PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013"

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige , BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT PRINCIPER FÖR PRODUKTIFIERINGEN... 3 NordDRG-produktifiering... 3 Vårddagsproduktifiering... 4 Produktifiering enligt besökstyp... 4 Besöksprodukter i öppenvården inom de somatiska specialiteterna... 4 Besöksprodukter i öppenvården inom de psykiatriska specialiteterna... 4 Besöksprodukter och vårddagsprodukter i öppenvården inom samjouren... 5 Seri-produkter (rättspsykiatriska undersökningar som hänför sig till sexualbrott mot barn och unga) PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNING AV TJÄNSTER... 5 Prissättning av NordDRG-produkter... 5 Prissättning av vårddagar... 6 Prissättning av öppenvårdens besöksprodukter... 6 Seri-produkternas prissättning (rättspsykiatriska undersökningar som hänför sig till sexualbrott mot barn och unga)... 6 Servicesedlar... 6 Undersökningar och ingrepp... 6 Fastställande av självkostnadspriser FAKTURERING... 6 Kommunfakturering... 7 NordDRG-baserad fakturering... 7 Fakturering enligt vårddagar... 7 Fakturering av öppenvårdens besöksprodukter... 8 Seri-produkternas fakturering (rättspsykiatriska undersökningar som hänför sig till sexualbrott mot barn och unga)... 9 Fakturering av hjälpmedel och andra specialtjänster... 9 Fakturering av tjänster som produceras av andra serviceproducenter... 9 Fakturering av läkemedel som levereras till patienter Fakturering enligt särskilt avtal UTJÄMNING AV KOSTNADERNA FÖR DYR VÅRD SÄRSKILDA SKYLDIGHETER

3 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER INOM HEL- SINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT FR.O.M ALLMÄNT I enlighet med grundavtalet utgörs samkommunens inkomster av medlemskommunernas serviceavgifter och samkommunens övriga inkomster. Av kommunerna tas ut serviceavgifter för de tjänster som de använt. Principerna för prissättningen bestäms av fullmäktige, medan styrelsen godkänner priserna vid de olika sjukhusen. Begreppet "sjukhus" har till följd av omorganiseringen av verksamheten vid HNS fått ett nytt innehåll för en del av sjukvårdsområdena när begreppet jämförs med definitionen av begreppet år 2000 då HNS bildades. Till exempel har HUCS sjukvårdsområde fyra fem kliniska resultatenheter som har verksamhet i flera fastigheter inom huvudstadsregionen. De sjukhusspecifika priserna kan med tanke på vårdtjänsternas prissättning i den nya situationen räknas antingen per sjukhus eller per sjukvårdsområde. I faktureringen av avtalskommuner, externa kommuner och andra betalare tillämpas samma prissättnings- och faktureringsprinciper som i faktureringen av medlemskommunerna, såvida inget annat avtalats med sjukvårdsdistrikten, avtalskommunerna eller de övriga betalarna. 2 PRINCIPER FÖR PRODUKTIFIERINGEN NordDRG-produktifiering Syftet med produktifieringen är att skapa förnuftiga och kostnadsmässigt homogena vårdkoncept. Avgifterna för de vårdtjänster kommunerna använder bestäms utgående från de prissatta produkterna. Produktifieringen utnyttjas som hjälpmedel i kommunernas serviceplanering samt i planeringen och uppföljningen av verksamheten vid samkommunens enheter. Kommunernas tjänstekonsumtion rapporteras produktspecifikt. I produktifieringen iakttas samma principer vid sjukvårdsdistriktets alla enheter. Produktifieringen för år 2012 grundar sig på NordDRG-produkter (DRG=Diagnosis-Related Group), vårdbesök och öppenvårdsbesök. Begreppen i anslutning till produktifieringen definieras i sjukvårdsdistriktets permanenta anvisning Prestationshandboken. Vid HNS används NordDRG-Full-version och NordDRG-produktifieringen indelas i vårdavdelnings- och öppenvårdsgrupper. Vårdavdelningsgrupperna DRG1-599 omfattar somatiska patienter som skrivits in på vårdavdelning och för vilka vårdtillfället pågår minst till följande dag. Grupperna DRG-O- samt 700-, 800- och 900-grupperna omfattar vård där patienten tas in för vård och skrivs ut under samma kalenderdygn. Hit hör bl.a. dagkirurgi, skopier, smärre behandlingsåtgärder, omfattande undersökningar och läkemedels- och strålbehandlingar som enligt prislistan klassificeras som dyra. 3

4 Vårddagsproduktifiering Som vårddagar produktifieras de psykiatriska specialiteternas vårdavdelningsvård, boendetjänster, familjevård, vård av andningsförlamade patienter och rehabiliteringens vårdavdelningsvård samt vårdavdelningsvård till följd av fördröjningar. Produktifiering enligt besökstyp Annan öppenvård än sådan som hör till DRG-öppenvårdsgrupperna produktifieras på basis av besökstypen. Besöksprodukter i öppenvården inom de somatiska specialiteterna De somatiska specialiteternas besöksprodukter inom öppenvården är jourbesök, första besök, återbesök, övriga besök, konsultationer, vård per telefon/brev, patientgruppbesök, gruppmottagningar och hembesök. Besöksprodukterna i öppenvården inom de somatiska specialiteterna omfattar följande besökstyper: Jourbesök Första besök Förnyat besök Screeningbesök Övriga besök - serievårdsbesök - vårdbesök Sakkunnigkonsultation Poistettu: Konsultaatiot Konsultationsbesök av en öppenvårdspatient Konsultation inom specialistvården Poistettu: erikoislääkäri Vård per telefon eller brev Patientgruppbesök Gruppmottagning Hembesök Besöksprodukter i öppenvården inom de psykiatriska specialiteterna De somatiska specialiteternas besöksprodukter inom öppenvården är jourbesök, första besök, övriga öppenvårdsbesök, dagsjukvårdsbesök, rehabiliterande dagverksamhetsbesök, konsultationer, vård per telefon/brev, patientgruppbesök, gruppmottagningar och hembesök. Besöksprodukterna i öppenvården inom psykiatrin omfattar följande besökstyper: Jourbesök Första besök Annat öppenvårdsbesök - brådskande besök - undersökningsbesök - vårdbesök - slutbesök Dagsjukvårdsbesök Rehabiliterande dagverksamhetsbesök - besök inom dagcenterverksamhet 4

5 - arbetsverksamhetsbesök - besök inom skyddat arbete Sakkunnigkonsultation Poistettu:Konsultaatiot Konsultationsbesök av en öppenvårdspatient Konsultation inom specialistvården Poistettu:erikoislääkäri Vård per telefon eller brev Patientgruppbesök Gruppmottagning Hembesök Besöksprodukter och vårddagsprodukter i öppenvården inom samjouren Besöksprodukter i öppenvården i allmän internmedicin inom samjouren är: Hvc-besök, läkare - Besök hos läkare i primärvården Hvc-besök (natt), läkare - Besök hos läkare i primärvården nattetid Hvc-besök, skötare - Besök hos skötare i primärvården Krävande hvc-besök, läkare - Besök i primärvården, sängliggande patient Hvc-vårddag Seri-produkter (rättspsykiatriska undersökningar som hänför sig till sexualbrott mot barn och unga) Dessa undersökningar samt arbetshandledning och utbildning i anslutning till dem har produktifierats som fyra produkter. Arbetshandledning, utbildning Konsultation Rättspsykologisk/-psykiatrisk undersökning, grundläggande Rättspsykologisk/-psykiatrisk undersökning, omfattande Servicesedlar Produktifierade servicesedelsprodukter är: Servicesedel, starr Servicesedel, glaukom 3 PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNING AV TJÄNSTER Tjänsterna prissätts enligt självkostnadsprincipen. Kostnaderna för produkterna beräknas via mellanprestationskostnaderna och enligt gemensamt överenskomna regler för kostnadsberäkningen. Beräkningen av kostnaderna för prestationerna görs minst en gång om året som efterkalkyl senast i slutet av maj. De interna priserna på mellanprestationerna justeras att motsvara följande års kostnadsnivå. De nya produktpriserna fastställs utgående från de mellanprestationspriser som beräknas på ovan angivet sätt och de produktivitetsmål som ställts upp för verksamheten beaktas. Prissättningen ska för sin del stödja en rättvis fördelning mellan kommunerna av kostnaderna för den specialistvård som ges inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Prissättning av NordDRG-produkter NordDRG-produkterna prissätts per resultatenhet eller resultatområde. Vid behov kan produkterna också prissättas utgående från ansvarsområde eller ansvarsenhet. 5

6 Prissättning av vårddagar I beräkningen av priserna på NordDRG-produkterna tas inte de vårdtillfällen och besök med, vars kostnader underskrider/överskrider de beräknade gränserna för standardavvikelsen (SD) för kostnaderna för alla vårdtillfällen i gruppen i fråga. Enligt huvudregeln tillämpas 2SD vid fastställande av kostnadsgränserna. Med avvikelse från den vanliga regeln för kostnadsgränsen kan den övre kostnadsgränsen i specialfall sättas på en lägre nivå i sådana DRG-grupper där standardavvikelsen för kostnaderna är stor. Priserna på vårddagar inom de psykiatriska specialiteternas vårdavdelningsvård, vården av andningsförlamade patienter, rehabiliteringen, boendetjänsterna och familjevården beräknas i regel separat för varje resultatenhet eller resultatområde. Vid behov kan produkterna också prissättas utgående från ansvarsområde eller ansvarsenhet. Fördröjningsdagarna prissätts enligt resultatenheter eller resultatområden separat för specialiteterna inom somatik och psykiatri. Prissättning av öppenvårdens besöksprodukter Priserna på besöksprodukterna bestäms separat för varje sjukvårdsområde och balansenhet enligt ansvarsområde och vid behov per ansvarsenhet eller med hjälp av prisgrupper. Besöksprodukterna i öppenvården inom samjouren prissätts enligt särskilda avtal och inkluderas inte i de serviceplaner som görs upp med medlemskommunerna. Seri-produkternas prissättning (rättspsykiatriska undersökningar som hänför sig till sexualbrott mot barn och unga) Servicesedlar Priserna på Seri-produkterna fastställs vid det rättspsykiatriska kunskapscentrumet för barn för hela HNS del. Värdet på servicesedeln fastställs årligen för varje produkt. I kommunfaktureringen tillkommer en faktureringsavgift som läggs på servicesedelns värde. Undersökningar och ingrepp Priserna på undersökningar och ingrepp m.m. som säljs med stöd av särskilda avtal sätts åtminstone inte lägre än självkostnadspriset. I en konkurrenssituation kan ett pris som byggts upp enligt anbudsbegäran användas. Fastställande av självkostnadspriser HNS servicepriser har bestämts utgående från att priserna på de produktifierade tjänsterna ska täcka de kostnader som tjänsterna förorsakar sjukhuset (verksamhetskostnader, finansieringskostnader och avskrivningar). Som självkostnadspris kan man tillämpa godkända produktpriser. 4 FAKTURERING 6

7 Kommunfakturering Medlemskommunerna faktureras månatligen i förskott för en tolftedel (1/12) av det sammanlagda beloppet för de serviceavtal som ingåtts med dem. Om kommunens serviceavtal ändras under året, ändras även det förskott som tas ut varje månad så att det belopp som tas ut under kalenderåret motsvarar serviceavtalet. Faktureringen utjämnas fyra gånger om året utgående från den faktiska konsumtionen av de prissatta tjänsterna. Utfallet av tjänstekonsumtionen beräknas i enlighet med principerna för produktifieringen utgående från de fastställda priserna på dem. Den slutliga faktureringen grundar sig alltid på den faktiska tjänstekonsumtionen. Serviceplanen och det med stöd av serviceplanen månatligen debiterade förskottet inkluderar inte allmänmedicinska vårddagar, utan dessa faktureras separat enligt faktisk användning. Ett belopp som motsvarar kundavgiften för patienter som vårdas vid annan inrättning, t.ex. hälsocentral, uppbärs av patientens hemkommun utöver den kommunala andelen. Avtalskommuner, andra sjukvårdsdistrikt samt övriga betalare faktureras utgående från den faktiska konsumtionen av de prissatta tjänsterna. NordDRG-baserad fakturering Den somatiska vårdavdelningsvården samt de NordDRG-grupperade öppenvårdsbesöken inom samtliga specialiteter faktureras enligt priserna på NordDRG-produkterna. Följande faktureringsgrupper avviker från fast fakturering av NordDRG-vårdtillfällen: A. De avslutade vårdtillfällen inom de somatiska specialiteterna som inte kan hänföras till någon av prislistans NordDRG-grupper eller som överskrider eller underskrider den för gruppen beräknade kostnadsgränsen faktureras prestationsbaserat. Prestationsbaserat faktureras även de somatiska vårdtillfällen som saknar ett fast NordDRG-pris. Vid prestationsbaserad fakturering av vårdavdelningsvård bygger fakturan utöver priset per grundvårddag (multiplicerat med patientens sjukhusdygn) även på utförda laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar, operations- och anestesiåtgärder, blodprodukter, särskilt omnämnda synnerligen dyra läkemedel samt dyra förnödenheter (över euro). De öppenvårdsbesök som hänför sig till öppenvårdens DRG-produkter men som överskrider eller underskrider den för gruppen fastställda kostnadsgränsen faktureras prestationsbaserat. Vid prestationsbaserad fakturering inom öppenvården byggs fakturan upp av priset för ett grundbesök samt av utförda laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar, operationsoch anestesiåtgärder, blodprodukter samt på separat uppräknade särskilt dyra läkemedel och dyra förnödenheter (över euro). B. Transplantationer och stamcellstransplantationer faktureras alltid prestationsbaserat. I situationer där betalaren av vårdtillfället ändras under vården eller vårdtillfället inte hinner få ett produktbeslut vid årsskiftet skapar datasystemet en produkt som avviker från NordDRG och faktureras prestationsbaserat. Fakturering enligt vårddagar Psykiatrisk vårdavdelningsvård faktureras som vårddagsprodukter. Inom psykiatrin kan det av behandlings- och patientrelaterade skäl förekomma frånvarodagar och permissioner för vilka kommunen inte faktureras. 7

8 Vården av andningsförlamade patienter faktureras enligt priset per vårddagsprodukt. Om en andningsförlamad patient tas in på sjukhus av någon annan anledning, faktureras kommunen utgående från NordDRG-grupp eller vårddagar beroende på specialiteten. Rehabiliterande avdelningsvård faktureras utgående från priset per vårddagsprodukt vid resultatenheten eller ansvarsområdet. Vårddagar till följd av fördröjningar faktureras som fördröjningsdagsprodukter. Priset per enhet för en fördröjningsdag som faktureras är detsamma oberoende av det ackumulerade antalet fördröjningsdagar. En patients vårdtillfälle inom specialistvården avbryts vid utgången av den karenstid som avsatts för att flytta patienten till fortsatt vård och faktureringen av fördröjningsdagarna börjar fr.o.m. den tidpunkten. Karenstidens längd är inom de somatiska specialiteterna 2 dagar och inom specialiteten psykiatri 14 dagar. Karenstiden börjar dagen efter att meddelandet om att patienten kan flyttas har getts. Lördagar, söndagar eller helger räknas inte som karensdagar. Om patienten inte har fått en plats för fortsatt vård på den 3:e dagen inom de somatiska specialiteterna och inom psykiatrin på den 15:e dagen efter att meddelandet om att patienten kan flyttas har getts, avslutas patientens vårdtillfälle inom specialistvården och faktureringen på basis av fördröjningsdagar inleds inom allmänmedicin (98 allmänmedicin). I detta fall faktureras både patientens vårdtillfälle inom specialistvården och det ackumulerade antalet fördröjningsdagar. Om ett förmodat förflyttningsbehov ges ett förhandsmeddelande till patientens hemkommun så snart det är sannolikt att patienten kommer att behöva en plats för fortsatt vård efter att behovet av specialistvård upphört. Om patientens tillstånd plötsligt försämras i väntan på en plats för fortsatt vård under karenstiden och patienten inte längre kan flyttas, avbryts inte patientens vårdtillfälle inom specialistvården och förflyttningsmeddelandet tas tillbaka. Om förflyttningsmeddelandet måste tas tillbaka när patienten redan faktureras enligt fördröjningsdagar görs för patienten en förflyttning av specialitet till specialistvårdens specialitet och ett nytt vårdtillfälle inom specialistvården inleds. För patienten uppstår då ett nytt vårdtillfälle inom specialistvården som faktureras och de faktiska fördröjningsdagarna mellan vårdtillfällena faktureras separat. Om en patients vård betalas av någon annan instans än av någon av HNS medlemskommuner, t.ex. av de övriga sjukvårdsdistriktens medlemskommuner, försäkringsbolag eller försvarsmakten, ska man i samband med att förflyttningsmeddelandet ges fråga betalaren var den fortsatta vården ordnas. I detta fall kan betalaren hänvisa patienten till en plats för fortsatt vård enligt betalarens önskemål. Om den betalande parten inte har erbjudit patienten en plats för fortsatt vård, flyttas patienten till en plats för fortsatt vård som deras hemkommuner erbjuder. Om en plats inom den fortsatta vården inte har kunnat ordnas inom karenstiden, avslutas patientens vårdtillfälle inom specialistvården och den fördröjningsdagsbaserade faktureringen inom allmänmedicinen av patientens hemkommun inleds, med undantag för om betalaren är någon annan än hemkommun. Vårdavdelningsvården inom samjouren faktureras som vårddagsprodukter. Fakturering av öppenvårdens besöksprodukter Om ett öppenvårdsbesök inte kan hänföras till en prissatt DRG-grupp inom öppenvården, faktureras besöket utgående från besökstypen. Besöksprodukterna i öppenvården inom samjouren faktureras enligt särskilda avtal. Vård som ges som assisterad självvård där vårdförnödenheter och läkemedel samt nödvändig sjukvårdsrelaterad assistens ges av sjukhuset faktureras kommunen som produkten annat besök. 8

9 Seri-produkternas fakturering (rättspsykiatriska undersökningar som hänför sig till sexualbrott mot barn och unga) Dessa undersökningar samt arbetshandledning och utbildning i anslutning till dem faktureras som seri-produkter. Fakturering av servicesedlar För vård som patienten får genom av HNS beviljad servicesedel faktureras patientens hemkommun värdet på servicesedeln och en faktureringsavgift tillkommer. Fakturering av hjälpmedel och andra specialtjänster Om en patient som fått vård inom HNS tillfälligt, får låna till hemmet, skolan eller annat ställe ett hjälpmedel under viss tid eller tillsvidare, ingår anskaffningskostnader och andra eventuella kostnader för dyliga hjälpmedel i priset för vårdtillfället, vårddagen och besöket. Om den självkostnadsbaserade hyreskostnaden för ett dyligt hjälpmedel som tillfälligt lånas ut per månad är mer än euro och om hjälpmedlets lånetid förmodligen är antals vara lång, kan hyreskostnaden för hjälpmedlet debiteras separat av den enhet som ansvarar för patientens vårdkostnader. Om ett hjälpmedel lånas ut till patienten för långvarigt bruk, debiteras den självkostnadsbaserade hyreskostnaden för hjälpmedlet separat av den enhet som ansvarar för patientens vårdkostnader. Den självkostnadsbaserade hyreskostnaden inkluderar avskrivningen på hjälpmedlets anskaffningspris samt service-, reparations- och ändringskostnader (s.k. underhållskostnader). Anpassnings- och användarutbildningstjänster i anslutning till krävande hjälpmedel debiteras separat som besöksprodukter. Om en det för patienten tillhandahålls anskaffas ett personligt hjälpmedel som eget eller för livslångt bruk (t.ex.ett s.k. genomfakturerat hjälpmedel, t.ex. peruk, inlägg, hörapparat, benprotes), faktureras kommunen den enhet som ansvarar för kostnaderna för vården av patienten för de kostnader som hjälpmedlets kostnader medför enligt självkostnadsprincipen. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Om ett hjälpmedel som avsetts för personligt bruk lämnas tillbaka och delvis på nytt tas i bruk (t.ex. hörapparat, benprotes) faktureras det enligt separata avtalspriser. För hjälpmedel som levererats från HNS Hjälpmedelscentral och för en del av hjälpmedlen från HUCS Ögon- och öronsjukhuset kan den enhet faktureras som ansvarar för kostnaderna för vården av patienten i stället för en månadshyra enligt debiteras kommunen en årsavgift utgående enligt från hjälpmedlets livslängd och anskaffningspris som inkluderar alla kostnader för hjälpmedlet. I årsavgiften ingår alla de kostnader som hjälpmedlet medfört. Stora underhållskostnader som avviker från normala årliga servicekostnader (t.ex. mjukvaruuppdateringar) kan faktureras som engångsfakturering. Tolktjänsterna och patienthotelltjänsterna faktureras patientens hemkommun enligt fakturan för de köpta tjänsterna. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Muotoiltu: Fontin väri: Automaattinen Fakturering av tjänster som produceras av andra serviceproducenter När sjukvårdstjänster upphandlas utanför sjukvårdsdistriktet faktureras kommunerna serviceproducentens pris enligt faktura. Tjänster som upphandlas är behandlings- /vårdpaket, vårdtillfällen, vårddagar, öppenvårdsbesök, medicinsk rehabilitering och hjälpmedel. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. 9

10 Kostnader för vård producerad av andra sjukvårdsdistrikt som ges patienter som hör till HNS-distriktets medlemskommuner faktureras kommunerna patientspecifikt enligt serviceproducentens fakturerade pris. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Kostnader för vård av kriminalpatienter som ges någon annanstans än inom HNS faktureras kommunerna patientspecifikt enligt serviceproducentens fakturerade pris. Vid faktureringen tillkommer faktureringsavgift. Priserna på stödtjänster, t.ex. måltidstjänster, får inte understiga självkostnadspriset. Priserna godkänns av verkställande direktören eller av en av honom förordnad person. Fakturering av läkemedel som levereras till patienter HNS Apotek levererar kostnadsfria läkemedel till patienter som omfattas av lagen om smittsamma sjukdomar, bl.a. tuberkulosläkemedel och läkemedel för HIV-patienter i öppen vård. Läkemedelskostnaderna faktureras patientens hemkommun eller sjukvårdsdistrikt. Fakturering enligt särskilt avtal I enlighet med särskilda avtal kan även andra särskilt specificerade sjukvårdstjänster, konsultationer, laboratorie- och röntgenundersökningar samt t.ex. ickesjukvårdsrelaterade tjänster säljas till hälsovårdscentraler eller andra kunder. Om det finns extra kapacitet kvar efter vården av patienter från de egna medlemskommunerna och specialupptagningsområdena samt de nationella skyldigheterna, kan kapaciteten användas för att producera tjänster för utomstående. I fråga om dessa tjänster kan i avtalet/anbudet tillämpas priser som lägst håller självkostnadsnivå antingen utgående från prestationer eller som separat specificerade tjänstekoncept med beaktande av de indirekta kostnaderna som ingår i tjänsten. Ett separat avtal ingås där man fastställer det pris som debiteras för vårdtjänster, eventuell betalare av överföringskostnader och andra kostnadsansvar i en situation där patientens vård avviker från det ursprungligen planerade. Den avtalsbaserade konsultation och utbildning som HNS läkare erbjuder medlemskommunernas och specialupptagningsområdenas hälsovårdscentraler debiteras timbaserat. De timbaserade priserna för konsultation och utbildning inkluderar de direkta personalkostnaderna samt kostnader för resor och administration. I prissättningen iakttas den prisbilaga som tjänsteproducenten årligen meddelar. Om den konsultation och utbildning som erbjuds på hälsovårdscentralerna avtalas separat. I en situation då en självbetalande patient som bor utomlands söker icke-akut vård vid HNS och patienten utan att ovan nämnda och andra förpliktelser äventyras kan tas in för vård begärs av patienten på förhand antingen en omfattande betalningsförbindelse från försäkringsbolaget eller en säkerhetsdeposition för att täcka kostnaderna för patientens planerade vård samt kostnaderna för en eventuell komplikation. Av en födande patient förutsätts en sådan försäkring eller säkerhet som också täcker kostnaderna för den sjukhusvård som det blivande barnet eventuellt behöver. Som tillräcklig säkerhet av en patient som kommer för att föda kan betraktas femfaldiga kostnader för den vård/det ingrepp som ursprungligen planerades. I andra icke akuta fall kan man i samband med fastställandet av säkerheten använda prövning från fall till fall utgående från vårdens/behandlingens kostnader. Debiteringen av utländska självbetalande patienter är prestationsbaserad. Faktureringen av externt finansierade studier, inkl. uppdragsundersökningar kan basera sig antingen på projektprestationer eller på mellanprestationer eller på produktpaketens paketpriser projektspecifikt. Avtalspriserna inkluderar inte kostnader som betalas direkt av projektet. Priserna på alla externt finansierade studier ska hålla minst självkostnadsnivå. 10

11 Faktureringen av hälsovårdscentralernas och sjukvårdsområdenas samjour sker enligt separata avtal med hjälp av hälsovårdscentralsbesöks- och vårddagsprodukter. 5 UTJÄMNING AV KOSTNADERNA FÖR DYR VÅRD I sjukvårdsdistriktet utjämnas under budgetåret kostnaderna för särskilt dyr vård. I samband med att budgeten antas beslutar fullmäktige från och med vilket belopp (i euro) kostnaderna för vården av enskilda patienter utjämnas under räkenskapsåret. Kostnaderna täcks med avgifter per invånare. Fullmäktige fastställer storleken på avgiften i samband med att de godkänner budgeten. Genom detta utjämningsförfarande täcks 80 % av vårdkostnaderna till den del kostnaderna inom hela HNS per behandlad patient och kalenderår överstiger euro. 6 SÄRSKILDA SKYLDIGHETER Giftinformationscentralens kostnader och kostnaderna för den teratologiska informationstjänsten tas ut av medlemskommunerna och de övriga sjukvårdsdistrikten i relation till invånarantalet. År 2013 tar man ut kostnaderna utgående från invånarantalet och kostnaderna enligt bokslutet för Faktureringen för HNS prehospitala (poistettu vastuulle siirtyvän) akutsjukvård grundar sig på en kapitationsgrundad debitering som är specifik för varje område där tjänsterna ordnas. I slutet av året utjämnas faktureringen så att den motsvarar de faktiska kostnaderna för de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna. Ett undantag är området för ordnandet av den prehospitala akutsjukvården i Hyvinge sjukvårdsområde där faktureringen för den prehospitala akutsjukvården 2013 grundar sig dels på kapitationsgrundad debitering, dels på debitering enligt antal uppdrag. Den kapitationsgrundade debiteringen för 2013 bestäms enligt antalet invånare i det område där tjänsterna ska ordnas och de planerade kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården. HNS ansvarar för den prehospitala akutsjukvården när det gäller läkarhelikopterverksamheten inom sitt område, vilket täcker verksamhetskostnaderna för den prehospitala akutsjukvårdens läkarpersonal i fråga om läkarhelikopterverksamheten (personalkostnader, mediciner, förbrukningsartiklar, medicinsk utrustning och kostnader för att upprätthålla patientregistret). De medicinska kostnaderna faktureras med undantag för Helsingfors av medlemskommunerna i relation till invånarantalet. För utryckningar till Helsingfors och kommunerna i andra sjukvårdsdistrikt faktureras en avgift per utryckning. I anslutning till budgeten kan beslutas att även andra kostnader/tjänster faktureras enligt invånarantal. 11

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA

DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA I tabellen ingår i förkortad form de viktigaste ärendena/dokumenten som kommit till HNS från Valvira. I sammandraget ingår inte ärenden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Debitering av intressebevakningsarvode

Debitering av intressebevakningsarvode JUSTITIEMINISTERIET, JUSTITIEFÖRVALTNINGSAVDELNINGEN, RÄTTSHJÄLPS- OCH UT- SÖKNINGSENHETEN ARBETSGRUPPEN FÖR UTVECKLING AV DEN ALLMÄNNA INTRESSEBEVAKNINGEN JM 7/33/2014 Debitering av intressebevakningsarvode

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD

ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD I KOMMUNERNA I VÄSTRA NYLAND FÖRSLAG TILL BASRIKTLINJER FÖR ORDNANDE AV HÅLSOVÅRDSSERVICE I KOMMUNERNA I VÄSTRA NYLAND Slutrapport 25.10.2005! "# $ % & ' () & % $ * +, # $ % & ' ()

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer