SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Utses att justera: Justeringens tid och plats: Anders Gunnarsson och Jonas Nilsson. Ersättare: Anna Rosberg. 22 november kl 10.00, kommunkontoret i Båstad. Sekreterare Paragrafer: Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift Henrik Andersson Uldragsbeslyrkande

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (2) Närvaro- och voteringslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När- vara Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Anette Åkesson N X X X (BP) Bo Wendt N X X X (8) Ann-Margret Kjellberg N X X X (C) Christian Nilsson N X X X (M) Åsa Ragnarsson N X X X (BP) Eddie Grankvist N X X X (MP) Jonas Holgersson N X X X ( (C) Janet Cunnarsson Uno Johansson N X X X (M) Göran Brauer N X X X (M) Christer de la Motte Mona Britt Källbäck N X X X (BP) James Johnson N X X X (S) Ingela Stefansson N X X X (C) Stefan Olsson N X X X (M) Kerstin Gustafsson N X X X (SD) Inge Sanden N X X X (KD) Torgny Brenton N X X X (MP) Katarina Toremalm N X X X (FP) Thomas Andersson N X X X (M) Karin Hansson N X X X (BP) Kjell Andersson N X X X (S) Jan Ahlgren N X X X (C) Ann-Marie Johnsson N X X X (M) Claes Sundin N X X X (BP) Helena Stridh N X X X \t:\namndsadmlkt\voteringslista\201 1\ doclh

3 2 (2) Omröstningar När- vara Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Ulf Holmberg Lars Hasselcrona N X X X (S) Irene Ebbesson (C) Anders Gunnarsson (M) Tony Ivarsson (MP) Jonas Nilsson (FP) Anna Rosberg (BP) Göran Håkansson (M) Christer Linden (S) Göran Klang (M) Björn Källbäck (C) Sonia Larsson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Jan Ahlström (S) Håkan Philipsson (FP) Charlotta Bjärholm (M) Benkt Ragnarsson N X X X N X X X Elizabeth Höyberg N X X X Persson N X X X N X X X ( N X X X Kerstin Röijer N X X X N X X X ( - N X X X Haakon Böcker N X X X N X X X N X X X N X X X Ingrid Zäther N X X X N X X X N X X X SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 16 november 2011 IParagraf, ärendebeskrivning 185. Godkännande av dagordningen 186. Redovisning av inkoluna ärenden 187. Interpellation - Åstad i Båstad, ett ekologiskt samhälle? 188. Fastställande av skattesats Bibliotekstaxor 190. Måltidsavgifter inom vård och omsorg 191. YA-avgifter Revidering av taxan för föreningsservice/kontorsservice 193. Förslag till yttrande i mål Båstad Montessori./. Båstads kommun, angående tillämpning av skollagen 194. Regler för bidrag till studieförbund 195. Utvärdering av kommunalt vårdnadsbidrag 196. Samhällsskydds taxor och avgifter prissättning 197. Samhällsskydds taxor och avgifter beräkningsmodell 198. Motion angående plankommittens sammansättning 199. Yal av ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Hansson (M) 200. Yal av ledamot i styrelsen för BNAB efter Birgitta Santesson (C) 201. Delgivningar 202. Fråga - Korttidsvård

5 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 185 Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: Avsägelse av uppdrag - Jens Odevall (--) utgår, Val av ersättare till överförmyndaren efter Jens Odevall (--) utgår, Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar efter Gudrun Edh (--) utgår, 202, Inkommen fråga Bo Wendt (BP) gällande eventuella planer på nedskärning av korttidsvården på Skogsliden. justerandes signatur utskott ks/nämnd utdragsbestyrkande

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige KF 186 Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. justerandes signatur utskott ks/nämnd utdragsbestyrkande

7 BAsTA S KOMMUN Kommunledning l (1) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dnr Initierat av Ärendebeskrivning Remissinstans datum KS Janet Motion - Samvarostuga på Vård & Omsorg 1184/11 Gunnarsson, Lyckantorget Till samordnings Centerpartiet gruppen 6 december

8 CENl'ERPARTJs'1 e terpartiet!~stads KOMMUN Kommunstyrelsen 2011~1~ 25' Dnr.. f.(,~p..?lt 7 ~ I " aq&bliilullii U Il II".,l" II".I ~.,r;=9ulllsllj åstad Centerpartiets kommunkrets i Båstads kommun Motion. Samvarostuga p~ Lyckantorget. Det finns flera undersökningar som visar p~ att social samvaro ökar känslan av välbefinnande hos oss människor. En bra kommun ser till att alla utim\n sina förutsättningar ska ha ett så bra liv som möjligt där den sociala samvaron spelar en viktig roll. Båstads kommun har genom åren, på grund av besparingar, minskat möjligheterna för stunder av social samvaro. Både för de äldre inom äldre omsorgen och för personer som av olika anledningar inte har något nätverk utan till stor del är hänvisade till ensamhet i sina bostäder. I alla kommuner, så också i Båstads kommun finns människor som av olika anledningar inte har tillgång till/vill inte ing~ i de sociala sammanhang som finns i samhället som exempelvis golfklubbar, studiecirklar, bridgeklubbar och andra intresse organisationer. Det finns alltid människor i ett samhälle som behöver ta sig ut i från sin bostad och förutsättningslöst sitta ner en stund med andra för att öka känslan av välbefinnande. I Båstads kommun har vi ingen sådan mötesplats. Sommartid träffas man utomhus på Lyckantorget men då hösten och vintern kommer finns ingen plats för denna enkla samvaro för att minska känslan av ensamhet och öka känslan av tillhörighet. Jag önskar genom denna motion att en stuga placeras ut centralt någonstans på Lyckantorget i Båstad. (jämför med Valstugorna under valperioden) Denna stuga ska vara enkelt inredd, uppvärmd och öppen för alla för en stunds samvaro. Den kan placeras ut den 1 oktober och lyftas bort den 1 maj. Det ska utredas vem i den kommunala förvaltningen som är kontaktperson för stugan och vem som brukarna av stugan kan vända sig till om frågor skulle uppkomma. "Samvarostugans" verksamhet ska utvärderas efter ett år. Intentionen med stugan är att genom ökat social gemenskap utanför sin bostad minska psykisk och fysisk ohälsa och öka känslan av samhörighet. Centerpartiet yrkar:.. att en stuga köps in för att användas som värmestuga under höst, vinter och vår... att det utreds var på Lyckantorget som är den lämpligaste platsen att placera en "Samvarostuga"... att en kontaktperson för stugan utses i den kommunala förvaltningen... att verksamheten utvärderas efter ett år A::>1.-. 1(,,; i Hflet Gunnarsson, Centerpartiet fl Centerpartiets kommunkrets i Båstad Hemsida: Ordf. Kenneth Larsson. Bjäredsvägen Båstad Tel Grupplcdarc Christian Nilsson. Solvägen 20 B Båstad. Tel Sckr. / kassör Karl-Etik IvarssOll, Sa!omonhögsvägcn Il Västra Karup. Tcl cmail: Bank: Sparbanken Gripen Bankgiro: Org.nr: olltpllt.doc Sidan 1 av 1

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 KF 187 dm KS 1194/ Interpellation - Åstad i 8åstad, ett ekologiskt samhälle? Ärendebeskrivning Beslut Miljöpartiet i Båstad har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) där man bland annat undrar huruvida Astad-projektet kommer att utarbetas som ett ekologiskt hållbart samhälle. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

10 Interpellation Under flera år arbetade några politiker i Båstad för att Båstad skulle få ett attraktivt ekologiskt hållbart bostadområde i Hemmeslöv. Både Länsstyrelsen och Region Skåne bidrog med pet1gar för att utveckla -J dessa nya ideer. Två studieresor gjordes med politiker och.tjänstmän från kommunen Målet för resorna var Freiburg och Tilbingen, två städer där man framgångsrikt utvecklat kon<;:eptet med ekologiska hållbara samhällen. Avsikten var, eller borde ha val'it(detta tycker jag kan gå bort eller ändras till: eller sades i alla fall vara), att ta lärdom av tyskarnas erfarenheter och därav skapa ett attraktivt ekologiskt boende i Hemmeslöv. Detta koncept skulle bli unikt i Norden och ge medvetna människor ett skäl för att vilja flytta till Båstad. En arkitekttävling utlystes och det vinnande förslaget visade sig vara framtaget av Joakim Eble mf1. Eble m.fl. har deltagit vid skapandet av de ekologiska samhällena i Freiburg, TUbingen och på andra ställen i Europa. De får därför anses väl skickade att genomföra ett liknande projekt i Båstad. Deras erfarenheter och kunnande måste tillvaratas i Båstad om vi ska kunna skapa ett ekologiskt boende som kan attrahera en stor mängd människor, att verka och bo i området och kommunen. Hur skulle detta ekologiska projekt genomföras? Tyskarna lät intresserade familjer och även grupper av familjer anmäla sitt intresse. De ställde tomtmark till förfogande, storleken berodde på de behov som uppstod. Därefter bildade man grupper som diskuterade fram hur man ville bygga efter sina egna ideer. Detta var en process som kunde ta upp till några år. Kommunen bestämmer de yttre ramarna för byggnationen medan de blivande fastighetsägarna sälva bestämmer de inre ramarna. Exempel på detta är t ex husens utseende, byggmaterial, fårgval, typ av uppvärmning och sopsortering, som bestämmes av vm:je grupp. De som byggde gjorde det i egen regi med mindre byggnadsföretag, vilket sänkte kostnaderna. Förutom tillämpning av de ekologiska principerna gäller det att få ner kostnaderna. Kommunen kan vara generös med tomtpriserna, det lönar sig i längden. Mi\jöpartiet i Båstad frågar: 1. Vart har visionen om att göra Åstad Båstad till ett hållbart ekologiskt samhälle med stort medborgarinflytande tagit vägen?!astads KOMMUN Kommunstyrelsen --:..

11 2. Vi undrar var Det unika med ovan beskrivna koncept, det som skulle sätta Båstad före andra kommuner, vart har det tagit ~ vägen? " 3. Hur kommer vi att märka att Åstad Båstad utmärker sig för ekologiskt tänkande och hållbarhet? 4. Vilka planer har kommunen på att avsätta ett område för byggnation enl. principer ovan? 5 Vem i kommunen arbetar på att ta fram ramar för byggnation enligt de principer som tyskarna framgångsrikt följt? 6 Vem i kommunen arbetar med att marknadsföra Åstad till människor som är framsynta och vill bo i hållbart ekologiskt. ". samhälle som bara Båstad i Sverige, s,. Ill.//C.,t'\... erbjuda? 7 Om det är så att Åstad inte konuner att byggas enligt ovannämnda koncept, undrar vi hur motiveringen ti.ll detta lyder och i viiken instans detta inriktningsbeslut är taget, och när? I '1" {' l/l../."'. ~ v, / " L t l 1 Miljöpartiet i Båstad 20 oktober 2011 Jonas Holgersson Katarina Toremalm Jonas Nilsson 1~~~-~ ~~.f.i

12 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 328/ Fastställande av skattesats 2012 Ärendebeskrivning I samband med att Kommunfullmäktige behandlade budget och plan för beslutades att kommunalskatten skulle fastställas på novembersammanträdet. Med nuvarande skattesats uppgår det budgeterade resultatet för 2012 till 19,1 mkr, 21 mkr 2013 och 22,6 mkr För 2012 motsvarar resultatet 3 % av skatteintäkter och bidrag (finansiellt mål är 2 %). Sveriges Kommuner och Landsting har justerat sin skatteprognos vilket lett till lägre skatteintäkter (-2,8 mkr) jämfört med den ursprungliga prognosen. SKL presenterar nya beräkningar i mitten av oktober och mitten av december. Enligt kommunallagen, kap 8 Ekonomisk förvaltning, ska skattesatsen fastställas före november månads utgång av Kommunfullmäktige Båstads kommuns skattesats uppgår till 20:23 kr/skattekrona, oförändrad sedan Yrkande Förslag till beslut Charlotta Bjärholm (FP) och Ann-Marie Johnsson (C): Skattesatsen 2012 ska vara oförändrad, d.v.s. uppgå till 20:23 kr/skattekrona. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalskatten för 2012 ska uppgå till 20:23 kr/skattekrona. KS Yrkanden Beslut Charlotta Bjärholm (FP), Christian Nilsson (C), Torgny Brenton (KD) och Asa Ragnarsson (M): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalskatten för 2012 ska uppgå till 20:23 kr/skattekrona. KF Yrkande Anette Akesson (M): Bifall till liggande förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalskatten för 2012 ska uppgå till 20:23 kr/skattekrona. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dm: 328/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Fastställande av skattesats 2012 I samband med att Kommunfullmäktige behandlade budget och plan för beslutades att kommunalskatten skulle fastställas på novembersammanträdet. Med nuvarande skattesats uppgår det budgeterade resultatet för 2012 till 19,1 mkr, 21 mkr 2013 och 22,6 mkr För 2012 motsvarar resultatet 3 % av skatteintäkter och bidrag (finansiellt mål är 2 %). Sveriges Kommuner och Landsting har justerat sin skatteprognos vilket lett till lägre skatteintäkter (-2,8 rnla) jämfört med den ursprungliga prognosen. SKL presenterar nya beräkningar i mitten av oktober och mitten av december. Enligt kommunallagen, kap 8 Ekonomisk förvaltning, ska skattesatsen fastställas före november månads utgång av Kommunfullmäktige Båstads kommuns skattesats uppgår till 20:23 kr/skattekrona, oförändrad sedan omiav..de.lningen.. ~l ~ i / (/I)//JW/_ a~{l~on Ekonomichef

14 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyreisen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS KF dnr. KS 1185/ Bibliotekstaxor Ärendebeskrivning Biblioteken tar ut avgifter för vissa tjänster och i förekommande fall även för försenad eller utebliven återlämning av medier. Avgifterna justerades senast vid årsskiftet 2009/2010. Från och med pre! startar ett utvidgat samarbete mellan biblioteken i Skåne NV. Den bakomliggande tanken är att låntagarna ska uppleva biblioteken som ett och samma system med ett gemensamt regelverk. Styrgruppen för biblioteken har enats om ett förslag till gemensamma avgifter enligt bilaga 2. Beslutsunderlag Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, bilaga. Förslag till nya bibliotekstaxor, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. De gemensamma avgifter som styrgruppen för Skåne NV-biblioteken föreslår i bilaga 2 antas att gälla från och med Övriga avgifter ändras inte. KS Beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. KF Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

15 \I II BÅSTADS KOMMUN l (3) Datum: Handläggare: Inga-Lill Ahlström Dnr: Bun 467/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Henrik Andersson/bildningschef Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga l :Nuvarande taxor Bilaga 2: Förslag till nya taxor Bibliotekstaxor Bakgrund: Biblioteken tar ut avgifter för vissa tjänster och i förekommande fall även för försenad eller utebliven återlämning av medier. Avgifterna justerades senast vid årsskiftet 2009/2010. Från och med prel startar ett utvidgat samarbete mellan biblioteken i Skåne NV. Den bakomliggande tanken är att låntagarna ska uppleva biblioteken som ett och samma system med ett gemensamt regelverk. Styrgruppen för biblioteken har enats om ett förslag till gemensamma avgifter enligt bilaga 2. Nuläge: Bilaga 1 Förslag till beslut: Anta de gemensamma avgifter som styrgruppen för Skåne NV-biblioteken föreslår i bilaga 2 Övriga avgifter ändras inte O\1b7\h

16 2 (3) Bibliotekstaxor Bilaga 1 Bun 467/ Påminnelseavgift ~ Brev 1 skickas ut 14 dagar efter lånetidens slut - 20 kr i avgift. ~ Räkning skickas efter ytterligare 14 dagar. 4» För låntagare under 17 år utgår inga avgifter. Förseningsavgift ~ 14 dagar efter lånetidens slut utgår en avgift om l kr per bok/tidsskrift och dag... För låntagare under 17 år och/eller barn- och ungdomslitteratur utgår inga avgifter. ~ För CD-skivor, kortlån och DVD är avgiften 3 kr per lån och dag efter lånetidens slut för alla låntagare. Ersättning för förkomna medier Ersättning för förkomna/förstörda böcker: 1:a hand nypris av boken, 2:a hand ett schablonpris kr. Dessutom tillkommer en hanteringskostnad per medium på 50 kr. o Ersättning för förkomna/förstörda musik-cd: 200 kr ID Ersättning för förkomna/förstörda filmer: nypris kr ElI Ersättning för förkomna/förstörda DAISY: avgörs från fall till fall ID Ersättning för förkomna/förstörda tidskrifter: avgörs från fall till fall o Ersättning för förkomna/förstörda TV-spel: nypris 800/1000 kr Övriga avgifter: Förlorat lånekort Hyra av DVD-filmer Hyra av spel Fjärrlån Kopior och utskrifter Plastkassar 10 kr 20 kr/2 dygn 20 kr/14 dagar 20 kr 3 krist 1 krist 11101O\tb7\h

17 3 (3) Bibliotekstaxor Bilaga 2 Bun 467/ Gemensamma avgifter Förseningsavgifter för normallån: 3 kr/volym och dag. Ingen tillkommande kostnad för l:a och 2:a kravet. Förseningsavgifter för barnmedia ska inte förekomma Barn och unga (upp till 18 år) får inte förseningsavgifter Högsta avgift 500 la/återlämningstillfålle. Låntagaren spärras när skulden uppgår till 100 kr eller däröver, och när faktura för ej återlämnade media skickas ut III Maxavgift 100 kr/media.. Förseningsavgift betalas fr o m man fyller 18 år. För Boken-kommer-lån, lån av talböcker, och i bokbussen utgår ingen förseningsavgift. Administrativ avgift vid återlämning efter faktura: 50 kr/faktura... Förkommet bibliotekskort: 15 la för både barn och vuxna (bortfaller om kortet stulits och stöldanmälan visas upp) ID Reservation av media inom Skåne Nordväst-samarbetet är kostnadsfritt. III Avgifter för fjärrlån (från bibliotek utanför Skåne Nordväst-samarbetet): 10 kr ID Artikelkopior från statliga bibliotek: självkostnadspris III Ersättning för förkomna/förstörda böcker: l:a hand nypris av boken, 2:a hand ett schablonpris (följer Bibliotekstjänsts genomsnittspriser). Dessutom tillkommer en hanteringskostnad per medium på 50 kr... Ersättning för förkomna/förstörda musik-cd: 200 kr + hanteringskostnad.. Ersättning för förkomna/förstörda filmer: 600 kr + hanteringskostnad ID Ersättning för förkomna/förstörda DAISY: avgörs från fall till fall ID Ersättning för förkomna/förstörda tidskrifter: en hanteringskostnad/betalning oavsett hur många tidskrifter det gäller III Ersättning för förkomna/förstörda TV-spel: 1000 la + hanteringskostnad III Fakturering av förkomna/förstörda böcker görs av ägande bibliotek. Avgifter som varje kommun beslutar om Båstads Kommun: III Hyrvideo ED TV-spel III Kopior och utskrifter. III Plastkassar, vykort och övrig försäljning. ED Inkassoavgift (avgörs av kommuninterna avgiftssystem). 20 kr/2 dygn 20 kr/14 dagar 3 kr/st 1 kr/st IIIOIO\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\h

18 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU EU KS KF dnr. KS 1002/ Måltidsavgifter inom vård och omsorg Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Verksamhetsområde vård och omsorg meddelades de nya kostnaderna för måltider i mars månad. Det innebär att kostverksamheten inom vård och omsorg är underbudgeterad för innevarande år. Det prognostiserade underskottet uppgår till 1,2 mkr. Om avgifterna höjs innebär det en intäktsökning för måltidsavgifter med 120 tkr/mån. Tjänsteskrivelse och förslag till nya avgifter från vård- och omsorgschefen Susanne Hertting, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget. EU Beslutsunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse och förslag till avgifter, daterat från vård- och omsorgschefen Susanne Hertting med följande förslag till beslut: 1. Anta måltidsavgifter för 2012 enligt förslag. 2. Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar/månad. Anette Åkesson (M) yrkar om följande tillägg: Förekommande jämkning av måltidsavgifter, som egentligen borde belasta försörjningsstödet, ska interndebiteras kvartalsvis enheten för Individ och familj. Anne Kjellberg (S): Gällande taxa med indexreglering ska gälla fr o m Avslag på förslaget att räkna 30,5 dagar. Förslag till beslut Reservation Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Måltidsavgifter inom vård och omsorg, enligt bilaga, antages att gälla från och med Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar per månad. 3. Förekommande jämkning av måltidsavgifter, som egentligen borde belasta försörjningsstödet, ska interndebiteras kvartalsvis enheten för Individ och familj. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig Anne Kjellberg (S). forts. på nästa sida. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

19 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Kom munfuiimäktige KS 301 KF 190 Forts. Måltidsavgifter inom vård och omsorg KS Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Gällande taxa med indexreglering ska gälla fr o m Avslag på förslaget att räkna 30,5 dagar. Christian Nilsson (C) och Ulf Holmberg (M): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalles. Protokollsanteckning Reservation KF Yrkanden Christian Nilsson (C) med instämmande av Ulf Holmberg (M) anmäler följande protokollsanteckning: Vi ser fram emot det fortsatta arbetet för att vidareutveckla måltidstjänsten att erbjuda alternativa rätter inom äldreomsorgen. Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Anette Akesson (M) och Christian Nilsson (C): Bifall till liggande förslag. Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP): Gällande taxa med indexreglering ska gälla fr o m Avslag på förslaget att räkna 30,5 dagar. Proposition Efter framställda propositioner finner ordföranden att fullmäktige bifallit liggande förslag. Omröstning begärs emellertid. Följande voteringsproposition godkänns: Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA; Ledamot som vill bifalla Ann-Margret Kjellbergs m fl förslag röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 26 ja- och 15 nej-röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Fullmäktige har således bifallit liggande förslag från ekonomiutskottet. Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. Måltidsavgifter inom vård och omsorg, enligt bilaga, antages att gälla från och med Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar per månad. 3. Förekommande jämkning av måltidsavgifter, som egentligen borde belasta försörjningsstödet, ska interndebiteras kvartalsvis enheten för Individ och familj. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna och Bjärepartiet. justerandes signatur utskott ks/nämnd utdragsbestyrkande

20 \\ II' - BÅS DS KOMMUN 1 (2) Datum: Handläggare: S. Hertting Dnr: Till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag måltidsavgifter Måltidsavgifter inom vård- och omsorg 2012 Verksamhetsområdet har redovisat ett förslag till justering av måltidsavgifterna för att nå kostnadstäckning. Ärendet återremitterades för komplettering av beslutsunderlaget. De frågor som ekonomiutskottet önskade få ytterligare belysta var: om kostnaden för servering ingår i omvårdnadsavgiften på boenden och därmed tas ut två gånger och hur de personer som redan innan en avgiftshöjning, inte har något avgiftsutrymme, kommer att påverkas. Förslaget till ny avgift är omräknat och serveringskostnaden ingår i omvårdnadsavgiften på vårdboenden, se bilaga. I de fall en person inte har något avgiftsutrymme efter att förbehållsbeloppet är beräknat, kanjämlming av kostavgiften ske. För att vara berättigad till sådanjärn1ming görs samma bedömning som vid ansökan om försörjningsstöd. Förbehållsbeloppet fastställs när konsumentverkets riktlinjer för minimibeloppet för 2012 meddelas. Förslag till beslut: 1. Anta måltidsavgifter för 2012 enligt förslag. 2. Fullkostabonnemang baseras på 30,5 dagar/månad. Susamle Hertting Vård- och omsorgschef Catrin Eliasson Ekonom \c:\documents and settings\susher1\skrivbord\fardigt förslag avgift.docx\s

21 Förslag till nya måltidsavgifter, Vård och Omsorg 1. Inköpspris Höjning 2012 Total kostnad Förslag till avgift 2012 Dagens avgift Inköp grossister Frukost 7,87 1,03 8,11 8,00 18,00 Fika 4,71 1,03 4,85 5,00 10,00 InköpBKR Lunch 53,39 1,03 54,99 55,00 50,00 Kvällsmat 38,12 1,03 39,26 40,00 20,00 Totalt l 104,091 I 107, ,001 98,00 Fullkost per dag Fullkost per månad Dagens avgiftl Förslag till avgift krl 108 kr kr kr Skillnad 10 kr 354 kr 2. Månadsavgiften baseras idag på 30 dagar/mån. Förslag är att det nya fullkostnadsabonnemanget baseras på 30,5 dagar/mån.

22 Sidan LD o.. o.. 06 o.. + lj. o.. o ==1'- o.!!!.'<t lj. Qj m II c Qj om II O..o o.. (') (]) '-..o.cm..j (/) E o.. mc + 'E (]) c W m o c ::J m..o._ om ::::a:l OlQj m E c N c '- '-.c ro 'c 'o (]) >.en (]) c..o E E II E I::..J..o m (/) (]) o E~ UJ '- o.. ocll~ 'a);m ~ c- m (]) -'<: "O ~ m (/) OJ OJ o.. J: E~ 0= Ol..o m (/) o m (/) ClW ~..o~ 0ep "Of: m~ m ~ (/)-'<: -;::0.. E ~a:l m 'o ~OJ -> m (]) o...,... C 4- (/) > E o E g-:s:: "O o ~o:::.,... = ~ o m (])::.:: ::J c- :0:0 o ~ ~o ::.::~ I~ (J) u. u. N (J) c.,... FÖRBEHALLS- BELOPP Nya måltidsavgifter 1::-'<: "O '- o (]) ~ 2 Ensamboende «ii3 :::l~ VARD OCH OMSORGSBOENDE Diff Fullkostabonnemang ORDINÄRT BOENDE Middagsabonnemang Inget kostabonnemang O O BJÄREHEMMETS LÄGENHETER Fullkostabonnemang 3813 O Middags+kvällsmålsab Middags+frukostab Middags+frukost+kvällsmålsab Sammanboende ORDINÄRT BOENDE Middagsabonnemang Inget kostabonnemang O O BJÄREHEMMETS LÄGENHETER Fullkostabonnemang 3813 O Middags+kvällsmålsab Middags+frukostab Middags+frukost+kvällsmålsab Förbehållsbelopp Båstad, förslaq auq 2011 FB11 höst?011-0r-?4 14'41

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 12 9 KS KF dnr. KS 1215/ VA-avgifter 2012 Ärendebeskrivning Enligt VA-taxan 9 (anläggningsavgifter) och 20 (brukningsavgifter) äger kommunstyrelsen reglera VA-avgifterna. Teknik och service föreslår att anläggningsavgifterna höjs enligt index (3 %). Brukningsavgifterna höjs med ca 6 % utöver index. Motiv för höjningen framgår i bifogad tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Yrkande Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Bo Wendt (BP): Höjningen av brukningsavgifterna ska vara 3% + index. Ulf Holmberg (M): Bifall till förslaget från teknik och service. Förslag till beslut Reservation KF Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. VA-avgifterna regleras enligt bilagda förslag att gälla från och med den 1 januari Mot beslutet reserverar sig Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP) och Bo Wendt (BP). Anette Äkesson (M): Bifall till liggande förslag. Bo Wendt (BP): Höjningen av brukningsavgifterna ska vara 3% + index. Beslut Reservation Kommunfullmäktige beslutar: 1. VA-avgifterna regleras enligt bilagda förslag att gälla från och med den 1 januari Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig närvarande ledamöter från Bjärepartiet. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande

24 BÅSTADS KOMMUN 1 (1) ECommunstyrelsen VA-avgifter 2012 Enligt VA-taxan 9 (anläggningsavgifter) och 20 (brukningsavgifter) äger kommunstyrelsen reglera VA-avgifterna. Tekniska förvaltningen föreslår att anläggningsavgifterna höjs enligt index (3 %). Brukningsavgifterna höjs med ca 6 % utöver index. Motiv för höjningen enligt nedan. ECommunen står inför stora investeringar i VA-systemen för att klara det politiska målet om en befolkningstillväxt av 100 nya invånare per år samt för att trygga vattenförsörjningen för befintliga abonnenter. Fullföljs de investeringar och den budget NSVA presenterat kommer taxan att behöva höjas från 2011 års nivå, 3 672,50 kr till 4002,50 kr 2012 för en norrnalvilla för att få full kostnadstäckning. Det medför en intäktsökning från tia (2011) tkr (2012). Fördelning av intäkter enligt nedanstående: Grundavgift: Lägenhetsavgift: Yttillägg. Vattenrnätarabonnenter: tkr 4757 tkr 5263 tkr 2909 tkr tkr 4360 tkr 4779 tkr 2787 tla Förslag till beslut: ECommunstyrelsen beslutar reglera VA-avgifterna enligt bilagda förslag från Tekniska förvaltningen. Lista över bilagor: i)t11#tr Jt-::- Tommy röm VA-che Budget 2012 NSVA Ekonomisk rapport NSVA Ingemar Lundström chefteknik och service \t:\tek\va\va-taxa~abva\va-avgifter\ks va_avgifter 2012.dot\t

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

J PARTLLE KOMMUN & L:

J PARTLLE KOMMUN & L: J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-10 KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer