Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00"

Transkript

1 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl Observera att endast lagfaren ägare har rösträtt. Lagfaren ägare är den/de som står skriven/skrivna på lagfarten. För att ha rösträtt skall samfällighetsavgiften för februari månad 2015 vara föreningen tillhanda före årsstämman. Endast en röst per fastighet Rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lagfaren ägare). Ombud måste medföra skriftlig fullmakt, som lämnas för registrering innan stämman fastställer röstlängden.

2 Dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Fastställande av att årsstämman är korrekt utlyst 6. Fastställande av dagordning 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning 9. Revisionsberättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Motioner från medlemmar 12. Förslag från styrelsen 13. Fastställande av arvoden 14. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 15. Fastställande av avgäld 16. Val av ordförande för styrelsen 17. Val av 3 ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år 18. Val av 2 suppleanter till styrelsen för en tid av ett år 19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 20. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen 21. Övriga frågor 22. Plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 23. Årsstämmans avslutande Till denna kallelse bifogas: Verksamhetsberättelse Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Förslag till budget Motioner från medlemmar Förslag från styrelsen Styrelsens underhålls- och förnyelseplan Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsår 2015 Förslag från Parkeringsgruppen (bilaga 7) Rapport från Energigruppen (bilaga 8) Sida 2 av 31

3 Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen 2014 Magnus Kalvik Lars-Erik Pettersson Eva Zorn Carina Thomsson Thérèse Öfverström (t.o.m. 18/8) Abbas Motavassilian Isho Lindgren (t.o.m. 31/7) Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden Magnus Kalvik Lars Erik Pettersson Eva Zorn Carina Thomsson Abbas Motavassilian Isho Lindgren (t.o.m. 31/7) Thérèse Öfverström (t.o.m. 18/8) Ordförande Ledamot/Kassör Ledamot/Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sophantering, TV/data/webb, medlem Ekonomi Information/Blåsippsbladet Värme/VVS/El Grönomr. Lappvidet, garage, lekyta, Grönomr. Ripvidet, garage, spolplatta TV/data/webb Årsstämma 2014 års ordinarie årsstämma hölls den 19 mars i Björnbodaskolans matsal. 31 fastigheter representerades på stämman, varav 3 genom fullmakt. Vid tillfället fanns debiteringslängd tillgänglig. Sammanträden Styrelsen har haft 18 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Styrelsen har vid tre tillfällen inbjudit gäster för informationsinhämtning och utbyte. Till sammanträdet den 17 november hade ordförande i Ljunghedens Samfällighetsförening inbjudits för att informera om hur de löst problem bl.a. med parkering. Till sammanträdet den 15 december hade Roine Hellström från Avfuktningsteknik Stockholm AB inbjudits för att informera om olika åtgärder för att förhindra fukt i krypgrunderna. Vid sammanträdet den 22 januari informerade Rickard Albertsson från Energisparkonsult om vanligt förekommande fel i samfälligheter med fjärrvärme och hur dessa eventuellt kan avhjälpas. Övrigt styrelsen Ansvarig för TV/Data/Web såg sig tvungen att lämna styrelsen i augusti av privata skäl. Ansvarig för Grönområde Ripvidet lämnade styrelsen i juli. Eftersom styrelsen med kvarvarande ledamöter fortsatt var beslutsför valde styrelsen att fördela uppgifterna inom sig i stället för att utlysa en extra stämma med enda uppgift att förrätta fyllnadsval. Ordförande övertog ansvaret för TV/data/webb. Ansvaret för Grönområde Ripvidet övertogs av flera styrelsemedlemmar. Sida 3 av 31

4 Under 2014 har all dokumentation om samfälligheten lagrats elektroniskt på Google drive för att vara lättåtkomlig för nuvarande och efterkommande styrelser. För att underlätta medlemmarnas kontakt med styrelsen finns e-postadresser i Google mail för samtliga ansvarsområden. Därmed säkras också kontinuitet för kommande styrelser som lätt kan följa ett ärendes historik. Adresser till styrelsens ledamöter och deras ansvarsområden finns alltid på sidan två i Blåsippsbladet samt på hemsidan under Kontakt. Revisorerna kommer att ges möjlighet att löpande följa styrelsens arbete genom delgivning av styrelseprotokollen. Medlemmarnas engagemang i samfällighetens skötsel har även under detta verksamhetsår begränsat sig till påpekanden, inte alltid i vänliga tonarter, om vilka felaktiga och undermåliga arbeten som styrelsen låtit utföra. Detta har hänt både när det gällde fiberinstallationen och nu senast i samband med garagerenoveringen. Styrelsen har uppfattat att medlemmarna valt en styrelse för att se till att det som stämman beslutat om också blir gjort. Samfällighetsstyrelser är i de allra flesta fall lekmannastyrelser och dessa utför sitt uppdrag efter bästa förmåga med iakttagande av budget och upphandlingsformer för att säkra bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Styrelsen tar gärna emot förslag och goda råd men dessa måste då meddelas styrelsen innan ett arbete har igångsatts. Att använda styrelsen som strykpojke för allt som man inte gillar kommer att leda till att ingen i fortsättningen vill ta på sig ett styrelseuppdrag. Arbetsbeskrivningarna för de olika ansvarsområdena har underhållits och lagrats på Google Drive. Värme och VA Fjärrövervakning av undercentralen. Bredbandsinstallationen har möjliggjort fjärrövervakning av undercentralen. Därmed slipper samfälligheten utryckningskostnader för automatlarm. Energisparkonsult fick, efter anbudsförfarande, i uppgift att genomföra åtgärden som också medförde att det fasta abonnemanget med Telia kunde sägas upp. Fr.o.m. maj månad informeras om larm via sms och e-post till VA-ansvarig, ordförande och tvdataweb. Under oktober månad hörde många av sig till ansvarig för VA och klagade på att det var kallt i husen. Värmen i våra fastigheter styrs av utomhustemperaturen och den mycket milda hösten gjorde att värmetillförseln anpassades därefter. Vid växling från varmt väder till kallt kan husen upplevas som kyliga innan systemet hunnit anpassa sig. Ett nytt fjärrvärmeavtal med Fortum undertecknades i början av december. Årsstämman 2014 beslutade tillsätta en arbetsgrupp som långsiktigt skulle följa utvecklingen av energidistribution med avrapportering årligen till stämman (Bilaga 8). En fastighetsägare har haft stopp i sitt avlopp, sannolikt beroende på för mycket nedspolat fett. En akututryckning för att rensa avloppet blev nödvändig. I krypgrunden under några fastigheter i Ripvidet orsakade trasiga avloppsrör problem som också fick åtgärdas akut. Stuprör på vissa fastigheter i Ripvidet och Lappvidet har vid regnväder svämmat över. Slamsugning har med gott resultat genomförts vid dessa fastigheter. Sida 4 av 31

5 El Under den tidiga våren byttes samtliga armaturer på garagen. Tre armaturer från Lappvidet mot Skattegårdsvägen byttes samtidigt. Armaturerna är avsedda för LED-lampor med längre hållbarhet och lägre energiförbrukning Alla glödlampor i samfällighetens båda kvarter har under året bytts. En inspektion av områdets elledningar har genomförts och inte föranlett några anmärkningar. Ny inspektion kan företas om ca 20 år. Grönområde och markfrågor Den sista söndagen i maj, på Mors dag, spärrades tillfarten till Blåsippsbackens vändplan av ett träd som fallit. Trädet visade sig stå på samfällighetens mark och måste därför på samfällighetens bekostnad sågas itu och fraktas bort. Två på gatan parkerade bilar fick smärre skador. Samfälligheten blev ersättningsskyldig för ägarnas självrisker. Med anledning av det inträffade företog styrelsen en inspektion av trädbeståndet på samfällighetens mark och beslutade att av säkerhetsskäl fälla ytterligare ett träd. Kort före midsommar inspekterades samfällighetens asfaltytor. Många sprickor, främst på gångvägarna till kvarteren, som förorsakats av rötter och annan växtlighet kan inte åtgärdas med s.k. potthålsteknik. På Lappvidet åtgärdades punktvis några hål som förorsakats av biltrafik, i övrigt bedömdes inga omedelbara åtgärder vara nödvändiga. Gräsklippning och snöröjning För gräsklippningen har ungdomar ansvarat mot arvode. Rotorbladet på Ripvidets gräsklippare hade körts sönder och fick bytas och en ny trimmer har införskaffats. På Lappvidet har underhållet fungerat bra, på Ripvidet har det även denna sommar varit berättigade klagomål. En av orsakerna till att gräsklippningen inte fungerat på Ripvidet har varit att vissa fastighetsägare har uppträtt på ett sätt som uppfattats som så hotfullt och otrevligt att den ungdom som skulle svara för arbetet inte längre ville utföra sysslan. Problemen ledde också till att den för grönområdet ansvariga på Ripvidet meddelade styrelsen att hon inte längre ville kvarstå. Styrelsen konstaterar med beklagan att en ledamot med ansvar för Ripvidets grönområde för andra året i rad lämnat uppdraget. Vid styrelsens sammanträde den 7 juli beslutades om ett antal åtgärder samt rekryterades en ny person att utföra gräsklippningen. Grönområdesansvarig på Lappvidet hade en genomgång med ungdomarna om arbetsuppgifterna och därefter har inga klagomål framförts till styrelsen. Uppgiften att ansvara för Ripvidets grönområde har i allt väsentligt skötts av Lappvidets grönområdesansvarige. I sandlådorna har gammal sand avlägsnats och ny sand tillförts i Ripvidet med fördröjning i väntan på att den gamla sandlåderamen skulle ersättas med en ny. Innan den var på plats kunde ingen sand levereras. Nya lekstugor för barnen har målats och monterats i både Ripvidet och Lappvidet. Lekstugan på Lappvidet har sanerats från ett stort getingbo. För snöröjningen har T&T fortsatt haft ansvaret och den gångna, snöfattiga, vintern har inte föranlett några klagomål. Sida 5 av 31

6 Städdagarna Styrelsen tackar alla som visat engagemang under städdagarna i maj och oktober. På garagedörrarna har gummilist och rörliga delar behandlats. Krypgrunderna har inspekterats och funna brister har meddelats berörda fastighetsägare. Nya skyltar om grannsamverkan har till en del ersatt gamla urblekta. Ett särskilt tack till byalagen för deras insatser under året med luciafirande, blomplantering, julgran, kräftskiva och förplägnad vid städdagarna, allt sådant som bidrar till trevnaden och tryggheten på Blåsippsbacken. Parkering Under sommaren och hösten har parkeringar regelmässig gjorts på gräsytor i anslutning till garagen vilket inte är tillåtet. Efter garagerenoveringen synes dock parkeringsproblemen ha minskat. Årsstämman 2014 beslutade tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till förbättring till årsstämman 2015 (Bilaga 7). Spolplattan Under 2014 har spolplattan varit i drift utan problem och de befintliga två platserna har som vanligt kunnat nyttjas för parkering under vinterhalvåret. Även under sommaren har platserna tyvärr använts för parkering vilket inte är tillåtet. Garagen I samband med renoveringen av garagen upprördes några medlemmar av att styrelsen beslutat att i stället för att byta panelen helt på väggarna mot norr välja att endast ersätta den nedre fuktskadade delen av panelen med en underhållsfri cementfiberskiva. Inom ramen för beviljade budgetmedel för renoveringen kunde också de södervända väggarna och samtliga gavlar åtgärdas. Enbart byte av panel på gavlarna skulle ha kostat nästan lika mycket som hela renoveringen. En stor framtida kostnad har därmed redan åtgärdats. Panelen på de södervända väggarna, blott 6 år gammal, uppvisade också fuktskador vid marken. Dessvärre visade sig även delar av regelverket mot söder punktvis vara i så dåligt skick att det måste bytas. Allt detta tillsammans med det estetiska uttrycket låg till grund för styrelsens beslut att låta renovera samtliga garageväggar. Vissa medlemmar har varit ytterst ovilliga att frigöra garagen i tid för arbetet och det måste därför framhållas att garagen är en gemensamt ägd anläggningstillgång som det är föreningens skyldighet att underhålla. I avgälden ingår hyra för garage. Molokerna Vissa Fågelbogranar i slänten bakom molokerna hade inte överlevt föregående vinter och under städdagarna har byten och kompletteringar gjorts. Sida 6 av 31

7 Sophämtningen Under sommaren 2014 har som vanligt tömningen av kompostmoloken inte fungerat. På grund av utebliven tömning (under den varmaste perioden) har kompostmoloken fått tvättas två gången på SITAs bekostnad. Kompostmoloken stängdes den 24 augusti och har förblivit stängd i avvaktan på en uppgörelse med Stockholm Vatten. Bakgrunden är att den entreprenör som Stockholm Vatten anlitar, SITA, felaktigt har rapporterat tömningar, och därmed även vikter, som bevisligen inte har gjorts. Detta har t.o.m. skett då ett anslag funnits på kompostmoloken om att denna är avstängd. När de veckovisa tömningarna uteblir bildas lakvatten i moloken och därefter vill SITA inte tömma med hänvisning till hygienska förhållanden och arbetsmiljöskäl. Under sommaren sköttes dessutom tömningen så ovarsamt att kompostmoloken gick sönder ett antal gånger. SITA fick efter påtryckningar från oss stå för reparationen. Den tredje moloken för hushållsavfall har varit öppen under jul och nyårshelgerna. TV, data och webb Webbplats Hemsidan har under året kontinuerligt uppdaterats med aktuell information. Läsfrekvensen under året har varit fortsatt hög och det är uppenbart att medlemmarna använder hemsidan för att söka information. TV / ComHem Leveransen av TV från ComHem har fungerat väl under året. Inga felrapporter har kommit till styrelsens kännedom. Serviceavtalet med ComHem löper ut under april 2016 vilket innebär att kommande styrelse 2015 behöver teckna ett nytt avtal med ny eller befintlig leverantör. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen av TV-marknaden bör ett nytt avtal vara begränsat till kortast möjliga tid. Bredband och telefoni Leveransen av bredband och telefoni från Ownit har fungerat väl och inga rapporter om problem har inkommit till styrelsen. En specialmätning av gigabit utfördes under våren för att säkerställa hastigheten efter uppgraderingen, och den befanns vara som utlovat. Information Blåsippsbladet är ett av styrelsens verktyg för att informera samfällighetsföreningens medlemmar om pågående och kommande aktiviteter och övriga händelser som kan vara av intresse. Under verksamhetsåret har Blåsippsbladet utkommit kvartalsvis med 4 nummer. Blåsippsbladet distribueras elektroniskt till medlemmarna och de som saknar snabeladress får en pappersutgåva. Välkommen till Blåsippsbacken innehåller information till nya medlemmar om samfälligheten, hemsidan, avgälden m.m. Informationsbladet uppdateras vid behov. Sida 7 av 31

8 Ekonomi Årets resultat blev glädjande nog kr bättre än vad som budgeterats. Vädret under vintern och hösten medförde betydligt lägre kostnader för El, Värme och Snöröjning. Kostnader i samband med att ett träd föll omkull medförde höjda kostnader för Skötsel av gemensamma ytor. I övriga kostnader ingår kostnad för 2 st. självrisker på skadade bilar i samband med detta. Lekutrustning blev också dyrare än vad som budgeterats då det beslöts att införskaffa 2 st lekstugor efter att budgeten fastställts. Rep och underhåll av Garage överskred budgeten med kr. Orsaken därtill redovisas under verksamhetsberättelsen för Garage ovan. Högre kostnader för Rep o underhåll El och Värme visar att våra anläggningar börjar bli slitna efter 40 års drift. Likvida medel uppgick vid årets slut till kr, c:a kr är placerade i räntebärande konton och fonder. Föreningen, som bara har sparade medel på banken, missgynnas av den låga räntenivån. Fond för förnyelse och underhåll Samfälligheter är enligt lag tvungna att bygga upp en fond för slitaget på föreningens Anläggningar. Syftet med det är att de som sliter på Anläggningarna också ska bekosta förslitningen så att medel finns när anläggningarna behöver åtgärdas. Som framgår av Underhållsplanen så har vi en del stora kostnader framför oss, t.ex. vår asfaltsbeläggning. För att kunna genomföra åtgärder enligt den planen måste vi fortsätta att öka fondens storlek under de kommande åren med betydande belopp. Förslag från styrelsen Styrelsen föreslår att Fonden för förnyelse och underhåll höjs till kr genom avsättning från Balanserade vinstmedel. Balanserade vinstmedel inkl Årets resultat uppgår därefter till kr. Vällingby Blåsippsbackens samfällighetsförenings styrelse Sida 8 av 31

9 Balansräkning 2014 År 2014 Not nr År 2013 Tillgångar Fordringar Fordringar avgälder Kassor Byalag Konto Skatteverket 9 3 Förutbetalda kostnader Summa Fordringar Likvida medel Kassa 0 Bankkonto Placeringskonto Svenska Likviditetsfonder Fasträntekonto Summa Likvida medel Summa Tillgångar Eget Kapital och Skulder Eget Kapital Fond för underhåll & förnyelse Balanserat resultat Årets rsultat Summa Eget Kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Innehållen källskatt Övr kortfristiga skulder Upplupna sociala avgifter Förutbetalda avgälder Övriga upplupna kostnader Summa Kortfristiga skulder Summa Eget Kapital och Skulder Sida 9 av 31

10 Noter BALANSRÄKNING 2014 Not nr 1 Fordringar avgälder 9 st avgälder ej betalda Not nr 2 Förutbetalda kostnader Com hem Ownit Stockholm Stad - Markhyra fiberkabel Not nr 3 Leverantörsskulder Fortum Värme Fortum El Mälarenergi Dirigo Not nr 4 Förutbetalda avgälder 3 st avgälder förutbetalda Not nr 5 Övriga upplupna kostnader Upplupen elkostnad Upplupna arvoden Upplupen kostnad sophämtning Sida 10 av 31

11 Resultaträkning 2014 Utfall 2014 Not nr Utfall 2013 Budget 2014 Intäkter Avgälder Påminnelseavgifter Övriga intäkter Ränteintäkter Värdeförändring Fond Summa intäkter Kostnader Fondavsättning El Värme Vatten o Avlopp Sophämtning Snöröjning och sandning Skötsel gemensamma ytor Byalagens verksamhet Förbrukningsinventarier Lekutrustning Förbrukningsmaterial Rep o underhåll Asfalt Rep o underhåll El Rep o underhåll Värme Rep o underhåll Vatten o Avlopp Rep o underhåll Garage Rep o underhåll Sopanläggning Fiberinstallation netto Hemsida Comhem Områdesnät Kontorsmateriel Övriga Kostnader Föreningsavgifter Förvaltningskostnader Styrelsearvoden Övriga ersättningar Arbetsgivaravg. arvoden Arbetsgivaravg. övriga Bankavgifter Summa kostnader Årets resultat Sida 11 av 31

12 Noter RESULTATRÄKNING 2014 Not nr 6 Övriga intäkter Försäljning av boxar Not nr 7 Skötsel gemensamma ytor Nya växter U-håll klippare plus bensin Spärr vid nedfart till garage - Ripvidet Fällning o bortforsling av fallna träd Arbetskläder Påfyllning sandlådor Lövkorgar 642 Insektsspray Not nr 8 Byalagens verksamhet Kostnader för städdagar Containerhyra Kostnader för Jul o Lucia Not nr 9 Förbrukningsinventarier 2 st lövblås Not nr 10 Lekutrustning Ny sandlåda på Ripvidet st lekstugor inkl färg o takpapp Not nr 11 Rep o underhåll El Ny belysning vid garage Lampor till lyktstolpar Rep i elcentral Not nr 12 Rep o underhåll Värme Telia Byte cirkulationspump Energisparkonsult årsavgift Rep av reglerutrustning Mjukvaruförändring Not nr 13 Rep o underhåll V/A Rörexpress Trasiga avlopp i krypgrund LGT Spolning o tömning stuprör Sida 12 av 31

13 Noter RESULTATRÄKNING 2014 Not nr 14 Rep o underhåll Garage Kostnad byte panel enl offert Kostnader för tilläggsarbeten Impregneringsolja Not nr 15 Övriga kostnader 2 st självrisker pga bilskador fallna träd Nytt bokföringsprogram Not 16 Föreningsavgifter Avgift Villägarna Not 17 Förvaltningskostnader Kostnader för årsstämma Årsmiddag styrelsen Sida 13 av 31

14 Revisionsberättelse Sida 14 av 31

15 Motioner från medlemmar Motion 1 - Fällning av tallar mitt för uppfarten till Ripvidet av Annica och Sigge Berglann, nr 63 och Linda och Tommy Isaksson, nr 67 Motionärerna anser att de tallar som finns utanför hus nr 111 är orimligt stora med hänsyn till sin placering, är i dåligt skick och bidrar till oljud under våren då skatorna har bon med ungar i träden. (se bilaga 1) Styrelsen håller till en del med motionärerna men vill också påpeka att om man vill bo utanför innerstaden så hör både fågelsång och snedväxande träd till naturen. Någon risk för att tallarna skulle välta synes inte föreligga men däremot bidrar trädens rotsystem till sprickor och ojämnheter i gångvägen. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att bifalla motionärernas önskemål om att låta fälla träden Motion 2 - Öppning av kompostmoloken av Margareta Geiger Monthan, nr 25 Motionären önskar att kompostmoloken åter öppnas och att styrelsen ska verka för en bättre ordning genom aktiv information till medlemmarna. (se bilaga 2) Styrelsen hänvisar till de i verksamhetsberättelsen redovisade samtalen med Stockholm Vatten om de bekymmer som varit med kompostmoloken. Kompostavfallet är inte kostnadsfritt utan faktureras med 1/3 av kostnaden för hushållsavfallet men att inte använda kompostmoloken ökar naturligtvis kostnaden för hushållsavfall. Om samfälligheten, som har skett, debiteras för tömningar som inte ägt rum och dessutom tvingas betala extra tvättar av kompostmoloken, som en följd av uteblivna tömningar, blir dock förtjänsten diskutabel. Styrelsen tycker därutöver att det är oacceptabelt att stillatigande medverka till ett bedrägligt förfarande och söker därför garantier från Stockholm Vatten att tömningarna och vikterna ska redovisas på ett korrekt sätt. Styrelsen medverkar gärna till ytterligare information om vad som får kastas i vilken molok men kan naturligvis inte föreskriva vem i ett hushåll som får använda molokerna. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla motionen i de avsnitt som gäller utökad information - bifalla motionen i den övriga delen Sida 15 av 31

16 Motion 3 Motion angående papperskorgarna inom Lappvidet och Ripvidet av Anita Brunell, nr 36 och Siv Johansson, nr 7 Motionärerna hemmahörande både på Lappvidet och Ripvidet önskar i första hand att de inom området monterade papperskorgarna tas bort då dessa används på ett sätt som inte varit avsett. I andra hand att, om stämman beslutar att de ska vara kvar, personer med ansvar för underhåll och tömning utses. (se bilaga 3) Styrelsen är medveten om att papperskorgarna alltför ofta nyttjas som ersättning för molokerna och att mycket avfall som inte hör hemma i papperskorgar ändå lämnas där. Tanken bakom inköpet av korgarna, som beslutades på årsstämman 2011, var att öka trivseln och minska nedskräpningen i området. Papperskorgarna har otvivelaktigt bidragit till att minska nedskräpningen i våra kvarter men allas ansvar för att tömma dessa har inte fungerat. Styrelsen avser därför att ge de grönområdesansvariga ett tydligt ansvar för att papperskorgarna fortsättningsvis töms när så behövs, vilket inte ska hindra de boende från att själv ta initiativ till tömning om behov föreligger. Nya påsar finns i botten på varje papperskorg. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - avslå motionen i den del som avser ett borttagande av papperskorgarna - bifalla motionen i den del som avser att utse en ansvarig för underhåll av papperskorgarna Motion 4 - Motion om parkering/uppställning inom Blåsippsbackens samfällighetsförening av Margareta Geiger Monthan, nr 25 och Leif Hallgren, nr 52 Motionärerna önskar att Blåsippsbackens samfällighetsförening skall införa tidsbegränsad parkering om 7 dagar för att undvika långtidsparkering inom området. (se bilaga 4) Styrelsen är väl medveten om de parkeringsproblem som finns men anser inte att dessa i första hand beror på långtidsparkering utan mer på det faktum att många garage nyttjas för annat än uppställning av fordon. En tidsbegränsad parkering måste övervakas av någon och efter 7 dagar kan bilägaren flytta bilen till en annan ruta och därmed så frigörs i egentlig mening ingen parkeringsplats. Kontaktade parkeringsbolag avråder från 7-dagarsparkering med motiveringen att det inte frigör några parkeringsplatser. En sådan övervakning är också hos vissa bolag förenad med en årsavgift. I övrigt hänvisas till styrelsens förslag om nya parkeringsregler. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - avslå motionen Sida 16 av 31

17 Motion 5 - Motion om stadgeändring gällande nyttjandet av garagen av Margareta Geiger Monthan, nr 25 och Leif Hallgren, nr 52 Motionärerna önskar att stämman ska besluta om en stadgeändring som innebär att samfällighetens garage endast får nyttjas för uppställning av fordon och om så inte sker ger styrelsen rätt att på innehavarens bekostnad låta utrymma garaget och upplåta det till annan boende. (se bilaga 5) Styrelsen kan i allt väsentligt hålla med motionärerna och ser också att behovet av ordningsregler för parkering är stort. Styrelsen är emellertid också angelägen om att undvika åtgärder som skulle kunna innebära att det goda grannskapsförhållandet inom samfälligheten förstörs och vill inte ställa grupper mot varandra. Styrelsens uppgift är inte heller att vara ordningsman i föreningen. Varje medlem har ett eget ansvar för att känna till de regler som skapats för ett friktionsfritt umgänge grannar emellan och för att de gemensamt beslutade reglerna respekteras. En ändring av föreningens stadgar kräver att minst två tredjedelar av de röstande på en stämma förenar sig om beslutet som blir giltigt först efter att det registrerats hos länsstyrelsen. Med hänvisning till det ovan anförda och till det av styrelsen framlagda förslaget om parkering föreslår styrelsen stämman att - avslå motionen Förslag från styrelsen Förslag 1 - Målning av garagebyggnaderna Underhållsmålning av garagebyggnaderna har hittills utförts av några få engagerade medlemmar under och i anslutning till städdagarna. Vissa ytor har vid målningstillfället varit blockerade och därför inte kunnat målas. Läggs målningen ut på en entreprenör kan ytorna friställas och hela arbetet utföras i ett svep. En preliminär kostnad för hela arbetet skulle belöpa sig på ca kr inkl. moms. Hållbarheten beräknas till minst 10 år. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla förslaget om att lägga ut underhållsmålning av garagen på en entreprenör Sida 17 av 31

18 Förslag 2 - Entreprenör för underhåll av gemensamma ytor Gällande avtal om snö- & halkbekämpning samt sandsopning med T&T FÖRVALTNINGS AB härrör från oktober Med undantag för några mycket snörika vintrar då underhållet gav skäl till klagomål har företaget de senaste åren skött sina uppgifter. Det ligger i sakens natur att när det snöar mycket så påverkas alla kunder och det blir för entreprenören en fråga om att hinna med. Med tanke på avtalstidens längd så kan det ändå vara på sin plats att pröva frågan om ny entreprenör och att även inkludera gräsklippningen under sommartid. Det senare har gett upphov till en hel del berättigade klagomål och det kan därför vara skäl för stämman att ompröva beslutet från år 2003 om att gemensamt sköta det. Kostnaden för enbart snö- och halkbekämpning beräknas till ca kr. Därtill tillkommer 650 kr/tim vid utryckning. Gräsklippning av både Ripvidet och Lappvidet kostar kr per klippning. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att dels - bifalla förslaget om ny upphandling av snö och halkbekämpning samt sandsopning - bifalla förslaget om extern entreprenör för gräsklippning Förslag 3 - Årlig professionell kontroll av kranar och ventiler i krypgrunden Hittills har kontrollen av kranar och ventiler i krypgrunden genomförts av frivilliga på områdets städdagar vår och höst. Även om kranar och ventiler har bytts ska de röras en gång om året för att inte kärva ihop. För att säkerställa detta och samtidigt få en professionell kontroll av krypgrundens installationer föreslår styrelsen att föreningen fortsättningsvis uppdrar åt en fackman att genomföra denna kontroll. Kostnaden härför kan beräknas till ca kr. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla förslaget om professionell kontroll av kranar och ventiler i krypgrunden Förslag 4 - Tidigareläggning av städdagen på hösten Höstens städdag har under en följd av år infallit den tredje lördagen i oktober. Detta sena datum fastställdes mot bakgrund att man ville kunna samla upp höstlöven. Inte sällan har föreningens medlemmar fått utföra de nödvändiga sysslorna under både kyla och regn och utan att kunna samla upp allt höstlöv. Styrelsen föreslår stämman att besluta om tidigarelägga städdagen till sista lördagen i september i hopp om att både sol och värme ska kunna ge oss alla en skönare arbetsmiljö och bättre förutsättningar för umgänge grannar emellan. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla förslaget om tidigareläggning av höstens städdag till sista lördagen i september Sida 18 av 31

19 Förslag 5 - Inspektion av krypgrundernas kondition Fastigheternas krypgrund är fastighetsägarens egendom, installationerna i krypgrunderna är samfällighetens egendom. Vissa fastigheter har haft problem med hål ner i krypgrunden och vi vet alla att den över 40 år gamla plasten är skör och på vissa ställen sprucken. Att åtgärda krypgrunderna kommer att kräva gemensamma beslut av fastighetsägarna i berörda längor. För att få ett relevant beslutsunderlag föreslår styrelsen stämman att besluta om en professionell inspektion av samtliga krypgrunder till en kostnad av kr som föreningen står för trots att varje krypgrund är fastighetsägarens egendom. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla förslaget om inspektion av samtliga krypgrunder till en beräknad kostnad av ca kr. Förslag 6 - Höjd påminnelseavgift och införande av kravbrev Nuvarande påminnelseavgift, 50 kr, har varit oförändrad i flera år utan att betalningsmoralen nämnvärt har förbättrats. För att få till stånd en förbättring föreslår styrelsen att avgiften för påminnelse höjs till 100 kr. Styrelsen föreslår vidare att om betalningen efter påminnelse uteblir ska kravbrev skickas efter 14 dagar. Avgiften för kravbrev föreslås vara 300 kr. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla förslaget om höjd påminnelseavgift till 100 kr - bifalla förslaget om kravbrev efter 14 dagar om betalning uteblivit - bifalla förslaget om en avgift på 300 kr för kravbrev Förslag 7 - Regler för parkering inom Blåsippsbackens samfällighet Styrelsen hänvisar till det i bilaga 6 presenterade förslaget on nya regler för parkering på samfällighetens mark. Syftet med de nya bestämmelserna är att skapa likvärdiga och rättvisa parkeringsförutsättningar för alla boende i samfälligheten. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla styrelsen förslag till nya parkeringsbestämmelser Förslag 8 - Deltagande i styrelsen avslutningsmiddag Under de senaste åren har det förekommit flera avhopp från styrelsen vilket bl.a. inneburit en ökad arbetsbörda för de kvarvarande ledamöterna. Styrelsen har hittills till middagen inbjudit även de avhoppade ledamöterna. Styrelsen anser att fortsättningsvis ska bara undantagsvis ledamöter och suppleanter som i förtid lämnat sina uppdrag inbjudas till middagen. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - bifalla styrelsens förslag att bara i undantagsfall inbjuda ledamöter och suppleanter som i förtid lämnat sina uppdrag till styrelsens middag Sida 19 av 31

20 Förslag till arvodering av styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen föreslår att ett oförändrat arvode om 1,5 basbelopp skall reserveras för arvoden till styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen fördelar beloppet mellan arvodestagarna med hänsyn till den arbetsinsats som uppdraget har krävt. Förslag till reparations- och underhållsplan Styrelsen har identifierat ett antal investeringar som behöver göras de kommande åren för underhåll av våra gemensamma anläggningar. Nedanstående tabell visar en översikt över de underhållsaktiviteter som blir aktuella de närmaste 5 åren enligt planen för reparation och underhåll. Den detaljerade planen finns att tillgå hos styrelsen. Blåsippsbacken budget underhåll (5 år) Garage Ripvidet 20 år kr Lappvidet 20 år kr Målning 10 år kr Spolplatta Byte staket 20 år kr Sopstation Rengöring 1 år kr kr kr kr kr Stammar / Ledningar Gatuledning 40 år 1972 Förbindelseledningar 40 år 1972 Slamsugning 2 år kr kr kr kr kr El och belysning Områdesbelysning exteriört 20 år kr Elkablar på området 40 år 1972 Asfalt Omläggning området 25 år kr Omläggning lekyta 25 år kr Lagning och justering 1 år kr kr kr Lekplatser Byte utrustning Ripvidet stora 20 år 2011 Byte utrustning Ripvidet lilla 20 år kr Byte utrustning Lappvidet 20 år kr Byte sand 3 år kr Lekutrustning Lekytan 10 år 1979 Målning utrustning 4 år kr kr kr kr kr Summa per år: kr kr kr kr kr Sida 20 av 31

21 Förslag till budget 2015 Nedan är styrelsens förslag till budget för Utöver de löpande och fastställda årliga kostnaderna inkluderar årets förslag även de reparationer och underhåll för 2015 som redovisas under Förslag till reparations- och underhållsplan ovan. I förslaget till budget 2015 finns också en avsättning till Fond för förnyelse och underhåll på kr. Budget mån x mån x 2700 Budget 2015 Budget 2014 Utfall 2014 Intäkter Avgälder Påminnelseavgifter Övriga intäkter Ränteintäkter Värdeförändring Fond Summa intäkter Kostnader Fondavsättning El Värme Vatten o Avlopp Sophämtning Snöröjning och sandning Skötsel gemensamma ytor Byalagens verksamhet Förbrukningsinventarier Lekutrustning Förbrukningsmaterial Rep o underhåll Asfalt Rep o underhåll El Rep o underhåll Värme Rep o underhåll Vatten o Avlopp Rep o underhåll Garage Rep o underhåll Sopanläggning Hemsida Comhem Områdesnät Kontorsmateriel Övriga Kostnader Föreningsavgifter Förvaltningskostnader Styrelsearvoden Övriga ersättningar Arbetsgivaravg. arvoden Arbetsgivaravg. övriga Bankavgifter Summa kostnader Årets resultat Sida 21 av 31

22 Förslag och fastställande av avgäld för år 2015 Med den nuvarande avgälden på 2 700kr bör vi kunna sätta av c:a kr per år till vår fond för förnyelse och reparation om inga större reparationer uppstår. Det betyder att vi kan ha en fond som ev räcker till den förbättring av asfaltbeläggningen som enligt Underhållsplanen är beräknad att ske 2018 men att inga fonderade medel finns för övrig förslitning av våra anläggningstillgångar. Med tanke på de åtgärder som gjorts på våra garage så borde vi klara av att sätta upp en fond igen efter det med avgäld motsvarande dagens nivå. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen stämman att - fastställa avgälden för år 2015 till kr per månad Sida 22 av 31

23 Valberedningens förslag för styrelse för verksamhetsåret 2015 Förslag ej inkommet till styrelsen i tid för att bifogas kallelsen. Styrelse Hus.nr Period Ordförande 2 år Okänd Nr Fyllnadsval till 2016 Ledamöter 2 år Okänd Nr Fyllnadsval till 2016 Lars-Erik Pettersson 61 Vald till 2016 Carina Thomsson 97 Omval till 2017 Eva Zorn 40 Omval till 2017 Suppleanter 1 år Okänd Nr Val till 2016 Okänd Nr Val till 2016 Revisorer 1 år Okänd Nr Val till 2016 Okänd Nr Val till 2016 Revisorssuppleanter 1 år Okänd Nr Val till 2016 Okänd Nr Val till 2016 Valberedningen har bestått av sammankallande Suzanne Frejd (nr 60) samt Anne Arkelsten (nr 20) från Lappvidet. Ny valberedning utses av stämman. Sida 23 av 31

24 Bilaga 1 - Fällning av tallar på Ripvidet Sida 24 av 31

25 Bilaga 2 - Öppning av kompostmoloken Sida 25 av 31

26 Bilaga 3 - Papperskorgar Sida 26 av 31

27 Bilaga 4 Parkering/uppställning Sida 27 av 31

28 Bilaga 5 - Stadgeändring gällande nytjande av garage Sida 28 av 31

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

AJRSREDO~ISN~G. uzn. Jran. . bostadsrattsforening

AJRSREDO~ISN~G. uzn. Jran. . bostadsrattsforening o AJRSREDO~ISN~G uzn. bostadsrattsforening Jran Att bo 1 en bostadsrattslorening - vad innebar det? IHSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som tjanar pengar pa ditt boende. Arsavgiften

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer