Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Tid kl. 18:00-20:03 Plats Kommunhuset, mötesrum Ervast, 1. vån., Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Strand Tero ordförande Mäkipää Voitto vice ordförande Ahonen Kristiina medlem Jouhki Sari medlem Kinnunen Elina medlem Linnaluoto Seppo medlem Miettinen Johan medlem Tapio Suvi medlem Bergström Ida medlem Kinnunen Elina medlem Tarvainen Juha medlem Saksala Pentti esättare Övriga närvarande Kujala Hannele föredragande Viitala Eeva protokollförare Hasu Ari sakkunnig Kull-Poutanen Margareta sakkunnig Lyytikäinen Anna sakkunnig Eloranta Maaret sakkunnig Frånvarande Miettinen Risto medlem Underskrifter Tero Strand ordförande Eeva Viitala protokollförare Justering Protokollet är justerat och godkänt dat. Sari Jouhki protokolljusterare Seppo Linnaluoto protokolljusterare Offentlig framläggning Johan Miettinen protokolljusterare Eeva Viitala protokollförare

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Ärenden Rubrik Sid 35 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 36 Val av protokolljusterare 5 37 Brev och meddelanden 6 38 Första delårsöversikten i anslutning till bildningsnämndens budget för år (kst) 39 Kommuninvånarinitiativ om ibruktagande av studiesedlar, årskort och 10 förhandsanmälan vid medborgarinstitutet 40 Bibliotekets öppettider Kyrkslätts huvudbibliotek, projektplanering gällande utvidgning och renovering 14 samt ändringsarbeten 42 Utlåtande som grund för beviljande av skolskjuts: Björknäsvägen - 16 Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser 43 Allmänna principer för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för 18 skolelever från läsåret Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år och redovisning över användningen av stipendierna år Bidrag till lokala kulturföreningar 2015, Kyrkslätts musikförening r.f., 26 verksamhetsavtalsbidrag och redovisning över användning av bidrag år Bidrag till lokala kulturföreningar år 2014, användningsredovisningar för och 30 återkrav av bidrag 47 Bidrag till lokala kulturföreningar år 2015, allmänna bidrag Bidrag till lokala kulturföreningar år 2015, projektbidrag, ansökningstid senast Godkännande av tilläggslistan Justering av budgeten

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Bildningsnämnden 35 Förslag: Beslut: Ordförande: Bildninsnämnden beslutar konstatera, att mötet är lagligt och beslutfört. Konstaterades

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Val av protokolljusterare Bildningsnämnden 36 Förslag Ordförande: Bildningsnämden beslutar välja två protokolljusterare för att justera mötets protokoll. Beslut Till protokolljusterare valdes Sari Jouhki och Seppo Linnaluoto, med undantag av paragraferna 46 och 48 som Johan Miettinen valdes att justera.

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Brev och meddelanden Bildningsnämnden 37 a) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04495/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är givande av utlåtande till följd av besvären förfaller. b) Riksdagens justitieombudsmans meddelande till följd av klagomål som gäller skolkjutsar, dnr 3705/4/14 Enligt meddelandet från riksdagens justitieombudsmans kansli har klagomålet inte lett till åtgärder och i ärendet har inte längre i detta skede framkommit orsak att betvivla lagstridigt förvarande eller försummelse av skyldighet som förutsätter justiteombudsmannens åtgärder. c) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr /14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den förkastar besvären och de krav som framställs i dem. d) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04580/14/1301. Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande är att förvaltningsdomstolen inte prövar de klander av förvaltningsklagannatur som riktas mot Kyrkslätts kommun och prövar inte heller kravet på att Kyrkslätts kommun förpliktas att ordna skolskjuts på ett visst sätt. Förvaltningsdomstolen prövar inte kravet på att förvaltningsdomstolen borde utreda andra än ändringssökandes barns skolresa med tanke på beviljande av skolreseförmån. Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar. e) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 04582/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den inte prövar de klander av förvaltningsklagannatur som riktas mot Kyrkslätts kommun. Förvaltningsdomstolen prövar inte heller kravet på att förplikta Kyrkslätts kommun att ordna skolskjutsen på ett bestämt sätt. Förvaltningsdomstolen prövar inte kravet på att förvaltningsdomstolen borde utreda andra än ändringssökandes barns skolresa med tanke på beviljande av skolreseförmån. Förvaltningsdomstolen förkastar besvären till övriga delar. f) Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande besvärsärende om skolskjuts, Dnr 05589/14/1301. Förvaltningsdomstolens avgörande är att den förkastar besvären. Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden antecknar breven och meddelandena för kännedom. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Besvärsanvisning Besvärsförbud.

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Första delårsöversikten i anslutning till bildningsnämndens budget för år 2015 (kst) Bildningsnämnden 38 Kommunstyrelsen har i direktiven för verkställandet av budgeten för år 2015 beslutat om rapportering gällande budgeten. Enligt direktiven om verkställandet av budgeten uppföljs budgetutfallet med rapportering som genomförs på kommun-, organ- och verksamhetsnivå. Rapporteringen uppföljer hur det ekonomiska resultatet, målen och nyckeltalen förverkligas. För rapporteringen på kommunnivå svarar kommunstyrelsen, som utgående från organens rapporter gör upp delårsöversikter för kommunfullmäktige i situationerna 30.4 och 31.8 samt en verksamhetsberättelse som hör till bokslutet. Direktiv om rapporteringen i anslutning till budgeten har getts i kommunstyrelsens anvisningar för intern tillsyn. Delårsöversikten uppgörs på verksamhetsnivå och där presenteras bl.a. följande uppgifter: Drifthushållningsdelens utfall - genomförande av verksamhetsmålen - förverkligande av anslagen och de beräknade inkomsterna - prestationer / nyckeltal Det sammanlagda verksamhetsbidraget (skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter) för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens driftsekonomidel är bindande för fullmäktige. Den kalkylerade användningsprocenten för personalanslagen 30.4 är 31,4 % och för övriga anslag och beräknade inkomster 33,3 %. Nämndens förverkligade användningsgrad för personalutgifter var i slutet av april 33 % och för andra anslag 35 %. Användningsgraden för inkomsterna var i slutet av april 34 % och utfallet av verksamhetsbidraget 32 %. Delårsöversikten som ska tillställas kommunstyrelsen presenteras i bilagan Delårsöversikt till kommunstyrelsen. Beredning: ekonomichef Ari Hasu, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: - Delårsöversikt till kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: Förslag Föredragande Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 tillställa kommunstyrelsen och vidare fullmäktige delårsöversikten i enlighet med bilagan Delårsöversikt till kommunstyrelsen

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden uppmana de utnämnda redovisningsskyldiga ansvarspersonerna inom nämndens ansvarsområde att på sitt ansvarsområde regelbundet iaktta inflödet av anslag och beräknade inkomster samt att genast vidta åtgärder för att återställa balansen i dispositionsplanen ifall utvecklingen av utgifter eller inflödet av beräknade inkomster avviker från dispositionsplanens fastställda nivå för verksamhetsbidraget. Beslut: Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. I samband med behandlingen av detta ärende behandlades också paragraferna 49 och 50. Ekonomichef Ari Hasu var närvarande vid mötet under behandlingen av detta ärende. För kännedom kommunstyrelsen ansvarspersonerna som utsetts i dispositionsplanen Besvärsanvisning besvärsförbud

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Kommuninvånarinitiativ om ibruktagande av studiesedlar, årskort och förhandsanmälan vid medborgarinstitutet Bildningsnämnden 39 I Olavi Hakalas kommuninvånarinitiativ föreslås följande tre ändringar i medborgarinstitutets praxis som gäller studerande. För det första föreslås det att Utbildningsstyrelsens studiesedelsanslag som beviljas medborgarinstitutet på ansökan används till att halvera kursavgiften i fråga om vissa kurser för arbetslösa, personer över 63 år och studerande som har inlärningssvårigheter. För det andra föreslås det att man undersöker möjligheten att ta i bruk ett årskort som skulle berättiga den studerande att delta i olika kurser utan begränsningar när det finns plats på kursen. För det tredje föreslås det att man inför en möjlighet till förhandsanmälan till följande läsårs kurser. Detta skulle garantera kontinuiteten i studierna. Medborgarinstitutet har ansökt om och Utbildningsstyrelsen har beviljat i studiesedelsanslag för verksamheten sedan Anslaget har varierat årligen mellan och Utbildningsstyrelsens studiesedlar kan användas på två sätt. Personliga studiesedlar kan beviljas studerande på ansökan för att täcka kursavgifter. Det andra sättet är att använda dem till att täcka kostnaderna för kurser. Det senare sättet är i bruk vid Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Sedlar har beviljats studerande personligen endast i ringa omfattning i samband med en kurs i finska när den studerande har deltagit i andra studier vid medborgarinstitutet. Största delen av studiesedelsanslaget har sökts och använts till att ordna utbildning i finska språket och kulturen för invandrare. Antalet undervisningstimmar i finska har stigit från 422 timmar år 2007 till 800 timmar under innevarande läsår. Studiesedlar används även till svenskundervisning för invandrare. Med studiesedelsfinansiering under innevarande läsår täcks ca 30 % av undervisningskostnaderna för finska och svenska språket och kulturen. Vill man utveckla beviljandet av studiesedlar till enskilda studerande i syfte att täcka en del av vissa kursavgifter ska man utveckla ett jämlikt och öppet verksamhetssätt för det. Den studerande måste kunna visa sin rätt att få en studiesedel antingen med ett intyg på basis av arbetslöshet, på sociala och ekonomiska grunder eller på basis av inlärningssvårigheter. Detta verksamhetssätt skulle sysselsätta medborgarinstitutets kansli i betydande grad och kräva ytterligare resurser jämfört med dagsläget. Det är inte motiverat att berättiga en hel åldersgrupp, personer över 63 år, att automatiskt använda studiesedlar. Syftet är att öka antalet kurser som finansieras med studiesedlar i undervisningsutbudet läsåret om anslag beviljas. Kursavgiften sänks i följande studiegrupper: Suomen kielen alkeet - päiväryhmät (grunder i finska - daggrupper), TVT-tutuksi alkeisryhmät (grunder i IKT - nybörjargrupper), Käsitöiden päiväryhmä (hantverk - daggrupp), Miesten lukupiiri Äijätkin lukevat (läsecirkel för män). Det andra förslaget i initiativet, ibruktagande av ett årskort, kräver omsorgsfull beredning i fråga om förfaranden samt kostnadsberäkning.

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Medborgarinstitutets inkomstmål år 2015 är och priset på eventuella årskort kan bli ganska högt för att inkomstmålet ska kunna nås. År 2015 uppgår andelen åringar till 24 % av nettostuderande. Det tredje förslaget i initiativet att införa en möjlighet för studerande till förhandsanmälan för fortsatta studier följande termin har betydelse på vissa mycket populära motionskurser där alla studerande inte kan rymmas med, utan får en reservplats. Läsåret fick 92 % av alla studerande en studieplats och 8 % fick en reservplats. En del av motionskurserna har avsiktligen delats in i två olika terminer, och en motivering är att fler ska få möjlighet att delta i medborgarinstitutets motionsundervisning. Detta är möjligt när anmälan sker separat i början av terminen. Om medborgarinstitutet förfogade över tillräckligt med lokaler för kvällsundervisning i motion och dessutom lokaler för dagundervisning, skulle det förbättra allas möjligheter att bli studerande i medborgarinstitutets motionsundervisning. Beredning: medborgarinstitutets rektor Anna Lyytikäinen, Bilaga till föredragningslistan: Kommuninvånarinitiativ till Kyrkslätts kommun Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar ge det ovanstående som svar på Olavi Hakalas kommuninvånarinitiativ. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Rektor Anna Lyytikäinen och ansvarspersonen för resultatområdet, biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. För kännedom Olavi Hakala Besvärsanvisning besvärsförbud (beredning)

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Bibliotekets öppettider Bildningsnämnden 40 Bibliotekets öppettider måste begränsas sommaren De föreslagna tiderna, som bibliotekets kunder har varit nöjda med, är desamma som föregående år. Till följd av permitteringarna hade biblioteken begränsade öppettider under en längre tid föregående år. Huvudbibliotekets utlåningsavdelningar håller öppet normalt från måndag till fredag kl och på lördagar kl och tidningssalen och utställningsutrymmet fr.o.m. kl. 9. Självbetjäningen och automatiseringen har utvecklats så långt att också huvudbibliotekets utlåningsavdelningar kunde öppnas redan kl. 9. Veikkola biblioteks öppettider kunde förlängas med en timme så att biblioteket öppnar kl. 14 på måndagar. Beredning: biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Sektorchefen för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 öppettiderna för huvudbibliotekets utlåningsavdelningar är: måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl lördagar kl öppettiderna för huvudbibliotekets tidningssal och utställningsutrymme är: måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl lördagar kl bokbussen kör inte Masaby bibliotek är stängt på lördagar Veikkola bibliotek är helt och hållet stängt p.g.a. golvrenovering samt på lördagar och Huvudbibliotekets utlåningsavdelningar öppnas fr.o.m kl. 9.

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Veikkola bibliotek håller fr.o.m öppet på måndagar kl Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. För kännedom Besvärsanvisning

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Kyrkslätts huvudbibliotek, projektplanering gällande utvidgning och renovering samt ändringsarbeten Bildningsnämnden 41 Projektplaneringen i fråga om huvudbiblioteket pågår. Projektplaneringen styrs av huvudbibliotekets projektgrupp och samhällstekniska väsendets ramavtalskonsult. Nämnden för serviceproduktion har valt byrån JKMM-Arkkitehdit Oy från Helsingfors till huvudprojekterare för biblioteksprojektet. Byråns arkitekt Jukka Mäkinen har valts till projektarkitekt. Arkitektplanerarens arbetsuppgift är planering av hela biblioteket inklusive deltagande i projektplaneringen. Arbetet fortsätter som planering av byggnaden så att den blir färdig, om kommunen beslutar låta planera de planeringsskeden som kommer efter projektets projektplan. Omfattningarna enligt behovsutredningshandlingen är: delen som ska renoveras och ändras 1770 nytto-m2 och utvidgningsdelen 2000 nytto-m2. Reparationsgraden är 43,9 % och innefattar bl.a. ytrenovering och fönsterbyte. I budgeten och ekonomiplanen har totalt euro finansiering reserverats för projektet. Dessutom har för projektet reserverats undervisningsministeriets bidragsandel om som utbetalas enligt ett separat betalningsprogram. Erhållande av ministeriets stöd fordrar att projektplanen med tillräckliga planritningar behandlas i kommunens organ maj-juni och i kommunfullmäktige i september och hos regionförvaltningsmyndigheten före , alltså är projektet brådskande. Enligt anvisningarna för projektplanering godkänns projektplanen av nämnden för användarsektorn och av nämnden för serviceproduktion, varefter den behandlas i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Kommunstyrelsen fattar investeringsbeslutet och inför projektet i investeringsprogrammet. Kommunfullmäktige fattar det slutliga investeringsbeslutet. Samhällstekniska väsendet genomför projektet om ett tillräckligt anslag har anvisats för det i ekonomiplanen. Beredning: Planeringschef Eeva Viitala, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Tilläggsmaterial: Pääkirjaston laajennushanke, hankesuunnittelun tilanne 5/2015 Förslag Direktören för bildningsväsendet Bildningsnämnden beslutar anteckna för kännedom och godkänna framskridandet av projektplaneringen för utvidgningen och renoveringen av samt ändringsarbetena i Kyrkslätts huvudbibliotek.

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen var närvarade vid mötet under behandlingen av ärendet. För kännedom Besvärsanvisning besvärsförbud (beredning)

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Utlåtande som grund för beviljande av skolskjuts: Björknäsvägen - Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser Bildningsnämnden 42 I enlighet med Kyrkslätts kommuns instruktion för bildningsväsendet beslutar bildningsnämnden om principerna för skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I enlighet med de av bildningsväsendet godkända skolskjutsprinciperna beviljas skolskjuts på basis av ansökan som lämnats in av vårdnadshavaren om en elev i årskurs 1-3 har längre skolväg än tre kilometer till den närskola som kommunen anvisat, om en elev i årskurs 4-9 har längre skolväg än fem kilometer till den närskola som kommunen anvisat eller om skolvägen till den närskola som kommunen anvisat är för svår, för ansträngande eller för farlig för eleven. Skolvägens längd mäts från elevens officiella hemadress enligt befolkningsregistret från hemadressen till skolans officiella adress. Skolvägens längd mäts längs den kortaste, till fots framkomliga vägen som är i allmän användning året runt. Centralen för bildningstjänster mäter vägen enligt ett kartunderlag och i oklara fall mäter kommunens mätningsenhet vägen i terrängen. Om skolvägen är för svår eller för ansträngande bedöms av en yrkesutbildad person inom hälsovården. Att skolvägen är för svår eller för ansträngande påvisas med ett till skolskjutsansökan bifogat utlåtande i vilket konstateras hurdan skjuts fordras för eleven och för vilken period. Som arbetsredskap för bedömning av skolvägens farlighet används systemet Koululiitu. Dessutom kan man använda även andra myndigheters utlåtanden, varvid bildningsnämnden på basis av utlåtandet fattar beslut om skolvägen är för farlig. Koululiitu-systemet ger inte gränsvärden för för farlig skolväg för hela skolvägens del för rutten Björknäsvägen - Hampasvägen - Karlbergsvägen - Överbyvägens hållplatser. Av den orsaken har centralen för bildningstjänster begärt ett utlåtande av polisen i Västra Nyland som grund för beviljande av skolskjuts. Polisinrättningen i Västra Nyland har gett sitt utlåtande och konstaterar följande: - Björknäsvägen och Hampasvägen är inte för farliga skolvägar trots plankorsningen över järnvägen på Hampasvägen. Trafikmängderna är små och vid järnvägen är det god sikt åt båda hållen. Dessutom finns det varningsljus, varningsljud och en bom vid korsningsstället. - Karlbergsvägen är inte en för farlig skolväg. Trafikmängderna är rätt små, vägen är rätt bred och trots kurvorna är sikten rätt god. Hastighetsbegränsningen är låg. - Det är tryggt att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens sida av vägen. - P.g.a. korsningen av vägen är det för farligt för elever i förskolan till elever på andra klassen att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Karlbergsvägens motsatta sida. Beredning: förvaltningschef Anu Karkinen e-post: fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi, och gsm Bilaga: Utlåtande från polisen i Västra Nyland Förslag Direktören för bildningsväsendet: Bildningsnämnden beslutar 1 På basis av utlåtandet som polisen i Västra Nyland givit är Björknäsvägen och Hampasvägen inte för farliga skolvägar och 2 Karlbergsvägen är inte en för farlig skolväg och 3 det är inte för farligt att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens sida av vägen och 4 det är för farligt för elever i förskolan till elever på andra klassen att gå till hållplatsen på Överbyvägen som är på Karlbergsvägens motsatta sida p.g.a. korsningen av vägen. Beslut Bildningsnämnden beslutade enligt förslaget. För kännedom Förvaltningschef Anu Karkinen Servicesekreterare Antti Fjällström GIS-ingenjör Rita Pihlaja för uppdatering av data i Koululiitu-systemet Besvärsanvisning Anvisning för yrkande på rättelse hos bildningsnämnden

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Allmänna principer för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever från läsåret Bildningsnämnden 43 I Kyrkslätt har sedan år 2004 ordnats morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten ordnas antingen genom att stöda serviceproducenter eller som kommunens egen verksamhet, då verksamheten lyder under rektorerna. Enligt instruktionen för bildningsväsendet beslutar bildningsnämnden om ärenden som gäller de båda språkgrupperna inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Ändring av helveckasplats i eftermiddagsvård till delveckasplats I Kyrkslätts kan man ansöka om att delta i verksamheten antingen hela veckan eller en del av veckan. Med en del av veckan avses fem timmar tre dagar i veckan (570 timmar per läsår) och med hel vecka avses fem timmar fem dagar i veckan (950 timmar per läsår). Vårdnadshavare har i flera fall haft behov av att ändra klubbplats från deltagande under hela veckan till deltagande under en del av veckan mitt i läsåret på grund av orsaker som gäller vårdnadshavarens arbete eller andra ekonomiska orsaker. I sådana fall har alternativet varit att endera avstå från klubbplatsen eller att betala avgiften för verksamhet hela veckan. Månadsavgiften för verksamhet hela veckan är beroende av klubben och för en del av veckan 60. Eftersom avgiftsskillnaden för helveckasplats och delveckasplats är betydande och eftersom ändringar i vårdnadshavarens arbete eller ekonomiska situation kan möjliggöra deltagande i delveckasverksamhet, beslutade bildningsnämnden vid sitt sammanträde att ifrågavarande ändringar är godtagbara skäl för att ändra klubbplatsen från helveckas- till delveckasplats mitt under verksamhetsperioden. Många växlingar från helveckasplats till delveckasplats mitt i läsåret skapar utmaningar för ordnande av verksamheten och gör att verksamheten som ordnas av antingen serviceproducenterna eller kommunen är ekonomiskt oförutsägbar. Nämnden har inte beslutat om ikaftträdelsetid för övergång från helveckasplats till delveckasplats. Vid uppsägning av klubbplats iakttas en månads uppsägningstid. Beredning: planerare Annika Rae, tfn , koordinator Annika Mickos, tfn fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Förslag Direktören för bildningsväsendet Bildningsnämnden beslutar

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Man ansöker skriftligt med ändrings-/uppsägningsblankett om byte av klubbplats från helveckas- till delveckasplats. Blanketten inlämnas till centralen för bildningstjänster. Ändringen träder i kraft efter en kalendermånad. Beslut Bildningsnämnden beslutade enling föslaget. För kännedom Besvärsanvisning

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2015 och redovisning över användningen av stipendierna år Bildningsnämnden 44 Konstnärsstipendier ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond är avsedda för i Kyrkslätt fast bosatta yrkeskonstnärer och personer som utför konstnärligt arbete och uppnått yrkesskicklighet, till begåvade konstutövare eller konststuderande från Kyrkslätt. Bildningsnämnden beslutar om beviljande av stipendierna i enlighet med statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fonds stadga (Fge ) och de av kommunstyrelsen godkända grunderna för beviljande (Kst bilaga 2/ ). Avsikten med konstnärsstipendierna är att förbättra möjligheterna för konstnärer i Kyrkslätt att arbeta med konst och utveckla den lokala kulturverksamheten. Stipendierna har kungjorts för ansökan i enlighet med beviljningsgrunderna genom en kungörelse och tidiningsannonser (i Västra Nyland och i Kirkkonummen Sanomat ) Anslag till förfogande år 2015 Det positiva verksamhetsbidraget från skötseln av Eriksgård överförs till kapitalet i statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond. Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde , Användning av fonder och testamentmedel som förvaltas av kommunen 2014 beslutat konstatera att från grundkapitalet i C.F. och Maria von Wahlbergs fond kan år ,57 euro av avkastningen från år 2014 användas som bidrag enligt 4 3 mom i fondens stadga. Beviljningsgrunder Enligt grunderna för beviljande är det möjligt att bevilja arbetsstipendier eller projektstipendier. Arbetsstipendiets belopp är högst 7000 euro/person/år. Arbetsstipendier kan beviljas för ett helt eller ett halvt år (hälften av årsstipendiet, ). Arbetsstipendiet kan beviljas för konstnärligt arbete och för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna eller för konststudier i hemlandet eller utomlands och för fortsatta studier inom branschen. Arbetsstipendium kan beviljas en yrkeskonstnär, en person med yrkesskicklighet som ägnar sig åt konstnärligt arbete, en begåvad konstutövare eller en konststuderande. Personen ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Projektstipendiets storlek har inte begränsats i bevillningsgrunderna. Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras. Projektstipendium kan beviljas för genomförande av en arbetsplan till en viss konstart, för ersättning av arbetskostnader, kostnader för framföranden och uppvisningar samt publicering, forskningsarbete inom konst samt för anskaffning av instrument eller anordningar samt konststudier. Projektstipendium kan beviljas en konstutövare, två eller flera konstutövare gemensamt eller en arbetsgrupp för ett projekt, dock inte föreningar. Stipendiemottagaren ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Stipendier kan också

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden beviljas en begåvad konstutövare eller konststuderande som är fast bosatt i Kyrkslätt. Med detta avses att personen före ansökningsårets början ska ha bott i Kyrkslätt i minst tre år utan avbrott. Inkomna ansökningar år 2015 Inom utsatt tid inkom ansökningar av 4 sökande, av vilka en var en arbetsgrupp. En sökande lämnade in två ansökningar. Alla sökande är stadigvarande bosatta i Kyrkslätt såsom förutsätts i villkoren. Sökande: Heli Kuhlberg, studerande närståendevårdare Konstart: Dockteater Ansökan: 7000, arbetsstipendium. Möjliggörande av dockteaterverksamhet i Kyrkslätt samt slutförande av studier. Sökande: Arja Puikkonen, författare (arbetsgrupp Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Konstart: Musik, Barnkultur Ansökan: 4500, projektstipendium, uruppförande vid Veikkola DADA:s 10-årsjubileum (komposition av Tapio Nevanlinna), kostnader för produktion av barnkonsert och konstverkstäder (Arja Puikkonen). Sökande: Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Konstart: Mediakonst / barnkultur Ansökan: 7000, arbetsstipendium. Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Sökande: Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Konstart: Mediakonst / barnkultur Ansökan: 1000, projektstipendium. Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Sökande: Tiina Tuulikki Juliet Strandberg, EM Konstart: Litteratur Ansökan: 7000, Kreativt skriftligt arbete och tryggande av arbetsmöjligheterna. Bedömning av ansökningarna Eftersom anslaget som delas ut år 2015 är mindre än arbetsstipendiet på 7000, kan inte så stora arbetsstipendier beviljas och därför inriktas också bedömningen på endast dem som ansökt om projektbidrag. Projektstipendium kan beviljas för - genomförande av en arbetsplan till en viss konstart, för ersättning av arbetskostnader, kostnader för framföranden och uppvisningar samt för forskningsarbete inom konst. Projekt som genomförs i Kyrkslätt prioriteras. - anskaffning av instrument eller anläggningar samt konststudier. Som motivering till förslaget har använts följande vid jämförelsen av stipendieansökningar: - sökandens yrkeskunskap (konstutbildning och konstnärligt arbete)

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/ Bildningsnämnden utveckling av olika konstarter i Kyrkslätt - diversifiering av konstutbudet i Kyrkslätt - arbetsplanernas aktualitet - arbetsplanernas genomförbarhet. Projektstipendier som föreslås och motiveringar för dem: 1 Arja Puikkonen, författare (arbetsgrupp Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Musik, Barnkultur Projektstipendium: 4500, projektstipendium. Uruppförande vid Veikkola DADA:s 10-årsjubileum (komposition av Tapio Nevanlinna), kostnader för produktion av barnkonsert och konstverkstäder (Arja Puikkonen). Förslag: 4500 Motivering: Sökande är yrkeskunniga, objektet är aktuellt och det genomförs i Kyrkslätt. Planen är realistisk och genomförbar, den utvecklar det lokala kulturutbudet och gör kulturutbudet riktat till barn mer mångsidigt. 2 Markus Renvall, Media/ mångkonstnär Mediakonst / barnkultur Projektstipendium: Medialek för genomförande av projektet i olika daghem samt för produktion av verk och koncept. Förslag: 1000 Motivering: Sökande är yrkeskunnig och projektet genomförs i Kyrkslätt. Planen är realistisk och genomförbar och den utvecklar Kyrkslättbarnens mediafärdigheter i daghemmen. Båda sökande har också tidigare konstnärsstipendier ur Statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond men det är inget hinder för beviljande av stipendium då man fått vederbörliga utredningar om användning av tidigare beviljade stipendier. Redogörelserna över användningen av tidigare beviljade stipendier , Puikkonen Arja och arbetsgrupp, Inspelning av en saga på skiva, översättning av sagan och beredning av uppträdanden på svenska i Kyrkslätt. Har förverkligats Inspelning av bok om sagan Haapanietty Metsän tyttö, parallellt på svenska Skogens dotter - aspens ande, dess uruppförande och framföranden i svenska daghem , 2 500, Hildén Ruth, Retrospektiv utställning Har förverkligats Utställning i Porkalasalen i Kyrkslätts huvudbibliotek , 3 500, Paulus, Jaana, Arbetsstipendium: Konstnärligt arbete, förberedelser inför kommande utställningar: Utställningar har förverkligats år 2012 i Oslo och Lahtis. 2013, 2500, Minnen från Florens arbetsgrupp / Puikkonen Puha, Minnen från Florens, sammanställning av material, resa, arbete, material- och andra kostnader, multimediaillustration och fotoutställning, föreställning i Kyrkslätt i samband med en konsert. Har förverkligats: Bildupptagningar i Florens, utställning och multimediaverk i samband med konsert som en del av Veikkola DADA

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE version 4.7 Irma Kettunen uppdaterad 28.8.2015 1 Innehållsförteckning 1. Syftet för jubileumsfonden för märkesåret för

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 6 september 2010 kl 19.00 Sammanträdesplats Eckerö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 29 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer