Kommunalekonomi 2/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalekonomi 2/11"

Transkript

1 Kommunalekonomi 2/11 Regeringsförhandlingarna år 2011 Statsandelarna år 2012 Behovsprövad höjning av statsandelen för år 2011 Bokföringsanvisningar Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik Grund- och dröjsmålsräntan juni

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 2/2011 Lehti ilmestyy n. 4 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca. 4 gånger per år Julkaisija/Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn fax Painosmäärä 900 kpl Upplaga 900 st Painopaikka/Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat/Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Tuija Valkeinen, p tai fax Extra prenumerationer à 75 euro/år av Tuija Valkeinen, fax Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor Asiantuntijapalvelut >Kuntatalous > Julkaisut, Kuntataloustiedote >Kuntatiedotteet > Sakkunnigtjänster > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt/Ansvariga Reijo Vuorento Jan Björkwall Toimittanut/Sammanställt av Tuija Valkeinen INNEHÅLL Sida Regeringsförhandlingarna år Regeringens kommunpolitik Kommunförbundets kommentarer till regeringsprogrammet Övrigt Statsandelarna år Statsandelen för kommunal basservice Innehållet i statsandelen för kommunal basservice Uppskattningar av statsandelarna år 2012 Det tekniska rambeslutet och basserviceprogrammet Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Grunderna för bestämning av den allmänna delen Kalkylerade kostnader för social- och hälsovården Kalkylerade kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och allmänna bibliotek samt bestämningsgrunder för grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet Tilläggsdelar för särskilt gles bosättning, skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde Minskningar och ökningar av statsandelen Utjämning till följd av systemändringen Hemkommunsersättningar Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Tilläggsfinansiering för grundläggande utbildning som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer om Huvudmannasystemet och övriga statsandelar Priserna per enhet i huvudmannasystemet 2012 Hemkommunsersättningar Behovsprövad höjning av statsandelen för år Bokföringsanvisningar 24 Bokföringsnämndens kommunsektion ( ) utlåtande 98: Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion ( ) utlåtande 99: Utlåtande om tillämpningen av bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial Bokföringsnämndens kommunsektion ( ) utlåtande 100: Behandlingen av poster som hänför sig till byggande och grundliga renoveringar i den s.k. livscykelmodellen Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader 31 Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik 32 Grund- och dröjsmålsräntan Bilagor: Finansieringsandelen för undervisningsväsendet 2012 (ZE60C) (bilaga 1) Statsandelen år 2012 (VOS6SL) (bilaga 2) Priser per enhet som utgör grund för statsandelarna 2012 (bilaga 3) Grunder för beräkning av priset per enhet för gymnasier år 2012 (bilaga 4) Utlåtande 98: Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring (bilaga 5) Utlåtande 99: Utlåtande om tillämpningen av bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial (bilaga 6) Utlåtande 100: Behandlingen av poster som hänför sig till byggande och grundliga renoveringar i den s.k. livscykelmodellen (bilaga 7) Datainnehållet i filen med kommunernas ekonomiska nyckeltal (bilaga 8) Datainnehållet i filen med kostnader för kommunernas serviceproduktion (bilaga 9) 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011

3 Regeringsförhandlingarna år 2011 Regeringsförhandlingarna har slutförts och det nya regeringsprogrammet blev klart Regeringsprogrammet finns på Statsrådets webbplats, > Svenska > Regeringen. Den bärande tanken i programmet är att få in landet på ett tillväxtspår och att få den offentliga ekonomin, särskilt statsekonomin, i balans. Bland balanseringsåtgärderna finns också förändringar som berör kommunernas verksamhet och ekonomi. Det är fråga om både strukturella förändringar och sådana som direkt påverkar finansieringsbasen. Det kommunpolitiska avsnittet i regeringsprogrammet anges i sin helhet nedan. Det som särskilt påverkar den kommunala ekonomin anges med fet stil. Därefter ges en bedömning av regeringsprogrammets övriga verkningar på kommunernas verksamhet och ekonomi. Regeringens kommunpolitik Målet med regeringens kommunpolitik är att trygga högklassiga och enhetliga kommunala tjänster på ett kundorienterat sätt i hela landet, skapa förutsättningar för utvecklingsverksamhet som stärker kommunernas ekonomi och för förenhetligande av samhällsstrukturen samt att stärka den kommunala självstyrelsen och lokala demokratin. Regeringens kommunpolitik ska skapa förutsättningar för att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och vidta förberedelser för den allt större efterfrågan på tjänster till följd av befolkningens stigande medelålder. Stabiliteten och hållbarheten i den kommunala ekonomin främjas genom att kommun- och servicestrukturen moderniseras, kommunernas inkomstbas stärks, den kommunala produktiviteten och effektiviteten förbättras och en utvidgning av kommunernas uppgifter begränsas. Regeringen kommer att genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner. En stark primärkommun består av naturliga pendlingsområden och är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen, med undantag för den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. En stark primärkommun kan framgångsrikt bedriva näringspolitik och utvecklingsarbete och den kan effektivt bemöta utmaningen i allt mer splittrade samhällsstrukturer. I och med att kommunstrukturen blir starkare och mer helgjuten minskar behovet av samarbetsstrukturer mellan kommunerna, vilket förtydligar och förenklar förvaltningen och stärker den lokala demokratin. Genom kommunreformer skapas en servicestruktur där makten och ansvaret för att ordna och finansiera tjänster koncentreras till en aktör med ett tillräckligt omfattande invånar- och kompetensunderlag. En stark och självständig kommun kan hantera marknaden även när sätten för produktion av tjänster blir allt mångsidigare, och den kan bemöta de krav som invånarnas ökade valfrihet ställer. Regeringen fastställer fram till utgången av 2011 närmare kriterier för kommunreformen och hur den ska fortskrida. En strukturlag ska utfärdas som ersätter den gällande ramlagen. I den lagstiftning som styr reformen tas medel som främjar kommunreformen i bruk. Syftet är bl.a. att i lagstiftningen och i finansieringssystemen i den kommunala ekonomin avskaffa faktorer som försvårar kommunsammanslagningar. Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011 3

4 Regeringen styr fortskridandet av kommunreformen och inleder en riksomfattande utredning av ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för olika områden. I samband med reformen av kommun- och servicestrukturen beaktas områdenas olikheter, såsom särdragen för tillväxtcentrum, glesbygd, långa avstånd, skärgårdsmiljö och språkliga förhållanden. När det gäller den nationella konkurrenskraften och tillväxtpotentialen framhävs betydelsen av kommun- och servicestrukturlösningar särskilt inom metropolområdet. Regeringen har som mål att servicestrukturen inom avlägsna områden utanför starka primärkommuner reformeras så att tjänsterna på ett kontrollerat sätt koncentreras till tillräckligt stora helheter som får stöd av servicestrukturen i de starka primärkommunerna enligt principen om ansvarskommun. Möjligheterna för landskapet Kajanaland att ha en förvaltningsmodell som avviker från modellen i resten av landet avgörs separat i och med att kommunreformen fortskrider. En lag om ordnande av social- och hälsovården och beredningen av andra sektorslagar ska anpassas till den riksomfattande kommunreformen i fråga om både tidsplan och innehåll. Den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få tjänster på sitt modersmål ska tryggas. Personalens ställning i förändringsprocesserna ska tryggas på samma nivå som i den gällande lagstiftningen. Kommunstrukturreformen kommer att utgöra grunden för en total översyn av kommunlagen. I samband med reformen av kommunallagen undersöks, mot bakgrunden av nya strukturer i kommunförvaltningen och kommunernas föränderliga omvärld, särskilt den interna styrningen av kommunekonomin, kommunernas ledningssystem, de förtroendevaldas ställning, förhållandet mellan kommunallagen och speciallagar, kommundelsförvaltning samt förhållandet mellan kommunerna och marknaden. Som stöd för reformen av kommunallagen tillsätts en parlamentarisk uppföljningsgrupp. Kommunernas roll som central aktör i den offentliga förvaltningen och som gränssnitt mot medborgarna ska stärkas. Förfarandet med utskottsförhandlingar utvecklas så att bedömningen av kostnaderna för och konsekvenserna av de uppgifter som eventuellt överförs till eller ges kommunerna förbättras. Långsiktigheten, den bindande karaktären och styrningseffekten i basserviceprogrammet ska förstärkas med målet att nå bättre framförhållning i kommunekonomin. Tilldelningen av nya uppgifter till kommunerna och utökningen av nuvarande uppgifter och förpliktelser ska begränsas, och kommunerna anvisas en statlig finansieringsandel som är mer än hälften av de faktiska kostnaderna. Överföringen av uppgifter mellan staten och kommunerna ska ske kostnadsneutralt. Ansvaret för basfinansieringen av yrkeshögskolor överförs till staten. Möjligheterna att minska kommunernas förpliktelser ska utvärderas. Kommunernas förmåga att klara sina uppgifter och förpliktelser huvudsakligen genom egen skatteintäktsfinansiering ska främjas. Kommunernas utdelning av samfundsskatten betalas förhöjd med 5 procentenheter åren 2012 och Den börda som kommunerna förorsakas genom skatteavdragen i kommunalbeskattningen ska så långt möjligt överföras på statens ansvar i syfte att begränsa skillnaden mellan den nominella och den faktiska kommunala skattenivån. De förändringar i kommunernas inkomster som skatteändringarna medför ska kompenseras till fullt belopp. Skatteavdragen i kommunalbeskattningen kompenseras kommunvis huvudsakligen via skattesystemet. Regeringen har som mål att fastighetsskattens andel av kom- 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011

5 munernas skatteinkomster ska öka under valperioden. Fastighetsskatten ska inte omfattas av utjämningen av skatteinkomsterna. Statsandelssystemet ska omarbetas som en del av kommunstrukturreformen. Systemet förenklas och görs klarare och dess sporrande egenskaper förbättras. Förfarandet för bedömning av kommuner som har en särskilt svår ställning fortgår med ett effektivare grepp så att det för statsrådet föreskrivs möjlighet att besluta om åtgärder, om bedömningsförfarandet inte leder till en lösning som tryggar kommunens basservice och finansieringen av den. Kommunfinansiering Abp:s ställning när det gäller att ordna lånefinansiering till kommunerna och lånefinansiering för statsstödd bostadsproduktion ska tryggas. Starka primärkommuner ska ges förutsättningar för att själva producera sina egna tjänster i tillräcklig utsträckning och för att kunna hantera servicemarknaden i syfte att trygga tillgången på enhetliga tjänster och en obruten produktion av tjänster. Ansvaret för att tillhandahålla och producera tjänster ska förtydligas och dessa funktioner ska skiljas från varandra i kommunerna. Den privata sektorn och tredje sektorn kompletterar kommunernas tjänster inom ramen för lagstiftningen. Tjänster ska kunna skräddarsys utifrån lokala behov. Tredje sektorns och församlingarnas kunnande och erfarenheter utnyttjas. Spelreglerna för den näringsverksamhet som den offentliga sektorn bedriver ska göras klarare. En tydlig ram fastställs för den näringsverksamhet som kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och andra kommunalt ägda verksamhetsenheter bedriver och som konkurrerar med företag på marknaden. Utvecklingen av marknaden för välfärdstjänster främjas så att den stöder kommunernas servicebehov. Upphandlingslagen ska ses över för att möjligheterna till direktupphandling ska kunna ökas och sysselsättningen och sociala och andra kvalitetsfaktorer bättre än för närvarande kunna beaktas i samband med konkurrensutsättning. Syftet med översynen är att få servicemarknaden att fungera bättre. De nationella tröskelvärdena höjs så att de närmar sig nivåerna i EU-direktiven. Bekämpningen av den grå ekonomin ska effektiviseras i samband med ordnandet av kommunala tjänster. Regeringen inleder tillsammans med olika statliga aktörer, kommunerna och arbetsmarknadsorganisationerna en gemensam kampanj för att utveckla produktiviteten och resultatet av verksamheten i kommunerna, och i samband med den ska olika mått på en hållbar kommunal produktivitet tas fram för bedömning av kvaliteten och effektiviteten i de kommunala tjänsterna. Ett enhetligt kunskapsunderlag för främjande av kvalitet och effektivitet skapas i samband med bedömningen av tjänster. Regeringen vill sporra spridning och ibruktagande av bästa praxis över kommun- och sektorsgränserna. Kommunernas kostnadsredovisning ska utvecklas för att de faktiska styckkostnaderna ska kunna bedömas och invånarna ha bättre insikt i dem och för att tjänsterna ska utvecklas och kostnadsmedvetenheten öka. Jämförelse av olika tjänsters kostnader och kvalitet och öppenheten i tjänsterna ska utvecklas bl.a. genom att praxis och experiment som stöder detta utreds och främjas. Invånarnas möjligheter att välja kommunala tjänster över kommungränserna ska ökas. Behoven att se över lagen om hemkommun klarläggs så att personer som bor självständigt och omfattas av öppenvård ska ha rätt att välja hemkommun. Metropolpolitiken fortskrider och befästs med målet att den internationella konkurrenskraften och en balanserad utveckling i regionen förbättras för att främja en gynnsam utveckling i hela landet och för att lindra de särskilda utmaningarna i metropolregionen. Förfarandet med avsiktsförklaringar ska stärkas och göras mer bindande. Särskild uppmärksamhet fästs vid att förhindra en regional segregation och utveckla nya handlingsplaner i syfte att främja integrationen och sysselsättningen av invånare med invandrarbakgrund. Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011 5

6 Förfarandet med avsiktsförklaringar mellan staten och stora stadsregioner ska förstärkas särskilt i fråga om markanvändning, boende och trafik. På så sätt stöds en enhetlig samhällsstruktur, en hållbar utveckling och en social helgjutenhet. Kommunförbundets kommentarer till regeringsprogrammet Kommunförbundet är oroat över att utökade uppgifter och nedskärningar skrivits in i regeringsprogrammet. Det ökar trycket på skärpt kommunalbeskattning i kommunerna, trots att regeringen har förbundit sig till att inte höja inkomstskatterna. Positivt i det nya regeringsprogrammet är att regeringen förbinder sig att främja en stabil och hållbar kommunal ekonomi. Metoderna för att nå detta mål är ändå i någon mån motstridiga. Det är bra att regeringen vill främja strukturreformen utgående från modellen med starka primärkommuner och att regeringen förbinder sig att fastställa noggrannare kriterier för kommunreformen redan före utgången av detta år. Däremot är det beklagligt att man i regeringsprogrammet inte kommit överens om att tillsätta en parlamentarisk kommunallagskommitté för att bereda reformen, något som man på kommunfältet allmänt hoppats på. Med tanke på finansieringen av den kommunala servicen är det problematiskt att regeringen vill utöka kommunernas uppgifter och samtidigt skära ner statsandelarna betydligt med över 600 miljoner euro per år. Positivt är att kommunernas andel av samfundsskatteinkomsterna ska höjas nästa och därpå följande år med fem procentenheter till närmare 27 procent. Åren har höjningen varit 10 procentenheter. Regeringen kommer inte att bredda kommunernas skatteunderlag i övrigt, vilket hade varit nödvändigt för att trygga finansieringen av den kommunala servicen. Regeringen lovar att begränsa utvidgningen av uppgifter och betala mer än hälften av de faktiska kostnaderna för förändringarna. Kostnadsökningen till följd av de utökade uppgifterna bör kompenseras kommunerna fullt ut. Det skulle också dämpa sektorministeriernas ambition att utöka de offentliga uppgifterna. Från början av 2010 har en statsandel på 50 procent anvisats för de kostnader som föranleds av utökade uppgifter. Den viktigaste nya uppgiften är lagen om åldringars rätt till vård som gäller personer över 80 år och som ska träda i kraft år Kostnaderna för reformen har inte uppskattats i tillräcklig grad. Full kompensation utlovas för de förlorade inkomster som förändringarna i beskattningen medför för kommunerna. Detta bör också gälla den sänkning av samfundsskatten med en procentenhet som regeringen kommit överens om. Tidigare när samfundsskatten höjdes, sänktes kommunernas andel så att kommunernas samfundsskatteutfall inte skulle förändras på grund av reformen. Nu borde kommunernas samfundsskatteandel andel omvänt höjas. Att fastighetsskatten inte skulle omfattas av utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster komplicerar systemet. 6 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011

7 Övrigt Även om kommunernas samfundsskatteandel betalas förhöjd med 5 procentenheter år 2012 och 2013 så minskar samfundsskattesatsen från ingången av nästa år med en procentenhet till 25 procent. I vilken mån kommunerna ska kompenseras för dessa förlorade inkomster är en öppen fråga. Accishöjningarna innebär extra utgifter för kommunerna. Mer exakta uppskattningar ges senare. Utöver utvecklingen av kommunpolitiken påverkas kommunernas verksamhet och ekonomi givetvis av nya skyldigheter och kommunernas delaktighet i balanseringen av ekonomin, framför allt nedskärningen av statsandelarna till kommunerna. I det belopp som nedskärningen beräknas på ingår justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna och en indexjustering till fullt belopp. Statsandelarna till kommunerna skärs ner med 631 miljoner euro genom att statsandelsprocenten för kommunal basservice tillfälligt sänks med 2,71 procentenheter från nuvarande 34,11 procent. För undervisnings- och kulturministeriets del genomförs bland annat följande inbesparingar: anläggningsprojekt inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen - 20,3 mn gallring i gymnasienätet - 30 yrkesutbildning - 28 yrkesinriktad tilläggsutbildning - 8 läroavtalsutbildning - 21 ändringar i yrkeshögskolenätverket och finansieringssystemet - 51 I fråga om utveckling och omfördelning av funktioner finns bland annat följande helheter: Fortsatt förbättring av kvaliteten på den grundläggande utbildningen (35 mn euro/år) Försök med främjande av sysselsättningen (20 mn euro/år) Grunddelen i utkomststödet höjs med 6 procent som riktas särskilt till ensamförsörjare (44 mn euro/år). Social- och hälsovårdstjänster: Bland annat äldreservicelagen, service för handikappade, familjevård, barnskydd, utveckling av servicestrukturen, stärkning av primärvården, elevvård och hemservice för barnfamiljer (totalt 145 mn euro/år). Närmare uppskattningar av regeringsprogrammets verkningar på kommunernas verksamhet och ekonomi kommer bland annat att läggas ut på kommunalekonomiska enhetens sidor på Kommunerna.net när det finns exaktare uppgifter att tillgå. Närmare upplysningar: Timo Kietäväinen, tfn (09) , Reijo Vuorento, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011 7

8 Statsandelarna år 2012 Statsandelen för kommunal basservice Innehållet i statsandelen för kommunal basservice Den statsandelsreform som trädde i kraft i början av 2010 (RP 174/2009, lagarna /2009) innebär att grunden för den statsandel som betalas för kommunal basservice är de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, de kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning och de kalkylerade kostnaderna för invånarbaserad grundläggande konstundervisning och kommunernas allmänna kulturväsende. Från summan av alla dessa statsandelsgrunder avdras kommunens självfinansieringsandel. Till det belopp som räknas ut på detta sätt läggs den allmänna delen och tilläggsdelar för kommuner med särskilt gles bosättning, skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde. Dessutom beaktas minskningar och ökningar av statsandelen (1704/2009, 7 kap.). Som en del av statsandelen för kommunal basservice beaktas också utjämningen av statsandelarna på basis av kalkylerade skatteinkomster samt den utjämning som gjordes för att eliminera statsandelsreformens verkningar på de enskilda kommunerna år I statsandelssystemet för kommunal basservice ingår en hemkommunsersättning som betalas när en elev fullgör sin läroplikt inom den grundläggande utbildningen i någon annan kommun än sin hemkommun. Hemkommunsersättningen baserar sig på grunddelen i hemkommunens hemkommunsersättning och det elevantal som utbildningsanordnaren uppgett i enkäten om hemkommunsersättningar. Inkomsterna och utgifterna för hemkommunsersättningarna beaktas i betalningen av statsandelar. Hemkommunsersättningarna mellan kommunerna och andra utbildningsanordnare är bruttoersättningar som baserar sig på hemkommunens statsandelsgrund, men de utgör inte statsandelar. Hemkommunsersättningarna behandlas inte som statsandelar i bokföringen. Alla kalkylerade statsandelar, statsandelen för kommunal basservice, hemkommunsersättningarna, statsandelarna till utbildningsanordnarna för utbildning efter den grundläggande utbildningen och övrig statsandelsfinansiering som hör till undervisnings- och kulturministeriet betalas samtidigt senast den 11 varje månad. Uppskattningar av statsandelarna år 2012 Alla kommunspecifika och övriga uppgifter om statsandelarna år 2012 som publicerats i juni 2011 är förhandsuppgifter som uppskattats av Kommunförbundet. De har beräknats utgående från den gällande lagstiftningen, men med beaktande av nedskärningarna på 631 miljoner euro i statsandelarna för kommunal basservice enligt förhandlingsresultatet om den nya regeringens program ( ). Nya uppgifter eller utvidgningar av gamla har dock inte beaktats. När grundpriserna i statsandelarna har beräknats har den uppskattade förändringen i kostnadsnivån (indexförhöjning på 3,4 procent) beaktats, likaså justeringen av kostnadsfördelningen och verkningarna av förändringar i invånarantalet och åldersstrukturen. Grundpriserna är sålunda på 2012 års nivå och motsvarar statsandelsgrunden med de begränsningar som nämnts ovan. Detta är också utgångspunkten för det tekniska rambeslutet och basserviceprogrammet våren Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011

9 I uppskattningen av kommunens invånarbaserade finansieringsandel har beaktats en nedskärning på 631 miljoner euro, vilket innebär att indexjusteringen och justeringen av kostnadsfördelningen i praktiken inte realiseras i statsandelen år De uppskattade statsandelsökningarna i rambeslutet och basserviceprogrammet innehåller också en justering av kostnadsfördelningen, vilket förklarar de i dokumenten presenterade stora statsandelsökningarna jämfört med år 2011 (mer information längre fram i informationsbladet). Kommunförbundets uppskattning av kommunernas invånarbaserade finansieringsandel för år 2012 är enligt olika alternativ följande: Statsandelen för kommunal basservice (FM) år 2011 år enligt gällande lagstiftning 2 638, ,16 - statsandelen nedskuren med 631 miljoner euro 2 638, ,41 Gymnasier, yrkesutbildning, yrkeshögskolor (UKM) - enligt gällande lagstiftning 347,53 375,00 Statsandelsprocenterna för år 2011 är 34,11 (FM) och 41,89 (UKM). Till följd av nedskärningen sjunker statsandelsprocenten för kommunal basservice (FM) med 2,71 procentenheter till 31,40 procent. I regeringsprogrammet ingår inga nedskärningar i statsandelsfinansieringen för utbildning efter den grundläggande utbildningen. Det tekniska rambeslutet och basserviceprogrammet Kommunernas statsandelar för 2012 uppskattas i det tekniska beslutet om ramarna för statsfinanserna (VM/1867/ / ) och basserviceprogrammet för (finansministeriets publikationer 18b/2011). Rambeslutet och basservicebudgeten kommer troligen att ses över när regeringsprogrammet är klart. Följande siffror baserar sig på tabell 7 på sidan 41 i basserviceprogrammet (Statsbidrag år till kommuner och samkommuner som omfattas av basservicebudgeten, enligt prisnivån för 2012). Statsandelarna för kommunal basservice (FM) år 2012 ökar med 747 miljoner euro (9,2 %). De kalkylerade statsandelarna ökar med 757 miljoner euro (8,3 %). Medräknade är då de kalkylerade statsandelar som hör till undervisnings- och kulturministeriet och finansieringen enligt pris per enhet till samkommunerna. De statsandelar som ingår i basservicebudgeten ökar med 702 miljoner euro (7,0 %). I siffrorna som gäller statsandelarna år 2012 ingår den uppskattade justeringen av kostnadsnivån på 3,4 % (indexjusteringen), justeringen av kostnadsfördelningen år 2012 och inverkan av förändringar i folkmängden och åldersstrukturen. Förändringar i statsandelarna enligt basserviceprogrammet jämfört med år 2011 (mn euro): Finansministeriet - indexförhöjning kostnadsfördelningen befolkning och åldersstruktur 118 sammanlagt 747 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011 9

10 Undervisnings- och kulturministeriet - indexförhöjning 32 - kostnadsfördelningen 57 - avdrag - 82 (kommuner) sammanlagt 7 Dessutom beräknas privata utbildningsanordnare få indexförhöjningar på 42 miljoner euro. Justeringen av kostnadsfördelningen år 2012 har ännu inte avgjorts. De grundpriser och priser per enhet som utgör grund för statsandelarna beräknas med beaktande av hela justeringen av kostnadsfördelningen på 429 miljoner euro. Genom bestämningen av statsandelprocenten i det andra skedet av justeringen av kostnadsfördelningen fattas beslut om betalningen av statsandelen i fråga. Om det till exempel beslutas att ingen justering betalas, innebär det att kommunens invånarbaserade finansieringsandel höjs så mycket att justeringen av kostnadsfördelningen inte uppfylls och statsandelarna inte ökar i enlighet med tabellen nedan. Om den nuvarande statsandelen för kommunal basservice (FM) minskar med 631 miljoner euro innebär det att statsandelen sjunker med 2,71 procentenheter från 34,11 till 31,40 procent (en procentenhet = cirka 233,3 mn ). Statsbidrag i basservicebudgeten De kalkylerade statsandelarna i statsandelssystemet, miljoner euro Förändring (%) Finansministeriet (9,2) Undervisnings- och kulturministeriet (0,8) varav finansiering enligt pris per enhet till samkommunerna (1,0) Sammanlagt (8,3) Övriga statsbidrag (-5,4) Sammanlagt (7,0) Närmare upplysningar: Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Den preliminära utjämningen av statsandelar på basis av kalkylerade skatteinkomster år 2012 har beräknats utgående från förhandsuppgifterna om beskattningen för år I beräkningarna har beaktats regeringens planer på att utelämna fastighetsskatten ur utjämningssystemet. Tills vidare finns det inga slutliga uppgifter om beskattningen. Beräkningen har gjorts i samarbete mellan finansministeriets kommunavdelning och Kommunförbundet utgående från Kommunförbundets skatteprognosram och de förhandsuppgifter om beskattningen som Skatteförvaltningen gett (bl.a. statistiken över inkomstutvecklingen ). Beräkningen justeras efter behov, nästa gång senast i september. Den slutliga beräkningen görs när beskattningen blir klar i slutet av oktober. 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2011

11 Utjämningen baserar sig på uppskattningar av den kalkylerade kommunalskatten och den samfundsskatteandel som ska betalas. I kalkylerna används den genomsnittliga inkomstskattesatsen. Ändringarna i invånarantalet till följd av partiella kommunsammanslagningar i början av år 2011 har beaktats till samma belopp som i utjämningen år 2011 enligt följande: - Villmanstrand: 9 invånare till Imatra, -139 euro - Masku: 175 invånare till Nådendal, euro - Vihanti: 0 invånare till Siikajoki, 0 euro - Asikkala: 0 invånare till Mäntyharju, 0 euro Förändringen i statsandelen har beräknats utgående från invånarantalet i den överlåtande kommunen som proportionen mellan antalet överlåtna invånare och hela invånarantalet (årsskiftet 2009/2010). År 2012 genomförs inga kommunsammanslagningar eller partiella kommunsammanslagningar. En preliminär kalkyl för de enskilda kommunerna finns på > Beskattning, statsandelar och övrig finansiering > Statsandelar > Statsandelarna Grunderna för kalkylen (uppskattning av Kommunförbundet ) är följande: Kalkylerade skatteinkomster och samfundsskatteandelen - kalkylerad kommunalskatt euro (förändring + 2,8 %) - samfundsskatt euro (förändring + 11,3 %) Invånarantal och genomsnittlig inkomstskattesats - antalet invånare vid årsskiftet 2009/2010 var (ej Åland) - genomsnittlig inkomstskattesats 18,98 %. Kalkylerad skatteinkomst och utjämningsgräns per invånare - kalkylerad skatteinkomst 3 191,04 euro/invånare - utjämningsgräns (91,86 %) 2 931,29 euro/invånare. Utjämningstillägget som ska beaktas i statsandelen utgörs av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomst till fullt belopp. Utjämningsavdraget som ska beaktas i statsandelen är 37 procent av kommunens kalkylerade skatteinkomster som överskrider utjämningsgränsen. I betalningen beaktas utjämningen av statsandelar i samband med statsandelen för kommunal basservice. Utjämningens kostnadsneutralitet beaktas i en särskild tabell över minskningar och ökningar av statsandelarna. Tabellen finns på > Beskattning, statsandelar och övrig finansiering > Statsandelar > Statsandelarna Utjämningsnettot (skillnaden mellan utjämningsavdragen och utjämningstilläggen) läggs till eller dras av från kommunens statsandel till ett belopp som per invånare är lika stort för alla kommuner. Utjämningsnettot beräknas utgående från kommunindelningen år Ett ne- Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007 3/2007 juni Regeringsprogrammet och den kommunala ekonomin Basserviceprogrammet 2008 2011 Statsandelarna år 2008 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2007 Kommunernas dyrortsklassificering slopas 2008

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden

Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden Landskapsbesök i Mellersta Österbotten 25.4.2012 Aktuella kommunärenden Kristina Wikberg, direktör Finlands Kommunförbund Finlands Kommunförbund Kommunförbundet är en tvåspråkig intresseorganisation för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer