Rätten till kommunikation. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Autism- och Aspergerförbundets Rikskonferens 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätten till kommunikation. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Autism- och Aspergerförbundets Rikskonferens 2015"

Transkript

1 Rätten till kommunikation Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Autism- och Aspergerförbundets Rikskonferens

2 Leg logoped Gunilla Thunberg Fil Dr Neurolingvistik, Göteborgs Universitet, avhandling om autism Stort engagemang i frågan om rätten till kommunikation flera projekt (föräldrar, skola, sjukvård & tandvård). Just nu med i Socialstyrelsens expertgrupp utmanande beteende Förälder till Alfred 21 autism och utvecklingsstörning 2

3 Samtalsmatta en viktig resurs för kommunikativa rättigheter - en metod som möjliggör att uttrycka åsikter och känslor med hjälp av visuellt stöd Tydlig struktur och ram för öppna frågor Kan användas vid olika åldrar och olika kommunikativa och kognitiva svårigheter En samtalsmatta Visuell skala samtalsämne frågeställningar 3

4 DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning Utredning och handledning Utbildning och information Utveckling och forskning Innehåll Kommunikation - livsviktigt Kommunikation och utmanande beteende Rätten till kommunikation Barnkonventionen FNs konvention för personer med funktionsnedsättning Kommunikativa rättigheter Kommunikationsstöd AKK som verktyg för att avhjälpa och förebygga utmanande beteende 4

5 Forts innehåll Konkreta exempel på kommunikationsstöd/akk för att Skapa en kommunikativ miljö Ge individuellt stöd genom gemensam problemlösning Måluppfyllelseskalor Maria berättar om Tait Kommunikation = människa Sociala varelser födda för att kommunicera förutsättning för att överleva Det är i mötet med andra som vi människor blir till vi blir någon Viktigaste faktorn för delaktighet och livskvalitet 5

6 Kommunikationens två sidor Att förstå andra språk & kroppskommunikation Att uttrycka sig - tal vår mest avancerade motorik! 150 muskler används samtidigt i oerhört snabbt tempo, många med AST har dyspraxi, svårt att styra rörelser med viljan Samspel vid kommunikationssvårigheter Är svårt! När en person pratar mindre, har färre och svårtolkade signaler..så. Kommunicerar vi mindre med personen När vi väl kommunicerar är vi mer styrande och dominanta. Det klassiska är att vi frågar väldigt mycket och ofta svarar själva! Ger mindre utrymme för personen skapar en negativ cirkel! Går att bryta genom handledning-utbildning! 6

7 Utmanande beteende = kommunikation Otroligt frustrerande att inte förstå kunna uttrycka sig: fråga, protestera, bli hörd Om inte språk eller AKK/kommunikationsstöd finns är det helt naturligt och logiskt att använda kroppen Att så tidigt som möjligt börja använda AKK/stöd är därför det säkraste sättet att förebygga problemskapande beteende och utveckla språk! Forskningsstöd för AKK vid utmanande beteende Walker & Snell Effects of Augmentative and Alternative Communication on Challenging Behavior: A Meta-Analysis. Augmentative and Alternative Communication, 2013; 29(2): studier med sammanlagt 111 deltagare sammanställdes. Visade att AKK ger goda resultat: i olika åldrar och i olika typer av insatser/upplägg. Bäst för FCT (där man först analyserar beteendets funktion) och yngre barn. 7

8 Har alla rätt att kommunicera? Vi har vår lag Vi har också FNs konventioner som reglerar rätt för olika grupper skall påverka lagstiftning och policyarbete i Sverige Barnkonventionen Konventionen för personer med funktionsnedsättning Barnkonventionen garanterar barnets rätt till Inflytande Information Lika värde Må bra Omfattar barn med funktionsnedsättning 8

9 FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning Antagen jan artiklar, varav de 4 första reglerande, 26 sakartiklar, genomförande 5 FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning Flera/ de flesta av artiklarna innebär att kommunikation måste anpassas De 4 första är reglerande och innehåller också definitioner: i artikel 2 definieras kommunikation som också omfattande AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation 9

10 Artikel 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt rätten till information Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på samma villkor som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2 (olika kommunikationsformer) genom att: a) utan dröjsmål och extra kostnader förse personer med funktionsnedsättning med information som är avsedd för allmänheten i tillgängligt format och teknologi anpassad för olika funktionsnedsättningar 10

11 B) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt Artikel 24 Utbildning a) personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättning och att barn med funktionsnedsättning inte utestängs från kostnadsfri obligatorisk grundutbildning eller från undervisning som följer efter grundutbildning, på grund av funktionsnedsättning, b) personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får tillgång till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning som följer efter grundutbildning på sina hemorter, c) skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov, d) personer med funktionsnedsättning ges nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet för att underlätta deras ändamålsenliga utbildning, samt e) ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering. 11

12 3. Konventionsstaterna ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att lära sig praktiska och sociala färdigheter för att underlätta deras fulla och likvärdiga deltagande i utbildning och som samhällsmedlemmar. I detta syfte ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder, bl.a. för att a) underlätta inlärning av punktskrift, alternativ skrift, alternatvi a och kompletterande former, medel och format för kommunikation samt rörelse- och orienteringsförmågan och underlätta kamratstöd och mentorskap, b) underlätta inlärning av teckenspråk och främja dövsamhällets språkliga identitet, samt c) säkerställa att utbildning av personer, särskilt av barn, med synskada eller dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade, ges på de mest ändamålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och i miljöer som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling. 4. För att säkerställa förverkligandet av denna rättighet ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att anställa lärare, även lärare med funktionsnedsättning, som är kunniga i teckenspråk och/eller punktskrift, och för att utbilda yrkeskunniga personer och personal som är verksamma på alla utbildningsnivåer. Denna utbildning ska omfatta kunskap om funktionshinder och användning av lämpliga alternativa och kompletterande former, medel och format för kommunikation, utbildningstekniker och material för att stödja personer med funktionsnedsättning. 12

13 Rättigheterna mer i praktiken Kommunikativa rättigheter - publicerade av ASHA amerikanska logopedförbundet tillsammans med brukarorganisationer ommunicera.pdf Lite mer konkret utmärkt att utgå från i olika kommunikationsinsatser vid utformning av stöd - men är inget som är antaget av riksdagen Kommunikativ miljö En attityd och inställning hos oss! Beredskap hos oss för att kunna kommunicera med personer med funktionsnedsättning tillgodose rätten enligt FNs konventioner dvs att kommunicera på det sätt och med det språk man valt för att ge information, uttrycksfrihet, inflytande och delaktighet 13

14 Så vad behövs hur skapar vi en kommunikativ miljö? Vi börjar med oss själva Attityder och värderingar Kunskap och medvetenhet Om rättigheter, kommunikation Hur vi kommunicerar 14

15 Responsiva strategier Underlättar kommunikation hos personer med kommunikationssvårigheter - evidensbaserat Titta & lyssna: se vad personen gör Vänta & förvänta: stanna upp och visa förväntsfull väntan ansiktekropp! Minst 20 sekunder Tolka & bekräfta: tolka och bekräfta vad personen kommunicerar eller gör UGGLA! Även tillgång till redskap - AKK 15

16 AKK - Alternativ och Kompletterande kommunikation =Kommunikationsstöd Eftersom tal är så svårt behöver många personer med funktionsnedsättning AKK i sin kommunikativa miljö För att förstå eller att uttrycka sig och oftast båda delarna! Tar aldrig bort möjlighet till tal ökar förutsättningar för tal! AKK-sätt Kroppskommunikation; gester, mimik, blick, hållning, röst Föremål Tecken Foton/bilder/filmer/symboler/skrift Talande hjälpmedel/datorer Alla AKK-sätt är bra och det bästa är om vi kan erbjuda kombinationer bild det mest generella varför vi satsat mer på det i kommunikativ miljö projekt 16

17 Universal Design och AKK Kommunikativ miljö-projekt Kunskapsbas/kurser och färdiga material AKKtiv föräldrautbildning hemmet KOMPIS skola & förskola KomHIT sjukvård och tandvård nationell resurs www-kom-hit.se AKKtiv föräldrautbildning KomIgång grundutbildning: 8 tillfällen: kommunikation, strategier, lek & ASK KomIgång kartor på DARTs hemsida: mbolmaterial_komigang_kartor/tm_bild_symbolmaterial_ komigang Här beställer du boken: Habilitering-och-Halsa/informationsmaterial/bocker/ 17

18 KOMPIS förskola/skolmljö Modell för att skapa kommunikativ miljö Utbildning utformad för att genomföras i ett arbetslag: 6 tillfällen görs av handledare som gått kurs på DART 2 dagar. Kommunikationskartor i olika format att ladda ner från eller DARTs hemsida (InPrint) : rial/tm_bild_symbolmaterial_kompis Exempel träningssärskola 18

19 KOMPIS-förskola..\Filmer pekprat förskola\mjölkpecs.wmv Projekt KomHIT Kommunikation i barnsjukvård och tandvård med stöd av hjälpmedel och IT Syfte: tillgodose rätten till kommunikation enligt Barnkonventionen och Funktionshinderkonventionen och öka barnets aktivitet och delaktighet under sjukhusvistelse och tandvård Skapa en nationell webbresurs! här hittar du material och filmer av intresse för dig som arbetar med AKK i skola. 19

20 Gemensam problemlösning Måluppfyllelseskalor Metodik för att utforma individuell AKK i synnerhet vid problemskapande beteende Gemensam problemlösning & GAS Måluppfyllelseskalor Collaborative problem solving och GAS Väl beprövade metoder - evidensbaserat Anpassat till svenska förhållanden och arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning av Mats Granlund, Eva Björck-Åkesson och Cecilia Olsson Vidareutvecklat för användning vid AKK vid DART 20

21 Fall Mustafa 16 år Eget boende, 14 personal Ingen skolgång Inget tal, tecken 2 personal kan lite Kommunen köper plats hos annan kommun/företag med boende+skola Stabil personalgrupp (dock skoldel svajig), pedagogisk ledare, chef med på möten Pedagogisk ledare talar Ms modersmål, dock ej tecken, visuellt schema används 21

22 Kommunikationspass Nätverket arbetade också med: Pekprat med knippor samt KOMPIS- och KOMIgång-kartor Tecken: kurs, appar, kartor med Ritade tecken Pekprat med kommunikations- App Berätta om vad som hänt Särskilt utflykter mm med Appen Story-kit Visuellt schema gick från dags-översikt till månad Exempel måluppfyllelseskala MÅL 1 Miljö och Ansvarig Marita, Malin, Kalle och?? +2 BÄSTA FÖRVÄNTADE UTFALL +1 BÄTTRE ÄN VÄNTAT Kommunikationen stöds och Mustafa får pekpratsmodell av personalen i flertalet aktiviteter Som nedan samt: 4)bad, 5) gympa, 6) puss&kram 0 VÄNTAT RESULTAT -1 SÄMRE ÄN VÄNTAT -2 MYCKET SÄMRE ÄN VÄNTAT UTFALL Kommunikationen stöds och Mustafa får pekpratsmodell av personalen i 3 aktiviteter: 1)lunch, 2)kommunikationsgrupp 3)laga mat Personalen tar fram och anpassar bildmaterial (kartor och knippa), främst genom KOMPIS, för att möjliggöra pekprat i olika aktiviteter. Mustafa använder sällan bilder i kommunikationen på skolan eftersom personalen inte så ofta pekpratar använder bilder i samspelet med Mustafa. 22

23 Tait vikten av att ha alla med på båten (skidorna ;-)) Tips och material samt information om kurser från hösten kommer vi att börja ge kurs i AKK vid utmanande beteende: gemensam problemlösning och måluppfyllelseskala KOMPIS handledarkurs 2 dagar ges också 23

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö Ett projekt i samverkan mellan särskolor i Göteborg DART kommunikations och dataresurscenter Frölunda Data? Finansiering från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg Ett

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Elenor Mattsson och Mia Dahlqvist December 2009. Examensarbete, 15 högskolepoäng Pedagogik C Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Alternativ kommunikation - för alla barn. - En studie om uppfattningar av alternativ kommunikation bland verksamma pedagoger inom tre förskoleverksamheter.

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation

AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med autism Av Gunilla Thunberg, Leg logoped, Fil Dr Skrift framtagen på uppdrag av Autismforum Habilitering och Hälsa, SLL 2011 Handläggare:

Läs mer

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs

Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Erfarenheter och behov hos flerspråkiga föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter som gått KomUng kommunikationskurs Evelina Erixon Maja Wennerberg Sammanfattning. Studiens syfte var att kartlägga

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av DART och Afasiföreningen i Göteborg med stöd d från Allmänna Arvsfonden Vi som talar Joana

Läs mer

Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention. till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter

Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention. till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter Utvärdering av AKKTIV AKK Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter Vi som jobbar med utvärderingen Gunilla Thunberg, leg logoped, fil.dr. Ulrika Ferm, leg

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011

Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011 Institutionen för neurovetenskap Logopedprogrammet Magisteruppsats i logopedi Vårterminen/Höstterminen 2011 Interaktionsbedömning vid kommunikativ funktionsnedsättning Översättning, prövning och utvärdering

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer