Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad"

Transkript

1 Om-och tillbyggnad för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB Värnamo

2 Om-och tillbyggnad 1 (12) Innehållsförteckning 1. Översiktlig beskrivning av befintlig byggnad 1.1 Grundläggning 1.2 Stomme 1.3 Ytterväggar 1.4 Innerväggar 1.5 Yttertak 1.6 Övrigt 2. Utförda undersökningar 3. Myndighetskrav 4. Lastförutsättningar 5. Säkerhetsklasser och livslängder 6. Miljöklasser och beständighetskrav 7. Stomme/Stabilisering 7.1 Livesal 7.3 Biografer 7.2 Restaurang/kök 7.4 Hissar/trappor 7.5 Bibliotek 7.6 Centraltrapphus 7.7 Huvudentré 7.8 Auditoriet 7.9 Fläktrum mot norr 7.10 Gula huset 8. Grundläggning 9. Information, generellt 10. Brand 11. Vibrationer 12. Ljudisolering

3 Om-och tillbyggnad 2 (12) 1. Översiktlig beskrivning av befintlig byggnad Beträffande beskrivning av befintliga byggdelar, se även Byggdelsbeskrivning Etapp Grundläggning Befintlig byggnad är grundlagd på utbredda plattor respektive plintar av betong. 1.2 Stomme Sommen utgörs av pelare-/balksystem av stål/betong. Betongbjälklagen är i huvudsak av två olika typer. Primär-och sekundärbalkar av stål ingjutna i bjälklaget, respektive balkar/bjälklag av betong. I byggnadens västra del utmed järnvägen utgörs stommen i huvudsak av i bjälklaget ingjutna balkar av stål. Pelarna på plan 1200 och 1300 i allmänhet är av stål och är kringgjutna med betong eller kringmurade med tegel. Balkar och pelare på plan 1400 och 1500 utgörs i huvudsak av platsgjuten betong. De östra delarna av byggnaden utgörs i huvudsak av platsgjuten betongstomme. I husets västra del utmed järnvägen förekommer takstolar av stål likaså förekommer det, i en liten del av huset, en nyare bjälklagskonstruktion med stålbalkar och tunnplåts form så kallat combidäck. Golvnivåer varierar inom lokalerna. I husets norra gavel finns en platsgjuten silo som bryter igenom våningsplanen. 1.3 Ytterväggar Bärande ytterväggar utgörs av tegel respektive betong. Vissa fasader med putsat ytskikt. Insida yttervägg är generellt slätputsad. 1.4 Innerväggar Bärande innerväggar är av varierande slag gjutna, murade och putsade. 1.5 Yttertak Betong respektive lättbetongplank. Tätskikt av gummiduk/papp. 1.6 Övrigt Enligt material- och arbetsbeskrivningar upprättade i samband med uppförandet av byggnaderna (ca i början av 1940-talet) är bjälklaget över källaren dimensionerat för en belastning på 750kg/m2, övriga bjälklag är dimensionerade för 500kg/m2.

4 Om-och tillbyggnad 3 (12) 2. Utförda undersökningar Okulär inventering har utförts av åtkomliga delar. Upptagning av ett antal borrkärnor för bestämning av betongens hållfasthetsklass har utförts i tidigare etapp 1 och analyserats hos Provningsanstalten i Borås. Upptagning av borrkärnor för bestämning av befintliga bjälklags uppbyggnad har utförts i tidigare etapp 1. Okulär inspektion av åtkomliga delar samt bedömning av status på befintliga stålkonstruktioner har utförts i tidigare etapp 1 av ingenjör Joel Jonsson AB. Geoteknisk undersökning har utförts i tidigare etapp 1 Miljöteknisk undersökning har utförts av annan konsult i tidigare etapp 1. En del saneringsarbeten skall göras i kommande etapp vilket innebär rivning respektive ingrepp i bärande stomdelar. 3. Myndighetskrav Boverkets Författningssamling BFS 2013:10, EKS 9 Eurokoder HUS AMA 11, Anläggnings AMA Lastförutsättningar Byggnaden dimensioneras för vind-och snölaster enligt gällande normer för värden gällande Värnamo Kommun. Snölast: Snözon 2, S k = 2,0 kn/m2 Vindlast: Referensvindhastighet V b = 24 m/s Nyttig last: Bibliotek, plan ,5 kn/m2 (750 kp/m2, kategori E1) Bibliotek, plan ,0 kn/m2 (750 kp/m2, kategori E1) Livesal 5,0 kn/m2 (500 kp/m2, kategori C5) Foajén 5,0 kn/m2 (500 kp/m2, kategori C5) Fläktrum, teknikutrymmen 4,0 kn/m2 (400 kp/m2, kategori C4) Auditorium, (Scen) 4,0 kn/m2 (400 kp/m2, kategori C4) Trapphus, trappor 3,0 kn/m2 (300 kp/m2, kategori C3) Auditorium, (fasta platser) 2,5 kn/m2 (250 kp/m2, kategori C2) Auditorium, (teknikutrymmen) 2,5 kn/m2 (250 kp/m2, kategori C2) Biografer (fasta sittplatser) 2,5 kn/m2 (250 kp/m2, kategori C2) Reception, restaurang 2,5 kn/m2 (250 kp/m2, kategori C1) Kontorsutrymmen 2,5 kn/m2 (250 kp/m2, kategori C1) Övriga utrymmen 2,5 kn/m2 (250 kp/m2, kategori C1) Bjälklaget över livescenen har dimensionerats för 4,0 kn/m2 (400 kp/m2, kategori C4) Laster under byggtiden: Enligt SS-EN :2005

5 Om-och tillbyggnad 4 (12) 5. Säkerhetsklasser och livslängder Generellt tillämpas Säkerhetsklass 3 6. Miljöklasser och beständighetskrav Byggnadens livslängd sätts till 50 år, livslängdskategori 4 enligt SS-EN 1990 (2.3) Beträffande miljöklasser se Allmänna anvisningar och föreskrifter ritning 2K och Stomme/Stabilisering Beträffande beskrivning av byggdelar, ingående material och klimatskydd med Up-värden hänvisas till Byggdelsbeskrivning Etapp2. Se även sektionsritningar. 7.1 Livesal Livesalen sträcker sig i två våningsplan. Befintligt bjälklag över plan 1200 rivs. Nytt bjälklag över plan 1300 kommer att gjutas över livesalen. I det nya bjälklaget kommer det att integreras 6st förspända betongbalkar med spännvidd på ca 20m. De 4 mellersta balkarna kommer att bära de 6 pelarna som avväxlas mellan plan , förutom bjälklaget över plan 1300 bär de även biograferna. Nya väggar av betong kommer att gjutas runt livesalen, dels för att klara ljudkraven och dels för att bära befintliga anslutande konstruktioner. Den västra väggen kommer även att ta upp jordtrycket från den motfyllda väggen på plan Väggarna medverkar också för stabilisering av byggnaden. Delar av grundläggning till förrummet för livesalen, har utförts i föregående etapp 1. Gäller för den södra väggen i linje med hiss 1 och 2. Gridd av stålbalkar för upphängning av installationer kommer att monteras på undersidan livesalens tak. Särskilda krav med hänsyn till akustik måste tas (överföring av stomljud till betongstomme) Golvet utgörs av isolerad betongplatta på mark som gjuts i två skikt med glidskikt av plastfolie mellan och utgörs skilt från anslutande väggar. Lanseringsöppningar kommer att erfordras i den norra fasaden och innanförliggande murad vägg för intransport av prefabricerade betongbalkar. Omfattande provisoriska stagnings-/stämpningsåtgärder kommer att erfordras i samband med rivning/avväxlingar av befintliga pelare och montering av balkar vilket medför extra höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. 7.2 Restaurang/kök Delar av golvet i restaurangen har färdigställts i tidigare etapp. I köket kommer ett antal brunnar mm att gjutas in i golvet. Ett antal av dessa brunnar/gropar kommer att hamna på ovansidan av befintliga

6 Om-och tillbyggnad 5 (12) pelarfundament viket innebär att ingrepp samt förstärkningsåtgärder kommer att erfordras av befintliga fundament. Nytt golv utförs av isolerad betongplatta på mark. Detaljprojektering av installationer mm pågår, det kan ej uteslutas att installationer kan komma i konflikt med befintliga bärande konstruktionsdelar vilket kan medföra förstärkningsåtgärder för dessa. 7.3 Biografer Stommen till biograferna utgörs av stålstomme. Yttertaket utgörs av fribärande trapetsprofilerad plåt med isolering och papp på ovansidan. Stabilisering sker genom skivverkan i takplåten och stagbockar i väggarna. Ytterväggarna utgörs av 200mm panelelement med kärna av stenull. På utsidan kläs elementen med kassetter av corténplåt, på insidan kompletteras med stålregelstomme med isolering mellan och gipsskivor på insidan. Den invändiga väggen erfordras för att klara ljudkraven men förbättrar också isolerförmågan hos väggen. Invändiga väggar redovisas på A-ritningar Ovanpå befintligt betongbjälklag kommer ett nytt bjälklag av prefabricerade betongelement på stålbalkar som läggs upp på underliggande pelare att uppföras. Detta bjälklag behövs av akustiska skäl, men kommer även att utgöra golvet för biograferna. Ett antal av befintliga underliggande pelare kommer att förstärkas för att klara tillkommande laster från biografer, snöfickor på yttertaket mm. Golvytor i foajé och övriga utrymmen utanför biograferna kommer att pågjutas nytt golv av 70mm betong som kommer att utgöra färdigt ytskikt. Förstärkning av befintliga betongbjälklag har utförts i föregående etapp. Gradängerna i biograferna kommer att byggas upp i trä. Provisoriska stagningsåtgärder kommer att erfordras, främst av befintlig ytterväg mot väster, i samband med rivning av befintligt tak vilket medför extra höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. 7.4 Hissar/trappor Hiss 6, som huvudsakligen betjänar auditoriet, är placerad mellan två befintliga pelare. Läget innebär kollision med grundläggningen för befintliga pelare. Erforderligt djup på hissgropen är 1,5m. Schaktdjupet inkluderande gropkonstruktionen kommer att överstiga 2m. Uppgifter om utbredning och grundläggningsnivåer på befintliga fundament saknas, förstärkningsåtgärder alternativt nya fundament kommer att erfordras för dessa pelare. Vissa konstruktiva förstärkningsåtgärder bedöms även erfordras för den befintliga väggen öster om hissen. Nytt trapphus för bl a utrymning från biograferna byggs mot befintlig yttervägg mot väster. Väggarna utförs i 200mm platsbyggd betong. Trappa inklusive vilplan utförs i prefab betong. Tre nya trapphus N24-26 kommer att byggas i gula huset. Trapphus N24 och N26 används i huvudsak för utrymning från auditoriet, foajén och biblioteket. Nya väggar utförs i 200mm platsgjuten betong, trappor och vilplan av prefab betong.

7 Om-och tillbyggnad 6 (12) Trapphus N25 som även rymmer en ny hiss (hiss 5) kommer att betjäna gula huset. Även här utförs nya väggar av 200mm platsgjuten betong och trappor och vilplan av prefab betong. Hisschaktet kommer att ligga under befintlig grundläggning för intilliggande vägg, provisoriska avväxlingsåtgärder kommer att erfordras. Befintliga balkar kommer att behöva kapas för att ge utrymme för de nya trapphusen. Balkar som kapas kommer att läggas upp på nya betongväggar, detsamma gäller även anslutande bjälklag. 7.5 Bibliotek I delar av hus 1, på plan 1200 och 1300 kommer bibliotek att inrymmas. Våningsplanen kommer att förbindas med en trappa placerad centralt i biblioteksdelen. Trappan utförs i prefabricerad betong. Håltagning i befintligt bjälklag för trappa kommer att utföras i bjälklaget över plan Trappan monteras på befintligt förstärkt bjälklag, komplettering utförs med nya stålpelare på plan 1200 som stöd för trappan. Befintlig stomme vid bibliotek utgörs av platsgjuten betong. Grundläggning för biblioteksdelen utgörs av befintliga grundplintar. 3st större öppningar i befintligt bjälklag på plan 1300 vid yttervägg mot norr kommer att utföras. Borttagning/rivning av befintliga pelare mot norr kommer att erfordra avväxlingar/förstärkningar. Avväxling sker i huvudsak till ny fläktrumsstomme. Förstärkning av ett antal befintliga pelare kommer att erfordras på grund av tillkommande belastning från ovanförliggande auditorium. Delar av befintlig grundläggning under biblioteksdelen har förstärkts på grund av tillkommande laster från auditoriet som ligger på plan 4 ovanför biblioteket. Befintliga bjälklag på plan 2 och 3 har förstärkts i tidigare etapp. Befintligt yttertak över nytt läsrum mot norr rivs, nytt yttertak av trapetsprofilerad plåt med isolering och tätskikt av papp på ovansidan. Kompletteringar vid nya upplag utförs, taksarg mm enligt arkitekt. Åtgärder för att skydda befintliga underliggande bjälklag på plan 1200 i samband med håltagning i ovanförliggande bjälklag kommer att erfordras. Skyddsåtgärder kommer att erfordras även vid rivning av befintlig stomme över plan 1400 (yttertak och övrig stomme av betong) Provisoriska stämpningsåtgärder i samband med montering av prefabricerad betongtrappa kommer att erfordras. 7.6 Centraltrapphus Idag består denna byggnadsdel av fyra våningsplan och källare. Utredningar i etapp 1 visar att befintliga bjälklag och balkar av betong uppvisar mycket låg hållfasthet. Sprickbildningar och stora deformationer förekommer hos stora delar av befintlig stomme, det är därför

8 Om-och tillbyggnad 7 (12) nödvändigt att ersätta denna med ny konstruktion. Konstruktionen över källaren, bjälklag, balkar inklusive pelare och grundkonstruktion har förstärkts i tidigare etapp 1 då denna inrymmer installationsutrymmen nödvändiga för driften av etapp 1. Ny stomme, balkar, pelare och bjälklag utförs av platsgjuten betong. Nya trappor som utförs inspända i bjälkagen utförs i prefabricerad betong. Yttertaket över huvudtrapphuset utförs av balkar av stål med fribärande trapetsprofilerad plåt mellan samt isolering och papp på ovansidan. Vid uppförande av ny stomme kommer provisoriska staganings-/ stabiliserings åtgärder att erfordras under byggtiden. För montering av prefab trappor kommer provisoriska öppningar i bjälklagen att erfordras. Öppningar gjuts igen efter montage av trappor. Nya öppningar i befintliga tegelväggar vid entréplanet, plan 1200, kommer att utföras. Då öppningarna är stora kommer nya balkar och pelare av platsgjutenbetong att anordnas. Provisoriska åtgärder vid utförande av ny konstruktion kommer att erfordras. Beslut har tidigare tagits att behålla befintliga ytterväggar av tegel. På delar av yttertaket kommer balkong/terras att anordnas. Balkongen isoleras/tätas med cellglas/papp med ytskikt enligt arkitekt. Receptionen placeras huvudsakligen inne i befintlig byggnad. Bjälklaget har här sänkts till samma nivå som i övriga delar av receptionen. Denna åtgärd utfördes i tidigare etapp 1. Vissa avväxlings-/förstärkningsarbeten har utförts i etapp 1, främst mot de västra delarna i anslutning till etapp 1 (nya balkar/pelare har gjutits) För stabilisering av trapphuset används befintliga väggar och anslutande byggnad. Preliminärt planeras ny konstruktion utföras våningsvis, med början på nedersta planet, så att totalstabiliteten för trapphuset behålls. Verksamhet i serviceutrymmen i källarvåningen plan 1100 kommer att vara i drift under byggnadsarbetena för etapp 2. Rivningen av befintlig stomme innebär risker vid hantering av rivningsmassor, vatten mm. Väderskydd och skydd av bjälklaget över källaren kommer att erfordras för att säkra driften av befintliga installationer i källarvåningen. 7.7 Huvudentré Huvudentrén stommen utförs i huvudsak i limträ. Ett sekundärbärverk av kertobalkar läggs på limträbalkarna för bärning av yttertaket. Yttertaket utförs av fribärande trapetsprofilerad plåt med isolering och papp på ovansidan. Väggar utförs av glaskonstruktion. Golvet utförs som isolerad betongplatta på mark. Betongplattan kommer att gjutas under tak. Stomstabilisering sker till befintlig byggnad. Eventuellt kompletterande stagbockar anordnas i entréns östra delar. Flera av grundplintarna för entrén har redan gjutits i den tidigare byggetappen. Ledningsstråk (el, tele mm) från ny transformatorstation och hus 1 mot väster har i etapp 1 lagts under golvet till huvudentrén. Ledningarna går till intilliggande ställverk, tele/data m fl. Hänsyn till dessa skall tas vid utförande av grundläggningsarbetena för huvudentrén.

9 Om-och tillbyggnad 8 (12) 7.8 Auditoriet Ovanför biblioteket, på plan 1400, placeras ett nytt auditorium. Auditoriet kommer att bli ca 15m högt. För att ge plats till auditoriet kommer befintlig stomme (yttertak, delar av yttervägg och pelare) som i huvudsak utgörs av platsgjuten betong att rivas. Auditoriet utgörs av ett botteplan med gradänger/gradängbjälklag, publikbalkong, teknikbalkong samt service och installationsutrymmen högst upp vid taket. Längs fram anordnas en scen med en stor ny transporthiss bakom scenen. I anslutning till auditoriet anordnas en foajé i två plan. Hygienutrymmen samt ett fläktrum anordnas även vid sidan av auditoriet, mot öster, ovanför gula huset. För att klara tillkommande belastningar kommer delar av befintligt bjälklag över plan 3, under scen och foajé mot öster, att behöva förstärkas. Ny hiss och trappa anordnas även i foajén mellan de olika foajébjälklagen. Förstärkningsåtgärder kommer att utföras under trappa/hiss i underliggande bjälklag. Stommen till auditoriet utgörs i huvudsak av stål. Yttertaket utgörs av prefabricerade betongelement typ HDF 120/20 med isolering och tätskikt av papp på ovansidan. Yttertaket är upplagt på ca 20m långa stålfackverk av VKR-profiler. Fackverken är ca 3m höga. Fackverken är upplagda av pelare av stål vid ytterväggarna. Nya ytterväggar utgörs av 200mm lättelement med kärna av stenull. Elementen kommer på utsidan att kläs med kasetter av corténplåt. På insidan kompletteras ytterväggen med stålregelstomme med isolering mellan och gipsskivor på insidan. Den invändiga väggen erfordras för att klara ljudkraven men förbättrar också isolerförmågan hos väggen, invändig vägg redovisas på arkitektritningar. Ovanpå befintligt betongbjälklag kommer ett nytt bjälklag av prefabricerade betongelement typ HDF 120/20 att läggas på stålbalkar som i sin tur läggs upp på underliggande pelare. Detta bjälklag behövs av akustiska skäl, men kommer även att utgöra golvet till auditoriet. På detta bjälklag kommer gradängerna att byggas upp. Mellan befintligt/nytt bjälklag isoleras med 95mm stenullsskiva. Gradängerna som utförs i huvudsak i trä sektioneras med hänsyn till brand samt utförs täta för att fungera ventilationstekniskt. Foajébjälklaget bakom gradängerna utförs i trä uppstolpat på det nya betongbjälklaget. Auditoriet kommer även att inrymma 2st balkonger, publikbalkong respektive teknikbalkong. Den bärande stommen till dessa utförs i stål. Ovanpå stålstommen gjuts bjälklag av s k combidäck. På delar av undersidan av takfackverken kommer det att utföras bjälklag för installationer mm. Bjälklaget utgörs av gallerdurk på bärande stomme av stål. Bjälklaget kommer delvis att hängas upp till fackverkstakstolarna. Över scenen kommer det på undersida och mellan fackverken att monteras ett stort antal teaterbalkar av stål. Scenen utförs som träkonstruktion uppstolpat på underliggande nytt betongbjälklag.

10 Om-och tillbyggnad 9 (12) Stommen till auditoriet kommer att utföras isolerat från underliggande befintlig stomme och anslutande ny stomme för att klara akustiska krav, stomljudsöverföring mm. Isolering utförs med mellanlägg av akustikmattor s k sylomerer. Befintlig underliggande stomme kommer att förstärkas för att klara belastningar från auditoriet. Förstärkningen sträcker sig i allmänhet ner till underliggande källarplan. Förstärkningen omfattar främst befintliga pelare under de nya auditoriepelarna. Auditoriet stabiliseras genom skivverkan i takbjälklaget av betong och stagbockar i vägarna. Stagbockarna förs ned till underliggande källare. Analytiska brandberäkningar har utförts av brandskyddskonsult. Beräkningarna visar att takfackverken inte behöver brandskyddas då stålets nyttjandegrad understiger ett visst gränsvärde. Övriga delar av stålstommen kommer att brandskyddas genom brandskyddsmålning eller inklädnad. På grund av tillkommande laster från auditoriet har delar av befintlig grundläggning förstärkts i tidigare etapp. Befintligt bjälklag på plan 4 har förstärkts i tidigare etapp. Rivning av befintlig konstruktion över plan 4 och lyft av långa och tunga element medför extra höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. Provisoriskt väderskydd under byggtiden kommer att erfordras då källaren under auditoriet mm innehåller installationer tillhörande etapp 1 Åtgärder för att skydda bjälklaget på plan 1400 i samband med rivning av befintlig ovanförliggande konstruktion kommer att erfordras. 7.9 Fläktrum mot norr Stommen till fläktrummet utgörs av stål. Yttertaket utgörs av fribärande trapetsprofilerad stålplåt med isolering av stenull och tätskikt av papp på yttersidan. Ytterväggarna består av 200mm lättelement med kärna av stenull. Elementen kommer att kläs med kassetter av corténplåt. Av akustiska skäl kommer den södra väggen mot auditoriet att utföras av 200mm prefabricerad betong och monteras mot stommen till fläktrummet. Bjälklagen utgörs av prefabricerade betongelement typ HDF 120/20, det översta bjälklaget utgörs dock av gallerdurksbjälklag på stålbalkar. Stabilisering sker med skivverkan i takplåten och stagbockar i väggar. Stagbockarna förs ner till källaren. Under fläktrummets första bjälklag finns biblioteket och källare. Avväxling av ett antal befintliga balkar/pelare i biblioteksdelen kommer att ske till den nya fläktrumsstommen. Befintligt yttertak inkl befintliga betongkonstruktioner över biblioteket plan 1300 (delen under fläktrummet) rivs. (Fläktrummets första bjälklag hamnar över denna del.) Ett par nya pelare i källarplanet inklusive grundläggning har gjutits i föregående etapp.

11 Om-och tillbyggnad 10 (12) Lyft av långa och tunga element kommer att erfordras vilket medför extra höga krav på säkerhet och arbetsmiljö Gula huset I det gula huset kommer, som beskrivit ovan, att uppföras 3st nya trapphus och hiss. Nytt fläktrum och hygienutrymmen tillhörande auditoriet kommer att förläggas ovanpå gula husets yttertak. För bärning av dessa delar kommer de nya trapphusens och hissens väggar att användas. Ovanpå dessa byggs stomme av stål för att bära bjälklagen som utgörs av prefabricerad betong typ HDF 120/20 och yttertaket som utgörs av fribärande trapetsprofilerad stålplåt med isolering av stenull och tätskikt av papp på yttersidan. Stabilisering sker med skivverkan i takplåten och stagbockar i väggar. Auditoriets stomme används också för stabilisering av dessa delar. Då auditorium, fläktrum och hygienutrymmen ligger över gula husets tak kommer stora snöfickor att bildas. Laster från snöfickorna kommer att tas hand om genom att lägga ny takplåt över gula husets tak och föra över lasterna till befintlig ytterväg mot öster, befintliga pelare och de nya trapphusens och hissens väggar. Ovanpå den nya takplåten läggs ett lager med 50mm stenullsisolering och papp. Befintliga lättbetongplank över södra trapphuset uppvisar skador och kommer att ersättas med trapetsprofilerad plåt Fasaden kommer att tilläggsisoleras enligt serporocsystemet med 100mm stenull som putsas Rivning av befintligt trapphus i södra delen av hus 2 samt återställning av mark mm kommer att utföras. Rökgasevakueringsschakt/kulvert för rökgaser från källarutrymmen kommer att anordnas i anslutning till bef gavelvägg Lyft av långa och tunga element kommer att erfordras vilket medför extra höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. I samband med byggande av nya trapphus/hiss kommer provisoriskt väderskydd att erfordras. Montering av prefab trappor/vilplan förutsätts ske genom yttertaket. 8. Grundläggning Grundläggning utförs i allmänhet med plintar eller utbreda plattor. Delar av fläktrummet norr om auditoriet kommer att grundläggas på borrade stålrörspålar ner till berg, då nya fläktrumspelare kommer över befintlig grundläggning. Denna grundläggningsmetod innebär att befintliga fundament inte får någon tillskottslast från fläktrumspelarna. Även livesalen kommer att grundläggas på borrade stålrörspålar ner till berg. Denna grundläggningsmetod har valts eftersom en konventionell grundläggning med plattor hade inneburit oacceptabelt stora. Bedömt avstånd till berg är ca 12-15m. I befintlig källarplan, söder om sprinklercentralen, kommer 3st befintliga pelarfundament att förstärkas på grund av tillkomande laster från auditoriet Ett antal befintliga pelarfundament (preliminärt ca 10st) kommer att förstärkas på grund att dessa

12 Om-och tillbyggnad 11 (12) uppvisar skador, kolliderar med tillkomande konstruktioner eller bedöms vara undermåliga. Fundamenten är belägna på plan 1200 i den västra delen av byggnaden. I tidigare etapper har förberedande grundläggningsarbeten utförts för delar av auditoriet, huvudtrapphuset och huvudentrén. 9. Information, generellt Håltagningar i befintlig stomme/väggar kommer att utföras, vilket medför att förstärkningar/avväxlingar kommer att erfordras i princip vid samtliga håltagningar. Omfattande håltagningar kommer att utföras i befintlig fasad mot norr, väggarna utgörs i allmänhet av 1½-stens murad tegel. Stålavväxlingar kommer att läggas in över de nya öppningarna. Mellan hiss 6 och scenen i auditoriet på plan 1400 skall befintlig öppning höjas då scenen kommer att ta en del av öppningen. Avväxling kommer att ske till väggar på ny hiss och kompletteras med stålbalkar. Ett antal nya trapphus kommer att utföras vilket kommer innebära rivning/avväxling/förstärkning, etc i befintlig stomme. Ett antal befintliga pelare i hus 1:s norra del (norr om livesalen) på plan 1200 kommer att rivas varpå avväxlingar/förstärkningar kommer att erfordras. En stor del av bjälklagen kommer att pågjutas med 70mm betong på glidskikt av plastfolie. Betongen skall slipas/fogas och kommer att utgöra färdig yta. Övriga delar där ytskiktet utgörs av annat än betong spacklas/avjämnas. Omfattning/fördelning av de olika golvtyperna redovisas av arkitekt. Nytt isolerat golv på mark kommer att gjutas på plan 2. Nytt bjälklag har i en tidigare etapp utförts över befintliga källare under bibliotek i den nordvästra delen av hus 1. Igengjutning av 2st större befintliga öppningar i bjälklaget över plan 1200 norr om livesalen skall göras. Befintliga stålbalkar förlängs, respektive nya stålbalkar monteras varpå nytt bjälklag gjuts. Sprinkleranläggning har byggts i den norra delen av hus 1 i en tidigare etapp som även kommer att betjäna kommande etapp 2 Utvändig isolering har utförts av yttervägg under mark av den västra sidan mot järnvägen av hus 1. Ny dränering har lagts. 10. Brand Byggnadens bärverk skall enligt brandskyddsdokumentation utföras i brandteknisk klass R60 Stålkonstruktioner: Befintliga konstruktioner:

13 Om-och tillbyggnad 12 (12) Oskyddade för brand är främst undersidan på primär-/och bjälklagsbalkar. Det förekommer också konstruktionsdelar som helt saknar brandskydd. Oskyddade delar brandisoleras genom brandskyddsmålning enligt Beskrivning Hus. Omfattning enligt Beskrivning Hus. Nya stålkonstruktioner: Prefabricerade takstolar, samtliga balkar/pelare od som inte brandisoleras genom inklädnad skall brandskyddsmålas. Stålfackverk över auditorium inklusive balkar för installationer över scen, gallerdurksbjälklag med tillhörande balkar på undersida stålfackverk, kräver inget brandskydd. Analytisk temperaturberäkning genomförd av brandkonsult (COWI) i projektet, visar att stålets nyttjandegrad ligger under tillåtet värde vid beräknad dimensionerande ståltemperatur. Pelare, balkar od som byggs in i väggar brandisoleras genom inklädnad med stenull/gipsinklädnad enligt anvisningar i Gyproc:s handbok. Bärande takplåt brandskyddas på undersidan genom inklädnad med 50mm stenull enligt Parocs anvisningar. Se även Beskrivning Hus. Färdigt utseende på brandskyddsmålade delar framgår av Rumsbeskrivning. 11. Vibrationer Stomme för auditorium, biografer och livesal kräver särskilda åtgärder för att tillgodose kravet på vibrationer och stomljudsöverföring. Stommen till auditoriet och biograferna inklusive nytt bjälklag under gradänger kommer att utföras skilt från underligande och anslutande konstruktioner genom isolering med vibrationsisolerande mellanlägg av sylomerer. Sylomer är ett material med hög inre dämpning. Även nedpendlat stålgridd över livesalen kommer att utfös med vibrationsisolerande mellanlägg. Golvet i livesalen kommer att utföras skilt fån väggarna. 12. Ljudisolering Auditorium, biografer och livesal kräver särskilda akustiska åtgärder. I dessa utrymmen kommer, utöver klimatskyddande ytterväggar och omslutande innerväggar, att byggas en fristående vägg på insidan. Väggar/konstruktion för övriga utrymmen framgår av A- ritningar och Beskrivningar. bsv arkitekter & Ingenjörer AB Kire Gulevski

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet

Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Rapport Utredning befintliga bärande konstruktioner Påbyggnad av centrumfastighet Beställare (kund): Fittja Centrumfastigheter AB Uppdragsnamn: Utredning Fittja centrum, etapp 1 Uppdragsnummer: 5356-001

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 AKUTVÅRDS- HUSET HUVUDENTRÉN LÅGHUSET - MOTTAGNINGAR HÖGHUSET- VÅRDAVD, ADM., FOUU LAB OCH OP-2 /THORAX Byggandet

Läs mer

Byggteknik. KF Fastigheter. Tegelhagen. Stockholm 2009-03-27

Byggteknik. KF Fastigheter. Tegelhagen. Stockholm 2009-03-27 Byggteknik KF Fastigheter Stockholm 2009-03-27 KF Fastigheter Torklada tillhörande fd Brogårds Tegelbruk Konsekvensanalysbeskrivning Datum 2009-03-27 Uppdragsnummer Utgåva/Status Ver 1 Per Tinglöf Konstruktör

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

Finja hjälper oss med hela lösningen. Bild framsida: Gråmunken, Halmstad. Foto: Andreas Svensson/Westphoto

Finja hjälper oss med hela lösningen. Bild framsida: Gråmunken, Halmstad. Foto: Andreas Svensson/Westphoto hållbara hem 1 För att Sverige ska fungera behövs det fler bostäder. De är en absolut förutsättning för att få dynamiska städer och ett levande samhälle. Vi på Finja vill gärna ge förutsättningarna för

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Översiktlig teknisk beskrivning; byggnadsstomme och klimatskal

Översiktlig teknisk beskrivning; byggnadsstomme och klimatskal Folkparken i Lund Edmanska huset Översiktlig teknisk beskrivning; byggnadsstomme och klimatskal Nedanstående beskrivning baseras på ritningsunderlag från Bengt Edman (arkitektritningar) och Kjell Magnusson

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

BOSTADSFAKTA ROSTERIET

BOSTADSFAKTA ROSTERIET rg o m r r fö e d ä t bos ns e g a d on st ma l o h k oc re BOSTADSFAKTA ROSTERIET 2. 3. PROJEKTBESKRIVNING Bostadsrättsföreningen Rosteriet ligger i Liljeholmen och består av en byggnad (nedan benämnda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall Ljudkravdokument 2011-11-09 Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 Uppdragsgivare: Aros Arkitekter AB gm Jörgen Winnberg Handläggare

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION RAPPORT BRF PRIORN, HISSINSTALLATION 2012-06-25 Uppdrag: 241403, Brf Priorn Titel på rapport: Brf Priorn, Hissinstallation Status: Förhandskopia Datum: 2012-06-25 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Savoy Hotell Sidan 1 av 52 Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars-Göran Hedström Savoy Hotell Sidan 2 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK Eva Hebbel-Åslin ida 1 (8) Direkttel och mobil: 0490-25 72 25 E-post: eva.hebbel@vastervik.se ästervik 2011-10-21 Kv. juren 2 i ästervik Om-/till-/påbyggnad av Rosavilla rygghetsbostäder. RAMBEKRINING

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 2011:6-BBR, BFS 2011:10-EKS, Eurokoder, Husama11 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Byggnad 1 Kontor/mäss

Byggnad 1 Kontor/mäss 1 (5) Bilaga 4 Byggnad 1 Berith Juvonen 0910-10952 2006-09-08 Byggnad 1 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit kontor och mäss. Består av 2 sammanbyggda delar med

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fasader Renovering balkonger av betong

Fasader Renovering balkonger av betong 56 ESE.281 Fasader Renovering balkonger av betong Balkongrenovering är ett mycket kvalificerat arbete och kräver goda kunskaper om betong och formbyggnad för att ett gott resultat ska uppnås. Det lönar

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-12-07 Upprättad av: Thomas 1 (5) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Renovering av yttertak med tillhörande plåtarbete och snörasskydd, byte

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING BYGGDEL SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING BYGGDEL SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 33 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB K:N BILAGA 1 SH BESKRIVNING BYGGDEL Borås M A arkitekter AB Västerlånggatan 12 503 30 Borås P145237A Tel.

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

Projekteringsguide byggnader.

Projekteringsguide byggnader. Projekteringsguide byggnader. Snödimensionering 2 Snölastkarta 3 Raka balkar 4 Sadelbalkar 5 Treledstakstolar med dragband 6 Pelare 7 Limträ konstruktionsfakta 8-10 Limträ toleranser 11 Branddimensionering

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

Projektnummer P08 3964. Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang.

Projektnummer P08 3964. Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang. nummer 1 Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang. Miljöaspekter Systemhandlingar för Miljöskydd följer dokument Anmälan om sanering av f.d. industrilokal

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1

LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1 LEVERANSDEKLARATION FRITIDSHUS 2016-1 ALLTID PÅ HUDIKHUS - VÅR STANDARD Välisolerad yttervägg 185-190 mm med bruten köldbrygga Osb-skivor till alla inner- och ytterväggar bakom gipsen för att ytterligare

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

SCENKONSTRUKTION KULTURHUSET SKELLEFTEÅ Kostnadsanalys/ Upprättad 2015-06-25 Upprättad av: Anders Enquist

SCENKONSTRUKTION KULTURHUSET SKELLEFTEÅ Kostnadsanalys/ Upprättad 2015-06-25 Upprättad av: Anders Enquist SCENKONSTRUKTION KULTURHUSET SKELLEFTEÅ Kostnadsanalys/ Upprättad 2015-06-25 Upprättad av: Anders Enquist KUND Skellefteå Kommun Samhällsplaneringsenheten Therese Bäckström Zidohli KONSULT WSP Byggprojektering

Läs mer

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99 BSAB 96 FS Augusti 99 Murma Armering Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk Brictec murverksarmering eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning

FlexSystem. Arbets- och projekteringsvägledning FlexSystem Arbets- och projekteringsvägledning Innehållsförteckning sid Användning... FlexSystem sortiment... Översikt över FlexSystem Skruv... Montering av FlexSystem... a. Regelvägg... b. ägg av betong

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE

LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION friliggande carport/garage 1 Innehåll 2 Om företaget 3 Leveransdeklaration 3 Transport 3 Ritningar 3 Energianvändning 3 Grundläggning

Läs mer

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rambeskrivning Ulf Andersson 2014 01 31 ALLMÄNT Förbesiktning TE förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdena

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH

RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH NACKA KOMMUN Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH repo001.docx 2012-03-2914 Sammanfattning Swecos uppdrag är att utvärdera

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 8-14 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 8-14 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB

Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB Eurokod nyttiglast Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

Uppförande av ny förskola (ersätter Lillhaga förskola) KS/2014:272

Uppförande av ny förskola (ersätter Lillhaga förskola) KS/2014:272 Ärende 20 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-12-08 Kommunstyrelsen Per-Göran Skog Fastighetschef Telefon 08 555 010 80 per-goran.skog@nykvarn.se Uppförande av ny förskola (ersätter Lillhaga förskola) KS/2014:272 Förvaltningens

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 Erstagatan 22 / Åsögatan 184, 186 Södermalm Stockholm 2013-02-05 LW 74 022 Teknisk utredning och underhållsplan avseende fastigheten Stockholm Veken

Läs mer

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930 Tommy Lindvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 GOLV / VÄGG 4 TAK / STÅL 5 STABILITET 6 SAMMANFATTNING 8 Egna kommentarer

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Bilen 25 Sidan 1 av 8 Förfrågningsunderlag Luleå 2014-05-09

Bilen 25 Sidan 1 av 8 Förfrågningsunderlag Luleå 2014-05-09 Bilen 25 Sidan 1 av 8 Bilen 25 6.3. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-05-09 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

Eurokod laster. Eurocode Software AB

Eurokod laster. Eurocode Software AB Eurokod laster Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast

Läs mer

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Årsta äng, ombyggnad skola Ref.nr: 12019-1 Datum: 2012-02-17 Revidering A: 2012-04-23 Sida: 1 av 4 PM Akustik Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Bakgrund Ett befintligt kontorshus

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass 31 GSA Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass Blähglass är tillverkat av återvunnet glas - glasgranulat Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Inspektion av arkivlokaler hos Kemikalieinspektionen

Inspektion av arkivlokaler hos Kemikalieinspektionen 1(7) Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Inspektion av arkivlokaler hos Kemikalieinspektionen rkivvården vid Kemikalienspektionen (KEMI) inspekterades av Riksarkivet (R) den 9 december 2009 (dnr

Läs mer

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB Med gröna ögon Kort om 3 Vision Sverige AB 3 Vision Sverige AB är en nystartad svensk verksamhet och systerföretag till 3 Vision i Norge AS som är etablerat sedan tidgare. Företagens grundare är Jarle

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer