Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Tid kl. 18:00-20:03 Plats Kommunhuset, mötesrum Ervast, 1. vån., Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Strand Tero ordförande Mäkipää Voitto vice ordförande Ahonen Kristiina medlem Jouhki Sari medlem Kinnunen Elina medlem Linnaluoto Seppo medlem Miettinen Johan medlem Tapio Suvi medlem Bergström Ida medlem Kinnunen Elina medlem Tarvainen Juha medlem Saksala Pentti esättare Övriga närvarande Kujala Hannele föredragande Viitala Eeva protokollförare Hasu Ari sakkunnig Kull-Poutanen Margareta sakkunnig Lyytikäinen Anna sakkunnig Eloranta Maaret sakkunnig Frånvarande Miettinen Risto medlem Underskrifter Tero Strand ordförande Eeva Viitala protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt dat. Sari Jouhki protokolljusterare Seppo Linnaluoto protokolljusterare Offentlig framläggning Johan Miettinen protokolljusterare Eeva Viitala protokollförare

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Ärenden Rubrik Sid 35 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 36 Val av protokolljusterare 5 37 Brev och meddelanden 6 38 Första delårsöversikten i anslutning till bildningsnämndens budget för år (kst) 39 Kommuninvånarinitiativ om ibruktagande av studiesedlar, årskort och 10 förhandsanmälan vid medborgarinstitutet 40 Bibliotekets öppettider Kyrkslätts huvudbibliotek, projektplanering gällande utvidgning och renovering 14 samt ändringsarbeten 42 Utlåtande som grund för beviljande av skolskjuts: Björknäsvägen - 16 Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser 43 Allmänna principer för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för 18 skolelever från läsåret Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år och redovisning över användningen av stipendierna år Bidrag till lokala kulturföreningar 2015, Kyrkslätts musikförening r.f., 26 verksamhetsavtalsbidrag och redovisning över användning av bidrag år Bidrag till lokala kulturföreningar år 2014, användningsredovisningar för och 30 återkrav av bidrag 47 Bidrag till lokala kulturföreningar år 2015, allmänna bidrag Bidrag till lokala kulturföreningar år 2015, projektbidrag, ansökningstid senast Godkännande av tilläggslistan Justering av budgeten

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Bildningsnämnden 35 Förslag: Beslut: Ordförande: Bildninsnämnden beslutar konstatera, att mötet är lagligt och beslutfört. Konstaterades

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Val av protokolljusterare Bildningsnämnden 36 Förslag Ordförande: Bildningsnämden beslutar välja två protokolljusterare för att justera mötets protokoll. Beslut Till protokolljusterare valdes Sari Jouhki och Seppo Linnaluoto, med undantag av paragraferna 46 och 48 som Johan Miettinen valdes att justera.

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Brev och meddelanden Bildningsnämnden 37 a) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04495/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är givande av utlåtande till följd av besvären förfaller. b) Riksdagens justitieombudsmans meddelande till följd av klagomål som gäller skolkjutsar, dnr 3705/4/14 Enligt meddelandet från riksdagens justitieombudsmans kansli har klagomålet inte lett till åtgärder och i ärendet har inte längre i detta skede framkommit orsak att betvivla lagstridigt förvarande eller försummelse av skyldighet som förutsätter justiteombudsmannens åtgärder. c) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr /14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den förkastar besvären och de krav som framställs i dem. d) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04580/14/1301. Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande är att förvaltningsdomstolen inte prövar de klander av förvaltningsklagannatur som riktas mot Kyrkslätts kommun och prövar inte heller kravet på att Kyrkslätts kommun förpliktas att ordna skolskjuts på ett visst sätt. Förvaltningsdomstolen prövar inte kravet på att förvaltningsdomstolen borde utreda andra än ändringssökandes barns skolresa med tanke på beviljande av skolreseförmån. Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar. e) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04582/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den inte prövar de klander av förvaltningsklagannatur som riktas mot Kyrkslätts kommun. Förvaltningsdomstolen prövar inte heller kravet på att förplikta Kyrkslätts kommun att ordna skolskjutsen på ett bestämt sätt. Förvaltningsdomstolen prövar inte kravet på att förvaltningsdomstolen borde utreda andra än ändringssökandes barns skolresa med tanke på beviljande av skolreseförmån. Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar. f) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 05589/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den förkastar besvären. Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden antecknar breven och meddelandena för kännedom. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning Besvärsförbud.

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Första delårsöversikten i anslutning till bildningsnämndens budget för år 2015 (kst) Bildningsnämnden 38 Kommunstyrelsen har i direktiven för verkställandet av budgeten för år 2015 beslutat om rapportering gällande budgeten. Enligt direktiven om verkställandet av budgeten uppföljs budgetutfallet med rapportering som genomförs på kommun-, organ- och verksamhetsnivå. Rapporteringen uppföljer hur det ekonomiska resultatet, målen och nyckeltalen förverkligas. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige i situationerna 30.4 och 31.8 samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Direktiv om rapporteringen i anslutning till budgeten har getts i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Delårsöversikten uppgörs på verksamhetsnivå och där presenteras bl.a. följande uppgifter: Drifthushållningsdelens utfall - genomförande av verksamhetsmålen - förverkligande av anslagen och de beräknade inkomsterna - prestationer / nyckeltal Det sammanlagda verksamhetsbidraget (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens driftsekonomidel är bindande för fullmäktige. Den kalkylerade användningsprocenten för personalanslagen 30.4 är 31,4 % och för övriga anslag och beräknade inkomster 33,3 %. Nämndens förverkligade användningsgrad för personalutgifter var i slutet av april 33 % och för andra anslag 35 %. Användningsgraden för inkomsterna var i slutet av april 34 % och utfallet av verksamhetsbidraget 32 %. Delårsöversikten som ska tillställas kommunstyrelsen presenteras i bilagan Delårsöversikt till kommunstyrelsen. Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: - Delårsöversikt till kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: Förslag Föredragande Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 tillställa kommunstyrelsen och vidare fullmäktige delårsöversikten i enlighet med bilagan Delårsöversikt till kommunstyrelsen

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden uppmana de utnämnda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna inom nämndens ansvarsområde att på sitt ansvarsområde regelbundet iaktta inflödet av anslag och beräknade inkomster samt att genast vidta åtgärder för att återställa balansen i dispositionsplanen ifall utvecklingen av utgifter eller inflödet av beräknade inkomster avviker från dispositionsplanens fastställda nivå för verksamhetsbidraget. Beslut: Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. I samband med behandlingen av detta ärende behandlades också paragraferna 49 och 50. Ekonomichef Ari Hasu var närvarande vid mötet under behandlingen av detta ärende. För kännedom kommunstyrelsen ansvarspersonerna som utsetts i dispositionsplanen Besvärsanvisning besvärsförbud

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Kommuninvånarinitiativ om ibruktagande av studiesedlar, årskort och förhandsanmälan vid medborgarinstitutet Bildningsnämnden 39 I Olavi Hakalas kommuninvånarinitiativ föreslås följande tre ändringar i medborgarinstitutets praxis som gäller studerande. För det första föreslås det att Utbildningsstyrelsens studiesedelsanslag som beviljas medborgarinstitutet på ansökan används till att halvera kursavgiften i fråga om vissa kurser för arbetslösa, personer över 63 år och studerande som har inlärningssvårigheter. För det andra föreslås det att man undersöker möjligheten att ta i bruk ett årskort som skulle berättiga den studerande att delta i olika kurser utan begränsningar när det finns plats på kursen. För det tredje föreslås det att man inför en möjlighet till förhandsanmälan till följande läsårs kurser. Detta skulle garantera kontinuiteten i studierna. Medborgarinstitutet har ansökt om och Utbildningsstyrelsen har beviljat i studiesedelsanslag för verksamheten sedan Anslaget har varierat årligen mellan och Utbildningsstyrelsens studiesedlar kan användas på två sätt. Personliga studiesedlar kan beviljas studerande på ansökan för att täcka kursavgifter. Det andra sättet är att använda dem till att täcka kostnaderna för kurser. Det senare sättet är i bruk vid Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Sedlar har beviljats studerande personligen endast i ringa omfattning i samband med en kurs i finska när den studerande har deltagit i andra studier vid medborgarinstitutet. Största delen av studiesedelsanslaget har sökts och använts till att ordna utbildning i finska språket och kulturen för invandrare. Antalet undervisningstimmar i finska har stigit från 422 timmar år 2007 till 800 timmar under innevarande läsår. Studiesedlar används även till svenskundervisning för invandrare. Med studiesedelsfinansiering under innevarande läsår täcks ca 30 % av undervisningskostnaderna för finska och svenska språket och kulturen. Vill man utveckla beviljandet av studiesedlar till enskilda studerande i syfte att täcka en del av vissa kursavgifter ska man utveckla ett jämlikt och öppet verksamhetssätt för det. Den studerande måste kunna visa sin rätt att få en studiesedel antingen med ett intyg på basis av arbetslöshet, på sociala och ekonomiska grunder eller på basis av inlärningssvårigheter. Detta verksamhetssätt skulle sysselsätta medborgarinstitutets kansli i betydande grad och kräva ytterligare resurser jämfört med dagsläget. Det är inte motiverat att berättiga en hel åldersgrupp, personer över 63 år, att automatiskt använda studiesedlar. Syftet är att öka antalet kurser som finansieras med studiesedlar i undervisningsutbudet läsåret om anslag beviljas. Kursavgiften sänks i följande studiegrupper: Suomen kielen alkeet - päiväryhmät (grunder i finska - daggrupper), TVT-tutuksi alkeisryhmät (grunder i IKT - nybörjargrupper), Käsitöiden päiväryhmä (hantverk - daggrupp), Miesten lukupiiri Äijätkin lukevat (läsecirkel för män). Det andra förslaget i initiativet, ibruktagande av ett årskort, kräver omsorgsfull beredning i fråga om förfaranden samt kostnadsberäkning.

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Medborgarinstitutets inkomstmål år 2015 är och priset på eventuella årskort kan bli ganska högt för att inkomstmålet ska kunna nås. År 2015 uppgår andelen åringar till 24 % av nettostuderande. Det tredje förslaget i initiativet att införa en möjlighet för studerande till förhandsanmälan för fortsatta studier följande termin har betydelse på vissa mycket populära motionskurser där alla studerande inte kan rymmas med, utan får en reservplats. Läsåret fick 92 % av alla studerande en studieplats och 8 % fick en reservplats. En del av motionskurserna har avsiktligen delats in i två olika terminer, och en motivering är att fler ska få möjlighet att delta i medborgarinstitutets motionsundervisning. Detta är möjligt när anmälan sker separat i början av terminen. Om medborgarinstitutet förfogade över tillräckligt med lokaler för kvällsundervisning i motion och dessutom lokaler för dagundervisning, skulle det förbättra allas möjligheter att bli studerande i medborgarinstitutets motionsundervisning. Beredning: medborgarinstitutets rektor Anna Lyytikäinen, Bilaga till föredragningslistan: Kommuninvånarinitiativ till Kyrkslätts kommun Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar ge det ovanstående som svar på Olavi Hakalas kommuninvånarinitiativ. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Rektor Anna Lyytikäinen och ansvarspersonen för resultatområdet, biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. För kännedom Olavi Hakala Besvärsanvisning besvärsförbud (beredning)

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Bibliotekets öppettider Bildningsnämnden 40 Bibliotekets öppettider måste begränsas sommaren De föreslagna tiderna, som bibliotekets kunder har varit nöjda med, är desamma som föregående år. Till följd av permitteringarna hade biblioteken begränsade öppettider under en längre tid föregående år. Huvudbibliotekets utlåningsavdelningar håller öppet normalt från måndag till fredag kl och på lördagar kl och tidningssalen och utställningsutrymmet fr.o.m. kl. 9. Självbetjäningen och automatiseringen har utvecklats så långt att också huvudbibliotekets utlåningsavdelningar kunde öppnas redan kl. 9. Veikkola biblioteks öppettider kunde förlängas med en timme så att biblioteket öppnar kl. 14 på måndagar. Beredning: biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Sektorchefen för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 öppettiderna för huvudbibliotekets utlåningsavdelningar är: måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl lördagar kl öppettiderna för huvudbibliotekets tidningssal och utställningsutrymme är: måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl lördagar kl bokbussen kör inte Masaby bibliotek är stängt på lördagar Veikkola bibliotek är helt och hållet stängt p.g.a. golvrenovering samt på lördagar och Huvudbibliotekets utlåningsavdelningar öppnas fr.o.m kl. 9.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Veikkola bibliotek håller fr.o.m öppet på måndagar kl Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. För kännedom Besvärsanvisning

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Kyrkslätts huvudbibliotek, projektplanering gällande utvidgning och renovering samt ändringsarbeten Bildningsnämnden 41 Projektplaneringen i fråga om huvudbiblioteket pågår. Projektplaneringen styrs av huvudbibliotekets projektgrupp och samhällstekniska väsendets ramavtalskonsult. Nämnden för serviceproduktion har valt byrån JKMM-Arkkitehdit Oy från Helsingfors till huvudprojekterare för biblioteksprojektet. Byråns arkitekt Jukka Mäkinen har valts till projektarkitekt. Arkitektplanerarens arbetsuppgift är planering av hela biblioteket inklusive deltagande i projektplaneringen. Arbetet fortsätter som planering av byggnaden så att den blir färdig, om kommunen beslutar låta planera de planeringsskeden som kommer efter projektets projektplan. Omfattningarna enligt behovsutredningshandlingen är: delen som ska renoveras och ändras 1770 nytto-m2 och utvidgningsdelen 2000 nytto-m2. Reparationsgraden är 43,9 % och innefattar bl.a. ytrenovering och fönsterbyte. I budgeten och ekonomiplanen har totalt euro finansiering reserverats för projektet. Dessutom har för projektet reserverats undervisningsministeriets bidragsandel om som utbetalas enligt ett separat betalningsprogram. Erhållande av ministeriets stöd fordrar att projektplanen med tillräckliga planritningar behandlas i kommunens organ maj-juni och i kommunfullmäktige i september och hos regionförvaltningsmyndigheten före , alltså är projektet brådskande. Enligt anvisningarna för projektplanering godkänns projektplanen av nämnden för användarsektorn och av nämnden för serviceproduktion, varefter den behandlas i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Kommunstyrelsen fattar investeringsbeslutet och inför projektet i investeringsprogrammet. Kommunfullmäktige fattar det slutliga investeringsbeslutet. Samhällstekniska väsendet genomför projektet om ett tillräckligt anslag har anvisats för det i ekonomiplanen. Beredning: Planeringschef Eeva Viitala, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Pääkirjaston laajennushanke, hankesuunnittelun tilanne 5/2015 Förslag Direktören för bildningsväsendet Bildningsnämnden beslutar anteckna för kännedom och godkänna framskridandet av projektplaneringen för utvidgningen och renoveringen av samt ändringsarbetena i Kyrkslätts huvudbibliotek.

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarade vid mötet under behandlingen av ärendet. För kännedom Besvärsanvisning besvärsförbud (beredning)

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Utlåtande som grund för beviljande av skolskjuts: Björknäsvägen - Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser Bildningsnämnden 42 I enlighet med Kyrkslätts kommuns instruktion för bildningsväsendet beslutar bildningsnämnden om principerna för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I enlighet med de av bildningsväsendet godkända skolskjutsprinciperna beviljas skolskjuts på basis av ansökan som lämnats in av vårdnadshavaren om en elev i årskurs 1-3 har längre skolväg än tre kilometer till den närskola som kommunen anvisat, om en elev i årskurs 4-9 har längre skolväg än fem kilometer till den närskola som kommunen anvisat eller om skolvägen till den närskola som kommunen anvisat är för svår, för ansträngande eller för farlig för eleven. Skolvägens längd mäts från elevens officiella hemadress enligt befolkningsregistret från hemadressen till skolans officiella adress. Skolvägens längd mäts längs den kortaste, till fots framkomliga vägen som är i allmän användning året runt. Centralen för bildningstjänster mäter vägen enligt ett kartunderlag och i oklara fall mäter kommunens mätningsenhet vägen i terrängen. Om skolvägen är för svår eller för ansträngande bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården. Att skolvägen är för svår eller för ansträngande påvisas med ett till skolskjutsansökan bifogat utlåtande i vilket konstateras hurdan skjuts fordras för eleven och för vilken period. Som arbetsredskap för bedömning av skolvägens farlighet används systemet Koululiitu. Dessutom kan man använda även andra myndigheters utlåtanden, varvid bildningsnämnden på basis av utlåtandet fattar beslut om skolvägen är för farlig. Koululiitu-systemet ger inte gränsvärden för för farlig skolväg för hela skolvägens del för rutten Björknäsvägen - Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser. Av den orsaken har centralen för bildningstjänster begärt ett utlåtande av polisen i Västra Nyland som grund för beviljande av skolskjuts. Polisinrättningen i Västra Nyland har gett sitt utlåtande och konstaterar följande: - Björknäsvägen och Hampasvägen är inte för farliga skolvägar trots plankorsningen över järnvägen på Hampasvägen. Trafikmängderna är små och vid järnvägen är det god sikt åt båda hållen. Dessutom finns det varningsljus, varningsljud och en bom vid korsningsstället. - Karlbergsvägen är inte en för farlig skolväg. Trafikmängderna är rätt små, vägen är rätt bred och trots kurvorna är sikten rätt god. Hastighetsbegränsningen är låg. - Det är tryggt att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens sida av vägen. - P.g.a. korsningen av vägen är det för farligt för elever i förskolan till elever på andra klassen att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Karlbergsvägens motsatta sida. Beredning: förvaltningschef Anu Karkinen e-post: fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi, och gsm Bilaga: Utlåtande från polisen i Västra Nyland Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 På basis av utlåtandet som polisen i Västra Nyland givit är Björknäsvägen och Hampasvägen inte för farliga skolvägar och 2 Karlbergsvägen är inte en för farlig skolväg och 3 det är inte för farligt att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens sida av vägen och 4 det är för farligt för elever i förskolan till elever på andra klassen att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens motsatta sida p.g.a. korsningen av vägen. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. För kännedom Förvaltningschef Anu Karkinen Servicesekreterare Antti Fjällström GIS-ingenjör Rita Pihlaja för uppdatering av data i Koululiitu-systemet Besvärsanvisning Anvisning för yrkande på rättelse hos bildningsnämnden

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Allmänna principer för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever från läsåret Bildningsnämnden 43 I Kyrkslätt har sedan år 2004 ordnats morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten ordnas antingen genom att stöda serviceproducenter eller som kommunens egen verksamhet, då verksamheten lyder under rektorerna. Enligt instruktionen för bildningsväsendet beslutar bildningsnämnden om ärenden som gäller de båda språkgrupperna inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Ändring av helveckasplats i eftermiddagsvård till delveckasplats I Kyrkslätts kan man ansöka om att delta i verksamheten antingen hela veckan eller en del av veckan. Med en del av veckan avses fem timmar tre dagar i veckan (570 timmar per läsår) och med hel vecka avses fem timmar fem dagar i veckan (950 timmar per läsår). Vårdnadshavare har i flera fall haft behov av att ändra klubbplats från deltagande under hela veckan till deltagande under en del av veckan mitt i läsåret på grund av orsaker som gäller vårdnadshavarens arbete eller andra ekonomiska orsaker. I sådana fall har alternativet varit att endera avstå från klubbplatsen eller att betala avgiften för verksamhet hela veckan. Månadsavgiften för verksamhet hela veckan är beroende av klubben och för en del av veckan 60. Eftersom avgiftsskillnaden för helveckasplats och delveckasplats är betydande och eftersom ändringar i vårdnadshavarens arbete eller ekonomiska situation kan möjliggöra deltagande i delveckasverksamhet, beslutade bildningsnämnden vid sitt sammanträde att ifrågavarande ändringar är godtagbara skäl för att ändra klubbplatsen från helveckas- till delveckasplats mitt under verksamhetsperioden. Många växlingar från helveckasplats till delveckasplats mitt i läsåret skapar utmaningar för ordnande av verksamheten och gör att verksamheten som ordnas av antingen serviceproducenterna eller kommunen är ekonomiskt oförutsägbar. Nämnden har inte beslutat om ikaftträdelsetid för övergång från helveckasplats till delveckasplats. Vid uppsägning av klubbplats iakttas en månads uppsägningstid. Beredning: planerare Annika Rae, tfn , koordinator Annika Mickos, tfn fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet Bildningsnämnden beslutar

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Man ansöker skriftligt med ändrings-/uppsägningsblankett om byte av klubbplats från helveckas- till delveckasplats. Blanketten inlämnas till centralen för bildningstjänster. Ändringen träder i kraft efter en kalendermånad. Beslut Bildningsnämnden beslutade enling föslaget. För kännedom Besvärsanvisning

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2015 och redovisning över användningen av stipendierna år Bildningsnämnden 44 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond är avsedda för i Kyrkslätt fast bosatta yrkeskonstnärer och personer som utför konstnärligt arbete och uppnått yrkesskicklighet, till begåvade konstutövare eller konststuderande från Kyrkslätt. Bildningsnämnden beslutar om beviljande av stipendierna i enlighet med statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fonds stadga (Fge ) och de av kommunstyrelsen godkända grunderna för beviljande (Kst bilaga 2/ ). Avsikten med konstnärsstipendierna är att förbättra möjligheterna för konstnärer i Kyrkslätt att arbeta med konst och utveckla den lokala kulturverksamheten. Stipendierna har kungjorts för ansökan i enlighet med beviljningsgrunderna genom en kungörelse och tidiningsannonser (i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat ) Anslag till förfogande år 2015 Det positiva verksamhetsbidraget från skötseln av Eriksgård överförs till kapitalet i statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond. Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde , Användning av fonder och testamentmedel som förvaltas av kommunen 2014 beslutat konstatera att från grundkapitalet i C.F. och Maria von Wahlbergs fond kan år ,57 euro av avkastningen från år 2014 användas som bidrag enligt 4 3 mom i fondens stadga. Beviljningsgrunder Enligt grunderna för beviljande är det möjligt att bevilja arbetsstipendier eller projektstipendier. Arbetsstipendiets belopp är högst 7000 euro/person/år. Arbetsstipendier kan beviljas för ett helt eller ett halvt år (hälften av årsstipendiet, ). Arbetsstipendiet kan beviljas för konstnärligt arbete och för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna eller för konststudier i hemlandet eller utomlands och för fortsatta studier inom branschen. Arbetsstipendium kan beviljas en yrkeskonstnär, en person med yrkesskicklighet som ägnar sig åt konstnärligt arbete, en begåvad konstutövare eller en konststuderande. Personen ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Projektstipendiets storlek har inte begränsats i bevillningsgrunderna. Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras. Projektstipendium kan beviljas för genomförande av en arbetsplan till en viss konstart, för ersättning av arbetskostnader, kostnader för framföranden och uppvisningar samt publicering, forskningsarbete inom konst samt för anskaffning av instrument eller anordningar samt konststudier. Projektstipendium kan beviljas en konstutövare, två eller flera konstutövare gemensamt eller en arbetsgrupp för ett projekt, dock inte föreningar. Stipendiemottagaren ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Stipendier kan också

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden beviljas en begåvad konstutövare eller konststuderande som är fast bosatt i Kyrkslätt. Med detta avses att personen före ansökningsårets början ska ha bott i Kyrkslätt i minst tre år utan avbrott. Inkomna ansökningar år 2015 Inom utsatt tid inkom ansökningar av 4 sökande, av vilka en var en arbetsgrupp. En sökande lämnade in två ansökningar. Alla sökande är stadigvarande bosatta i Kyrkslätt såsom förutsätts i villkoren. Sökande: Heli Kuhlberg, studerande närståendevårdare Konstart: Dockteater Ansökan: 7000, arbetsstipendium. Möjliggörande av dockteaterverksamhet i Kyrkslätt samt slutförande av studier. Sökande: Arja Puikkonen, författare (arbetsgrupp Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Konstart: Musik, Barnkultur Ansökan: 4500, projektstipendium, uruppförande vid Veikkola DADA:s 10-årsjubileum (komposition av Tapio Nevanlinna), kostnader för produktion av barnkonsert och konstverkstäder (Arja Puikkonen). Sökande: Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Konstart: Mediakonst / barnkultur Ansökan: 7000, arbetsstipendium. Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Sökande: Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Konstart: Mediakonst / barnkultur Ansökan: 1000, projektstipendium. Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Sökande: Tiina Tuulikki Juliet Strandberg, EM Konstart: Litteratur Ansökan: 7000, Kreativt skriftligt arbete och tryggande av arbetsmöjligheterna. Bedömning av ansökningarna Eftersom anslaget som delas ut år 2015 är mindre än arbetsstipendiet på 7000, kan inte så stora arbetsstipendier beviljas och därför inriktas också bedömningen på endast dem som ansökt om projektbidrag. Projektstipendium kan beviljas för - genomförande av en arbetsplan till en viss konstart, för ersättning av arbetskostnader, kostnader för framföranden och uppvisningar samt för forskningsarbete inom konst. Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras. - anskaffning av instrument eller anläggningar samt konststudier. Som motivering till förslaget har använts följande vid jämförelsen av stipendieansökningar: - sökandens yrkeskunskap (konstutbildning och konstnärligt arbete)

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden utveckling av olika konstarter i Kyrkslätt - diversifiering av konstutbudet i Kyrkslätt - arbetsplanernas aktualitet - arbetsplanernas genomförbarhet. Projektstipendier som föreslås och motiveringar för dem: 1 Arja Puikkonen, författare (arbetsgrupp Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Musik, Barnkultur Projektstipendium: 4500, projektstipendium. Uruppförande vid Veikkola DADA:s 10-årsjubileum (komposition av Tapio Nevanlinna), kostnader för produktion av barnkonsert och konstverkstäder (Arja Puikkonen). Förslag: 4500 Motivering: Sökande är yrkeskunniga, objektet är aktuellt och det genomförs i Kyrkslätt. Planen är realistisk och genomförbar, den utvecklar det lokala kulturutbudet och gör kulturutbudet riktat till barn mer mångsidigt. 2 Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Mediakonst / barnkultur Projektstipendium: Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Förslag: 1000 Motivering: Sökande är yrkeskunnig och projektet genomförs i Kyrkslätt. Planen är realistisk och genomförbar och den utvecklar Kyrkslättbarnens mediafärdigheter i daghemmen. Båda sökande har också tidigare konstnärsstipendier ur Statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond men det är inget hinder för beviljande av stipendium då man fått vederbörliga utredningar om användning av tidigare beviljade stipendier. Redogörelserna över användningen av tidigare beviljade stipendier , Puikkonen Arja och arbetsgrupp, Inspelning av en saga på skiva, översättning av sagan och beredning av uppträdanden på svenska i Kyrkslätt. Har förverkligats Inspelning av bok om sagan Haapanietty Metsän tyttö, parallellt på svenska Skogens dotter - aspens ande, dess uruppförande och framföranden i svenska daghem , 2 500, Hildén Ruth, Retrospektiv utställning Har förverkligats Utställning i Porkalasalen i Kyrkslätts huvudbibliotek , 3 500, Paulus, Jaana, Arbetsstipendium: Konstnärligt arbete, förberedelser inför kommande utställningar: Utställningar har förverkligats år 2012 i Oslo och Lahtis. 2013, 2500, Minnen från Florens arbetsgrupp / Puikkonen Puha, Minnen från Florens, sammanställning av material, resa, arbete, material- och andra kostnader, multimediaillustration och fotoutställning, föreställning i Kyrkslätt i samband med en konsert. Har förverkligats: Bildupptagningar i Florens, utställning och multimediaverk i samband med konsert som en del av Veikkola DADA

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer