TAXOR Antagna av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19"

Transkript

1 TAXOR 2013

2 Taxor (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds kommuns offentliga kontroll inom Livsmedelsområdet 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 6 Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område 6 Taxa för åtgärder enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 7 Taxa för uppdragsverksamhet 7 Taxa för långtidsparkering 7 Taxa för torghandel 8 Taxa för upplåtelse av allmän plats 8 Taxor inom kommunbolagens verksamhetsområde. 9 Taxa för vatten och avlopp 9 Taxa för renhållning 10 Taxa för fjärrvärme 12 Taxa för elnät 13 Taxa för stadsnät 14 Taxor inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 15 Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 15 Taxa för äldre- och handikappomsorg 16 Taxa för hemsjukvård 17 Taxa för olika hjälpmedel 17 Taxa för resa med färdtjänst 18 Taxa för omhändertagande av avliden 19 Taxa för ersättning från dödsbo 19 Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel 19 Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt folkölstillsyn 19 Taxor inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.. 21 Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor 21 Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall 22 Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid 23

3 Taxor (37) Innehållsförteckning Sid Taxor inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde.. 25 Taxa för förskola och skolbarnomsorg 25 Taxa för musikskola 27 Avgift för förlorat busskort 27 Taxor in Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 28 Taxa för förskrivning av inkontinenshjälpmedel 28 Taxa för installation av eldstad 28 Taxa för sotning 29 Taxa för brandskyddskontroll 31 Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området 33 Avgift för registrering i tomtkö 34 Avgift för registrering av hyra kommunens fritidshus 34 Taxa för administrativa tjänster 34 Taxa för fiskehamnen 37

4 Taxor (37) Kommunens taxor och avgifter Kommunen upprättar varje höst en Mål- och budgetplan. Planen redovisar mål för kommunens verksamhet och hur verksamheten ska finansieras de kommande tre åren. Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna Föreliggande dokument redovisar översiktligt de kommunala taxor och avgifter som Kommunfullmäktige har fastställt för För utförligare information hänvisas till respektive verksamhet. Verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunbolagen Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kontakt Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Kustbostäder kundcenter Vård- och omsorgskontoret Kultur- och fritidskontoret Utbildningskontoret Kommunstyrelsens kontor Kommunallagen 8 kap, 3 b, 3 c, 5

5 Taxor (37) Taxa för plan- och byggärenden Taxan för plan- och byggärenden reglerar de avgifter som kommunen kan ta ut för bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskarta, utstakning av byggnader, lägeskontroll, nyttjande av kart- och GIS-information, mm. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen samt Plan- och bygglagen. Beräkning av taxa Sveriges kommuner och landsting har utarbetat ett förslag till plan- och bygglovstaxa som Oxelösunds kommun följer. Beskrivningen redovisas här sammanfattat. För en fullständig beskrivning hänvisas till bilaga 1. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av prisbasbeloppet samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs till en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen och den grundar sig på kommunens invånarantal. Denna faktor, N, är för Oxelösunds kommun 0,8. Taxa för kommunens kontroll inom livsmedelsområdet Denna taxa gäller avgifter för kommunens kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt gällande bestämmelser inom EU. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen, livsmedelslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, EG-förordningar. Beräkning av taxa o Kontrollavgift För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning betalas en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek är riskbaserad och bygger på Livsmedelsverkets beräkningsmodell av livsmedelsanläggningar samt beräkning av kontrollavgifter. o Timavgift Avgiften avgörs av den kontrolltid som en anläggning tilldelats, av faktiskt nedlagt kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut för faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som handläggare har använt för arbete med ärendet; inläsning, kontakt och samråd med parter, inspektion, provtagning, föredragning och beslut mm. o Registreringsavgift Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande 1 timmes kontrolltid. o Avgift för godkännande Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska betala en prövningsavgift. Avgift ska tas ut med ett belopp som motsvarar den berörda livsmedelsanläggningens årliga kontrollavgift. Timavgiften är 850 kr.

6 Taxor (37) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxan reglerar de avgifter som kommunen tar ut för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens område. Taxan berör bland annat natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen, miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Beräkning av taxa Avgiftens storlek avgörs av: o den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), eller o den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), eller o den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Timavgiften är 850 kr. Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område Taxan för åtgärder inom strålskyddslagens område reglerar avgifter för tillsyn av verksamhet där solarier ingår med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur. Taxa för åtgärder tas ut med stöd av kommunallagen och strålskyddslagen. Beräkning av taxa En årlig avgift tas ut enligt följande: a. 1-3 solbäddar 1 timme b. varje solbädd utöver 3 0,25 timme per bädd och år I den årliga avgiften ingår ett tillsynsbesök. För tillsynsbesök däröver debiteras timavgift. Timavgiften är 850 kr.

7 Taxor (37) Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Taxan reglerar avgift för undersökningar och åtgärder på fartyg som anlöper Oxelösunds hamn och där gällande tillstånd är på väg att gå ut. Taxan tas ut med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Beräkning av taxa o För inspektion av fartyg tas följande avgifter ut: o Fartyg med bruttodräktighet ton, ett belopp motsvarande 2 timmar o Fartyg med bruttodräktighet ton, ett belopp motsvarande 2,5 timmar o Fartyg med bruttodräktighet ton och däröver, ett belopp motsvarande 3 timmar o För övriga åtgärder debiteras timavgift. o Utanför ordinarie arbetstid tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie undersökningsavgift. Timavgiften är 850 kr Taxa för uppdragsverksamhet Taxan för uppdragsverksamhet reglerar avgift för tjänster av servicekaraktär, som vattenprovtagning, uthyrning av instrument och radonmätning mm. Taxa tas ut med stöd av kommunallagen. Beräkning av taxa Avgiftens storlek avgörs av den handläggningstid som åtgår för det aktuella ärendet. Timavgiften är 850 kr. Taxa för långtidsparkering Personbilar Personbil Personbil, inhägnad Avgift per månad 100 kr 200 kr Husvagnsplatser m kr Ca 21 m kr Ca 30 m kr

8 Taxor (37) Taxa för torghandel Torgplats, bredd 3 meter a) Avgift för varaktig upplåtelse: -Plats enbart för fredagshandel -Plats för handel måndag lördag -Plats för handel under fyra månader, måndag - lördag Avgift kr per år kr per år kr per tertial b) Avgift för tillfällig plats 200 kr per gång Taxa för upplåtelse av allmän plats Ändamål Annonspelare och affischtavla Skylttavlor och skyltvaror utanför butik Julgransförsäljning Cirkus, tivoli och liknande exklusive renhållning, el och VA Trottoarservering och liknande Minimiavgift Uppställningsplats för fasad- och takarbeten - upplag, bodar och liknande Avgift kr per år 500 kr per år 600 kr per säsong kr per dag 50:- kr/m 2 per säsong 500 kr per säsong 10 kr per m 2 / vecka Dock lägst 500 kr 5 kr per m 2 / vecka Dock Iägst 500 kr

9 Taxor (37) Taxa för vatten och avlopp Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska en fastighetsägare inom verksamhetsområdet erlägga en avgift för de vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom förbindelsepunkten. Taxan tas ut med stöd av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Beräkning av taxan Typhus A Avgift Grundavgift 2 132,39 kr Bostadsenhetsavgift 1 023,52 kr Rörlig avgift per m 3 16,68 kr/ m 3 per år 2 501,37 kr Summa 5 657,28 kr Kostnad/liter 0,0377 kr Typhus B Grundavgift Bostadsenhetsavgift/st summa Rörlig avgift per m3 per år Extra vattenmätare Summa kr/liter Avgift 2 132,39 kr 1 023,52 kr ,09 kr 16,68 kr/m ,58 kr 435,01 kr ,07 kr 0,0256 kr Fritidshus Enbart dricksvatten/sommar VA Inkl moms Grundavgift, kr/år 746,33 Bostadsenhetsavgift, Kr/st/år 153,52 Rörlig avgift, kr/m 3 8,23

10 Taxor (37) Taxa för renhållning Enligt miljöbalken får kommuner meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utförs genom kommunens försorg. Taxan tas ut med stöd av Miljöbalken kap Taxan är miljöstyrande. Den ska bidra till att styra mot de nationella målen och renhållningsordningen. Beräkning av taxan Taxan är uppbyggd med möjlighet att välja bland tre olika abonnemang. o Källsorterat avfall för behandling via Oxelö Energi: Kunden sorterar ut sitt komposterbara avfall, vilket hämtas och behandlas i Oxelö Energis regi. o Hemkompostering: Kunden komposterar själv allt komposterbart avfall enligt anvisningar från miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Tillstånd krävs från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. o Blandat hushållsavfall: Kunden sorterar inte ut sina komposterbara hushållssopor utan lämnar dem blandat med restavfallet. Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas abonnemanget blandade hushållssopor. Villaboende Grundavgift Betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per år 738 kr Källsorterat avfall Volym grönt/brunt kärl Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat matavfall (brunt kärl och bruna påsar) liter liter liter 960 kr 1419 kr 2123 kr Hemkompostering Volym kärl Avgift per år Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år. Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. 140 liter 240 liter 360 liter 574 kr 994 kr 1599 kr Blandat hushållsavfall Volym kärl Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. blandning av komposterbara och brännbara hushållssopor. 140 liter 240 liter 360 liter 1920 kr 2838 kr 4246 kr

11 Taxor (37) Flerfamiljsboende, verksamheter, samfälligheter Grundavgift Betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per år Lägenhet 607 kr Verksamhet kr Villa/radhus i samfällighet 738 kr Källsorterat restavfall (grönt kärl) Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. Hämtning 52 gånger per år. Säck 160 liter kr Säck 240 liter kr Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Kärl 660 liter kr Container 3 m kr Container 5 m kr Container 8 m kr Container 10 m kr Källsorterat matavfall (brunt kärl) Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat matavfall. Hämtning 52 gånger per år Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Blandat hushållsavfall Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av komposterbara och brännbara hushållssopor. Hämtning 52 gånger per år Säck 160 liter kr Säck 240 liter kr Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Kärl 660 liter kr Container 3 m kr Container 5 m kr Container 8 m kr Container 10 m kr

12 Taxor (37) Fritidsboende Grundavgift Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per säsong 615 kr källsorterat restavfall matavfall Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall och källsorterat matavfall. Gäller endast för fritidsboende med hämtning från och med april till och med oktober (20 hämtningstillfällen per år). Permanentboende betalar som villa. Land Skärgård Ej källsorterat avfall Avgift per år 690 kr 380 kr Dubbel avgift Latrin Basutbud om 3 kärl 660 kr Fler kärl, per styck 220 kr Taxa för fjärrvärme Småhus Företag och flerbostadshus Effekt intervaller 0 14 kw kw kw kw kW Fast avgift, kr/år Belopp inkl moms 1 923, , , , ,00 Effektavgift kr/år Belopp inkl moms 0,00 397,00 344,00 271,00 143,00 Energipris öre/kwh Belopp inkl moms 51,33 42,05 42,05 42,05 42,05 Serviceavtal Årsavgift Serviceavgift kr/år Belopp inkl moms 750,00 Förklaring: Småhus Priset på fjärrvärme är uppdelat på två delar. Fast del Det fasta priset delas upp och faktureras tillsammans med energipriset. Energi För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas energipriset per energienhet (kwh) Anslutningsavgift Leverantören har rätt att ta ut en anslutningsavgift vid tidpunkten för inkoppling av fjärrvärme. För småhus är priset kr inkl moms, kostnader för fjärrvärmecentral och montage tillkommer.

13 Taxor (37) Förklaring: Flerbostadshus och företag Priset på fjärrvärme är uppdelat på tre delar. Fast del Det fasta priset är uppdelat i tre grupper och faktureras tillsammans med energipriset, vilken grupp man hamnar i bestäms av den anslutna effekten. Effektavgift Effektavgiften är uppdelad i fyra grupper, vilken grupp man hamnar i bestäms av den anslutna effekten. Den anslutna Effekten (P-värdet) är redovisad på respektive kunds faktura. Årskostnaden är P-värdet x Effektavgiften Energi För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas energipriset per energienhet (kwh). Anslutningsavgift Anslutningsavgiften är individuell och baseras på anslutningskostnaden. Taxa för elnät Nättariff Abonnemangsavgift Huvudsäkring A 2013 exkl. moms Lägenhet Överföringsavgift Öre/kWh 8 Gatubelysning Överföringsavgift öre/kwh 32 Effekt LSP Fast avgift kr per år 5200 Abonnemangsavgift kr/kw/år 172 Högbelastningsavgift kr/kw/år 330 Överföringsavgift öre/kwh 8 Effekt HSP Fast avgift kr per år 7500 Abonnemangsavgift kr/kw/år 136 Högbelastningsavgift kr/kw/år 295 Överföringsavgift öre/kwh 6

14 Taxor (37) Taxa för stadsnät Kostnadsalternativ under 2013 för anslutning av villa/småhus/sommarstuga: 555 kr per mån i 36 månader Grävning och samtliga anslutningsarbeten. Uppkoppling med 100/10 Mbit under avtalsperioden kr Avgift den som utför egen grävning på egen fastighetsmark eller om det finns slang eller tomrör förberett för Stadsnätet kr Grävning och anslutningsarbeten. Viss återställning ingår i priset.

15 Taxor (37) Taxa enligt tobakslagen Avgift enligt denna taxa erlägges dels för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt tobakslagen dels för vård- och omsorgsnämndens kontrollverksamhet. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Beräkning av taxa För handläggning av anmälan enligt tobakslagen tas avgift ut med följande belopp: o Handläggning av anmälan av försäljning av tobak o Handläggning av anmälan av försäljning av tobak, inklusive ett tillsynsbesök. o Tillsyn enligt tobakslagen o Tillsyn i övrigt över näringsidkare som säljer tobaksvaror o Tillsyn/kontroll av både försäljning av tobak och nikotinläkemedel o Tillsyn enligt tobakslagen kombinerad med försäljning av öl klass II 655 kr/timme kr kr/år 655 kr/timme kr/år kr/år Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Vård- och omsorgsnämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften. Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel Avgift enligt denna taxa erlägges för vård- och omsorgsnämndens verksamhet enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med nikotinläkemedel. Beräkning av taxa För handläggning av anmälan enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel tas avgift ut med följande belopp. o Handläggning av anmälan gällande detaljhandelsförsäljning av nikotinläkemedel. o Tillsyn/kontroll av både försäljning av tobak och nikotinläkemedel o Kontroll i övrigt över näringsidkare som bedriver detaljhandelsförsäljning av nikotinläkemedel 655 kr/timme kr/år 655 kr/timme Om det finns särskilda skäl, för vård- och omsorgsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.

16 Taxor (37) Taxa för äldre- och handikappomsorg Hemtjänst i ordinärt boende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften 341 kr/timme. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan 2, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Insatser i dagverksamhet/korttidstillsyn För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet betalas ingen avgift. Endast kostnad för kost, eventuella förbrukningsartiklar och eventuell färdtjänstresa betalas. Insatser i korttidsboende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, är avgiften för varje boendedag 1/30 av maxtaxan. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Kostnader för kost och för eventuell tvätt tillkommer. När en person vistas i korttidsboende och väntar på plats i särskilt boende, betalas boendeavgift efter tre hela kalendermånader efter beslut om plats på särskilt boende. Boendeavgift kan också tas ut om personen inte har någon annan boendekostnad. Avgiften regleras genom SoL och är en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet per år, kr/månad 2013 För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. Insatser i familjehem/institution/bostad med särskild service För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL), regleras avgift enligt SoL 8 kap 5. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. Insatser i äldreboende/särskilt boende/gruppboende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften lika med det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Kostnad för kost och eventuella förbrukningsartiklar tillkommer. Om två personer som ej är gifta eller registrerade partners bor i samma rum erläggs istället för hyra en boendeavgift per person. Avgiften regleras genom SoL och är kr/månad. För insatser enligt LSS, betalas ingen avgift. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. 2 Maxtaxan (även kallad för högkostnadsskyddet) är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2013 är maxtaxan 1760 kr per månad.

17 Taxor (37) Taxa för individuella larm Egenavgiften för användare av individuella larm (nödsändare) för personer med demenssjukdom, som riskerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Taxa för trygghetslarm Egenavgiften för användare av trygghetslarm är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. En engångsavgift på 250 kr för installation tillkommer. Taxa för hemsjukvård För hembesök av distriktssjuksköterska är avgiften 156 kr/dag. För hembesök av sjukgymnast eller arbetsterapeut är avgiften 156 kr/besök. Avgift betalas från och med det år man fyller 20 år. Vid hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut hos personer inskrivna i hemsjukvård betalas ingen avgift. Även följande insatser befrias från avgifter: - Hälso- och sjukvårdspersonal som bistår biståndshandläggare vid besök - Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier - Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre - Behandling enligt smittskyddslagen Avgifterna samordnas med övriga avgifter. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Taxa för olika hjälpmedel Taxa för höftskyddsbyxor fastställs till en egenavgift på 104 kr/byxa. Taxa för ortoser, korsetter och kompressionshjälpmedel fastställs till en egenavgift som baserats på Landstingets avgifter:

18 Taxor (37) Individuellt utformade Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm 2 Tumortos eller åtgång mindre än 200 cm 2 Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm 2 Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm 2 Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm 2 Epicondylit bandage 106 kr 106 kr 1569kr 266 kr 372 kr 212 kr Prefabricerande mjuka standard modell Finger eller tumortos Fot Handledsortos Rygg, knä 106 kr 159 kr 266 kr 372 kr Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år kompressionsstrumpa eller ärm Par eller byxa Kompressionshandske 212 kr 425 kr 106 kr Taxa för enklare hjälpmedel fastställs till att vara lika med den kostnad, inklusive mervärdesskatt, som kommunen betalar enligt avtal med entreprenör. Taxa för resa med färdtjänst Kommunal färdtjänst Egenavgift för färdtjänst tas ut med 40 % av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kr och högst 50 kr per enkelresa inom kommunen och högst 100 kr per enkelresa 3 mil från bostaden över kommungränsen. Barn år betalar halv avgift. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift. Vid färdtjänstresa i annan kommun, högst 10 resor/år, är avgiften 40 % av den faktiska resekostnaden. Vid arbetsresor med färdtjänst inom eller utanför kommunen är kostnaden motsvarande den för busskort per månad.

19 Taxor (37) Riksfärdtjänst Vid resa med riksfärdtjänst skall den resande betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift. Taxa för omhändertagande av avliden Avgift för transport av avliden fastställs till att vara lika med den kostnad, inklusive mervärdesskatt, som kommunen betalar enligt avtal med entreprenör. Taxa för ersättning från dödsbo Dödsbo ska debiteras ersättning per timme för arbete enligt Ärvdabalken kapitel 18:2 och Begravningslagen kapitel 5:2 med 1% av prisbasbeloppet, 445 kr/timme. Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel Vård- och omsorgsnämnden får ta ut ersättning enligt de föreskrifter regeringen meddelar och i övrigt enligt kapitel 8 socialtjänstlagen. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt folkölstillsyn Taxan är samordnad med Nyköpings kommun då Oxelösunds kommun köper ett flertal handläggningstjänster därifrån. Ansökningsavgifter Nyansökningar/ägarskifte, stadigvarande tillstånd Nytt tillstånd p.g.a. ändrad drifts- eller bolagsform Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 % Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande) Tillfälliga tillstånd till allmänhet Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap Cateringtillstånd för slutna sällskap Gemensam serveringsyta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

20 Taxor (37) Avgifter för Kunskapsprov Kunskapsprov ingår i avgiften vid en ansökan. Vid genomförande av kunskapsprov utanför en ansökan tillkommer en avgift enligt nedanstående. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap Tillstånd för pausservering Tillstånd för provsmakning kr kr 800 kr 800 kr 600 kr 600 kr 600 kr Fasta tillsynsavgifter Stadigvarande tillstånd, allmänhet Stadigvarande tillstånd, slutet sällskap Trafikservering Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport Påminnelseavgift Öl klass II, (Folköl) kr kr kr kr 500 kr kr Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor Avgiftsklass Alkoholomsättning, kr Avgift Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Därefter sker en ökning med kr i avgift per kr i omsättning.

21 Taxor (37) Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor Taxan avser hyra av gräsplaner och löparbanor på Ramdalens idrottsplats för föreningar och privatpersoner. Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder anläggningen kostnadsfritt. Beräkning av taxan Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner. Fotboll 11-mannalag på konstgräs Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 60 kr 250 kr med elbelysning per timme 90 kr 350 kr Externa föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 500 kr 500 kr med elbelysning per timme 700 kr 700 kr 5-7-mannalag/halvplan på konstgräs Interna föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 50 kr med elbelysning per timme 60 kr Externa föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 300 kr med elbelysning per timme 450 kr 11-mannalag på naturgräs Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr 105 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 415 kr 415 kr 5-7-mannalag/halvplan på naturgräs Interna föreningar och liknande grupper per timme 30 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 250 kr Löparbanor Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 100 kr Övriga arrangemang på idrottsplatsen per timme 220 kr

22 Taxor (37) Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall Taxan avser hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall för föreningar och privatpersoner. Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder anläggningarna kostnadsfritt. Beräkning av taxan Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner. Sporthallar, Ramdalen och Brevik Träning Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr 200 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 65 kr 220 kr Arrangemang/Match Föreningar och liknande grupper per timme 65 kr 220 kr För Breviks sporthall kan ev en städavgift på 300 kr tillkomma Arrangemang företag per timme 700 kr Gymnastikhallar, Peterslund, Stenvik, D-skolan Träning/arrangemang Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 30 kr 75 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 50 kr 100 kr Arrangemang privatpersoner per timme 200 kr Simhallen Träning per bana Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 20 kr 50 kr Arrangemang, stora bassängen 510 kr

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Taxor och avgifter 2008 1 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden... 2 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder... 2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg 1 Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2014-06-18, 70, Dnr KS 2014/118 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING...

AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialutskottet AVLÖSARSERVICE INOM HEMTJÄNSTEN... 2 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE ANSTÄLLNING AV PERSONLIG ASSISTENT MED STÖD AV LSS, PAN-ANSTÄLLNING... 3 ALLMÄNNA RIKTLINJER AVSEENDE

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll... 1 1. Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer