Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Tid kl. 18:00-20:03 Plats Kommunhuset, mötesrum Ervast, 1. vån., Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Strand Tero ordförande Mäkipää Voitto vice ordförande Ahonen Kristiina medlem Jouhki Sari medlem Kinnunen Elina medlem Linnaluoto Seppo medlem Miettinen Johan medlem Tapio Suvi medlem Bergström Ida medlem Kinnunen Elina medlem Tarvainen Juha medlem Saksala Pentti esättare Övriga närvarande Kujala Hannele föredragande Viitala Eeva protokollförare Hasu Ari sakkunnig Kull-Poutanen Margareta sakkunnig Lyytikäinen Anna sakkunnig Eloranta Maaret sakkunnig Frånvarande Miettinen Risto medlem Underskrifter Tero Strand ordförande Eeva Viitala protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt dat. Sari Jouhki protokolljusterare Seppo Linnaluoto protokolljusterare Offentlig framläggning Johan Miettinen protokolljusterare Eeva Viitala protokollförare

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Ärenden Rubrik Sid 35 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 36 Val av protokolljusterare 5 37 Brev och meddelanden 6 38 Första delårsöversikten i anslutning till bildningsnämndens budget för år (kst) 39 Kommuninvånarinitiativ om ibruktagande av studiesedlar, årskort och 10 förhandsanmälan vid medborgarinstitutet 40 Bibliotekets öppettider Kyrkslätts huvudbibliotek, projektplanering gällande utvidgning och renovering 14 samt ändringsarbeten 42 Utlåtande som grund för beviljande av skolskjuts: Björknäsvägen - 16 Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser 43 Allmänna principer för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för 18 skolelever från läsåret Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år och redovisning över användningen av stipendierna år Bidrag till lokala kulturföreningar 2015, Kyrkslätts musikförening r.f., 26 verksamhetsavtalsbidrag och redovisning över användning av bidrag år Bidrag till lokala kulturföreningar år 2014, användningsredovisningar för och 30 återkrav av bidrag 47 Bidrag till lokala kulturföreningar år 2015, allmänna bidrag Bidrag till lokala kulturföreningar år 2015, projektbidrag, ansökningstid senast Godkännande av tilläggslistan Justering av budgeten

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Bildningsnämnden 35 Förslag: Beslut: Ordförande: Bildninsnämnden beslutar konstatera, att mötet är lagligt och beslutfört. Konstaterades

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Val av protokolljusterare Bildningsnämnden 36 Förslag Ordförande: Bildningsnämden beslutar välja två protokolljusterare för att justera mötets protokoll. Beslut Till protokolljusterare valdes Sari Jouhki och Seppo Linnaluoto, med undantag av paragraferna 46 och 48 som Johan Miettinen valdes att justera.

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Brev och meddelanden Bildningsnämnden 37 a) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04495/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är givande av utlåtande till följd av besvären förfaller. b) Riksdagens justitieombudsmans meddelande till följd av klagomål som gäller skolkjutsar, dnr 3705/4/14 Enligt meddelandet från riksdagens justitieombudsmans kansli har klagomålet inte lett till åtgärder och i ärendet har inte längre i detta skede framkommit orsak att betvivla lagstridigt förvarande eller försummelse av skyldighet som förutsätter justiteombudsmannens åtgärder. c) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr /14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den förkastar besvären och de krav som framställs i dem. d) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04580/14/1301. Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande är att förvaltningsdomstolen inte prövar de klander av förvaltningsklagannatur som riktas mot Kyrkslätts kommun och prövar inte heller kravet på att Kyrkslätts kommun förpliktas att ordna skolskjuts på ett visst sätt. Förvaltningsdomstolen prövar inte kravet på att förvaltningsdomstolen borde utreda andra än ändringssökandes barns skolresa med tanke på beviljande av skolreseförmån. Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar. e) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04582/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den inte prövar de klander av förvaltningsklagannatur som riktas mot Kyrkslätts kommun. Förvaltningsdomstolen prövar inte heller kravet på att förplikta Kyrkslätts kommun att ordna skolskjutsen på ett bestämt sätt. Förvaltningsdomstolen prövar inte kravet på att förvaltningsdomstolen borde utreda andra än ändringssökandes barns skolresa med tanke på beviljande av skolreseförmån. Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar. f) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 05589/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den förkastar besvären. Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden antecknar breven och meddelandena för kännedom. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning Besvärsförbud.

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Första delårsöversikten i anslutning till bildningsnämndens budget för år 2015 (kst) Bildningsnämnden 38 Kommunstyrelsen har i direktiven för verkställandet av budgeten för år 2015 beslutat om rapportering gällande budgeten. Enligt direktiven om verkställandet av budgeten uppföljs budgetutfallet med rapportering som genomförs på kommun-, organ- och verksamhetsnivå. Rapporteringen uppföljer hur det ekonomiska resultatet, målen och nyckeltalen förverkligas. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige i situationerna 30.4 och 31.8 samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Direktiv om rapporteringen i anslutning till budgeten har getts i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Delårsöversikten uppgörs på verksamhetsnivå och där presenteras bl.a. följande uppgifter: Drifthushållningsdelens utfall - genomförande av verksamhetsmålen - förverkligande av anslagen och de beräknade inkomsterna - prestationer / nyckeltal Det sammanlagda verksamhetsbidraget (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens driftsekonomidel är bindande för fullmäktige. Den kalkylerade användningsprocenten för personalanslagen 30.4 är 31,4 % och för övriga anslag och beräknade inkomster 33,3 %. Nämndens förverkligade användningsgrad för personalutgifter var i slutet av april 33 % och för andra anslag 35 %. Användningsgraden för inkomsterna var i slutet av april 34 % och utfallet av verksamhetsbidraget 32 %. Delårsöversikten som ska tillställas kommunstyrelsen presenteras i bilagan Delårsöversikt till kommunstyrelsen. Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: - Delårsöversikt till kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: Förslag Föredragande Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 tillställa kommunstyrelsen och vidare fullmäktige delårsöversikten i enlighet med bilagan Delårsöversikt till kommunstyrelsen

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden uppmana de utnämnda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna inom nämndens ansvarsområde att på sitt ansvarsområde regelbundet iaktta inflödet av anslag och beräknade inkomster samt att genast vidta åtgärder för att återställa balansen i dispositionsplanen ifall utvecklingen av utgifter eller inflödet av beräknade inkomster avviker från dispositionsplanens fastställda nivå för verksamhetsbidraget. Beslut: Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. I samband med behandlingen av detta ärende behandlades också paragraferna 49 och 50. Ekonomichef Ari Hasu var närvarande vid mötet under behandlingen av detta ärende. För kännedom kommunstyrelsen ansvarspersonerna som utsetts i dispositionsplanen Besvärsanvisning besvärsförbud

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Kommuninvånarinitiativ om ibruktagande av studiesedlar, årskort och förhandsanmälan vid medborgarinstitutet Bildningsnämnden 39 I Olavi Hakalas kommuninvånarinitiativ föreslås följande tre ändringar i medborgarinstitutets praxis som gäller studerande. För det första föreslås det att Utbildningsstyrelsens studiesedelsanslag som beviljas medborgarinstitutet på ansökan används till att halvera kursavgiften i fråga om vissa kurser för arbetslösa, personer över 63 år och studerande som har inlärningssvårigheter. För det andra föreslås det att man undersöker möjligheten att ta i bruk ett årskort som skulle berättiga den studerande att delta i olika kurser utan begränsningar när det finns plats på kursen. För det tredje föreslås det att man inför en möjlighet till förhandsanmälan till följande läsårs kurser. Detta skulle garantera kontinuiteten i studierna. Medborgarinstitutet har ansökt om och Utbildningsstyrelsen har beviljat i studiesedelsanslag för verksamheten sedan Anslaget har varierat årligen mellan och Utbildningsstyrelsens studiesedlar kan användas på två sätt. Personliga studiesedlar kan beviljas studerande på ansökan för att täcka kursavgifter. Det andra sättet är att använda dem till att täcka kostnaderna för kurser. Det senare sättet är i bruk vid Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Sedlar har beviljats studerande personligen endast i ringa omfattning i samband med en kurs i finska när den studerande har deltagit i andra studier vid medborgarinstitutet. Största delen av studiesedelsanslaget har sökts och använts till att ordna utbildning i finska språket och kulturen för invandrare. Antalet undervisningstimmar i finska har stigit från 422 timmar år 2007 till 800 timmar under innevarande läsår. Studiesedlar används även till svenskundervisning för invandrare. Med studiesedelsfinansiering under innevarande läsår täcks ca 30 % av undervisningskostnaderna för finska och svenska språket och kulturen. Vill man utveckla beviljandet av studiesedlar till enskilda studerande i syfte att täcka en del av vissa kursavgifter ska man utveckla ett jämlikt och öppet verksamhetssätt för det. Den studerande måste kunna visa sin rätt att få en studiesedel antingen med ett intyg på basis av arbetslöshet, på sociala och ekonomiska grunder eller på basis av inlärningssvårigheter. Detta verksamhetssätt skulle sysselsätta medborgarinstitutets kansli i betydande grad och kräva ytterligare resurser jämfört med dagsläget. Det är inte motiverat att berättiga en hel åldersgrupp, personer över 63 år, att automatiskt använda studiesedlar. Syftet är att öka antalet kurser som finansieras med studiesedlar i undervisningsutbudet läsåret om anslag beviljas. Kursavgiften sänks i följande studiegrupper: Suomen kielen alkeet - päiväryhmät (grunder i finska - daggrupper), TVT-tutuksi alkeisryhmät (grunder i IKT - nybörjargrupper), Käsitöiden päiväryhmä (hantverk - daggrupp), Miesten lukupiiri Äijätkin lukevat (läsecirkel för män). Det andra förslaget i initiativet, ibruktagande av ett årskort, kräver omsorgsfull beredning i fråga om förfaranden samt kostnadsberäkning.

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Medborgarinstitutets inkomstmål år 2015 är och priset på eventuella årskort kan bli ganska högt för att inkomstmålet ska kunna nås. År 2015 uppgår andelen åringar till 24 % av nettostuderande. Det tredje förslaget i initiativet att införa en möjlighet för studerande till förhandsanmälan för fortsatta studier följande termin har betydelse på vissa mycket populära motionskurser där alla studerande inte kan rymmas med, utan får en reservplats. Läsåret fick 92 % av alla studerande en studieplats och 8 % fick en reservplats. En del av motionskurserna har avsiktligen delats in i två olika terminer, och en motivering är att fler ska få möjlighet att delta i medborgarinstitutets motionsundervisning. Detta är möjligt när anmälan sker separat i början av terminen. Om medborgarinstitutet förfogade över tillräckligt med lokaler för kvällsundervisning i motion och dessutom lokaler för dagundervisning, skulle det förbättra allas möjligheter att bli studerande i medborgarinstitutets motionsundervisning. Beredning: medborgarinstitutets rektor Anna Lyytikäinen, Bilaga till föredragningslistan: Kommuninvånarinitiativ till Kyrkslätts kommun Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar ge det ovanstående som svar på Olavi Hakalas kommuninvånarinitiativ. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Rektor Anna Lyytikäinen och ansvarspersonen för resultatområdet, biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. För kännedom Olavi Hakala Besvärsanvisning besvärsförbud (beredning)

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Bibliotekets öppettider Bildningsnämnden 40 Bibliotekets öppettider måste begränsas sommaren De föreslagna tiderna, som bibliotekets kunder har varit nöjda med, är desamma som föregående år. Till följd av permitteringarna hade biblioteken begränsade öppettider under en längre tid föregående år. Huvudbibliotekets utlåningsavdelningar håller öppet normalt från måndag till fredag kl och på lördagar kl och tidningssalen och utställningsutrymmet fr.o.m. kl. 9. Självbetjäningen och automatiseringen har utvecklats så långt att också huvudbibliotekets utlåningsavdelningar kunde öppnas redan kl. 9. Veikkola biblioteks öppettider kunde förlängas med en timme så att biblioteket öppnar kl. 14 på måndagar. Beredning: biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Sektorchefen för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 öppettiderna för huvudbibliotekets utlåningsavdelningar är: måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl lördagar kl öppettiderna för huvudbibliotekets tidningssal och utställningsutrymme är: måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl lördagar kl bokbussen kör inte Masaby bibliotek är stängt på lördagar Veikkola bibliotek är helt och hållet stängt p.g.a. golvrenovering samt på lördagar och Huvudbibliotekets utlåningsavdelningar öppnas fr.o.m kl. 9.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Veikkola bibliotek håller fr.o.m öppet på måndagar kl Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. För kännedom Besvärsanvisning

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Kyrkslätts huvudbibliotek, projektplanering gällande utvidgning och renovering samt ändringsarbeten Bildningsnämnden 41 Projektplaneringen i fråga om huvudbiblioteket pågår. Projektplaneringen styrs av huvudbibliotekets projektgrupp och samhällstekniska väsendets ramavtalskonsult. Nämnden för serviceproduktion har valt byrån JKMM-Arkkitehdit Oy från Helsingfors till huvudprojekterare för biblioteksprojektet. Byråns arkitekt Jukka Mäkinen har valts till projektarkitekt. Arkitektplanerarens arbetsuppgift är planering av hela biblioteket inklusive deltagande i projektplaneringen. Arbetet fortsätter som planering av byggnaden så att den blir färdig, om kommunen beslutar låta planera de planeringsskeden som kommer efter projektets projektplan. Omfattningarna enligt behovsutredningshandlingen är: delen som ska renoveras och ändras 1770 nytto-m2 och utvidgningsdelen 2000 nytto-m2. Reparationsgraden är 43,9 % och innefattar bl.a. ytrenovering och fönsterbyte. I budgeten och ekonomiplanen har totalt euro finansiering reserverats för projektet. Dessutom har för projektet reserverats undervisningsministeriets bidragsandel om som utbetalas enligt ett separat betalningsprogram. Erhållande av ministeriets stöd fordrar att projektplanen med tillräckliga planritningar behandlas i kommunens organ maj-juni och i kommunfullmäktige i september och hos regionförvaltningsmyndigheten före , alltså är projektet brådskande. Enligt anvisningarna för projektplanering godkänns projektplanen av nämnden för användarsektorn och av nämnden för serviceproduktion, varefter den behandlas i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Kommunstyrelsen fattar investeringsbeslutet och inför projektet i investeringsprogrammet. Kommunfullmäktige fattar det slutliga investeringsbeslutet. Samhällstekniska väsendet genomför projektet om ett tillräckligt anslag har anvisats för det i ekonomiplanen. Beredning: Planeringschef Eeva Viitala, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Pääkirjaston laajennushanke, hankesuunnittelun tilanne 5/2015 Förslag Direktören för bildningsväsendet Bildningsnämnden beslutar anteckna för kännedom och godkänna framskridandet av projektplaneringen för utvidgningen och renoveringen av samt ändringsarbetena i Kyrkslätts huvudbibliotek.

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarade vid mötet under behandlingen av ärendet. För kännedom Besvärsanvisning besvärsförbud (beredning)

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Utlåtande som grund för beviljande av skolskjuts: Björknäsvägen - Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser Bildningsnämnden 42 I enlighet med Kyrkslätts kommuns instruktion för bildningsväsendet beslutar bildningsnämnden om principerna för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I enlighet med de av bildningsväsendet godkända skolskjutsprinciperna beviljas skolskjuts på basis av ansökan som lämnats in av vårdnadshavaren om en elev i årskurs 1-3 har längre skolväg än tre kilometer till den närskola som kommunen anvisat, om en elev i årskurs 4-9 har längre skolväg än fem kilometer till den närskola som kommunen anvisat eller om skolvägen till den närskola som kommunen anvisat är för svår, för ansträngande eller för farlig för eleven. Skolvägens längd mäts från elevens officiella hemadress enligt befolkningsregistret från hemadressen till skolans officiella adress. Skolvägens längd mäts längs den kortaste, till fots framkomliga vägen som är i allmän användning året runt. Centralen för bildningstjänster mäter vägen enligt ett kartunderlag och i oklara fall mäter kommunens mätningsenhet vägen i terrängen. Om skolvägen är för svår eller för ansträngande bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården. Att skolvägen är för svår eller för ansträngande påvisas med ett till skolskjutsansökan bifogat utlåtande i vilket konstateras hurdan skjuts fordras för eleven och för vilken period. Som arbetsredskap för bedömning av skolvägens farlighet används systemet Koululiitu. Dessutom kan man använda även andra myndigheters utlåtanden, varvid bildningsnämnden på basis av utlåtandet fattar beslut om skolvägen är för farlig. Koululiitu-systemet ger inte gränsvärden för för farlig skolväg för hela skolvägens del för rutten Björknäsvägen - Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser. Av den orsaken har centralen för bildningstjänster begärt ett utlåtande av polisen i Västra Nyland som grund för beviljande av skolskjuts. Polisinrättningen i Västra Nyland har gett sitt utlåtande och konstaterar följande: - Björknäsvägen och Hampasvägen är inte för farliga skolvägar trots plankorsningen över järnvägen på Hampasvägen. Trafikmängderna är små och vid järnvägen är det god sikt åt båda hållen. Dessutom finns det varningsljus, varningsljud och en bom vid korsningsstället. - Karlbergsvägen är inte en för farlig skolväg. Trafikmängderna är rätt små, vägen är rätt bred och trots kurvorna är sikten rätt god. Hastighetsbegränsningen är låg. - Det är tryggt att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens sida av vägen. - P.g.a. korsningen av vägen är det för farligt för elever i förskolan till elever på andra klassen att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Karlbergsvägens motsatta sida. Beredning: förvaltningschef Anu Karkinen e-post: fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi, och gsm Bilaga: Utlåtande från polisen i Västra Nyland Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 På basis av utlåtandet som polisen i Västra Nyland givit är Björknäsvägen och Hampasvägen inte för farliga skolvägar och 2 Karlbergsvägen är inte en för farlig skolväg och 3 det är inte för farligt att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens sida av vägen och 4 det är för farligt för elever i förskolan till elever på andra klassen att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens motsatta sida p.g.a. korsningen av vägen. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. För kännedom Förvaltningschef Anu Karkinen Servicesekreterare Antti Fjällström GIS-ingenjör Rita Pihlaja för uppdatering av data i Koululiitu-systemet Besvärsanvisning Anvisning för yrkande på rättelse hos bildningsnämnden

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Allmänna principer för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever från läsåret Bildningsnämnden 43 I Kyrkslätt har sedan år 2004 ordnats morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten ordnas antingen genom att stöda serviceproducenter eller som kommunens egen verksamhet, då verksamheten lyder under rektorerna. Enligt instruktionen för bildningsväsendet beslutar bildningsnämnden om ärenden som gäller de båda språkgrupperna inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Ändring av helveckasplats i eftermiddagsvård till delveckasplats I Kyrkslätts kan man ansöka om att delta i verksamheten antingen hela veckan eller en del av veckan. Med en del av veckan avses fem timmar tre dagar i veckan (570 timmar per läsår) och med hel vecka avses fem timmar fem dagar i veckan (950 timmar per läsår). Vårdnadshavare har i flera fall haft behov av att ändra klubbplats från deltagande under hela veckan till deltagande under en del av veckan mitt i läsåret på grund av orsaker som gäller vårdnadshavarens arbete eller andra ekonomiska orsaker. I sådana fall har alternativet varit att endera avstå från klubbplatsen eller att betala avgiften för verksamhet hela veckan. Månadsavgiften för verksamhet hela veckan är beroende av klubben och för en del av veckan 60. Eftersom avgiftsskillnaden för helveckasplats och delveckasplats är betydande och eftersom ändringar i vårdnadshavarens arbete eller ekonomiska situation kan möjliggöra deltagande i delveckasverksamhet, beslutade bildningsnämnden vid sitt sammanträde att ifrågavarande ändringar är godtagbara skäl för att ändra klubbplatsen från helveckas- till delveckasplats mitt under verksamhetsperioden. Många växlingar från helveckasplats till delveckasplats mitt i läsåret skapar utmaningar för ordnande av verksamheten och gör att verksamheten som ordnas av antingen serviceproducenterna eller kommunen är ekonomiskt oförutsägbar. Nämnden har inte beslutat om ikaftträdelsetid för övergång från helveckasplats till delveckasplats. Vid uppsägning av klubbplats iakttas en månads uppsägningstid. Beredning: planerare Annika Rae, tfn , koordinator Annika Mickos, tfn fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet Bildningsnämnden beslutar

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Man ansöker skriftligt med ändrings-/uppsägningsblankett om byte av klubbplats från helveckas- till delveckasplats. Blanketten inlämnas till centralen för bildningstjänster. Ändringen träder i kraft efter en kalendermånad. Beslut Bildningsnämnden beslutade enling föslaget. För kännedom Besvärsanvisning

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2015 och redovisning över användningen av stipendierna år Bildningsnämnden 44 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond är avsedda för i Kyrkslätt fast bosatta yrkeskonstnärer och personer som utför konstnärligt arbete och uppnått yrkesskicklighet, till begåvade konstutövare eller konststuderande från Kyrkslätt. Bildningsnämnden beslutar om beviljande av stipendierna i enlighet med statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fonds stadga (Fge ) och de av kommunstyrelsen godkända grunderna för beviljande (Kst bilaga 2/ ). Avsikten med konstnärsstipendierna är att förbättra möjligheterna för konstnärer i Kyrkslätt att arbeta med konst och utveckla den lokala kulturverksamheten. Stipendierna har kungjorts för ansökan i enlighet med beviljningsgrunderna genom en kungörelse och tidiningsannonser (i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat ) Anslag till förfogande år 2015 Det positiva verksamhetsbidraget från skötseln av Eriksgård överförs till kapitalet i statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond. Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde , Användning av fonder och testamentmedel som förvaltas av kommunen 2014 beslutat konstatera att från grundkapitalet i C.F. och Maria von Wahlbergs fond kan år ,57 euro av avkastningen från år 2014 användas som bidrag enligt 4 3 mom i fondens stadga. Beviljningsgrunder Enligt grunderna för beviljande är det möjligt att bevilja arbetsstipendier eller projektstipendier. Arbetsstipendiets belopp är högst 7000 euro/person/år. Arbetsstipendier kan beviljas för ett helt eller ett halvt år (hälften av årsstipendiet, ). Arbetsstipendiet kan beviljas för konstnärligt arbete och för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna eller för konststudier i hemlandet eller utomlands och för fortsatta studier inom branschen. Arbetsstipendium kan beviljas en yrkeskonstnär, en person med yrkesskicklighet som ägnar sig åt konstnärligt arbete, en begåvad konstutövare eller en konststuderande. Personen ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Projektstipendiets storlek har inte begränsats i bevillningsgrunderna. Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras. Projektstipendium kan beviljas för genomförande av en arbetsplan till en viss konstart, för ersättning av arbetskostnader, kostnader för framföranden och uppvisningar samt publicering, forskningsarbete inom konst samt för anskaffning av instrument eller anordningar samt konststudier. Projektstipendium kan beviljas en konstutövare, två eller flera konstutövare gemensamt eller en arbetsgrupp för ett projekt, dock inte föreningar. Stipendiemottagaren ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Stipendier kan också

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden beviljas en begåvad konstutövare eller konststuderande som är fast bosatt i Kyrkslätt. Med detta avses att personen före ansökningsårets början ska ha bott i Kyrkslätt i minst tre år utan avbrott. Inkomna ansökningar år 2015 Inom utsatt tid inkom ansökningar av 4 sökande, av vilka en var en arbetsgrupp. En sökande lämnade in två ansökningar. Alla sökande är stadigvarande bosatta i Kyrkslätt såsom förutsätts i villkoren. Sökande: Heli Kuhlberg, studerande närståendevårdare Konstart: Dockteater Ansökan: 7000, arbetsstipendium. Möjliggörande av dockteaterverksamhet i Kyrkslätt samt slutförande av studier. Sökande: Arja Puikkonen, författare (arbetsgrupp Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Konstart: Musik, Barnkultur Ansökan: 4500, projektstipendium, uruppförande vid Veikkola DADA:s 10-årsjubileum (komposition av Tapio Nevanlinna), kostnader för produktion av barnkonsert och konstverkstäder (Arja Puikkonen). Sökande: Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Konstart: Mediakonst / barnkultur Ansökan: 7000, arbetsstipendium. Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Sökande: Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Konstart: Mediakonst / barnkultur Ansökan: 1000, projektstipendium. Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Sökande: Tiina Tuulikki Juliet Strandberg, EM Konstart: Litteratur Ansökan: 7000, Kreativt skriftligt arbete och tryggande av arbetsmöjligheterna. Bedömning av ansökningarna Eftersom anslaget som delas ut år 2015 är mindre än arbetsstipendiet på 7000, kan inte så stora arbetsstipendier beviljas och därför inriktas också bedömningen på endast dem som ansökt om projektbidrag. Projektstipendium kan beviljas för - genomförande av en arbetsplan till en viss konstart, för ersättning av arbetskostnader, kostnader för framföranden och uppvisningar samt för forskningsarbete inom konst. Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras. - anskaffning av instrument eller anläggningar samt konststudier. Som motivering till förslaget har använts följande vid jämförelsen av stipendieansökningar: - sökandens yrkeskunskap (konstutbildning och konstnärligt arbete)

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden utveckling av olika konstarter i Kyrkslätt - diversifiering av konstutbudet i Kyrkslätt - arbetsplanernas aktualitet - arbetsplanernas genomförbarhet. Projektstipendier som föreslås och motiveringar för dem: 1 Arja Puikkonen, författare (arbetsgrupp Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Musik, Barnkultur Projektstipendium: 4500, projektstipendium. Uruppförande vid Veikkola DADA:s 10-årsjubileum (komposition av Tapio Nevanlinna), kostnader för produktion av barnkonsert och konstverkstäder (Arja Puikkonen). Förslag: 4500 Motivering: Sökande är yrkeskunniga, objektet är aktuellt och det genomförs i Kyrkslätt. Planen är realistisk och genomförbar, den utvecklar det lokala kulturutbudet och gör kulturutbudet riktat till barn mer mångsidigt. 2 Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Mediakonst / barnkultur Projektstipendium: Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Förslag: 1000 Motivering: Sökande är yrkeskunnig och projektet genomförs i Kyrkslätt. Planen är realistisk och genomförbar och den utvecklar Kyrkslättbarnens mediafärdigheter i daghemmen. Båda sökande har också tidigare konstnärsstipendier ur Statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond men det är inget hinder för beviljande av stipendium då man fått vederbörliga utredningar om användning av tidigare beviljade stipendier. Redogörelserna över användningen av tidigare beviljade stipendier , Puikkonen Arja och arbetsgrupp, Inspelning av en saga på skiva, översättning av sagan och beredning av uppträdanden på svenska i Kyrkslätt. Har förverkligats Inspelning av bok om sagan Haapanietty Metsän tyttö, parallellt på svenska Skogens dotter - aspens ande, dess uruppförande och framföranden i svenska daghem , 2 500, Hildén Ruth, Retrospektiv utställning Har förverkligats Utställning i Porkalasalen i Kyrkslätts huvudbibliotek , 3 500, Paulus, Jaana, Arbetsstipendium: Konstnärligt arbete, förberedelser inför kommande utställningar: Utställningar har förverkligats år 2012 i Oslo och Lahtis. 2013, 2500, Minnen från Florens arbetsgrupp / Puikkonen Puha, Minnen från Florens, sammanställning av material, resa, arbete, material- och andra kostnader, multimediaillustration och fotoutställning, föreställning i Kyrkslätt i samband med en konsert. Har förverkligats: Bildupptagningar i Florens, utställning och multimediaverk i samband med konsert som en del av Veikkola DADA

7 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2014 och redovisning över användningen av stipendium år 2009 (Annukka Ahola)

7 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2014 och redovisning över användningen av stipendium år 2009 (Annukka Ahola) Bildningsnämnden 7 04.06.2014 7 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2014 och redovisning över användningen av stipendium år 2009 (Annukka Ahola) Bildningsnämnden Konstnärsstipendier

Läs mer

Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2016 och redovisning över användningen av tidigare stipendier

Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2016 och redovisning över användningen av tidigare stipendier Bildningsnämnden 43 25.05.2016 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2016 och redovisning över användningen av tidigare stipendier Bildningsnämnden 25.05.2016 43 Konstnärsstipendier

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Tid 17.09.2015 kl. 17:30-17:53 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Apila, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd från 3.4.2017 Kulturnämnden 14.2.2017 Kulturnämnden beviljar understöd

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV KONSTNÄRSSTIPENDIUM UR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

KYRKSLÄTTS KOMMUN GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV KONSTNÄRSSTIPENDIUM UR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV KONSTNÄRSSTIPENDIUM UR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1. Syftet med konstnärsstipendierna...2 2. Stipendieformer...2 2.1.

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Tid 25.02.2016 kl. 17:50-18:20 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Lumme, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 1911/08.01.01/2014 39 Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller avgiftsfri skolskjuts Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel.

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2015 1 Bildningsnämnden Tid 15.04.2015 kl. 18:00-18:29 Plats Kommunhuset, mötesrum Ervast, 1. vån. Närvarande Strand Tero ordförande Mäkipää Voitto vice ordförande Ahonen

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Tid 17:00-18:05, avbrutet 18:04-18:05 Plats Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors Närvarande Ledamöter Stormbom, Peter von Martens, Christel Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN Fritids- och kulturnämnden 2.7.2014 Träder i kraft 2.7.2014 Uppdaterat 30.6.2015 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 7/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 7/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 7/2015 1 Bildningsnämnden Tid 28.10.2015 kl. 18:00-19:04 Plats Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervasti Närvarande Strand Tero ordförande Mäkipää Voitto vice ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET ANONYMISERAD BESLUT 05.07.2016 Dnr OKV/1308/1/2015 1/5 ÄRENDE Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET Klaganden har i sitt klagomål 16.9.2015

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Bildningsnämnden Tid 12.08.2015 kl. 18:00-19:20 Plats Kommunhuset, mötesrum Ervast, 1. vån., Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt Närvarande Strand Tero ordförande Ahonen

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer