INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13"

Transkript

1

2 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag 16 Balansräkning moderbolag 17 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderbolag 18 Kassaflödesanalys moderbolag 19 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Underskrifter 37 Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 1

3 VD HAR ORDET 2008 blev ett mellanår för CellPoint. Bolaget har fokuserat på headset, både Bluetooth och trådbundna samt MySound hörselförstärkare. Under året har vi arbetat på att färdigställa utvecklingen av våra trådbundna headset, Flamingo Sport och Flamingo Sport Mobile samt ett Bluetooth stereo headset som är en vidareutveckling av Flamingo Classic. Vi har under året stärkt vår position på den skandinaviska marknaden genom deltagande på mässor och via produktplacering som främsta marknadsföringsåtgärder. Resultatutfall CellPoint har under året förvärvet Microsound A/S i Danmark med produkten MySound. Microsound är ett företag som utvecklar och säljer hörselförstärkare. Under 2009 klarade CellPoint inte av att hantera det ytterligare finansieringsbehov som krävdes för utveckling, produktion och marknadsföring av Microsounds produkter varvid bolaget försattes i konkurs under Av samma skäl har även har de danska dotterföretagen CellPoint Connect ApS med filial i Norge, 112 Nu A/S samt CellPoint Danmark A/S försatts i konkurs under Koncernen uppvisar en blygsam omsättning under 2008, vilket till och med är en minskning jämfört med Detta beror på att koncernen inte lyckats finna finansieringslösningar för utveckling och produktion. Koncernens rörelseresultatet försämrades betydligt jämfört med 2007 vilket huvudsakligen förklaras med att resultatet belastats med i princip samtliga kostnader, främst i form av nedskrivningar på goodwill och huvudsakligen relaterade till de dotterföretag inom koncernen som försatts i konkurs under Men även goodwillnedskrivningar på kvarvarande dotterföretag belastar koncernens rörelseresultat under För att minska förlusterna har koncernens omkostnader reducerats väsentligt under senare delen av 2008, bland annat genom avvecklingen av dotterföretaget CellPoint Americas. Moderbolaget har under 2008 och 2009 genomfört nyemissioner, i form av kontant- och kvittnings- och apportemissioner på närmare 48 mkr. Framtiden CellPoint har under slutet av 2009 genom apportemission förvärvat det polska bolaget Kincaid Sp.zoo. med dotterbolag i Ryssland. Verksamhetsområdena i Kincaid består av: Innehållstjänster där bl.a. mobila betallösningar och Value Added Services (VAS) för mobiloperatörer ingår. Distribution i form av nättjänster, VOIP-leverans och GSM-kapacitet. Hårdvarulösningar för bl.a. IP-telefoni. Med befintliga och nya strategiska samarbetspartners räknar vi med att försäljningen snabbt skall ta fart. Under hösten 2009 har diskussioner förts med Greyston Advisors om att stärka koncernens organisation och avtal har tecknats innebärande att Anthony Norman kommer att ta ansvar för affärsutveckling och strategisk försäljning främst inom våra nya affärsområden. Anthony Norman har tidigare arbetat på bl.a. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 2

4 3L System AB som är noterat på First North. Anthony har även arbetat med småbolagsfinansiering och inom Försvarsmakten. Genom vårt samarbete med Zound Industries AB förväntas vi kunna lansera EarClick globalt under andra kvartalet Zound arbetar genom licensavtal och OEM samt med egna märken. De har rättigheter till bland andra Marvel, Star Wars, Hello Kitty och Marshall Amplifiers, vilket gör att de kan säkra stora volymer genom att använda externa säljkanaler. Slutförhandlingar med ett par andra partners pågår och beräknas vara klara inom kort. Det avser försäljning i främst USA, Asien och Europa. Dessa innefattar nya kanaler på de nordamerikanska, asiatiska och europeiska marknaderna. Vi förväntar oss att komma igång med försäljningen via befintliga och nya kanaler under första halvåret 2010 och med det, kunna leva upp till de förväntningar vi hade under Målet är att placera oss som den ledande leverantören av Sports & Lifestyle headset produkter samt att erbjuda marknaden nya system- och innehållstjänster. Vi ser trots motgångarna med tillförsikt på framtiden! CellPoint Connect For an active mobile lifestyle! Lidingö i mars 2010 Katarina Henriksson Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 3

5 KONCERNSTRUKTUR CellPoint Connect AB (publ) CellPoint Connect ApS CellPoint Connect Canada Inc CellPoint China Shenzhen CO Ltd CellPoint Mobile Ltd Microsound A/S CellPoint Danmark A/S CellPoint Connect AmericasHolding 112 Nu A/S Freshtech Holding AS CellPoint Norge NUF CellPoint Connect Americas Inc Freshtech Nordic AS KONCERNSTRUKTUR CellPoint Connect AB (publ) CellPoint Connect Canada Inc CellPoint China Shenzhen CO Ltd CellPoint Mobile Ltd Kincaid Sp. Zoo. Freshtech Holding AS Russian Data Sources LTD FreshtechNordic AS InterOp Ruslink VoIP OOO InterOp Ruslink Distribution OOO Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 4

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för CellPoint Connect AB (publ), organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Bolagets verksamhet CellPoint Connect AB (publ) är ett svenskt bolag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Kina och Kanada med marknader i Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Asien. Under verksamhetsåret 2008 arbetade CellPoint inom produktområdena Flamingo Bluetooth headset, Flamingo Sport och Sport Mobile trådbundna headset samt MySound hörselförstärkare. Färdigställandet av Flamingo Stereo Bluetooth headset pågår. Väsentliga händelser under året På den nordiska marknaden har bolaget fokuserat på att utveckla samarbetet med befintliga partners samt att hitta nya samarbetspartners. En annan viktig del är de marknadsföringsåtgärder som gjorts för att synliggöra CellPoint i olika sammanhang i främst Norge. CellPoint har under året förvärvat Microsound A/S i Danmark vilket innebar att CellPoint fick en ny produkt, MySound hörselförstärkare. Microsound utvecklar och säljer hörselförstärkare. På grund av finansieringsproblem försattes bolaget i konkurs under Av samma skäl har även de danska dotterföretagen CellPoint Connect ApS med filial i Norge, 112 Nu A/S samt CellPoint Danmark A/S försatts i konkurs under Verksamheten i CellPoint Americas har avvecklats och det 5%-iga innehavet i CellPoint Mobile Inc. har sålts. CellPoint har blivit tilldelade tre utmärkelser av CES Innovation Awards. För nya nx6000 Noise cancellation Bluetooth headset och det kommande Flamingo Stereo headset samt för det trådbundna Flamingo Sport headset. CellPoint presenterade headseten på 2008 International Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas i januari CES är världens största årliga mässa för teknikprodukter till konsumenter och tilldelar utmärkelser till ett fåtal utvalda produkter med exceptionell design varje år. Tilldelningen har utmynnat i ökad internationell uppmärksamhet för CellPoints produkter. Bolaget har slutit ett strategiskt produktionsavtal med det framgångsrika kinesiska produktions- och utvecklingsföretaget Ocvaco Ltd. vilket medför att CellPoint kan skapa bättre förutsättningar för produktionen av CellPoints headsets. Resultat och ekonomisk ställning Koncernen Koncernen redovisar 2008 en nettoförlust om -92,5 (-36,2) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -65,2 (-35,5) mkr. Resultat är belastat med 32,0 (0) mkr avseende nedskrivningar av goodwill. Nettoresultatet har även belastats med 19,0 (0) mkr avseende nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar. Dessa kostnader är främst relaterade till de ovan angivna dotterföretag som försatts i konkurs under Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 5

7 Flerårsöversikt koncernen (mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Neg 25 % 76 % 33 % 71 % Kassalikviditet (%) Neg 46 % 58 % 11 % 122 % Resultat per aktie (SEK) -3,70-1,86-3,21-6,75-9,16 Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg Neg Neg Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg Neg Neg Medelantal anställda Utestående aktier vid årets utgång (milj) 30,4 22,4 17,6 4,4 3,2 Nyckeltalsdefinitioner: Soliditet, % Kassalikviditet, % Resultat per aktie, SEK Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % Medelantalet anställda Eget kapital (UB) i procent av balansomslutning (UB). Omsättningstillgångar exkl. varulager (UB) i procent av kortfristiga skulder (UB). Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt antal anställda under perioden. Moderbolaget Moderbolaget redovisar 2008 en nettoförlust om -140,1 (-17,8) mkr. Resultatet har belastats med nedskrivningar på aktier och fordringar i dotterföretag med 132,7 (12,6) mkr. Nedskrivningarna är främst relaterade till de ovan angivna dotterföretag som försattes i konkurs under Som framgår av efterföljande balansräkning redovisar bolaget ett negativt eget kapital. Med anledning härav har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning per Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets kapital är återställt i och med att en apportemission på 41,8 mkr genomförts i samband med förvärvet av det polska bolaget Kincaid Sp. Zoo. (se nedan). Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust om tkr balanseras i ny räkning. Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet under räkenskapsåret samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Aktien och ägarförhållanden Bolaget har genomfört tre riktade emissioner under året. En apportemission i samband med förvärvet av Microsound A/S som registrerades i december 2008 och två företrädesemissioner med ett antal långivare som enligt avtal har konverterat sina fordringar till aktier. Vid emissionerna emitterades 1,7 miljoner aktier till kurs 5,55 kr, 0,3 miljoner till kurs 5 kr samt 2,3 miljoner till kurs 4,50 kr. Emissionerna i fråga Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 6

8 registrerades i mars 2008 och i mars Styrelsen erhöll ett bemyndigande om att nyemittera aktier upp till vad som ryms inom det registrerade aktiekapitalet, det vill säga maximalt 50 miljoner aktier vid Extra Bolagsstämman den 11 december Den kvarstående delen av bemyndigandet efter ovan angivna emissioner utnyttjades ej utan förföll vid Bolagsstämman den 29 juni Denna bolagsstämma gav emellertid styrelsen ånyo mandat att nyemittera aktier inom ramen för det registrerade aktiekapitalet. Vid stämman beslutades även om att erbjuda 2,24 miljoner teckningsoptioner till ledande befattningshavare med teckningstid från 1 januari till 30 april Dessa har ej utnyttjats. Bland övriga kortfristiga skulder ingår konvertibla lån om 9,3 (12,8) mkr med rätt till nyteckning av aktier i bolaget. Av dessa kan 5,5 mkr konverteras till kurs 4,50 kronor per aktie och 3,8 mkr till kurs 5,50 kronor per aktie. Antal aktier uppgick den 31 december 2008 uppgick till och per den 31 december 2009 till Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har många utländska aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. Förvaltarna lämnar inte ut aktieägarnas namn och ibland inte antalet aktieägare. Det betyder att det exakta antalet aktieägare inte kan bestämmas. CellPoints medarbetare äger cirka 3 % av bolagets aktier. De största aktieägarna i CellPoint per den 31 december 2009 framgår enligt nedan: Aktieägare Antal aktier % Agdestein AS ,76 Gennum Corporation ,27 Investeringsselskabet af 30/ ,60 Gunner Ruben ,06 Ackordscentralen Malmö AB ,40 Aktiekapitalets utveckling till och med 31 december 2009: Registreringsdatum Typ av transaktion Förändring antal aktier Totalt antal aktier Nominellt belopp Aktiekapital , , Split (1000:1) , , Nyemission , , Nyemission , , Apportemission , , Fondemission , , Omvänd split , , Nyemission , , Nyemission , , Nyemission , , Teckningsoptioner 1/ , , Apportemission , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Apportemission , , Nyemission , , Kvittningsemission , , Nyemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Kvittningsemission , ,47 Inga förändringar har skett efter 31 december Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 7

9 Insynspersoner och deras innehav i CellPoint Connect AB (publ) Insynspersoner Insynspersoners innehav per Aktieinnehav Aktieinnehav Geir Langeland - Håkan Tollefsen Gerdt Holm Jonstad Tom Kristensen Katarina Henriksson - Michael Mathiesen Kjeld Lercke - Anthony Norman Kristian Gjerding 307 Marie-Louise Brunell - Lim Meng Keng - Katarina Henriksson * - Magnus Jacobsson - Michael Mathiesen Steen Ronholt * Option att teckna st. aktier under perioden januari 2009 till kurs 2 kr. Väsentliga händelser efter årets utgång Allt sedan företrädesemissionen blev inställd i december 2008 har koncernen haft ekonomiska problem, främst likviditetsmässigt. Styrelseordförande och VD har sedan dess ägnat sig åt att klara bolaget genom likviditetskrisen genom att: o o o Löpande arbeta med koncernens likviditet. Analysera verksamheten och den ekonomiska situationen som utmynnade i en plan för koncernens framtida verksamhetsinriktning och verksamhetsstruktur. Grundligt sanera koncernstruktur och ekonomi. Underhand blev det alltmer uppenbart att kostnaderna för driften jämfört försäljningskapaciteten var alldeles för höga. Att ha utvecklingsavdelningar spridda över världen framstod heller inte försvarbart då detta var förenat med ineffektivitet i arbetet. Det hela utmynnade i beslut om koncentration av headset verksamheten till Sverige, Nordamerika och Kina och att därvid satsa på: o o o o o Utvecklingen av headset. Ett samarbete för marknadsföring och försäljning. Licensering. Försäljning via stora internationella aktörer. Affärsområden som tillkommit genom förvärv av Kincaid (se nedan). CellPoints strategi har ändrats från att varit en full scale operation till en i högre grad royaltybaserad verksamhetsmodell. CellPoint kommer framöver att arbeta med teknisk och designmässig utveckling som härefter kommer att marknadsföras och säljas främst via stora internationella partners. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 8

10 Dotterföretagen i Danmark med filial i Norge försattes i konkurs under 2009 på grund av kapitalbrist. Verksamheten i dotterföretaget i Kanada har reducerats. Endast en person fortsatt anställd och denne skall arbeta med försäljning. Personal i utvecklingsteamet har slutat sina anställningar. CellPoint förhandlar med ett externt bolag för samarbete med utvecklingsarbeten. CellPoint har under december 2009 genom en riktad apportemission förvärvat det polska bolaget Kincaid Sp.zoo. med tre dotterbolag i Ryssland. Kincaidkoncernens omsättning för 2009 uppgick till 0,4 mkr och dess egna kapital till 42 mkr. Koncernens tillgångar utgörs i allt väsentligt av immateriella tillgångar såsom aktiverade utvecklingskostnader för betalplattform, plattform för mobil streaming och för IP-telefoni samt av licensrättigheter. Under hösten 2009 har diskussioner förts med Greyston Advisors om att stärka organisationen och avtal har tecknats om att Anthony Norman kommer att ta ansvar för affärsutveckling och strategisk försäljning. Han har tidigare arbetat bl. a. på 3L System AB som är noterat på First North. Anthony har även arbetat med småbolagsfinansiering och inom Försvarsmakten. Framtida förväntningar Under 2010 uppgår den budgeterade försäljningen till närmare 30 mkr vilket kommer att ge ett positivt resultat. Försäljningsantagandet är till stor del baserat på förväntningar från bolagets samarbetspartners och förvärvet av Kincaid i slutet av Se vidare redogörelse nedan. I och med den nuvarande nya organisationen har koncernens overheadkostnader reducerats betydligt vilket bidrar till en ökad nettovinstmarginal. Sammantaget beräknas koncernen komma att redovisa nettovinst på månadsbasis redan under andra kvartalet Styrelse och ledning arbetar med att slutföra förhandlingar om en produktionsgaranti och om konvertibla lån för finansiering av verksamheten tills koncernen genererar överskott. Dessa åtgärder beräknas ge bolaget kraft att uppnå tidigare uppsatta målen för Vid eventuell försening av finansieringslösningarna kommer tidsplanen och det förväntade ekonomiska resultatet att markant förändras. Genom CellPoints samarbete med Zound Industries förväntas EarClick lanseras globalt under andra kvartalet Zound arbetar genom licensavtal och OEM samt med egna märken. De har rättigheter till bland andra Marvel, Star Wars, Hello Kitty och Marshall Amplifiers, vilket gör att de kan säkra stora volymer genom att även använda externa säljkanaler. CellPoint diskuterar även med Zound om ytterligare samarbeten. CellPoint har sedan tidigare en stor kund i Nordamerika som är leverantör till bl.a. elektronik- och fritidskedjor i USA. De vill fortsätta samarbetet och där diskuteras orders med volymer på över miljonen per år. CellPoint för även förhandlingar med ett bolag som vill distribuera trådbundna headsets för att levereras med deras mobiltelefoner. De räknar med en försäljning om minst en miljon enheter per år. På den asiatiska marknaden har CellPoint fortsatt kontakt med den tidigare nämnda mobiloperatören och en rad andra företag. Bolagets management i Kina arbetar intensivt på att få undertecknade avtal. Volymerna beräknas öka väsentligt under Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 9

11 Med den organisation bolaget har i dag kan ovan nämnda kunder och partners hanteras men det behövs förstärkning på FoU sidan. Med ett utökat samarbete med Zound så blir CellPoint betydligt starkare, främst på marknadsföring och försäljning. Zound har ett integrerat FoU team bestående av tre stycken MFA Industri designers placerade i Stockholm och fem konstruktörer i Kina inkluderande ljud ingenjör, konstruktionsingenjörer och förpackningsutvecklare. Alternativt kommer bolaget att nyanställa eller arbeta med externa konsulter. För CellPoint innebär förvärvet av Kincaid att bolaget snabbt beräknas kunna lösa likviditetsproblemen. Delar av inkråmet i Kincaid affären kommer att kunna ställas som säkerhet för lån för produktionsfinansiering. CellPoint har dessutom genom sina kontakter med en rysk teleoperatör kunnat verkställa en order av Kincaids produkter i kombination med headset produkterna. Därmed stärks likviditeten i CellPoint, vilket är oerhört väsentligt för den fortsatta utvecklingen inom CellPoint koncernen. Inom Kincaid finns även en teknisk plattform för mobila betalningar. CellPoint har tecknat ett avtal om implementering och drift av tjänsten för ett tyskt noterat bolag, där plattformen initialt kommer att hantera betalflöden för deras spelverksamhet inom hästkapplöpning. De kommer även att utnyttja CellPoints nya distributionskapacitet inom mobila tjänster och applikationer för att expandera sin distribution. Verksamhetsområdet inom Kincaid med mobila innehållstjänster har idag ett distributionsavtal med en underleverantör till tyska och östeuropeiska internetoperatörer värt cirka en miljon Euro per år. Leverans förväntas kunna påbörjas under mars månad Det tilltänkta förvärvet av SouthWing kommer inte att genomföras i enlighet med tidigare offentliggjord information. Tvister Bolaget har haft en tvist med Exbol i Stockholm AB angående ett rörelseöverlåtelseavtal ingånget mellan parterna i juni Bolaget har löst denna tvist under april 2009 genom att bolaget kommer att betala 420 tkr till Exbol för gamla skulder i allt för ett. CellPoints tidigare tvist med Metafax AS har lösts. Bolagen undertecknat ett licensavtal som innebär ett strategiskt samarbete om att utnyttja bolagens IPR (Intellectual Property Right) på Bluetooth headsets. Metafax har patent världen över på fästanordningen, den så kallade C-formen till headset. CellPoint har patentsökt sin EarClick teknologi som används i det prisbelönta Flamingo Bluetooth headset. Dotterföretaget CellPoint Canada Inc. har efter förvärvet av Gennum Corporations headset division en låneskuld om 10,4 miljoner kronor till Gennum Corporation. Gennum har inlämnat en stämningsansökan mot bolaget. Moderbolaget har ingått ett borgensåtagande för dotterföretagets räkning. CellPoint bedömer att utsikterna för förlikning är goda och har för avsikt att ingå ett förlikningsavtal under första kvartalet 2010, varför någon reservering för borgensåtagandet ej gjorts i moderbolaget. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 10

12 Finansiell-, operativ riskhantering och kapitalrisk Finansiella risker Finansieringsrisken utgörs av risken för att ett lånebehov uppstår i ett ansträngt kreditmarknadsläge. Koncernens verksamhet har hittills finansierats av externa investerare dels genom upplåning, dels genom nyemissioner. Bolagets tillväxt är beroende av tillgången på kapital. Kreditrisk CellPoints kreditrisk bedöms som begränsad, oftast krävs garanti för leveranser. Ränterisk Ränterisken motsvaras av den resultateffekt som en eventuell ränteförändring orsaker. Eftersom CellPoint endast har avtalade räntor på upptagna lån så anses risken minimal. Valutarisk CellPoint gör inköpen i RMB (kinesiska Yuan) och försäljningen sker till största del i US dollar. Någon valutasäkring har inte gjorts men kan komma i fråga. En kraftig förstärkning av dollarn gentemot RMB skulle därför medföra ökad lönsamhet för CellPoint. En kraftig minskning av dollarn skulle medföra en minskad lönsamhet. De koncerninterna mellanhavandena påverkas till viss del av valutakurser. Värderingar av koncernens immateriella anläggningstillgångar och dotterföretagens finansiella värden är baserade på samarbetsavtal samt framtida prognoser om försäljning av CellPoints produkter. Operativa risker Beroende av nyckelpersoner CellPoints framtida utveckling är till viss del beroende av att ett antal nyckelpersoner med specifik kompetens stannar i organisationen. En förlust av en eller flera av dessa nyckelpersoner kan komma att medföra att koncernens verksamhet påverkas negativt. Råvarurisk/komponenter CellPoints tillverkning är främst beroende av tillgångar på komponenter vilka innehåller råvaror som det för närvarande inte råder någon brist på och inte heller tycks priserna framgent stiga mer än för andra komponenter. Man måste vara medveten om att produktutveckling kan innebära att de kommer att innehålla råvaror som kan bli bristvaror eller som kan drabbas av kraftiga prisökningar. Konkurrens CellPoints konkurrenter är främst de stora aktörerna på mobilmarknaden. De har helt andra resurser när det gäller bland annat utveckling och marknadsföring. CellPoint innovativa lösningar och egna koncept kan vara en intressant samarbetspartner för de stora företagen. CellPoint styrka är, bland annat att man snabbt följer upp marknadstrender och kan ställa om produktionen, vilket kan vara svårare för stora organisationer. CellPoints kompetens inom industriell design är en väsentlig parameter på den konkurrensutsatta marknaden. Produktutveckling CellPoint produkter har kort livslängd ur konsumentperspektiv. Om det uppstår förseningar i forskning och utveckling kan det innebära att produkterna kommer ut sent på marknaden vilket förkortar produkternas livslängd. Försäljning och marknadsföring Bolaget har behov av samarbetspartners för att genomsyra marknaden och för att vara lönsamma. Dagens snabba informationsflöde gör att fel på produkterna och/eller sämre kvalitet än bolagets strategi får troligtvis större konsekvens än för de konkurrenter som har fler produkter. Årsredovisning 2008 CellPoint Connect AB Page 11

13 Resultaträkning - koncern Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6,7,8, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Resultat per aktie Resultat per genomsnittligt antal aktier 13-3,70-1,86 Page 12

14 Balansräkning - koncern Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Licenser Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Uppskjuten skatt, uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Page 13

15 Balansräkning - koncern Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Belopp i tkr Not Ställda säkerheter Spärrmedel för leverantörsgarantier Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag Inga Page 14

16 Kassaflödesanalys - koncern Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning resp Ökning av varulager Minskning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Page 15

17 Resultaträkning - moderbolag Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Page 16

18 Balansräkning - moderbolag Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar 246 Fordringar hos dotterföretag Skattefordringar Övriga fordringar 151 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Page 17

19 Balansräkning - moderbolag Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolag Belopp i tkr Not Ställda säkerheter Spärrmedel för leverantörsgarantier Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag Inga Page 18

20 Kassaflödesanalys - moderbolag Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager Ökning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar 17 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Page 19

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Finansiell utveckling under året Omsättningen uppgick till 286 (4 523) tkr. Resultat efter finansiella poster -11 054 (-92 478) tkr. Resultatet per aktie vid

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Väsentliga händelser under perioden Förvärv av Microsound. Genom förvärvet av Microsound stärks bolagets egna kapital med SEK 30 miljoner. Order från en stor mobiloperatör

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr )

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer