Motion nr 87 Kommunikationsplattform. Skåne. Motivering. Yrkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 87 Kommunikationsplattform. Skåne. Motivering. Yrkande"

Transkript

1 Motion nr 87 Kommunikationsplattform Skåne ID567 Område: Kommunikation Motivering En kommunikationsplattform skall, enligt vår mening, innehålla riktlinjer för organisationens kommunikation, såväl intern som extern. Den är, vid sidan av stadgarna och handlingsprogrammet, organisationens viktigaste styrdokument. Kommunikationsplattformen skall bland annat användas som bas för utbildning i såväl extern som intern kommunikation, beskriva hur vi vill att PRO skall uppfattas, hur vi ska vårda vårt varumärke, vår grafiska profil och våra kommunikationskanaler. Det ska framgå vem som har ansvar för vad i kommunikationen, som då kan tjäna som underlag för utbildning i strategisk kommunikation på alla nivåer i organisationen. Kommunikationsplattformen tjänar som en grund för organisationens utveckling och måste vara väl förankrad i organisationens alla led. Förnyelsen av de nya kommunikationskanalerna, webben och medlemssystemet, ger nya utvecklingsmöjligheter. Kommunikationsplattformen ska ge anvisningar om de nya möjligheterna. Den nuvarande kommunikationsplattformen, som gäller till och med 2015, är inte komplett. Den beskriver hur vi vill att PRO ska uppfattas, men inget i övrigt av det som normalt finns i en kommunikationsplattform för en stor organisation. Beslutet att införa den föregicks inte heller av någon bred förankringsprocess. Bland annat av detta skäl är den inte välkänd i organisationen och har ingen egentlig funktion för att stödja verksamheten i föreningar, samorganisationer eller distrikt. Av ovanstående anledningar föreslås: Yrkande Vi föreslår kongressen besluta att kongressen ger styrelsen uppdrag att snarast ta fram ett förslag till en komplett kommunikationsplattform, att förslaget ska remissbehandlas under 2016 i hela organisationen, att kommunikationsplattformen ska fastställas vid Representantskapets höstmöte PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson

2 Styrelsens utlåtande över motion nummer 87 Styrelsens utlåtande över motion nr 86 Kommunikationsplattform Den nuvarande kommunikationsplattform som är framtagen är inte komplett därför har den omarbetats under hösten 2014 och kommer att lanserar under våren Riksorganisationen har tagit till sig kritiken och utsåg under hösten en referensgrupp bestående av PRO medlemmar som har läst och bidragit med mycket kunskap. Motionen är besvarad. Styrelsen föreslår kongressen att avslå andra och tredje att-satsen. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå att-sats 87:2, 87:3. att anse att-sats 87:1 besvarad.

3 Motion nr 88 PROs hemsida PRO Frykerud - Kil, Värmland ID575 Område: Kommunikation Motivering PROs hemsida har många förtjänster men en stor brist, ett forum för debatt där medlemmarna får komma till tals. I takt med att allt fler människor tar del av den digitala tekniken är det sorgligt att en levande debatt om stort och smått begränsas av något så futtigt som avsaknaden av en kanal för enskilda medlemmars åsikter och idéer. När vi för en tid sedan krävde svar på frågan varför ett debattinlägg i pensionsfrågan refuserats fick vi av press- och policychefen veta att inlägget verkligen inte refuserats men att det saknades ett forum för publiceringen. När vi likaså för en tid sedan försökte få ett annat inlägg angående pensionärsskatten publicerat fick vi av förbundsordföranden veta, att PRO på hemsidan enbart publicerar förbundets ställningstaganden. Men när vi ville kommentera ett av förbundet sanktionerat nyhetsinslag fanns det tydligen inte utrymme ens för en kommentar. Den här situationen finner vi djupt beklagligt. Varje demokratisk organisation är betjänt av en debatt där fler än ledningens åsikter öppet kan ventileras. Yrkande Vi föreslår kongressen besluta att PRO omgående gör det möjligt att för enskilda medlemmar att debattera aktuella frågor av allmänt intresse för medlemmarna på riksförbundets hemsida att ett regelverk för inlägg utarbetas, till exempel när det gäller längden på inläggen att en eller flera personer får i uppdrag att före publicering syna innehållet så att inläggen överensstämmer med vedertagna publiceringsregler ur rättslig och etisk synpunkt. Elsie Fridén/ Ordförande Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Elsie Fridén Distriktets yttrande I motionen tar motionären upp PRO s hemsida och man föreslår att ett forum för enskilda

4 medlemmar inrättas så att man som medlem får möjligheter att debattera aktuella frågor av allmänt intresse på PRO s hemsida. Man anser att det är viktigt att denna möjlighet finns så att medlemmar kan komma till tals och kunna föra fram sina åsikter och ideer. Distriktsstyrelsen har diskuterat motionen ingående och man anser att det finns ett behov av bättre kommunikation via nätet för medlemmarna. Men sedan är frågan vem som ska tillhandahålla detta samt kostnaden för densamma. Distriktsstyrelsen föreslår därför att PRO ska göra en utvärdering av sin kommunikation i allmänhet där man tittar på tidningen, hemsidan, Facebook m.m och utifrån detta kommer med förslag som innebär en bättre kommunikation även på nätet. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 88 Styrelsens utlåtande över motion nr 88 PROs hemsida Tidigare fanns ett internt forum inom PRO, Pensionätet, vilket var till för medlemmar att utbyta erfarenheter och åsikter men det blev tyvärr en plattform för åsikter vilka inte överensstämde med PROs stadgar därför beslutade man att stänga Pensionätet. Idag finns PRO på Facebook som är ett öppet forum för våra medlemmar att ex debatter olika politiska frågor. PROs Intranät, den interna webben, är under rekonstruktion och det finns planer att eventuellt införa ett öppet forum för våra medlemmar. PROs hemsida (webb) består av en huvudsida som Riksorganisationen ombesörjer och där publicerar vi till största del riksnyheter men även många nedslag ute i landet. Riksorganisationen har beslutat att inte ha kommentatorsfält för inlägg då det kräver betydligt mer resurser än vad vi har idag. Även hemsidan kommer att ses över och det finns ett förslag att återinföra Landet Runt vilket är en kanal där medlemmar förser Riksorganisationen med lokala nyheter. Föreningarnas sidor är dock till för att i första hand publicera lokala nyheter. Styrelsen anser att motionen är besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 88.

5 Motion nr 89 Modernisera PRO-pensionären PRO Frykerud - Kil, Värmland ID577 Område: Kommunikation Motivering PROs medlemstidning PRO-pensionären har många förtjänster men två stora brister. Det vill vi med den här motionen ändra på! En modern medlemstidning måste nyhetsmässigt finnas på webben, särskilt när utgivningen är så begränsad som PRO-pensionärens. Mellan utgivningsdagarna hinner det hända många för medlemmarna intressanta nyheter. Detsamma gäller tiden mellan manusstopp och tryckning. En webbredaktör/webbredaktion med inriktning på att snabbt publicera för medlemmarna intressanta nyheter skulle råda bot på den ena av de inledningsvis påtalade bristerna. Men det räcker inte! En modern medlemstidning måste också hålla en kanal öppen där medlemmarna kan ventilera åsikter om stort och smått och framför allt kunna kommentera aktuella frågor av allmänt medlemsintresse. Ett debattforum med generöst utrymme, öppet för alla, skulle råda bot på den andra av oss påtalade bristerna. Detta är särskilt angeläget eftersom medlemmarnas åsikter inte fritt kan ventileras på PROs hemsida. Det är det, enligt ordföranden, organisationens officiella syn som har ensamrätt. De här påtalande bristerna i den egna medlemstidningen framstod som särskilt allvarliga under valåret Vi som är aktiva i den aktuella debatten, som framför allt handlat om den s k pensionärsskatten och det underfinansierande pensionssystemet, har varit hänvisade till SPFs utmärkta nätupplaga av deras medlemstidning Veteranen. Där har man generöst upplåtit utrymme för flera av våra debattartiklar, varav särskilt en fick stor genomslagskraft med över 400-delningar i sociala medier och mer än 20 kommentarer i direkt anslutning till artikeln. En kopia på artikel/kommentarer bifogas. Hur gärna hade vi inte sett att våra åsikter först publicerats av PRO/PRO-pensionären. Yrkande Vi föreslår kongressen besluta att PROs ledning ger i uppdrag till PRO-pensionärens redaktion att omgående inrätta en webbredaktion enligt ovanstående att dessutom öppna ett debattforum i nätupplagan av medlemstidningen. Elsie Fridén/ Ordförande Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Elsie Fridén

6 Distriktets yttrande I motionen tas frågan om en modernisering av PRO s medlemstidning PRO pensionären upp och man föreslår att man ska inrätta en webbredaktion samt öppna ett debattforum i nätupplagan av medlemstidningen. Motiveringen till förslaget är bland annat behovet av en bättre kommunikation och möjligheter för PRO s medlemmar att snabbt få tal del av intressanta nyheter. Motionären anser även att en modern medlemstidning också måste hålla en kanal öppen där medlemmarna kan ventilera åsikter om stort och smått och framför allt kunna kommentera aktuella frågor av allmänt medlemsintresse. Distriktsstyrelsen har diskuterat motionen ingående och man anser att det finns ett behov av bättre kommunikation via nätet för medlemmarna. Men sedan är frågan vem som ska tillhanda detta samt kostnaden för densamma. Distriktsstyrelsen föreslår därför att PRO ska göra en utvärdering av sin kommunikation i allmänhet där man tittar på tidningen, hemsidan, Facebook m.m och utifrån detta kommer med förslag som innebär en bättre kommunikation även på nätet. Med hänvisning till ovanstående föreslår distriktsstyrelsen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 89 PROpensionären fyller idag väl sin funktion som en bred och välkomnande medlemstidning för PRO:s medlemmar. Den är på vilket sätt flest medlemmar kommer i kontakt med organisationen. Tidningen har många läsare (2014: läsare t o m 80 år och uppskattningsvis över 80 år). Läsetiden på 42 minuter är lång jämfört med de flesta andra tidningar. Men mediasverige förändras och vi måste i framtiden vara öppna och möta våra läsare där dom finns. Den digitala utvecklingen går snabbt och vi måste se hur kommunikationen ser ut i vår omvärld, och vad som förväntas av oss som tidning. Nättidningarna idag präglas framförallt av stor interaktion med sina läsare och snabb information. Och lokala nyheter. Den utveckling som motionen förväntar sig av PROpensionären, ställer redaktionen sig mycket positiv till. Tidningens redaktion och medarbetare har stora kunskaper och erfarenheter i nättidningsproduktion och vår samlade erfarenhet av publicistiska framgångar är väl dokumenterade. Idag så ser vi att stora flöden av annonsintäkter går från papperstidningar till web. PROpensionären har fortfarande stora annonsintäkter, vilket är unikt idag när det gäller papperstidningar. Men vi ser att allt fler annonsörer har ett uttalat behov av att gå både i papperstidningar och på web. Man uppskattar att inom två år kommer annonsmarknaden för papperstidningen inte att komma upp i de nivåer som tidningen har idag. PROpensionären ställer sig positiv till att utreda, bygga och producera en modern och interaktiv nätupplaga, byggd på läsarkontakt, debatt och nyheter. För att fylla dagens behov hos våra medlemmar och för framtiden. PRO:s hemsida bör dock redan idag publicera tidningens material i större utsträckning än vad som görs idag. Styrelsen får i uppdrag att utreda vidare i vilken form web-sida ska utvecklas. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 89 besvarad.

7 Motion nr 90 Den digitala revolutionen PRO Klippan - Klippan, Skåne ID617 Område: Kommunikation Motivering Den digitala revolutionen är av godo - i mångt och mycket. Den gör livet enklare i många avseenden. Vi kan i lugn och ro betala våra räkningar hemifrån, deklarera våra inkomster, läsa dagstidningen, boka resor, köpa bio- och teaterbiljetter, hålla kontakt med anhöriga och vänner även om de befinner sig på andra sidan jordklotet (t.o.m. se dem i ögonen på skärmen ), köpa vårt dagliga bröd och få det hemkört! Och mycket mer. Den digitala revolutionen genomförs utan blod och svett, men inte utan tårar. Vi måste kunna för att få skörda revolutionens frukter. Och många kan. Sveriges befolkning anses ha relativt bra kunskaper om hur man använder de redskap som utgör basen för omvandlingen av samhället. Men långt ifrån alla har begåvats med sådana kunskaper. Vi som inte kan sliter vårt hår och gråter. I rapporten Svenskarna och internet 2013 inom ramen för kampanjen Digidel 2013 säger Olle Findahl: Den klassiska digitala klyftan mellan rika och fattiga, mellan hög- och lågutbildade, mellan arbetare och tjänstemän har till stor del försvunnit. Det finns dock ett undantag, de äldre. Bland dem finns fortfarande stora grupper som inte använder internet, framför allt bland lågutbildade och kvinnor. Det är ingen förvånande iakttagelse att äldre generationer är mer handikappade än yngre i dessa avseenden. Men påståendet att så gott som alla unga är väl bevandrade i den nya tekniken är en sanning med modifikation. Såväl ungdomar som stora delar av mellangenerationerna tillhör också "den handikappade gruppen". Det är uppenbart att en mycket stor grupp av Sveriges befolkning kommer att hamna vid sidan av samhället, i utanförskap om inte alla ges förutsättningar att hoppa på vagnen. De flesta bankers exempellösa hänsynslöshet vid avskaffandet av kontanthantering och att tvinga människor att gå över till kontokort, är ett belysande exempel på hur det digitala samhället skapar mängder av vardagsproblem för människor, inte bara för pensionärer, om förändringen sker i alltför snabb takt och känslolöst. Statliga och kommunala myndigheter är i många avseenden föredömliga i att visa hänsyn mot sina medborgare när man önskar föra över kommunikationen till digital teknik. Parallellt tillämpas både nya och gamla system. Men också där finns mycket att göra för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla att bli delaktiga. Sannolikt är problemet av övergående art. Om år är det troligt att så gott som alla (som vill) är med på banan. Men år är en lång tid! Och alla som idag inte har förmågan att på egna ben ta sig över den digitala tröskeln bör ges allt tänkbart stöd. Redan görs mycket för att underlätta inträdet i den IT-baserade världen. Inte minst i de lokala föreningarna utbildas medlemmar i elementär datakunskap, att använda s.k. smartphones, kontokort, olika former av resekort m.m. I PROs nationella verksamhetsplan för 2015 sägs att Vi ska undersöka möjligheten att ytterligare stödja föreningarnas ambitioner att stärka medlemmarnas datamognad". PROs nationella ledning, liksom många distrikt, har insett problemet och strävar efter att underlätta för föreningarna att erbjuda medlemmarna utbildningar. Men mer kan göras. Från många föreningar rapporteras att det är kö till sådan utbildning. Men

8 brist på ledare och lokaler är flaskhalsar. Yrkande Vi föreslår kongressen besluta att med all respekt för vad PRO som organisation redan gör vill vi föreslå kongressen att uppdra åt förbundsstyrelsen att uppgradera insatserna inom IT genom att exempelvis underlätta för föreningarna att genomföra utbildningar om användning av digital teknik, påverka statliga och kommunala myndigheter samt näringslivet att genomföra förändringar på ett sådant sätt att alla människor ges förutsättningar att även i fortsättningen få del av servicen, eftersträva samarbete i dessa frågor med såväl övriga pensionärsorganisationer som föreningslivet i övrigt. Stig Ålund, PRO Klippan Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Ålund Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 90 Arbetet med att förnya PROsIT pågår där även utbildningarna av föreningarna ingår med nya studiecirklar både för förtroendevalda och medlemmar. De nya cirklarna tar upp både teknik (utrustning) och system (program och webbtjänster). En ny och mer effektiv ledarutbildning utvecklas tillsammans med vår skola på Gysinge. Utbildningarna och påverkansarbetet tar upp även tillgänglighetsfrågor. Det vill säga att system och datorer ska kunna användas av personer med funktionsnedsättningar. PROsIT som verktyg för att minska den digitala klyftan, PROsIT grund. Finns idag men demokratiperspektivet måste bli mer uttalat. Utveckling av ledarutbildningar inom PROsIT: För ledare i cirklar och kurser för medlemmar: Grundläggande kunskaper om IT (minska den digitala klyftan), Plattor och smarta telefoner, Sociala medier, Molnet, Medlemsportalen i Hjördis. För ledare i cirklar och kurser för förtroendevalda: Medlem och organisation, Kurs, Kampanj, Föreningsportalen, E-post & Intranät, Webbredaktörer, Sociala medier, Molnet, Plattor och smarta telefoner (förtroendevald), E-bokföring. Kurserna genomförs huvudsakligen på PRO:s folkhögskola Gysinge. Distrikten ska i mån av kapacitet kunna ha dito kurser på hemmaplan med lärarstöd från Gysinge. Gysinge ska enligt vår tanke vara center för utveckling av metoder inom PROsIT: s ledarutbildning. PRO RO ska tillsammans med skolan ta fram studiematerial och handledningar inom respektive område. Efter genom gången utbildning ska ledarna få ett

9 certifikat som anger att de är auktoriserade PROsIT ledare. Tillsammans med ABF tillförs de moment som krävs för att de också ska vara godkända som cirkelledare inom ABF: cirkelverksamhet. Riksorganisationen finns representerade i ett flertal instanser för att påverka utvecklingen av IT. Bland annat användningsforum, digitaliseringskommisionen mfl. Samarbetet med andra pensionärsorganisationer finns också. Riksorganisationen bevakar olika myndigheter, utredningar, företag och andra av myndigheter tillsatta forum. Riksorganisationen medverkar och påverkar så långt är möjligt. PRO har medverkat i ett flertal samtal med IT ministern, är representerade i digitaliseringskommissionen och innehar en ledamotsplats i Digitaliseringskommissionens Användningsforum. PRO har drivit projekt i avsikt att utjämna den digitala klyftan bland annat genom Nordiska ministerådets projekt Use IT and enjoy. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 90 besvarad.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer