INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13"

Transkript

1

2 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag 16 Balansräkning moderbolag 17 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderbolag 18 Kassaflödesanalys moderbolag 19 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Underskrifter 37 Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 1

3 VD HAR ORDET 2008 blev ett mellanår för CellPoint. Bolaget har fokuserat på headset, både Bluetooth och trådbundna samt MySound hörselförstärkare. Under året har vi arbetat på att färdigställa utvecklingen av våra trådbundna headset, Flamingo Sport och Flamingo Sport Mobile samt ett Bluetooth stereo headset som är en vidareutveckling av Flamingo Classic. Vi har under året stärkt vår position på den skandinaviska marknaden genom deltagande på mässor och via produktplacering som främsta marknadsföringsåtgärder. Resultatutfall CellPoint har under året förvärvet Microsound A/S i Danmark med produkten MySound. Microsound är ett företag som utvecklar och säljer hörselförstärkare. Under 2009 klarade CellPoint inte av att hantera det ytterligare finansieringsbehov som krävdes för utveckling, produktion och marknadsföring av Microsounds produkter varvid bolaget försattes i konkurs under Av samma skäl har även har de danska dotterföretagen CellPoint Connect ApS med filial i Norge, 112 Nu A/S samt CellPoint Danmark A/S försatts i konkurs under Koncernen uppvisar en blygsam omsättning under 2008, vilket till och med är en minskning jämfört med Detta beror på att koncernen inte lyckats finna finansieringslösningar för utveckling och produktion. Koncernens rörelseresultatet försämrades betydligt jämfört med 2007 vilket huvudsakligen förklaras med att resultatet belastats med i princip samtliga kostnader, främst i form av nedskrivningar på goodwill och huvudsakligen relaterade till de dotterföretag inom koncernen som försatts i konkurs under Men även goodwillnedskrivningar på kvarvarande dotterföretag belastar koncernens rörelseresultat under För att minska förlusterna har koncernens omkostnader reducerats väsentligt under senare delen av 2008, bland annat genom avvecklingen av dotterföretaget CellPoint Americas. Moderbolaget har under 2008 och 2009 genomfört nyemissioner, i form av kontant- och kvittnings- och apportemissioner på närmare 48 mkr. Framtiden CellPoint har under slutet av 2009 genom apportemission förvärvat det polska bolaget Kincaid Sp.zoo. med dotterbolag i Ryssland. Verksamhetsområdena i Kincaid består av: Innehållstjänster där bl.a. mobila betallösningar och Value Added Services (VAS) för mobiloperatörer ingår. Distribution i form av nättjänster, VOIP-leverans och GSM-kapacitet. Hårdvarulösningar för bl.a. IP-telefoni. Med befintliga och nya strategiska samarbetspartners räknar vi med att försäljningen snabbt skall ta fart. Under hösten 2009 har diskussioner förts med Greyston Advisors om att stärka koncernens organisation och avtal har tecknats innebärande att Anthony Norman kommer att ta ansvar för affärsutveckling och strategisk försäljning främst inom våra nya affärsområden. Anthony Norman har tidigare arbetat på bl.a. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 2

4 3L System AB som är noterat på First North. Anthony har även arbetat med småbolagsfinansiering och inom Försvarsmakten. Genom vårt samarbete med Zound Industries AB förväntas vi kunna lansera EarClick globalt under andra kvartalet Zound arbetar genom licensavtal och OEM samt med egna märken. De har rättigheter till bland andra Marvel, Star Wars, Hello Kitty och Marshall Amplifiers, vilket gör att de kan säkra stora volymer genom att använda externa säljkanaler. Slutförhandlingar med ett par andra partners pågår och beräknas vara klara inom kort. Det avser försäljning i främst USA, Asien och Europa. Dessa innefattar nya kanaler på de nordamerikanska, asiatiska och europeiska marknaderna. Vi förväntar oss att komma igång med försäljningen via befintliga och nya kanaler under första halvåret 2010 och med det, kunna leva upp till de förväntningar vi hade under Målet är att placera oss som den ledande leverantören av Sports & Lifestyle headset produkter samt att erbjuda marknaden nya system- och innehållstjänster. Vi ser trots motgångarna med tillförsikt på framtiden! CellPoint Connect For an active mobile lifestyle! Lidingö i mars 2010 Katarina Henriksson Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 3

5 KONCERNSTRUKTUR CellPoint Connect AB (publ) CellPoint Connect ApS CellPoint Connect Canada Inc CellPoint China Shenzhen CO Ltd CellPoint Mobile Ltd Microsound A/S CellPoint Danmark A/S CellPoint Connect AmericasHolding 112 Nu A/S Freshtech Holding AS CellPoint Norge NUF CellPoint Connect Americas Inc Freshtech Nordic AS KONCERNSTRUKTUR CellPoint Connect AB (publ) CellPoint Connect Canada Inc CellPoint China Shenzhen CO Ltd CellPoint Mobile Ltd Kincaid Sp. Zoo. Freshtech Holding AS Russian Data Sources LTD FreshtechNordic AS InterOp Ruslink VoIP OOO InterOp Ruslink Distribution OOO Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 4

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för CellPoint Connect AB (publ), organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Bolagets verksamhet CellPoint Connect AB (publ) är ett svenskt bolag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Kina och Kanada med marknader i Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Asien. Under verksamhetsåret 2008 arbetade CellPoint inom produktområdena Flamingo Bluetooth headset, Flamingo Sport och Sport Mobile trådbundna headset samt MySound hörselförstärkare. Färdigställandet av Flamingo Stereo Bluetooth headset pågår. Väsentliga händelser under året På den nordiska marknaden har bolaget fokuserat på att utveckla samarbetet med befintliga partners samt att hitta nya samarbetspartners. En annan viktig del är de marknadsföringsåtgärder som gjorts för att synliggöra CellPoint i olika sammanhang i främst Norge. CellPoint har under året förvärvat Microsound A/S i Danmark vilket innebar att CellPoint fick en ny produkt, MySound hörselförstärkare. Microsound utvecklar och säljer hörselförstärkare. På grund av finansieringsproblem försattes bolaget i konkurs under Av samma skäl har även de danska dotterföretagen CellPoint Connect ApS med filial i Norge, 112 Nu A/S samt CellPoint Danmark A/S försatts i konkurs under Verksamheten i CellPoint Americas har avvecklats och det 5%-iga innehavet i CellPoint Mobile Inc. har sålts. CellPoint har blivit tilldelade tre utmärkelser av CES Innovation Awards. För nya nx6000 Noise cancellation Bluetooth headset och det kommande Flamingo Stereo headset samt för det trådbundna Flamingo Sport headset. CellPoint presenterade headseten på 2008 International Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas i januari CES är världens största årliga mässa för teknikprodukter till konsumenter och tilldelar utmärkelser till ett fåtal utvalda produkter med exceptionell design varje år. Tilldelningen har utmynnat i ökad internationell uppmärksamhet för CellPoints produkter. Bolaget har slutit ett strategiskt produktionsavtal med det framgångsrika kinesiska produktions- och utvecklingsföretaget Ocvaco Ltd. vilket medför att CellPoint kan skapa bättre förutsättningar för produktionen av CellPoints headsets. Resultat och ekonomisk ställning Koncernen Koncernen redovisar 2008 en nettoförlust om -92,5 (-36,2) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -65,2 (-35,5) mkr. Resultat är belastat med 32,0 (0) mkr avseende nedskrivningar av goodwill. Nettoresultatet har även belastats med 19,0 (0) mkr avseende nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar. Dessa kostnader är främst relaterade till de ovan angivna dotterföretag som försatts i konkurs under Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 5

7 Flerårsöversikt koncernen (mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Neg 25 % 76 % 33 % 71 % Kassalikviditet (%) Neg 46 % 58 % 11 % 122 % Resultat per aktie (SEK) -3,70-1,86-3,21-6,75-9,16 Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg Neg Neg Medelantal anställda Utestående aktier vid årets utgång (milj) 30,4 22,4 17,6 4,4 3,2 Nyckeltalsdefinitioner: Soliditet, % Kassalikviditet, % Resultat per aktie, SEK Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % Medelantalet anställda Eget kapital (UB) i procent av balansomslutning (UB). Omsättningstillgångar exkl. varulager (UB) i procent av kortfristiga skulder (UB). Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt antal anställda under perioden. Moderbolaget Moderbolaget redovisar 2008 en nettoförlust om -140,1 (-17,8) mkr. Resultatet har belastats med nedskrivningar på aktier och fordringar i dotterföretag med 132,7 (12,6) mkr. Nedskrivningarna är främst relaterade till de ovan angivna dotterföretag som försattes i konkurs under Som framgår av efterföljande balansräkning redovisar bolaget ett negativt eget kapital. Med anledning härav har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning per Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets kapital är återställt i och med att en apportemission på 41,8 mkr genomförts i samband med förvärvet av det polska bolaget Kincaid Sp. Zoo. (se nedan). Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust om tkr balanseras i ny räkning. Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet under räkenskapsåret samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Aktien och ägarförhållanden Bolaget har genomfört tre riktade emissioner under året. En apportemission i samband med förvärvet av Microsound A/S som registrerades i december 2008 och två företrädesemissioner med ett antal långivare som enligt avtal har konverterat sina fordringar till aktier. Vid emissionerna emitterades 1,7 miljoner aktier till kurs 5,55 kr, 0,3 miljoner till kurs 5 kr samt 2,3 miljoner till kurs 4,50 kr. Emissionerna i fråga Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 6

8 registrerades i mars 2008 och i mars Styrelsen erhöll ett bemyndigande om att nyemittera aktier upp till vad som ryms inom det registrerade aktiekapitalet, det vill säga maximalt 50 miljoner aktier vid Extra Bolagsstämman den 11 december Den kvarstående delen av bemyndigandet efter ovan angivna emissioner utnyttjades ej utan förföll vid Bolagsstämman den 29 juni Denna bolagsstämma gav emellertid styrelsen ånyo mandat att nyemittera aktier inom ramen för det registrerade aktiekapitalet. Vid stämman beslutades även om att erbjuda 2,24 miljoner teckningsoptioner till ledande befattningshavare med teckningstid från 1 januari till 30 april Dessa har ej utnyttjats. Bland övriga kortfristiga skulder ingår konvertibla lån om 9,3 (12,8) mkr med rätt till nyteckning av aktier i bolaget. Av dessa kan 5,5 mkr konverteras till kurs 4,50 kronor per aktie och 3,8 mkr till kurs 5,50 kronor per aktie. Antal aktier uppgick den 31 december 2008 uppgick till och per den 31 december 2009 till Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har många utländska aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. Förvaltarna lämnar inte ut aktieägarnas namn och ibland inte antalet aktieägare. Det betyder att det exakta antalet aktieägare inte kan bestämmas. CellPoints medarbetare äger cirka 3 % av bolagets aktier. De största aktieägarna i CellPoint per den 31 december 2009 framgår enligt nedan: Aktieägare Antal aktier % Agdestein AS ,76 Gennum Corporation ,27 Investeringsselskabet af 30/ ,60 Gunner Ruben ,06 Ackordscentralen Malmö AB ,40 Aktiekapitalets utveckling till och med 31 december 2009: Registreringsdatum Typ av transaktion Förändring antal aktier Totalt antal aktier Nominellt belopp Aktiekapital , , Split (1000:1) , , Nyemission , , Nyemission , , Apportemission , , Fondemission , , Omvänd split , , Nyemission , , Nyemission , , Nyemission , , Teckningsoptioner 1/ , , Apportemission , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Apportemission , , Nyemission , , Kvittningsemission , , Nyemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Kvittningsemission , ,47 Inga förändringar har skett efter 31 december Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 7

9 Insynspersoner och deras innehav i CellPoint Connect AB (publ) Insynspersoner Insynspersoners innehav per Aktieinnehav Aktieinnehav Geir Langeland - Håkan Tollefsen Gerdt Holm Jonstad Tom Kristensen Katarina Henriksson - Michael Mathiesen Kjeld Lercke - Anthony Norman Kristian Gjerding 307 Marie-Louise Brunell - Lim Meng Keng - Katarina Henriksson * - Magnus Jacobsson - Michael Mathiesen Steen Ronholt * Option att teckna st. aktier under perioden januari 2009 till kurs 2 kr. Väsentliga händelser efter årets utgång Allt sedan företrädesemissionen blev inställd i december 2008 har koncernen haft ekonomiska problem, främst likviditetsmässigt. Styrelseordförande och VD har sedan dess ägnat sig åt att klara bolaget genom likviditetskrisen genom att: o o o Löpande arbeta med koncernens likviditet. Analysera verksamheten och den ekonomiska situationen som utmynnade i en plan för koncernens framtida verksamhetsinriktning och verksamhetsstruktur. Grundligt sanera koncernstruktur och ekonomi. Underhand blev det alltmer uppenbart att kostnaderna för driften jämfört försäljningskapaciteten var alldeles för höga. Att ha utvecklingsavdelningar spridda över världen framstod heller inte försvarbart då detta var förenat med ineffektivitet i arbetet. Det hela utmynnade i beslut om koncentration av headset verksamheten till Sverige, Nordamerika och Kina och att därvid satsa på: o o o o o Utvecklingen av headset. Ett samarbete för marknadsföring och försäljning. Licensering. Försäljning via stora internationella aktörer. Affärsområden som tillkommit genom förvärv av Kincaid (se nedan). CellPoints strategi har ändrats från att varit en full scale operation till en i högre grad royaltybaserad verksamhetsmodell. CellPoint kommer framöver att arbeta med teknisk och designmässig utveckling som härefter kommer att marknadsföras och säljas främst via stora internationella partners. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 8

10 Dotterföretagen i Danmark med filial i Norge försattes i konkurs under 2009 på grund av kapitalbrist. Verksamheten i dotterföretaget i Kanada har reducerats. Endast en person fortsatt anställd och denne skall arbeta med försäljning. Personal i utvecklingsteamet har slutat sina anställningar. CellPoint förhandlar med ett externt bolag för samarbete med utvecklingsarbeten. CellPoint har under december 2009 genom en riktad apportemission förvärvat det polska bolaget Kincaid Sp.zoo. med tre dotterbolag i Ryssland. Kincaidkoncernens omsättning för 2009 uppgick till 0,4 mkr och dess egna kapital till 42 mkr. Koncernens tillgångar utgörs i allt väsentligt av immateriella tillgångar såsom aktiverade utvecklingskostnader för betalplattform, plattform för mobil streaming och för IP-telefoni samt av licensrättigheter. Under hösten 2009 har diskussioner förts med Greyston Advisors om att stärka organisationen och avtal har tecknats om att Anthony Norman kommer att ta ansvar för affärsutveckling och strategisk försäljning. Han har tidigare arbetat bl. a. på 3L System AB som är noterat på First North. Anthony har även arbetat med småbolagsfinansiering och inom Försvarsmakten. Framtida förväntningar Under 2010 uppgår den budgeterade försäljningen till närmare 30 mkr vilket kommer att ge ett positivt resultat. Försäljningsantagandet är till stor del baserat på förväntningar från bolagets samarbetspartners och förvärvet av Kincaid i slutet av Se vidare redogörelse nedan. I och med den nuvarande nya organisationen har koncernens overheadkostnader reducerats betydligt vilket bidrar till en ökad nettovinstmarginal. Sammantaget beräknas koncernen komma att redovisa nettovinst på månadsbasis redan under andra kvartalet Styrelse och ledning arbetar med att slutföra förhandlingar om en produktionsgaranti och om konvertibla lån för finansiering av verksamheten tills koncernen genererar överskott. Dessa åtgärder beräknas ge bolaget kraft att uppnå tidigare uppsatta målen för Vid eventuell försening av finansieringslösningarna kommer tidsplanen och det förväntade ekonomiska resultatet att markant förändras. Genom CellPoints samarbete med Zound Industries förväntas EarClick lanseras globalt under andra kvartalet Zound arbetar genom licensavtal och OEM samt med egna märken. De har rättigheter till bland andra Marvel, Star Wars, Hello Kitty och Marshall Amplifiers, vilket gör att de kan säkra stora volymer genom att även använda externa säljkanaler. CellPoint diskuterar även med Zound om ytterligare samarbeten. CellPoint har sedan tidigare en stor kund i Nordamerika som är leverantör till bl.a. elektronik- och fritidskedjor i USA. De vill fortsätta samarbetet och där diskuteras orders med volymer på över miljonen per år. CellPoint för även förhandlingar med ett bolag som vill distribuera trådbundna headsets för att levereras med deras mobiltelefoner. De räknar med en försäljning om minst en miljon enheter per år. På den asiatiska marknaden har CellPoint fortsatt kontakt med den tidigare nämnda mobiloperatören och en rad andra företag. Bolagets management i Kina arbetar intensivt på att få undertecknade avtal. Volymerna beräknas öka väsentligt under Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 9

11 Med den organisation bolaget har i dag kan ovan nämnda kunder och partners hanteras men det behövs förstärkning på FoU sidan. Med ett utökat samarbete med Zound så blir CellPoint betydligt starkare, främst på marknadsföring och försäljning. Zound har ett integrerat FoU team bestående av tre stycken MFA Industri designers placerade i Stockholm och fem konstruktörer i Kina inkluderande ljud ingenjör, konstruktionsingenjörer och förpackningsutvecklare. Alternativt kommer bolaget att nyanställa eller arbeta med externa konsulter. För CellPoint innebär förvärvet av Kincaid att bolaget snabbt beräknas kunna lösa likviditetsproblemen. Delar av inkråmet i Kincaid affären kommer att kunna ställas som säkerhet för lån för produktionsfinansiering. CellPoint har dessutom genom sina kontakter med en rysk teleoperatör kunnat verkställa en order av Kincaids produkter i kombination med headset produkterna. Därmed stärks likviditeten i CellPoint, vilket är oerhört väsentligt för den fortsatta utvecklingen inom CellPoint koncernen. Inom Kincaid finns även en teknisk plattform för mobila betalningar. CellPoint har tecknat ett avtal om implementering och drift av tjänsten för ett tyskt noterat bolag, där plattformen initialt kommer att hantera betalflöden för deras spelverksamhet inom hästkapplöpning. De kommer även att utnyttja CellPoints nya distributionskapacitet inom mobila tjänster och applikationer för att expandera sin distribution. Verksamhetsområdet inom Kincaid med mobila innehållstjänster har idag ett distributionsavtal med en underleverantör till tyska och östeuropeiska internetoperatörer värt cirka en miljon Euro per år. Leverans förväntas kunna påbörjas under mars månad Det tilltänkta förvärvet av SouthWing kommer inte att genomföras i enlighet med tidigare offentliggjord information. Tvister Bolaget har haft en tvist med Exbol i Stockholm AB angående ett rörelseöverlåtelseavtal ingånget mellan parterna i juni Bolaget har löst denna tvist under april 2009 genom att bolaget kommer att betala 420 tkr till Exbol för gamla skulder i allt för ett. CellPoints tidigare tvist med Metafax AS har lösts. Bolagen undertecknat ett licensavtal som innebär ett strategiskt samarbete om att utnyttja bolagens IPR (Intellectual Property Right) på Bluetooth headsets. Metafax har patent världen över på fästanordningen, den så kallade C-formen till headset. CellPoint har patentsökt sin EarClick teknologi som används i det prisbelönta Flamingo Bluetooth headset. Dotterföretaget CellPoint Canada Inc. har efter förvärvet av Gennum Corporations headset division en låneskuld om 10,4 miljoner kronor till Gennum Corporation. Gennum har inlämnat en stämningsansökan mot bolaget. Moderbolaget har ingått ett borgensåtagande för dotterföretagets räkning. CellPoint bedömer att utsikterna för förlikning är goda och har för avsikt att ingå ett förlikningsavtal under första kvartalet 2010, varför någon reservering för borgensåtagandet ej gjorts i moderbolaget. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 10

12 Finansiell-, operativ riskhantering och kapitalrisk Finansiella risker Finansieringsrisken utgörs av risken för att ett lånebehov uppstår i ett ansträngt kreditmarknadsläge. Koncernens verksamhet har hittills finansierats av externa investerare dels genom upplåning, dels genom nyemissioner. Bolagets tillväxt är beroende av tillgången på kapital. Kreditrisk CellPoints kreditrisk bedöms som begränsad, oftast krävs garanti för leveranser. Ränterisk Ränterisken motsvaras av den resultateffekt som en eventuell ränteförändring orsaker. Eftersom CellPoint endast har avtalade räntor på upptagna lån så anses risken minimal. Valutarisk CellPoint gör inköpen i RMB (kinesiska Yuan) och försäljningen sker till största del i US dollar. Någon valutasäkring har inte gjorts men kan komma i fråga. En kraftig förstärkning av dollarn gentemot RMB skulle därför medföra ökad lönsamhet för CellPoint. En kraftig minskning av dollarn skulle medföra en minskad lönsamhet. De koncerninterna mellanhavandena påverkas till viss del av valutakurser. Värderingar av koncernens immateriella anläggningstillgångar och dotterföretagens finansiella värden är baserade på samarbetsavtal samt framtida prognoser om försäljning av CellPoints produkter. Operativa risker Beroende av nyckelpersoner CellPoints framtida utveckling är till viss del beroende av att ett antal nyckelpersoner med specifik kompetens stannar i organisationen. En förlust av en eller flera av dessa nyckelpersoner kan komma att medföra att koncernens verksamhet påverkas negativt. Råvarurisk/komponenter CellPoints tillverkning är främst beroende av tillgångar på komponenter vilka innehåller råvaror som det för närvarande inte råder någon brist på och inte heller tycks priserna framgent stiga mer än för andra komponenter. Man måste vara medveten om att produktutveckling kan innebära att de kommer att innehålla råvaror som kan bli bristvaror eller som kan drabbas av kraftiga prisökningar. Konkurrens CellPoints konkurrenter är främst de stora aktörerna på mobilmarknaden. De har helt andra resurser när det gäller bland annat utveckling och marknadsföring. CellPoint innovativa lösningar och egna koncept kan vara en intressant samarbetspartner för de stora företagen. CellPoint styrka är, bland annat att man snabbt följer upp marknadstrender och kan ställa om produktionen, vilket kan vara svårare för stora organisationer. CellPoints kompetens inom industriell design är en väsentlig parameter på den konkurrensutsatta marknaden. Produktutveckling CellPoint produkter har kort livslängd ur konsumentperspektiv. Om det uppstår förseningar i forskning och utveckling kan det innebära att produkterna kommer ut sent på marknaden vilket förkortar produkternas livslängd. Försäljning och marknadsföring Bolaget har behov av samarbetspartners för att genomsyra marknaden och för att vara lönsamma. Dagens snabba informationsflöde gör att fel på produkterna och/eller sämre kvalitet än bolagets strategi får troligtvis större konsekvens än för de konkurrenter som har fler produkter. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 11

13 Resultaträkning - koncern Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6,7,8, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Resultat per aktie Resultat per genomsnittligt antal aktier 13-3,70-1,86 Page 12

14 Balansräkning - koncern Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Licenser Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Uppskjuten skatt, uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Page 13

15 Balansräkning - koncern Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Belopp i tkr Not Ställda säkerheter Spärrmedel för leverantörsgarantier Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag Inga Page 14

16 Kassaflödesanalys - koncern Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning resp Ökning av varulager Minskning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Page 15

17 Resultaträkning - moderbolag Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Page 16

18 Balansräkning - moderbolag Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar 246 Fordringar hos dotterföretag Skattefordringar Övriga fordringar 151 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Page 17

19 Balansräkning - moderbolag Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolag Belopp i tkr Not Ställda säkerheter Spärrmedel för leverantörsgarantier Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag Inga Page 18

20 Kassaflödesanalys - moderbolag Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Ökning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar 17 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Page 19

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer