SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Utses att justera: Justeringens tid och plats: Anders Gunnarsson och Jonas Nilsson. Ersättare: Anna Rosberg. 22 november kl 10.00, kommunkontoret i Båstad. Sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift Henrik Andersson Uldragsbeslyrkande

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (2) Närvaro- och voteringslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När- vara Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Anette Åkesson N X X X (BP) Bo Wendt N X X X (8) Ann-Margret Kjellberg N X X X (C) Christian Nilsson N X X X (M) Åsa Ragnarsson N X X X (BP) Eddie Grankvist N X X X (MP) Jonas Holgersson N X X X ( (C) Janet Cunnarsson Uno Johansson N X X X (M) Göran Brauer N X X X (M) Christer de la Motte Mona Britt Källbäck N X X X (BP) James Johnson N X X X (S) Ingela Stefansson N X X X (C) Stefan Olsson N X X X (M) Kerstin Gustafsson N X X X (SD) Inge Sanden N X X X (KD) Torgny Brenton N X X X (MP) Katarina Toremalm N X X X (FP) Thomas Andersson N X X X (M) Karin Hansson N X X X (BP) Kjell Andersson N X X X (S) Jan Ahlgren N X X X (C) Ann-Marie Johnsson N X X X (M) Claes Sundin N X X X (BP) Helena Stridh N X X X \t:\namndsadmlkt\voteringslista\201 1\ doclh

3 2 (2) Omröstningar När- vara Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Ulf Holmberg Lars Hasselcrona N X X X (S) Irene Ebbesson (C) Anders Gunnarsson (M) Tony Ivarsson (MP) Jonas Nilsson (FP) Anna Rosberg (BP) Göran Håkansson (M) Christer Linden (S) Göran Klang (M) Björn Källbäck (C) Sonia Larsson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Jan Ahlström (S) Håkan Philipsson (FP) Charlotta Bjärholm (M) Benkt Ragnarsson N X X X N X X X Elizabeth Höyberg N X X X Persson N X X X N X X X ( N X X X Kerstin Röijer N X X X N X X X ( - N X X X Haakon Böcker N X X X N X X X N X X X N X X X Ingrid Zäther N X X X N X X X N X X X SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 16 november 2011 IParagraf, ärendebeskrivning 185. Godkännande av dagordningen 186. Redovisning av inkoluna ärenden 187. Interpellation - Åstad i Båstad, ett ekologiskt samhälle? 188. Fastställande av skattesats Bibliotekstaxor 190. Måltidsavgifter inom vård och omsorg 191. YA-avgifter Revidering av taxan för föreningsservice/kontorsservice 193. Förslag till yttrande i mål Båstad Montessori./. Båstads kommun, angående tillämpning av skollagen 194. Regler för bidrag till studieförbund 195. Utvärdering av kommunalt vårdnadsbidrag 196. Samhällsskydds taxor och avgifter prissättning 197. Samhällsskydds taxor och avgifter beräkningsmodell 198. Motion angående plankommittens sammansättning 199. Yal av ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Hansson (M) 200. Yal av ledamot i styrelsen för BNAB efter Birgitta Santesson (C) 201. Delgivningar 202. Fråga - Korttidsvård

5 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 185 Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: Avsägelse av uppdrag - Jens Odevall (--) utgår, Val av ersättare till överförmyndaren efter Jens Odevall (--) utgår, Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar efter Gudrun Edh (--) utgår, 202, Inkommen fråga Bo Wendt (BP) gällande eventuella planer på nedskärning av korttidsvården på Skogsliden. justerandes signatur utskott ks/nämnd utdragsbestyrkande

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 186 Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. justerandes signatur utskott ks/nämnd utdragsbestyrkande

7 BAsTA S KOMMUN Kommunledning l (1) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dnr Initierat av Ärendebeskrivning Remissinstans datum KS Janet Motion - Samvarostuga på Vård & Omsorg 1184/11 Gunnarsson, Lyckantorget Till samordnings Centerpartiet gruppen 6 december

8 CENl'ERPARTJs'1 e terpartiet!~stads KOMMUN Kommunstyrelsen 2011~1~ 25' Dnr.. f.(,~p..?lt 7 ~ I " aq&bliilullii U Il II".,l" II".I ~.,r;=9ulllsllj åstad Centerpartiets kommunkrets i Båstads kommun Motion. Samvarostuga p~ Lyckantorget. Det finns flera undersökningar som visar p~ att social samvaro ökar känslan av välbefinnande hos oss människor. En bra kommun ser till att alla utim\n sina förutsättningar ska ha ett så bra liv som möjligt där den sociala samvaron spelar en viktig roll. Båstads kommun har genom åren, på grund av besparingar, minskat möjligheterna för stunder av social samvaro. Både för de äldre inom äldre omsorgen och för personer som av olika anledningar inte har något nätverk utan till stor del är hänvisade till ensamhet i sina bostäder. I alla kommuner, så också i Båstads kommun finns människor som av olika anledningar inte har tillgång till/vill inte ing~ i de sociala sammanhang som finns i samhället som exempelvis golfklubbar, studiecirklar, bridgeklubbar och andra intresse organisationer. Det finns alltid människor i ett samhälle som behöver ta sig ut i från sin bostad och förutsättningslöst sitta ner en stund med andra för att öka känslan av välbefinnande. I Båstads kommun har vi ingen sådan mötesplats. Sommartid träffas man utomhus på Lyckantorget men då hösten och vintern kommer finns ingen plats för denna enkla samvaro för att minska känslan av ensamhet och öka känslan av tillhörighet. Jag önskar genom denna motion att en stuga placeras ut centralt någonstans på Lyckantorget i Båstad. (jämför med Valstugorna under valperioden) Denna stuga ska vara enkelt inredd, uppvärmd och öppen för alla för en stunds samvaro. Den kan placeras ut den 1 oktober och lyftas bort den 1 maj. Det ska utredas vem i den kommunala förvaltningen som är kontaktperson för stugan och vem som brukarna av stugan kan vända sig till om frågor skulle uppkomma. "Samvarostugans" verksamhet ska utvärderas efter ett år. Intentionen med stugan är att genom ökat social gemenskap utanför sin bostad minska psykisk och fysisk ohälsa och öka känslan av samhörighet. Centerpartiet yrkar:.. att en stuga köps in för att användas som värmestuga under höst, vinter och vår... att det utreds var på Lyckantorget som är den lämpligaste platsen att placera en "Samvarostuga"... att en kontaktperson för stugan utses i den kommunala förvaltningen... att verksamheten utvärderas efter ett år A::>1.-. 1(,,; i Hflet Gunnarsson, Centerpartiet fl Centerpartiets kommunkrets i Båstad Hemsida: Ordf. Kenneth Larsson. Bjäredsvägen Båstad Tel Grupplcdarc Christian Nilsson. Solvägen 20 B Båstad. Tel Sckr. / kassör Karl-Etik IvarssOll, Sa!omonhögsvägcn Il Västra Karup. Tcl cmail: Bank: Sparbanken Gripen Bankgiro: Org.nr: olltpllt.doc Sidan 1 av 1

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 KF 187 dm KS 1194/ Interpellation - Åstad i 8åstad, ett ekologiskt samhälle? Ärendebeskrivning Beslut Miljöpartiet i Båstad har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) där man bland annat undrar huruvida Astad-projektet kommer att utarbetas som ett ekologiskt hållbart samhälle. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

10 Interpellation Under flera år arbetade några politiker i Båstad för att Båstad skulle få ett attraktivt ekologiskt hållbart bostadområde i Hemmeslöv. Både Länsstyrelsen och Region Skåne bidrog med pet1gar för att utveckla -J dessa nya ideer. Två studieresor gjordes med politiker och.tjänstmän från kommunen Målet för resorna var Freiburg och Tilbingen, två städer där man framgångsrikt utvecklat kon<;:eptet med ekologiska hållbara samhällen. Avsikten var, eller borde ha val'it(detta tycker jag kan gå bort eller ändras till: eller sades i alla fall vara), att ta lärdom av tyskarnas erfarenheter och därav skapa ett attraktivt ekologiskt boende i Hemmeslöv. Detta koncept skulle bli unikt i Norden och ge medvetna människor ett skäl för att vilja flytta till Båstad. En arkitekttävling utlystes och det vinnande förslaget visade sig vara framtaget av Joakim Eble mf1. Eble m.fl. har deltagit vid skapandet av de ekologiska samhällena i Freiburg, TUbingen och på andra ställen i Europa. De får därför anses väl skickade att genomföra ett liknande projekt i Båstad. Deras erfarenheter och kunnande måste tillvaratas i Båstad om vi ska kunna skapa ett ekologiskt boende som kan attrahera en stor mängd människor, att verka och bo i området och kommunen. Hur skulle detta ekologiska projekt genomföras? Tyskarna lät intresserade familjer och även grupper av familjer anmäla sitt intresse. De ställde tomtmark till förfogande, storleken berodde på de behov som uppstod. Därefter bildade man grupper som diskuterade fram hur man ville bygga efter sina egna ideer. Detta var en process som kunde ta upp till några år. Kommunen bestämmer de yttre ramarna för byggnationen medan de blivande fastighetsägarna sälva bestämmer de inre ramarna. Exempel på detta är t ex husens utseende, byggmaterial, fårgval, typ av uppvärmning och sopsortering, som bestämmes av vm:je grupp. De som byggde gjorde det i egen regi med mindre byggnadsföretag, vilket sänkte kostnaderna. Förutom tillämpning av de ekologiska principerna gäller det att få ner kostnaderna. Kommunen kan vara generös med tomtpriserna, det lönar sig i längden. Mi\jöpartiet i Båstad frågar: 1. Vart har visionen om att göra Åstad Båstad till ett hållbart ekologiskt samhälle med stort medborgarinflytande tagit vägen?!astads KOMMUN Kommunstyrelsen --:..

11 2. Vi undrar var Det unika med ovan beskrivna koncept, det som skulle sätta Båstad före andra kommuner, vart har det tagit ~ vägen? " 3. Hur kommer vi att märka att Åstad Båstad utmärker sig för ekologiskt tänkande och hållbarhet? 4. Vilka planer har kommunen på att avsätta ett område för byggnation enl. principer ovan? 5 Vem i kommunen arbetar på att ta fram ramar för byggnation enligt de principer som tyskarna framgångsrikt följt? 6 Vem i kommunen arbetar med att marknadsföra Åstad till människor som är framsynta och vill bo i hållbart ekologiskt. ". samhälle som bara Båstad i Sverige, s,. Ill.//C.,t'\... erbjuda? 7 Om det är så att Åstad inte konuner att byggas enligt ovannämnda koncept, undrar vi hur motiveringen ti.ll detta lyder och i viiken instans detta inriktningsbeslut är taget, och när? I '1" {' l/l../."'. ~ v, / " L t l 1 Miljöpartiet i Båstad 20 oktober 2011 Jonas Holgersson Katarina Toremalm Jonas Nilsson 1~~~-~ ~~.f.i

12 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 328/ Fastställande av skattesats 2012 Ärendebeskrivning I samband med att Kommunfullmäktige behandlade budget och plan för beslutades att kommunalskatten skulle fastställas på novembersammanträdet. Med nuvarande skattesats uppgår det budgeterade resultatet för 2012 till 19,1 mkr, 21 mkr 2013 och 22,6 mkr För 2012 motsvarar resultatet 3 % av skatteintäkter och bidrag (finansiellt mål är 2 %). Sveriges Kommuner och Landsting har justerat sin skatteprognos vilket lett till lägre skatteintäkter (-2,8 mkr) jämfört med den ursprungliga prognosen. SKL presenterar nya beräkningar i mitten av oktober och mitten av december. Enligt kommunallagen, kap 8 Ekonomisk förvaltning, ska skattesatsen fastställas före november månads utgång av Kommunfullmäktige Båstads kommuns skattesats uppgår till 20:23 kr/skattekrona, oförändrad sedan Yrkande Förslag till beslut Charlotta Bjärholm (FP) och Ann-Marie Johnsson (C): Skattesatsen 2012 ska vara oförändrad, d.v.s. uppgå till 20:23 kr/skattekrona. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalskatten för 2012 ska uppgå till 20:23 kr/skattekrona. KS Yrkanden Beslut Charlotta Bjärholm (FP), Christian Nilsson (C), Torgny Brenton (KD) och Asa Ragnarsson (M): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalskatten för 2012 ska uppgå till 20:23 kr/skattekrona. KF Yrkande Anette Akesson (M): Bifall till liggande förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalskatten för 2012 ska uppgå till 20:23 kr/skattekrona. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dm: 328/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Fastställande av skattesats 2012 I samband med att Kommunfullmäktige behandlade budget och plan för beslutades att kommunalskatten skulle fastställas på novembersammanträdet. Med nuvarande skattesats uppgår det budgeterade resultatet för 2012 till 19,1 mkr, 21 mkr 2013 och 22,6 mkr För 2012 motsvarar resultatet 3 % av skatteintäkter och bidrag (finansiellt mål är 2 %). Sveriges Kommuner och Landsting har justerat sin skatteprognos vilket lett till lägre skatteintäkter (-2,8 rnla) jämfört med den ursprungliga prognosen. SKL presenterar nya beräkningar i mitten av oktober och mitten av december. Enligt kommunallagen, kap 8 Ekonomisk förvaltning, ska skattesatsen fastställas före november månads utgång av Kommunfullmäktige Båstads kommuns skattesats uppgår till 20:23 kr/skattekrona, oförändrad sedan omiav..de.lningen.. ~l ~ i / (/I)//JW/_ a~{l~on Ekonomichef

14 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyreisen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 1185/ Bibliotekstaxor Ärendebeskrivning Biblioteken tar ut avgifter för vissa tjänster och i förekommande fall även för försenad eller utebliven återlämning av medier. Avgifterna justerades senast vid årsskiftet 2009/2010. Från och med pre! startar ett utvidgat samarbete mellan biblioteken i Skåne NV. Den bakomliggande tanken är att låntagarna ska uppleva biblioteken som ett och samma system med ett gemensamt regelverk. Styrgruppen för biblioteken har enats om ett förslag till gemensamma avgifter enligt bilaga 2. Beslutsunderlag Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, bilaga. Förslag till nya bibliotekstaxor, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. De gemensamma avgifter som styrgruppen för Skåne NV-biblioteken föreslår i bilaga 2 antas att gälla från och med Övriga avgifter ändras inte. KS Beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. KF Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

15 \I II BÅSTADS KOMMUN l (3) Datum: Handläggare: Inga-Lill Ahlström Dnr: Bun 467/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Henrik Andersson/bildningschef Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga l :Nuvarande taxor Bilaga 2: Förslag till nya taxor Bibliotekstaxor Bakgrund: Biblioteken tar ut avgifter för vissa tjänster och i förekommande fall även för försenad eller utebliven återlämning av medier. Avgifterna justerades senast vid årsskiftet 2009/2010. Från och med prel startar ett utvidgat samarbete mellan biblioteken i Skåne NV. Den bakomliggande tanken är att låntagarna ska uppleva biblioteken som ett och samma system med ett gemensamt regelverk. Styrgruppen för biblioteken har enats om ett förslag till gemensamma avgifter enligt bilaga 2. Nuläge: Bilaga 1 Förslag till beslut: Anta de gemensamma avgifter som styrgruppen för Skåne NV-biblioteken föreslår i bilaga 2 Övriga avgifter ändras inte O\1b7\h

16 2 (3) Bibliotekstaxor Bilaga 1 Bun 467/ Påminnelseavgift ~ Brev 1 skickas ut 14 dagar efter lånetidens slut - 20 kr i avgift. ~ Räkning skickas efter ytterligare 14 dagar. 4» För låntagare under 17 år utgår inga avgifter. Förseningsavgift ~ 14 dagar efter lånetidens slut utgår en avgift om l kr per bok/tidsskrift och dag... För låntagare under 17 år och/eller barn- och ungdomslitteratur utgår inga avgifter. ~ För CD-skivor, kortlån och DVD är avgiften 3 kr per lån och dag efter lånetidens slut för alla låntagare. Ersättning för förkomna medier Ersättning för förkomna/förstörda böcker: 1:a hand nypris av boken, 2:a hand ett schablonpris kr. Dessutom tillkommer en hanteringskostnad per medium på 50 kr. o Ersättning för förkomna/förstörda musik-cd: 200 kr ID Ersättning för förkomna/förstörda filmer: nypris kr ElI Ersättning för förkomna/förstörda DAISY: avgörs från fall till fall ID Ersättning för förkomna/förstörda tidskrifter: avgörs från fall till fall o Ersättning för förkomna/förstörda TV-spel: nypris 800/1000 kr Övriga avgifter: Förlorat lånekort Hyra av DVD-filmer Hyra av spel Fjärrlån Kopior och utskrifter Plastkassar 10 kr 20 kr/2 dygn 20 kr/14 dagar 20 kr 3 krist 1 krist 11101O\tb7\h

17 3 (3) Bibliotekstaxor Bilaga 2 Bun 467/ Gemensamma avgifter Förseningsavgifter för normallån: 3 kr/volym och dag. Ingen tillkommande kostnad för l:a och 2:a kravet. Förseningsavgifter för barnmedia ska inte förekomma Barn och unga (upp till 18 år) får inte förseningsavgifter Högsta avgift 500 la/återlämningstillfålle. Låntagaren spärras när skulden uppgår till 100 kr eller däröver, och när faktura för ej återlämnade media skickas ut III Maxavgift 100 kr/media.. Förseningsavgift betalas fr o m man fyller 18 år. För Boken-kommer-lån, lån av talböcker, och i bokbussen utgår ingen förseningsavgift. Administrativ avgift vid återlämning efter faktura: 50 kr/faktura... Förkommet bibliotekskort: 15 la för både barn och vuxna (bortfaller om kortet stulits och stöldanmälan visas upp) ID Reservation av media inom Skåne Nordväst-samarbetet är kostnadsfritt. III Avgifter för fjärrlån (från bibliotek utanför Skåne Nordväst-samarbetet): 10 kr ID Artikelkopior från statliga bibliotek: självkostnadspris III Ersättning för förkomna/förstörda böcker: l:a hand nypris av boken, 2:a hand ett schablonpris (följer Bibliotekstjänsts genomsnittspriser). Dessutom tillkommer en hanteringskostnad per medium på 50 kr... Ersättning för förkomna/förstörda musik-cd: 200 kr + hanteringskostnad.. Ersättning för förkomna/förstörda filmer: 600 kr + hanteringskostnad ID Ersättning för förkomna/förstörda DAISY: avgörs från fall till fall ID Ersättning för förkomna/förstörda tidskrifter: en hanteringskostnad/betalning oavsett hur många tidskrifter det gäller III Ersättning för förkomna/förstörda TV-spel: 1000 la + hanteringskostnad III Fakturering av förkomna/förstörda böcker görs av ägande bibliotek. Avgifter som varje kommun beslutar om Båstads Kommun: III Hyrvideo ED TV-spel III Kopior och utskrifter. III Plastkassar, vykort och övrig försäljning. ED Inkassoavgift (avgörs av kommuninterna avgiftssystem). 20 kr/2 dygn 20 kr/14 dagar 3 kr/st 1 kr/st IIIOIO\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\h

18 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU EU KS KF dnr. KS 1002/ Måltidsavgifter inom vård och omsorg Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Verksamhetsområde vård och omsorg meddelades de nya kostnaderna för måltider i mars månad. Det innebär att kostverksamheten inom vård och omsorg är underbudgeterad för innevarande år. Det prognostiserade underskottet uppgår till 1,2 mkr. Om avgifterna höjs innebär det en intäktsökning för måltidsavgifter med 120 tkr/mån. Tjänsteskrivelse och förslag till nya avgifter från vård- och omsorgschefen Susanne Hertting, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget. EU Beslutsunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse och förslag till avgifter, daterat från vård- och omsorgschefen Susanne Hertting med följande förslag till beslut: 1. Anta måltidsavgifter för 2012 enligt förslag. 2. Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar/månad. Anette Åkesson (M) yrkar om följande tillägg: Förekommande jämkning av måltidsavgifter, som egentligen borde belasta försörjningsstödet, ska interndebiteras kvartalsvis enheten för Individ och familj. Anne Kjellberg (S): Gällande taxa med indexreglering ska gälla fr o m Avslag på förslaget att räkna 30,5 dagar. Förslag till beslut Reservation Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Måltidsavgifter inom vård och omsorg, enligt bilaga, antages att gälla från och med Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar per månad. 3. Förekommande jämkning av måltidsavgifter, som egentligen borde belasta försörjningsstödet, ska interndebiteras kvartalsvis enheten för Individ och familj. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig Anne Kjellberg (S). forts. på nästa sida. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

19 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Kom munfuiimäktige KS 301 KF 190 Forts. Måltidsavgifter inom vård och omsorg KS Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Gällande taxa med indexreglering ska gälla fr o m Avslag på förslaget att räkna 30,5 dagar. Christian Nilsson (C) och Ulf Holmberg (M): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalles. Protokollsanteckning Reservation KF Yrkanden Christian Nilsson (C) med instämmande av Ulf Holmberg (M) anmäler följande protokollsanteckning: Vi ser fram emot det fortsatta arbetet för att vidareutveckla måltidstjänsten att erbjuda alternativa rätter inom äldreomsorgen. Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Anette Akesson (M) och Christian Nilsson (C): Bifall till liggande förslag. Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP): Gällande taxa med indexreglering ska gälla fr o m Avslag på förslaget att räkna 30,5 dagar. Proposition Efter framställda propositioner finner ordföranden att fullmäktige bifallit liggande förslag. Omröstning begärs emellertid. Följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA; Ledamot som vill bifalla Ann-Margret Kjellbergs m fl förslag röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 26 ja- och 15 nej-röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således bifallit liggande förslag från ekonomiutskottet. Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. Måltidsavgifter inom vård och omsorg, enligt bilaga, antages att gälla från och med Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar per månad. 3. Förekommande jämkning av måltidsavgifter, som egentligen borde belasta försörjningsstödet, ska interndebiteras kvartalsvis enheten för Individ och familj. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna och Bjärepartiet. justerandes signatur utskott ks/nämnd utdragsbestyrkande

20 \\ II' - BÅS DS KOMMUN 1 (2) Datum: Handläggare: S. Hertting Dnr: Till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag måltidsavgifter Måltidsavgifter inom vård- och omsorg 2012 Verksamhetsområdet har redovisat ett förslag till justering av måltidsavgifterna för att nå kostnadstäckning. Ärendet återremitterades för komplettering av beslutsunderlaget. De frågor som ekonomiutskottet önskade få ytterligare belysta var: om kostnaden för servering ingår i omvårdnadsavgiften på boenden och därmed tas ut två gånger och hur de personer som redan innan en avgiftshöjning, inte har något avgiftsutrymme, kommer att påverkas. Förslaget till ny avgift är omräknat och serveringskostnaden ingår i omvårdnadsavgiften på vårdboenden, se bilaga. I de fall en person inte har något avgiftsutrymme efter att förbehållsbeloppet är beräknat, kanjämlming av kostavgiften ske. För att vara berättigad till sådanjärn1ming görs samma bedömning som vid ansökan om försörjningsstöd. Förbehållsbeloppet fastställs när konsumentverkets riktlinjer för minimibeloppet för 2012 meddelas. Förslag till beslut: 1. Anta måltidsavgifter för 2012 enligt förslag. 2. Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar/månad. Susamle Hertting Vård- och omsorgschef Catrin Eliasson Ekonom \c:\documents and settings\susher1\skrivbord\fardigt förslag avgift.docx\s

21 Förslag till nya måltidsavgifter, Vård och Omsorg 1. Inköpspris Höjning 2012 Total kostnad Förslag till avgift 2012 Dagens avgift Inköp grossister Frukost 7,87 1,03 8,11 8,00 18,00 Fika 4,71 1,03 4,85 5,00 10,00 InköpBKR Lunch 53,39 1,03 54,99 55,00 50,00 Kvällsmat 38,12 1,03 39,26 40,00 20,00 Totalt l 104,091 I 107, ,001 98,00 Fullkost per dag Fullkost per månad Dagens avgiftl Förslag till avgift krl 108 kr kr kr Skillnad 10 kr 354 kr 2. Månadsavgiften baseras idag på 30 dagar/mån. Förslag är att det nya fullkostnadsabonnemanget baseras på 30,5 dagar/mån.

22 Sidan LD o.. o.. 06 o.. + lj. o.. o ==1'- o.!!!.'<t lj. Qj m II c Qj om II O..o o.. (') (]) '-..o.cm..j (/) E o.. mc + 'E (]) c W m o c ::J m..o._ om ::::a:l OlQj m E c N c '- '-.c ro 'c 'o (]) >.en (]) c..o E E II E I::..J..o m (/) (]) o E~ UJ '- o.. ocll~ 'a);m ~ c- m (]) -'<: "O ~ m (/) OJ OJ o.. J: E~ 0= Ol..o m (/) o m (/) ClW ~..o~ 0ep "Of: m~ m ~ (/)-'<: -;::0.. E ~a:l m 'o ~OJ -> m (]) o...,... C 4- (/) > E o E g-:s:: "O o ~o:::.,... = ~ o m (])::.:: ::J c- :0:0 o ~ ~o ::.::~ I~ (J) u. u. N (J) c.,... FÖRBEHALLS- BELOPP Nya måltidsavgifter 1::-'<: "O '- o (]) ~ 2 Ensamboende «ii3 :::l~ VARD OCH OMSORGSBOENDE Diff Fullkostabonnemang ORDINÄRT BOENDE Middagsabonnemang Inget kostabonnemang O O BJÄREHEMMETS LÄGENHETER Fullkostabonnemang 3813 O Middags+kvällsmålsab Middags+frukostab Middags+frukost+kvällsmålsab Sammanboende ORDINÄRT BOENDE Middagsabonnemang Inget kostabonnemang O O BJÄREHEMMETS LÄGENHETER Fullkostabonnemang 3813 O Middags+kvällsmålsab Middags+frukostab Middags+frukost+kvällsmålsab Förbehållsbelopp Båstad, förslaq auq 2011 FB11 höst?011-0r-?4 14'41

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 12 9 KS KF dnr. KS 1215/ VA-avgifter 2012 Ärendebeskrivning Enligt VA-taxan 9 (anläggningsavgifter) och 20 (brukningsavgifter) äger kommunstyrelsen reglera VA-avgifterna. Teknik och service föreslår att anläggningsavgifterna höjs enligt index (3 %). Brukningsavgifterna höjs med ca 6 % utöver index. Motiv för höjningen framgår i bifogad tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Yrkande Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Bo Wendt (BP): Höjningen av brukningsavgifterna ska vara 3% + index. Ulf Holmberg (M): Bifall till förslaget från teknik och service. Förslag till beslut Reservation KF Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. VA-avgifterna regleras enligt bilagda förslag att gälla från och med den 1 januari Mot beslutet reserverar sig Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP) och Bo Wendt (BP). Anette Äkesson (M): Bifall till liggande förslag. Bo Wendt (BP): Höjningen av brukningsavgifterna ska vara 3% + index. Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. VA-avgifterna regleras enligt bilagda förslag att gälla från och med den 1 januari Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig närvarande ledamöter från Bjärepartiet. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

24 BÅSTADS KOMMUN 1 (1) ECommunstyrelsen VA-avgifter 2012 Enligt VA-taxan 9 (anläggningsavgifter) och 20 (brukningsavgifter) äger kommunstyrelsen reglera VA-avgifterna. Tekniska förvaltningen föreslår att anläggningsavgifterna höjs enligt index (3 %). Brukningsavgifterna höjs med ca 6 % utöver index. Motiv för höjningen enligt nedan. ECommunen står inför stora investeringar i VA-systemen för att klara det politiska målet om en befolkningstillväxt av 100 nya invånare per år samt för att trygga vattenförsörjningen för befintliga abonnenter. Fullföljs de investeringar och den budget NSVA presenterat kommer taxan att behöva höjas från 2011 års nivå, 3 672,50 kr till 4002,50 kr 2012 för en norrnalvilla för att få full kostnadstäckning. Det medför en intäktsökning från tia (2011) tkr (2012). Fördelning av intäkter enligt nedanstående: Grundavgift: Lägenhetsavgift: Yttillägg. Vattenrnätarabonnenter: tkr 4757 tkr 5263 tkr 2909 tkr tkr 4360 tkr 4779 tkr 2787 tla Förslag till beslut: ECommunstyrelsen beslutar reglera VA-avgifterna enligt bilagda förslag från Tekniska förvaltningen. Lista över bilagor: i)t11#tr Jt-::- Tommy röm VA-che Budget 2012 NSVA Ekonomisk rapport NSVA Ingemar Lundström chefteknik och service \t:\tek\va\va-taxa~abva\va-avgifter\ks va_avgifter 2012.dot\t

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-09 BUN 2014/0788 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan Förslag till beslut

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00. f]1j BÅSTADS ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid:

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2016-09-06 BUN 2016/0676 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-06 BUN 2014/0795 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens förskola Förslag

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer