INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERKULTURELL KOMMUNIKATION"

Transkript

1 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten ligger på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta i främmande kulturer och med människor från andra kulturer, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation. Varje läsår erbjuds några kurser i ämnet interkulturell kommunikation. Olika ämnen ansvarar för enskilda kurser och en del kurser ges av Centret för Livslångt Lärande och Öppna Universitetet. Introduktionskursen är vanligen förhandskravet till de övriga kurserna, men om man inte vill studera ämnet som helhet kan man efter introduktionskursen välja en enskild kurs. En del av kurserna kan även avläggas genom självstudier. Examinator: Peter Nynäs, professor, religionsvetenskap. Kontakta examinatorn direkt om/när du vill avlägga läskurserna. För närmare information kontakta: utbildningsplanerare Pian Åkerlund, tfn , e-post GRUNDSTUDIER, 25 sp Obligatoriska: Introduktion till interkulturell kommunikation (5 sp) Kursens första del tar upp grundläggande begrepp och teorier inom interkulturell kommunikation. Med hjälp av dem kan du bättre förstå och analysera nya interkulturella situationer och problem du möter. Centrala begrepp i interkulturell kommunikation, ramar för analys av kulturella kontakter, kulturdimensioner och värderingar, kommunikationsteori, verbal och nonverbal kommunikation samt kommunikationsstilar. Vi tar också upp stereotypier och rasism och granskar bilden av olika kulturer i media och film. Kursens andra del tar upp olika synpunkter på mångkulturalism. Vad talar vi egentligen om då vi talar om det mångkulturella samhället? Kursen tar upp frågor som berör invandrare och deras roll i det finska samhället. Kursen behandlar också vilken roll Finland samt finländarna spelar i uppbyggandet av ett mångkulturellt samhälle. Arbetsformer och examination: Erbjuds som föreläsningskurs (ÖPU höst) och som självstudiekurs på Moodle på engelska.

2 Intercultural Communication in Contexts, by Judith N Martin & Thomas K. Nakayama. McGraw-Hill 2010 Intercultural Communication. An introduction, by Fred E. Jandt. Sage Introduktionskurs till etniska relationer och migration (5 sp) (Sociologi, ersätter kursen Etnicitet, migration och nationalism) Kursen behandlar från en teoretisk och samhällsvetenskaplig synvinkel den mångkulturella karaktären hos dagens samhällen. Som en följd av internationell migration har nya etniska minoriteter uppkommit i de flesta länder. På vilket sätt har olika samhällsförändringar påverkat dagens etniska relationer? Vad avser man med mångkulturalism och hur är ett mångkulturellt samhälle möjligt? Samhällsvetenskapliga teorier om migration och etniska relationer diskuteras och aktuell finländsk och internationell forskning presenteras. Olika teoretiska begrepp, t.ex. etnicitet, rasism och integration diskuteras från en kritisk och teoretisk samhällsvetenskaplig synvinkel. Arbetsformer och examination: Deltagarna lämnar in tre skriftliga uppgifter som ansluter sig till texterna som läses under kursens gång. Undervisningen avslutas med en kurstentamen. Förkunskaper: introduktionskurs i sociologi eller i interkulturell kommunikation rekommenderas. Kursstart vecka 15. Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism London: Pluto Kivisto Peter, Thomas Faist. Beyond a border: the causes and consequences of contemporary immigration Los Angeles: Pine Forge Press Kulturmötets psykologiska aspekter (Psykologi, 5 sp) Kursen omfattar den tvärkulturella psykologins grunder med en betoning av sådana psykologiska infallsvinklar som är relevanta för att analysera och förstå individers affektiva, kognitiva och beteendemässiga reaktioner i samband med kulturmöten och rörelser mellan olika kulturella kontexter. Kursen inkluderar bl.a. perspektiv på hur ackulturationsprocesser yttrar sig och kan identifieras i olika sammanhang, vilka följder interkulturell stress kan ha för individers psykiska välbefinnande och därmed förknippade copingmekanismer, samt hur individers förmåga att hantera interkulturell stress kan evalueras. Arbetsformer och examination: Kursen kan examineras i form av hemtentamen. Självstudiekurs på Moodle på engelska. Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R Cross-Cultural Psychology. Research and Applications. Cambridge: University Press. Ward, C., Bochner, S., & Furham, A The Psychology of Culture Shock. East Sussex: Routledge.

3 Studeranden väljer därtill två av följande kurser: Mångkulturalismens idéhistoria (Historia, 5 sp) Kursen behandlar idéhistoriskt den vetenskapliga rasismens uppkomst och hegemoni fram till andra världskriget och den antirasistiska ideologins framväxt efter kriget. Tyngdpunkten ligger på den ideologiska övergången från uteslutningsoch assimilationsmodeller i minoritets- och invandrarpolitiken till en mer pluralistisk(mångkulturalistisk) politik i flera västländer med hög immigration under efterkrigstiden. Arbetsformer och examination: Erbjuds som föreläsningskurs (ÖPU vår) och som självstudiekurs på Moodle på engelska. Kivisto, Peter & Wahlbeck, Östen (eds.), Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States, Palgrave MacMillan 2013 Vertovec, Steven & Wessendorf, Susanne (eds.), The Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices, Routledge 2010 Kymlicka, Will, Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford University Press Rattansi, Ali, Multiculturalism. A Very Short Introduction, Oxford University Press Kultur, fred och konflikt (5 sp) Målsättningen med kursen är att ge studerandena en förståelse för den roll som kultur, etnicitet och religion kan ha i nationella och internationella konflikter samt speciellt för freds- och försoningsprocesser. Studeranden får vidare en bild av hur de utgör en grund för ett "vi och dem" perspektiv och hur det här kan yttra sig i olika sammanhang, och hur ett beaktande av detta är en ofrånkomlig del av fredsoch försoningsprocesser. Arbetsformer och examination: Under handledning författar studerandena olika skriftliga arbeten i form av hemuppgifter, PM och essäer. Kursen kan examineras i form av hemtentamen. Självstudiekurs på Moodle på engelska. Nordstrom, Carolyn. A different kind of war story Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ter Haar, Gerrie & James J. Busuttil (eds.). Bridge or barrier: religion, violence, and visions for peace. Boston: Brill, Turton, David (ed.). War and ethnicity: global connections and local violence. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2002

4 Kritiska perspektiv på interkulturell kommunikation (5 sp) Målsättningen med kursen är att ge studerandena en bred förståelse för den dynamik som är förknippad med interkulturell kommunikation och kulturmöten. I kursen betonas därför en humanistisk infallsvinkel med hjälp av kritiska, hermeneutiska och reflexiva perspektiv. Arbetsformer och examination: Under handledning författar studerandena olika skriftliga arbeten i form av hemuppgifter, PM och essäer. Kursen kan examineras i form av hemtentamen. Självstudiekurs på Moodle på engelska. Dahl, Øyvind, Iben Jensen, Peter Nynäs: Bridges of Understanding: Perspectives on Intercultural Communication. Unipub forlag, Oslo Academic Press, Carter, Kathryn & Mick Presnell: Interpretative Approaches to Interpersonal Understanding. State University of New York Press, Vestergaard, Torben: Language, Culture and Identity Kulturmöten och religionsdialog (5 sp) Kursens målsättning är att presentera olika teorier och perspektiv på kulturmöten, religionsdialog, interkulturell kommunikation och kulturkonflikter. Studerandena bekantar sig med centrala texter, sammanställer skriftliga diskussionsunderlag kring givna teman och begrundar betydelsen av dessa begrepp och infallsvinklar i dagens samhälle. Kursens perspektiv utgår från en humanistisk syn på begreppen kultur och religion som dynamiska och tolkningsbara. Kursen behandlar religionsoch kulturmöten främst ur ett mellanmänskligt perspektiv (alltså som möten mellan människor), men tangerar också samhälleliga och politiska perspektiv. Arbetsformer och examination: Självstudiekurs. Illman, Ruth och Peter Nynäs. Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv Lund: Studentlitteratur. Karl-Johan Illman. I Jobs tecken Åbo Akademi. Ruth Illman. Ett annorlunda du: reflektioner kring religionsdialog Göteborg: Makadam bokförlag. ed. Tuomas Martikainen. Ylirajainen kulttuuri: etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006 (Hakapaino). Buber, Martin. Jag och du Dualis. eller annan utgåva. Terlinden, Yvonne (red.). Tro och mångfald: religionsmöten och religionsteologi i Norden Nordiska ministerrådet (serie TemaNord). Pfändtner, Willy. Understanding religious diversity: a contribution to interreligious dialogue from the viewpoint of existential philosophy Uppsala universitet. Dahl, Øyvind Dahl (et al.). Bridges of understanding: perspectives on intercultural

5 communication Unipub.

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och

Läs mer

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009 nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Öppna högskolan. Högskolan på Åland Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX-22 111 Mariehamn tfn 018-537 711 fax 018-22160 open@ha.ax www.ha.ax/open Högskolan Norra, Neptunigatan

Läs mer

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan

Vol. 2, nr. 2, 2012. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Vol. 2, nr. 2, 2012 www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Innehållsförteckning ledare En tidskrift med bredd Anders Sonesson, Ann-Sofie Henriksson 65-66

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel

Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Artikel Högre utbildning Vol. 4, Nr. 1, 2014, 35-47 Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel Lotta Bergman och Cecilia Olsson Jers Fakulteten för Lärande

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap. ett allmänpedagogiskt perspektiv

Pedagogiskt ledarskap. ett allmänpedagogiskt perspektiv 1 Pedagogiskt ledarskap ett allmänpedagogiskt perspektiv Michael Uljens 12.6 2008 Den finländska universitetsutbildningen i allmän pedagogik har utmanats till reflektion över sin utbildningsprofil. Till

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett första svenskt bidrag till att mer samlat presentera erfarenheter, studier och exempel från PPU-området för socionomutbildning i Sverige. Hela åtta universitet

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Tre diskussionsartiklar om tre monografier

Tre diskussionsartiklar om tre monografier Tre diskussionsartiklar om tre monografier Jarmo Lainio & Eva Sundgren (red.) Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för finska och svenska Mälardalens högskola 2008 Avdelningen

Läs mer

6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska

6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska 6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska Katarina Mattsson Introduktion I boken Försvenskningen av Sverige, från början av 1990-talet, inleder etnologerna Ehn, Frykman och

Läs mer

Fristående skolor och segregation

Fristående skolor och segregation UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 31 51 Fristående skolor och segregation Give a dog a bad name and hang him? Bo Dahlin NON-PUBLIC SCHOOLS AND SEGREGATION: GIVE A DOG A BAD NAME AND HANG HIM?

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan

Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan LÄRARPROGRAMMET Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan Emil Allisander, Martin Collin Systematisk litteraturstudie 15 hp Höstterminen 2011 Handledare: Gunilla

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Monokulturell utbildning

Monokulturell utbildning UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 3, 65-84 Monokulturell utbildning Mekonnen Tesfahuney Introduktion 1 I de flesta studier av den mångkulturella eller interkulturella skolan ligger fokus vid de frågor,

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling förmågor bortom läroplanen

Utbildning för hållbar utveckling förmågor bortom läroplanen forskning om undervisning och lärande nr 12 61 Utbildning för hållbar utveckling förmågor bortom läroplanen I Denna studie fokuserar på vad 28 lärare i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans senare år

Läs mer

Forskning om informationsoch kommunikationsteknik

Forskning om informationsoch kommunikationsteknik Forskning om informationsoch kommunikationsteknik En översikt över verksamhet inom Norden Jens Pedersen Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap LIU-PEK-R-220 September 2000 Linköpings

Läs mer

ASLA INFORMATION 29:1

ASLA INFORMATION 29:1 ASLA INFORMATION 29:1 2003 ASLA-INFORMATION 29:1 2003 Innehåll ASLA:s styrelse...2 Från redaktionen...3 Språkkonsultlinjen en pigg 25-åring...4 Språkkonsult identitet mer än yrke...7 Första terminen med

Läs mer

HISTORISK KUNSKAP ETT BEGREPP UNDER FÖRÄNDRING

HISTORISK KUNSKAP ETT BEGREPP UNDER FÖRÄNDRING Från Historiedidaktik i Norden 9. Del 2: historisk kunskap, Malmö 2012, ISBN 978-91-7104-424-2 Peter Aronsson HISTORISK KUNSKAP ETT BEGREPP UNDER FÖRÄNDRING Peter Aronsson Begreppet historias huvudbetydelse

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer