjorda brottmålen, som har legat hos åklagaren i mer än ett år, har målet inte nåtts. Den målsatta genomsnittliga behandlingstiden för brottmål (1,6 mån.) har däremot nåtts. En reducering av de drygt

10 1 000 ärenden som varit föremål för åtalsprövning i mer än ett år och de närapå ärenden som varit oavgjorda i mer än sex månader kan ske genom en översyn av handläggningsordningen men framförallt genom ett effektivare förundersökningssamarbete med polisen. Följden kan emellertid bli en liten förlängning av den genomsnittliga behandlingstiden för samtliga ärenden. Detta är förvisso inget problem eftersom enklare ärenden redan behandlas skäligen snabbt. Förundersökningssamarbetet med polisen för att i processuellt hänseende bereda ärendena så långt att de kan behandlas av domstol har ännu inte nått den nivå som lagen stipulerar. Uppföljning och statistik visar att brister finns i hela landet. Även om antalet beslut om begränsad förundersökning har ökat finns det hela samarbetsområden som knappt alls har utnyttjat möjligheten. På motsvarande sätt visar varierande praxis inom olika samarbetsområden och enheter när det gäller sådana meddelanden från polisen till åklagaren som avses i förundersökningslagen att ett samarbete som skulle säkerställa en lyckad huvudförhandling är beroende av enskilda utredares och åklagares egna ini - tiativ. Sist och slutligen är det fråga om hur ledningen fungerar på riksnivån samt mellan enheterna och referensorganisationerna. I slutet av verksamhetsåret vidtogs åtgärder för att avhjälpa dessa problem. Ekobrotten står för en betydande andel av de mest komplicerade brotten. Under verksamhetsåret blev det tydligt att det åtminstone i huvudstadsregionen är nödvändigt att koncentrera dessa ärenden till ekobrottsåklagarna så att de handlägger enbart sådana ärenden som de finns till för. Det finns också risker med en kraftig koncentrering av denna typ av brott. De åklagare som uteslutande behandlar svåra ekobrottsärenden löper risk att bli utmattade i arbetet. För att öka specialkunnandet och bredda rekryteringsbasen deltidsanställdes ekobrottsåklagare som introduceras i arbetet av mentorer. Också när det gäller narkotikabrottsbekämpningen har åklagarnas kapacitet ökats genom att specialåklagare för narkotikaärenden fått handleda andra åklagare. Specialåklagarna har själva utfört åtalsprövningen i de grövsta narkotikamålen. En större del av dessa åklagares arbetsinsats inriktas på utbildning och handledning av andra åklagare. I en expertorganisation är en rätt upplagd utbildning den viktigaste formen av ledning. Utbildningen om strafflagens allmänna del ledde till en markant ökning av antalet elevdagar. Av verksamhetsutgifterna användes 2,3 % för utbildning och av de totala utbildningskostnaderna var över 50 % resekostnader. Det är svårt att förlägga grundutbildning och specialutbildning till regionerna. För att dra ner på resekostnaderna är det emellertid skäl att överväga om de i högre grad kunde ordnas regionalt. Redan nu finns det planer på gemensam utbildning för polis och åklagare. Ett konkret syfte med utbildningen är att åklagarna skall slippa fatta tusentals beslut om åtalseftergift och att de mest krävande brottsärendena och även andra mera krävande ärenden skall kunna beredas redan i förundersökningsskedet. 9

11 10 ÅKLAGARVÄSENDET ÅKLAGARVÄSENDETS ORGANISATION Förvaltning Åklagare RÅÄ RÅ, BRÅ 16 samarbetsområden SÅ (13) 67 åklagarenheter + Åland + 2 länsmän HäradsÅ BitrÅ (ca 320)

12 RIKSÅKLAGARÄMBETETS LEDNINGSGRUPP 11 riksåklagare Matti Kuusimäki (ordförande), biträdande riksåklagare Jorma Kalske, statsåklagare Jarmo Rautakoski, statsåklagare Raija Toiviainen, statsåklagare Christer Lundström och statsåklagare Pekka Koponen SAMARBETSOMRÅDENAS CHEFER Helsingfors ledande häradsåklagare Heikki Poukka Västra Nylands samarbetsområde ledande häradsåklagare Tom Ifström Östra Nylands samarbetsområde ledande häradsåklagare Tom Söderlund Mellersta Nylands samarbetsområde ledande häradsåklagare Timo Koskimäki Päijänne-Tavastlands samarbetsområde ledande häradsåklagare Pekka Noronen Kymmene samarbetsområde ledande häradsåklagare Irma Rosenius-Sutela Egentliga Finlands samarbetsområde (Åland) ledande häradsåklagare Ilpo Lähtinen Birkalands samarbetsområde ledande häradsåklagare Jouko Nurminen Satakunta samarbetsområde ledande häradsåklagare Kalle Kyhä Västkustens samarbetsområde ledande häradsåklagare Peter Levlin Södra Österbottens samarbetsområde ledande häradsåklagare Kimmo Lampinen Mellersta Finlands samarbetsområde ledande häradsåklagare Martti Porvali Södra Savolax samarbetsområde ledande häradsåklagare Päivi Markus Norra Karelens samarbetsområde ledande häradsåklagare Heikki Matikainen Savolax samarbetsområde ledande häradsåklagare Hannu Susitaival Uleåborgs läns samarbetsområde ledande häradsåklagare Matti Välinen Lapplands läns samarbetsområde ledande häradsåklagare Juha Isola

13 12 RIKSÅKLAGAREN ÅKLAGARVÄSENDET Enligt 104 i Finlands grundlag leds åklagarväsendet av riksåklagaren som är högsta åklagare. Riksåklagaren svarar för den allmänna ledningen och utvecklingen av åklagarverksamheten. Till riksåklagarens uppgifter hör bl.a. att utnämna alla lokala åklagare och att övervaka åklagarnas verksamhet. Riksåklagaren kan också utfärda allmänna föreskrifter och anvisningar om åklagarverksamheten. Riksåklagaren utövar självständig och oberoende åtalsprövningsrätt. Som förman för alla allmänna åklagare kan riksåklagaren överta avgörandet av ärenden som ankommer på underlydande åklagare. Riksåklagaren kan förordna att en åklagare skall utföra ett åtal som riksåklagaren har beslutat väcka (åtalsförordnande) eller förordna att en åklagare skall utföra åtalsprövningen i ett ärende (åklagarförordnande). Riksåklagaren utför åtal i riksrätten då riksdagen har beslutat att åtal skall väckas mot republikens president, en medlem av statsrådet, justitiekanslern eller justitieombudsmannen. Riksåklagaren företräder också åklagarna i högsta domstolen. Riksåklagare Matti Kuusimäki (till höger) och ordföranden för Finlands Advokatförbund Kari Lautjärvi gav i december 2004 en kommuniké om utveckling av det regionala samarbetet mellan åklagare och advokater. Konkret samarbete bedrivs t.ex. på utbildningens område.

14 BITRÄDANDE RIKSÅKLAGAREN 13 Biträdande riksåklagaren avgör med samma behörighet som riksåklagaren de ärenden som ankommer på honom och fungerar som ställföreträdare för riksåklagaren. Arbetsfördelningen mellan riksåklagaren och biträdande riksåklagaren bestäms i Riksåklagarämbetets arbetsordning UPPGIFTSFÖRDELNING MELLAN RIKSÅKLAGAREN OCH BITRÄDANDE RIKSÅKLAGAREN Riksåklagaren avgör i första hand ärenden som gäller 1) principiellt viktiga eller vittgående frågor, 2) allmänna föreskrifter och anvisningar till åklagarna, 3) internationella relationer, 4) utnämning av åklagare, 5) utveckling, utbildning och forskning inom åklagarväsendet, samt 6) företrädande av åklagare i högsta domstolen. ÅKLAGARVÄSENDET Biträdande riksåklagaren avgör ärenden som gäller 1) åklagarväsendets allmänna förvaltning, 2) övervakning av åklagarverksamheten, 3) åklagarförordnanden till lokala åklagare och åtalsförordnanden med stöd av strafflagens 1 kap., 4) klagomål över åklagares avgöranden och förfaranden, 5) övervakning av strafforderärenden och därav följande åtgärder, samt 6) förordnanden att leda förundersökningen då en polisman misstänks för brott. Biträdande riksåklagare Jorma Kalske avgör bl.a. ärenden som gäller åklagarväsendets allmänna förvaltning och klagomål. Här med sekreteraren Riitta Kuronen.

15 14 ÅKLAGARVÄSENDET Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) trädde i kraft Enligt lagen beslutar riksåklagaren om åtal skall väckas för ett brott som grundar sig på innehållet i ett publicerat meddelande och som hör under allmänt åtal samt för chefredaktörsförseelse i anslutning till ett sådant brott. Riksåklagaren bestämmer då också vem som skall utföra åtalet. Enligt uppgiftsfördelningen mellan riksåklagaren och biträdande riksåklagaren hör brottmål som gäller yttrandefrihet till biträdande riksåklagarens uppgifter. Ärenden som gäller yttrandefrihetsbrott refereras i avsnittet Åtalsärenden, s. 47. STATSÅKLAGARNA Vid Riksåklagarämbetet arbetade under verksamhetsåret 12 statsåklagare. Dessa är behöriga för åklagaruppgifter i hela landet. Statsåklagarna skall i första hand sköta åklagaruppgifterna i de från samhällets synpunkt viktigaste brottmålen. De skall också utföra åtal som justitiekanslern eller justitieombudsmannen har beslutat väcka. Statsåklagarna är dessutom åklagare i ärenden som hovrätten behandlar i första instans, om inte något annat föreskrivs eller bestäms. Riksåklagaren kan delegera beslutanderätt till statsåklagarna. Enligt förordningen om riksåklagarämbetet kan en statsåklagare med stöd av arbetsordningen eller med stöd av ett separat förordnande av riksåklagaren avgöra andra än principiellt viktiga och vittgående ärenden med samma befogenheter som riksåklagaren. I Riksåklagarämbetets arbetsordning föreskrivs att statsåklagarna kan avgöra ärenden som gäller ändringsprövning och klagomål, om ärendet inte föranleder åtgärder av riksåklagaren eller något annat ställningstagande. Statsåklagarna deltar i styrningen och utvecklingen av det lokala åklagarväsendet. De fungerar som kontaktpersoner mellan Riksåklagarämbetet och åklagarenheterna, stöder samarbetsområdenas chefer i frågor som gäller ledningen av respektive område, följer åklagarverksamheten och deltar aktivt i utvecklingsarbetet. Vidare främjar de åtgärder som syftar till att uppnå åklagarväsendets resultatmål, deltar i resultatförhandlingarna, förbereder uppföljningsbesök och ser till att dessa genomförs i praktiken. Statsåklagarnas områdesansvar, s. 19.

16 DE FRÅN SAMHÄLLETS SYNPUNKT VIKTIGASTE BROTTMÅLEN 15 Statsåklagarna skall i första hand sköta åklagaruppgifterna i de från samhällets synpunkt viktigaste brottmålen. Ett brottmål kan vara viktigt från samhällets synpunkt om det t.ex. är fråga om (RÅ:1998:1): < ett grovt brott som har samband med egentlig organiserad brottslighet < ett brott som har orsakat exceptionellt stora person-, miljö- eller förmögenhetsskador eller risk för sådana, < ett tjänstebrott som har begåtts av en tjänsteman i betydande ställning, < ett exceptionellt brott som riktar sig mot en tjänsteman på grund av dennes tjänsteutövning eller tjänsteställning (t.ex. brott mot rättsvården), < ett brott som har begåtts av personer i betydande samhällelig ställning, om ärendet uppvisar drag som kan rubba förtroendet för jämlikheten mellan medborgarna eller för det straffrättsliga systemets funktion, < ett brott som har klara politiska eller rasistiska motiv, < en gärning som har samband med de grundläggande fri- och rättigheterna (t.ex. brott mot yttrande- eller tryckfrihet eller s.k. medborgarolydnad), < ett ärende som innehåller internationella element eller tangerar internationell politik eller krigsförbrytelse eller brott mot humaniteten ÅKLAGARVÄSENDET RIKSÅKLAGARÄMBETET I egenskap av central förvaltningsmyndighet svarar Riksåklagarämbetet för den operativa ledningen av hela åklagarväsendet så att de uppgifter som krävs för att förverkliga det straffrättsliga ansvaret kan skötas på ett jämlikt, snabbt och ekonomiskt sätt, så som rättssäkerheten och allmän fördel kräver. Riksåklagarämbetet för budgetförhandlingar med justitieministeriet om åklagarväsendets resurstilldelning. Riksåklagarämbetet svarar för åklagarväsendets interna resultatstyrning. Förverkligandet av åklagarväsendets resultatmål 2004, s. 25. Riksåklagaren leder Riksåklagarämbetet och svarar för dess resultat. För att uppgifterna skall kunna söktas på ett ändamålsenligt sätt är Riksåklagarämbetet indelat i en förvaltningsenhet, en enhet för åtalsärenden, en utvecklingsenhet och en internationell enhet. Vid ämbetsverket arbetade under verksamhetsåret 36 tjänstemän. En förteckning över de anställda finns i slutet av berättelsen, före bilagedelen. För behandling av ärenden som gäller Riksåklagarämbetet och hela åklagarväsendet samt dess verksamhet finns vid ämbetsverket en ledningsgrupp som består av riksåklagaren som ordförande och av biträdande riksåklagaren som vice ordförande samt av enhetscheferna som övriga medlemmar.

17 16 ÅKLAGARVÄSENDETS ETIKPROJEKT ÅKLAGARVÄSENDET De etiska värdena får en allt större betydelse inom åklagarverksamheten. De stora förändringar som skett inom åklagarverksamheten samt den ökande internationaliseringen har lett till att de vedertagna verksamhetsmodellerna inte längre nödvändigtvis lämpar sig för alla situationer. Förändringarna förutsätter kontinuerlig omprövning av myndigheternas och tjänstemännens handlande. Statsrådet har fattat ett principbeslut om en gemensam värdegrund för statförvaltningen och förutsatt att myndigheterna utgår från denna gemensamma värdebas samt att de värden som fastställts genom värdediskussioner också iakttas i praktiken. Redan år 2003 konstaterades behovet av en intern värdediskussion inom åklagarväsendet. Den diskussion som då inleddes resulterade i konkreta åtgärder i maj 2004, då riksåklagaren tillsatte en etikarbetsgrupp för utredning av åklagarväsendets värdegrund och verksamhetsrelaterade etiska frågor samt för planering och genomförande av en etisk process inom åklagarväsendet. Till arbetsgruppen, som leds av statsåklagare Raija Toiviainen, hör representanter för de lokala åklagarämbetenas kanslipersonal och åklagare, representanter för Suomen syyttäjäyhdistys, Suomen nimismiesyhdistys och Personalföreningen vid Justitieförvaltningen samt för Riksåklagarämbetet. Etikarbetsgruppens medlemmar höll under verksamhetsåret 18 diskussionstillfällen på olika orter i Finland. Diskussionerna fördelades mellan samarbetsområdena på ett sådant sätt att varje tjänsteman inom åklagarväsendet hade möjlighet att delta i dem. Den höga deltagarprocenten visar att de anställda kunde aktiveras kring dessa frågor. Varje område enades om minst tre och högst fem etiska värden som vid ett riksomfattande möte i början av år 2005 utformas till etiska värden för hela åklagarväsendet. Att besluta om dessa värden och föra fram dem som en integrerad del av åklagarväsendets dagliga verksamhet är ett tidskrävande projekt, som emellertid fick en god början under verksamhetsåret. Projektet slutförs våren Åklagarväsendets värdeprocess inleddes år Finansministeriets konsultativa tjänsteman Kirsi Äijälä redogjorde för projektet Värden i vardagen och dess målsättningar vid ett möte med samarbetsområdenas chefer och RÅÄ:s personal.

18 ÅKLAGARVÄSENDETS SAMARBETS- OMRÅDEN 17 Enligt 5 2 mom i lagen om häradsåklagare kan justitieministeriet för en ändamålsenlig organisering av det lokala åklagarväsendet bestämma att olika häradsåklagarenheter skall sköta åklagaruppgifter i samarbete. I enlighet med 3 i förordningen om häradsåklagare utser riksåklagaren en chef för varje samarbetsområde för högst tre år i sänder. Riksåklagaren kan också utfärda närmare föreskrifter om hur samarbetet skall organiseras. Justitieministeriet utfärdade en föreskrift om samarbetsområdena. Föreskriften gäller tills vidare. Riksåklagaren förordnade chefer för samarbetsområdena, till en början för två år. År 2003 utfärdade riksåklagaren en föreskrift om organiseringen av samarbetet (RÅ:2003:1). Dessutom utfärdade han anvisningar om organiseringen av arbetet, om statsåklagarnas områdesansvar samt om samarbetsområdenas special- och nyckelåklagartjänster. Under verksamhetsåret utfärdade riksåklagaren en ny föreskrift om samarbetsområdenas chefer, som är i kraft Samarbetsområdena är 16 till antalet och täcker nästan hela landet. Endast Helsingfors härads åklagarämbete, Kittilä och Lapska armens härad samt landskapet Åland står i vissa avseenden utanför dessa arrangemang. Helsingfors, Kittilä, Lapska armen och Åland deltar emellertid t.ex. i regiongruppsarbetet inom sina respektive närområden. Regiongruppsverksamheten behandlas närmare på sidan 65. ÅKLAGARVÄSENDET Inom Kymmene samarbetsområde diskuterades våren 2004 möjligheterna att förenhetliga sekreterarnas arbetsrutiner. Ledande häradsåklagaren i Kouvola Irma Rosenius-Sutela (till vänster) och byråsekreterare Anne Renlund i Kotka jämför sina enheters arbetsmetoder.

19 18 SAMARBETSOMRÅDENA INOM ÅKLAGARVÄSENDET VAR UNDER VERKSAMHETSÅRET FÖLJANDE: ÅKLAGARVÄSENDET 1) Västra Nyland Esbo, Lojo (inkl. Vichtis) och Raseborg 2) Östra Nyland Borgå (inkl. Lovisa) och Vanda 3) Mellersta Nyland Forssa, Hyvinge, Tavastehus, Mellersta Nyland och Riihimäki 4) Päijänne-Tavastland Heinola, Lahtis och Orimattila 5) Kymmene Imatra, Kotka (inkl. Fredrikshamn), Kouvola och Villmanstrand 6) Egentliga Finland S:t Karins, Loimaa, Reso (inkl. Nystadsregionen), Salo, Åbo och Åbonejden 7) Birkaland Ikalis, Kangasala, Mänttä, Nokia, Tammerfors, Valkeakoski och Vammala 8) Satakunta Kankaanpää, Kumo, Björneborg och Raumo 9) Västkusten Karleby (inkl. Kaustby), Korsholm (inkl. Närpes), Jakobstad och Vasa 10) Södra Österbotten Kauhajoki, Kyroland, Lappo (inkl. Alavo) och Seinäjoki 11) Mellersta Finland Jyväskylä (inkl. Keuruu), Jämsä och Äänekoski (inkl. Saarijärvi) 12) Södra Savolax S:t Michel (inkl. Juva), Pieksämäki och Nyslott 13) Norra Karelen Joensuu (inkl. Ilomants och Kitee) och Nurmes (inkl. Lieksa) 14) Savolax Kuopioregionen (inkl. Nordöstra Savolax och Inre Savolax), Varkausregionen och Övre Savolax 15) Uleåborgs län Haapajärvi, Haukipudas, Kajana (inkl. Kuhmo och Suomussalmi), Kuusamo, Limingo, Uleåborg (inkl. Pudasjärvi), Brahestad och Ylivieska 16) Lapplands län Kemi, Nordöstra Lappland, Rovaniemi (inkl. Ranua-Posio), Sodankylä (inkl. Enare-Utsjoki) och Torneå (inkl. Tornedalen) Åklagarämbetet i Helsingfors härad, Kittilä och Lapska armens härad samt landskapet Åland står delvis utanför dessa arrangemang.

20 STATSÅKLAGARNAS OMRÅDESANSVAR 19 För resultatstyrningen av åklagarväsendet och för den interna uppföljningen har ansvaret för samarbetsområdena och för Helsingfors åklagarämbete fördelats mellan 11 statsåklagare. Detta har gjorts utan att behörighetsförhållandena inom åklagarväsendet ändrats och utan att någon administrativ mellaninstans har skapats. En statsåklagare med områdesansvar skall inom sitt område < fungera som kontaktperson mellan Riksåklagarämbetet och åklagarenheterna samt främja informationen i båda riktningarna, < biträda samarbetsområdets chef med att inleda och upprätthålla samarbetsverksamheten inom området, < följa åklagarverksamheten och aktivt delta i utvecklingen av den, < främja uppnåendet av åklagarväsendets resultat, < delta i resultatförhandlingarna och i förberedelserna inför dessa, samt < delta i uppföljningsbesök och i förberedelserna inför dessa. ÅKLAGARVÄSENDET De uppgifter som statsåklagarnas områdesansvar medför har inneburit en avsevärd ökning av den andel som styrningen och administreringen av den lokala åklagarverksamheten utgör av deras hela arbetsinsats. DET LOKALA ÅKLAGARVÄSENDET Det lokala åklagarväsendet är organiserat häradsvis. Åklagarenheterna är häradets åklagarämbeten eller häradsämbetets åklagaravdelningar. I Kittilä och Lapska armens härad fungerar länsmannen som åklagare. Åland har en landskapsåklagare. I slutet av räkenskapsåret fanns det sammanlagt 68 åklagarenheter. Enligt 5 2 mom. i lagen om häradsåklagare kan justitieministeriet, efter att ha hört länsstyrelsen, bestämma att ett härads åklagarämbete eller ett häradsämbetes åklagaravdelning skall sköta åklagaruppgifter också inom ett annat härads område. Justitieministeriet förordnade att Nokia åklagarenhet skall sköta åklagaruppgifterna i Vammala härad, att Tammerfors åklagarenhet skall sköta åklagaruppgifterna i Kangasala härad samt att Uleåborgs åklagarenhet skall sköta åklagaruppgifterna i Haukipudas och Limingo härad. Förordnandena trädde i kraft Inklusive de förordnanden som justitieministeriet gav under verksamhetsåret var antalet åklagarenheter (inkl. Åland) sammanlagt 64 i början av år Lokal åklagarmyndighet är häradsåklagaren, som skall sköta förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret vid behandlingen av brottmål, åtalsprövning och rättegångar samt utfärda strafforder enligt vad som föreskrivs särskilt.

PRESENTATIONSBLAD. Publikationens delar Överlåtelsebrev, betänkande, utkast till förordning, bilagor, lag och förordning på svenska

PRESENTATIONSBLAD. Publikationens delar Överlåtelsebrev, betänkande, utkast till förordning, bilagor, lag och förordning på svenska PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för revidering av lagstiftningen om förvaltningen av åklagarväsendet

Läs mer

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna ALLMÄN ANVISNING RÅ:2011:1 Dnr 16/31/11 Given I kraft 25.8.2011 1.9.2011 - tills vidare Upphäver RÅ:2008:1 Dnr 3/31/08 Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna Författningsgrund

Läs mer

De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet

De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet ALLMÄN ANVISNING Dnr 18/31/14 30.6.2014 Gäller fr.o.m 1.8.2014 - tills vidare Upphäver RÅ:2011:1, dnr 16/31/11 Besöksadress Postadress Telefon Telefax

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2005

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2005 RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2005 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck Edita Prima Oy, Helsingfors 2006 3 TILL LÄSAREN Riksåklagarämbetets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN

2 ÅKLAGARE OCH DOMSTOL VID MILITÄRA RÄTTEGÅNGSÄRENDEN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2010:2 Till åklagarna Dnr 17/31/10 Given Normbas 3.3.2010 ÅAL 3 2 mom ÅAL 4 Upphäver I kraft Allmän anvisning 1.4.2010 till åklagarna tills vidare RÅ 2005:2 Dnr 37/31/05 Förfarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Förfarande i militära rättegångsärenden

Förfarande i militära rättegångsärenden Förfarande i militära rättegångsärenden ALLMÄN ANVISNING Dnr 19/31/14 12.2.2015 I kraft 16.2.2015 -tills vidare Upphäver RÅ:2010:2 dnr 17/31/10 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan

Läs mer

Riksåklagarämbetet Albertsgatan 25 A, 00180 Helsingfors

Riksåklagarämbetet Albertsgatan 25 A, 00180 Helsingfors riksåklagarämbetet årsberättelse 2006 Riksåklagarämbetet Albertsgatan 25 A, 00180 Helsingfors Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given

ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna. Given RIKSAKLAGARÄMBETET ALLMÄN ANVISNING tili åklagarna Given 19.12.2002 RÄ:2002:4 Dnr 55/31/02 Normbas F om häradsåklagare 13 a 1 mom. I kraft 1.1.2003 - tillsvidare Anvisning om åklagares beredskap som undersökningsledare

Läs mer

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2007

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2007 RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 2007 Riksåklagarämbetet Albertsgatan 25 A 00180 Helsingfors Redaktion Virve Pehkonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott

Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott ALLMÄN ANVISNING Dnr 21/31/14 24.4.2015 I kraft 1.5.2015 - tills vidare Upphäver RÅ:2004:1 Dnr 65/31/04 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan

Läs mer

Registrering av brottmål med saksamband

Registrering av brottmål med saksamband Registrering av brottmål med saksamband ALLMÄN ANVISNING Dnr 25/31/15 15.10.2015 I kraft 1.11.2015 -tills vidare Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan 25 A PB 333 00180 Helsingfors

Läs mer

Å R S B E R ÄT T E L S E 2 0 0 9

Å R S B E R ÄT T E L S E 2 0 0 9 Å R S B E R ÄT T E L S E 2 0 0 9 Redaktion Virve Streng, Riksåklagarämbetet Grafisk design Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck Edita Prima Oy, Helsingfors 2010 Å R S B E R ÄT T E L S E 2

Läs mer

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Antal ärenden som väckts 1.1.2009 ärenden som inkommit 2006 18 ärenden som inkommit 2007 230 ärenden som inkommit 2008 804 Sammanlagt 1 052 Under 2009

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet Nr 434 1269 Bilaga 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.3 Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president 7 STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen

RP 110/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Åklagarens avgöranden 2013

Åklagarens avgöranden 2013 Rättsväsende 2014 Åklagarens avgöranden Åklagaren avgjorde 72 000 ärenden år Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 72 000 straffrättsliga ärenden år, dvs. 7 procent färre än året innan. Åklagaren

Läs mer

Underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder

Underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder Underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder ALLMÄN ANVISNING 12.6.2013 Gäller fr.o.m. 1.1.2014 tills vidare Upphäver RÅ:2008:2 Besöksadress Postadress

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 3 oktober 2007 Nr 865 869 INNEHÅLL Nr Sidan 865 Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten... 3875 866 Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

till åklagarna Dnr 38/31/ AÅL 3 2 mom. RÅ:1998: tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt

till åklagarna Dnr 38/31/ AÅL 3 2 mom. RÅ:1998: tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt ALLMÄN ANVISNING RÅ:2006:4 till åklagarna Dnr 38/31/06 Utfärdad Normbas 13.12.1006 AÅL 3 2 mom. Upphäver I kraft RÅ:1998:3 1.1.2007 - tills vidare Åklagaren och målsägandens åtalsrätt 1 Bakgrunden till

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning

Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning ALLMÄN ANVISNING Dnr 28/31/15 29.2.2016 I kraft 1.3.2016 -tills vidare Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Albertsgatan 25 A PB 333 00180

Läs mer

Ett gott arbete i ett bra gäng. Åklagarväsendet

Ett gott arbete i ett bra gäng. Åklagarväsendet Ett gott arbete i ett bra gäng Åklagarväsendet Åklagare Maija Mononen: Det bästa i mitt arbete är mångsidigheten och självständigheten Åklagarens arbete består främst av att förverkliga straffansvaret.

Läs mer

U 88/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson

U 88/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson U 88/2013 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av och i lagen om rättegång i brottmål PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende

Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende ALLMÄN ANVISNING Dnr 13/31/13 Gäller fr.o.m. 1.4.2013 tills vidare Upphäver RÅ:2007:5 (såvitt gäller åklagarpar) Besöksadress Postadress Telefon

Läs mer

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder

STATISTIK. Uppgifter och åtgärder. Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 68/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 tingsrättslagen och 8 lagen om häradsåklagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

TILL LÄSA REN MARJA LEHTONEN

TILL LÄSA REN MARJA LEHTONEN R I K S Å K L A G A R Ä M B E T E T ÅRSBERÄTTELSE 2002 Redaktion Marja Lehtonen, Riksåklagarämbetet Grafisk design Edita Design Tryck Edita Prima Oy, Helsingfors 2003 TILL LÄSA REN Riksåklagarämbetets

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2006:2 till åklagarna Dnr 36/31/06

RIKSÅKLAGAREN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2006:2 till åklagarna Dnr 36/31/06 RIKSÅKLAGAREN ALLMÄN ANVISNING RÅ:2006:2 till åklagarna Dnr 36/31/06 Given I kraft 6.11.2006 1.11.2006 tills vidare Beslut om verkställighet av reststraff 1. Styrningsbehov Enligt strafflagens nya 2 c

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OCH RÅ:2004:1 FÖRESKRIFT Dnr 65/31/04 till åklagarna. Författningsgrund AÅL 3 2 mom. RÅÄF 13

ALLMÄN ANVISNING OCH RÅ:2004:1 FÖRESKRIFT Dnr 65/31/04 till åklagarna. Författningsgrund AÅL 3 2 mom. RÅÄF 13 ALLMÄN ANVISNING OCH RÅ:2004:1 FÖRESKRIFT Dnr 65/31/04 till åklagarna Given Författningsgrund 28.12.2004 AÅL 3 2 mom. RÅÄF 13 I kraft 1.1.2005 - tills vidare Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott 1. Bakgrund

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 3608 Nr 1310 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1 Kanal ERP Anm. (kw) 1 Av praktiska skäl

Läs mer

VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005

VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET, VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Åklagarens avgöranden 2010

Åklagarens avgöranden 2010 Rättsväsende 2011 Åklagarens avgöranden Åklagaren väckte 61 000 åtal år Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 300 straffrättsliga ärenden år, dvs. nästan 900 fler än året innan. Åklagaren fattade

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL +2 nya öppnades i början av 2016 5 ANTALET ANSTÄLLDA 508 VARAV 203 NYA ANSTÄLLDA VERKSAMHETS- STÄLLEN 31.12.2015 UTGIFTER 207MN INTÄKTER 8,7MN I SEPTEMBER ÖPPNADES EN FLYKTINGSLUSS I TORNEÅ 88 273 INLEDDA

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2012 Rättsväsende 203 Tingsrätternas avgöranden i civilmål 202 Rekordantal civilmål avgjordes i tingsrätterna år 202 År 202 slutbehandlades 469 000 civilmål i tingsrätterna, vilket är en femtedel fler än året

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE

RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 1999 RIKSÅKLAGARÄMBETET ÅRSBERÄTTELSE 1999 HELSINGFORS 2000 REDAKTION: MARJA LEHTONEN, RIKSÅKLAGARÄMBETET GRAFISK DESIGN: TAINA REINIKKA, OY EDITA AB TRYCK: OY EDITA AB,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

Riksåklagarämbetet. årsberättelse HELSINGFORS 1999

Riksåklagarämbetet. årsberättelse HELSINGFORS 1999 2.. Riksåklagarämbetet årsberättelse 1 9 9 8 HELSINGFORS 1999 3 REDAKTION: MARJA LEHTONEN, RIKSÅKLAGARÄMBETET GRAFISK DESIGN: TAINA REINIKKA, OY EDITA AB PÄRM: REPEAT 240 G/M 2, TEXTSIDOR: LUMISILK 115

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 1 kap Behörighet 1 Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt 1)

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Åklagarväsendet i siffror 2010

Åklagarväsendet i siffror 2010 Åklagarväsendet i siffror 2010 Redaktion: Virve Streng, Riksåklagarämbetet Grafisk design: Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Tryck: Edita Prima Oy, Helsingfors 2011 Åklagarväsendet i siffror

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid. 24/2012 Betänkanden och utlåtanden

Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid. 24/2012 Betänkanden och utlåtanden 25.4.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Yttrandefrihetsbrott, olaglig förföljelse och brott mot kommunikationsfrid Matti Marttunen, Jussi Matikkala, arbetsgrupp 24/2012

Läs mer

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Rättsväsende 2010 Konkurser 2009 Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008.

Läs mer

Åklagarväsendets verksamhetsberättelse SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Åklagarväsendets verksamhetsberättelse SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Åklagarväsendets verksamhetsberättelse Åklagarväsendets SYYTTÄJÄLAITOKSEN verksamhetsberättelse TOIMINTAKERTOMUS 2013 2013 Redaktion Virve Streng, Riksåklagarämbetet Layout Taina Ståhl, Mainostoimisto

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol Dir. 2007:23 Beslut vid regeringssammanträde den 8 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget För att förtroendet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om högsta domstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ny lag om högsta domstolen. I lagen skall tas in centrala

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Kommunikationsverket 70 E/2016 M 1 (39) Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Utfärdad i Helsingfors den xx juni 2016 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

RP 71/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

RP 71/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om högsta förvaltningsdomstolen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om högsta förvaltningsdomstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i lagen om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 21 november 2007 Nr 1029 1039 INNEHÅLL Nr Sidan 1029 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer