TAXOR Antagna av Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXOR 2013. Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-19"

Transkript

1 TAXOR 2013

2 Taxor (37) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 5 Taxa för plan- och byggärenden 5 Taxa för Oxelösunds kommuns offentliga kontroll inom Livsmedelsområdet 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 6 Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område 6 Taxa för åtgärder enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 7 Taxa för uppdragsverksamhet 7 Taxa för långtidsparkering 7 Taxa för torghandel 8 Taxa för upplåtelse av allmän plats 8 Taxor inom kommunbolagens verksamhetsområde. 9 Taxa för vatten och avlopp 9 Taxa för renhållning 10 Taxa för fjärrvärme 12 Taxa för elnät 13 Taxa för stadsnät 14 Taxor inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 15 Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 15 Taxa för äldre- och handikappomsorg 16 Taxa för hemsjukvård 17 Taxa för olika hjälpmedel 17 Taxa för resa med färdtjänst 18 Taxa för omhändertagande av avliden 19 Taxa för ersättning från dödsbo 19 Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel 19 Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt folkölstillsyn 19 Taxor inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.. 21 Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor 21 Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall 22 Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid 23

3 Taxor (37) Innehållsförteckning Sid Taxor inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde.. 25 Taxa för förskola och skolbarnomsorg 25 Taxa för musikskola 27 Avgift för förlorat busskort 27 Taxor in Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 28 Taxa för förskrivning av inkontinenshjälpmedel 28 Taxa för installation av eldstad 28 Taxa för sotning 29 Taxa för brandskyddskontroll 31 Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området 33 Avgift för registrering i tomtkö 34 Avgift för registrering av hyra kommunens fritidshus 34 Taxa för administrativa tjänster 34 Taxa för fiskehamnen 37

4 Taxor (37) Kommunens taxor och avgifter Kommunen upprättar varje höst en Mål- och budgetplan. Planen redovisar mål för kommunens verksamhet och hur verksamheten ska finansieras de kommande tre åren. Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna Föreliggande dokument redovisar översiktligt de kommunala taxor och avgifter som Kommunfullmäktige har fastställt för För utförligare information hänvisas till respektive verksamhet. Verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunbolagen Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kontakt Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Kustbostäder kundcenter Vård- och omsorgskontoret Kultur- och fritidskontoret Utbildningskontoret Kommunstyrelsens kontor Kommunallagen 8 kap, 3 b, 3 c, 5

5 Taxor (37) Taxa för plan- och byggärenden Taxan för plan- och byggärenden reglerar de avgifter som kommunen kan ta ut för bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskarta, utstakning av byggnader, lägeskontroll, nyttjande av kart- och GIS-information, mm. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen samt Plan- och bygglagen. Beräkning av taxa Sveriges kommuner och landsting har utarbetat ett förslag till plan- och bygglovstaxa som Oxelösunds kommun följer. Beskrivningen redovisas här sammanfattat. För en fullständig beskrivning hänvisas till bilaga 1. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av prisbasbeloppet samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver läggs till en justeringsfaktor i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen och den grundar sig på kommunens invånarantal. Denna faktor, N, är för Oxelösunds kommun 0,8. Taxa för kommunens kontroll inom livsmedelsområdet Denna taxa gäller avgifter för kommunens kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt gällande bestämmelser inom EU. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen, livsmedelslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, EG-förordningar. Beräkning av taxa o Kontrollavgift För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning betalas en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek är riskbaserad och bygger på Livsmedelsverkets beräkningsmodell av livsmedelsanläggningar samt beräkning av kontrollavgifter. o Timavgift Avgiften avgörs av den kontrolltid som en anläggning tilldelats, av faktiskt nedlagt kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut för faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som handläggare har använt för arbete med ärendet; inläsning, kontakt och samråd med parter, inspektion, provtagning, föredragning och beslut mm. o Registreringsavgift Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande 1 timmes kontrolltid. o Avgift för godkännande Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska betala en prövningsavgift. Avgift ska tas ut med ett belopp som motsvarar den berörda livsmedelsanläggningens årliga kontrollavgift. Timavgiften är 850 kr.

6 Taxor (37) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxan reglerar de avgifter som kommunen tar ut för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, enligt bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens område. Taxan berör bland annat natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar. Taxan tas ut med stöd av Kommunallagen, miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Beräkning av taxa Avgiftens storlek avgörs av: o den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), eller o den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), eller o den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Timavgiften är 850 kr. Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område Taxan för åtgärder inom strålskyddslagens område reglerar avgifter för tillsyn av verksamhet där solarier ingår med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur. Taxa för åtgärder tas ut med stöd av kommunallagen och strålskyddslagen. Beräkning av taxa En årlig avgift tas ut enligt följande: a. 1-3 solbäddar 1 timme b. varje solbädd utöver 3 0,25 timme per bädd och år I den årliga avgiften ingår ett tillsynsbesök. För tillsynsbesök däröver debiteras timavgift. Timavgiften är 850 kr.

7 Taxor (37) Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Taxan reglerar avgift för undersökningar och åtgärder på fartyg som anlöper Oxelösunds hamn och där gällande tillstånd är på väg att gå ut. Taxan tas ut med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Beräkning av taxa o För inspektion av fartyg tas följande avgifter ut: o Fartyg med bruttodräktighet ton, ett belopp motsvarande 2 timmar o Fartyg med bruttodräktighet ton, ett belopp motsvarande 2,5 timmar o Fartyg med bruttodräktighet ton och däröver, ett belopp motsvarande 3 timmar o För övriga åtgärder debiteras timavgift. o Utanför ordinarie arbetstid tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie undersökningsavgift. Timavgiften är 850 kr Taxa för uppdragsverksamhet Taxan för uppdragsverksamhet reglerar avgift för tjänster av servicekaraktär, som vattenprovtagning, uthyrning av instrument och radonmätning mm. Taxa tas ut med stöd av kommunallagen. Beräkning av taxa Avgiftens storlek avgörs av den handläggningstid som åtgår för det aktuella ärendet. Timavgiften är 850 kr. Taxa för långtidsparkering Personbilar Personbil Personbil, inhägnad Avgift per månad 100 kr 200 kr Husvagnsplatser m kr Ca 21 m kr Ca 30 m kr

8 Taxor (37) Taxa för torghandel Torgplats, bredd 3 meter a) Avgift för varaktig upplåtelse: -Plats enbart för fredagshandel -Plats för handel måndag lördag -Plats för handel under fyra månader, måndag - lördag Avgift kr per år kr per år kr per tertial b) Avgift för tillfällig plats 200 kr per gång Taxa för upplåtelse av allmän plats Ändamål Annonspelare och affischtavla Skylttavlor och skyltvaror utanför butik Julgransförsäljning Cirkus, tivoli och liknande exklusive renhållning, el och VA Trottoarservering och liknande Minimiavgift Uppställningsplats för fasad- och takarbeten - upplag, bodar och liknande Avgift kr per år 500 kr per år 600 kr per säsong kr per dag 50:- kr/m 2 per säsong 500 kr per säsong 10 kr per m 2 / vecka Dock lägst 500 kr 5 kr per m 2 / vecka Dock Iägst 500 kr

9 Taxor (37) Taxa för vatten och avlopp Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska en fastighetsägare inom verksamhetsområdet erlägga en avgift för de vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom förbindelsepunkten. Taxan tas ut med stöd av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Beräkning av taxan Typhus A Avgift Grundavgift 2 132,39 kr Bostadsenhetsavgift 1 023,52 kr Rörlig avgift per m 3 16,68 kr/ m 3 per år 2 501,37 kr Summa 5 657,28 kr Kostnad/liter 0,0377 kr Typhus B Grundavgift Bostadsenhetsavgift/st summa Rörlig avgift per m3 per år Extra vattenmätare Summa kr/liter Avgift 2 132,39 kr 1 023,52 kr ,09 kr 16,68 kr/m ,58 kr 435,01 kr ,07 kr 0,0256 kr Fritidshus Enbart dricksvatten/sommar VA Inkl moms Grundavgift, kr/år 746,33 Bostadsenhetsavgift, Kr/st/år 153,52 Rörlig avgift, kr/m 3 8,23

10 Taxor (37) Taxa för renhållning Enligt miljöbalken får kommuner meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utförs genom kommunens försorg. Taxan tas ut med stöd av Miljöbalken kap Taxan är miljöstyrande. Den ska bidra till att styra mot de nationella målen och renhållningsordningen. Beräkning av taxan Taxan är uppbyggd med möjlighet att välja bland tre olika abonnemang. o Källsorterat avfall för behandling via Oxelö Energi: Kunden sorterar ut sitt komposterbara avfall, vilket hämtas och behandlas i Oxelö Energis regi. o Hemkompostering: Kunden komposterar själv allt komposterbart avfall enligt anvisningar från miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Tillstånd krävs från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. o Blandat hushållsavfall: Kunden sorterar inte ut sina komposterbara hushållssopor utan lämnar dem blandat med restavfallet. Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas abonnemanget blandade hushållssopor. Villaboende Grundavgift Betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per år 738 kr Källsorterat avfall Volym grönt/brunt kärl Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat matavfall (brunt kärl och bruna påsar) liter liter liter 960 kr 1419 kr 2123 kr Hemkompostering Volym kärl Avgift per år Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år. Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. 140 liter 240 liter 360 liter 574 kr 994 kr 1599 kr Blandat hushållsavfall Volym kärl Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. blandning av komposterbara och brännbara hushållssopor. 140 liter 240 liter 360 liter 1920 kr 2838 kr 4246 kr

11 Taxor (37) Flerfamiljsboende, verksamheter, samfälligheter Grundavgift Betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per år Lägenhet 607 kr Verksamhet kr Villa/radhus i samfällighet 738 kr Källsorterat restavfall (grönt kärl) Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. Hämtning 52 gånger per år. Säck 160 liter kr Säck 240 liter kr Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Kärl 660 liter kr Container 3 m kr Container 5 m kr Container 8 m kr Container 10 m kr Källsorterat matavfall (brunt kärl) Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av källsorterat matavfall. Hämtning 52 gånger per år Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Blandat hushållsavfall Volym Avgift per år Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av komposterbara och brännbara hushållssopor. Hämtning 52 gånger per år Säck 160 liter kr Säck 240 liter kr Kärl 140 liter kr Kärl 240 liter kr Kärl 360 liter kr Kärl 660 liter kr Container 3 m kr Container 5 m kr Container 8 m kr Container 10 m kr

12 Taxor (37) Fritidsboende Grundavgift Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. Avgift per säsong 615 kr källsorterat restavfall matavfall Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall och källsorterat matavfall. Gäller endast för fritidsboende med hämtning från och med april till och med oktober (20 hämtningstillfällen per år). Permanentboende betalar som villa. Land Skärgård Ej källsorterat avfall Avgift per år 690 kr 380 kr Dubbel avgift Latrin Basutbud om 3 kärl 660 kr Fler kärl, per styck 220 kr Taxa för fjärrvärme Småhus Företag och flerbostadshus Effekt intervaller 0 14 kw kw kw kw kW Fast avgift, kr/år Belopp inkl moms 1 923, , , , ,00 Effektavgift kr/år Belopp inkl moms 0,00 397,00 344,00 271,00 143,00 Energipris öre/kwh Belopp inkl moms 51,33 42,05 42,05 42,05 42,05 Serviceavtal Årsavgift Serviceavgift kr/år Belopp inkl moms 750,00 Förklaring: Småhus Priset på fjärrvärme är uppdelat på två delar. Fast del Det fasta priset delas upp och faktureras tillsammans med energipriset. Energi För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas energipriset per energienhet (kwh) Anslutningsavgift Leverantören har rätt att ta ut en anslutningsavgift vid tidpunkten för inkoppling av fjärrvärme. För småhus är priset kr inkl moms, kostnader för fjärrvärmecentral och montage tillkommer.

13 Taxor (37) Förklaring: Flerbostadshus och företag Priset på fjärrvärme är uppdelat på tre delar. Fast del Det fasta priset är uppdelat i tre grupper och faktureras tillsammans med energipriset, vilken grupp man hamnar i bestäms av den anslutna effekten. Effektavgift Effektavgiften är uppdelad i fyra grupper, vilken grupp man hamnar i bestäms av den anslutna effekten. Den anslutna Effekten (P-värdet) är redovisad på respektive kunds faktura. Årskostnaden är P-värdet x Effektavgiften Energi För den fjärrvärmeenergi som levererats till fjärrvärmecentralen betalas energipriset per energienhet (kwh). Anslutningsavgift Anslutningsavgiften är individuell och baseras på anslutningskostnaden. Taxa för elnät Nättariff Abonnemangsavgift Huvudsäkring A 2013 exkl. moms Lägenhet Överföringsavgift Öre/kWh 8 Gatubelysning Överföringsavgift öre/kwh 32 Effekt LSP Fast avgift kr per år 5200 Abonnemangsavgift kr/kw/år 172 Högbelastningsavgift kr/kw/år 330 Överföringsavgift öre/kwh 8 Effekt HSP Fast avgift kr per år 7500 Abonnemangsavgift kr/kw/år 136 Högbelastningsavgift kr/kw/år 295 Överföringsavgift öre/kwh 6

14 Taxor (37) Taxa för stadsnät Kostnadsalternativ under 2013 för anslutning av villa/småhus/sommarstuga: 555 kr per mån i 36 månader Grävning och samtliga anslutningsarbeten. Uppkoppling med 100/10 Mbit under avtalsperioden kr Avgift den som utför egen grävning på egen fastighetsmark eller om det finns slang eller tomrör förberett för Stadsnätet kr Grävning och anslutningsarbeten. Viss återställning ingår i priset.

15 Taxor (37) Taxa enligt tobakslagen Avgift enligt denna taxa erlägges dels för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt tobakslagen dels för vård- och omsorgsnämndens kontrollverksamhet. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Beräkning av taxa För handläggning av anmälan enligt tobakslagen tas avgift ut med följande belopp: o Handläggning av anmälan av försäljning av tobak o Handläggning av anmälan av försäljning av tobak, inklusive ett tillsynsbesök. o Tillsyn enligt tobakslagen o Tillsyn i övrigt över näringsidkare som säljer tobaksvaror o Tillsyn/kontroll av både försäljning av tobak och nikotinläkemedel o Tillsyn enligt tobakslagen kombinerad med försäljning av öl klass II 655 kr/timme kr kr/år 655 kr/timme kr/år kr/år Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Vård- och omsorgsnämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften. Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel Avgift enligt denna taxa erlägges för vård- och omsorgsnämndens verksamhet enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med nikotinläkemedel. Beräkning av taxa För handläggning av anmälan enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel tas avgift ut med följande belopp. o Handläggning av anmälan gällande detaljhandelsförsäljning av nikotinläkemedel. o Tillsyn/kontroll av både försäljning av tobak och nikotinläkemedel o Kontroll i övrigt över näringsidkare som bedriver detaljhandelsförsäljning av nikotinläkemedel 655 kr/timme kr/år 655 kr/timme Om det finns särskilda skäl, för vård- och omsorgsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.

16 Taxor (37) Taxa för äldre- och handikappomsorg Hemtjänst i ordinärt boende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften 341 kr/timme. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan 2, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Insatser i dagverksamhet/korttidstillsyn För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet betalas ingen avgift. Endast kostnad för kost, eventuella förbrukningsartiklar och eventuell färdtjänstresa betalas. Insatser i korttidsboende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, är avgiften för varje boendedag 1/30 av maxtaxan. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Kostnader för kost och för eventuell tvätt tillkommer. När en person vistas i korttidsboende och väntar på plats i särskilt boende, betalas boendeavgift efter tre hela kalendermånader efter beslut om plats på särskilt boende. Boendeavgift kan också tas ut om personen inte har någon annan boendekostnad. Avgiften regleras genom SoL och är en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet per år, kr/månad 2013 För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. Insatser i familjehem/institution/bostad med särskild service För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL), regleras avgift enligt SoL 8 kap 5. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. För insatser enligt Lagen om särskilt stöd (LSS), regleras avgift enligt LSS 19 och 20. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. Insatser i äldreboende/särskilt boende/gruppboende För service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är avgiften lika med det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Kostnad för kost och eventuella förbrukningsartiklar tillkommer. Om två personer som ej är gifta eller registrerade partners bor i samma rum erläggs istället för hyra en boendeavgift per person. Avgiften regleras genom SoL och är kr/månad. För insatser enligt LSS, betalas ingen avgift. Kostnad för kost och eventuella omkostnader kan tillkomma. 2 Maxtaxan (även kallad för högkostnadsskyddet) är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2013 är maxtaxan 1760 kr per månad.

17 Taxor (37) Taxa för individuella larm Egenavgiften för användare av individuella larm (nödsändare) för personer med demenssjukdom, som riskerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Taxa för trygghetslarm Egenavgiften för användare av trygghetslarm är 220 kr per månad. Avgiften samordnas med övriga avgifter gällande service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. En engångsavgift på 250 kr för installation tillkommer. Taxa för hemsjukvård För hembesök av distriktssjuksköterska är avgiften 156 kr/dag. För hembesök av sjukgymnast eller arbetsterapeut är avgiften 156 kr/besök. Avgift betalas från och med det år man fyller 20 år. Vid hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut hos personer inskrivna i hemsjukvård betalas ingen avgift. Även följande insatser befrias från avgifter: - Hälso- och sjukvårdspersonal som bistår biståndshandläggare vid besök - Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier - Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre - Behandling enligt smittskyddslagen Avgifterna samordnas med övriga avgifter. Den totala månadskostnaden per person kan högst bli enligt det egna avgiftsutrymmet eller enligt den sk maxtaxan, fastställd av regeringen jml Socialtjänstlagen 8 kap, 5. Taxa för olika hjälpmedel Taxa för höftskyddsbyxor fastställs till en egenavgift på 104 kr/byxa. Taxa för ortoser, korsetter och kompressionshjälpmedel fastställs till en egenavgift som baserats på Landstingets avgifter:

18 Taxor (37) Individuellt utformade Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm 2 Tumortos eller åtgång mindre än 200 cm 2 Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm 2 Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm 2 Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm 2 Epicondylit bandage 106 kr 106 kr 1569kr 266 kr 372 kr 212 kr Prefabricerande mjuka standard modell Finger eller tumortos Fot Handledsortos Rygg, knä 106 kr 159 kr 266 kr 372 kr Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år kompressionsstrumpa eller ärm Par eller byxa Kompressionshandske 212 kr 425 kr 106 kr Taxa för enklare hjälpmedel fastställs till att vara lika med den kostnad, inklusive mervärdesskatt, som kommunen betalar enligt avtal med entreprenör. Taxa för resa med färdtjänst Kommunal färdtjänst Egenavgift för färdtjänst tas ut med 40 % av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kr och högst 50 kr per enkelresa inom kommunen och högst 100 kr per enkelresa 3 mil från bostaden över kommungränsen. Barn år betalar halv avgift. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift. Vid färdtjänstresa i annan kommun, högst 10 resor/år, är avgiften 40 % av den faktiska resekostnaden. Vid arbetsresor med färdtjänst inom eller utanför kommunen är kostnaden motsvarande den för busskort per månad.

19 Taxor (37) Riksfärdtjänst Vid resa med riksfärdtjänst skall den resande betala en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter. Avgiften tas ut i samband med resans genomförande. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Ledsagare betalar ingen avgift. Taxa för omhändertagande av avliden Avgift för transport av avliden fastställs till att vara lika med den kostnad, inklusive mervärdesskatt, som kommunen betalar enligt avtal med entreprenör. Taxa för ersättning från dödsbo Dödsbo ska debiteras ersättning per timme för arbete enligt Ärvdabalken kapitel 18:2 och Begravningslagen kapitel 5:2 med 1% av prisbasbeloppet, 445 kr/timme. Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel Vård- och omsorgsnämnden får ta ut ersättning enligt de föreskrifter regeringen meddelar och i övrigt enligt kapitel 8 socialtjänstlagen. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt folkölstillsyn Taxan är samordnad med Nyköpings kommun då Oxelösunds kommun köper ett flertal handläggningstjänster därifrån. Ansökningsavgifter Nyansökningar/ägarskifte, stadigvarande tillstånd Nytt tillstånd p.g.a. ändrad drifts- eller bolagsform Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 % Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande) Tillfälliga tillstånd till allmänhet Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap Cateringtillstånd för slutna sällskap Gemensam serveringsyta kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

20 Taxor (37) Avgifter för Kunskapsprov Kunskapsprov ingår i avgiften vid en ansökan. Vid genomförande av kunskapsprov utanför en ansökan tillkommer en avgift enligt nedanstående. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap Tillstånd för pausservering Tillstånd för provsmakning kr kr 800 kr 800 kr 600 kr 600 kr 600 kr Fasta tillsynsavgifter Stadigvarande tillstånd, allmänhet Stadigvarande tillstånd, slutet sällskap Trafikservering Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport Påminnelseavgift Öl klass II, (Folköl) kr kr kr kr 500 kr kr Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor Avgiftsklass Alkoholomsättning, kr Avgift Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Avgiftsklass kr kr Därefter sker en ökning med kr i avgift per kr i omsättning.

21 Taxor (37) Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor Taxan avser hyra av gräsplaner och löparbanor på Ramdalens idrottsplats för föreningar och privatpersoner. Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder anläggningen kostnadsfritt. Beräkning av taxan Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner. Fotboll 11-mannalag på konstgräs Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 60 kr 250 kr med elbelysning per timme 90 kr 350 kr Externa föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 500 kr 500 kr med elbelysning per timme 700 kr 700 kr 5-7-mannalag/halvplan på konstgräs Interna föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 50 kr med elbelysning per timme 60 kr Externa föreningar och liknande grupper utan elbelysning per timme 300 kr med elbelysning per timme 450 kr 11-mannalag på naturgräs Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr 105 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 415 kr 415 kr 5-7-mannalag/halvplan på naturgräs Interna föreningar och liknande grupper per timme 30 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 250 kr Löparbanor Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 100 kr Övriga arrangemang på idrottsplatsen per timme 220 kr

22 Taxor (37) Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall Taxan avser hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall för föreningar och privatpersoner. Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder anläggningarna kostnadsfritt. Beräkning av taxan Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner. Sporthallar, Ramdalen och Brevik Träning Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 40 kr 200 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 65 kr 220 kr Arrangemang/Match Föreningar och liknande grupper per timme 65 kr 220 kr För Breviks sporthall kan ev en städavgift på 300 kr tillkomma Arrangemang företag per timme 700 kr Gymnastikhallar, Peterslund, Stenvik, D-skolan Träning/arrangemang Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 30 kr 75 kr Externa föreningar och liknande grupper per timme 50 kr 100 kr Arrangemang privatpersoner per timme 200 kr Simhallen Träning per bana Barn och ungdom Vuxna Interna föreningar och liknande grupper per timme 20 kr 50 kr Arrangemang, stora bassängen 510 kr

SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från 2015-05-01

SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från 2015-05-01 SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från Tillämpningsområde: Härjedalens sotningsdistrikt För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete

Läs mer

1.1 Inställelseavgift fast avgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.1. under ordinarie sotningstur per gång och man.

1.1 Inställelseavgift fast avgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.1. under ordinarie sotningstur per gång och man. SOTNINGSTAXA FÖR BRÄCKE KOMMUN. Gäller från Tillämpningsområde: Bräcke sotningsdistrikt För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, brandskyddskontroll eller

Läs mer

Taxa förebyggande brandskydd

Taxa förebyggande brandskydd Bilaga 1 Taxa förebyggande brandskydd Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Avgiften för tillsyn består av två delar, dels

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxa för sotning och brandskyddskontroll FÖRFATTNING 4.5.4 Antagen av kommunstyrelsen 121/14 2014-KS-372 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 TAXA FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL Tillämpningsområde För utförande av enligt lagen om skydd

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 41 / 2006 TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 och gällande från den 1 juli 2006, uppdaterad 1 juli 2010.

Läs mer

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN , 7 TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN Gäller från och med 1 mars 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete.

Läs mer

Org.nr: 556544-5573. 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång.

Org.nr: 556544-5573. 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång. Bilaga 5, 1 (10) Blankett för offert sotning och brandskyddskontroll OM FÖRETAGET 2014-04-01 Anbudsgivare: Skorstensfejarna LJ AB Adress: Navestadsgatan 48, 603 66 NORRKÖPING Telefon: 010-495 21 63 Kontaktperson:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/238 174 KFS 2013:20 Sotningstaxa för Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen) (Gäller

Läs mer

Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun

Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist, 62885 MOS.2014.0112-2014-01-24 INVESTORS 944 IN PEOPLE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Läs mer

TAXOR 2012. Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-09, 2011-12-14, 2012-02-15

TAXOR 2012. Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-09, 2011-12-14, 2012-02-15 TAXOR 2012 Antagna av kommunfullmäktige, Taxor 2012 2 (38) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Taxa för plan- och byggärenden

Läs mer

TAXOR 2012. Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-09 och 2011-12-14

TAXOR 2012. Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-09 och 2011-12-14 TAXOR 2012 Antagna av kommunfullmäktige och Taxor 2012 2 (38) Innehållsförteckning Sid Kommunens taxor och avgifter 4 Taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Taxa för plan- och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012

Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012 2013:14 Sotningstaxa för Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012 Objektstider och taxa antagen av

Läs mer

1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/60 76. 2 Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/60 141

1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/60 76. 2 Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/60 141 SOTNINGSTAXA (efter indexuppräkning 1 juni 2014) Tillämpningsområde VADSTENA KOMMUN Sotningstaxa beslutad av Kommunfullmäktige 2002-12-03, 241; reviderad av Bygg- och miljönämnden 2014-05- 06, 53 För utförande

Läs mer

ÄNGELHOLM~.~OMMUN. RiddningstJansten. 2tl Ont:...,... ~

ÄNGELHOLM~.~OMMUN. RiddningstJansten. 2tl Ont:...,... ~ ÄNGELHOLM~.~OMMUN RiddningstJansten Sid 1 (1 ) 2tl11-05- 23 2012-05-22 S\MAB Ont:...,... ~ Ängelholms kommun Räddningstjänsten 262 80 Ängelholm Avtal om sotning och Brandskyddskontroll i Ängelholm kommun,

Läs mer

Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors.

Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors. Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors. Sotningstaxa (exkl. moms) Period 2016 06 01 2017 0 01 1. Objekt i småhus 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie

Läs mer

Ånge kommun. 3 20,70 kr

Ånge kommun. 3 20,70 kr Period: 2010-07-01-2013-03-31 C=B*6,127 Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Ånge Kommun Angivna avgifter exkl. moms. För utförande av rengöring (sotning), undersökningsarbete eller

Läs mer

Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31

Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31 Blad 1 Fastställda av kommunfullmäktige 10 december 2014, 231 Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31 För utförande av enligt lagen(2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings-

Läs mer

Räddningsnämnden. Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa sotning

Räddningsnämnden. Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa sotning Räddningsnämnden Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: 2016-06-02 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa sotning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sotningstaxa för Tidaholms kommun... 3 1. Objekt

Läs mer

Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190

Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lennart Zetterlund Datum KS-2014/190 2014-02-17 Kommunstyrelsen Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45%

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45% Taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i Gislaveds och Gnosjö kommuner Antagen att gälla från 2010-07-01 Taxan indexuppräknas årligen med index överenskommet mellan SKL (Sveriges kommuner

Läs mer

Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms.

Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms. Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms. För utförande av rengöring (sotning), undersökningsarbete

Läs mer

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Utlåtande 2007:43 RIII (Dnr 307-13/2007) Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Taxor för brandskyddskontroll

Läs mer

Såhär är taxan uppbyggd

Såhär är taxan uppbyggd Såhär är taxan uppbyggd Sotning Grundavgift Objektsavgift Vad ska jag betala för? Grundavgift Brandskyddskontroll Objektavgift Vid ett normalbesök från skorstensfejarmästaren genomförs: - Sotning eller

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnden Sida 1 (4) Paragrafer Sammanträdesdatum 2011-04-13 8 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, 2011-04-13 kl 13.30-13.40 Beslutande Madeleine Atlas, ordförande Jens

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Förslag till ny sotningstaxa

Förslag till ny sotningstaxa Utlåtande 2003: RI (Dnr 307-2667/2003) Förslag till ny sotningstaxa Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Sotningstaxan antas i enlighet med förslaget från brand- och räddningsnämnden.

Läs mer

B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1

B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1 B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1 1 (1) 2015-03-25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret Virve Svedlund Förslag till ny sotningstaxa 2015 sotningsindex för 2015 är fastställt till 1,87 %för den kommun,

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter)

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter) TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-17. Ändrad 2005-02-14 och 2005-06-22. Gäller från och med 1 juli 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1(7) Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 193 Dokumentansvarig

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Bilaga 6 Taxa för tillsyn inom Alkohollagen, Tobakslagen, Lotterilagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för prövning och tillsyn Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och läkemedel 1) Denna taxa gäller avgifter för Vård- och omsorgsnämndens kostnader för prövning av ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:9-710 Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun Antagen av KF 2001-10-25 109 Reviderad av KF 2002-12-18 160 Reviderad

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

www.hassleholm.se S Taxa för sotning Avgifter och taxor

www.hassleholm.se S Taxa för sotning Avgifter och taxor www.hassleholm.se S Taxa för sotning Avgifter och taxor Diarienummer: 2015/436 170 Fastställt den: 2015-09-02 181 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Styrdokument Miljökontoret 2016-08-30 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr MN/2016:69 anna.von.axelson@upplandsvasby.se Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-12-20 137 2004-12-21 2004/399-174 Ks 2015-01-08 18 2015-01-01 2014/1115 SOTNINGSÄRENDE OCH BRANDSKYDDSKONTROLLTAXA

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Omsorgsnämndens taxor 2014ACH AVGIFTSBILAGA Röd text markerar ändring

Omsorgsnämndens taxor 2014ACH AVGIFTSBILAGA Röd text markerar ändring Från år 2010 justeras vissa avgifter inom vård & Omsorg årligen med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008 09 04 (se notering vid rubrik) Årliga avgiftsförändringar sker tidigast

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-20 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 2014-11-27. Gäller från och med 2015-01-01 Bilaga 4 Taxor för tobak, strålskydd, receptfria

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Telefon 08 555 010 70 bengt.andersson@nykvarn.se Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01)

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) 2010-01-08 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Dnr KK17/519. Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK17/519. Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK17/519 Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2017-09-12 186 Dnr KK17/519 2/8 Innehållsförteckning 1 Avgifter... 3 1.1 Beräkning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer