TAXOR Antagna av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19"

Transkript

1 TAXOR 2013

2 Taxor (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds kommuns offentliga kontroll inom Livsmedelsområdet 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 6 Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område 6 Taxa för åtgärder enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 7 Taxa för uppdragsverksamhet 7 Taxa för långtidsparkering 7 Taxa för torghandel 8 Taxa för upplåtelse av allmän plats 8 Taxor inom kommunbolagens verksamhetsområde. 9 Taxa för vatten och avlopp 9 Taxa för renhållning 10 Taxa för fjärrvärme 12 Taxa för elnät 13 Taxa för stadsnät 14 Taxor inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 15 Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 15 Taxa för äldre- och handikappomsorg 16 Taxa för hemsjukvård 17 Taxa för olika hjälpmedel 17 Taxa för resa med färdtjänst 18 Taxa för omhändertagande av avliden 19 Taxa för ersättning från dödsbo 19 Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel 19 Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt folkölstillsyn 19 Taxor inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.. 21 Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor 21 Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall 22 Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid 23

3 Taxor (37) Innehållsförteckning Sid Taxor inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde.. 25 Taxa för förskola och skolbarnomsorg 25 Taxa för musikskola 27 Avgift för förlorat busskort 27 Taxor in Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 28 Taxa för förskrivning av inkontinenshjälpmedel 28 Taxa för installation av eldstad 28 Taxa för sotning 29 Taxa för brandskyddskontroll 31 Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området 33 Avgift för registrering i tomtkö 34 Avgift för registrering av hyra kommunens fritidshus 34 Taxa för administrativa tjänster 34 Taxa för fiskehamnen 37

4 Taxor (37) Kommunens taxor och avgifter Kommunen upprättar varje höst en Mål- och budgetplan. Planen redovisar mål för kommunens verksamhet och hur verksamheten ska finansieras de kommande tre åren. Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna Föreliggande dokument redovisar översiktligt de kommunala taxor och avgifter som Kommunfullmäktige har fastställt för För utförligare information hänvisas till respektive verksamhet. Verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunbolagen Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kontakt Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Kustbostäder kundcenter Vård- och omsorgskontoret Kultur- och fritidskontoret Utbildningskontoret Kommunstyrelsens kontor Kommunallagen 8 kap, 3 b, 3 c, 5

5 Taxor (37) Taxa för plan- och byggärenden Taxan för plan- och byggärenden reglerar de avgifter som kommunen kan ta ut för bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskarta, utstakning av byggnader, lägeskontroll, nyttjande av kart- och GIS-information, mm. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen samt Plan- och bygglagen. Beräkning av taxa Sveriges kommuner och landsting har utarbetat ett förslag till plan- och bygglovstaxa som Oxelösunds kommun följer. Beskrivningen redovisas här sammanfattat. För en fullständig beskrivning hänvisas till bilaga 1. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av prisbasbeloppet samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs till en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen och den grundar sig på kommunens invånarantal. Denna faktor, N, är för Oxelösunds kommun 0,8. Taxa för kommunens kontroll inom livsmedelsområdet Denna taxa gäller avgifter för kommunens kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt gällande bestämmelser inom EU. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen, livsmedelslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, EG-förordningar. Beräkning av taxa o Kontrollavgift För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning betalas en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek är riskbaserad och bygger på Livsmedelsverkets beräkningsmodell av livsmedelsanläggningar samt beräkning av kontrollavgifter. o Timavgift Avgiften avgörs av den kontrolltid som en anläggning tilldelats, av faktiskt nedlagt kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut för faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som handläggare har använt för arbete med ärendet; inläsning, kontakt och samråd med parter, inspektion, provtagning, föredragning och beslut mm. o Registreringsavgift Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande 1 timmes kontrolltid. o Avgift för godkännande Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska betala en prövningsavgift. Avgift ska tas ut med ett belopp som motsvarar den berörda livsmedelsanläggningens årliga kontrollavgift. Timavgiften är 850 kr.

6 Taxor (37) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxan reglerar de avgifter som kommunen tar ut för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens område. Taxan berör bland annat natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen, miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Beräkning av taxa Avgiftens storlek avgörs av: o den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), eller o den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), eller o den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Timavgiften är 850 kr. Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område Taxan för åtgärder inom strålskyddslagens område reglerar avgifter för tillsyn av verksamhet där solarier ingår med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur. Taxa för åtgärder tas ut med stöd av kommunallagen och strålskyddslagen. Beräkning av taxa En årlig avgift tas ut enligt följande: a. 1-3 solbäddar 1 timme b. varje solbädd utöver 3 0,25 timme per bädd och år I den årliga avgiften ingår ett tillsynsbesök. För tillsynsbesök däröver debiteras timavgift. Timavgiften är 850 kr.

7 Taxor (37) Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Taxan reglerar avgift för undersökningar och åtgärder på fartyg som anlöper Oxelösunds hamn och där gällande tillstånd är på väg att gå ut. Taxan tas ut med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Beräkning av taxa o För inspektion av fartyg tas följande avgifter ut: o Fartyg med bruttodräktighet ton, ett belopp motsvarande 2 timmar o Fartyg med bruttodräktighet ton, ett belopp motsvarande 2,5 timmar o Fartyg med bruttodräktighet ton och däröver, ett belopp motsvarande 3 timmar o För övriga åtgärder debiteras timavgift. o Utanför ordinarie arbetstid tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie undersökningsavgift. Timavgiften är 850 kr Taxa för uppdragsverksamhet Taxan för uppdragsverksamhet reglerar avgift för tjänster av servicekaraktär, som vattenprovtagning, uthyrning av instrument och radonmätning mm. Taxa tas ut med stöd av kommunallagen. Beräkning av taxa Avgiftens storlek avgörs av den handläggningstid som åtgår för det aktuella ärendet. Timavgiften är 850 kr. Taxa för långtidsparkering Personbilar Personbil Personbil, inhägnad Avgift per månad 100 kr 200 kr Husvagnsplatser m kr Ca 21 m kr Ca 30 m kr

8 Taxor (37) Taxa för torghandel Torgplats, bredd 3 meter a) Avgift för varaktig upplåtelse: -Plats enbart för fredagshandel -Plats för handel måndag lördag -Plats för handel under fyra månader, måndag - lördag Avgift kr per år kr per år kr per tertial b) Avgift för tillfällig plats 200 kr per gång Taxa för upplåtelse av allmän plats Ändamål Annonspelare och affischtavla Skylttavlor och skyltvaror utanför butik Julgransförsäljning Cirkus, tivoli och liknande exklusive renhållning, el och VA Trottoarservering och liknande Minimiavgift Uppställningsplats för fasad- och takarbeten - upplag, bodar och liknande Avgift kr per år 500 kr per år 600 kr per säsong kr per dag 50:- kr/m 2 per säsong 500 kr per säsong 10 kr per m 2 / vecka Dock lägst 500 kr 5 kr per m 2 / vecka Dock Iägst 500 kr

9 Taxor (37) Taxa för vatten och avlopp Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska en fastighetsägare inom verksamhetsområdet erlägga en avgift för de vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom förbindelsepunkten. Taxan tas ut med stöd av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Beräkning av taxan Typhus A Avgift Grundavgift 2 132,39 kr Bostadsenhetsavgift 1 023,52 kr Rörlig avgift per m 3 16,68 kr/ m 3 per år 2 501,37 kr Summa 5 657,28 kr Kostnad/liter 0,0377 kr Typhus B Grundavgift Bostadsenhetsavgift/st summa Rörlig avgift per m3 per år Extra vattenmätare Summa kr/liter Avgift 2 132,39 kr 1 023,52 kr ,09 kr 16,68 kr/m ,58 kr 435,01 kr ,07 kr 0,0256 kr Fritidshus Enbart dricksvatten/sommar VA Inkl moms Grundavgift, kr/år 746,33 Bostadsenhetsavgift, Kr/st/år 153,52 Rörlig avgift, kr/m 3 8,23

10 Taxor (37) Taxa för renhållning Enligt miljöbalken får kommuner meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utförs genom kommunens försorg. Taxan tas ut med stöd av Miljöbalken kap Taxan är miljöstyrande. Den ska bidra till att styra mot de nationella målen och renhållningsordningen. Beräkning av taxan Taxan är uppbyggd med möjlighet att välja bland tre olika abonnemang. o Källsorterat avfall för behandling via Oxelö Energi: Kunden sorterar ut sitt komposterbara avfall, vilket hämtas och behandlas i Oxelö Energis regi. o Hemkompostering: Kunden komposterar själv allt komposterbart avfall enligt anvisningar från miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Tillstånd krävs från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. o Blandat hushållsavfall: Kunden sorterar inte ut sina komposterbara hushållssopor utan lämnar dem blandat med restavfallet. Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas abonnemanget blandade hushållssopor. Villaboende Grundavgift Betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per år 738 kr Källsorterat avfall Volym grönt/brunt kärl Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat matavfall (brunt kärl och bruna påsar) liter liter liter 960 kr 1419 kr 2123 kr Hemkompostering Volym kärl Avgift per år Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år. Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. 140 liter 240 liter 360 liter 574 kr 994 kr 1599 kr Blandat hushållsavfall Volym kärl Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. blandning av komposterbara och brännbara hushållssopor. 140 liter 240 liter 360 liter 1920 kr 2838 kr 4246 kr

11 Taxor (37) Flerfamiljsboende, verksamheter, samfälligheter Grundavgift Betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per år Lägenhet 607 kr Verksamhet kr Villa/radhus i samfällighet 738 kr Källsorterat restavfall (grönt kärl) Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. Hämtning 52 gånger per år. Säck 160 liter kr Säck 240 liter kr Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Kärl 660 liter kr Container 3 m kr Container 5 m kr Container 8 m kr Container 10 m kr Källsorterat matavfall (brunt kärl) Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat matavfall. Hämtning 52 gånger per år Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Blandat hushållsavfall Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av komposterbara och brännbara hushållssopor. Hämtning 52 gånger per år Säck 160 liter kr Säck 240 liter kr Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Kärl 660 liter kr Container 3 m kr Container 5 m kr Container 8 m kr Container 10 m kr

12 Taxor (37) Fritidsboende Grundavgift Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per säsong 615 kr källsorterat restavfall matavfall Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall och källsorterat matavfall. Gäller endast för fritidsboende med hämtning från och med april till och med oktober (20 hämtningstillfällen per år). Permanentboende betalar som villa. Land Skärgård Ej källsorterat avfall Avgift per år 690 kr 380 kr Dubbel avgift Latrin Basutbud om 3 kärl 660 kr Fler kärl, per styck 220 kr Taxa för fjärrvärme Småhus Företag och flerbostadshus Effekt intervaller 0 14 kw kw kw kw kW Fast avgift, kr/år Belopp inkl moms 1 923, , , , ,00 Effektavgift kr/år Belopp inkl moms 0,00 397,00 344,00 271,00 143,00 Energipris öre/kwh Belopp inkl moms 51,33 42,05 42,05 42,05 42,05 Serviceavtal Årsavgift Serviceavgift kr/år Belopp inkl moms 750,00 Förklaring: Småhus Priset på fjärrvärme är uppdelat på två delar. Fast del Det fasta priset delas upp och faktureras tillsammans med energipriset. Energi För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas energipriset per energienhet (kwh) Anslutningsavgift Leverantören har rätt att ta ut en anslutningsavgift vid tidpunkten för inkoppling av fjärrvärme. För småhus är priset kr inkl moms, kostnader för fjärrvärmecentral och montage tillkommer.

13 Taxor (37) Förklaring: Flerbostadshus och företag Priset på fjärrvärme är uppdelat på tre delar. Fast del Det fasta priset är uppdelat i tre grupper och faktureras tillsammans med energipriset, vilken grupp man hamnar i bestäms av den anslutna effekten. Effektavgift Effektavgiften är uppdelad i fyra grupper, vilken grupp man hamnar i bestäms av den anslutna effekten. Den anslutna Effekten (P-värdet) är redovisad på respektive kunds faktura. Årskostnaden är P-värdet x Effektavgiften Energi För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas energipriset per energienhet (kwh). Anslutningsavgift Anslutningsavgiften är individuell och baseras på anslutningskostnaden. Taxa för elnät Nättariff Abonnemangsavgift Huvudsäkring A 2013 exkl. moms Lägenhet Överföringsavgift Öre/kWh 8 Gatubelysning Överföringsavgift öre/kwh 32 Effekt LSP Fast avgift kr per år 5200 Abonnemangsavgift kr/kw/år 172 Högbelastningsavgift kr/kw/år 330 Överföringsavgift öre/kwh 8 Effekt HSP Fast avgift kr per år 7500 Abonnemangsavgift kr/kw/år 136 Högbelastningsavgift kr/kw/år 295 Överföringsavgift öre/kwh 6

14 Taxor (37) Taxa för stadsnät Kostnadsalternativ under 2013 för anslutning av villa/småhus/sommarstuga: 555 kr per mån i 36 månader Grävning och samtliga anslutningsarbeten. Uppkoppling med 100/10 Mbit under avtalsperioden kr Avgift den som utför egen grävning på egen fastighetsmark eller om det finns slang eller tomrör förberett för Stadsnätet kr Grävning och anslutningsarbeten. Viss återställning ingår i priset.

15 Taxor (37) Taxa enligt tobakslagen Avgift enligt denna taxa erlägges dels för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt tobakslagen dels för vård- och omsorgsnämndens kontrollverksamhet. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Beräkning av taxa För handläggning av anmälan enligt tobakslagen tas avgift ut med följande belopp: o Handläggning av anmälan av försäljning av tobak o Handläggning av anmälan av försäljning av tobak, inklusive ett tillsynsbesök. o Tillsyn enligt tobakslagen o Tillsyn i övrigt över näringsidkare som säljer tobaksvaror o Tillsyn/kontroll av både försäljning av tobak och nikotinläkemedel o Tillsyn enligt tobakslagen kombinerad med försäljning av öl klass II 655 kr/timme kr kr/år 655 kr/timme kr/år kr/år Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Vård- och omsorgsnämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften. Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel Avgift enligt denna taxa erlägges för vård- och omsorgsnämndens verksamhet enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med nikotinläkemedel. Beräkning av taxa För handläggning av anmälan enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel tas avgift ut med följande belopp. o Handläggning av anmälan gällande detaljhandelsförsäljning av nikotinläkemedel. o Tillsyn/kontroll av både försäljning av tobak och nikotinläkemedel o Kontroll i övrigt över näringsidkare som bedriver detaljhandelsförsäljning av nikotinläkemedel 655 kr/timme kr/år 655 kr/timme Om det finns särskilda skäl, för vård- och omsorgsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.

16 Taxor (37) Taxa för äldre- och handikappomsorg Hemtjänst i ordinärt boende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften 341 kr/timme. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan 2, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Insatser i dagverksamhet/korttidstillsyn För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet betalas ingen avgift. Endast kostnad för kost, eventuella förbrukningsartiklar och eventuell färdtjänstresa betalas. Insatser i korttidsboende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, är avgiften för varje boendedag 1/30 av maxtaxan. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Kostnader för kost och för eventuell tvätt tillkommer. När en person vistas i korttidsboende och väntar på plats i särskilt boende, betalas boendeavgift efter tre hela kalendermånader efter beslut om plats på särskilt boende. Boendeavgift kan också tas ut om personen inte har någon annan boendekostnad. Avgiften regleras genom SoL och är en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet per år, kr/månad 2013 För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. Insatser i familjehem/institution/bostad med särskild service För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL), regleras avgift enligt SoL 8 kap 5. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. Insatser i äldreboende/särskilt boende/gruppboende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften lika med det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Kostnad för kost och eventuella förbrukningsartiklar tillkommer. Om två personer som ej är gifta eller registrerade partners bor i samma rum erläggs istället för hyra en boendeavgift per person. Avgiften regleras genom SoL och är kr/månad. För insatser enligt LSS, betalas ingen avgift. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. 2 Maxtaxan (även kallad för högkostnadsskyddet) är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2013 är maxtaxan 1760 kr per månad.

17 Taxor (37) Taxa för individuella larm Egenavgiften för användare av individuella larm (nödsändare) för personer med demenssjukdom, som riskerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Taxa för trygghetslarm Egenavgiften för användare av trygghetslarm är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. En engångsavgift på 250 kr för installation tillkommer. Taxa för hemsjukvård För hembesök av distriktssjuksköterska är avgiften 156 kr/dag. För hembesök av sjukgymnast eller arbetsterapeut är avgiften 156 kr/besök. Avgift betalas från och med det år man fyller 20 år. Vid hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut hos personer inskrivna i hemsjukvård betalas ingen avgift. Även följande insatser befrias från avgifter: - Hälso- och sjukvårdspersonal som bistår biståndshandläggare vid besök - Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier - Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre - Behandling enligt smittskyddslagen Avgifterna samordnas med övriga avgifter. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Taxa för olika hjälpmedel Taxa för höftskyddsbyxor fastställs till en egenavgift på 104 kr/byxa. Taxa för ortoser, korsetter och kompressionshjälpmedel fastställs till en egenavgift som baserats på Landstingets avgifter:

18 Taxor (37) Individuellt utformade Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm 2 Tumortos eller åtgång mindre än 200 cm 2 Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm 2 Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm 2 Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm 2 Epicondylit bandage 106 kr 106 kr 1569kr 266 kr 372 kr 212 kr Prefabricerande mjuka standard modell Finger eller tumortos Fot Handledsortos Rygg, knä 106 kr 159 kr 266 kr 372 kr Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år kompressionsstrumpa eller ärm Par eller byxa Kompressionshandske 212 kr 425 kr 106 kr Taxa för enklare hjälpmedel fastställs till att vara lika med den kostnad, inklusive mervärdesskatt, som kommunen betalar enligt avtal med entreprenör. Taxa för resa med färdtjänst Kommunal färdtjänst Egenavgift för färdtjänst tas ut med 40 % av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kr och högst 50 kr per enkelresa inom kommunen och högst 100 kr per enkelresa 3 mil från bostaden över kommungränsen. Barn år betalar halv avgift. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift. Vid färdtjänstresa i annan kommun, högst 10 resor/år, är avgiften 40 % av den faktiska resekostnaden. Vid arbetsresor med färdtjänst inom eller utanför kommunen är kostnaden motsvarande den för busskort per månad.

19 Taxor (37) Riksfärdtjänst Vid resa med riksfärdtjänst skall den resande betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift. Taxa för omhändertagande av avliden Avgift för transport av avliden fastställs till att vara lika med den kostnad, inklusive mervärdesskatt, som kommunen betalar enligt avtal med entreprenör. Taxa för ersättning från dödsbo Dödsbo ska debiteras ersättning per timme för arbete enligt Ärvdabalken kapitel 18:2 och Begravningslagen kapitel 5:2 med 1% av prisbasbeloppet, 445 kr/timme. Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel Vård- och omsorgsnämnden får ta ut ersättning enligt de föreskrifter regeringen meddelar och i övrigt enligt kapitel 8 socialtjänstlagen. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt folkölstillsyn Taxan är samordnad med Nyköpings kommun då Oxelösunds kommun köper ett flertal handläggningstjänster därifrån. Ansökningsavgifter Nyansökningar/ägarskifte, stadigvarande tillstånd Nytt tillstånd p.g.a. ändrad drifts- eller bolagsform Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 % Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande) Tillfälliga tillstånd till allmänhet Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap Cateringtillstånd för slutna sällskap Gemensam serveringsyta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

20 Taxor (37) Avgifter för Kunskapsprov Kunskapsprov ingår i avgiften vid en ansökan. Vid genomförande av kunskapsprov utanför en ansökan tillkommer en avgift enligt nedanstående. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap Tillstånd för pausservering Tillstånd för provsmakning kr kr 800 kr 800 kr 600 kr 600 kr 600 kr Fasta tillsynsavgifter Stadigvarande tillstånd, allmänhet Stadigvarande tillstånd, slutet sällskap Trafikservering Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport Påminnelseavgift Öl klass II, (Folköl) kr kr kr kr 500 kr kr Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor Avgiftsklass Alkoholomsättning, kr Avgift Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Därefter sker en ökning med kr i avgift per kr i omsättning.

21 Taxor (37) Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor Taxan avser hyra av gräsplaner och löparbanor på Ramdalens idrottsplats för föreningar och privatpersoner. Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder anläggningen kostnadsfritt. Beräkning av taxan Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner. Fotboll 11-mannalag på konstgräs Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 60 kr 250 kr med elbelysning per timme 90 kr 350 kr Externa föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 500 kr 500 kr med elbelysning per timme 700 kr 700 kr 5-7-mannalag/halvplan på konstgräs Interna föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 50 kr med elbelysning per timme 60 kr Externa föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 300 kr med elbelysning per timme 450 kr 11-mannalag på naturgräs Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr 105 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 415 kr 415 kr 5-7-mannalag/halvplan på naturgräs Interna föreningar och liknande grupper per timme 30 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 250 kr Löparbanor Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 100 kr Övriga arrangemang på idrottsplatsen per timme 220 kr

22 Taxor (37) Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall Taxan avser hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall för föreningar och privatpersoner. Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder anläggningarna kostnadsfritt. Beräkning av taxan Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner. Sporthallar, Ramdalen och Brevik Träning Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr 200 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 65 kr 220 kr Arrangemang/Match Föreningar och liknande grupper per timme 65 kr 220 kr För Breviks sporthall kan ev en städavgift på 300 kr tillkomma Arrangemang företag per timme 700 kr Gymnastikhallar, Peterslund, Stenvik, D-skolan Träning/arrangemang Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 30 kr 75 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 50 kr 100 kr Arrangemang privatpersoner per timme 200 kr Simhallen Träning per bana Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 20 kr 50 kr Arrangemang, stora bassängen 510 kr

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

TAXOR 2012. Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-09 och 2011-12-14

TAXOR 2012. Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-09 och 2011-12-14 TAXOR 2012 Antagna av kommunfullmäktige och Taxor 2012 2 (38) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Taxa för plan- och

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande

Sofia Jarl (C) ordförande Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-21 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun

Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.1.2 Antagen av kommunfullmäktige 264/02, 101/03, 172/03 Reviderad av bun 43/11 Redaktionella ändringar av barn- och utbildning 2011-12-15 Reviderad kf 160/14 Skolbarnsomsorgsverksamheten

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen,

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Reviderad 2012-11-30 1 Ansökan Senast 4 månader innan platsbehov

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, 59 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 1 (6) Sociala nämndernas stab Urban Soneryd Telefon: 021-39 11 27 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Individ- och familjenämnden Delges Kommunstyrelsen Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt

Läs mer